Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) za rok 2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín Dne:

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2012 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelů použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolnosti, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činností pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (vyhodnotit samostatně náklady i výnosy) 8. výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku, vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou 1

3 F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek po lhůtě platnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku jmenovitý rozpis věřitelů, vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení G) Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2012 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část: (včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu Rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce) Tabulky: Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 2

4 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: školské zařízení - příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2398 ze dne 5. září 2012) Ředitel zařízení: Odloučené pracoviště: Mgr. Jiří Novák 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně (dále již PPP) je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i na obou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Údaje o zaměření organizace: PPP zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. Těžištěm poskytované péče jsou diagnostické, poradenské a terapeutické služby, související se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže a s prevencí společensky nežádoucích jevů. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení v rámci základního školství. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace, dále na podporu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a také na podporu dětí mimořádně nadaných. Tato diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě individuálních konzultací, skupinových metodických schůzek a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na specifické výukové potřeby, případně na problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také poradensko terapeutické služby. 3

5 Žákům 9. ročníků a studentům středních škol zabezpečuje PPP poradenství v oblasti další studijní či profesní volby. Pro studenty středních škol jsou pak dále také zajišťována podpůrná vzdělávací opatření v případě přetrvávajících specifických poruch učení, či u jiných speciálních vzdělávacích potřeb a jsou jim zpracovávána nově také doporučení k zohledňujícím úpravám maturitních zkoušek. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě výskytu projevů sociální patologie. Organizační a personální struktura organizace: PPP je řízena ředitelem, který je do své funkce jmenován zřizovatelem a je současně také statutárním zástupcem organizace. V případě jeho nepřítomnosti je řízena zástupcem ředitele. Zástupce ředitele je pověřen vést metodicky psychology PPP. Metodickým vedením speciálních pedagogů je pověřena pracovnice ve funkci metodik pro VPU. Obě odloučená pracoviště mají své jmenované vedoucí pracovníky, kteří jsou zodpovědní za organizaci práce na těchto pracovištích a podléhají řízení ředitelem PPP, nebo jeho zástupcem. Personální strukturu odborných pedagogických pracovníků tvoří psychologové, speciální pedagogové a pracovník ve funkci okresní metodik prevence. Za nepedagogické pracovníky zajišťují provoz PPP sociální pracovnice, hospodářka, uklízečka a domovník (který je zaměstnán formou DPČ). Struktura pracovníků v přepočtu pracovních úvazků/fyzických osob - srovnání stavu v závěru roku 2011 a roku 2012 Odbornost rok rok 2012 Psycholog 6,0/7 (z toho 1 ve fci. řeď.) 5,5/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,9/6 4,5/5 Metodik prevence soc.patol. jevů 0,5/1 1,0/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 0,6/2 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 14,0/18 * viz. poznámka 13,6/16 * viz. poznámka Externí pracovník domovník 0,3/1 0,3/1 Poznámka: Fyzický počet pracovníků je zde vyjádřen dle metodiky UIV pro zpracovávání výkazu Z tj.: pokud jeden pracovník pracuje částmi úvazku ve dvou pracovních pozicích (např. spec. pedagog a psycholog), započítává se v každé sledované odbornosti jako fyzická osoba. Pokud bychom ale počítali zaměstnané fyzické osoby jednoduchým součtem bez tohoto postupu, pak je v PPP NJ zaměstnáno celkem 14 zaměstnanců. Z těchto zaměstnaných 14 fyzických osob je jeden pracovník na dvou různých pracovních pozicích (psycholog/speciální pedagog) a jedna odborná pracovnice zajišťuje současně v rámci vedlejšího pracovního poměru úklid na malém odloučeném pracovišti. Kvalifikovanost pracovníků PPP: Odborní pracovníci PPP jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. V průběhu roku 2012 probíhalo další vzdělávání odborných pracovníků v silně omezeném režimu a to s ohledem na výrazně snížený příděl financí v kapitole tzv. přímých nákladů na vzdělávání. Za daných podmínek proběhlo vzdělávání jedné pracovnice v metodě Instrumentálního obohacování R. Feuersteina (FIE) v rozsahu 40 hodin a jednodenní seminář jednoho pracovníka 4

6 v problematice vedení mimořádně nadaných žáků na SŠ. Čtyři pracovnice se zúčastnily jednodenního (bezplatného) intervizního setkání k užívání metody FIE. Údaje o žácích klientech PPP: V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2011/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Za školní rok 2011/2012 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka Procentuální zastoupení klientů, kterým byla poskytnuta péče z hlediska typu škol Základní školy Mateřské školy SŠ+ VOŠ 9% 29% 62% Základní přehled o struktuře odborné činnosti PPP: Počet vyřízených žádostí z hlediska uvedených dominantních důvodů Posouzení školní zralosti 431 Činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů 126 Studijní orientace (dříve prof.or.) 48 Výchovné problémy a osobnostní problematika 208 Specifické poruchy učení a vzdělávací problémy

