asynchronní motory kw Katalog K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912"

Transkript

1 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory kw Katalog K

2

3 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/ fax 0656/

4 Obsah TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 Struèný popis konstrukce... 3 Základní provedení... 4 Rozsah provedení vyžadující dohodu s výrobcem... 4 Tvary strojù... 4 Typové oznaèování... 5 Zatížení a jmenovitý výkon... 5 Úèiník a úèinnost... 6 Napìtí a kmitoèet... 6 Chvìní... 7 Hluk... 7 Motory patkové... 7 Motory pøírubové... 7 Svorkovnicový kryt... 7 Svorkovnice... 8 Ochranné svorky... 8 Høídelové konce... 8 Ložiska... 9 Usazení a mechanické spojení... 9 Pøípustná radiální a axiální zatížení høídelových koncù pro motory s osovou výškou 180 a 200 mm Mechanické zajištìní polohy Izolaèní systém, dovolené oteplení Ochrana motoru Nátìr Výkonostní štítek Zkoušení Vestavné asynchronní motory Trojfázové asynchronní motory nakrátko s pøepínáním pólù Trojfázové asynchronní motory nakrátko s pøepínáním pólù pro pohon ventilátorù Momentová pásma TECHNICKÁ DATA ROZMÌRY NÁHRADNÍ DÍLY OBCHODNÍ ÚDAJE Záruèní doba Záruèní opravy Náhradní a záložní díly Balení a skladování Další informace Údaje pro objednání... 23

5 Technické údaje Struèný popis konstrukce Trojfázové asynchronní motory jsou urèeny k pohonu prùmyslových zaøízení, napø. ventilátorù, èerpadel, obrábìcích strojù, lisù; k výrobì elektrické energie jako asynchronní generátory apod., lze je používat pro prostøedí mírného klimatu, ve zvláštních provedeních v jiných klimatických podmínkách. Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory nakrátko øady: 1LA0 V OSOVÉ VÝŠCE H = 180 a 200 mm Normy Titul ÈSN/EN IEC Všeobecné požadavky ÈSN EN IEC 34-1 Toèivé elektrické stroje Toèivé elektrické stroje ÈSN Èást 1-1: Doplò. požad. Oznaèování svorek ÈSN IEC 34-8 a smysl otáèení Toèivé elektrické stroje Mechanické kmitání ÈSN EN IEC Toèivé elektrické stroje Krytí ÈSN EN IEC 34-5 Toèivé elektrické stroje Oznaèování tvarù ÈSN EN IEC 34-7 Druhy chlazení ÈSN EN IEC 34-6 Toèivé elektrické stroje Rozmìry a výkony ÈSN IEC 72-1 IEC 72-1 Toèivé elektrické stroje Mezní hodnoty hluku ÈSN EN A1 IEC 34-9 Toèivé elektrické stroje Jmenovité napìtí ÈSN IEC 38 IEC 38 Montážní rozmìry a IEC 72 pøiøazení výkonù u IM B3 DIN jen mont. rozmìry Montážní rozmìry a IEC 72 pøiøazení výkonù u IM B5 DIN jen mont. rozmìry Rozbìhové vlastnosti ÈSN EN IEC Toèivé elektrické stroje Vestavná tepelná ÈSN IEC IEC ochrana 3

6 Technické údaje Základní provedení Za základní provedení se považuje trojfázový asynchronní motor nakrátko: tvaru IM 1001 patkový s jedním válcovým koncem høídele s rozmìry podle rozmìrových tabulek v krytí IP 55 motor zavøený, krytí vnìjšího ventilátoru je IP 20 s vlastním povrchovým chlazením IC 411 s úplnou svorkovnicí opatøenou dvìma typizovanými závitovými otvory M.. pro trvalé zatížení S1 pro jmenovité napìtí 400 V, spojení D, pro možnost spouštìní pøepínaèem Y D, svorkovnice šestisvorková pro jmenovitý kmitoèet 50 Hz pro teplotu okolí od -30 C do +40 C pro prostøedí s relativní vlhkostí vzduchu do 95%/25 C s izolaèním systémem tepelné tøídy F pro nadmoøskou výšku do m s vnìjším nátìrem, barevný odstín RAL 7030 Rozsah provedení vyžadující dohodu s výrobcem Po dohodì s výrobcem lze objednat odvozená provedení motorù s následujícími odchylkami od základního provedení: tvar IM 2001 patkopøírubový s jedním válcovým koncem høídele s rozmìry podle rozmìrových tabulek tvar IM 3001 pøírubový s jedním válcovým koncem høídele s rozmìry podle rozmìrových tabulek tvar IM 1011, IM1031, IM 1071, IM 1061, IM 1051, IM 2011, IM 2031, IM 2071, IM 2061, IM 2051, IM 3011, IM 3031; motory tvarù IM 1011, IM 2011, IM 3011 jsou opatøeny støíškou, která zamezuje vniknutí drobných pøedmìtù do prostoru ventilátoru pro jmenovitá napìtí od 220 V do 690 V pro kmitoèet 60 Hz se dvìma válcovými konci høídele podle rozmìrových tabulek se zabudovanými teplotními èidly se zvýšenou mechanickou únosností pro teploty prostøedí do +60 C podle specifikace zákazníka do ztížených klimatických podmínek podle ÈSN IEC pro provoz s mìnièem kmitoètu s antikondenzaèním vyhøívaním jiná modifikovaná a speciální provedení podle požadavku odbìratele. Tvary strojù IM B 3 IM B 6 IM B 7 IM B 5 IM V 1 IM V 3 IM 1001 IM 1051 IM 1061 IM 3001 IM 3011 IM 3031 IM B 8 IM V 5 IM V 6 IM B 35 IM 1071 IM 1011 IM 1031 IM

