V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města"

Transkript

1 Město Košťany čeká v roce 2014 uskutečnit v roce minulém, např. Novým pomocníkem by se na jaře měl několik událostí. Jednou z těch hlavních asfaltování přístupů do bytových domů stát čisticí stroj, který se městu podařilo jsou oslavy města. V letních měsících, na sídlišti ve Střelné nebo výstavba vysoutěžit a na který jsme v loňském pravděpodobně v červnu (v příštím čísle dětského hřiště na Kamenném Pahorku. roce dostali dotaci. KZ upřesníme termín), naše město oslaví Město má připravené i nové projekty: V dotační oblasti je dalším projek- 620 let od první písemné zmínky a 20 let rekonstrukce Školní ulice (v obdobném tem celková rekonstrukce sběrného od povýšení Košťan na město. Pro naše provedení jako v ulici Teplická), dvora, kde se podařilo včas podat žádost občany připravujeme koncerty, pro r ek onstrukce části veřejného osvětlení a nyní čekáme na výsledky řízení. děti skákací hrady a večer by měl za- a výstavbu a rekonstrukci chodníků Stejně jako v loňském roce nejvršit ohňostroj. Oslavy budou spojeny v K o šťa n e ch a ve Střelné. Město plánuje větším handikapem v rozvoji města je s 5. mezinárodním setkáním Košťanců i větší opravy asfaltových povrchů dluhová služba splátky úvěrů, které České a Slovenské republiky. našich silnic. Dále jednáme se Správou odčerpávají ročně cca 10 mil. Kč. Dluh V letošním roce nás čekají také a údržbou silnic Ústeckého kraje o opra- se městu daří splácet, ale tvrdě na něj volby. První budou do evropského vách státních silnic, o plánu oprav na rok přispíváme všichni z našich daní, které parlamentu a to hned z jara a druhé do 2014 (letos se podařilo dohodnout bychom rádi viděli někde jinde (přehled obecních zastupitelstev na podzim. opravu 3 úseků v řádu několika milionů dluhové služby viz tabulku níže). V oblasti investic má město při- korun). praveno řadu akcí. Jsou to jednak akce, K dalším prioritám je pravidelná které se nepodařilo z časových důvodů údržba zeleně a pravidelný úklid města. Tomáš Sváda, starosta města Poznámka: u dlužné částky není započítán úrok, který byl např. v roce 2011 cca 8-11 mil. Kč. Obřadní síň MěÚ se v úterý 14. ledna 2014 zaplnila dětmi, rodiči a prarodiči na vítání nových občánků našeho města do života. Po přivítání matrikářkou Petrou Paarovou přítomné potěšily tradičně krásným programem děti z košťanské mateřské školy pod vedením paní učitelky Hrůnkové. Přítomné maminky na závěr svého vystoupení potěšily kyticí růží. Starosta města Tomáš Sváda ve svém vystoupení uvítal nové občánky a připomenul rodičům důležitost harmonického rozvoje dítěte. Rodičům dětí pak předal pro děti malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky. Redakce KZ

