V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V oblasti investic má město při- korun). Tomáš Sváda, starosta města"

Transkript

1 Město Košťany čeká v roce 2014 uskutečnit v roce minulém, např. Novým pomocníkem by se na jaře měl několik událostí. Jednou z těch hlavních asfaltování přístupů do bytových domů stát čisticí stroj, který se městu podařilo jsou oslavy města. V letních měsících, na sídlišti ve Střelné nebo výstavba vysoutěžit a na který jsme v loňském pravděpodobně v červnu (v příštím čísle dětského hřiště na Kamenném Pahorku. roce dostali dotaci. KZ upřesníme termín), naše město oslaví Město má připravené i nové projekty: V dotační oblasti je dalším projek- 620 let od první písemné zmínky a 20 let rekonstrukce Školní ulice (v obdobném tem celková rekonstrukce sběrného od povýšení Košťan na město. Pro naše provedení jako v ulici Teplická), dvora, kde se podařilo včas podat žádost občany připravujeme koncerty, pro r ek onstrukce části veřejného osvětlení a nyní čekáme na výsledky řízení. děti skákací hrady a večer by měl za- a výstavbu a rekonstrukci chodníků Stejně jako v loňském roce nejvršit ohňostroj. Oslavy budou spojeny v K o šťa n e ch a ve Střelné. Město plánuje větším handikapem v rozvoji města je s 5. mezinárodním setkáním Košťanců i větší opravy asfaltových povrchů dluhová služba splátky úvěrů, které České a Slovenské republiky. našich silnic. Dále jednáme se Správou odčerpávají ročně cca 10 mil. Kč. Dluh V letošním roce nás čekají také a údržbou silnic Ústeckého kraje o opra- se městu daří splácet, ale tvrdě na něj volby. První budou do evropského vách státních silnic, o plánu oprav na rok přispíváme všichni z našich daní, které parlamentu a to hned z jara a druhé do 2014 (letos se podařilo dohodnout bychom rádi viděli někde jinde (přehled obecních zastupitelstev na podzim. opravu 3 úseků v řádu několika milionů dluhové služby viz tabulku níže). V oblasti investic má město při- korun). praveno řadu akcí. Jsou to jednak akce, K dalším prioritám je pravidelná které se nepodařilo z časových důvodů údržba zeleně a pravidelný úklid města. Tomáš Sváda, starosta města Poznámka: u dlužné částky není započítán úrok, který byl např. v roce 2011 cca 8-11 mil. Kč. Obřadní síň MěÚ se v úterý 14. ledna 2014 zaplnila dětmi, rodiči a prarodiči na vítání nových občánků našeho města do života. Po přivítání matrikářkou Petrou Paarovou přítomné potěšily tradičně krásným programem děti z košťanské mateřské školy pod vedením paní učitelky Hrůnkové. Přítomné maminky na závěr svého vystoupení potěšily kyticí růží. Starosta města Tomáš Sváda ve svém vystoupení uvítal nové občánky a připomenul rodičům důležitost harmonického rozvoje dítěte. Rodičům dětí pak předal pro děti malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a lásky. Redakce KZ

