KBT PORUCH SPÁNKU. Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBT PORUCH SPÁNKU. Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91"

Transkript

1 KBT PORUCH SPÁNKU Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91 Souhrn: Insomnie je nejčastější spánkovou poruchou. Může být primárním, izolovaným problémem, nebo ji nacházíme jako sekundární symptom u celé řady různých nosologických jednotek. Primární psychofyziologická insomnie souvisí jednak se zvýšeným tělesným napětím, ale též s naučeným spojením negativních automatických myšlenek a patologických behaviorálních vzorců s usínáním. Kognitivně-behaviorální terapie insomnie je založena na následujících základních krocích: edukaci, měření a objektivizaci závažnosti spánkové poruchy, kontrole stimulů, dodržování pravidel spánkové hygieny, kognitivní rekonstrukci negativních automatických myšlenek, relaxaci a spánkové restrikci. Klíčová slova: Insomnie, psychofyziologická insomnie, kognitivně-behaviorální terapie, spánkový kalendář, spánková hygiena, kontrola stimulů, kognitivní rekonstrukce, relaxace, spánková restrikce. Summary: Insomnia is a prevalent sleep disorder that can occur in conjuction with other health problemd or exist in isolation. Primary Psychophysiological insomnia is a disorder of somatised tension and learned sleep-preventing associations that results in a complaint of insomnia and associated decreased functioning during wakefulness. Cognitive Behavioral Therapy attempts to alter patterns of negative thoughts and dysfunctional attitudes in order to foster more healthy and adaptive thoughts, emotions and actions. Therapeutic interventions share following basic components: education, sleep-measurement, stimulus control, sleep hygiene, cognitive reconstruction of negative thoughts, relaxation techniques and sleep restriction. Key words: Insomnia, psychophysiological insomnia, cognitive behavioral therapy, sleep diary, sleep hygiene, stimulus control, cognitive reconstruction, relaxation techniques, sleep restriction. ÚVOD Podle údajů WHO trpí poruchou spánku alespoň jedenkrát za život asi 50% dospělé populace, přičem asi 13% z nich je natolik závažných, že vyžaduje léčbu. Vzhledem k rozdílné etiologii spánkových poruch se jedná o problematiku spadající do několika medicínských oborů. Některé přesně vymezené nosologické jednotky (např. narkolepsie, kataplexie, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami, syndrom spánkové apnoe) jsou jasně indikovány k léčbě neurologické, respektive pneumologické či chirurgické, převážná většina spánkových poruch je však řešena na úrovni primární lékařské péče. Je smutným faktem, že velmi často není těmto poruchám věnována dostatečná pozornost a péče odpovídající současným terapeutickým stadardům a pacienti mohou být i poškozeni například neuváženou dlouhodobou preskripcí hypnotik na bázi benzodiazepinů. Autoři tohoto sdělení považují za účelné shrnout současné poznatky týkající se nefarmakologické terapie insomnie z pohledu kognitivně-behaviorální terapie.