2 Město Košťany v posledních letech Do seznamu výhod přibyly nově K o šťa n a má zde trvalý pobyt. S jedpostupně rozšiřuje benefity výhody pro i volné vstupenky do bazénu v Altenbergu notlivými benefity, výhodami se můžete své občany. Jedním z posledních je (SRN), které se staly rychle velice seznámit níže. Případné dotazy zodpoví upuštění od poplatku za popelnice, které oblíbené. Jsme tomu rádi. Výhody může paní Dana Pacandová na MěÚ nebo Město Košťany za své občany hradí i v roce čerpat samozřejmě každý, kdo je občanem telefonicky na č Benefity-výhody pro občany Košťan Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč na roční jízdenku na MHD Příspěvek seniorům nad 60 let do divadla a kina v Teplicích ve výši 75 % z ceny vstupného Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a kulturní činnost pohyblivá částka cca ,- Kč/rok Přenosné permanentky do lyžařského areálu SC Bouřňák 5 ks pro všechny občany Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu pro všechny občany Košťan max. do výše 1000,- Kč/osoba/rok Bezplatný svoz tříděného odpadu duo-nádoby Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu (SRN) Schváleno/připravuje se Schváleno již platí Schváleno již platí Schváleno již platí Tomáš Sváda, starosta města Rok % Tomáš Sváda / / / / / / / / / 100 Jaroslav Trsek / / / / / / / / / 100 Ing. Ladislav Novák / - / / / / / / / 88 Zbyněk Král / / / / / / / - / 88 Irena Křikavová / / / / / / - / / 88 Bohumír Daněk / / / / / / / / / 100 Mgr. Bc. Ester Macháčková / / / / - - / / / 77 Mgr. Boris Morkes - / / / - / - / - 55 Jarmila Novotná / / / / / - / / / 88 Rudolf Partik / / / / / / / / / 100 Ing. David Ryč / / / / - / / / / 88 Mgr. Jitka Šátková / / / / / - / / / 88 Ing. Přemysl Šoba / / / / / / / / - 88 Slavomír Vachuda / - / / / / / / / 88 František Voháňka / / / - / / - ukončil mandát 85 Mgr. Hana Zubrová nový mandát za F. Voháňku / / 100% Mgr. Bc. Ester Machácková, kontrolní výbor