7 Technické údaje Typové oznaèení Typové oznaèení motorù sestává z alfanumerických znakù jejichž význam je patrný z následujícího pøehledu: 1LA0200LK OZNAÈENÍ ØADY 1LA0asynchronní motory nakrátko VELIKOST MOTORU výška osy (mm) délková velikost kostry, stroje OZNAÈENÍ POÈTU PÓLÙ jednootáèkové motory 02 dvoupólový 04 ètyøpólový 06 šestipólový 08 osmipólový motory s pøepínáním poètu pólù 21 pøepínání 4/2 póly 23 pøepínání 8/4 póly 25 pøepínání 6/4 póly 41 pøepínání 8/6/4 póly 43 pøepínání 8/4/2 póly OZNAÈENÍ TVARU 0 motory tvaru IM 10xx 1 motory tvaru IM 30xx 6 motory tvaru IM 20xx 5 motory tvaru IM 50xx PROVEDENÍ Provedení oznaèuje modifikaèní strukturu a odlišné technické parametry motoru (výkon, napìtí, kmitoèet, mechanické provedení apod.). Zatížení a jmenovitý výkon Jmenovité výkony motorù pro druh zatížení S1 a kmitoèet 50 Hz v základním provedení uvádí tabulky technických dat. Korekce jmenovitých výkonù pro vyšší nadmoøské výšky a zvýšené teploty prostøedí uvádìjí následující tabulky: Nadmoøská výška (m) Korekèní faktor 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 Teplota okolí ( C ) Korekèní faktor 0,95 0,90 0,85 0,80 Korigované výkony jednootáèkových motorù s kmitoètem 50Hz dodávaných pro zvýšené teploty okolí a chladiva uvádí následující tabulka: Teplota okolí ( C) Výkon ( kw ) , ,5 14,2 17, , ,5 16, ,4 12,8 15, ,

8 Technické údaje Jednootáèkové motory pro kmitoèet 60Hz jsou standardnì dodávány se zvýšenými výkony podle následujících údajù. P N pro 50 Hz (kw) , P N pro 60 Hz (kw) 2p=2 12,6 17,3 21,3 25,3 34,5 43 2p=4 12,6 17,3 21,3 25,3 34,5 43 2p=6 12, , p=8 13, , Úèiník a úèinnost Hodnoty úèiníku a úèinnosti jsou závislé na zatížení, kmitoètu a napájecím napìtí motoru. Pro základní provedení motorù jsou hodnoty úèiníku a úèinnosti uvedeny v tabulkách technických dat. Informativní hodnoty úèiníku a úèinnosti v závislosti na zatížení uvádí následující tabulky. Úèinnost pøi dílèím zatížení Úèiník pøi dílèím zatížení 50% 75% 100% 125% 50% 75% 100% 125% jmenovitého zatížení jmenovitého zatížení 92,5 93, ,88 0,92 0,94 0,94 91, ,5 0,87 0,92 0,93 0,93 90, ,5 0,87 0,91 0,92 0, ,5 0,86 0,90 0,91 0,91 88, ,85 0,89 0,90 0,90 87, ,82 0,87 0,89 0, ,81 0,86 0,88 0,89 86, ,80 0,85 0,87 0,87 86, ,77 0,84 0,86 0,87 84,5 85, ,5 0,76 0,82 0,85 0,86 83,5 84, ,5 0,75 0,82 0,84 0, ,5 0,75 0,81 0,83 0, ,5 0,68 0,77 0,82 0, ,5 0,66 0,76 0,81 0,83 0,65 0,75 0,80 0,82 0,64 0,74 0,79 0,81 0,58 0,71 0,78 0,81 0,58 0,71 0,77 0,81 0,57 0,69 0,76 0,80 0,56 0,68 0,75 0,79 0,55 0,67 0,74 0,78 Napìtí a kmitoèet Parametry uvedené v tabulce technických dat platí pøi jmenovitém napìtí 400V a jmenovitém kmitoètu 50Hz. Podle ÈSN EN platí pro motory tolerance napìtí a kmitoètu stanovené pro oblast A, tolerance napìtí ± 5%. ÈSN IEC 38 stanovuje pro jmenovitá napìtí sítí 230V, 400V, 690V toleranci ± 10%. Motory velikosti 180M až 200L dodávané pro napájení ze sítì s napìtím podle ÈSN IEC 38 jsou navrženy pro napì ový rozsah V, V a V. Pro tento rozsah platí tolerance napìtí ± 5% shodnì s ÈSN EN , oblast A. Na výkonnostím štítku jsou, pokud není stanoveno jinak, uvádìny støední hodnoty napìtí 230V, 400V, a 690V pøi kmitoètu 50Hz. 6