2 Město Košťany v posledních letech Do seznamu výhod přibyly nově K o šťa n a má zde trvalý pobyt. S jedpostupně rozšiřuje benefity výhody pro i volné vstupenky do bazénu v Altenbergu notlivými benefity, výhodami se můžete své občany. Jedním z posledních je (SRN), které se staly rychle velice seznámit níže. Případné dotazy zodpoví upuštění od poplatku za popelnice, které oblíbené. Jsme tomu rádi. Výhody může paní Dana Pacandová na MěÚ nebo Město Košťany za své občany hradí i v roce čerpat samozřejmě každý, kdo je občanem telefonicky na č Benefity-výhody pro občany Košťan Příspěvek seniorům nad 70 let ve výši 1000,- Kč na roční jízdenku na MHD Příspěvek seniorům nad 60 let do divadla a kina v Teplicích ve výši 75 % z ceny vstupného Příspěvek mládeži do 18 let na celoroční sportovní a kulturní činnost pohyblivá částka cca ,- Kč/rok Přenosné permanentky do lyžařského areálu SC Bouřňák 5 ks pro všechny občany Upuštění od poplatku za svoz komunálního odpadu pro všechny občany Košťan max. do výše 1000,- Kč/osoba/rok Bezplatný svoz tříděného odpadu duo-nádoby Volné vstupenky do bazénu v Altenbergu (SRN) Schváleno/připravuje se Schváleno již platí Schváleno již platí Schváleno již platí Tomáš Sváda, starosta města Rok % Tomáš Sváda / / / / / / / / / 100 Jaroslav Trsek / / / / / / / / / 100 Ing. Ladislav Novák / - / / / / / / / 88 Zbyněk Král / / / / / / / - / 88 Irena Křikavová / / / / / / - / / 88 Bohumír Daněk / / / / / / / / / 100 Mgr. Bc. Ester Macháčková / / / / - - / / / 77 Mgr. Boris Morkes - / / / - / - / - 55 Jarmila Novotná / / / / / - / / / 88 Rudolf Partik / / / / / / / / / 100 Ing. David Ryč / / / / - / / / / 88 Mgr. Jitka Šátková / / / / / - / / / 88 Ing. Přemysl Šoba / / / / / / / / - 88 Slavomír Vachuda / - / / / / / / / 88 František Voháňka / / / - / / - ukončil mandát 85 Mgr. Hana Zubrová nový mandát za F. Voháňku / / 100% Mgr. Bc. Ester Machácková, kontrolní výbor

