KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2012"

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

2 Úplné znění účinné od Kolektivní smlouva společnosti DYMOS Czech Republic s.r.o. pro rok uzavřená mezi níže uvedenými stranami: Společnost Dymos Czech Republic s.r.o., se sídlem: Nošovice 700, 73951, 2

3 IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka č Zastoupena: Byungyong Park, jednatel (dále také jen,,společnost,,,zaměstnavatel nebo,,dymos ) a Základní organizace Odborového svazu KOVO Dymos Czech Republic s.r.o., se sídlem: Průmyslová zóna Nošovice, Dobrá, IČ: Zastoupena: Michal Gondek předseda odborové organizace (dále také jen,,odbory,,,odborová organizace nebo,,zo ) 3

4 O B S A H ČÁST I. Práva a povinnosti... 5 KAPITOLA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 Článek 1. Účel... 5 Článek 2. Základní principy... 5 Článek 3. Legislativní soulad... 5 Článek 4. Práva a povinnosti Společnosti... 5 Článek 5. Práva a povinnosti Odborů... 6 Článek 6. Platnost a účinnost Kolektivní smlouvy... 6 KAPITOLA 2. ČINNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE... 6 Článek 1. Základní principy... 6 Článek 2. Odborové aktivity v průběhu pracovní doby... 6 Článek 3. Mzda při odborové aktivitě v průběhu pracovní doby... 7 Článek 4. Použití prostor a majetku Společnosti

5 Článek 5. Vstup návštěv Odborů do prostor Společnosti... 8 Článek 6. Komunikační aktivity Odborů... 8 Článek 7. Politické a náboženské aktivity... 8 Článek 8. Povinnost informovat... 8 KAPITOLA 3. ZAMĚSTNANCI... 9 Článek 1. Základní principy... 9 Článek 2. Nábor... 9 Článek 3. Převod Článek 4. Hodnocení Článek 5. Školení Článek 6. Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele (Společnosti) Článek 7. Vyřizování žádostí a stížností KAPITOLA 4. KOMUNIKACE MEZI SPOLEČNOSTÍ A ODBORY Článek 1. Základní principy Článek 2. Komunikace mezi Společností a Odbory KAPITOLA 5. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A SPOLUROZHODOVÁNÍ Článek 1. Základní principy Článek 2. Kolektivní vyjednávání Článek 3. Projednávání a spolurozhodování KAPITOLA 6. UDRŽOVÁNÍ SMÍRU Článek 1. Základní principy KAPITOLA 7. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ Článek 1. Základní principy Článek 2. Pracovní způsobilost a pracovní pomůcky Článek 3. Činnost odborů v oblasti BOZP Část II. Podmínky zaměstnávání

6 KAPITOLA 1. MZDA Článek 1. Struktura mzdy Článek 2. Základní mzda Článek 3. Mzdový vývoj Článek 4. Bonusy Článek 5. Příplatky Článek 6. Splatnost mzdy Článek 7. Fond ředitele.. 15 KAPITOLA 2. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY Článek 1. Stravování zaměstnanců Článek 2. Doprava zaměstnanců Článek 3. Životní/Penzijní pojištění Článek 4. Jubilea, výročí Článek 5. Dovolená nad rámec Zákoníku práce 16 Článek 6. Další výhody. 16 KAPITOLA 3. PRACOVNÍ DOBA Článek 1. Pracovní doba Článek 2. Přestávky v práci Článek 3. Práce přesčas Článek 4. Dovolená Článek 5. Docházka Část III. Závěrečná ustanovení

7 7

8 ČÁST I. Práva a povinnosti KAPITOLA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Účel 1.1 Společnost Dymos Czech Republic s.r.o. (dále jen Společnost ) a Odborový svaz KOVO, Základní organizace Dymos (dále jen Odbory ) shodně prohlašují, že uzavřením a naplněním této Kolektivní smlouvy usilují o nastavení a udržení dobrých, otevřených a harmonických vztahů. 1.2 Obě strany se shodují, že základním společným cílem je dosáhnout dlouhodobé prosperity Společnosti, udržování a zlepšování pracovních podmínek prostřednictvím zvyšování produktivity. 1.3 Společnost i Odbory se shodují na potřebě vykonávat svoji činnost za jasně srozumitelných pravidel a postupů, na základě vzájemné důvěry, vzájemného uznání a společných cílů, ve kterých se odráží práva a povinnosti jak Společnosti, tak i Odborů. 1.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pouze Společnost a Odbory jsou dotčenými stranami této Kolektivní smlouvy a že veškerá jednání, včetně kolektivního vyjednávání, budou probíhat pouze mezi těmito dvěma stranami bez účasti třetích stran. Účast třetí strany je možná pouze se souhlasem druhé strany. Článek 2. Základní principy 2.1 Dodržovat tuto Kolektivní smlouvu v dobré víře a s plnou odpovědností patří k nejvyšší prioritě obou smluvních stran. 2.2 Při provádění a plnění této Kolektivní smlouvy budou smluvní strany dbát, aby platné právní předpisy byly bezpodmínečně dodržovány a aby veškerá ustanovení této smlouvy byla v plném souladu s platnými právními předpisy České republiky. 8