7 Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet přijatých žádostí za sledovaný rok (2058) a celkového počtu klientů za stejné období (1928) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (v uplynulém roce cca 4%) může mít během školního roku podány i dvě žádosti (náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů jsou také některé žádosti na činnost okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi. Přehled odborné činnosti v sledovaném roce z hlediska jejího odborného zaměření Semináře, přednášky, besedy 26 Telefon. metod. konzultace 77 Posuzování školní zralosti 393 Metodická intervence pro školy 307 Reedukační ambulantní péče 225 Pedagogická diagnostika Psychologická diagnostika Poradenství a terapie 525 Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety nedošlo k výrazné změně v struktuře ani rozsahu jednotlivých činností. Mírné změny (jako mírný nárůst u diagnostiky a mírný pokles poradensko terapeutické intervence) korespondují s již výše uvedenými menšími personálními změnami ve sledovaném školním roce. Nejvýraznější tak i u této statistiky zůstává nárůst v oblasti posuzování školní zralosti. 6

8 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ VÝNOSY, NÁKLADY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ B1. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele: přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o OON - nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP ,00 Kč o přímý ONIV ,00 Kč provozní náklady (ÚZ 1) ,00 Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) ,00 Kč Další výnosy: dotace Města Kopřivnice na provoz odloučeného pracoviště (ÚZ 2) ,42 Kč výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ,40 Kč doplňková činnost ,00 Kč Další závazné ukazatele stanovené naší organizaci zřizovatelem: výsledek hospodaření za rok 2012 ÚZ 1 0,00 Kč B2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. K odchylce skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů došlo u dotace na přímé náklady na vzdělávání u orientačních ukazatelů zákonné odvody (vyčerpáno o 835,00 Kč víc), FKSP (vyčerpáno o 872,94 Kč víc) a přímý ONIV - přímý (úspora 1.707,94 Kč). Úspora v této celkové výši byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. závazný ukazatel vyčerpáno prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč ,00 Kč FKSP ,00 Kč ,94 Kč ONIV ,00 Kč ,06 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč 7

9 Hodnocení: Zákonné odvody, FKSP a použití přímého ONIVu jsou orientačními ukazateli, v celkové výši byla dotace plně vyčerpána. B3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Na platy zaměstnanců byl v měsíci únoru 2012 zřizovatelem stanoven normativní rozpis dle Krajské metodiky rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. Tato dotace vyčíslená v závazném ukazateli mezd ( ,00 Kč pro pedagogické pracovníky a ,00 Kč pro nepedagogické pracovníky) a v této souvislosti pak i v závazném ukazateli počtu pracovníků (15,14) nám byla v měsíci dubnu zřizovatelem pozměněna. Tato změna proběhla v souladu s naším požadavkem na přesunutí části prostředků na platy nepedagogických pracovníků do tzv. OON v souvislosti s naší potřebou zajistit mzdu na dohodu o pracovní činnosti, uzavřenou pro výkon funkce domovníka (49.000,00 Kč). Práce domovníka poradny (činnosti v rozsahu jednodušších údržbářských, řemeslných prací a péče o svěřené budovy a pozemky) byla nadále i v roce 2012 zajištěna dohodou o pracovní činnosti, která byla formulována tak, aby maximálně vyhověla nepravidelnosti a určité nahodilosti v potřebě některých údržbářských činností a aby tím mohly být mzdové prostředky za jeho práci využívány co nejefektivněji. Za uplynulé období lze vytíženost domovníka vyjádřit zhruba jako 0,3 běžného pracovního úvazku. V měsíci dubnu proběhl na základě usnesení vlády ČR č. 178 ze dne regulační opatření týkající se vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012 což je cca 2,15 z objemu mzdových prostředků včetně odvodů. Na základě usnesení rady kraje č.120/7949 ze dne byl upraven rozpočet ukazatele v oblasti přímých výdajů na vzdělání na rok 2012 pro organizaci následovně (pro pedagogické pracovníky ,00 Kč, pro nepedagogické pracovníky ,00 Kč, OON pro nepedagogické pracovníky ,00 Kč. V měsíci listopadu došlo na základě usnesení Rady kraje č. 123/8186 ze dne a v souladu s naším požadavkem k přesunu prostředků na platy nepedagogických pracovníků do pedagogických zaměstnanců ve výši ,00 Kč. V měsíci prosinci byly upraveny rozpočtové ukazatele v oblasti přímých výdajů na vzdělání dle usnesení rady kraje č.4/137 za dne 4. prosince 2012 zvýšení na platy pedagogů o 4.000,00 Kč, nepedagogů o 3.000,00 Kč. Konečný závazný ukazatel (ÚZ 33353): prostředky na platy - pedagogové ,00 Kč prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč OON - nepedagogové ,00 Kč Závazný ukazatel (přepočtený) počtu zaměstnanců nám byl naposledy upraven zřizovatelem po posouzení našeho návrhu dne na výši 14,89. Tento celkový počet pracovníků byl naplněn do reálné výše 13,962 (průměrného přepočteného počtu dle P1-04). 8