3 Městská policie Košťany vykonávala ochrany před alkoholismem a jinými šikana, drogy, volně pobíhající psi, doprava službu ve městě v počtu 8 strážníků. Čtyři toxikomániemi a majetkové přestupky, a td. strážníci jsou vyčleněni pro město z toho za 43 přestupků byla na místě Košťany, dva strážníci pro město Hrob, uložena bloková pokuta v celkové výši V průběhu roku 2013 jsme se které má s městem Košťany veřejnoprávní ,- Kč. Dalších 29 přestupků bylo opakovaně zaměřili na kontrolu požívání smlouvu o plnění úkolů dle zákona o obecní předáno příslušnému správnímu orgánu alkoholu jak u účastníků silničního policii i na katastru města Hrob. a 259 z nich bylo řešeno domluvou. provozu, tak dětí a následně hostinských Dva strážníci tvoří dopravní družstvo. a restauračních zařízení v katastru měst. Přestupky, týkající se především K městské policii byla v květnu a červnu Při spolupráci se státní policií byly občanského soužití, se strážníci snaží řešit zařazena skupina tzv. asistentů prevence zkontrolovány v podvečerních hodinách zklidněním nastalé situace a smírem mezi kriminality v počtu čtyř osob. Asistenti všechny restaurace a hostince. Namátkové účastníky nastalé situace. byli zařazeni k jednotlivým sloužícím kontroly se budou i nadále opakovat. Dále Městská policie úzce spolupracuje s PČR strážníkům, čímž se zajistil nepřetržitý kontrolujeme dodržování obecně závazné OO Dubí, OO Duchcov, SKPV Teplice a provoz. vyhlášky o zákazu požívání alkoholických Celní správou. MP spolupracuje i s nápojů na veřejnosti, kouření tabákových V roce 2013 strážníci MP řešili celkem okolními městskými policiemi, sbory výrobků u dětí a mladistvých, tak i na 2652 přestupků, z toho 720 v dopravě (bez dobrovolných hasičů, HZS a technickými zastávkách autobusů a před budovami měření rychlosti), a to uložením 49 blo- úseky měst. Strážníci jsou také v kontaktu školských zařízení a při cestě do nich. kových pokut v celkové výši ,- Kč. s terénními pracovníky K-centra. Dále bylo předáno příslušnému správnímu Strážníci se pravidelně zúčastňují orgánu na obec s rozšířenou působností Strážníci také monitorují černé skládky, povinného čtrnáctidenního prolongačního 15 podezření ze spáchání přestupku které vznikají všude, kde je to jen možné kurzu k obnovení osvědčení pro výkon a zbylých 656 zjištěných přestupků bylo a odhalení osoby, která se takového strážníka, zakončeném předpokládaným řešeno domluvou. protiprávního jednání dopouští, je velmi úspěšným složením této zkoušky před Silničním laserovým rychloměrem bylo obtížné, pokud není přistižena přímo při komisí Ministerstva vnitra ČR. Samořešeno 1601 přestupků, a to uložením činu. Celkově monitorujeme minimálně zřejmostí jsou pravidelné cvičné střelby 1538 blokových pokut v celkové výši 10 nejrizikovějších lokalit. a další zdokonalování v používání do ,- Kč. Dalších 63 podezření ze Strážníci dohlíží při ranních směnách nucovacích prostředků a zákonů. spáchání přestupku bylo oznámeno na školáky při cestě do ZŠ v Košťanech V prosinci byla služebna Městské příslušnému správnímu orgánu na obec a H rob ech a v letních měsících uspořádali policie Košťany přemístěna z Mírového s rozšířenou působností. několik preventivních besed na základních náměstí do ulice Revoluční č.p. 221 (bývalé Dále bylo řešeno 331 přestupků na školách, příměstském táboře, a u různých sídlo SBaZ Košťany). úseku občanského soužití, přestupků proti zájmových kroužků. Tématem preven- veřejnému pořádku, přestupků na úseku tivních besed byly zejména extremismus, Martin Pažin, vedoucí strážník Rok se s rokem sešel, a tak náš sbor zpráva o zásazích výjezdové jednotky po kl ad ní k: Martin Pažin, vedoucí mládeže: čekala další výroční schůze. Ta se konala a zpráva o stavu pokladny. Po přečtení Jiřina Véghová. Po zvolení výboru jsme v místním klubu hasičů v pátek jednotlivých zpráv následovala volba probrali výhled na rok 2014, předali slovo od 17:00. Letošní rok nebyla tak hojná nových členů do výboru SDH, a to hostům a poté následovala volná zábava. účast jako v letech minulých, jelikož přišlo Břetislava Gajdoše a Miroslava Plešingera Na závěr bych chtěl poděkovat panu 26 členů SDH a 14 hostů. na posty revizorů a Martina Pažina na post starostovi Tomáši Svádovi a zastu-pitelstvu Po zahájení schůze následovaly pokladníka. Složení výboru je tedy města za významnou finanční podporu při jednotlivé zprávy o činnosti sboru za následující: starostka: Jiřina Véghová, rekonstrukci klubovny mladých hasičů uplynulý rok, a to celková zpráva o čin- náměstek starostky: Jan Šaršoun, velitel: a šatny výjezdové jednotky. nosti SDH, zpráva o činnosti mládeže, Martin Pažin, revizoři: Břetislav Gajdoš, Jan Šaršoun Miroslav Plešinger, jednatel: Libor Klejna, Redakční rada Košťanského zpra- 2. kategorie: žáci 1. stupně základní školy, Václava Hrůnková, Jarmila Novotná, vodaje v rámci 620. výročí první písemné 3. kategorie: žáci 2. stupně základní školy. Tatjana Vavřínová a František Pelz. zmínky a 20. výročí povýšení Košťan na Soutěž končí 15. května Výtvarné Vítězové, kteří se umístí na prvním, město vyhlásila dne 10. ledna 2014 práce, označené na rubu jménem a příjvýtvarnou soutěž pro děti mateřských škol mením autora, u dětí MŠ věk (u žáků ZŠ redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu a žáky základních škol města Košťany, třída) názvem díla a názvem školy, musí být který jim bude doručen na adresu školy, družebních obcí Košťany nad Turcom zaslány nejpozději do 22. května 2014 kterou navštěvují, případně na adresu a Valaliky (Slovenská republika). na adresu: Základní škola Košťany, trvalého bydliště. Vítězné práce budou Tematický okruh: Moje nejkrásnější Komenského náměstí, Košťany. vystaveny v městské knihovně a výsledky pohádka. Specifikace soutěžního mate- Redakční rada Košťanského zpračísle Košťanského zpravodaje. soutěže budou zveřejněny v červnovém riálu: kresba, grafika, malba, koláž, vodaje jmenovala soutěžní porotu, která kombinovaná technika. Formát: A4 a A3. vyhodnotí došlé práce. V porotě jsou Věříme, že tato soutěž bude stejně Soutěž je rozdělena do tří kategorií: Mgr. Věra Macháčková, Mgr. Naďa úspěšná jako ty, které se konaly v před- 1. kategorie: děti z mateřských škol, Be ne šov á, M gr. Ester Macháčková, chozích letech. František Pelz