9 Článek 3. Legislativní soulad 3.1 Ustanovení této Kolektivní smlouvy vychází ze: - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění - mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána - dalších obecně závazných právních předpisů. 3.2 V případě nesouladu této Kolektivní smlouvy s obecně závaznými právními předpisy zůstává tato Smlouva jako celek v platnosti, je však neplatná v částech, které takovým předpisům odporují. Článek 4. Práva a povinnosti Společnosti 4.1 Mezi základní práva Společnosti - nikoliv však jediná náleží zejména: a) plánovat, řídit a ovládat činnost Společnosti, b) plánovat počty zaměstnanců, c) organizovat výrobu, včetně jejího časového rozvrhu, odbyt a distribuci výrobků, d) vyjednávat Kolektivní smlouvu. 4.2 Mezi základní povinnosti Společnosti nikoliv však jediné náleží zejména: a) usilovat o zajištění dlouhodobé stabilní zaměstnanosti ve Společnosti, udržovat a zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců, b) uznávat Odbory a respektovat jejich organizační uspořádání, c) respektovat právo každého zaměstnance na členství v Odborech. Článek 5. Práva a povinnosti Odborů 9

10 5.1 Mezi základní práva Odborů nikoliv však jediná náleží zejména: a) zastupovat všechny zaměstnance ve vztahu ke Společnosti, což Společnost uznává a respektuje, b) hájit zájmy členů Odborů a ostatních zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy, c) jednat se Společností jako zaměstnavatelem o všech otázkách, kde je k tomu zákonný či jiný právní důvod, d) vyjednávat Kolektivní smlouvu. 5.2 Mezi základní povinnosti či odpovědnosti Odborů - nikoliv však jediné - náleží zejména: a) podporovat podnikatelské cíle Společnosti a vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby těchto cílů bylo dosaženo a tím mohla být zajištěna prosperita Společnosti a jejích zaměstnanců, b) spolupracovat na trvalém rozvoji zaměstnanců, jejich kvalifikace, schopností a dovedností a podílet se na zlepšování jejich pracovních podmínek. Článek 6. Platnost a účinnost Kolektivní smlouvy 6.1 Tato Kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem Smluvní strany si sjednaly možnost změny a doplnění této Kolektivní smlouvy ve smyslu 8 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb. následovně: 6.3 Účinnost Kolektivní smlouvy se sjednává od do Nedojde-li k podpisu nové Kolektivní smlouvy, bude nadále účinná až do uzavření nové Kolektivní smlouvy, příp. její dodatků, nejpozději však do , nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 6.4 Ustanovení této Kolektivní smlouvy se vztahují na všechny zaměstnance Společnosti. 10

11 KAPITOLA 2. ČINNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE Článek 1. Základní principy 1.1 Odbory a členové Odborů mohou provádět veškerá odborová kriteria svobodně, a to v souladu s touto Kolektivní smlouvou a právními předpisy. 1.2 Společnost neuplatní žádný diskriminační přístup v důsledku oprávněných odborových aktivit. Článek 2. Odborové aktivity v průběhu pracovní doby 2.1 Kromě výjimek schválených Společností není povoleno konání odborových aktivit v pracovní době. 2.2 K tomuto schválení musí Odbory předložit písemnou žádost, v níž je uveden důvod, datum, čas, místo a účastníci. 2.3 Člen odborů, který se účastní odborové aktivity schválené Vedoucím oddělení lidských zdrojů nebo jeho zástupcem, musí toto oznámit v dostatečném předstihu svému nadřízenému na pozici Manažer příp. vyšší, zpravidla 10 pracovních a nejméně 5 pracovních dní předem. V naléhavých případech, kdy nebyly oběma stranám dopředu známy potřebné informace nebo v jiných neodkladných záležitostech, může být tato lhůta kratší. Článek 3. Mzda při odborové aktivitě v průběhu pracovní doby 3.1 Principálně nepřísluší zaměstnanci mzda ani náhrada mzdy při účasti na odborové aktivitě v průběhu jeho pracovní doby. Výjimkou jsou odborové aktivity dohodnuté předem se Společností, včetně případné náhrady mzdy Společnost uvolní k pravidelným jednáním a přípravě na tato jednání členy výboru Základní organizace odborového svazu (dále jen ZO OS ) v následujícím rozsahu: a) předsedu ZO OS nejvýše 48 hodin ročně, b) člena výboru ZO OS nejvýše 24 hodin ročně. 11

