KBT PORUCH SPÁNKU. Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBT PORUCH SPÁNKU. Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91"

Transkript

1 KBT PORUCH SPÁNKU Kateřina K. Červená, Ján P. Praško, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91 Souhrn: Insomnie je nejčastější spánkovou poruchou. Může být primárním, izolovaným problémem, nebo ji nacházíme jako sekundární symptom u celé řady různých nosologických jednotek. Primární psychofyziologická insomnie souvisí jednak se zvýšeným tělesným napětím, ale též s naučeným spojením negativních automatických myšlenek a patologických behaviorálních vzorců s usínáním. Kognitivně-behaviorální terapie insomnie je založena na následujících základních krocích: edukaci, měření a objektivizaci závažnosti spánkové poruchy, kontrole stimulů, dodržování pravidel spánkové hygieny, kognitivní rekonstrukci negativních automatických myšlenek, relaxaci a spánkové restrikci. Klíčová slova: Insomnie, psychofyziologická insomnie, kognitivně-behaviorální terapie, spánkový kalendář, spánková hygiena, kontrola stimulů, kognitivní rekonstrukce, relaxace, spánková restrikce. Summary: Insomnia is a prevalent sleep disorder that can occur in conjuction with other health problemd or exist in isolation. Primary Psychophysiological insomnia is a disorder of somatised tension and learned sleep-preventing associations that results in a complaint of insomnia and associated decreased functioning during wakefulness. Cognitive Behavioral Therapy attempts to alter patterns of negative thoughts and dysfunctional attitudes in order to foster more healthy and adaptive thoughts, emotions and actions. Therapeutic interventions share following basic components: education, sleep-measurement, stimulus control, sleep hygiene, cognitive reconstruction of negative thoughts, relaxation techniques and sleep restriction. Key words: Insomnia, psychophysiological insomnia, cognitive behavioral therapy, sleep diary, sleep hygiene, stimulus control, cognitive reconstruction, relaxation techniques, sleep restriction. ÚVOD Podle údajů WHO trpí poruchou spánku alespoň jedenkrát za život asi 50% dospělé populace, přičem asi 13% z nich je natolik závažných, že vyžaduje léčbu. Vzhledem k rozdílné etiologii spánkových poruch se jedná o problematiku spadající do několika medicínských oborů. Některé přesně vymezené nosologické jednotky (např. narkolepsie, kataplexie, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami, syndrom spánkové apnoe) jsou jasně indikovány k léčbě neurologické, respektive pneumologické či chirurgické, převážná většina spánkových poruch je však řešena na úrovni primární lékařské péče. Je smutným faktem, že velmi často není těmto poruchám věnována dostatečná pozornost a péče odpovídající současným terapeutickým stadardům a pacienti mohou být i poškozeni například neuváženou dlouhodobou preskripcí hypnotik na bázi benzodiazepinů. Autoři tohoto sdělení považují za účelné shrnout současné poznatky týkající se nefarmakologické terapie insomnie z pohledu kognitivně-behaviorální terapie.