10 Průměrný měsíční plat a jeho jednotlivé složky: Pedagogičtí pracovníci: 2011: 2012: Průměrný počet 10,916 10,647 Průměrný měsíční plat ,28 Kč ,46 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,75 Kč ,93 Kč průměrné osobní příplatky 2.188,06 Kč 2.045,55 Kč průměrné měsíční odměny 1.056,82 Kč 383,51 Kč průměrné příplatky za vedení 1.029,18 Kč 1.181,26 Kč ostatní příplatky 11,47 Kč 2,19 Kč Nepedagogičtí pracovníci: 2011: 2012: Průměrný počet: 3,332 3,315 Průměrný měsíční plat ,02 Kč ,76 Kč Z toho: průměrná nároková složka mzdy ,49 Kč ,10 Kč průměrné osobní příplatky 3.407,54 Kč 2.594,79 Kč průměrné měsíční odměny 1.016,93 Kč 238,81 Kč ostatní příplatky 25,06 Kč 8,04 Kč Doplňující komentář: Jak je z dalších údajů této výroční zprávy (níže) patrné, bylo pro zmírnění poklesu reálných platů v sledovaném roce využito finančních prostředků z Fondu odměn, který byl koncem 90. let poměrně silně naplněn (k byl stav FO Kč) a dosud z něj bylo v uplynulých letech čerpáno jen minimálně. Částka ve výši 71 tis. Kč tak byla použita jako částečná kompenzace vázání mzdových prostředků, provedeného usnesením vlády ČR č. 178 ze dne (i když částečné snížení nenárokových složek mzdy muselo být také provedeno) a současně jako finanční podpora mzdového rozpočtu pro proplacení řádné dovolené pracovnice, která nastoupila v r na mateřskou dovolenou. B4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Provozní náklady (ÚZ 1): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši (viz přehled čerpání v bodě B 6.). Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného (ÚZ 205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši. 9

11 B5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Dotace Města Kopřivnice (ÚZ 2) Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2012 v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Celkové náklady pracoviště v Kopřivnici byly ve výši ,85 Kč. Dotace byla čerpána ve výši ,42 Kč, částka 600,58 Kč byla vrácena na účet Města Kopřivnice. (Ve smlouvě s Městem Kopřivnice je ustanovení, že na dotaci se vztahují náklady uhrazené do Z tohoto důvodu nebylo možno využít dotaci v celé výši. Se zástupci města bylo pro následující rok 2013 vyjednáno uzpůsobení pravidel čerpání dotace, které by již v budoucnu nebránilo plnému vyčerpání přidělené dotace, a to i vzhledem k výdajům vyúčtovaným až na přelomu rozpočtového období). Vlastní činnost (ÚZ 5) V roce 2012 získala PPP Nový Jičín z vlastní činnosti ,40 Kč. Příjmem z vlastní činnosti je rozuměno zúčtování fondů, příjmy z minulých let prostřednictvím dohadných položek, úroky bankovního účtu. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Grantový projekt ZŠ Odry, Komenského byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč je prozatím v roce 2012 na účtu grantového projektu OP VK partner. Po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje bude vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. Porovnání příjmů z vlastní činnosti za rok 2011 a 2012 celkem: rok 2011 rok 2012 Zúčtování fondů investiční fond ,00 Kč 0,00 Kč Zúčtování fondů fond odměn 0,00 Kč ,00 Kč Jiné ostatní výnosy (grantový projekt partner) 5.672,57 Kč 0,00 Kč Ostatní příjmy z minulých let (dohadné položky) ,03 Kč ,24 Kč Úroky bankovních účtů 4.701,25 Kč 3.416,16 Kč v tom: běžný účet 4.484,39 Kč 3.416,16 Kč běžný účet OP VK příjemce 210,43 Kč 0,00 Kč běžný účet OP VK partner 6,43 Kč 0,00 Kč Ostatní výnosy (odvoz sběru papíru) 140,00 Kč 0,00 Kč Dotace Města Kopřivnice ,00 Kč ,42 Kč Součet ,85 Kč ,82 Kč Komentář: Hlavní díl nárůstu příjmů z vlastní činnosti souvisí s navýšením u dotace od města Kopřivnice. Toto navýšení dotace kopíruje zvýšené náklady na provoz odloučeného pracoviště, jež město hradí dotací v plné výši. 10