12 3.1.2 Společnost uvolní zvolené členy vyjednávacího týmu Odborů na kolektivní vyjednávání v rozsahu, který bude schválen Vedoucím oddělení lidských zdrojů nebo jeho zástupcem. K tomuto schválení musí Odbory předložit písemnou žádost, v níž je uveden datum, časový rozsah uvolnění a jmenný seznam členů vyjednávacího týmu, kterých se uvolnění týká Školení a zvyšování kvalifikace členů výboru ZO OS: a) Společnost uvolní členy výboru ZO OS za účelem účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu max. 5 pracovních dnů v kalendářním roce na jednoho člena, b) Člen výboru ZO OS, který se účastní školení, musí toto oznámit v dostatečném předstihu svému nadřízenému, zpravidla 10 pracovních a nejméně 5 pracovních dní předem Doba uvolnění, jejíž rozsah je stanoven bodem 3.1 včetně jeho podbodů, je posuzována jako pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu a zaměstnanci za ni přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Tato doba je zároveň posuzována jako omluvená absence, která nemá vliv na hodnocení pracovního výkonu a přiznání bonusů dle vnitřního předpisu Společnosti. Článek 4. Použití prostor a majetku Společnosti 4.1 Odbory mohou pro své aktivity používat prostory Společnosti a její majetek, pokud k tomu dá společnost souhlas. K tomu musí Odbory předložit písemnou žádost zpravidla 10 pracovních a nejméně 5 pracovních dní předem, ve které je uveden důvod, datum a čas, místo a odpovědná osoba. K přípravě na jednání Odborů se Společností a k interním jednáním Odborů bude Společnost poskytovat zasedací místnost na jednotlivých výrobních odděleních na základě požadavku, který bude nedílnou součástí Harmonogramu pro uvolnění. 4.2 Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci příspěvek na běžný provoz a financování činností, ke kterým je ZO zřízena, ve výši ,- Kč / rok. Částka bude poukázána odborové organizaci do 2 týdnů po podepsání Kolektivní smlouvy převodem na účet ZO. Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci pro její činnost bezplatně notebook. 12

13 4.3 Zaměstnavatel provádí srážku ze mzdy členům odborové organizace na základě souhlasu zaměstnance/člena odborové organizace ve prospěch ZO OS KOVO Dymos. Daný souhlas je předložen mzdové účtárně a na jeho základě je srážka provedena v měsíčním intervalu / k datu splatnosti mezd. Článek 5. Vstup návštěv Odborů do prostor Společnosti 5.1 Pracovní návštěvy Odborů mohou vstupovat do prostorů a budov Společnosti pouze na základě povolení Společnosti a v souladu s jejími předpisy. K povolení musí Odbory předložit zpravidla 10 pracovních a nejméně 5 pracovních dní předem písemnou žádost, ve které je uveden důvod návštěvy, datum a čas, místo, kdo je návštěvník a odkud, kdo je navštívená osoba. V naléhavých případech, kdy nebyly Odborům dopředu známy potřebné informace nebo v jiných neodkladných záležitostech, může být tato lhůta kratší. Článek 6. Komunikační aktivity Odborů 6.1 Odbory vyvěsí informace v areálu Společnosti pouze na odborových nástěnkách. O jejich umístění se dohodne ze Společností. 6.2 Společnost nezasahuje do obsahu, vyvěšení a distribuce výtisku komunikačního dokumentu. 6.3 Odbory nezveřejní, nevyvěsí ani nedistribuují informace, které nejsou pravdivé a které poškozují dobrou pověst Společnosti a jednotlivého zaměstnance v jakékoli pracovní pozici. 6.4 Každý komunikační materiál musí vždy uvádět odpovědnou osobu. 6.5 V případě, že některá ze stran zjistí porušení těchto pravidel druhou stranou, musí strana, jež způsobila jejich porušení, uvést bez zbytečného prodlení situaci na správnou míru a informovat o tom druhou stranu. Článek 7. Politické a náboženské aktivity 7.1 V prostorách Společnosti nebudou tolerovány žádné politické a náboženské aktivity. Článek 8. Povinnost informovat 13