4 Za rok 2013 se zaregistrovalo celkem (Jiří Kovářík); Ženevský podvod (James Začátkem října se v knihovně konala 72 čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem Twining) a mnoho jiných. prodejní výstava obrazů Jiřího Zadražila. se vypůjčilo 1281 knih a 92 periodik. V loňském roce se již po třinácté konala Obrazy si mohli občané prohlédnout Nejvíce oblíbeným žánrem čtenářů je v dubnu akce na podporu dětského během otevření knihovny. Na výstavu se beletrie. Během roku se vypůjčilo 1066 čtenářství Noc s Andersenem. Akce přišlo podívat více jak 70 návštěvníků. svazků. Děti a mládež si vypůjčily celkem proběhla z pátku na sobotu Prodejní výstava Jiřího Zadražila obsa- 141 knih. V posledním čtvrtletí roku v Městské knihovně v Košťanech, ve hovala 50 obrazů. Celkem bylo přes knihovnu navštívilo 95 návštěvníků. spolupráci se Základní školou v Košťanech 20 obrazů prodáno. Jelikož Městská knihovna slouží občanům a dětským klubem Domino. Této akce se V prosinci knihovnu navštívila 3. třída i jako infocentrum s možností využití zúčastnilo celkem 20 dětí. Děti prošly ze Základní školy v Košťanech. Děti se internetu zcela zdarma, návštěv na stezkou odvahy, na jejímž konci je d ozvěd ěly něco o historii knihovny a jejím internetu bylo kolem 85. Na webových čekal poklad v podobě buřtíků, které si provozu. Zjistili, jak se knihy evidují, stránkách knihovny a dětského klubu společně opekly. Po návratu do knihovny označují dle žánru literatury, a jak se hledají Domino bylo evidováno v uplynulém roce si poslechly povídání o spisovateli H. CH. v katalogu knihovny. Poté, co si vše 1436 přístupů. V knihovně si mohou Andersenovi a ilustrátorce dětských knih prohlédly, si trochu zasoutěžily. Úkolem občané zapůjčit i 30 nových knih. Heleně Zmatlíkové. Potom už všechny děti žáků bylo najít konkrétní knihy daného Například z knih pro děti a mládež: kreslily. Výkresy na téma spisovatel literárního žánru dle autora a názvu díla. Bára, Mates a zelený Škraloup (Metoděj Andersen a pohádky byly vystaveny K dispoz ici mě li pouze informace, které M. Alexa); Soukromý detektiv Perry v knihovně. Následovala přehlídka pohá- jim byly během prohlídky řečeny. Všichni Panter - 3 díly (Markus Grolik); Pojď dek, kdy každé družstvo mělo za úkol byly úspěšní a získali odměnu. s koťátky do pohádky (Ljuba Štíplová); zahrát jednu z vylosovaných pohádek. Po Jako každý rok i v roce 2013 knihovna Myší vyprávěnky pro kočku (Ursel večeři měly děti možnost podívat se do spolupracovala na Sportovních hrách Schefflerová) a pro dospělé: Skladatel knihovny a seznámit se s nabídkou dětské seniorů a s dětským klubem Domino. bouří (Andrée Pascual); Komtesa (Carey literatury. Wallaceová); Má krev patří Napoleonovi Bc. Anna Honsová Po velice vydařeném podzimu a čeká na soupeře z chomutovské Příjemný rozruch vyvolalo naše sklízí úspěchy družstva Košťan sku pi ny D v Zimní li ze, pořádané áčko, které na turnaji Marius i v zimních turnajích. Zatím co se VKFS. Ten si ještě stačil zahrát P ed er se n v Srbicíc h zaskakuje své mladší žáci a obě přípravky baví v německém Heidenau. Ze skupiny soupeře. Ani oni neztratili žádný bod fotbalem na halových turnajích, zbytek jsme postoupili, ale mezi nejlepšími a atakují čelo tabulky. Na turnajích se družstev se na venkovních představuje nám zkřížil cestu favorit turnaje daří také našim střelcům. V Krupce výbornými výkony. Starší žáci na Drážďany. Přestože jsme dlouho vedli k r aluje náš Josef Neumayer, u dorostu turnaji Knauf Insultion vedou skupinu 1:0, nakonec jsme podlehli 1:2. Po František Prokop a v Srbicích Zdeněk s bilancí sedm zápasů sedm výher. závěrečném hvizdu se nám dostalo Opata. Podobně na tom je i dorost, který prošel potlesku a uznání od pořadatelů za Pavel Prokop, základní skupinou B bez ztráty bodů p ř edvedené výkony. starosta TJ Sokol Košťany Dne 9. ledna 2014 oslavil své 35. metadlo Košťany a SHL Košťany hokeji Stiga Game působil jako narozeniny kapitán futsalového týmu Jaromír Navrátil. V sálovém a malém kapitán B týmu ČSFR na Mistrovství FC Louka Košťany ČOS Vojtěch fotbale sehrál za Rozmetadlo Košťany Evropy 1992, dále účastník Světo- Kopta. Od svého debutu 14. září 1996 v letech celkem 520 vého poháru 1992, mezinárodního do součastnosti odehrál za Louku utkání, vstřelil 47 branek, na 18 přihrál. Mistrovství ČSFR 1991 a Francie Košťany v sálovém fotbalu a futsalu Za FC Louku Košťany ČOS odehrál 1992, Mistrovství ČSFR 1991 a 1992, FIFA celkem 731 utkání, vstřelil 661 v roce 1989 a 1995 osm utkání, vsítil tři Mistrovství ČR 1993, Českoslovenbranek, na 637 asistoval. Fotbalista branky a na čtyři přihrál. V letech 1993 ského poháru 1991 a 1992 a Českého Teplic, Košťan, Srbic a nyní Modlan byl předsedou Okresního svazu poháru 1993 a Dne 1. ledna 2014 oslavil své 45. sálového fotbalu. narozeniny zakládající člen SC Roz- V oddílu SHL Košťany ve stolním Ladislav Navrátil