2 PORUCHY SPÁNKU V současné době se ke klasifikaci spánkových poruch používá několika diagnostických manuálů. U nás nejužívanějším je systém MNK 10 (The ICD 10,1992), dále pak detailnější Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International Classification of Sleep Disorders ICDS, 1990). ICDS dělí poruchy spánku na čtyři základní kategorie: dyssomnie, parasomnie, poruchy spánku spojené se somatickou či duševní poruchou a tzv. navrhované poruchy spánku. V našem sdělení zaměříme pozornost pouze na skupinu insomnií, které jsou obsaženy ve skupině dyssomnií, zejména primární psychofyziologickou insomnii. Insomnie lze (poněkud zjednodušeně) dělit jednak z hlediska délky trvání, jednak z hlediska vyvolávající příčiny. Dle délky trvání rozeznáváme insomnie tranzientní (trvající několik nocí), krátkodobé (délka trvání je 1-4 týdny) a konečně dlouhodobé (trvající 4 týdny a více). K terapii tranzientních a krátkodobých insomnií lze doporučit nebenzodiazepinová hypnotika, pro terapii dlouhodobých nespavostí se ukazuje být nejvýhodnější psychoterapie, popřípadě v kombinaci s uváženou farmakoterapií. Dle příčiny lze insomnie rozdělit na primární a sekundární. 1. Primární insomnie a) z vnějších příčin do této kategorie lze zařadit poruchy spánku vyplývající z nesprávné spánkové hygieny, užívání léků jež negativně ovlivňují spánek (ve smyslu nežádoucích účinků), abusu stimulancií, v širším kontextu též např. jako důsledek práce ve směnném provozu; b) z vnitřních příčin do této skupiny řadíme primární psychofyziologickou insomnii tak, jak ji klasifikuje MKN Sekundární insomnie nespavost je sekundárním symptomem při jiném onemocnění, v ICDS tvoří samostatnou skupinu. a) u psychických poruch deprese, schizofrenie, úzkostné a somatoformní poruchy, demence, alkoholová či drogová závislost atd. b) u somatických onemocnění nejčastěji ve vazbě na bolest (např. u revmatických onemocnění). KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP V TERAPII INSOMNIE Komplexní KBT je jednou z nejefektivnějších metod léčby u skupiny primárních insomnií, zejména pak u primární psychofyziologické insomnie. Assessement Prvním krokem při KBT spánkových poruch je (stejně tak jako u ostatních poruch) důkladný assessement. Zahrnuje pečlivé zmapování délky trvání insomnie, její závažnosti a typu (poruchy usínání, poruchy kontinuity spánku, časné ranní probouzení), spánkových návyků, režimu dne, fyzické aktivity vykonávané během dne, pracovního vytížení, případných stresorů

3 ve vnějším prostředí, přesunů mezi časovými pásmy atd. Dalším okruhem jsou otázky týkající se denní únavy či ospalosti, pocitu odpočatosti po probuzení a během dopoledne, přítomnosti denního polehávání v posteli či spánku během dne. Důležité je také zeptat se pacienta na chrápání, na případné obtíže s krevním tlakem, zvážit, zda pacient netrpí nadváhou, dotázat se, zda se neléčí s určitým somatickým onemocněním atp. Již po tomto prvním vyšetření bychom měli být schopni zařadit pacienta do některé z výše uvedených skupin insomnie a v případě podezření na jinou etiologii než primární, doporučit pacienta k odbornému vyšetření na příslušné pracoviště. Měření Ke kvantifikaci a objektivizaci spánkové poruchy používáme spánkové deníky a spánkové kalendáře. Ve spánkovém deníku si pacient heslovitě zaznamenává za každý den v týdnu následující údaje: přehled denních aktivit, ležení v posteli či spánek během dne, užití stimulancií během odpoledne a večera (káva, čaj, alkohol, ale také např. coca-cola, čokoláda atp.), večerní aktivity, čas ulehnutí, přibližnou dobu usnutí, případné užití hypnotik či jiných látek majících navodit spánek (např. bylinkové čaje, alkohol atp.), dobu, kdy se pacient probudil, celkovou dobu spánku, čas vstávání z postele (pozor čas ulehnutí a vstávání není totožný s časem usínání a probouzení!) a na jednoduchou (například tříbodovou) škálu své pocity ospalosti a únavy po probuzení, v poledne a večer. Spánkový kalendář se do určité míry překrývá se spánkovým deníkem mapuje však pouze čas strávený v lůžku, dobu spánku a užití hypnotik či jiných látek majících navodit usnutí. Pacient vyplňuje tyto údaje denně do speciálního formuláře dělícího každý den na hodinové až dvouhodinové úseky, kde si např. plnou čarou značí dobu spánku, přerušovanou čarou dobu v lůžku beze spánku a vpisuje další údaje. Spánkový kalendář je přehlednější než spánkový deník a poskytuje terapeutovi rychlou informaci o typu spánkové poruchy. Záznam těchto údajů je nutností v léčbě insomnie neboť jedině tak je možno hodnotit a kvantifikovat možná zlepšení. Kromě toho, část pacientů trpících tzv. mispercepcí spánku může být po takové objektivizaci zcela vyléčena. Edukace Již při prvním setkání s pacientem je vhodné zahájit edukaci. Ta zahrnuje obecné informace o spánku : doba trvání spánku je velmi individuální, s přibývajícím věkem se zkracuje, spánková porucha nutně nemusí znamenat přítomnost závažného onemocnění, i fyziologický spánek je přerušován probouzením (při přechodech mezi jednotlivými spánkovými cykly) atp... Specifičtější edukací je informace o kontrole stimulů a pravidlech spánkové hygieny. Pouhým dodržováním těchto pravidel lze odléčit další velkou skupinu primárních insomnií z vnějších příčin: Kontrola stimulů (Bootzin, 1972) vychází z představy, že okolnosti předcházející ulehnutí, rituály spojené se spánkem i lůžko samotné jsou (u pacienta trpícího poruchou spánku) od určitého momentu asociovány nikoli se spánkem, relaxací a pocitem odpočatosti, ale naopak s insomnií, únavou a úzkostí. Naším úkolem je tedy znovu navodit asociační vazbu postelspánek. Pomoci nám v tom může dodržování následujících pravidel: 1) Postel nepoužíváme k ničemu jinému než ke spánku a sexu. V posteli je striktně zakázáno číst, sledovat TV, jíst či vykonávat jakékoli další činnosti. 2) Uléháme jen a pouze, cítíme-li se ospalí.