2 PORUCHY SPÁNKU V současné době se ke klasifikaci spánkových poruch používá několika diagnostických manuálů. U nás nejužívanějším je systém MNK 10 (The ICD 10,1992), dále pak detailnější Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International Classification of Sleep Disorders ICDS, 1990). ICDS dělí poruchy spánku na čtyři základní kategorie: dyssomnie, parasomnie, poruchy spánku spojené se somatickou či duševní poruchou a tzv. navrhované poruchy spánku. V našem sdělení zaměříme pozornost pouze na skupinu insomnií, které jsou obsaženy ve skupině dyssomnií, zejména primární psychofyziologickou insomnii. Insomnie lze (poněkud zjednodušeně) dělit jednak z hlediska délky trvání, jednak z hlediska vyvolávající příčiny. Dle délky trvání rozeznáváme insomnie tranzientní (trvající několik nocí), krátkodobé (délka trvání je 1-4 týdny) a konečně dlouhodobé (trvající 4 týdny a více). K terapii tranzientních a krátkodobých insomnií lze doporučit nebenzodiazepinová hypnotika, pro terapii dlouhodobých nespavostí se ukazuje být nejvýhodnější psychoterapie, popřípadě v kombinaci s uváženou farmakoterapií. Dle příčiny lze insomnie rozdělit na primární a sekundární. 1. Primární insomnie a) z vnějších příčin do této kategorie lze zařadit poruchy spánku vyplývající z nesprávné spánkové hygieny, užívání léků jež negativně ovlivňují spánek (ve smyslu nežádoucích účinků), abusu stimulancií, v širším kontextu též např. jako důsledek práce ve směnném provozu; b) z vnitřních příčin do této skupiny řadíme primární psychofyziologickou insomnii tak, jak ji klasifikuje MKN Sekundární insomnie nespavost je sekundárním symptomem při jiném onemocnění, v ICDS tvoří samostatnou skupinu. a) u psychických poruch deprese, schizofrenie, úzkostné a somatoformní poruchy, demence, alkoholová či drogová závislost atd. b) u somatických onemocnění nejčastěji ve vazbě na bolest (např. u revmatických onemocnění). KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP V TERAPII INSOMNIE Komplexní KBT je jednou z nejefektivnějších metod léčby u skupiny primárních insomnií, zejména pak u primární psychofyziologické insomnie. Assessement Prvním krokem při KBT spánkových poruch je (stejně tak jako u ostatních poruch) důkladný assessement. Zahrnuje pečlivé zmapování délky trvání insomnie, její závažnosti a typu (poruchy usínání, poruchy kontinuity spánku, časné ranní probouzení), spánkových návyků, režimu dne, fyzické aktivity vykonávané během dne, pracovního vytížení, případných stresorů

3 ve vnějším prostředí, přesunů mezi časovými pásmy atd. Dalším okruhem jsou otázky týkající se denní únavy či ospalosti, pocitu odpočatosti po probuzení a během dopoledne, přítomnosti denního polehávání v posteli či spánku během dne. Důležité je také zeptat se pacienta na chrápání, na případné obtíže s krevním tlakem, zvážit, zda pacient netrpí nadváhou, dotázat se, zda se neléčí s určitým somatickým onemocněním atp. Již po tomto prvním vyšetření bychom měli být schopni zařadit pacienta do některé z výše uvedených skupin insomnie a v případě podezření na jinou etiologii než primární, doporučit pacienta k odbornému vyšetření na příslušné pracoviště. Měření Ke kvantifikaci a objektivizaci spánkové poruchy používáme spánkové deníky a spánkové kalendáře. Ve spánkovém deníku si pacient heslovitě zaznamenává za každý den v týdnu následující údaje: přehled denních aktivit, ležení v posteli či spánek během dne, užití stimulancií během odpoledne a večera (káva, čaj, alkohol, ale také např. coca-cola, čokoláda atp.), večerní aktivity, čas ulehnutí, přibližnou dobu usnutí, případné užití hypnotik či jiných látek majících navodit spánek (např. bylinkové čaje, alkohol atp.), dobu, kdy se pacient probudil, celkovou dobu spánku, čas vstávání z postele (pozor čas ulehnutí a vstávání není totožný s časem usínání a probouzení!) a na jednoduchou (například tříbodovou) škálu své pocity ospalosti a únavy po probuzení, v poledne a večer. Spánkový kalendář se do určité míry překrývá se spánkovým deníkem mapuje však pouze čas strávený v lůžku, dobu spánku a užití hypnotik či jiných látek majících navodit usnutí. Pacient vyplňuje tyto údaje denně do speciálního formuláře dělícího každý den na hodinové až dvouhodinové úseky, kde si např. plnou čarou značí dobu spánku, přerušovanou čarou dobu v lůžku beze spánku a vpisuje další údaje. Spánkový kalendář je přehlednější než spánkový deník a poskytuje terapeutovi rychlou informaci o typu spánkové poruchy. Záznam těchto údajů je nutností v léčbě insomnie neboť jedině tak je možno hodnotit a kvantifikovat možná zlepšení. Kromě toho, část pacientů trpících tzv. mispercepcí spánku může být po takové objektivizaci zcela vyléčena. Edukace Již při prvním setkání s pacientem je vhodné zahájit edukaci. Ta zahrnuje obecné informace o spánku : doba trvání spánku je velmi individuální, s přibývajícím věkem se zkracuje, spánková porucha nutně nemusí znamenat přítomnost závažného onemocnění, i fyziologický spánek je přerušován probouzením (při přechodech mezi jednotlivými spánkovými cykly) atp... Specifičtější edukací je informace o kontrole stimulů a pravidlech spánkové hygieny. Pouhým dodržováním těchto pravidel lze odléčit další velkou skupinu primárních insomnií z vnějších příčin: Kontrola stimulů (Bootzin, 1972) vychází z představy, že okolnosti předcházející ulehnutí, rituály spojené se spánkem i lůžko samotné jsou (u pacienta trpícího poruchou spánku) od určitého momentu asociovány nikoli se spánkem, relaxací a pocitem odpočatosti, ale naopak s insomnií, únavou a úzkostí. Naším úkolem je tedy znovu navodit asociační vazbu postelspánek. Pomoci nám v tom může dodržování následujících pravidel: 1) Postel nepoužíváme k ničemu jinému než ke spánku a sexu. V posteli je striktně zakázáno číst, sledovat TV, jíst či vykonávat jakékoli další činnosti. 2) Uléháme jen a pouze, cítíme-li se ospalí.