9 Technické údaje Chvìní Motory v základním provedení splòují podmínku mohutnosti mechanického kmitání kategorie N podle ÈSN EN uvedenou v následující tabulce: Výška Max. efektivní hodnota osy rychlosti kmitání (mm/s) Poèet pólù 2, 4, 6, a 200 2,8 Hluk Hodnoty hladiny akustického tlaku L PfA db(a) a hladiny akustického výkonu L WA db(a) ve stavu naprázdno pro jednootáèkové motory pøi kmitoètu 50 Hz nepøesahují hodnoty uvedené v následující tabulce: 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 Velikost L PfA db(a) L WA db(a) L PfA db(a) L WA db(a) L PfA db(a) L WA db(a) L PfA db(a) L WA db(a) 180M L LK L Hodnoty hladiny akustického tlaku L PfA jsou mìøeny ve vzdálenosti 1 m od obrysu stroje. Motory patkové Základní konstrukèní èásti motoru, kostra, štíty a svorkovnicový kryt jsou vyrobeny ze šedé litiny. Pro montáž stroje je kostra statoru opatøena patkami s rozmìry dle rozmìrové tabulky. Motory pøírubové Konstrukce motorù je v podstatì stejná jako u motorù patkových s tím rozdílem, že zadní štít je øešen jako pøíruba. Montáž pøírubových motorù ke stroji se provádí pomocí závrtných šroubù. Technická data pøírubových motorù jsou shodná s patkovými motory. Hmotnost je o 2% až 5% vìtší. Pøírubový štít motorù tvaru IM 20xx a IM 30xx nesmí tvoøit souèást skøínì s vodou, olejem pøípadnì jinou tekutinou, protože není konstrukènì pøizpùsoben proti jejich vniknutí do motoru. U motorù tvaru IM 2031 a IM 3031 urèených pro vertikální montáž koncem høídele nahoru musí být zabránìno zatékání kapaliny podél høídele, zaplavení pøíruby a upevòovacích bodù a musí být provedena opatøení proti zapadání pevných pøedmìtù do krytu ventilátoru z dùvodu nebezpeèí destrukce ventilátoru a ztráty chlazení. Výrobce doporuèuje uvedené aplikace konzultovat v etapì návrhu zaøízení. Svorkovnicový kryt Svorkovnicový kryt u všech velikostí je umístìn na vrchu kostry motoru. U jednootáèkových motorù v základním provedení je opatøen dvìma typizovanými závitovými otvory M.. (pro ucpávkové vývodky) vyústìnými vpravo pøi pohledu na konec høídele (stranu D). Otvory jsou uzavøeny ucpávkovými zátkami. Svorkovnicový kryt motorù lze na místì montáže pootoèit o Svorkovnicový kryt má krytí IP 55. Svorkovnicový kryt motorù se zabudovanými teplotnímy èidly vestavné tepelné ochrany je opatøen závitovým otvorem M20x1,5 pro montáž ucpávkové vývodky. Od výrobce je uzavøen ucpávkovou zátkou. Údaje o svorkovnicových krytech jednootáèkových motorù a motorù s pøepínaním poètu pólù uvadí následující tabulka. 7

10 Technické údaje Svorkovnice Svorkovnice jednootáèkových motorù základního provedení je šestisvorková s oznaèením pøipojovacích svorek U1,V1,W1, U2, V2, W2. Pøipojení motorù k síti se provádí pomocí kabelových ok. Pøipojovací svorky jsou proti samovolnému uvolnìní zajištìny pružnými podložkami. Motory dodávané se zabudovanými teplotními èidly pro vestavnou tepelnou ochranu jsou opatøeny pomocnou svorkovnicí se svorkami M4 pro pøipojení øídícího systému ochrany s oznaèením svorek T1, T2 u druhu ochrany TP 111 a 1T1, 1T2, 2T1, 2T2 u druhu ochrany TP121. Pøipojení se provádí pøes samostatnou ucpávkovou vývodku M20x1,5. TYP SVORKOVNICE: PRO OSOVOU VÝŠKU 180 a 200 mm Údaje o svorkovnici uvádí následující tabulka svorkovnic: Výška Druh motoru Zpùsob Poèet Velikost Vnìjší prùmìr Závitové otvory Velikost osy Poèet Oznaèení spouštìní svorek pøipojovací pøipoj. kabelù. pro ucpávkové zemící rychlostí poètu pólù svorky min max vývodky 1) svorky 180 jednootáèkové 02, 04, 06, 08 pøímé nebo Y/D 6 M xM40x1,5 M8 dvouotáèkové 21, 23, 25 pøímé 6 M xM40x1,5 M8 dvouotáèkové 21, 23, 25 nižší otáèky Y/D 9 M xM32x1,5 M8 trojotáèkové 41, 43 pøímé 9 M xM32x1,5 M8 200 jednootáèkové 02, 04, 06, 08 pøímé nebo Y/D 6 M xM50x1,5 M8 dvouotáèkové 21, 23, 25 pøímé 6 M xM50x1,5 M8 dvouotáèkové 21, 23, 25 nižší otáèky Y/D 9 M xM40x1,5 M8 trojotáèkové 41, 43 pøímé 9 M xM40x1,5 M8 1) Platí pro objednávky od Motory objednané pøed uvedeným termínem byly dodávány s P závity podle katalogu K Ochranné svorky Na motoru jsou dvì ochranné svorky pro spojení s ochranným vodièem. Vnìjší ochranná svorka je umístìna na pøístupném místì kostry statoru. Vnitøní ochranná svorka je umístìna uvnitø svorkovnicového krytu. Obì ochranné svorky jsou viditelnì oznaèeny znakem pro ochrannou svorku zn IEC 417. Høídelové konce Rozmìry válcových koncù høídelù jsou uvedeny v rozmìrových tabulkách. Souèástí dodávky je pero umístìné v konci høídele. Standardnì je rotor dynamicky vyvážen s polovinou péra, oznaèení konce høídele písmenem H. Je-li rotor vyvážen po dohodì s odbìratelem s celým perem, má konec høídele oznaèen písmenem F. Høídele motorù základního provedení jsou opatøeny støedicím dùlkem 60 se závitem podle DIN 332 díl 2. Po vzájemné dohodì mùže výrobce dodat motory se dvìma válcovými konci høídele a konce høídele opatøit støedícím dùlkem se závitem. Rozmìry støedících dùlkù se závitem a høídelových koncù jsou uvedeny v rozmìrových tabulkách. 8