4 3) Jestliže se po minutách ležení v posteli spánek nedostaví, vstaneme, přejdeme do jiné místnosti, kde se věnujeme klidné, nenáročné činnosti. Do postele se vrátíme, pouze pokud se cítíme znovu ospalí. 4) Uvedený postup zopakujeme tolikrát za noc, kolikrát je třeba, dokud se spánek nedostaví. Pokud se nám nepodaří usnout celou noc, je důležité si uvědomit, že jednu noc nespat není pro organismus nebezpečné a následující den usneme o to lépe. 5) Nikdy si neleháme přes den ani cítíme-li se velmi ospalí. Vydržíme až do doby předem stanovené k ulehnutí. 6) Dodržujeme pevně stanovenou dobu uléhání a vstávání a to i ve dnech volna. Používáme při vstávání budík. 7) Vytvoříme si vlastní rituály předcházející ulehnutí tyto činnosti budou po určité době učení samy asociovány se spánkem. Těchto sedm bodů bývá v některých pramenech zahrnuto do pravidel spánkové hygieny, ta však sama o sobě zahrnuje i další behaviorální komponenty (režim dne, stravovací návyky atd.), které nelze zařadit do kategorie vlastního operantního podmiňování, a proto je v tomto textu uvádíme zvlášť. 1) Po hodině se vyhneme konzumaci kávy, černého i zeleného čaje, čokolády, cocacoly a dalších nápojů obsahujících stimulancia. Naopak je vhodné vytvořit si např. rituál pití vhodného bylinkového čaje nebo teplého mléka (obsahuje přímý prekursor serotoninu tryptofan, který je biochemicky důležitým faktorem spánku a usínání). 2) V období 4 6 hodin před ulehnutím se vyhneme též konzumaci alkoholu, nikdy nepijeme alkohol na spaní. 3) Večeříme lehce stravitelná jídla v malých porcích. 4) Ve večerních hodinách se nevěnujeme žádné činnosti, která by nás mohla rozrušit. 5) Místnost, kde spíme, bychom měli subjektivně vnímat jako klidnou, příjemnou a bezpečnou, dbáme na zajištění optimální teploty, zatemnění a minimalizaci vnějších rušivých vlivů (např. hluk). Informace uvedené až do tohoto místa jsou široce uplatnitelné lze je využít již v primární péči o pacienty trpící spánkovou poruchou. Body následující by měl vykonávat odborník, terapeut vyškolený v metodologii a technikách kognitivně-behaviorální terapie. Bludný kruh nespavosti Pokud jsme v terapii poruchy spánku postupovali systematicky dle výše uvedených pravidel a u pacienta přitom nedošlo k žádnému zlepšení, je velmi pravděpodobné, že trpí primární psychofyziologickou insomnií. Tato porucha souvisí jednak se zvýšeným tělesným napětím, dále pak s naučeným spojením obavných myšlenek nebo představ s usínáním. Sestavení bludného kruhu nespavosti, pochopení vzájemné provázanosti myšlenek, chování, tělesných reakcí a emocí a jejich vazba na určitou konkrétní situaci, má pro pacienta zásadní význam.