14 8.1 Odbory informují Společnost o zvolených členech výboru ZO OS, změnách na jednotlivých pozicích a vnějším organizačním začlenění. 8.2 Společnost informuje Odbory o: a) ekonomické, finanční a hospodářské situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, formou auditované roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) s komentářem, a to nejpozději do konce měsíce května po příslušném účetním období, b) činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejich důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, c) vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, d) základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, e) zamýšlených strukturálních změnách zaměstnavatele, jeho racionalizačních nebo organizačních opatření, opatřeních ovlivňující zaměstnanost, zejména opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle 62 Zákoníku práce, f) nejnovějším stavu a struktuře zaměstnanců, pravděpodobném vývoji zaměstnanosti u zaměstnavatele, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změny, g) zamýšlených převodech podle 338 až 342 Zákoníku práce (přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů), h) otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném Zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, i) opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, j) nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, k) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin. Tento bod 2x ročně v termínu hodnocení Kolektivní smlouvy. KAPITOLA 3. ZAMĚSTNANCI 14

15 Článek 1. Základní principy 1.1 Personální záležitosti znamenají zejména nábor, převod, hodnocení, školení, ocenění, řešení případů porušování povinností zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jimi vykonávané práci, rozvázání pracovního poměru a propouštění. 1.2 Personální záležitosti jsou výlučným právem Společnosti. Výjimku tvoří ustanovení ZP, kdy personální záležitosti jsou právem Společnosti a odborové organizace. 1.3 Společnost a odbory vyvinou maximální úsilí k tomu, aby nenastala situace propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost. Pokud by k takovéto situaci přesto došlo, Společnost a Odbory projednají opatření ke zmírnění důsledků pro zaměstnance a pomoci řešení jejich situace. Společnost toto v předstihu projedná s Odbory. 1.4 V souladu s ustanovením 209 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce se obě strany dohodly na tom, že po dobu trvání jiné překážky na straně zaměstnavatele, kdy tento nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků, bude výše poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, činit 70 % jeho průměrného výdělku. Bez zbytečného prodlení poté, co se Společnost o vzniku této překážky dozví, projedná okolnosti jejího vzniku s Odbory a poskytne jim písemné informace v tomto rozsahu: a) specifikace důvodů, pro které Společnost nemůže zaměstnancům přidělovat práci, b) okruh zaměstnanců, jichž se toto opatření dotkne, c) vymezení doby, po kterou bude trvání jiné překážky na straně zaměstnavatele trvat. Článek 2. Nábor 2.1 Společnost rozhoduje o tom, zda uchazeč o volné pracovní místo bude či nebude přijat do zaměstnání ve Společnosti. 2.2 Společnost k zajištění operativy Společnosti zaměstná dočasně agenturní zaměstnance. Počet agenturních zaměstnanců ve Společnosti bude činit maximálně 20% z celkového počtu zaměstnanců. Společnost se zavazuje, že bude upřednostňovat využívání zaměstnaneckých poměrů sjednaných na základě pracovní smlouvy. 15

16 2.3 Společnost se zavazuje, že bude upřednostňovat uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou. 2.4 Pracovní smlouva s novými zaměstnanci je uzavírána s tříměsíční zkušební dobou, během níž se posuzuje jejich pracovní výkon, rozvoj a jejich přínos Společnosti. Článek 3. Převod 3.1 Společnost si vyhrazuje právo převést zaměstnance v rámci sjednaného druhu práce na jiné pracovní místo v souvislosti s podnikatelskými či výrobními potřebami, osobním rozvojem zaměstnance nebo na jeho žádost. 3.2 Společnost převede zaměstnance na jiný druh práce v případech stanovených Zákoníkem práce po projednání s odborovou organizací. Článek 4. Hodnocení 4.1 Společnost pravidelně hodnotí, dle vnitřního předpisu Společnosti, způsobilost a dosahovaný výkon jednotlivých zaměstnanců, a tím podporuje jejich plynulý rozvoj. Článek 5. Školení 5.1 Společnost poskytne všem zaměstnancům příležitost k osobnímu růstu a vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby každý zaměstnanec byl vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro řádné plnění úkolů. Článek 6. Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele (Společnosti) 6.1 Společnost i zaměstnanec může rozvázat pracovní poměr pouze způsobem stanoveným Zákoníkem práce. 6.2 Společnost rozváže pracovní poměr se zaměstnancem pouze v případě, že není možné nebo není žádoucí v jeho dalším zaměstnávání pokračovat vzhledem ke zjištění závažných příčin, tzn. v souladu s dotčenými ustanoveními Zákoníku práce. 16