3 Městská policie Košťany vykonávala ochrany před alkoholismem a jinými šikana, drogy, volně pobíhající psi, doprava službu ve městě v počtu 8 strážníků. Čtyři toxikomániemi a majetkové přestupky, a td. strážníci jsou vyčleněni pro město z toho za 43 přestupků byla na místě Košťany, dva strážníci pro město Hrob, uložena bloková pokuta v celkové výši V průběhu roku 2013 jsme se které má s městem Košťany veřejnoprávní ,- Kč. Dalších 29 přestupků bylo opakovaně zaměřili na kontrolu požívání smlouvu o plnění úkolů dle zákona o obecní předáno příslušnému správnímu orgánu alkoholu jak u účastníků silničního policii i na katastru města Hrob. a 259 z nich bylo řešeno domluvou. provozu, tak dětí a následně hostinských Dva strážníci tvoří dopravní družstvo. a restauračních zařízení v katastru měst. Přestupky, týkající se především K městské policii byla v květnu a červnu Při spolupráci se státní policií byly občanského soužití, se strážníci snaží řešit zařazena skupina tzv. asistentů prevence zkontrolovány v podvečerních hodinách zklidněním nastalé situace a smírem mezi kriminality v počtu čtyř osob. Asistenti všechny restaurace a hostince. Namátkové účastníky nastalé situace. byli zařazeni k jednotlivým sloužícím kontroly se budou i nadále opakovat. Dále Městská policie úzce spolupracuje s PČR strážníkům, čímž se zajistil nepřetržitý kontrolujeme dodržování obecně závazné OO Dubí, OO Duchcov, SKPV Teplice a provoz. vyhlášky o zákazu požívání alkoholických Celní správou. MP spolupracuje i s nápojů na veřejnosti, kouření tabákových V roce 2013 strážníci MP řešili celkem okolními městskými policiemi, sbory výrobků u dětí a mladistvých, tak i na 2652 přestupků, z toho 720 v dopravě (bez dobrovolných hasičů, HZS a technickými zastávkách autobusů a před budovami měření rychlosti), a to uložením 49 blo- úseky měst. Strážníci jsou také v kontaktu školských zařízení a při cestě do nich. kových pokut v celkové výši ,- Kč. s terénními pracovníky K-centra. Dále bylo předáno příslušnému správnímu Strážníci se pravidelně zúčastňují orgánu na obec s rozšířenou působností Strážníci také monitorují černé skládky, povinného čtrnáctidenního prolongačního 15 podezření ze spáchání přestupku které vznikají všude, kde je to jen možné kurzu k obnovení osvědčení pro výkon a zbylých 656 zjištěných přestupků bylo a odhalení osoby, která se takového strážníka, zakončeném předpokládaným řešeno domluvou. protiprávního jednání dopouští, je velmi úspěšným složením této zkoušky před Silničním laserovým rychloměrem bylo obtížné, pokud není přistižena přímo při komisí Ministerstva vnitra ČR. Samořešeno 1601 přestupků, a to uložením činu. Celkově monitorujeme minimálně zřejmostí jsou pravidelné cvičné střelby 1538 blokových pokut v celkové výši 10 nejrizikovějších lokalit. a další zdokonalování v používání do ,- Kč. Dalších 63 podezření ze Strážníci dohlíží při ranních směnách nucovacích prostředků a zákonů. spáchání přestupku bylo oznámeno na školáky při cestě do ZŠ v Košťanech V prosinci byla služebna Městské příslušnému správnímu orgánu na obec a H rob ech a v letních měsících uspořádali policie Košťany přemístěna z Mírového s rozšířenou působností. několik preventivních besed na základních náměstí do ulice Revoluční č.p. 221 (bývalé Dále bylo řešeno 331 přestupků na školách, příměstském táboře, a u různých sídlo SBaZ Košťany). úseku občanského soužití, přestupků proti zájmových kroužků. Tématem preven- veřejnému pořádku, přestupků na úseku tivních besed byly zejména extremismus, Martin Pažin, vedoucí strážník Rok se s rokem sešel, a tak náš sbor zpráva o zásazích výjezdové jednotky po kl ad ní k: Martin Pažin, vedoucí mládeže: čekala další výroční schůze. Ta se konala a zpráva o stavu pokladny. Po přečtení Jiřina Véghová. Po zvolení výboru jsme v místním klubu hasičů v pátek jednotlivých zpráv následovala volba probrali výhled na rok 2014, předali slovo od 17:00. Letošní rok nebyla tak hojná nových členů do výboru SDH, a to hostům a poté následovala volná zábava. účast jako v letech minulých, jelikož přišlo Břetislava Gajdoše a Miroslava Plešingera Na závěr bych chtěl poděkovat panu 26 členů SDH a 14 hostů. na posty revizorů a Martina Pažina na post starostovi Tomáši Svádovi a zastu-pitelstvu Po zahájení schůze následovaly pokladníka. Složení výboru je tedy města za významnou finanční podporu při jednotlivé zprávy o činnosti sboru za následující: starostka: Jiřina Véghová, rekonstrukci klubovny mladých hasičů uplynulý rok, a to celková zpráva o čin- náměstek starostky: Jan Šaršoun, velitel: a šatny výjezdové jednotky. nosti SDH, zpráva o činnosti mládeže, Martin Pažin, revizoři: Břetislav Gajdoš, Jan Šaršoun Miroslav Plešinger, jednatel: Libor Klejna, Redakční rada Košťanského zpra- 2. kategorie: žáci 1. stupně základní školy, Václava Hrůnková, Jarmila Novotná, vodaje v rámci 620. výročí první písemné 3. kategorie: žáci 2. stupně základní školy. Tatjana Vavřínová a František Pelz. zmínky a 20. výročí povýšení Košťan na Soutěž končí 15. května Výtvarné Vítězové, kteří se umístí na prvním, město vyhlásila dne 10. ledna 2014 práce, označené na rubu jménem a příjvýtvarnou soutěž pro děti mateřských škol mením autora, u dětí MŠ věk (u žáků ZŠ redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu a žáky základních škol města Košťany, třída) názvem díla a názvem školy, musí být který jim bude doručen na adresu školy, družebních obcí Košťany nad Turcom zaslány nejpozději do 22. května 2014 kterou navštěvují, případně na adresu a Valaliky (Slovenská republika). na adresu: Základní škola Košťany, trvalého bydliště. Vítězné práce budou Tematický okruh: Moje nejkrásnější Komenského náměstí, Košťany. vystaveny v městské knihovně a výsledky pohádka. Specifikace soutěžního mate- Redakční rada Košťanského zpračísle Košťanského zpravodaje. soutěže budou zveřejněny v červnovém riálu: kresba, grafika, malba, koláž, vodaje jmenovala soutěžní porotu, která kombinovaná technika. Formát: A4 a A3. vyhodnotí došlé práce. V porotě jsou Věříme, že tato soutěž bude stejně Soutěž je rozdělena do tří kategorií: Mgr. Věra Macháčková, Mgr. Naďa úspěšná jako ty, které se konaly v před- 1. kategorie: děti z mateřských škol, Be ne šov á, M gr. Ester Macháčková, chozích letech. František Pelz

