OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt"

Transkript

1 -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění p9zdějších pře dpi s ů se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc, Ceská republika rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. IČ : DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc č.ú.: /0100 (dále jen "kupující") na straně jedné a PRODÁVAJÍCÍ: se sídlem: zápis v obchodním rejstříku : statutární orgán: osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: osoba oprávněoá jednat ve věcech technických: IČ: DIČ : bankovní spojení: č.ú. : Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. Havlíčkova 517/2, Blansko vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Vít Novotný, Jaroslav Hebelka, jednatelé Mgr. Hana Novotná, oprávněná zastupovat společnost na základě plné moci, tel Lukáš Vydržel, tel CZ ČSOB, a.s /0300 (dále jen "prodávající") na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen "smlouva").

2 - - EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem "Dodávka dataprojektorů a interaktivních setů pro potřeby projektu "Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci" jako nabídka nejvhodnější. Tato smlouva souvisí s realizací projektu Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci", reg.č. CZ.1.05/4.1.00/ , v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. ll. Předmět plnění 1. Předmětem koupě podle této smlouvy jsou dataprojektory a interaktivní sety (dále jen "zboží") v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, včetně poskytování záručního servisu zboží za podmínek stanovených dále touto smlouvou. 3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou. 4. Prodávající ve smyslu 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad. 5. Zboží musí být plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího Čas a místo dodání 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží (tj. doprava zboží na místo dodání, clo, pojištěn í, dodání všech zákonných podkladů ke zboží, kompletní zajištění záručního servisu, licenční poplatky) nejpozději do 30 dnů od podpisu této kupní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. Místo dodání: Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci, Filozofická fakulta UP v Olomouci, Křížkovského 12, Olomouc, Česká republika. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. 3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném erodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije. IV. Kupní cena 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků smlouvy ve vys ,- Kč bez DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, dodání všech zákonných podklad ů ke zboží, kompletní zajištění záručního servisu, licenčn í poplatky).

3 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLN f ROZVOJ INVESTICE DO VAšf BUDOUCNOSTI 3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvyse přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu s účinnými právními předpisy. V. Platební podmínky 1. Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura bude vystavena prodávajícím nejdříve po dodání zboží, dodání zákonných dokladů. související dokumentace a návodů k použití, což bude potvrzeno protokolem o dodání zboží. Dokladem o řádném splnění závazků uvedených v předchozí větě prodávajícím je datovaný předávací protokol opatřený podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických. 2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn í pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu prodávající opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit. 3. Nebude-li faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je kupující oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajícímu bez proplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. 5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije. Vl. Odpovědnost prodávajícího za vady 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 2. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa dodání zboží, detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího, v záruční době nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení vady kupujícím, a to návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby

4 - EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLN[ ROZVOJ INVESTICE DO VAšf BUDOUCNOSTI oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v "místě plnění ", není-li to prokazatelně technicky možné, "vadnou část " zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího. Smluvní strany si ujednaly, že 211 O občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel. 3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu trvání záruční doby, je kupující oprávněn tyto vady prokazatelným způsobem oznámit prodávajícímu. Vady, které kupující oznámí prodávajícímu v době běhu záruční doby, se prodávající zavazuje odstranit bezplatně a za podmínek dále stanovených v tomto článku. Vll. Smluvní pokuty 1. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl odst. 1 této smlouvy. 2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den po marném uplynutí lhůty k opravě v době záruky v souladu s touto smlouvou, a to za každý jednotlivý případ. 3. Smluvní strany se dohodly, že 2050 občanského zákoníku se nepouzje, tj. že se smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst ve smyslu ust a násl. občanského zákoníku proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny. Vlil. Závěrečná ujednání 1. V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této smlouvy. 2. Prodávající se zavazuje, že po dobu 1 O let ode dne uzavření této smlouvy poskytne všem subjekt ů m provádějícím audit a kontrolu u kupuj ícího v souvislosti s realizací Projektu nebo Projekt ů -zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Řídícího orgánu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy- nezbytné informace týkající se dodavatelských č i nností, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této smlouvy.

5 - EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI 3. Prodávající se dále zavazuje poskytnout Řídícímu orgánu OP VaVpl po dobu vyse uvedenou přístup k i těm částem smluvních a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plněn í smlouvy. 4. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpl a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 5. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 6. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 7. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno. 8. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, nebo bude Řídícím orgánem OP VaVpl vydáno Rozhodnutí o neposkytnutí dotace. 9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran. 1 O. Kupující je oprávněny v souladu s u st zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od této smlouvy v případě: Prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží delším než 20 dnů, Nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího Prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než deset dnů Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručen í písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 11. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

6 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI 12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající dvě vyhotovení. 14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: Příloha č. 1 - Nabídka prodávajícího ze dne Prodávající se zavazuje v souladu s 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že kupujícímu předloží seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 1 O % z celkové kupní ceny, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Současně platí, že má-li subdodavatel prodávajícího formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 O % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V Olomouci, dne.... 1:. /( /?!/ f V Blansku dne prof. Mgr: Jaroslav Miller, M.A., rekt UP v Olomouci Mgr. Hana Novotná na f:ákladě plné moci Ctrinlni duna TIRO Blansko s.r.o. HIMfCkOY8 IC0: ote:cz TeL:oM ~11 898

