V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města"

Transkript

1 Město Košťany čeká v roce 2014 uskutečnit v roce minulém, např. Novým pomocníkem by se na jaře měl několik událostí. Jednou z těch hlavních asfaltování přístupů do bytových domů stát čisticí stroj, který se městu podařilo jsou oslavy města. V letních měsících, na sídlišti ve Střelné nebo výstavba vysoutěžit a na který jsme v loňském pravděpodobně v červnu (v příštím čísle dětského hřiště na Kamenném Pahorku. roce dostali dotaci. KZ upřesníme termín), naše město oslaví Město má připravené i nové projekty: V dotační oblasti je dalším projek- 620 let od první písemné zmínky a 20 let rekonstrukce Školní ulice (v obdobném tem celková rekonstrukce sběrného od povýšení Košťan na město. Pro naše provedení jako v ulici Teplická), dvora, kde se podařilo včas podat žádost občany připravujeme koncerty, pro r ek onstrukce části veřejného osvětlení a nyní čekáme na výsledky řízení. děti skákací hrady a večer by měl za- a výstavbu a rekonstrukci chodníků Stejně jako v loňském roce nejvršit ohňostroj. Oslavy budou spojeny v K o šťa n e ch a ve Střelné. Město plánuje větším handikapem v rozvoji města je s 5. mezinárodním setkáním Košťanců i větší opravy asfaltových povrchů dluhová služba splátky úvěrů, které České a Slovenské republiky. našich silnic. Dále jednáme se Správou odčerpávají ročně cca 10 mil. Kč. Dluh V letošním roce nás čekají také a údržbou silnic Ústeckého kraje o opra- se městu daří splácet, ale tvrdě na něj volby. První budou do evropského vách státních silnic, o plánu oprav na rok přispíváme všichni z našich daní, které parlamentu a to hned z jara a druhé do 2014 (letos se podařilo dohodnout bychom rádi viděli někde jinde (přehled obecních zastupitelstev na podzim. opravu 3 úseků v řádu několika milionů dluhové služby viz tabulku níže). V oblasti investic má město při- korun). praveno řadu akcí. Jsou to jednak akce, K dalším prioritám je pravidelná které se nepodařilo z časových důvodů údržba zeleně a pravidelný úklid města. Tomáš Sváda, starosta města Poznámka: u dlužné částky není započítán úrok, který byl např. v roce 2011 cca 8-11 mil. Kč. Obřadní síň MěÚ se v úterý 14. ledna 2014 zaplnila dětmi, rodiči a prarodiči na vítání nových občánků našeho města do života. Po přivítání matrikářkou Petrou Paarovou přítomné potěšily tradičně krásným programem děti z košťanské mateřské školy pod vedením paní učitelky Hrůnkové. Přítomné maminky na závěr svého vystoupení potěšily kyticí růží. Starosta města Tomáš Sváda ve svém vystoupení uvítal nové občánky a připomenul rodičům důležitost harmonického rozvoje dítěte. Rodičům dětí pak předal pro děti malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky. Redakce KZ

2 Město Košťany v posledních letech Do seznamu výhod přibyly nově K o šťa n a má zde trvalý pobyt. S jedpostupně rozšiřuje benefity výhody pro i volné vstupenky do bazénu v Altenbergu notlivými benefity, výhodami se můžete své občany. Jedním z posledních je (SRN), které se staly rychle velice seznámit níže. Případné dotazy zodpoví upuštění od poplatku za popelnice, které oblíbené. Jsme tomu rádi. Výhody může paní Dana Pacandová na MěÚ nebo Město Košťany za své občany hradí i v roce čerpat samozřejmě každý, kdo je občanem telefonicky na č Benefity-výhody pro občany Košťan Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč na roční jízdenku na MHD