12 Celkové výnosy v hlavní činnosti: ,82 Kč Komentář k tabulce č. 1 PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Výrazný důvod snížení výnosů o cca 513 tisíc je patrný na řádku č. 12 Výnosy územních rozpočtů z transferů (672). Toto je způsobeno končícím grantovým projektem Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MSK. Dalším důvodem snížení výnosů při srovnání let 2011 a 2012 je dotace v roce 2011 na program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků a program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích, které se již v roce 2012 neopakovaly. Na porovnání Čerpání fondů (řádek č. 17) se za rok 2012 podílí využití fondu odměn. Prostředky z tohoto poměrně dobře zajištěného fondu naší organizace byly užity s cílem zmírnit reálný pokles platů (tedy jako částečná kompenzace vázání mzdových prostředků, provedeného usnesením vlády ČR č. 178 ze dne a současně jako finanční podpora mzdového rozpočtu pro proplacení řádné dovolené pracovnice, která nastoupila v r na mateřskou dovolenou). B6. Náklady Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. V průběhu roku došlo k překročení u orientačního ukazatele FKSP (o 872,94 Kč) a k úspoře přímého ONIVu (1.707,94 Kč). Úspora v celkové výši 835,00 Kč byla použita na pokrytí navýšení nákladů u položky zákonné odvody. Analýza čerpání přímého ONIVu a srovnání s čerpáním v roce 2011: rok 2011: rok 2012: Cestovné ,00 Kč 6.017,96 Kč Knihy 0,00 Kč 466,00 Kč Služby 357,08 Kč ,00 Kč v tom: Vzdělávání v rámci DVPP 00,00 Kč ,00 Kč Vzdělávání mimo DVPP 357,08 Kč 1.100,00 Kč Zákonné sociální pojistné ,24 Kč ,70 Kč Náhrada za DNP 0,00Kč ,00 Kč Stravování zaměstnanců 2.378,00 Kč 2.449,00 Kč Závodní preventivní péče 0,00 Kč 0,00 Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 1.352,20 Kč 426,40 Kč Součet ,52 Kč ,06 Kč Hodnocení: Ve srovnání s čerpáním prostředků v předchozím roce 2011 došlo ke změně ve struktuře čerpání, kdy musela být zohledněna úhrada náhrad DNP. Tím došlo k další zátěži již tak sníženého rozpočtu v této oblasti nákladů oproti letům předchozím. V důsledku těchto souvislostí pak již nemohla být z přímého ONIVu proplácena část cestovních náhrad (cca 18 tis. Kč) a musela být uhrazena a účtována z provozních prostředků. 11

13 Provozní náklady (ÚZ 1 a 5): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo vyčerpáno na provozní náklady ,13 Kč. Analýza čerpání provozních nákladů a srovnání s čerpáním v roce 2011: rok 2011: rok 2012: Spotřeba materiálu ,13 Kč ,13 Kč v tom: knihy 5.045,00 Kč 2.139,00 Kč odborné tiskoviny 6.880,40 Kč 6.414,00 Kč materiál pro výuku 2.732,40 Kč 871,00 Kč učební pomůcky 2.177,00 Kč 0,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,20 Kč ,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek UP 0,00 Kč 1.275,00 Kč PHM 7.188,43 Kč 7.417,95 Kč kancelářské potřeby ,50 Kč ,78 Kč čistící a desinfekční prostředky ,30 Kč 9.678,60 Kč vybavení lékárniček 417,00 Kč 225,00 Kč ostatní materiál 4.446,90 Kč 8.027,80 Kč Spotřeba energie ,57 Kč ,19 Kč Opravy a udržování ,50 Kč ,15 Kč Cestovné 0,00 Kč ,04 Kč Náklady na reprezentaci 269,00 Kč 362,00 Kč Služby ,15 Kč ,59 Kč v tom: poštovné ,00 Kč ,00 Kč internet ,60 Kč ,60 Kč telefonní poplatky ,13 Kč ,64 Kč vzdělávání ,92 Kč 800,00 Kč nájemné 100,00 Kč 100,00 Kč konzultační služby ,00 Kč ,00 Kč zpracování dat (účetnictví a mzdy) ,80 Kč ,00 Kč programové vybavení 5.676,00 Kč 0,00 Kč přepravné 5.782,60 Kč 7.235,10 Kč odvoz odpadů ,00 Kč 9.730,00 Kč revize ,90 Kč 8.430,65 Kč nákup ostatních služeb ,00 Kč 9.245,60 Kč služby SW firem ,00 Kč ,00 Kč Použití fondu odměn 0,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální pojištění a náklady 3.562,00 Kč ,18 Kč OOPP 0,00 Kč 196,00 Kč Jiné daně a poplatky 1.258,00 Kč 4.107,20 Kč Smluvní pokuty 424,87 Kč 0,00 Kč Technické zhodnocení 9.080,00 Kč ,65 Kč Pojištění majetku 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 Kč 1.864,00 Kč Služby peněžních ústavů 6.252,00 Kč 7.699,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek nad Kč 0,00 Kč ,00 Kč Součet ,22 Kč ,13 Kč 12