5 Příklad bludného kruhu (převzato Praško a kol., 2001): Situace: probudil jsem se uprostřed noci. Myšlenky: Když se pořádně nevyspím, zítra budu úplně zničený! Nesmím na to myslet! Nejde to kontrolovat už zase nebudu spát! Nespavost mě zničí, zítra budu unavený, budu dělat chyby v zaměstnání. Vyhodí mě, co si pak počnu? Emoce: Úzkostné napětí. Strach, vztek, lítost. Chování: Převalování na lůžku. Snaha odvést pozornost. Snaha nemyslet na to. Práce s myšlenkami Tělesné reakce: Zvýšení celkového napětí. Neklid těla a nohou. Zrychlení tepu. Zahrnuje vyvrácení tzv. mýtů o spánku (velmi častá je například obava, že když pacient nebude několik nocí spát, bude to mít katastrofální důsledky pro jeho zdraví, že může zemřít atp.) a kognitivní rekonstrukci negativních automatických myšlenek. Negativní automatické myšlenky lze identifikovat podle následujících charakteristik: 1) Vybavují se bez toho, že by si to pacient přál, mají až nutkavý charakter; 2) jsou zkreslené, přehnané až katastrofické, situaci jen zhoršují, neboť navozují úzkost a napětí, které fyziologickými mechanismy zvyšují arousal reakci organismu a brání usnutí; 3) přestože jsou přehnané, pacient je o jejich pravdivosti zcela přesvědčen. Negativní automatické myšlenky se musí pacient nejprve naučit zachytit, otestovat jejich platnost a posléze přerámovat. Platnost negativních automatických myšlenek lze testovat například pomocí následujících otázek: Nepřeháním? Nejsou možná i jiná vysvětlení? Jaká? Proč si myslím, že právě toto hodnocení situace je to nejpravdivější? Co svědčí pro a proti? Neškodím si zbytečně takovými představami? Jak tento závěr ovlivňuje mojí náladu, můj spánek? Pomáhá mi nebo škodí? Je situace doopravdy tak závažná? Nepřeháním?... Přerámování takových myšlenek je dalším krokem jedná se vlastně o nalezení racionální odpovědi. Je s výhodou používat pro záznam a přerámování negativních automatických myšlenek preformované formuláře.

6 Příklad vyplněného formuláře záznamu negativních automatických myšlenek (převzato Praško a kol., 2001): Situace Ležím hodinu v posteli a nemůžu usnout. Automatické myšlenky Zase nespím! Zítra budu úplně nemožná! Nikdy se toho nezbavím! Důsledek Vztek, lítost, depresivní nálada. Převalování v posteli, nemožnost usnout. Racionální odpověď Nic strašného se neděje jenom nemůžu usnout. Budu zítra utahaná nic víc. Že se toho nezbavím je málo pravděpodobné. Až bude moje tělo skutečně unavené, usne samo Akce co mohu udělat Místo strašení půjdu na chvíli žehlit. Pak si lehnu a zkusím, zda usnu. Pozn.: Na úrovni práce s myšlenkami lze také využít tzv. "paradoxní záměr", kdy se pacient "aktivně brání usnutí". Může si například opakovat větu: "Nesmím za žádnou cenu usnout." Takovéto paradoxní přání vede v některých případech ke snížení úzkosti a tenze a umožňuje tak usínání. Práce s tělesnými projevy úzkosti Jak již bylo zmíněno, primární psychofyziologická insomnie souvisí také se zvýšeným tělesným napětím. V terapii spánkových poruch se také velmi významně uplatňují různé relaxační techniky a doporučována je též fyzická aktivita během dne (pozor v souladu s pravidly) spánkové hygieny je lépe vyhnout se cvičení pozdě odpoledne a navečer). Mezi nejefektivnější relaxační techniky patří progresívní relaxace (Freedman a Papsdorf, 1976, Lichenstein a Fisher, 1985), dále pak autogenní tréning, imaginativní relaxace a některé další. Je důležité pacientovi zdůraznit, že pro kvalitní relaxaci je třeba určitého cviku, že se musí relaxaci "nejprve naučit", a to nejlépe během dne a až po zvládnutí techniky ji může zkusit využít k navození spánku. V opačném případě se pacientova počáteční "neschopnost relaxovat" stává dalším stresorem zvyšujícím arousal reakci a brání usnutí. Spánková restrikce Poměrně novou metodou v KBT insomnie je spánková restrikce, někdy též uváděná jako "spánkový tlak" (Lichenstein, 1988 b). Z použití této metody mohou profitovat zejména pacienti s poruchou kontinuity spánku (t.j. pacienti s fragmentovaným spánkem) a pacienti, kteří tráví v lůžku neúměrně dlouhou dobu beze spánku. Postup při spánkové restrikci je následovný: 1) Pacient si dva týdny vede spánkový kalendář. 2) Z délky trvání spánku v jednotlivých dnech se vypočítá aritmetický průměr. 3) Tato průměrná doba spánku se vezme jako výchozí hodnota pro stanovení "povoleného času v lůžku". Jedná se tedy o maximální povolenou dobu strávenou v lůžku během noci. 4) Po dohodě s pacientem určíme čas, kdy si přeje vstávat. Odečteme od tohoto údaje hodnotu "povoleného času v lůžku" a stanovíme tak čas uléhání. Důležitým momentem je, že čas vstávání by měl být takový, aby pacientovi vyhovoval ve všední den.