4 Za rok 2013 se zaregistrovalo celkem (Jiří Kovářík); Ženevský podvod (James Začátkem října se v knihovně konala 72 čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem Twining) a mnoho jiných. prodejní výstava obrazů Jiřího Zadražila. se vypůjčilo 1281 knih a 92 periodik. V loňském roce se již po třinácté konala Obrazy si mohli občané prohlédnout Nejvíce oblíbeným žánrem čtenářů je v dubnu akce na podporu dětského během otevření knihovny. Na výstavu se beletrie. Během roku se vypůjčilo 1066 čtenářství Noc s Andersenem. Akce přišlo podívat více jak 70 návštěvníků. svazků. Děti a mládež si vypůjčily celkem proběhla z pátku na sobotu Prodejní výstava Jiřího Zadražila obsa- 141 knih. V posledním čtvrtletí roku v Městské knihovně v Košťanech, ve hovala 50 obrazů. Celkem bylo přes knihovnu navštívilo 95 návštěvníků. spolupráci se Základní školou v Košťanech 20 obrazů prodáno. Jelikož Městská knihovna slouží občanům a dětským klubem Domino. Této akce se V prosinci knihovnu navštívila 3. třída i jako infocentrum s možností využití zúčastnilo celkem 20 dětí. Děti prošly ze Základní školy v Košťanech. Děti se internetu zcela zdarma, návštěv na stezkou odvahy, na jejímž konci je d ozvěd ěly něco o historii knihovny a jejím internetu bylo kolem 85. Na webových čekal poklad v podobě buřtíků, které si provozu. Zjistili, jak se knihy evidují, stránkách knihovny a dětského klubu společně opekly. Po návratu do knihovny označují dle žánru literatury, a jak se hledají Domino bylo evidováno v uplynulém roce si poslechly povídání o spisovateli H. CH. v katalogu knihovny. Poté, co si vše 1436 přístupů. V knihovně si mohou Andersenovi a ilustrátorce dětských knih prohlédly, si trochu zasoutěžily. Úkolem občané zapůjčit i 30 nových knih. Heleně Zmatlíkové. Potom už všechny děti žáků bylo najít konkrétní knihy daného Například z knih pro děti a mládež: kreslily. Výkresy na téma spisovatel literárního žánru dle autora a názvu díla. Bára, Mates a zelený Škraloup (Metoděj Andersen a pohádky byly vystaveny K dispoz ici mě li pouze informace, které M. Alexa); Soukromý detektiv Perry v knihovně. Následovala přehlídka pohá- jim byly během prohlídky řečeny. Všichni Panter - 3 díly (Markus Grolik); Pojď dek, kdy každé družstvo mělo za úkol byly úspěšní a získali odměnu. s koťátky do pohádky (Ljuba Štíplová); zahrát jednu z vylosovaných pohádek. Po Jako každý rok i v roce 2013 knihovna Myší vyprávěnky pro kočku (Ursel večeři měly děti možnost podívat se do spolupracovala na Sportovních hrách Schefflerová) a pro dospělé: Skladatel knihovny a seznámit se s nabídkou dětské seniorů a s dětským klubem Domino. bouří (Andrée Pascual); Komtesa (Carey literatury. Wallaceová); Má krev patří Napoleonovi Bc. Anna Honsová Po velice vydařeném podzimu a čeká na soupeře z chomutovské Příjemný rozruch vyvolalo naše sklízí úspěchy družstva Košťan sku pi ny D v Zimní li ze, pořádané áčko, které na turnaji Marius i v zimních turnajích. Zatím co se VKFS. Ten si ještě stačil zahrát P ed er se n v Srbicíc h zaskakuje své mladší žáci a obě přípravky baví v německém Heidenau. Ze skupiny soupeře. Ani oni neztratili žádný bod fotbalem na halových turnajích, zbytek jsme postoupili, ale mezi nejlepšími a atakují čelo tabulky. Na turnajích se družstev se na venkovních představuje nám zkřížil cestu favorit turnaje daří také našim střelcům. V Krupce výbornými výkony. Starší žáci na Drážďany. Přestože jsme dlouho vedli k r aluje náš Josef Neumayer, u dorostu turnaji Knauf Insultion vedou skupinu 1:0, nakonec jsme podlehli 1:2. Po František Prokop a v Srbicích Zdeněk s bilancí sedm zápasů sedm výher. závěrečném hvizdu se nám dostalo Opata. Podobně na tom je i dorost, který prošel potlesku a uznání od pořadatelů za Pavel Prokop, základní skupinou B bez ztráty bodů p ř edvedené výkony. starosta TJ Sokol Košťany Dne 9. ledna 2014 oslavil své 35. metadlo Košťany a SHL Košťany hokeji Stiga Game působil jako narozeniny kapitán futsalového týmu Jaromír Navrátil. V sálovém a malém kapitán B týmu ČSFR na Mistrovství FC Louka Košťany ČOS Vojtěch fotbale sehrál za Rozmetadlo Košťany Evropy 1992, dále účastník Světo- Kopta. Od svého debutu 14. září 1996 v letech celkem 520 vého poháru 1992, mezinárodního do součastnosti odehrál za Louku utkání, vstřelil 47 branek, na 18 přihrál. Mistrovství ČSFR 1991 a Francie Košťany v sálovém fotbalu a futsalu Za FC Louku Košťany ČOS odehrál 1992, Mistrovství ČSFR 1991 a 1992, FIFA celkem 731 utkání, vstřelil 661 v roce 1989 a 1995 osm utkání, vsítil tři Mistrovství ČR 1993, Českoslovenbranek, na 637 asistoval. Fotbalista branky a na čtyři přihrál. V letech 1993 ského poháru 1991 a 1992 a Českého Teplic, Košťan, Srbic a nyní Modlan byl předsedou Okresního svazu poháru 1993 a Dne 1. ledna 2014 oslavil své 45. sálového fotbalu. narozeniny zakládající člen SC Roz- V oddílu SHL Košťany ve stolním Ladislav Navrátil