14 Hodnocení: V celkovém zvýšení nákladů se projevilo zejména využití fondu odměn (komentované již výše v komentáři k tabulce č.1 a k informacím o mzdových nákladech) a s ním spojené náklady na zákonné odvody, které jsou hrazené taktéž z provozních prostředků. Spotřeba materiálu je při srovnání nižší, avšak v roce 2012 již v této položce není zahrnut drobný dlouhodobý majetek nad Kč, který je již v tomto roce evidován zvlášť. Lze ale konstatovat, že i kdyby byl tento DDM nad Kč započten a vykazován obdobně jako v roce 2011 ve Spotřebě materiálu, pak by i tak zůstala patrná úspora v této položce, která by činila cca 25%. Současně lze vyhodnotit, že ve srovnání s rokem 2011 tvoří tato úspora ve Spotřebě materiálu a v kapitole DDM nejvýraznější podíl na úsporách. Oproti loňskému roku se naopak zvedly náklady v případě technického zhodnocení u oprav majetku konkrétně se jednalo o obložení (původně dřevěné) příčky mezi pracovnami sádrokartonem a odhlučňující izolací, dále o výměnu obyčejných ventilů topení za termoregulační a o opravu hromosvodu. Z provozu byla v roce 2012 také hrazena větší část cestovného, naopak vzdělávání bylo hrazeno v roce 2012 výlučně z přímých nákladů. V ostatních provozních nákladech nedošlo ve srovnání s předchozím rokem 2011 k relevantním rozdílům. Náklady odpovídají s ohledem na vývoj cen výši čerpání nákladů v minulých letech. Nedošlo ani k žádným odlišnostem v účelu použití finančních prostředků. Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ (205): Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel, který je účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00 Kč. Částka byla plně vyčerpána. Grantový projekt OP VK partner (ÚZ 33006) Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílela naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Analýza čerpání účelových prostředků na grantový projekt OP VK Rovná šance: rok 2011: rok 2012: Cestovné 00,00 Kč 0,00 Kč Mzdové náklady 4.620,00 Kč 0,00 Kč Služby peněžních ústavů 1.059,00 Kč 0,00 Kč Součet 5.679,00 Kč 0,00 Kč Hodnocení: Grantový projekt byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč bude po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. 13

15 Náklady hrazené dotací Města Kopřivnice (ÚZ 2): Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce 2012 v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet). Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Analýza čerpání nákladů hrazených jinou dotací a srovnání s čerpáním v roce 2011: rok 2011: rok 2012: Spotřeba energie ,35 Kč ,08 Kč Internet 4.360,00 Kč 4.290,00 Kč Telefon 0,00 Kč 5.809,42 Kč Ostatní služby ,65 Kč ,92 Kč Součet ,00 Kč ,42 Kč Hodnocení: Dotace nebyla úplně vyčerpána z důvodů podmínek ve smlouvě MÚ Kopřivnice. Do dotace bylo možno zahrnout pouze faktury, které byly zaplaceny v roce Z tohoto důvodů faktury zaplacené v lednu 2013 byly uhrazeny z vlastních prostředků (v hodnotě 1.173,43) a na účet Města Kopřivnice byla uhrazena vratka ve výši 600,58 Kč. Teplo, elektrická energie a úklid společných prostor je placená zálohově, jejich vyúčtování proběhne v průběhu roku V roce 2013 je očekávána dotace Města Kopřivnice ve výši ,00 Kč. Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2012: ,55 Kč Komentář k tabulce č. 2 - PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI : Výrazný pokles v položce Spotřeba materiálu je způsoben nově zavedeným účtem náklady drobného dlouhodobého majetku (komentováno již výše). Výrazné snížení v položce Mzdové náklady, Cestovné a Školné souvisí s ukončením grantových projektů v roce B7. Doplňková činnost Od má Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně ve zřizovací listině vymezenu doplňkovou činnost pronájem majetku. V roce 2012 pronajímala PPP dvě bytové jednotky v budově Pedagogicko-psychologické poradny i část pozemku. Celkové příjmy z této doplňkové činnosti v roce 2012 činily ,00 Kč. 14