Příspěvek seniorům nad 60 let do divadla a kina v Teplicích ve výši 75 % z ceny vstupného Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a kulturní činnost pohyblivá částka cca ,- Kč/rok Přenosné permanentky do lyžařského areálu SC Bouřňák 5 ks pro všechny občany Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu pro všechny občany Košťan max. do výše 1000,- Kč/osoba/rok Bezplatný svoz tříděného odpadu duo-nádoby Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu (SRN) Schváleno/připravuje se Schváleno již platí Schváleno již platí Schváleno již platí Tomáš Sváda, starosta města Rok % Tomáš Sváda / / / / / / / / / 100 Jaroslav Trsek / / / / / / / / / 100 Ing. Ladislav Novák / - / / / / / / / 88 Zbyněk Král / / / / / / / - / 88 Irena Křikavová / / / / / / - / / 88 Bohumír Daněk / / / / / / / / / 100 Mgr. Bc. Ester Macháčková / / / / - - / / / 77 Mgr. Boris Morkes - / / / - / - / - 55 Jarmila Novotná / / / / / - / / / 88 Rudolf Partik / / / / / / / / / 100 Ing. David Ryč / / / / - / / / / 88 Mgr. Jitka Šátková / / / / / - / / / 88 Ing. Přemysl Šoba / / / / / / / / - 88 Slavomír Vachuda / - / / / / / / / 88 František Voháňka / / / - / / - ukončil mandát 85 Mgr. Hana Zubrová nový mandát za F. Voháňku / / 100% Mgr. Bc. Ester Machácková, kontrolní výbor

3 Městská policie Košťany vykonávala ochrany před alkoholismem a jinými šikana, drogy, volně pobíhající psi, doprava službu ve městě v počtu 8 strážníků. Čtyři toxikomániemi a majetkové přestupky, a td. strážníci jsou vyčleněni pro město z toho za 43 přestupků byla na místě Košťany, dva strážníci pro město Hrob, uložena bloková pokuta v celkové výši V průběhu roku 2013 jsme se které má s městem Košťany veřejnoprávní ,- Kč. Dalších 29 přestupků bylo opakovaně zaměřili na kontrolu požívání smlouvu o plnění úkolů dle zákona o obecní předáno příslušnému správnímu orgánu alkoholu jak u účastníků silničního policii i na katastru města Hrob. a 259 z nich bylo řešeno domluvou. provozu, tak dětí a následně hostinských Dva strážníci tvoří dopravní družstvo. a restauračních zařízení v katastru měst. Přestupky, týkající se především K městské policii byla v květnu a červnu Při spolupráci se státní policií byly občanského soužití, se strážníci snaží řešit zařazena skupina tzv. asistentů prevence zkontrolovány v podvečerních hodinách zklidněním nastalé situace a smírem mezi kriminality v počtu čtyř osob. Asistenti všechny restaurace a hostince. Namátkové účastníky nastalé situace. byli zařazeni k jednotlivým sloužícím kontroly se budou i nadále opakovat. Dále Městská policie úzce spolupracuje s PČR strážníkům, čímž se zajistil nepřetržitý kontrolujeme dodržování obecně závazné OO Dubí, OO Duchcov, SKPV Teplice a provoz. vyhlášky o zákazu požívání alkoholických Celní správou. MP spolupracuje i s nápojů na veřejnosti, kouření tabákových V roce 2013 strážníci MP řešili celkem okolními městskými policiemi, sbory výrobků u dětí a mladistvých, tak i na 2652 přestupků, z toho 720 v dopravě (bez dobrovolných hasičů, HZS a technickými zastávkách autobusů a před budovami měření rychlosti), a to uložením 49 blo- úseky měst. Strážníci jsou také v kontaktu školských zařízení a při cestě do nich. kových pokut v celkové výši ,- Kč. s terénními pracovníky K-centra. Dále bylo předáno příslušnému správnímu Strážníci se pravidelně zúčastňují orgánu na obec s rozšířenou působností Strážníci také monitorují černé