5 V úterý se ve Sportovní a Miloslava Škodová (6. tř.). musely zakončit nájezdy a ty bohužel naše hale v Teplicích konalo Krajské finále ve Dívky bojovaly statečně a s plným dívky prohrály. florbalu dívky 6., 7. tř. Základní škola nasazením a v několika zápasech se utkaly Děvčata se umístila na krásném Košťany vyslala do soutěže tým ve s nejlepšími školami z Ústeckého kraje. 4. místě. K tomuto místu jim moc složení Andrea Gabrielová (7. tř.), Ze základní skupiny postoupily, ale v se- gratulujeme a obdivujeme je, že se pustila Gabriela Navrátilová (7. tř.), Kateřina mifinále bohužel prohrály 4:2. Po chvíli do souboje s družstvy ze sportovních škol. Michalková (7. tř.), Adéla Hrdličková (7. odpočinku nastoupily na souboj o 3. tř.), Kristýna Trumpusová (7. tř.), Daniela místo. Zápas byl vyrovnaný a i v pro- Pejšová (6. tř.), Natálie Forejtová (6. tř.) dloužení se skóre nezměnilo. Zápas tedy Tomáš Jungvirt a Vladimír Macháček Předvánoční čas je na naší škole každoročně věnovaný projektovému vyučování. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Žáci 1. a 2. stupně si tak prošly i řadou projektů, které si pro ně připravili jejich vyučující žáci 8. a 9. třídy vytvářeli pod vedením pana učitele Jakeše a pana učitele Mudry nový kontinent Mudjaktidu. Během dopoledne musely jednotlivé skupinky vymyslet vše potřebné, pro založení státu měnu, průmysl, přírodní bohatství, faunu, floru apod. Pro žáky 6. a 7. třídy si projekty připravili pan učitel Pavel Vondra, paní učitelky Jana Lichtenbergová a Kateřina Linhartová. Žáci 6. třídy vypracovali rodokmen řeckých bohů a na počítačích připravili pěkné prezentace o sedmi divech světa. V 7. třídě začal projektový den promítáním filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Během filmu plnili řadu literárních úkolů seznámili se s Golemem a jeho tvůrcem a s dalšími významnými osobnostmi doby Rudolfa II. Na počítačích poté žáci vypracovali prezentace o slovanských bozích. Všechny projekty byly velmi zajímavé a poučné. Těšíme se, jaké další projekty si naši učitelé pro nás zase připraví. Mudjaktida (9. třída) Řečtí bohové (6. třída) Ani před vánočními prázdninami jsme nezaháleli a středu jsme strávili sportem. Na začátku dne nás čekal běh do schodů a poté vánoční turnaj ve florbalu. Dokonce i někteří naši učitelé nezaháleli a aktivně si s námi zasportovali. Ve čtvrtek si žáci 1. stupně zpříjemnili čekání na Vánoce projektovým dnem s názvem Advent. Některé třídy pojaly tento den sportovně a uspořádaly turnaj ve vybíjené. Jiní žáci si zkusili upéct vánoční cukroví, zazpívali si koledy a povídali si o vánočních tradicích a zvycích. Na 2. stupni si učitelé pro své žáky připravili projekt s názvem Vánoční těšení. Všichni žáci se rozdělili do skupin a během dopoledne procházeli jednotlivými pracovišti, kde plnili zajímavé úkoly. Vyzkoušeli si například lití vosku, házeli botou, luštili cizojazyčné křížovky, soutěžili o nejlepší Školní věž utvořenou z chlebíčků či chuťovek, vyrobili si ozdobičky na stromeček a košíčky na cukroví apod. Žáci ZŠ Košťany