16 Přehled vynaložených nákladů a srovnání s rokem 2011: rok 2011: rok 2012: Spotřeba materiálu 0,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba energie srážková voda 2.858,80 Kč 3.111,00 Kč Opravy a udržování ,30 Kč 5.196,00 Kč Technické zhodnocení majetku 0,00 Kč ,80 Kč Služby revize, přepravné 814,10 Kč 2.553,55 Kč Odpisy 1.337,00 Kč 1.337,00 Kč Součet ,20 Kč ,35 Kč Poměr členění nákladů provoz: doplňková činnost činí 75,08 : 24,92 dle plochy, kterou oba byty zaujímají v celé budově, kterou má PPP ve své správě. V tomto poměru byly rozpočítány náklady na revize, odpisy a srážkovou vodu. V roce 2013 je očekáván příjem ve výši ,00 Kč. B8. Výsledek hospodaření Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2012: Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2012: Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2012 činí: Celkové náklady v doplňkové činnosti za rok 2012: Celkové výnosy v doplňkové činnosti za rok 2012: Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2012 činí: Celkový výsledek hospodaření za organizaci: ,55 Kč ,82 Kč ,73 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,65 Kč ,92 Kč Komentář k výsledku hospodaření: Celkový kladný výsledek hospodaření byl dosažen úsporou výnosů v doplňkové činnosti, která byla provedena se záměrem uspořit prostředky na opravy, modernizaci a údržbu budovy a jejího vybavení v příštích letech (bude nutná výměna dveří, jako vysoce pravděpodobná se jeví oprava nosných částí stropu v jedné z místností v pronajímaných bytech, průběžně probíhá modernizace topného systému v poradenské části budovy, v jednom z bytů bude nutná výměna plynového kotle, kterému již skončila jeho oficiální životnost, do budoucna je žádoucí plánovat výměnu oken apod.) Doplňující poznámka k zajištění externích příjmů do rozpočtu naší organizace: Možnost dosáhnout výše uvedeného hospodářského výsledku významně ovlivnilo také zajištění dotace od města Kopřivnice ve výši ,42 Kč na pokrytí nákladů na provoz našeho odloučeného pracoviště v tomto městě. Získání této dotace je vázáno každým rokem na jednání ředitele PPP se zástupci města, zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace: Fond rezervní: ,92 Kč 15

17 C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Fond odměn Stav k ,00 Kč Čerpání fondu na překročení limitu prostředků na platy ,00 Kč Stav k ,00 Kč Stav fondu odměn ke dni činí ,00 Kč a je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k ,30 Kč Příděl z hrubých mezd ,12 Kč Čerpání fondu na stravování ,00 Kč Čerpání fondu ostatní použití ,00 Kč Čerpání fondu na nepeněžní dary ,00 Kč Stav k ,42 Kč Stav fondu kulturních a sociálních potřeb ke dni činí ,42 Kč. Na běžném účtu FKSP je ,96 Kč. Stav běžného účtu ,96 Kč Nepřevedený příděl z mezd 3.474,68 Kč Doúčtování přídělu za DNP 23,22 Kč Nepřevedené poplatky účtu FKSP 159,00 Kč Nepřevedené úroky účtu FKSP - 21,44 Kč Nepřevedené stravné ,00 Kč celkem ,42 Kč Komentář k výše uvedeným jednotlivým položkám, ovlivňujícím stav účtu: Všechny neprovedené platby mezi provozním účtem a účtem FKSP (tzn. příděl z mezd za prosinec 2012, poplatky a úroky účtu FKSP připsané k i stravné za měsíc prosinec 2012, doúčtování přídělu z DNP) byly provedeny v lednu Z výše uvedeného vyplývá, že Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý ve výši ,96 Kč prostředky na běžném účtu FKSP a ve výši 1.535,46 Kč na provozním účtu. 16

18 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav k ,93 Kč Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku 0,00 Kč Čerpání fondu na posílení investičního fondu 0,00 Kč Stav k ,93 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu organizace. Investiční fond Stav investičního fondu k ,36 Kč Příděl z odpisů dlouhodobého majetku ,00 Kč Čerpání na rekonstrukce a modernizace 0,00 Kč Čerpání na opravy a údržbu 0,00 Kč Stav k ,36 Kč Stav investičního fondu ke dni činí ,36 Kč a je plně krytý finančními prostředky na našem běžném účtu. D) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zajištění stravování Stravování zaměstnanců je zajištěno v krajských příspěvkových organizacích Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín, Sokolovská 45 (pro pracoviště v Novém Jičíně), Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, 17. listopadu 526 (pro odloučené pracoviště Bílovec) a stravenkami Gastro Pass (pro odloučené pracoviště Kopřivnice, pro zajištění stravování v době prázdnin a pro pracovníky, kteří nenavštěvují výše uvedené školní jídelny ze zdravotních důvodů). Vyčíslení nákladů Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přispívala v roce 2012 svým pracovníkům na závodní stravování částkou 1,00 Kč na 1 oběd. Tato částka byla hrazena z tzv. přímých nákladů jako výdaj související s pracovně právními vztahy. Dále PPP poskytovala příspěvek na stravování ve výši 30,00 Kč na 1 oběd z fondu kulturních a sociálních potřeb. Zbývající hodnotu oběda si hradili zaměstnanci sami. 17

