Výroční zpráva o hospodaření školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003

2 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY ,90 Kč z toho prostředky získané vlastní činností ,00 Kč z toho prostředky od zřizovatele: celková dotace ,00 Kč z toho SIPVZ Informační gramotnost ,00 Kč z toho od jiných subjektů 0 Kč z toho prostředky od státních fondů 0 Kč z toho příspěvky a dary - od fyzických osob 0 Kč - od právnických osob 0 Kč POPLATKY - od žáků, rodičů ( zákonných zástupců ) 0 Kč PŘÍJMY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 0 Kč OSTATNÍ PŘÍJMY (úroky z účtů) ,90 Kč VÝDAJE: INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,00 Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,41 Kč z toho na platy pracovníků školy ,00 Kč z toho na osobní náklady ,00 Kč z toho zákonné odvody - zákonné pojištění pracovníků ,00 Kč - pojištění na sociální zabezpečení ,00 Kč - zdravotní pojištění ,00 Kč z toho na materiál ,90 Kč z toho na drobný dlouhodobý majetek ,40 Kč z toho na učebnice ,46 Kč z toho na učební pomůcky, knihy, předplatné časopisů ,20 Kč z toho na SIPVZ výukové programy ,00 Kč z toho na elektřinu ,10 Kč z toho na vodu ,20 Kč z toho na plyn ,90 Kč z toho na opravy a údržbu ,80 Kč z toho na cestovné ,00 Kč z toho na úklid ,00 Kč z toho na programové vybavení ,50 Kč z toho na školení a vzdělávání ,00 Kč z toho SIPVZ Informační gramotnost ,00 Kč z toho na poštovné 9 326,80 Kč z toho na telefon a radiokomunikace ,85 Kč z toho na opotřebení výstroje (LVK, SK) 2 322,00 Kč z toho OOPP 2 618,30 Kč z toho na stipendia 2 000,00 Kč z toho na stravování ,00 Kč z toho na ostatní práce a služby ,50 Kč z toho na příděl do FKSP ,00 Kč z toho na pojištění, poplatky KB a ČNB ,50 Kč z toho na odvod za neplnění ZPS ,00 Kč z toho na odpisy ,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 965,49 Kč 2

3 MAJETEK ŠKOLY: MAJETEK CELKEM z toho budovy z toho dlouhodobý hmotný majetek samostatné mov. věci z toho dlouhodobý hmotný majetek samostatné mov. věci - UP z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek učební pomůcky z toho pozemky ,20 Kč ,70 Kč ,60 Kč ,90 Kč ,69 Kč ,11 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 3

4 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Úvod Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Zřizovatel: Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava Identifikátor zařízení: IZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: RNDr. Anna Březinová tel statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Danuše Vejrová tel zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Rojka tel Úkoly organizace byly zajištěny. V osmiletém studiu byly v každém ročníku dvě třídy, ve čtyřletém studiu jedna třída v ročníku. Na počátku školního roku 2000/2001 došlo k nárůstu počtu tříd a tím i k celkovému nárůstu počtu žáků. K (školní rok 2001/2002) to bylo 556 žáků. Průměrná naplněnost tříd byla 27,8. Celkový počet žáků k (školní rok 2002/2003) činil 559. Průměrná naplněnost tříd vzrostla na 27,95. Celkový počet žáků k (školní rok 2003/2004) činil 564. Průměrná naplněnost tříd tedy vzrostla na 28,2. Kapacita nebyla překročena (od došlo ke snížení plánované kapacity z původních 720 na 600 žáků). Vývoj výkonových ukazatelů (skutečný počet žáků souhlasí se zahajovacími výkazy): stav žáků k (výkaz V7-01) 565 kapacita (600 žáků) nebyla překročena stav žáků k (výkaz V7-01) 556 kapacita (600 žáků) nebyla překročena stav žáků k (výkaz V7-01) 559 kapacita (600 žáků) nebyla překročena stav žáků k (výkaz V7-01) 564 kapacita (600 žáků) nebyla překročena Maximální počet odučených hodin za týden na třídu jsme nepřekročili. Stravování žáků bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ Štáflova 2006, Havlíčkův Brod. Na obědy žáků i zaměstnanců jsme přispívali (příspěvek na režijní náklady činil 6,- Kč na osobu za odebraný oběd). Jiné změny v