17 6.3 Jde-li o člena výboru ZO OS v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Písemnou žádost musí zaměstnavatel doručit zástupci výboru ZO OS s jejím prokazatelným převzetím. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Článek 7. Vyřizování žádostí a stížností 7.1 Společnost i Odbory vyvinou maximální úsilí k tomu, aby případné žádosti a stížnosti zaměstnanců byly vyřešeny v době co nejkratší, racionálně a ve smírném duchu. 7.2 Společnost a Odbory upřednostňují, aby stížnosti zaměstnanců, je-li to možné, byly vyřešeny přímo na pracovišti přímým nadřízeným, neformálně a okamžitě v daný den. 7.3 Podrobnosti řešení žádostí a stížností zaměstnanců upravuje příslušný vnitřní předpis Společnosti. KAPITOLA 4. KOMUNIKACE MEZI SPOLEČNOSTÍ A ODBORY Článek 1. Základní principy 1.1 Společnost a Odbory se shodují, že je pro obě strany důležité udržovat vzájemnou komunikaci k prohloubení vzájemného porozumění a důvěry, a to zejména otevřenou výměnou stanovisek a názorů. 1.2 Společnost a Odbory vyvinou maximální úsilí k vzájemnému poznávání prostřednictvím komunikace a výměny názorů. Článek 2. Komunikace mezi Společností a Odbory 17

18 2.1 Společnost a Odbory se vzájemně informují, projednávají a vyměňují si názory na podmínky Společnosti a Odborů zpravidla jednou za měsíc na společných jednáních, pokud situace nebude vyžadovat mimořádné jednání. 2.2 Z každého jednání je pořízen zápis, který je podepsán zástupcem pro jednání s odbory a jedním ze členů Výboru ZO. KAPITOLA 5. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A SPOLUROZHODOVÁNÍ Článek 1. Základní principy 1.1 Společnost a Odbory uznávají Práva a Povinnosti v Části I. této Kolektivní smlouvy jako základ dobrých vzájemných vztahů a sjednávají Podmínky zaměstnávání v Části II. Této Kolektivní smlouvy jako rovnocenní partneři ve vzájemné důvěře. 1.2 Společnost a Odbory prostřednictvím diskuze prohlubují vzájemné porozumění v záležitostech, které se dotýkají obou stran. Článek 2. Kolektivní vyjednávání 2.1 Účelem kolektivního vyjednávání je dosáhnout shody v právech a povinnostech obou stran, stejně jako mezi Společností a zaměstnanci a stejně tak shody na podmínkách zaměstnávání. Článek 3. Projednávání a spolurozhodování 3.1 Společnost a Odbory vyvinou maximální úsilí k řešení všech záležitostí vyplývajících z této Kolektivní smlouvy (např. detailní postupy, směrnice apod.) prostřednictvím projednávání. 3.2 Společnost a Odbory společně rovněž projednávají záležitosti vyplývající ze zákonných předpisů před tím, než Společnost vydá svá rozhodnutí Účelem projednávání je, že Společnost i Odbory vyvinou maximální úsilí k řešení otázek jedné nebo druhé strany. 18

19 3.2.2 Společnost s Odbory projednává tyto personální záležitosti: a) výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru, b) systém hodnocení, c) systém školení a vzdělávání zaměstnanců Závěr nebo stanoviska obou stran jsou vždy zaznamenávána v zápisu z jednání, který provádí jedna nebo druhá strana dle vzájemné domluvy Každá ze stran je povinna odpovědět druhé straně na její připomínky v dohodnutém termínu Pouze ve specifických případech stanovených Zákoníkem práce je požadována shoda mezi Společností a Odbory. 3.3 Odborová organizace má právo spolurozhodovat se zaměstnavatelem v následujících oblastech: a) při stanovení zásad tvorby, rozpočtu a užití prostředků na úhradu sociálních nákladů, b) při určení hromadného čerpání dovolené a stanovení rozvrhu čerpání dovolené, c) při vydávání a změnách pracovního řádu, d) odborová organizace bude předem písemně informována o termínu prověrky BOZP a může pověřit svého zástupce k účasti na dané prověrce, e) při písemném vymezení vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce pro účely uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, f) při určování rozsahu pracovního volna s poskytnutím náhrady mzdy po dobu vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance. 19

20 3.4 Společnost zajistí poskytnutí podkladů k projednání a spolurozhodování v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit své stanovisko a zaměstnavatel jej mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Materiály a podklady k jednání v českém jazyce Společnost doručí odborové organizaci zpravidla 5 pracovních dní předem. V naléhavých případech, kdy nebyly Společnosti dopředu známy potřebné informace nebo v jiných neodkladných záležitostech, může být tato lhůta kratší. 3.5 Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. 3.6 Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky BOZP v dohodě s odborovou organizací. KAPITOLA 6. UDRŽOVÁNÍ SMÍRU Článek 1. Základní principy 1.1 Společnost a Odbory dohodly jako společnou odpovědnost, že nepovedou spor, pokud se nejedná o případ, který nebylo možné vyřešit, ačkoliv obě strany vynaložily maximální úsilí k jeho vyřešení smírnou cestou a nezávisle. 1.2 Jestliže Společnost a Odbory neuspějí v řešení sporu v souvislosti s kolektivním vyjednáváním interně, mohou se dohodnout na vyžádání řízení před zprostředkovatelem společně nebo každá strana jednotlivě. Jestliže řízení před zprostředkovatelem bylo neúspěšné, může Společnost a Odbory, pokud se tak dohodnou, dál postupovat řízením před rozhodcem. KAPITOLA 7. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ Článek 1. Základní principy 20