4 3) Jestliže se po minutách ležení v posteli spánek nedostaví, vstaneme, přejdeme do jiné místnosti, kde se věnujeme klidné, nenáročné činnosti. Do postele se vrátíme, pouze pokud se cítíme znovu ospalí. 4) Uvedený postup zopakujeme tolikrát za noc, kolikrát je třeba, dokud se spánek nedostaví. Pokud se nám nepodaří usnout celou noc, je důležité si uvědomit, že jednu noc nespat není pro organismus nebezpečné a následující den usneme o to lépe. 5) Nikdy si neleháme přes den ani cítíme-li se velmi ospalí. Vydržíme až do doby předem stanovené k ulehnutí. 6) Dodržujeme pevně stanovenou dobu uléhání a vstávání a to i ve dnech volna. Používáme při vstávání budík. 7) Vytvoříme si vlastní rituály předcházející ulehnutí tyto činnosti budou po určité době učení samy asociovány se spánkem. Těchto sedm bodů bývá v některých pramenech zahrnuto do pravidel spánkové hygieny, ta však sama o sobě zahrnuje i další behaviorální komponenty (režim dne, stravovací návyky atd.), které nelze zařadit do kategorie vlastního operantního podmiňování, a proto je v tomto textu uvádíme zvlášť. 1) Po hodině se vyhneme konzumaci kávy, černého i zeleného čaje, čokolády, cocacoly a dalších nápojů obsahujících stimulancia. Naopak je vhodné vytvořit si např. rituál pití vhodného bylinkového čaje nebo teplého mléka (obsahuje přímý prekursor serotoninu tryptofan, který je biochemicky důležitým faktorem spánku a usínání). 2) V období 4 6 hodin před ulehnutím se vyhneme též konzumaci alkoholu, nikdy nepijeme alkohol na spaní. 3) Večeříme lehce stravitelná jídla v malých porcích. 4) Ve večerních hodinách se nevěnujeme žádné činnosti, která by nás mohla rozrušit. 5) Místnost, kde spíme, bychom měli subjektivně vnímat jako klidnou, příjemnou a bezpečnou, dbáme na zajištění optimální teploty, zatemnění a minimalizaci vnějších rušivých vlivů (např. hluk). Informace uvedené až do tohoto místa jsou široce uplatnitelné lze je využít již v primární péči o pacienty trpící spánkovou poruchou. Body následující by měl vykonávat odborník, terapeut vyškolený v metodologii a technikách kognitivně-behaviorální terapie. Bludný kruh nespavosti Pokud jsme v terapii poruchy spánku postupovali systematicky dle výše uvedených pravidel a u pacienta přitom nedošlo k žádnému zlepšení, je velmi pravděpodobné, že trpí primární psychofyziologickou insomnií. Tato porucha souvisí jednak se zvýšeným tělesným napětím, dále pak s naučeným spojením obavných myšlenek nebo představ s usínáním. Sestavení bludného kruhu nespavosti, pochopení vzájemné provázanosti myšlenek, chování, tělesných reakcí a emocí a jejich vazba na určitou konkrétní situaci, má pro pacienta zásadní význam.