organizační struktuře nenastaly. V roce 2003 jsme se snažili zachovat výši finančních prostředků vynakládaných na další vzdělávání pedagogických pracovníků alespoň na úrovni roku Celkové finanční prostředky vynaložené na DVPP v roce 2002: z toho čerpání účelově přidělených prostředků na DVPP z toho čerpání z ostatních zdrojů (přímé ONIV) Celkové finanční prostředky vynaložené na DVPP v roce 2003: z toho čerpání účelově přidělených prostředků na DVPP z toho na nákup odborné literatury za neuskutečněné akce z toho čerpání z ostatních zdrojů (přímé ONIV) 34 tis. Kč 28 tis. Kč 6 tis. Kč 30 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 2 tis. Kč Účelově přidělené prostředky na DVPP byly plně vyčerpány, a to pouze na vzdělávací akce, které mají platnou akreditaci a na nákup odborné literatury (za prostředky na předem plánované, ale neuskutečněné akce). 4

5 V rámci účelové dotace poskytnuté na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání byly uvedené finanční prostředky použity takto: Projekt P I Informační gramotnost (dotace 65 tis. Kč): 12 učitelů absolvovalo proškolení a ověření znalostí ve znalostní úrovni Z, 10 učitelů ve znalostní úrovni P, 2 učitelé ve znalostní úrovni S (podpora odborného růstu pedagogických pracovníků v oblasti ICT). Za částku Kč (max. 10 % z přidělené dotace) jsme zakoupili odbornou literaturu v souladu s metodickým pokynem. Projekt P II Softwarové produkty (dotace 25 tis. Kč). Byly zakoupeny softwarové produkty pro výuku splňující kritéria metodického pokynu v celkové výši dotace. Celková účelová dotace na SIPVZ ve výši 90 tis. Kč byla plně vyčerpána. Výstavba Školní knihovny se studovnou pro žáky i pedagogy v půdním prostoru objektu v Kozí 222 byla v roce 2003 za přispění finančních prostředků zřizovatele úspěšně dokončena a předána k užívání. Tím se zvýšila hodnota nemovitého majetku organizace. V souvislosti s dokončením stavební části knihovny se studovnou jsme požádali o mimořádné navýšení prostředků na provoz za účelem prvotního vybavení uvedených prostor. Finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč jsme použili na základní vybavení nábytkem a výpočetní technikou. Souběžně s realizací a se zprovozněním nových prostor knihovny plánujeme zavedení centrální evidence knižního fondu (jak žákovské, tak pedagogické knihovny) a zavedení centrální evidence odborných časopisů. Z provozních prostředků jsme také zakoupili potřebné programové vybavení, odpovídající současným požadavkům kladeným na chod knihovny. Výstavba Školní knihovny se studovnou byla součástí rekonstrukce celého objektu Kozí 222, která postupně probíhala již od roku Nejprve byly předány do užívání tři učebny, jejichž doba používání byla omezena povolením k předčasnému užívání stavby. V průběhu následujících let probíhala rekonstrukce půdních prostor (zahájeno v roce 1998), na kterou byly použity finanční prostředky z našeho investičního fondu, přesto nebylo možné celou akci zafinancovat vlastními prostředky. Proto jsme opakovaně žádali zřizovatele o poskytnutí systémové investiční dotace. Teprve v roce 2003 se podařilo prostřednictvím majetkového odboru KrÚ zařadit dokončení stavební části jako jednu z priorit tohoto roku. V součinnosti s dokončením vnitřních prostor proběhla celková obnova venkovní omítky. V roce 2003 jsme obdrželi investiční dotaci na pořízení počítačové učebny ve výši 550 tis. Kč. V souvislosti s touto dotací jsme ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 obdrželi mimořádnou investiční dotaci na stavební úpravy prostor pro novou učebnu (umístěna v prostorách bývalého kabinetu - knihovny a sousedící malé učebny). Stavební úprava v celkové výši 270 tis. Kč byla zabezpečena majetkovým odborem KÚ. Technické vybavení výpočetní technikou (žákovská pracoviště, učitelské pracoviště) bylo pořízeno z investiční dotace, z prostředků IF byla pořízena pylonová tabule v hodnotě 