21 1.1 Společnost je povinna zajistit potřebná opatření (zařízení, prostředí, směrnice, normy) k vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. 1.2 Společnost bude v případech vyšší tepelné zátěže poskytovat zaměstnancům na pracovištích a příslušné směně ochranné nápoje. Pravidla a množství poskytnutých nápojů, jakož i organizační opatření jsou stanovena vnitřním předpisem Společnosti. 1.3 Společnost je povinna pravidelně informovat Odbory o stavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Článek 2. Pracovní způsobilost a pracovní pomůcky 2.1 Společnost je povinna zajistit posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče o práci nutný k vykonávání práce (vstupní lékařskou prohlídku) a pravidelné preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. 2.2 Společnost se zavazuje, že neuzavře pracovněprávní vztah s osobou, která není zdravotně nebo profesně způsobilá vykonávat příslušnou práci. 2.3 Společnost je povinna poskytnout osobní ochranné prostředky všem zaměstnancům podle stanovených rizik pracoviště. Článek 3. Činnost odborů v oblasti BOZP 3.1 Zaměstnavatel s odbory projednává a spolupracuje při řešení otázek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a životního prostředí (ŽP) prostřednictvím členství v Bezpečnostní komisi. 3.2 Společnost umožní Odborům účast na jednání pro vyšetřování pracovních úrazů nebo příčin nemocí z povolání prostřednictvím členství v Bezpečnostní komisi. 3.3 Prostřednictvím členství v Bezpečnostní komisi Společnosti se zástupce Odborů účastní na: Řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 21

22 a) šetření okolností a příčin vzniku pracovních úrazů, b) organizace, provádění a vyhodnocování ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích společnosti, c) při kontrolní činnosti státních orgánů v oblasti BOZP a PO, d) vyhodnocování rizik a doporučení k opatřením pro odstranění rizik nebo omezení jejich působení na zaměstnance Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: a) projednávání jednotlivých případů pracovních úrazů a nemocí z povolání, b) doporučení potřebných preventivních a nápravných opatření (organizačních, technických a personálních) zabraňujících opakování vzniku obdobných případů. Část II. Podmínky zaměstnávání KAPITOLA 1. MZDA Článek 1. Struktura mzdy 1.1 Zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí základní mzda a bonusy. Další složkou mzdy jsou příplatky. Článek 2. Základní mzda 2.1 Základní mzdou se rozumí měsíční mzdový tarif zaměstnance. 22

23 2.2 Základní mzda všech zaměstnanců je stanovena na základě zařazení jejich pracovních pozic do pracovních tříd Přehled pracovních tříd, pravidla a podmínky pro stanovení základní mzdy v jednotlivých pracovních třídách včetně pravidel pro úpravy základní mzdy, jsou uvedeny v samostatném vnitřním předpise Společnosti. Článek 3. Mzdový vývoj 3.1 Úpravy základní mzdy jsou prováděny k 1.1. a k 1.7. příslušného kalendářního roku. 3.2 V roce 2011 dojde k celkovému růstu základních mezd pro dělnické pozice v průměru nejméně o 4% proti období roku V roce 2011 dojde k celkovému růstu základních mezd pro technickohospodářské pozice (nepočítají se zde manažerské pozice a další vyšší pozice) v průměru nejméně o 4% proti období roku Článek 4. Bonusy 4.1 Bonus je nenároková složka mzdy, která umožňuje individuálně ocenit zaměstnance na základě vyhodnocení stanovených kritérií. Tato kritéria a pravidla pro vyplácení bonusů jsou uvedena v samostatném vnitřním předpise Společnosti. Článek 5. Příplatky 5.1 Příplatek je složka mzdy, která se zaměstnanci vyplácí jako kompenzace za zvláštní pracovní podmínky. 5.2 Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen,,dosažená mzda ), a příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. 5.3 Příplatek za práci v noci prací v noci se rozumí práce konaná mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Za práci v noci přísluší zaměstnanci mzda a příplatek ve výši 12% průměrného výdělku. 23