11 Technické údaje Ložiska U všech velikostí motorù jsou použita valivá ložiska. Ložiska jsou dimenzována tak, aby pøi stanovených provozních podmínkách a dodržení pøípustných zatížení høídele nebyla jejich výpoètová životnost nižší než 20 tis.hodin u motorù 2p=2 a 30 tis. provozních hodin u motorù 2p = 4,6,8 pøi napájení ze sítí s kmitoètem 50 Hz. Pøi spojení motoru s hnaným strojem pomocí spojky je životnost ložisek vyšší. Výška Základní provedení Modifikované provedení 1) osy strana N / strana D Obr. strana N / strana D Obr Z C3 / 6210 Z C C3 / 6310 C Z C3 / 6212 Z C C3 / 6312 C3 1) domazávání ložisek modifikovaných provedení se provádí pøes mazací hlavice kulové MK10x1 (ÈSN ) U motorù v základním provedení odpovídá životnost maziva Druh Výška Poèet Životnost maziva (h) mazání osy pólù pøi teplotì okolí trvalé 40 C 25 C až Domazávací intervaly pro modifikovaná provedení s ložisky øady 63 sdìlí výrobce na dotaz. 2 Zobrazení ložiskových uzlù Strana D Strana N Strana D Strana N Obr. 1 Obr.2 Usazení a mechanické spojení Motor musí být usazen v takové poloze, pro kterou je podle tvaru uvedeného na výkonnostním štítku vyroben. Maximální délka upevòovacích šroubù patkových motorù uvedená v následující tabulce je uvažována pro montáž motoru na rám bez matice - závit v rámu. Delší šrouby pro montáž není možno použít (nelze vsunout). Výška osy Upevòovací šroub Posunovák velikost 180 M12x M16x Pøírubové motory se usazují na lícovanou plochu spøaženého stroje. Délku šroubù nutno volit s ohledem na rozmìr XA, který je uvedený v rozmìrových tabulkách. Spojení motoru s jiným strojem je možno provést pružnou spojkou, øemeny, øetìzy nebo ozubenými koly. Pøi použití jiných pøenosových èlenù než pružné spojky nesmí být pøekroèeny výrobcem stanovené pøípustné maximální radiální a axiální síly pùsobící na høídelový konec. 9

12 Technické údaje Pøípustná radiální a axiální zatížení høídelových koncù pro motory s osovou výškou 180 a 200 mm Pøípustná maximální radiální zatížení F R motorù v základním provedení pøi kmitoètu 50 Hz stanovená v závislosti na vzdálenosti pùsobištì síly od osazení høídelového konce jsou uvedena pro jednotlivé typy motorù v následujících diagramech: Pøípustné hodnoty axiálního zatížení F A s respektováním smyslu axiální síly pro vertikální montáž uvádí následující tabulka: Horizontální montáž Vertikální montáž Velikost 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 F A +F A - F A +F A - F A +F A - F A +F A - F A (N) (N) 180M L LK L F A... smìr axiálního zatížení nahoru F A... smìr axiálního zatížení dolù Pøípustné hodnoty radiálního a axiálního zatížení pro modifikovaná provedení motorù s ložisky øady 63, pro motory na 60 Hz a pro motory s pøepínáním pólù sdìlí výrobce na požádání. 10

13 Technické údaje Mechanické zajištìní polohy Izolaèní systém, dovolené oteplení Patky motorù jsou upraveny tak, aby pøi usazení motoru bylo možné provést mechanické zajiš ìní jeho polohy (kolíkování ve dvou protilehlých patkách). Motory jsou vyrábìny s izolaèním systémem teplotní tøídy F. Dovolené oteplení vinutí pro teplotní tøídu izolace F pøi teplotì chladiva do 40 0 C je maximálnì C. Oteplení se stanovuje odporovou metodou. Ochrana motoru Motory musí být jištìny proti pøetížení a zkratu. Proti tepelnému pøetížení nadproudem nutno motory chránit nadproudovým relé. Pro dokonalou ochranu motoru lze použít kombinace nadproudové ochrany s vestavnou tepelnou ochranou. Po dohodì s výrobcem je možno dodávat motory s teplotními èidly, PTC termistory nebo bimetalovými teplotními èidly zabudovanými v tepelnì kritické èásti vinutí motoru. Vývody od tìchto teplotních èidel jsou vyvedeny do svorkovnicového krytu na pøístrojovou svorkovnici. Teplotní èidla tvoøí teplotnì citlivou èást vestavné tepelné ochrany, která se pøipojuje k øídící soustavì. Druh vestavné tepelné ochrany je TP 111. Tato vestavná tepelná ochrana je úèinná pøi tepelných pøetížení s pomalou zmìnou zpùsobených poruchami chlazení, nadmìrným vzrùstem teploty chladiva, pozvolným mechanickým pøetížením, dlouhodobým poklesem napìtí nebo pøepìtím. Pøi dosažení kritického oteplení vinutí motoru odpojí vestavná tepelná ochrana ve spolupráci se spínacím pøístrojem motor od napájecí sítì. Vestavná tepelná ochrana je úèelným a jednoduchým doplòkem nadproudové ochrany v tìch poruchových stavech, kdy tato není schopna dokonale motor chránit. Pro pøipojení teplotních èidel k øídícímu systému ochrany je svorkovnicová skøíò opatøena závitovým otvorem M20x1,5, který je od výrobce zaslepen ucpávkovou zátkou. Po dohodì s výrobcem lze dodat motory se zabudovanými teplotnímy èidly pro dvouhladinovou vestavnou tepelnou ochranu druhu TP121, pro signalizaci a vypnutí podle ÈSN IEC Nátìr V základním provedení se dodávají motory s normálním nátìrem, barevný odstín RAL 7030, šeï kamenná. Pro ztížené klimatické podmínky se motory dodávají se zvláštním nátìrem v barevném odstínu Výkonnostní štítek Každý motor je opatøen výkonnostním štítkem obsahujícím technické údaje podle ÈSN EN RAL Jiné odstíny je nutno dohodnout s výrobcem. Všechny motory lze pøelakovat bìžnými laky. Provedení Vhodnost nátìru pro klimatickou skupinu podle ÈSN IEC 721, èást 2-1 Normální Mírná (rozšíøená) krátkodobì: do 120 C nátìr pro vnitøní trvale: do 100 C i venkovní prostory Zvláštní Celosvìtová (globální) krátkodobì: do 140 C nátìr trvale: do 120 C doplnìní: pøi agresivní atmosféøe až do 1% koncentrace kyselin a louhù nebo v chránìných prostorách pøi trvalé vlhkosti Zkoušení Výrobce provádí typovou zkoušku na každém novém typu, pøi zmìnì konstrukce, materiálu nebo výrobního postupu, který by mohl mít vliv na vlastnosti stroje a opakované typové zkoušky v pravidelných èasových intervalech. Pøi typové zkoušce se zjiš uje, zda typ stroje vyhovuje všem požadavkùm pøíslušných norem, popøípadì dalším požadavkùm dohodnutým mezi výrobcem a odbìratelem. Na každém vyrobeném kusu provádí výrobce kontrolní kusovou zkoušku. Zkoušky se provádìjí v rozsahu urèeném ÈSN