6 Bartoňová Alžbeta 89 Nováková Magdalena 88 Hinkeová Rozália 83 Vachuda Přemysl 80 Sembdnerová Margita 80 Martinovská Věra 70 Proňková Eva 70 Líbalová Jana 70 Lieberzeit Karel 70 Fučíková Krista 70 Petra Paarová, matrikářka Dne 5. prosince 2013 se konala v prostorách mateřské školy ve Střelné Mikulášská besídka. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za ochotu, práci, trpělivost a obrovský přínos pro naše děti. Velice si toho vážíme. Rodiče Šplíchalovi a Šloserovi Košťanský zpravodaj - Informační občasník Vydává: Město Košťany, Teplická 297, Košťany, IČ: Povoleno Ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E Redakční rada: František Pelz - šéfredaktor, Rudolf Partik - zástupce šéfredaktora, redaktoři: Ing. Ladislav Novák, Josef Novotný, Nataša Pucholtová, Jaroslav Trsek, Tomáš Sváda a Ing. Přemysl Šoba. Vychází v nákladu Petra 1200 Paarová, výtisků. matrikářka Uzávěrka tohoto čísla 27. ledna 2014 Inzerce přijímá: MěÚ Košťany, pí. Renata Hegrová, tel.: , fax: Tisk a sazba: Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Teplice, tel.: Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 13 členů

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 5649/2016 Číslo spisu jednání: 5648/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:20

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2011/2012

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2011/2012 STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2011/2012 Tým starší přípravky v ročníku 2011/2012 pod vedením trenérské dvojice Petr Dragoun Pavel Pospíšil skončil z 16 týmů na výborném 6. místě PODZIM JARO Sobědruhy - Osek 2:3 (2:2)

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh pro jednání zastupitelstva města. Zápis o kontrolách provedených kontrolním výborem

Návrh pro jednání zastupitelstva města. Zápis o kontrolách provedených kontrolním výborem Návrh pro jednání zastupitelstva města Zápis o kontrolách provedených kontrolním výborem Předkladatel a zpracovatel: Ing. Jakub Mráček Kontrolní výbor se od posledního jednání zastupitelstva sešel dvakrát

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více