7 Příloha č. 1 kupní smlouvy- nabídka prodávajícího Technická specifikace a cenová nabídka Dataprojektory Počet kusů: 13 SONY VPL- DW120 Parametry: Technologie 3LCD Rozlišení nativní 1280x800 bodů {16:10 WXGA) Svítivost 2600Ansi lumenů Objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností Barva bílá D-Sub (VGA), HDMI Životnost lampy SOOOh v režimu standart Elektronická tabule- interaktivní set Počet kusů: 2 Dataprojektor Epson EB-585Wi Parametry: Technologie LCD Nativní r:ozlišení WXGA 16:10 Světelný výstup 3300 Ansi lumenů Životnost lampy ve standartním modu 4000 hodin Kontrastní poměr 10000:1 Projekční poměr 0,27:1 Reproduktor lx16w Interaktivní jednotka součást í projektoru Držák projektoru a 2 interaktivní pera součástí balení Kabely pro montáž: lx VGA M/M lom (PremiumCord Kabel k monitoru HQ (Coax) 2x ferrit, SVGA lsp lom, DDC2, 3xCoax+8žil) lx HDMilOm (PremiumCord HDMI A- HDMI A M/M lom, zlacené konektory, verze HDMI 1.3b) 2x audio 3,5mm lom {KB KABEL AUDIO KABEL 3,Smm JACK M/M, lom)

8 ~ ~~============================================~~=== ~-=~~ -- 2x aktivní USB kabel lom (PremiumCord USB 2.0 repeater a propojovací kabel A/M-B/M 10m aktivní, AXAGO ADR-210 USB repeater kabel 10m aktivní+ KABEL USB TYP A-A 1.8M propojovací) Tabule k projektorům Epson 194 x 120 (Part number ) Bílá keramická tabule 16:10 s matným povrchem pro projekci Rozměr 194x120cm Záruka a servis Záruka na všechno dodávané zboží je 24 měsíců. Možnost rozšíření na další roky formou servisních smluv, zajištění záručního servisu. Jedná se o zboží zcela nové, nerepasované a nikdy nepoužité. Dodavatel garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa dodání, detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího, v záruční době nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení vady kupujícím, a to návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Dodavatel je povinen odstraňovat jednotlivé vady v "místě plnění", není-li to prokazatelně technicky možné, "vadnou část" zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího. Smluvní strany si ujednaly, že 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.

9

10 CHRÁNĚNÁ DÍLNA TiRO Blansko s.r.o. PLNÁ MOC Já, níže podepsaný Jaroslav Hebelka, nar , jednatel společnosti Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o., se sídlem Havlíčkova 517/2, 678 Ol Blansko, IČ: , zmocňuji tímto paní Mgr. Hanu Novotnou, nar , bytem Palackého 6, 678 Ol Blansko, aby zastupovala společnost Chráněná dílna TiRO Blansko s. r. o. ve věcech veřejných zakázek, konkrétně ji zmocňuji k jednání se zadavateli veřejných zakázek, na které společnost Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. podává nabídku, a to včetně podepisování nabídek a uzavírání smluv. Tato plná moc platí pouze pro uvedený účel. V Blansku dne Chráněná dílna TIRO Blansko s.r~c H:Jvliékova IC0: DIC:CZ2Tf'14357 Te1.: S /, c'-- ""'/ Jaroslav Hebelka Plnou moc přijímám. V Blansku dne /~ I I Mgr. Hana Novotná J~orov<:cl doloik<: oro lca<:lizaci Podle ovcr.kn1hy oo~tv: ělansko 1 Vlastnoruc:nó oodcosal: Jaroslav Hebelka Datum a mjsto narozen1: Raj ec, CZ Adresa oobvtu: Blansko dvorská 1874/92.CZ Druh a c. nřcdloz.dokl. totožnosti: ll ObčanskY orůkaz Blansko J dne JS.J0.20J4 Poř.č: PoaoJ?.: úře dní razítko: Kocmanova Monika Havlíčkova 517/2.678 Ol Blansko tel./fa~: !

11 Ovéřovac; Padle ověř.knihv dolozka oro lcgal izaci pošty: Blansko l vlastnoručně oodeosal: Hana Novotna Datum a m:sto narazen!: rno.CZ Adresa oobytu: Blansko. Palackého 1784/6.CZ Druh ač. přcdlož.dokl.totožnosti: ry7 Občanský prúkaz Blansko l dne /' Por'.č: Podois: uřední razítko: Kocmanova Mon 1 ka Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: Podle ověřovací knihy pošty: Blansko 1 Tato úplná kopie, obsahuiící 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, ž níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran. List ina, z níž ie vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajištovací prvek, jenž je součástí obsahu pravního významu této listiny. A Blansko 1 dne ~.. 8)... Bočková Zuzana Podpiš( úředn'í razítko. / I!j /'-

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více