14 Technické údaje Vestavné asynchronní motory Vestavné asynchronní motory jsou pøi zajištìní chladících podmínek rovnocenných chladícím podmínkám motorù základního provedení vyrábìny ve výkonové øadì shodné s výkonovou øadou motorù základního provedení. Oznaèení tvaru IM Vestavný motor základního provedení sestává z navinutého statorového svazku s vyvedenými šesti vývody od vinutí oznaèenými U1, V1, W1, U2, V2, W2 s délkou vývodù podle dohody s výrobcem a neopracovaného rotorového svazku s odlitou hliníkovou klecí nakrátko bez høídele. Opracování vnìjšího prùmìru rotoru podle rozmìrového náèrtku provede po nalisování na høídel odbìratel. Stator vestavných motorù je impregnován pro požadované prostøedí. Výrobce dodá na požádání rozmìrový náèrtek, ve kterém jsou uvedeny rozmìry a údaje potøebné pro chlazení. Typovou zkoušku na finálním výrobku zajiš uje odbìratel. Jiné modifikace vestavných asynchronních motorù dodá výrobce po dohodì. Technické údaje vestavných motorù pro jiné zpùsoby chlazení sdìlí výrobce na požádání. Trojfázové asynchronní motory nakrátko s pøepínáním pólù Technická data motorù s pøepínáním pólù jsou uvedena v tabulkách technických dat. Motory s pøepínáním pólù 4/2 a 8/4 jsou øešeny s jedním vinutím, se zapojením Dahlander D/YY. Motory s pøepínáním pólù 6/4 mají dvì samostatná vinutí v zapojení Y/Y. Motory s pøepínáním pólù 8/6/4 mají dvì samostatná vinutí. Pro pøepínání 8/4 vinutí v zapojení Dahlander D/YY, pro 6 pólù vinutí v zapojení Y. Motory s pøepínáním pólù 8/4/2 mají dvì samostatná vinutí. Pro pøepínání 4/2 vinutí v zapojení Dahlander D/YY, pro 8 pólù vinutí v zapojení Y. Rozmìrovì jsou motory s pøepínáním pólù shodné s rozmìry motorù základní øady stejné velikosti. Dodávají se pouze v modifikovaném provedení s ložisky øady 63. Modifikovaná a speciální provedení pøepínatelných motorù vyžadují dohodu s výrobcem. Trojfázové asynchronní motory nakrátko s pøepínáním pólù pro pohon ventilátorù Øada motorù s pøepínáním pólù urèená pro pohon ventilátorù, èerpadel a zaøízení s ventilátorovou zatìžovací charakteristikou je konstrukènì odvozena z motorù osové výšky mm. Vyrábí se pro následující kombinace pøepínání pólù: 21, 2p = 4/2, synchr. 1500/3000 min -1, zapojení vinutí Dahlander Y/YY 23, 2p = 8/4, synchr. 750/1500 min -1, zapojení vinutí Dahlander Y/YY 25, 2p = 6/4, synchr. 1000/1500 min -1, dvì samostatná vinutí v zapojení Y/Y Typové oznaèování motorù s pøepínáním pólù pro pohon ventilátorù je stejné jako u motorù s pøepínáním pólù pro všeobecné použití, modifikace je odlišená provedením výrobku. Technická data motorù s pøepínáním pólù pro pohon ventilátorù jsou uvedena v tabulkách technických dat. Rozmìrovì jsou motory s pøepínáním pólù pro pohon ventilátorù shodné s rozmìry motorù základní øady stejné velikosti. Dodávají se pouze v modifikovaném provedení s ložisky øady