19 Kalkulace stravného Organizace Cena 1 obědu Náklady PPP FKSP Zaměstnanec OU a PŠ Nový Jičín 66,00 Kč 1,00 Kč 30,00 Kč 35,00 Kč Gymnázium Bílovec 57,00 Kč 1,00 Kč 30,00 Kč 26,00 Kč Stravenka Gastro Pass 50,00 Kč 1,00 Kč 30,00 Kč 19,00 Kč E) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 1. Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření Pedagogicko-psychologické poradně byla předána k hospodaření budova čp na parc. č. 436 v katastrálním území Nový Jičín Dolní předměstí. Tamtéž má předány k hospodaření pozemky na parc. č. 436, 246 a 140/2 v celkové výměře m Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku PPP Nový Jičín nebyla v roce 2012 příjemcem žádné investiční dotace. V roce 2012 byly provedeny opravy a údržba nemovitosti (výměna radiátorů, výměna linolea, úprava pracoven příčky, výměna koberce), majetku (oprava auta, hasicích přístrojů, kopírky) a pozemku v celkové hodnotě ,15 Kč a technické zhodnocení (termostatické hlavice, sádrokartonové příčky v pracovnách) v hodnotě ,65 Kč. Na financování byly použity výnosy z doplňkové činnosti a dotace na provoz. 3. Pojištění majetku Rada kraje rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a. s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Pedagogicko-psychologická poradna nemá samostatně uzavřenu žádnou pojistnou smlouvu. V roce 2012 nenastaly žádné pojistné události. 4. Informace o inventarizaci majetku Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur Termín provedení inventarizace stanovil ředitel PPP ke dni , tj. k okamžiku sestavení účetní závěrky. 18

20 Fyzická inventura byla provedena: fyzickou kontrolou jednotlivých kusů u dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku dle rozmístění v budovách a místnostech organizace, fyzickou kontrolou pokladny a cenin, fyzickou kontrolou zúčtovatelných tiskopisů (tzn. stvrzenky a příjmové pokladní doklady), fyzickou kontrolou a kvalifikovaným odhadem pohonné hmoty. Výsledky fyzické inventury byly porovnány s operativní a účetní evidencí. Dokladová inventura byla provedena: závazky porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize došlých faktur, v podkladech pro mzdové zúčtování, ve výpisech z běžných účtů apod. pohledávky porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize vydaných faktur, ve výpisech z běžných účtů, apod. stav finančních prostředků na účtech - porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným ve výpisech z běžných účtů, stav fondů - porovnáním účetní evidence se skutečným stavem vyčísleným v knize došlých faktur, v podkladech pro mzdové zúčtování, ve výpisech z běžných účtů, v odpisovém plánu apod. Inventarizace byla periodická. Inventarizační komise Provedení inventarizace zajistila inventarizační komise ve složení: - předsedkyně inv. komise: Procházková Ivana - člen inventarizační komise: Sazovská Renáta - člen inventarizační komise: Mgr. Khýr Marek Členové likvidační komise: - člen: Sazovská Renáta - člen: Procházková Ivana Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací Inventarizační práce zahájeny dne: Inventarizační práce ukončeny dne: Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku: Budova: V roce 2012 se hodnota budovy nezměnila. Ke dni činí ,60 Kč, stejná částka je i na účtu

21 Pozemek: V roce 2012 se hodnota pozemku nezměnila. Ke dni činí ,77 Kč, stejná částka je i na účtu 031. Dlouhodobý hmotný majetek movitý (nad ,- Kč) V roce 2012se hodnota hmotného movitého majetku změnila, byla vyřazena kopírka v hodnotě ,80 Kč. Ke dni činí hodnota ,00 Kč, stejná částka je i na účtu 022. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do ,- Kč) Stav na účtu 018 k ,00 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav na účtu 018 k ,00 Kč Stav na podrozvahovém účtu k ,10 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav na podrozvahovém účtu k ,10 Kč Stav na účtu ,00 Kč Stav na účtu ,10 Kč Celkem k ,10 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek V operativní evidenci je veden majetek ve třech skupinách: DHM1 do 500,- Kč, DHM od 500,- do 2000,- Kč a DM1 nad 2000,- Kč. V účetní evidenci je veden pouze majetek od 2000,- do 40000,- Kč, majetek do 2000,- Kč je účtován do nákladů a sledován na podrozvahovém účtu. V roce 2012 byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě ,00 Kč. V průběhu roku 2012 byl na základě odborných posudků, zastaralosti vyřazen majetek v celkové hodnotě 6.788,40 Kč. DHM1 do 500,- Kč Stav k ,50 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav k ,50 Kč Stav podrozvahového účtu k ,863,50 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav podrozvahového účtu k ,50 Kč 20