skládky, povinného čtrnáctidenního prolongačního 15 podezření ze spáchání přestupku které vznikají všude, kde je to jen možné kurzu k obnovení osvědčení pro výkon a zbylých 656 zjištěných přestupků bylo a odhalení osoby, která se takového strážníka, zakončeném předpokládaným řešeno domluvou. protiprávního jednání dopouští, je velmi úspěšným složením této zkoušky před Silničním laserovým rychloměrem bylo obtížné, pokud není přistižena přímo při komisí Ministerstva vnitra ČR. Samořešeno 1601 přestupků, a to uložením činu. Celkově monitorujeme minimálně zřejmostí jsou pravidelné cvičné střelby 1538 blokových pokut v celkové výši 10 nejrizikovějších lokalit. a další zdokonalování v používání do ,- Kč. Dalších 63 podezření ze Strážníci dohlíží při ranních směnách nucovacích prostředků a zákonů. spáchání přestupku bylo oznámeno na školáky při cestě do ZŠ v Košťanech V prosinci byla služebna Městské příslušnému správnímu orgánu na obec a H rob ech a v letních měsících uspořádali policie Košťany přemístěna z Mírového s rozšířenou působností. několik preventivních besed na základních náměstí do ulice Revoluční č.p. 221 (bývalé Dále bylo řešeno 331 přestupků na školách, příměstském táboře, a u různých sídlo SBaZ Košťany). úseku občanského soužití, přestupků proti zájmových kroužků. Tématem preven- veřejnému pořádku, přestupků na úseku tivních besed byly zejména extremismus, Martin Pažin, vedoucí strážník Rok se s rokem sešel, a tak náš sbor zpráva o zásazích výjezdové jednotky po kl ad ní k: Martin Pažin, vedoucí mládeže: čekala další výroční schůze. Ta se konala a zpráva o stavu pokladny. Po přečtení Jiřina Véghová. Po zvolení výboru jsme v místním klubu hasičů v pátek jednotlivých zpráv následovala volba probrali výhled na rok 2014, předali slovo od 17:00. Letošní rok nebyla tak hojná nových členů do výboru SDH, a to hostům a poté následovala volná zábava. účast jako v letech minulých, jelikož přišlo Břetislava Gajdoše a Miroslava Plešingera Na závěr bych chtěl poděkovat panu 26 členů SDH a 14 hostů. na posty revizorů a Martina Pažina na post starostovi Tomáši Svádovi a zastu-pitelstvu Po zahájení schůze následovaly pokladníka. Složení výboru je tedy města za významnou finanční podporu při jednotlivé zprávy o činnosti sboru za následující: starostka: Jiřina Véghová, rekonstrukci klubovny mladých hasičů uplynulý rok, a to celková zpráva o čin- náměstek starostky: Jan Šaršoun, velitel: a šatny výjezdové jednotky. nosti SDH, zpráva o činnosti mládeže, Martin Pažin, revizoři: Břetislav Gajdoš, Jan Šaršoun Miroslav Plešinger, jednatel: Libor Klejna, Redakční rada Košťanského zpra- 2. kategorie: žáci 1. stupně základní školy, Václava Hrůnková, Jarmila Novotná, vodaje v rámci 620. výročí první písemné 3. kategorie: žáci 2. stupně základní školy. Tatjana Vavřínová a František Pelz. zmínky a 20. výročí povýšení Košťan na Soutěž končí 15. května Výtvarné Vítězové, kteří se umístí na prvním, město vyhlásila dne 10. ledna 2014 práce, označené na rubu jménem a příjvýtvarnou soutěž pro děti mateřských škol mením autora, u dětí MŠ věk (u žáků ZŠ redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu a žáky základních škol města Košťany, třída) názvem díla a názvem školy, musí být který jim bude doručen na adresu školy, družebních obcí Košťany nad Turcom zaslány nejpozději do 22. května 2014 kterou navštěvují, případně na adresu a Valaliky (Slovenská