15 Technické údaje Momentová pásma 13

16 Technická data Asynchronní motory nakrátko ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ Krytí IP 55, 50Hz Typ P N n N M N I N η cos ϕ I Z /I N M Z /M N M MAX /M N Moment. J Hmotnost 400V pásmo Tvar IM 1001 (kw) (min -1 ) (Nm) (A) (%) str.13 (kgm 2 ) (kg) 3000 min -1 synch. (2p=2) 1LA0 180M , ,5 0,88 6,5 2,6 2,8 T1,6A 0, LA0 200LK , ,7 0,89 6,6 2,4 2,5 T1,6E 0, LA0 200L ,2 0,90 6,9 2,5 2,5 T1,6E 0, min -1 synch. (2p=4) 1LA0 180M04 18, ,8 0,86 7,2 2,3 2,9 T1,6A 0, LA0 180L ,5 91,5 0,86 7,4 2,3 2,9 T1,6A 0, LA0 200LK ,0 0,88 6,9 2,7 2,8 T1,6H 0, min -1 synch. (2p=6) 1LA0 180L ,5 89,0 0,80 6,0 2,4 2,6 T1,6A 0, LA0 200LK6 18, ,5 90,0 0,81 5,9 2,5 2,4 T1,3B 0, LA0 200L ,5 90,3 0,81 6,0 2,6 2,4 T1,3B 0, min -1 synch. (2p=8) 1LA0 180L ,5 88,0 0,74 5,6 2,7 2,9 T1,6A 0, LA0 200LK ,0 0,78 5,2 2,3 2,0 T1,3B 0, Asynchronní motory nakrátko, pøepínatelné Krytí IP 55, 50Hz Typ P N n N M N I N η cos ϕ I Z /I N M Z /M N M MAX /M N Moment. J Hmotnost 400V pásmo Tvar IM 1001 (kw) (min -1) (Nm) (A) (%) str.13 (kgm 2 ) (kg) 1500/3000 min -1 synch. (2p=4/2) 1LA0 180M ,5 0,88 5,0 1,8 2,1 T1,3A 0, ,3 36,5 86,0 0,92 6,0 2,0 2,5 T1,0A 1LA0 180L21 20, ,5 90,0 0,88 5,0 1,8 2,1 T1,3B 0, ,4 43,5 87,0 0,92 6,3 2,1 2,5 T1,0A 1LA0 200LK ,0 0,89 6,5 2,3 2,5 T1,3B 0, , ,0 0,90 7,5 2,8 2,8 T1,6E 750/1500 min -1 synch. (2p=8/4) 1LA0 180L ,0 0,82 5,0 1,9 2,1 T1,3B 0, , ,5 85,0 0,92 5,8 1,9 2,2 T1,0A 1LA0 200LK ,0 0,75 5,0 2,0 2,0 T1,3B 0, ,0 0,86 6,0 2,3 2,5 T1,3B 1000/1500 min -1 synch. (2p=6/4) 1LA0 180L25 10, ,5 84,0 0,88 4,6 1,6 1,9 T1,3A 0, , ,5 0,90 6,0 1,6 2,3 T1,3A 1LA0 200LK25 12, ,5 85,5 0,80 5,0 2,0 2,1 T1,3B 0, , ,0 0,85 6,0 2,0 2,5 T1,3B 1LA0 200L ,0 0,83 6,0 2,4 2,2 T1,3B 0, , ,0 0,88 6,5 2,3 2,5 T1,3B 14

17 Technická data Asynchronní motory nakrátko, pøepínatelné ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ Krytí IP 55, 50Hz Typ P N n N M N I N η cos ϕ I Z /I N M Z /M N M MAX /M N Moment. J Hmotnost 400V pásmo Tvar IM 1001 (kw) (min -1 ) (Nm) (A) (%) str.13 (kgm 2 ) (kg) 750/1000/1500 min -1 synch. (2p=8/6/4) 5, ,8 13,5 81,0 0,75 5,0 1,8 2,4 T1,6C 1LA0 180L41 7, ,5 15,5 84,5 0,83 5,5 1,7 2,2 T1,3A 0, , , ,5 0,91 6,8 1,5 2,7 T0,7A ,5 83,5 0,83 5,0 1,8 1,8 T1,3B 1LA0 200LK41 12, ,5 85,5 0,83 6,0 1,9 2,2 T1,3B 0, , , ,0 0,94 6,0 1,7 2,0 T0,7A 750/1500/3000 min -1 synch. (2p=8/4/2) 5, ,8 14,5 80,0 0,70 3,5 1,8 1,8 T1,3B 1LA0 180M ,8 15,5 86,0 0,86 6,0 1,8 2,3 T1,0A 0, ,4 18,5 84,0 0,93 6,5 1,8 2,5 T0,7A ,5 16,5 80,5 0,66 4,0 1,9 1,9 T1,3B 1LA0 180L ,7 19,5 86,5 0,86 6,0 1,8 2,4 T1,0A 0, ,8 22,5 84,0 0,91 7,0 1,9 2,6 T0,7A 7, ,4 17,5 86,0 0,71 4,5 2,3 2,1 T1,3B 1LA0 200LK ,6 25,5 88,0 0,90 6,0 1,9 2,3 T0,7A 0, ,5 85,0 0,94 7,0 2,0 2,6 T0,7B Asynchronní motory naktrátko pøepínatelné pro pohon ventilátorù Krytí IP 55, 50Hz Typ P N n N M N I N η cos ϕ I Z /I N M Z /M N M MAX /M N J Hmotnost 400V Tvar IM 1001 (kw) (min -1 ) (Nm) (A) (%) (kgm 2 ) (kg) 1500/3000 min -1 synch. (2p=4/2) 1LA0 180M21 5, , ,5 0,76 4,0 1,8 1,8 0, ,3 38,5 88,5 0,89 6,3 2,1 2,5 1LA0 200L , ,5 0,76 4,2 1,8 1,8 0, ,0 0,89 7,0 2,0 2,6 750/1500 min -1 synch. (2p=8/4) 1LA0 180M23 4, , ,5 0,64 3,5 1,6 1,8 0, , ,5 0,84 6,4 2,3 2,7 1LA0 180L , ,5 0,64 3,3 1,6 1,8 0, ,0 0,85 6,3 2,3 2,7 1LA0 200L23 7, ,4 17,5 89,5 0,69 4,5 2,2 2,0 0, ,5 0,84 7,3 2,8 3,0 1000/1500 min -1 synch. (2p=6/4) 1LA0 180M25 5, , ,0 0,80 4,0 1,6 2,1 0, , ,5 89,0 0,88 5,0 1,5 2,1 1LA0 180L25 6, , ,0 0,81 4,0 1,7 1,7 0, ,5 0,87 5,4 2,0 2,4 1LA0 200L , ,0 0,85 4,8 1,9 1,9 0, ,5 90,0 0,86 7,0 2,7 3,0 15