7 5) Pacient dodržuje tento "rozvrh" uléhání a vstávání během následujících 5 dnů a opět si pečlivě vede spánkový kalendář. 6) Po uplynutí této doby vyhodnotíme tzv. "spánkovou efektivitu"* dle následujícího vzorce: skutečná doba spánku "spánková efektivita" = x 100 celkový čas strávený v lůžku * poznámka: "spánková efektivita" je terminus technicus z oblasti polysomnografie, kde má poněkud odlišný význam (závisející na neurofyziologických parametrech hodnocených při celonočním vyšetření), přesto jej dovolujeme použít v souladu s citovanou literaturou i na tomto místě. Vyhodnocení: Pokud je hodnota "spánkové efektivity" v období sledovaných 5 dnů větší nebo rovna 90 %, posuneme dobu uléhání o 15 minut dopředu (prodloužíme tedy povolený čas v lůžku). Pokud je hodnota "spánkové efektivity" v tomto období mezi 85 a 90 %, ponecháme povolený čas v lůžku beze změny na dalších 5 dní. pokud je "spánková efektivita" nižší než 85 %, zkrátíme povolený čas v lůžku o 15 minut. Tento postup opakujeme s pravidelnými kontrolami po 5 dnech, až do dosažení pro pacienta optimální, předem stanovené doby spánku. Při tomto postupu někdy dochází k mírné spánkové deprivaci, kterou pacienti vnímají subjektivně velmi nepříjemně jako denní únavu a ospalost. Je velmi důležité pacientovi vysvětlit, že se jedná o vedlejší účinky spojené s první fází terapie, že je to jakási daň, kterou musí zaplatit za znovunastolení kvalitního režimu spánek bdění. ZÁVĚR Vzhledem k faktu, že v této oblasti bylo zatím provedeno jen několik kontrolovaných studií, které porovnávaly efektivitu jednotlivých přístupů a jejich kombinací, je poměrně obtížné uvést na tomto místě přesná a obecně přijímaná data. Přesto se v literatuře uvádí při léčbě pomocí nekombinované kognitivně-behaviorální terapie zlepšení u 60 70% pacientů, úplné vyléčení u 20 30% pacientů, s dlouhodobou efektivitou vyšší než jeden rok (Morin a kol. 1994, Murtagh a Greenwood 1995, Lacks a Morin 1992).

8 LITERATURA Bootzin RR.: Stimulus control treatment for insomnia. Proceedings of the American Psychological Association : Freedman R, Papsdorf JD.: Biofeedback and progressive relaxation treatment of sleep-onset insomnia: a controlled all-night investigation. Biofeedback and Self-Regulation : ICSD International classification of sleep disorders: Diagnostic and coding manual. Diagnostic Classification Steering Committee. Thorpy m. (ed.). American sleep Disorders Association. Rochester, Lacks P, Morin CM.: Recent advances in the assessement and treatment of insomnia. J Consult Clin Psychol. 1992, 60: Lichenstein KL, Fisher SM.: Insomnia. In M. Hersen and A.S.New Bellack (Eds). Handbook of clinical behavior therapy with adults. New York: Plenum Press Lichenstein KL.: Sleep compression treatment of an insomnoid. Behavior Therapy b. 19: Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM.: Nonfarmacological interventions for insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy. Am. J. Psychiatry. 1994, 151: Murtagh DR, Greenwood KM.: Identifying effective psychological treatments for insomnia: a meta-analysis. J Consult Clin. Psychol. 1995, 63: Praško JP, Maršálek M, Červená KK.: Noci plné obav a smutku. Příručka pro lidi trpící depresí a nespavostí. Organon, 2001: The ICD 10. Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization Geneva