22 DHM od 500,- do 2000,- Kč Stav k ,77 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav k ,77 Kč Stav podrozvahového účtu k ,77 Kč Nákup v roce Kč Úbytky v roce ,00 Kč Stav podrozvahového účtu k ,77 Kč DM1 od 2000,- Kč Stav k ,44 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,40 Kč Stav k ,04 Kč Stav účtu 028 k ,44 Kč Nákup v roce ,00 Kč Úbytky v roce ,40 Kč Stav účtu 028 k ,04 Kč Závěr, zhodnocení inventarizace Zápis o provedené inventarizaci včetně soupisů majetku je uložen v archivu Pedagogickopsychologické poradny. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Pedagogicko-psychologická poradna pronajímá dvě bytové jednotky v nemovitosti čp. 1154, parc. č. 436 v katastrálním území Nový Jičín Dolní předměstí, kterou má předánu k hospodaření. Smlouvy byly uzavřeny ještě předchozím zřizovatelem PPP Nový Jičín na dobu neurčitou a přešly od na PPP Nový Jičín při jejím vstupu do právní subjektivity. V říjnu 2011 byla v souladu s novelou občanského zákoníku, která byla provedena zákonem č. 132/2011 Sb., uzavřena s nájemníky dohoda o zvýšení nájemného na 60 Kč/ m 2, a to s platností od V červenci 2012 byla uzavřena nájemní smlouva o pronájmu pozemku na dobu určitou (jeden rok), na jejímž základě je nájemce (firma obchodující s nábytkem) oprávněn postavit na pozemku poradny 2 ks reklamních tabulí. Výše nájmu na celý rok je stanoven na 4.000,-Kč. Pronájem nemovitého majetku je schválen zřizovatelem jako doplňková činnost organizace. 21

23 F) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. Pohledávky Ke dni byly evidovány pohledávky v celkové výši ,94 Kč. Jedná se o standartní pohledávky, vyplývající především ze způsobu účtování energií a běžných nákladů příštích období. Mezi pohledávkami není žádná mimořádná dlouhodobá pohledávka, vyžadující samostatný podrobný komentář. Popis pohledávek 314 poskytnuté zálohy (energie) ,40 Kč 335 pohledávky za zaměstnanci (stravné) 2.298,00 Kč 377 ostatní pohledávky (kauce za kartu CCS, poplatky FKSP) 7.159,00 Kč 381 náklady příštích období (předplatné, licence) ,10 Kč 388 dohadné účty aktivní (úroky účtu FKSP) 21,44 Kč Součet ,94 Kč 2. Závazky Ke dni byly evidovány krátkodobé závazky v celkové výši ,15 Kč. Jedná se o standardní závazky, vyplývající především z přelomu účetního období a ze způsobu účtování mezd, energií a běžných faktur za zboží a služby z konce roku Mezi závazky není žádný mimořádný dlouhodobý závazek, vyžadující samostatný podrobný komentář. Popis závazků: 321 dodavatelé ,17 Kč 324 krátkodobé přijaté zálohy (pronájem pozemku, grantový projekt OP VK - partner) 3.091,08 Kč 331 závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč 336 zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění ,00 Kč 342 ostatní přímé daně ,00 Kč 378 jiné závazky (k účtu FKSP, předpis vratky, přeúčtování přeplatku) 1.423,02 Kč 384 výnosy příštích období (nájem pozemku) 2.000,00 Kč 389 dohadné účty pasivní (nevyúčtované energie a nákupy roku 2012) ,88 Kč Součet ,15 Kč 22

24 G) VÝSLEDKY KONTROL, KTERÉ PROBĚHLY V ROCE 2012 Dne proběhla kontrola o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Okresní správou sociálního zabezpečení Nový Jičín. Protokolem č.710/12/888 o výsledku kontroly nebyly shledány nedostatky a nebyly uloženy žádné opatření k nápravě vůči kontrolované organizaci. H) ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Naše organizace nezřizuje školskou radu. Pracovníci PPP Nový Jičín budou seznámeni s hlavními body této výroční zprávy v rámci společné porady, která je naplánována na Její podrobný obsah jim pak bude přístupný (podobně jako i veřejnosti) na našich webových stránkách: I) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Naše organizace má méně než 25 zaměstnanců a tudíž se na ni nevztahuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců dle z. č. 435/2004 Sb., 81, ve znění pozdějších předpisů 23

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více