18 Rozmìry Asynchronní motory nakrátko OSOVÉ VÝŠKY 180 a 200 mm Tvar IM 1001 (oznaèení tvaru v typovém oznaèení 0 ) Typ A AA AB AC AG AS B B B B B E C CA CA H HA H B H D K 1LA0 180M ,5 98, ,5 15 1LA0 180L ,5 98, ,5 15 1LA0 200LK, L ,5 19 Typ L L C L D L D L L W X X B D E F G A G C D B D A E A F A D C 1LA0 180M 671, ,5 418, xM40x1, k h9 51,5 51,5 M16 48k h9 M16 1LA0 180L 709, ,5 456, xM40x1, k h9 51,5 51,5 M16 48k h9 M16 1LA0 200LK, L xM50x1, m h M20 55m h9 M20 X - minimální vzdálenost od pøekážky XB - minimální vzdálenost pro demontáž krytu ventilátoru 16

19 Rozmìry Asynchronní motory nakrátko OSOVÉ VÝŠKY 180 a 200 mm Tvar IM 2001 (oznaèení tvaru v typovém oznaèení 6 ) Typ A AA AB AC AG AS B B B B B E C CA CA H HA H B H D 1LA0 180M ,5 98, ,5 1LA0 180L ,5 98, ,5 1LA0 200LK, L ,5 Typ K L L A L C L D L D L L M N P T W X A X X B 1LA0 180M , ,5 418, h xM40x1, LA0 180L , ,5 456, h xM40x1, LA0 200LK, L h xM50x1, Typ D E F GA G C D B DA EA F A D C 1LA0 180M 48k h9 51,5 51,5 M16 48k h9 M16 1LA0 180L 48k h9 51,5 51,5 M16 48k h9 M16 1LA0 200LK, L 55m h M20 55m h9 M20 X - minimální vzdálenost od pøekážky XB - minimální vzdálenost pro demontáž krytu ventilátoru 17

20 Rozmìry Asynchronní motory nakrátko OSOVÉ VÝŠKY 180 a 200 mm Tvar IM 3001 (oznaèení tvaru v typovém oznaèení 1 ) Typ AC AD AG AG AS AH B E L L C L D L D L L L M M N P T 1LA0 180M ,5 103, , , ,5 418, , h LA0 180L ,5 103, , , ,5 456, , h LA0 200LK, L , h Typ LA XA W X X B D D B E GA F DA D C E A G C FA 1LA0 180M xM40x1, k6 M ,5 14h9 48k6 M ,5 14h9 1LA0 180L xM40x1, k6 M ,5 14h9 48k6 M ,5 14h9 1LA0 200LK, L xM50x1, m6 M h9 55m6 M h9 X - minimální vzdálenost od pøekážky XB - minimální vzdálenost pro demontáž krytu ventilátoru 18

21 Náhradní díly PRO MOTORY OSOVÝCH VÝŠEK 180 a 200 mm Údaje pro výbìr a objednávání Motor (návod k obsluze) Díl. èíslo Popis 3.11 Axiální tìsnící V- kroužek 4.11 Axiální tìsnící V- kroužek 3.60 Víko ložiskové vnitøní, strana N 4.60 Víko ložiskové vnitøní, strana D 5.00 Štít, strana D 5.10 Štít pøírubový 6.00 Štít, strana N Ventilátor Kryt ventilátoru Kryt ventilátoru se støíškou Skøíò svorkovnice Tìsnìní skøínì svorkovnice Víko svorkovnice Tìsnìní víka svorkovnice Spojka Zátka ucpávková Tìsnìní Svorkovnice SPOJOVACÍ MATERIÁL VÈETNÌ LOŽISEK NENÍ SOUÈÁSTÍ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLÙ OD VÝROBCE. Pøíklad objednávky Štít, strana N, èíslo 6.00 na motor 1LA0 180M06, provedení 0536 nebo Štít, strana N, èíslo 6.00, výrobní èíslo motoru

22 Náhradní díly PRO MOTORY OSOVÝCH VÝŠEK 180 a 200 mm 20

23 Obchodní údaje Záruèní doba Záruèní opravy Balení a skladování Další informace V souladu s ustanovením 429 až 432 Obchodního zákoníku poskytuje výrobce na dodané výrobky záruku za jakost v rozsahu 12 mìsícù ode dne expedice. Záruka výrobce na dodaný motor je vázána podmínkou, že pøed použitím je motor uskladnìn pøedepsaným zpùsobem, usazení, pøipojení a obsluha jsou provádìny podle pokynù výrobce. Nedodržení tìchto podmínek mùže být pro výrobce dùvodem k odmítnutí nárokù vyplývajících ze záruky. O oprávnìnosti záruèní opravy rozhodne výrobce motorù. Opravy motorù v záruèní dobì provádí v souladu s ustanoveními Obchodního zákonníku výrobce motorù Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.r. Náhradní díly Požadavky na náhradní díly je možno uplatòovat u Siemens s.r.o Praha. Bìžný spotøební materiál jako jsou napøíklad ložiska výrobce nedodává. Zpùsob balení musí být uveden v objednávce vèetnì zpùsobu dopravy. Motory musí být skladovány v èistých a suchých prostorách bez možnosti náhodného poškození. Jde o prostor èistý, uzavøený, bez vytápìní s maximální relativní vlhkostí vzduchu do 80%/20 C. Pøi skladování delším než 6 mìsícù doporuèuje výrobce motorù pøed dalším použitím zkontrolovat izolaèní stav. Jakákoliv jiná vzájemnì dohodnutá provedení, která se budou lišit proti katalogovému provedení budou potvrzena v Potvrzení zakázky. VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO TECHNICKÝCH ZMÌN 21