42 tis. Kč (v souladu s plánem). Nezbytné vybavení nábytkem (stolky, židle) jsme pokryli z prostředků na provoz školy. Tímto jsme získali plně funkční učebnu výpočetní techniky včetně multimediálních prvků a přístupu na internet. Využití by mělo splňovat vysoké nároky kladené na vzdělávání z hlediska potřeb všech vyučovacích předmětů, Zřízením této nové učebny výpočetní techniky se výrazně zvýšil standard vybavení školy výpočetní technikou, odpovídající současným trendům vývoje. V roce 2003 jsme prováděli údržbu nezbytnou k zajištění provozu školy (běžné drobné opravy, malování, nátěry tabulí, částečná oprava podlahy v malé tělocvičně, výměna zátěžového koberce u vchodu do šaten, oprava podlah ve třídách). 2. Plnění závazných ukazatelů a vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele Vývoj finančních ukazatelů ve srovnání s rokem 2002 zaznamenal mírné zvýšení. Rok 2002 Provozní dotace: z toho na platy z toho informační gramotnost tis. Kč tis. Kč 40 tis. Kč (skutečné výdaje Kč) 5

6 V rámci účelové dotace poskytnuté na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání Informační gramotnost absolvovalo 19 učitelů proškolení ve znalostní úrovni Z. Částka připadající na 1 učitele činila Kč, celkem bylo vyčerpáno Kč, zbytek 100 Kč byl vrácen v měsíci lednu 2003 na účet kraje Vysočina. Provozní dotace byla plně vyčerpána a spolu s vlastními příjmy a příjmy od pojišťovny (185 tis. Kč) jsme uhradili náklady na provoz, nezbytnou údržbu, energii, materiál, služby a pokryli jsme mzdové náklady. Škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Investiční dotace z rozpočtu kraje 160 tis. Kč Tato částka byla použita na zakoupení dataprojektoru, jehož hlavní využití je v rámci učebny IVT. Skutečné prostředky byly poskytnuty na základě vystavené faktury od dodavatele na částku Kč. Účelová neinvestiční dotace celkem ISPROFIN 479 tis. Kč 1. Účelová dotace na pokračování akce Nátěry oken, dveří a výměna oken (79 tis. Kč). Tato dotace byla plně vyčerpána a tím byla celá akce uzavřena a řádně vyhodnocena. 2. Účelová dotace na akci Oprava učebny a laboratoře fyziky (400 tis. Kč) byla nedostačující a její dofinancování (134 tis. Kč) bylo následující: - přesunutí finančních prostředků z našeho rezervního fondu do investičního fondu ve výši 60 tis. Kč a použití stávajících prostředků na investičním fondu ve výši 42 tis. Kč. Tak jsme získali prostředky v celkové výši 102 tis. Kč - zbývající částka ve výši 32 tis. Kč byla uhrazena z provozu školy Vyčerpáním poskytnuté dotace 400 tis. Kč a dofinancováním 134 tis. Kč byla celá akce úspěšně dokončena a řádně vyhodnocena. Na základě schváleného odpisového plánu na rok 2002 nám byla stanovena odvodová povinnost z IF ve výši Kč. Tato povinnost byla splněna a v dílčích splátkách poukázána na účet kraje v předepsaných termínech. Rok 2003 Provozní dotace: z toho na platy z toho informační gramotnost tis. Kč tis. Kč 90 tis. Kč V rámci účelové dotace poskytnuté na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání byly uvedené finanční prostředky použity takto: Projekt PI Informační gramotnost (dotace 65 tis. Kč) absolvovalo 24 učitelů (úroveň Z 12, úroveň P 10, úroveň S 2). Projekt P II Softwarové produkty (dotace 25 tis. Kč). Celková účelová dotace na SIPVZ ve výši 90 tis. Kč byla plně vyčerpána. Provozní dotace byla plně vyčerpána a spolu s vlastními příjmy jsme uhradili náklady na provoz, nezbytnou údržbu, energie, materiál, služby a pokryli jsme mzdové náklady. Škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 965,49 Kč. Investiční dotace z rozpočtu kraje 550 tis. Kč Tato částka byla použita na zřízení počítačové učebny, jejíž absenci jsme dlouhodobě pociťovali. Skutečné prostředky byly poskytnuty na základě vystavené faktury od dodavatele na částku Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Na základě schváleného odpisového plánu na rok 2003 nám byla stanovena odvodová povinnost z IF ve výši Kč. Tato povinnost byla splněna a v dílčích splátkách poukázána na účet kraje v předepsaných termínech. Hospodářský výsledek Celkové náklady na hlavní činnost byly tis. Kč, celkové výnosy z hlavní činnosti byly tis. Kč. Škola nevykazovala doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2003 činil 1 tis. Kč (965,49 Kč). Kladný hospodářský výsledek navrhujeme přidělit v plné výši 965,49 Kč do našeho rezervního fondu. V roce 2003 a ani v minulých letech škola nevykazovala záporný hospodářský výsledek. 6