5 Příklad bludného kruhu (převzato Praško a kol., 2001): Situace: probudil jsem se uprostřed noci. Myšlenky: Když se pořádně nevyspím, zítra budu úplně zničený! Nesmím na to myslet! Nejde to kontrolovat už zase nebudu spát! Nespavost mě zničí, zítra budu unavený, budu dělat chyby v zaměstnání. Vyhodí mě, co si pak počnu? Emoce: Úzkostné napětí. Strach, vztek, lítost. Chování: Převalování na lůžku. Snaha odvést pozornost. Snaha nemyslet na to. Práce s myšlenkami Tělesné reakce: Zvýšení celkového napětí. Neklid těla a nohou. Zrychlení tepu. Zahrnuje vyvrácení tzv. mýtů o spánku (velmi častá je například obava, že když pacient nebude několik nocí spát, bude to mít katastrofální důsledky pro jeho zdraví, že může zemřít atp.) a kognitivní rekonstrukci negativních automatických myšlenek. Negativní automatické myšlenky lze identifikovat podle následujících charakteristik: 1) Vybavují se bez toho, že by si to pacient přál, mají až nutkavý charakter; 2) jsou zkreslené, přehnané až katastrofické, situaci jen zhoršují, neboť navozují úzkost a napětí, které fyziologickými mechanismy zvyšují arousal reakci organismu a brání usnutí; 3) přestože jsou přehnané, pacient je o jejich pravdivosti zcela přesvědčen. Negativní automatické myšlenky se musí pacient nejprve naučit zachytit, otestovat jejich platnost a posléze přerámovat. Platnost negativních automatických myšlenek lze testovat například pomocí následujících otázek: Nepřeháním? Nejsou možná i jiná vysvětlení? Jaká? Proč si myslím, že právě toto hodnocení situace je to nejpravdivější? Co svědčí pro a proti? Neškodím si zbytečně takovými představami? Jak tento závěr ovlivňuje mojí náladu, můj spánek? Pomáhá mi nebo škodí? Je situace doopravdy tak závažná? Nepřeháním?... Přerámování takových myšlenek je dalším krokem jedná se vlastně o nalezení racionální odpovědi. Je s výhodou používat pro záznam a přerámování negativních automatických myšlenek preformované formuláře.