24 5.4 Příplatek za práci v sobotu a neděli. Příplatek za práci v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci mzda a příplatek ve výši 12% průměrného výdělku. 5.5 Za práci v mimořádné směně, která připadá na den pracovního volna, nebo na den pracovního klidu, nebo na svátek, nebo na svátek v den pracovního volna, nebo na svátek v den pracovního klidu a není plánována harmonogramem (rozvrhem) směn, přísluší zaměstnanci mzda, příplatky dle zákoníku práce a Kolektivní smlouvy a dále fixní příplatek ve výši 300 Kč za každou mimořádnou směnu. Nárok na ten příplatek v plné výši vzniká zaměstnanci již při příchodu na tuto směnu. 5.6 Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. 5.7 Odbornostní příplatek - Za plnění některých odborných činností může být zaměstnanci poskytován mimořádný měsíční příplatek. Přehled příplatků a pravidla pro jejich poskytování jsou uvedeny v samostatném mzdovém předpise Společnosti. Článek 6. Splatnost mzdy 6.1 Mzda je odeslaná z firemního účtu nejpozději 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na mzdu zaměstnanci vznikl. Článek 7. Fond ředitele 7.1 Za splnění mimořádných, speciálních, naléhavých nebo velmi důležitých úkolů může být zaměstnanci poskytnuta odměna z fondu ředitele. Výše ročních fondů ředitelů a pravidla pro jejich přidělování jsou uvedeny v samostatném mzdovém předpise Společnosti. KAPITOLA 2. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY Článek 1. Stravování zaměstnanců 24

25 1.1 Společnost zajistí v prostorách k tomu určených (závodní jídelny) stravování zaměstnanců. Společnost zpravidla zajistí možnost výběru ze dvou polévek, tří hlavních jídel s přílohou a nápojů. 1.2 Cena českého menu pro zaměstnance činí 25,20 Kč po odečtení příspěvku Společnosti a po odečtení nákladů spojených s provozem závodní jídelny. Článek 2. Doprava zaměstnanců 2.1 Společnost přispívá všem zaměstnancům na dopravu do zaměstnání částkou ve výši 50% z ceny jízdného veřejnou dopravou. 2.2 Pravidla jakož i organizační zajištění jsou stanovena vnitřním předpisem Společnosti. Článek 3. Životní / Penzijní pojištění 3.1 Společnost poskytuje příspěvek na životní pojištění i penzijní připojištění zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o životním pojištění resp. penzijním připojištění, s pravidelnými měsíčními platbami ze svých prostředků v minimální výši 100 Kč. 3.2 Výše příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění i penzijní připojištění činí 200 Kč měsíčně. V případě, že zaměstnanec ze svých prostředků pravidelně platí minimálně 200 Kč, činí výše příspěvku zaměstnavatele 400 Kč měsíčně. 3.3 Nárok na uvedené firemní příspěvky má každý zaměstnanec společnosti po 6 měsících práce v hlavním pracovním poměru. Další pravidla a podmínky příspěvku zaměstnavatele jsou dále upraveny vnitřním předpisem Společnosti. Článek 4. Jubilea, výročí 4.1 Při narození dítěte zaměstnance poskytne Společnost věcný dar dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč na každé narozené dítě. 4.2 Při svatbě zaměstnance poskytne Společnost věcný dar dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč na každého zaměstnance. 25

26 4.3 Podmínky a pravidla pro poskytování věcných darů jsou uvedeny ve vnitřním předpise Společnosti. Článek 5. Dovolená nad rámec Zákoníku práce 5.1 Výměra dovolené pro zaměstnance se stanovuje k 1.1. příslušeného kalendářního roku. Zaměstnanci náleží počet dnů dovolené navíc dle dovršených let zaměstnání ve Společnosti. Rozhodný den pro posouzení doby zaměstnání ve Společnosti je 1.1. kalendářního roku. Po jednom celém odpracovaném kalendářním roce bez prodlevy ve Společnosti náleží zaměstnanci 2 dny dovolené navíc. Po dvou celých kalendářních letech odpracovaných bez prodlevy ve Společnosti náleží zaměstnanci další 3 dny dovolené navíc (celkem 5 dní dovolené navíc). Za celý odpracovaný rok se považuje také kalendářní rok, kdy pracovní poměr zaměstnance vznikl v průběhu měsíce ledna. V případě opakovaného uzavření pracovního poměru se délka jednotlivých období neslučuje a pro posouzení nároku se posuzuje pouze období pracovního poměru uzavřeného naposled. Plnění tohoto bodu se počítá vznikem pracovního poměru zaměstnance. Článek 6. Další výhody 6.1 Zaměstnancům jsou poskytovány zvýhodněné telekomunikační služby vybraného mobilního operátora. 6.2 Pro nákup sortimentu a užívání služeb ve vybraných zařízeních jsou zaměstnancům poskytovány zvýhodněné nákupní karty. 6.3 Zaměstnanec má možnost čerpat bankovní výhody poskytované bankami spolupracujícími se Společností. 6.4 Každoroční oceňování nejlepších zaměstnanců na základě hodnocení jejich nadstandardního pracovní úsilí, jejich dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků nebo angažovanosti přesahující rámec jejich běžných pracovních povinností. 6.5 Možnost pořízení automobilu zn. Hyundai se slevou dle aktuální nabídky společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Hyundai Motor Czech s.r.o. 6.6 Zaměstnavatel hradí zaměstnancům poplatky spojené se vstupní lékařskou prohlídkou spojenou se vznikem pracovního poměru. 26