republika). na adresu: Základní škola Košťany, trvalého bydliště. Vítězné práce budou Tematický okruh: Moje nejkrásnější Komenského náměstí, Košťany. vystaveny v městské knihovně a výsledky pohádka. Specifikace soutěžního mate- Redakční rada Košťanského zpračísle Košťanského zpravodaje. soutěže budou zveřejněny v červnovém riálu: kresba, grafika, malba, koláž, vodaje jmenovala soutěžní porotu, která kombinovaná technika. Formát: A4 a A3. vyhodnotí došlé práce. V porotě jsou Věříme, že tato soutěž bude stejně Soutěž je rozdělena do tří kategorií: Mgr. Věra Macháčková, Mgr. Naďa úspěšná jako ty, které se konaly v před- 1. kategorie: děti z mateřských škol, Be ne šov á, M gr. Ester Macháčková, chozích letech. František Pelz

4 Za rok 2013 se zaregistrovalo celkem (Jiří Kovářík); Ženevský podvod (James Začátkem října se v knihovně konala 72 čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem Twining) a mnoho jiných. prodejní výstava obrazů Jiřího Zadražila. se vypůjčilo 1281 knih a 92 periodik. V loňském roce se již po třinácté konala Obrazy si mohli občané prohlédnout Nejvíce oblíbeným žánrem čtenářů je v dubnu akce na podporu dětského během otevření knihovny. Na výstavu se beletrie. Během roku se vypůjčilo 1066 čtenářství Noc s Andersenem. Akce přišlo podívat více jak 70 návštěvníků. svazků. Děti a mládež si vypůjčily celkem proběhla z pátku na sobotu Prodejní výstava Jiřího Zadražila obsa- 141 knih. V posledním čtvrtletí roku v Městské knihovně v Košťanech, ve hovala 50 obrazů. Celkem bylo přes knihovnu navštívilo 95 návštěvníků. spolupráci se Základní školou v Košťanech 20 obrazů prodáno. Jelikož Městská knihovna slouží občanům a dětským klubem Domino. Této akce se V prosinci knihovnu navštívila 3. třída i jako infocentrum s možností využití zúčastnilo celkem 20 dětí. Děti prošly ze Základní školy v Košťanech. Děti se internetu zcela zdarma, návštěv na stezkou odvahy, na jejímž konci je d ozvěd ěly něco o historii knihovny a jejím internetu bylo kolem 85. Na webových čekal poklad v podobě buřtíků, které si provozu. Zjistili, jak se knihy evidují, stránkách knihovny a dětského klubu společně opekly. Po návratu do knihovny označují dle žánru literatury, a jak se hledají Domino bylo evidováno v uplynulém roce si poslechly povídání o spisovateli H. CH. v katalogu knihovny. Poté, co si vše 1436 přístupů. V knihovně si mohou Andersenovi a ilustrátorce dětských knih prohlédly, si trochu zasoutěžily. Úkolem občané zapůjčit i 30 nových knih. Heleně Zmatlíkové. Potom už všechny děti žáků bylo najít konkrétní knihy daného Například z knih pro děti a mládež: kreslily. Výkresy na téma spisovatel literárního žánru dle autora a názvu díla. Bára, Mates a zelený Škraloup (Metoděj Andersen a pohádky byly vystaveny K dispoz ici mě li pouze informace, které M. Alexa); Soukromý detektiv Perry v knihovně. Následovala přehlídka pohá- jim byly během prohlídky řečeny. Všichni Panter - 3 díly (Markus Grolik); Pojď dek, kdy každé družstvo mělo za úkol byly úspěšní a získali odměnu. s koťátky do pohádky (Ljuba Štíplová); zahrát jednu z vylosovaných pohádek. Po Jako každý rok i v roce 2013 knihovna Myší vyprávěnky pro kočku (Ursel večeři měly děti možnost podívat se do spolupracovala na Sportovních hrách Schefflerová) a pro dospělé: Skladatel knihovny a seznámit se s nabídkou dětské seniorů a s dětským klubem Domino. bouří (Andrée Pascual); Komtesa (Carey