24 Údaje pro objednání Dotazy na nízkonapì ové motory Pøi dotazech na nízkonapì ové motory vyplnit následující údaje co nejúplnìji a kopii pøiložit Motor Typ motoru, objednací èíslo Specifikace objednávky, další údaje Data motoru (nejsou-li dána objednacím èíslem) (základní data) Data pohánìného zaøízení Jmenovitý výkon k W Využití na teplotní tøídu B nebo F Pøíkon kw Jmenovité napìtí V Zapojení Otáèky min -1 (, Y) Jmenovitý kmitoèet Hz Rozbìh Prùbìh protimomentu v závislosti na otáèkách (pøímý, Y-, odporový, softstart) Jmenovité otáèky min -1 I A /I N konstantní kvadratický nebo M A /M N Otáèky 0, 25, 50, 75, 100 % Teplota okolí a chladiva C Moment N M (event. momentová køivka) Nadmoøská výška m vztaženo na výše uvedené otáèky Druh zatížení vztaženo na otáèky motoru (S2 až S8) Zatìžovatel % Moment setrvaènosti kgm 2 Poèet zapnutí/hod vztaženo na výše uvedené otáèky (rozbìh, pøepínáním, protiproudem) Zpùsob brzdìní vztaženo na otáèky motoru (ss-proudem, protiproudem, mechanicky) Brzdný moment Brzdný èas Ochrana motoru (napø. termistory) Pohon (spojka, klínový, plochý øemen, pastorek) Rozmìry mm (prùmìr, šíøka) Hmotnost kg Tvar IM Velikost pøíruby Radiální síla F R N Krytí IP Konec høídele D Pùsobištì síly mm Typ ochrany Konec høídele N Smìr síly Teplotní tøída izolace Ložiska Pøedpisy, normy Stupeò kmitání Axiální síla F A N Hladina akustického tlaku db(a) Smìr síly Generátorický chod Vestavby N Provoz s mìnièem kmitoètu (event. Siemens typ) Druh mìnièe kmitoètu Oblast øízení

25 PROHLÁŠENÍ O SHODÌ podle Zákona 22/1997 Sb (è /05.99 CZ) Výrobce: Siemens Elektromotory, s.r.o. závod Frenštát p.r. Adresa: Markova Frenštát p.r. ÈESKÁ REPUBLIKA IÈO: Výrobky: Zpùsob posouzení shody: Tøífázové asynchronní elektromotory, Typ lla6, lla0.. s kotvou nakrátko osové výšky: mm Výrobcem podle 12-4 a) Zákona 22/1997 Sb Z titulu naší zodpovìdnosti prohlašujeme, že uvedené výrobky splòují základní požadavky na nì kladené a za podmínek obvyklého použití jsou tyto výrobky bezpeèné.výrobky jsou vyrobeny v souladu s požadavky následujících technických pøedpisù, v závodì jsou zároveò pøijata opatøení zajišt'ující shodu všech tìchto výrobkù uvádìných na trh s technickou dokumentací: 168. Naøízení vlády ze dne 25.èervna 1997, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaøízení nízkého napìtí 169. Naøízení vlády ze dne 25.èervna 1997, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility V souladu s ustanoveními tìchto technických pøedpisù jsou plnì ve shodì s následujícími normami: ÈSN EN ÈSN EN ÈSN EN ÈSN EN ÈSN EN l, odstavec 16 ÈSN EN ÈSN EN ÈSN EN ÈSN EN Upozornìní: Uvedené výrobky jsou urèeny pouze k zaèlenìní do jiného strojního zaøízení nebo ke smontování s jiným strojním zaøízením. Výrobce vzniklého strojního zaøízení je povinen provést nebo zajistit jeho posouzení shody se základními požadavky dle 12 odst. 4 zákona 22 ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve smyslu naøízení vlády 170. ze dne 25.èervna 1997, kterým jsou stanoveny technické požadavky na strojní zaøízení. Toto prohlášení není zárukou vlastností výrobkù ve smyslu odpovìdnosti za škody jimi zpùsobené. Bezpeènostní pokyny a zpùsoby vhodného použití uvedené v dokumentaci k výrobku musí být dodrženy! Frenštát p. R., Ing. Jaromír Zapletal, Ing. Jiøí Palarèík, Øeditel závodu Vedoucí úseku technika závod Frenštát p.r. závod Frenštát p.r.

26

27

28 Výrobce: Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát, Markova 953, Frenštát p. R. Prodej: Siemens s.r.o. Praha Evropská 33a, Praha 6 Tel.: 02/ Frenštát Tel.: 0656/ K

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Díly poháněcích jednotek

Díly poháněcích jednotek PŘEVODOVKY PCE Díly poháněcích jednotek Dvourychlostní převodovky pro středně výkonné pásové dopravníky s čelním převodem PCE 55 S Převodovky jsou určeny pro nízko a středně výkonné pásové dopravníky s

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Projektování a instalace

Projektování a instalace Elektrické vytápìní Projektování a instalace Vydání èerven 2001 Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny. Obsah Typ Strana Akumulaèní kamna 4 59 Dimenzování akumulaèních kamen 9 11 Tabulky pro dimenzování

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY

NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY NÁVOD K POUŽITÍ ČELNÍ PŘEVODOVKY TNC MTC-TC KTM ATC ES Prohlášení o shodě Výrobce: TOS ZNOJMO, akciová společnost Družstevní 3 CZ 669 02 Znojmo Strojní zařízení: Čelní převodovky Typ/Model: MTC, TC 11,

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více