27 6.7 Veškeré zaměstnanecké výhody včetně podmínek a pravidel pro jejich poskytování, jsou uvedeny ve vnitřním předpise Společnosti. KAPITOLA 3. PRACOVNÍ DOBA Článek 1. Pracovní doba 1.1 Ve Společnosti jsou používány následující typy pracovní doby a délky pracovní doby: a) nepřetržitý a třísměnný pracovní režim 37,5 hodin týdně, b) dvousměnný pracovní režim 38,75 hodin týdně, c) jednosměnný pracovní režim 40 hodin týdně. d) pružná pracovní doba 1.2 Bližší specifikace typů pracovní doby, včetně možností a pravidel pro úpravy, jsou uvedeny ve vnitřním předpise Společnosti. Článek 2. Přestávky v práci 2.1 Specifikace přestávek v práci a pravidla pro jejich poskytování jsou uvedeny ve vnitřním předpise Společnosti. Článek 3. Práce přesčas 3.1 Limit pro nařízenou práci přesčas je ve Společnosti 150 hodin na zaměstnance za kalendářní rok. 3.2 Vyrovnávací období, ve kterém práce přesčas nesmí překročit v průměru 8 hodin týdně, pro rovnoměrně i nerovnoměrně rozvrženou dobu činí nejdéle 35 týdnů po sobě jdoucích. Článek 4. Dovolená 4.1 Základní výměra dovolené na zotavenou činí ve Společnosti 4 týdny. 27

28 4.2 Dobu čerpání dovolené stanovuje Společnost dle rozvrhu čerpání dovolené. Pravidla čerpání dovolené se řídí podle ZP. Článek 5. Docházka 5.1 Společnost a Odbory jsou si vědomy toho, že pravidelná docházka zaměstnanců má zásadní význam pro úspěšné fungování společnosti, a proto ji považují za jednu z hlavních odpovědností zaměstnance vůči Společnosti. 5.2 Obě strany jsou si dobře vědomy, že jejich společným zájmem je plné využívání pracovní doby a maximální vyloučení neplánovaných absencí. 5.3 Za plánovanou absenci se považuje dovolená, náhradní volno za práci přesčas a pracovní volno. Část III. Závěrečná ustanovení 1 Kontrola plnění této kolektivní smlouvy je prováděna společně smluvními stranami v průběhu 1. a 3. čtvrtletí kalendářního roku Při neplnění individuálních závazků vyplývajících z této kolektivní smlouvy nebo jiných pracovněprávních předpisů řeší tento spor na podnět kterékoli ze smluvních stran zaměstnavatel a odborová organizace, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podání tohoto podnětu. Tímto postupem není dotčeno právo zaměstnance uplatnit své nároky prostřednictvím příslušného soudu. 2 Změny nebo doplňky této Kolektivní smlouvy je možno provést po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou. Obě smluvní strany se zavazují zahájit jednání o změně nebo doplňku této Kolektivní smlouvy nejpozději do 30 dnů od předložení písemného návrhu druhou stranou. 3 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních (dvě verze v českém a dvě v anglickém jazyce), z nichž jedno vyhotovení z každé verze obdrží Společnost a jedno Odbory. 28

29 4 Obě strany se zavazují vyvolat jednání pro uplatnění případných úprav kolektivní smlouvy vyvolaných změnou právních předpisů, které se dotýkají smluvních závazků, a to v rozsahu, v jakém budou tyto závazky dotčeny. 5 Česká verze kolektivní smlouvy je nadřazená anglické verzi a je výchozím dokumentem, kterým se obě strany řídí. V Nošovicích dne.. Michal Gondek Předseda ZO OS KOVO Dymos. Byungyong Park Jednatel Dymos Czech Republic, s.r.o. 29

NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014

NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014 NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 2013 2014 1 Úplné znění účinné od 30.4. 2013 (návrh) Kolektivní smlouva společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. pro rok 2013 2014 uzavřená mezi níže uvedenými stranami: Společnost

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (základní část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o pracovněprávních vztazích, sociální oblasti a BOZP (základní část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01 Jičín,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem, MBA

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví

Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví Tématu dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavíraných lékaři při výkonu jejich povolání jsme se v minulosti již věnovali. Tato tématika

Více

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem bank a pojišťoven (dále jen SBP ), se sídlem, ul. Na Příkopě 33, Praha 1, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šimkem, Ph.D., MSc., M.B.A.

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více