literatury. Wallaceová); Má krev patří Napoleonovi Bc. Anna Honsová Po velice vydařeném podzimu a čeká na soupeře z chomutovské Příjemný rozruch vyvolalo naše sklízí úspěchy družstva Košťan sku pi ny D v Zimní li ze, pořádané áčko, které na turnaji Marius i v zimních turnajích. Zatím co se VKFS. Ten si ještě stačil zahrát P ed er se n v Srbicíc h zaskakuje své mladší žáci a obě přípravky baví v německém Heidenau. Ze skupiny soupeře. Ani oni neztratili žádný bod fotbalem na halových turnajích, zbytek jsme postoupili, ale mezi nejlepšími a atakují čelo tabulky. Na turnajích se družstev se na venkovních představuje nám zkřížil cestu favorit turnaje daří také našim střelcům. V Krupce výbornými výkony. Starší žáci na Drážďany. Přestože jsme dlouho vedli k r aluje náš Josef Neumayer, u dorostu turnaji Knauf Insultion vedou skupinu 1:0, nakonec jsme podlehli 1:2. Po František Prokop a v Srbicích Zdeněk s bilancí sedm zápasů sedm výher. závěrečném hvizdu se nám dostalo Opata. Podobně na tom je i dorost, který prošel potlesku a uznání od pořadatelů za Pavel Prokop, základní skupinou B bez ztráty bodů p ř edvedené výkony. starosta TJ Sokol Košťany Dne 9. ledna 2014 oslavil své 35. metadlo Košťany a SHL Košťany hokeji Stiga Game působil jako narozeniny kapitán futsalového týmu Jaromír Navrátil. V sálovém a malém kapitán B týmu ČSFR na Mistrovství FC Louka Košťany ČOS Vojtěch fotbale sehrál za Rozmetadlo Košťany Evropy 1992, dále účastník Světo- Kopta. Od svého debutu 14. září 1996 v letech celkem 520 vého poháru 1992, mezinárodního do součastnosti odehrál za Louku utkání, vstřelil 47 branek, na 18 přihrál. Mistrovství ČSFR 1991 a Francie Košťany v sálovém fotbalu a futsalu Za FC Louku Košťany ČOS odehrál 1992, Mistrovství ČSFR 1991 a 1992, FIFA celkem 731 utkání, vstřelil 661 v roce 1989 a 1995 osm utkání, vsítil tři Mistrovství ČR 1993, Českoslovenbranek, na 637 asistoval. Fotbalista branky a na čtyři přihrál. V letech 1993 ského poháru 1991 a 1992 a Českého Teplic, Košťan, Srbic a nyní Modlan byl předsedou Okresního svazu poháru 1993 a Dne 1. ledna 2014 oslavil své 45. sálového fotbalu. narozeniny zakládající člen SC Roz- V oddílu SHL Košťany ve stolním Ladislav Navrátil

5 V úterý se ve Sportovní a Miloslava Škodová (6. tř.). musely zakončit nájezdy a ty bohužel naše hale v Teplicích konalo Krajské finále ve Dívky bojovaly statečně a s plným dívky prohrály. florbalu dívky 6., 7. tř. Základní škola nasazením a v několika zápasech se utkaly Děvčata se umístila na krásném Košťany vyslala do soutěže tým ve s nejlepšími školami z Ústeckého kraje. 4. místě. K tomuto místu jim moc složení Andrea Gabrielová (7. tř.), Ze základní skupiny postoupily, ale v se- gratulujeme a obdivujeme je, že se pustila Gabriela Navrátilová (7. tř.), Kateřina mifinále bohužel prohrály 4:2. Po chvíli do souboje s družstvy ze sportovních škol. Michalková (7. tř.), Adéla Hrdličková (7. odpočinku nastoupily na souboj o 3. tř.), Kristýna Trumpusová (7. tř.), Daniela místo. Zápas byl vyrovnaný a i v pro- Pejšová (6. tř.), Natálie Forejtová (6. tř.) dloužení se skóre nezměnilo. Zápas tedy Tomáš Jungvirt a Vladimír Macháček Předvánoční čas je na naší škole každoročně věnovaný projektovému vyučování. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Žáci 1. a 2. stupně si tak prošly i řadou projektů, které si pro ně připravili jejich vyučující žáci 8. a 9. třídy vytvářeli pod vedením pana učitele Jakeše a pana učitele Mudry nový kontinent Mudjaktidu. Během dopoledne musely jednotlivé skupinky vymyslet vše potřebné, pro založení státu měnu, průmysl, přírodní bohatství, faunu, floru apod. Pro žáky 6. a 7. třídy si projekty připravili pan učitel Pavel Vondra, paní učitelky Jana Lichtenbergová a Kateřina Linhartová. Žáci 6. třídy vypracovali rodokmen řeckých bohů a na počítačích připravili pěkné prezentace o sedmi divech světa. V 7. třídě začal projektový den promítáním filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Během filmu plnili řadu literárních úkolů seznámili se s Golemem a jeho tvůrcem a s dalšími významnými osobnostmi doby Rudolfa II. Na počítačích poté žáci vypracovali prezentace o slovanských bozích. Všechny projekty byly velmi zajímavé a poučné. Těšíme se, jaké další projekty si naši učitelé pro nás zase připraví. Mudjaktida (9. třída) Řečtí bohové (6. třída) Ani před vánočními prázdninami jsme nezaháleli a středu jsme strávili sportem. Na začátku dne nás čekal běh do schodů a poté vánoční turnaj ve florbalu. Dokonce i někteří naši učitelé nezaháleli a aktivně si s námi zasportovali. Ve čtvrtek si žáci 1. stupně zpříjemnili čekání na Vánoce projektovým dnem s názvem Advent. Některé třídy pojaly tento den sportovně a uspořádaly turnaj ve vybíjené. Jiní žáci si zkusili upéct vánoční cukroví, zazpívali si koledy a povídali si o vánočních tradicích a zvycích. Na 2. stupni si učitelé pro své žáky připravili projekt s názvem Vánoční těšení. Všichni žáci se rozdělili do skupin a během dopoledne procházeli jednotlivými pracovišti, kde plnili zajímavé úkoly. Vyzkoušeli si například lití vosku, házeli botou, luštili cizojazyčné křížovky, soutěžili o nejlepší Školní věž utvořenou z chlebíčků či chuťovek, vyrobili si ozdobičky na stromeček a košíčky na cukroví apod. Žáci ZŠ Košťany

6 Bartoňová Alžbeta 89 Nováková Magdalena 88 Hinkeová Rozália 83 Vachuda Přemysl 80 Sembdnerová Margita 80 Martinovská Věra 70 Proňková Eva 70 Líbalová Jana 70 Lieberzeit Karel 70 Fučíková Krista 70 Petra Paarová, matrikářka Dne 5. prosince 2013 se konala v prostorách mateřské školy ve Střelné Mikulášská besídka. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za ochotu, práci, trpělivost a obrovský přínos pro naše děti. Velice si toho vážíme. Rodiče Šplíchalovi a Šloserovi Košťanský zpravodaj - Informační občasník Vydává: Město Košťany, Teplická 297, Košťany, IČ: Povoleno Ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E Redakční rada: František Pelz - šéfredaktor, Rudolf Partik - zástupce šéfredaktora, redaktoři: Ing. Ladislav Novák, Josef Novotný, Nataša Pucholtová, Jaroslav Trsek, Tomáš Sváda a Ing. Přemysl Šoba. Vychází v nákladu Petra 1200 Paarová, výtisků. matrikářka Uzávěrka tohoto čísla 27. ledna 2014 Inzerce přijímá: MěÚ Košťany, pí. Renata Hegrová, tel.: , fax: Tisk a sazba: Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Teplice, tel.: Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě.

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA?

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? LISTOPAD 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 10, ročník XXXVI cena 6 Kč CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? Pane Šafránku, zima už vystrčila své drápky, takže každého z nás jistě zajímá vše, co se týká údržby

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více