6 Příklad vyplněného formuláře záznamu negativních automatických myšlenek (převzato Praško a kol., 2001): Situace Ležím hodinu v posteli a nemůžu usnout. Automatické myšlenky Zase nespím! Zítra budu úplně nemožná! Nikdy se toho nezbavím! Důsledek Vztek, lítost, depresivní nálada. Převalování v posteli, nemožnost usnout. Racionální odpověď Nic strašného se neděje jenom nemůžu usnout. Budu zítra utahaná nic víc. Že se toho nezbavím je málo pravděpodobné. Až bude moje tělo skutečně unavené, usne samo Akce co mohu udělat Místo strašení půjdu na chvíli žehlit. Pak si lehnu a zkusím, zda usnu. Pozn.: Na úrovni práce s myšlenkami lze také využít tzv. "paradoxní záměr", kdy se pacient "aktivně brání usnutí". Může si například opakovat větu: "Nesmím za žádnou cenu usnout." Takovéto paradoxní přání vede v některých případech ke snížení úzkosti a tenze a umožňuje tak usínání. Práce s tělesnými projevy úzkosti Jak již bylo zmíněno, primární psychofyziologická insomnie souvisí také se zvýšeným tělesným napětím. V terapii spánkových poruch se také velmi významně uplatňují různé relaxační techniky a doporučována je též fyzická aktivita během dne (pozor v souladu s pravidly) spánkové hygieny je lépe vyhnout se cvičení pozdě odpoledne a navečer). Mezi nejefektivnější relaxační techniky patří progresívní relaxace (Freedman a Papsdorf, 1976, Lichenstein a Fisher, 1985), dále pak autogenní tréning, imaginativní relaxace a některé další. Je důležité pacientovi zdůraznit, že pro kvalitní relaxaci je třeba určitého cviku, že se musí relaxaci "nejprve naučit", a to nejlépe během dne a až po zvládnutí techniky ji může zkusit využít k navození spánku. V opačném případě se pacientova počáteční "neschopnost relaxovat" stává dalším stresorem zvyšujícím arousal reakci a brání usnutí. Spánková restrikce Poměrně novou metodou v KBT insomnie je spánková restrikce, někdy též uváděná jako "spánkový tlak" (Lichenstein, 1988 b). Z použití této metody mohou profitovat zejména pacienti s poruchou kontinuity spánku (t.j. pacienti s fragmentovaným spánkem) a pacienti, kteří tráví v lůžku neúměrně dlouhou dobu beze spánku. Postup při spánkové restrikci je následovný: 1) Pacient si dva týdny vede spánkový kalendář. 2) Z délky trvání spánku v jednotlivých dnech se vypočítá aritmetický průměr. 3) Tato průměrná doba spánku se vezme jako výchozí hodnota pro stanovení "povoleného času v lůžku". Jedná se tedy o maximální povolenou dobu strávenou v lůžku během noci. 4) Po dohodě s pacientem určíme čas, kdy si přeje vstávat. Odečteme od tohoto údaje hodnotu "povoleného času v lůžku" a stanovíme tak čas uléhání. Důležitým momentem je, že čas vstávání by měl být takový, aby pacientovi vyhovoval ve všední den.

7 5) Pacient dodržuje tento "rozvrh" uléhání a vstávání během následujících 5 dnů a opět si pečlivě vede spánkový kalendář. 6) Po uplynutí této doby vyhodnotíme tzv. "spánkovou efektivitu"* dle následujícího vzorce: skutečná doba spánku "spánková efektivita" = x 100 celkový čas strávený v lůžku * poznámka: "spánková efektivita" je terminus technicus z oblasti polysomnografie, kde má poněkud odlišný význam (závisející na neurofyziologických parametrech hodnocených při celonočním vyšetření), přesto jej dovolujeme použít v souladu s citovanou literaturou i na tomto místě. Vyhodnocení: Pokud je hodnota "spánkové efektivity" v období sledovaných 5 dnů větší nebo rovna 90 %, posuneme dobu uléhání o 15 minut dopředu (prodloužíme tedy povolený čas v lůžku). Pokud je hodnota "spánkové efektivity" v tomto období mezi 85 a 90 %, ponecháme povolený čas v lůžku beze změny na dalších 5 dní. pokud je "spánková efektivita" nižší než 85 %, zkrátíme povolený čas v lůžku o 15 minut. Tento postup opakujeme s pravidelnými kontrolami po 5 dnech, až do dosažení pro pacienta optimální, předem stanovené doby spánku. Při tomto postupu někdy dochází k mírné spánkové deprivaci, kterou pacienti vnímají subjektivně velmi nepříjemně jako denní únavu a ospalost. Je velmi důležité pacientovi vysvětlit, že se jedná o vedlejší účinky spojené s první fází terapie, že je to jakási daň, kterou musí zaplatit za znovunastolení kvalitního režimu spánek bdění. ZÁVĚR Vzhledem k faktu, že v této oblasti bylo zatím provedeno jen několik kontrolovaných studií, které porovnávaly efektivitu jednotlivých přístupů a jejich kombinací, je poměrně obtížné uvést na tomto místě přesná a obecně přijímaná data. Přesto se v literatuře uvádí při léčbě pomocí nekombinované kognitivně-behaviorální terapie zlepšení u 60 70% pacientů, úplné vyléčení u 20 30% pacientů, s dlouhodobou efektivitou vyšší než jeden rok (Morin a kol. 1994, Murtagh a Greenwood 1995, Lacks a Morin 1992).