7 Vyhodnocení finančního hospodaření Škola nemá žádnou doplňkovou činnost. V roce 2003 nedošlo k žádnému prodeji majetku. Celkové výnosy organizace činily 122 tis. Kč. Tyto příjmy tvořily: - nájmy z bytů, pronájem tělocvičen 110 tis. Kč - úroky z účtu a nahodilé příjmy 12 tis. Kč Provozní dotace na rok 2003 činila tis. Kč. Tuto dotaci tvořily: - přímé náklady tis. Kč - náklady na provoz tis. Kč - informační gramotnost 90 tis. Kč Provozní dotace spolu s vlastními příjmy byla vyčerpána na zajištění provozu školy, na její údržbu, na energie a odpisy. Dále pak na nákup učebnic, učebních pomůcek, knih, materiálu, DDHM, pojištění, služby a ostatní nutné výdaje. Částka ve výši 436 tis. Kč byla vyčerpána na zabezpečení úklidu budovy školy, který je zajištěn smluvně. Navýšení provozní dotace (550 tis. Kč) bylo použito na prvotní vybavení školní knihovny se studovnou. Účelově byly vyčleněny tyto položky: - DVPP 28 tis. Kč - SIPVZ 90 tis. Kč Předepsané limity byly dodrženy a prostředky plně vyčerpány dle účelovosti. Limit mzdových prostředků na rok 2003 činil tis. Kč. Z toho na platy tis. Kč na OPPP 70 tis. Kč Limit mzdových prostředků ani závazné ukazatele prostředků na platy a OPPP nebyly překročeny a prostředky byly plně vyčerpány. Stanovený limit 45,50 přepočtených zaměstnanců na rok 2003 nebyl překročen, skutečný počet přepočtených zaměstnanců dle výkazu P1-04 činil 42,81. Průměrná měsíční mzda v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002) vzrostla o 1962 Kč. Provozní prostředky a krytí účtů peněžních fondů K zbyly na běžném účtu provozních prostředků pouze prostředky určené na výplaty mezd, odvody a daň ze mzdy za prosinec Prostředky rezervního fondu k ve výši 27 tis. Kč jsou plně kryty na běžném účtu rezervního fondu. K zbylo na investičním fondu pouze 7 tis. Kč, které jsou kryty běžným účtem investičního fondu. Prostředky FKSP k ve výši 221 tis. Kč jsou plně kryty na účtu FKSP. Stav pohledávek a závazků Naše škola neměla k žádné pohledávky ani závazky k jiným organizacím. Vyhodnocení majetkových práv a povinností, péče o spravovaný majetek Zhodnocení výsledků inventarizace Vedoucím organizace byla nařízena řádná inventarizace veškerého majetku k Byla ustanovena ústřední inventarizační komise, dále pak likvidační komise a dílčí inventarizační komise. Při provedených inventurách nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, rovněž nebyly podány žádné návrhy na opatření vzhledem ke stavu, kvalitě, ochraně a využití inventovaného majetku. Současně bylo zjištěno, že škola nemá žádné pohledávky ani závazky k jiným organizacím. 7

8 O provedených inventurách provedla ústřední inventarizační komise závěrečný zápis. Materiálové zásoby tvoří pouze sklad učebnic (nutná rezerva, učebnice pro nižší stupeň gymnázia). Hmotná odpovědnost je uzavřena na: - vedení pokladní hotovosti - ceniny - sklad učebnic Evidence všech hospodářských prostředků je řádně vedena v inventárních knihách (podle skupin a sbírek) a centrálně na počítači. Učební pomůcky jsou využívány ke svému účelu. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Organizace neměla k žádné dobytné a nedobytné pohledávky po lhůtě splatnosti ani žádné závazky po lhůtě splatnosti. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol Vnitřní kontroly Škola má vytvořený vnitřní kontrolní systém finanční kontrola (samostatná směrnice, ve které jsou vymezeny podmínky zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, včetně rozpracování postupů při zajištění řídící kontroly). Nezbytnou součástí systému je i přehled podpisových vzorů a dispozičních oprávnění včetně poučení zaměstnanců na pozici příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Předběžná kontrola je prováděna před uskutečněním finanční operace odpovědnými zaměstnanci. V rámci průběžné kontroly se ověřuje úplný a přesný průběh operace. Plánovaní a zabezpečení periodických revizí a kontrol zajišťuje hospodářka školy, včetně odstranění závad. Drobné závady jsou odstraněny v rámci kontroly, nebo následně po revizi či kontrole ve stanoveném termínu. Jedná se zejména o tyto kontroly a revize: - revize ručních hasicích prostředků - revize požárních vodovodů - revize plynových spotřebičů - revize elektrických spotřebičů - revize výtahu - odborná prohlídka nízkotlaké kotelny - odborná prohlídka automatických plynových hořáků - zkouška detekce spalitelných plynů a par - revize hromosvodů - periodická revize kouřové cesty - odborná kontrola tělocvičen (nářadí) - odborná kontrola posilovny Ostatní vnitřní kontroly probíhají v souladu s ročním plánem kontrol. Ty provádějí pověření zaměstnanci školy. Jedná se zejména o tyto kontroly: - kontrola BOZP - kontrola PO - kontrola čerpání rozpočtu - kontroly cestovních náhrad - kontroly dokladů o pracovní neschopnosti - kontroly pokladny - kontroly účetnictví a PAM - kontroly související s výchovně vzdělávací činností Vnější kontroly Dne proběhla na Havlíčkově gymnáziu, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 tematická požární kontrola se zaměřením na plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně v působnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod. 8

9 Kontrolu provedla nstržm. Šárka Bezděková, příslušník oddělení prevence HZS kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod. Předmět kontroly: Prověření dodržování povinností stanovených předpisy o PO ve stanoveném rozsahu dle programu tematické požární kontroly zpracovaného HZS kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod pod č.j. HSJI-33/2-PP Kontrola proběhla formou prověřování písemných dokladů a fyzickou kontrolou na vybraných pracovištích. Výsledky kontroly včetně uložených opatření byly projednány a jsou součástí zápisu. Zpráva o odstranění nedostatků byla předložena v termínu, tj. do a následnou dohlídkou bylo potvrzeno odstranění zjištěných nedostatků. Dne provedla ČŠI, pracoviště Havlíčkův Brod, na Havlíčkově gymnáziu kontrolu v oblasti podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy. Předmět kontroly: 1. Průběh opravných a komisionálních zkoušek ve školním roce 2002/ Vedení povinné dokumentace (třídní knihy, třídní výkazy, protokoly o komisionálních zkouškách) ve školním roce 2001/2002 a ve školním roce 2002/2003. Kontrolní zjištění z oblasti podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy: 1. Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení vyhlášky. 2. Při kontrole třídních knih za školní rok 2002/2003, třídních výkazů a protokolů o konání komisionálních zkoušek ve školním roce 2001/2002 a ve školním roce 2002/2003 nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky, uvedená dokumentace je řádně vedena. Ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení zákona. Dne provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina územní pracoviště Havlíčkův Brod kontrolu v oblasti hygienického šetření tělovýchovných zařízení. Kontrola se týkala prostor pro tělovýchovu (velká a malá tělocvična, školní hřiště) a hygienického zázemí (šatny, WC, umývárny). Zpráva o odstranění nedostatků byla předložena v termínu. Součástí zprávy je rovněž informace o nemožnosti okamžitého řešení odstranění vlhkosti staré části budovy a absence zdroje teplé vody na WC (oba problémy souvisí s plánem velkých oprav a údržby nemovitostí - spolupráce s majetkovým odborem KrÚ). Dne provedly kontrolní pracovnice OSSZ Havlíčkův Brod pravidelnou kontrolu na úseku plnění organizace při provádění důchodového pojištění a kontrolu pojistného, plnění povinnosti v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění. Žádné závady nebyly zjištěny. Nápravná opatření nebyla uložena. Ve dnech provedla ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina, pracoviště Pelhřimov kontrolu. Vedoucí týmu: PhDr. Jarmila Bílkovská Předmět kontroly: Dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrola finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrola v oblasti podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy: odborná a pedagogická způsobilost učební plány organizace a řízení teoretického vyučování vykazování počtu žáků průběh a zabezpečení komisionálních zkoušek vedení povinné dokumentace školy výroční zpráva o činnosti školy Kontrola v oblasti mimo vzdělávání a výchovu: počty žáků (vzhledem ke kapacitě školy), výkazy využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu (kontrolní období 2002) pracovněprávní vztahy a odměňování zaměstnanců výroční zpráva o hospodaření Závěr: Personální podmínky odpovídají potřebám vzdělávacího programu školy a je jim věnována odpovídající pozornost. Vzhledem ke vzdělání a zkušenostem učitelů je potenciál pedagogického sboru plně využit. Míra 9

10 odborné a pedagogické způsobilosti je ve sledovaných předmětech velmi vysoká. Personální podmínky vzdělávací a výchovné činnosti jsou ve sledovaných předmětech nadprůměrné. Úroveň materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti školy je v jednotlivých předmětech rozdílná, pracoviště jsou budována a vybavována postupně. Vedení školy má přehled o současné situaci a plánovitě ji v rámci možností řeší. Výchovně vzdělávací proces probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty. Výuka je zaměřena zejména na co nejefektivnější předávání znalostí a dovedností žákům. Odbornost výuky je všeobecně vysoká. Využívání dalších zdrojů informací a vyšší podíl samostatné tvůrčí práce jsou v některých případech limitovány i materiálním vybavením. Na základě výsledku kontroly byla přijata následující opatření: Vypracovat podrobnější směrnici pro poskytování cestovních náhrad a dbát na její důsledné dodržování likvidace cestovních příkazů. Kontrola náležitostí faktur týkajících se FKSP (poskytování příspěvku na rekreaci) v souladu se zásadami a platnou vyhláškou. Platové výměry důsledné dodržování ustanovení 20a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4. Závěr Porovnáním výnosů a nákladů skutečností roku 2002 a 2003 je patrný nárůst provozní dotace, jejíž součástí byly prostředky na SIPVZ Informační gramotnost a mimořádné navýšení prostředků na provoz za účelem prvotního vybavení nábytkem a výpočetní technikou pro nově zřízenou školní knihovnu se studovnou. Mírné zvýšení provozní dotace pokrylo náklady na energie a služby, nezbytné k zabezpečení provozu školy. V roce 2003 došlo k mírnému nárůstu průměrné mzdy. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců byl i v roce 2003 nižší než stanovený limit. Objem mzdových prostředků je rovněž odrazem naplněnosti školy (počet žáků 564, kapacita 600, průměrná naplněnost tříd 28 žáků). Hospodařili jsme bez záporného hospodářského výsledku, bez závazků po lhůtě splatnosti a bez nedobytných pohledávek. V minulých letech nebyl žádný záporný hospodářský výsledek, provozní dotace zřizovatele byly plně vyčerpány, závazné ukazatele na mzdové náklady byly dodržovány, a proto nebyla přijata žádná opatření. 10

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ÚNOR 2009 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2003 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 30. ledna 2004 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více