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek

Poruchy spánku a jeho léčba. L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Poruchy spánku a jeho léčba L. Závěšická, K. Espa -Červená, M. Brunovský, M. Matoušek Polysomnografické vyšetření: stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra

Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra 254 Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1,2,3,4, MUDr. Lucie Závěšická 3,4,5, MUDr. Anežka Ticháčková 1,2 1 Univerzita Palackého v Olomouci 2 Klinika psychiatrie Fakultní

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Poruchy spánku I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Definice spánku Periodicky se opakující stav klidu s minimální pohybovou aktivitou v typické poloze, s omezenou reaktivitou na zevní podněty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

v léčbě úzkostných poruch

v léčbě úzkostných poruch Systematická desenzibilizace v léčbě úzkostných poruch Tvůrce metody: Joseph Wolpe, JAR, 1958 Teoretický základ metody: Teorie klasického a instrumentálního podmiňování (I. P. Pavlov, J. B. Watson, B.

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Článek přeložil Ing. Jiří Hruda

Článek přeložil Ing. Jiří Hruda Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Jednoduchá pravidla pro dobrý spánek Jednoduchá pravidla pro dobrý spánek od prof.

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU

PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU PRIMÁRNÍ PORUCHY SPÁNKU MUDr. Claudia Borzová Psychiatrické centrum Praha Problémy života jsou příčinou primárních poruch spánku. Některé nozologické jednotky čtyř velkých skupin spánkových poruch patří

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Poruchy spánku a bdění přehled základních jednotek, dif. dg. a terap. postupy u insomnie. Zvýšená denní spavost příčiny, dif. dg. a terapie.

Poruchy spánku a bdění přehled základních jednotek, dif. dg. a terap. postupy u insomnie. Zvýšená denní spavost příčiny, dif. dg. a terapie. Poruchy spánku a bdění přehled základních jednotek, dif. dg. a terap. postupy u insomnie. Zvýšená denní spavost příčiny, dif. dg. a terapie. K. Šonka Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Poruchy spánku

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU

PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU PŘÍČINY NEORGANICKÝCH PORUCH SPÁNKU MUDr. Claudia Borzová Psychiatrické centrum Praha Život cyklicky alternuje bdění a spánek. Problémy života jsou příčinou primárních poruch spánku. Některé nozologické

Více

EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku

EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku EDUTOOL dotazníkový nástroj ke zjišťování výsledku a trvalosti edukačních postupů ve zdravotně sociální oblasti Brigita Janečková 1, Hana Kalová 1, 4, Petr Petr 1, 3, Alexandra Soukupová 2, Věra Vlachová

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Poruchy spánku a jeho léčba

Poruchy spánku a jeho léčba Polysomnografické vyšetření: Poruchy spánku a jeho léčba Lucie Závěšická stav bdělosti EEG + EOG + EMG synchronizovaný spánek, pomalovlnný spánek, non REM spánek desynchronizovaný spánek, paradoxní spánek,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích

Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Petr Smolík Martin Pretl Stanislav Konštacký Bohumil Skála Oponenti:

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek O. Sláma, MOU Brno Osnova Co bolí naše seniory Proč je důležité rozpoznat a léčit bolest Několik poznámek k léčbě bolesti u seniorů Bolest u seniorů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Claudia Borzová, Neurologicko-psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a kognitivní poruchy,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD:

STRUKTURA ÚVODNÍHO ROZHOVORU 1. ÚVOD: PŘEDBĚŽNÉ VYŠETŘENÍ Předběžné vyšet etření krátký (60-90 minut) rozhovor zaměřený na: získání základních informací o klientově problému předběžné stanovení jeho diagnózy zvážení, zda je klient vhodný pro

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Mezinárodní klasifikace poruch spánku ICSD-3, 2014 Karel Šonka

Mezinárodní klasifikace poruch spánku ICSD-3, 2014 Karel Šonka Mezinárodní klasifikace poruch spánku ICSD-3, 2014 Karel Šonka Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Historie 1979 American Sleep Disorders Association s Diagnostic

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více