5 V úterý se ve Sportovní a Miloslava Škodová (6. tř.). musely zakončit nájezdy a ty bohužel naše hale v Teplicích konalo Krajské finále ve Dívky bojovaly statečně a s plným dívky prohrály. florbalu dívky 6., 7. tř. Základní škola nasazením a v několika zápasech se utkaly Děvčata se umístila na krásném Košťany vyslala do soutěže tým ve s nejlepšími školami z Ústeckého kraje. 4. místě. K tomuto místu jim moc složení Andrea Gabrielová (7. tř.), Ze základní skupiny postoupily, ale v se- gratulujeme a obdivujeme je, že se pustila Gabriela Navrátilová (7. tř.), Kateřina mifinále bohužel prohrály 4:2. Po chvíli do souboje s družstvy ze sportovních škol. Michalková (7. tř.), Adéla Hrdličková (7. odpočinku nastoupily na souboj o 3. tř.), Kristýna Trumpusová (7. tř.), Daniela místo. Zápas byl vyrovnaný a i v pro- Pejšová (6. tř.), Natálie Forejtová (6. tř.) dloužení se skóre nezměnilo. Zápas tedy Tomáš Jungvirt a Vladimír Macháček Předvánoční čas je na naší škole každoročně věnovaný projektovému vyučování. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Žáci 1. a 2. stupně si tak prošly i řadou projektů, které si pro ně připravili jejich vyučující žáci 8. a 9. třídy vytvářeli pod vedením pana učitele Jakeše a pana učitele Mudry nový kontinent Mudjaktidu. Během dopoledne musely jednotlivé skupinky vymyslet vše potřebné, pro založení státu měnu, průmysl, přírodní bohatství, faunu, floru apod. Pro žáky 6. a 7. třídy si projekty připravili pan učitel Pavel Vondra, paní učitelky Jana Lichtenbergová a Kateřina Linhartová. Žáci 6. třídy vypracovali rodokmen řeckých bohů a na počítačích připravili pěkné prezentace o sedmi divech světa. V 7. třídě začal projektový den promítáním filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Během filmu plnili řadu literárních úkolů seznámili se s Golemem a jeho tvůrcem a s dalšími významnými osobnostmi doby Rudolfa II. Na počítačích poté žáci vypracovali prezentace o slovanských bozích. Všechny projekty byly velmi zajímavé a poučné. Těšíme se, jaké další projekty si naši učitelé pro nás zase připraví. Mudjaktida (9. třída) Řečtí bohové (6. třída) Ani před vánočními prázdninami jsme nezaháleli a středu jsme strávili sportem. Na začátku dne nás čekal běh do schodů a poté vánoční turnaj ve florbalu. Dokonce i někteří naši učitelé nezaháleli a aktivně si s námi zasportovali. Ve čtvrtek si žáci 1. stupně zpříjemnili čekání na Vánoce projektovým dnem s názvem Advent. Některé třídy pojaly tento den sportovně a uspořádaly turnaj ve vybíjené. Jiní žáci si zkusili upéct vánoční cukroví, zazpívali si koledy a povídali si o vánočních tradicích a zvycích. Na 2. stupni si učitelé pro své žáky připravili projekt s názvem Vánoční těšení. Všichni žáci se rozdělili do skupin a během dopoledne procházeli jednotlivými pracovišti, kde plnili zajímavé úkoly. Vyzkoušeli si například lití vosku, házeli botou, luštili cizojazyčné křížovky, soutěžili o nejlepší Školní věž utvořenou z chlebíčků či chuťovek, vyrobili si ozdobičky na stromeček a košíčky na cukroví apod. Žáci ZŠ Košťany