8 LITERATURA Bootzin RR.: Stimulus control treatment for insomnia. Proceedings of the American Psychological Association : Freedman R, Papsdorf JD.: Biofeedback and progressive relaxation treatment of sleep-onset insomnia: a controlled all-night investigation. Biofeedback and Self-Regulation : ICSD International classification of sleep disorders: Diagnostic and coding manual. Diagnostic Classification Steering Committee. Thorpy m. (ed.). American sleep Disorders Association. Rochester, Lacks P, Morin CM.: Recent advances in the assessement and treatment of insomnia. J Consult Clin Psychol. 1992, 60: Lichenstein KL, Fisher SM.: Insomnia. In M. Hersen and A.S.New Bellack (Eds). Handbook of clinical behavior therapy with adults. New York: Plenum Press Lichenstein KL.: Sleep compression treatment of an insomnoid. Behavior Therapy b. 19: Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM.: Nonfarmacological interventions for insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy. Am. J. Psychiatry. 1994, 151: Murtagh DR, Greenwood KM.: Identifying effective psychological treatments for insomnia: a meta-analysis. J Consult Clin. Psychol. 1995, 63: Praško JP, Maršálek M, Červená KK.: Noci plné obav a smutku. Příručka pro lidi trpící depresí a nespavostí. Organon, 2001: The ICD 10. Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization Geneva

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Poruchy spánku I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Definice spánku Periodicky se opakující stav klidu s minimální pohybovou aktivitou v typické poloze, s omezenou reaktivitou na zevní podněty

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU

PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU MUDr. Claudia Borzová Psychiatrické centrum Praha Život cyklicky alternuje bdění a spánek. Problémy života jsou příčinou primárních poruch spánku. Některé nozologické

Více

PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU

PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU MUDr. Claudia Borzová Psychiatrické centrum Praha Problémy života jsou příčinou primárních poruch spánku. Některé nozologické jednotky čtyř velkých skupin spánkových poruch patří

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Poruchy spánku a jeho léčba

Poruchy spánku a jeho léčba Polysomnografické vyšetření: Poruchy spánku a jeho léčba Lucie Závěšická stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek desynchronizovaný spánek, paradoxní spánek,

Více

Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích

Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Petr Smolík Martin Pretl Stanislav Konštacký Bohumil Skála Oponenti:

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2 Programová knihovna Programová knihovna Drtivá většina programů používá jako zvukovou složku hudbu, výjimečně stimulační zvuky, typické pro AVS technologii, případně zvuky a hudbu současně. Programy jsou

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Lenka Peterová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Lenka Peterová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lenka Peterová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Lenka Peterová Studijní obor:

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Spánková apnoe. stručný průvodce

Spánková apnoe. stručný průvodce Spánková apnoe stručný průvodce 1 Co je to spánková apnoe? Přehled: Příčinou spánkových poruch jsou fyziologické a/nebo psychologické faktory. Většina spánkových poruch vede k redukci množství spánku a

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Claudia Borzová, Neurologicko-psychiatrická

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

PŘEHLED PORUCH SPÁNKU MORÁŇ

PŘEHLED PORUCH SPÁNKU MORÁŇ PŘEHLED PORUCH SPÁNKU KLASIFIKACE PORUCH SPÁNKU ICSD2 AASM 2005 INSOMNIE (akutní, psychofyziologická, paradoxní, při psychických nemocech, idiopatická, ze špané hygieny, v dětství, poléková, sekundární

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE AT KONFERENCE 2013 ZÁVISLOST NA JEHLE TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE OBSAH teorie rozpoznání možnosti terapie diskuze zdroje HISTORIE TEORIE D. Levine, 1974 kompulzivní injekční aplikace, needle

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 MĚŘENÍ A VIZUALIZACE SPÁNKOVÉ DEPRIVACE Bc. Radka GEYEROVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba 23.

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Vyjde také druhá část tohoto článku: Jednoduchá pravidla pro dobrý spánek.

Vyjde také druhá část tohoto článku: Jednoduchá pravidla pro dobrý spánek. Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. HDBuzz Speciál: Huntingtonova choroba a spánek Proč má mnoho pacientů s Huntingtonovou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více