6 Bartoňová Alžbeta 89 Nováková Magdalena 88 Hinkeová Rozália 83 Vachuda Přemysl 80 Sembdnerová Margita 80 Martinovská Věra 70 Proňková Eva 70 Líbalová Jana 70 Lieberzeit Karel 70 Fučíková Krista 70 Petra Paarová, matrikářka Dne 5. prosince 2013 se konala v prostorách mateřské školy ve Střelné Mikulášská besídka. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za ochotu, práci, trpělivost a obrovský přínos pro naše děti. Velice si toho vážíme. Rodiče Šplíchalovi a Šloserovi Košťanský zpravodaj - Informační občasník Vydává: Město Košťany, Teplická 297, Košťany, IČ: Povoleno Ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E Redakční rada: František Pelz - šéfredaktor, Rudolf Partik - zástupce šéfredaktora, redaktoři: Ing. Ladislav Novák, Josef Novotný, Nataša Pucholtová, Jaroslav Trsek, Tomáš Sváda a Ing. Přemysl Šoba. Vychází v nákladu Petra 1200 Paarová, výtisků. matrikářka Uzávěrka tohoto čísla 27. ledna 2014 Inzerce přijímá: MěÚ Košťany, pí. Renata Hegrová, tel.: , fax: Tisk a sazba: Tiskárna APELTISK - Petr Doubravský, Teplice, tel.: Názory vydavatele se nemusí vždy shodovat s názory pisatelů. Došlé příspěvky vydáváme v neupravené podobě.

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

rozprodávání bytových domů. Finanční prostředky na placení půjček a úvěrů se město snaží hledat v jiných oblastech. ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012

rozprodávání bytových domů. Finanční prostředky na placení půjček a úvěrů se město snaží hledat v jiných oblastech. ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Město Koštany má na rok 2013 připraveno několik V oblasti dotací se městu podařilo získat dotaci na čisticí investičních akcí, jako například výstavbu chodníků ve Střelné, vůz na snížení prašnosti ve městě

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE

CENÍK INZERCE 2010 ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE platný od 1. 12. 2009 CENÍK INZERCE 2010 listopad-prosinec 2009» ROČNÍK 1 ZDARMA průvodce předvánočními nákupy ORIGINÁLNÍ TIPY A INSPIRACE MEDIA HILL, s. r. o., Luční 26, 616 00 Brno, IČ: 25587749, bankovní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise 1 Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor finanční oddělení školství, kultury a sportu náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Členové sportovní komise ST, TAJ, vrchní strážník MP Váš dopis značky/ze

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Thomayerova

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více