Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)"

Transkript

1 Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení - ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR čl. 8 a celá hlava sedmá - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 5, 18 a 36 - Evropská charta místní samosprávy (pro ČR jde o závazný dokument) b) zákonná úprava - zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, č. 22/2004 Sb., o místním referendu, č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, č. 553/1991 Sb., o obecní policii - další množství zákonů upravujících např. hospodaření s majetkem obcí, přechod majetku z vlastnictví státu do majetku obcí, finanční kontrolu a další C) Pojem a znaky - obec = základní územně samosprávný celek-čl. 99 Ústavy ČR - ohledně obecné definice obce jako ÚSC včetně vymezení tří znaků ÚSC (územní a osobní základ a právní subjektivita) viz podklad k okruhu VIII. - pouze je třeba zdůraznit, že: - každá část území ČR je součástí některé obce - výjimka=území vojenských újezdů=zákonem vymezené území státu určené k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil - podle čl. 100 odst. 2 Ústavy ČR je obec vždy součástí VÚSC - s občanstvím obce jsou spojena práva osob vůči obci, zejména: - právo volit a být volen do zastupitelstva obce - právo účastnit se hlasování v místním referendu - právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce - právo požadovat projednání určité záležitosti náležející do samostatné působnosti obce, je-li žádost podepsána stanoveným počtem občanů obce - právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty - práva občanů příslušejících k národnostním menšinám (označení ulic, užívání jazyky v úředním styku) D) Druhy obcí - zákon o obcích je právním předpisem, který upravuje právní postavení všech obcí v ČR - výjimku z této obecné úpravy představuje hlavní město Praha, pro které platí zvláštní právní úprava (tedy nepoužije se úprava obsažena v zákoně o obcích) - v rámci zákonné úpravy obecního zřízení se prolínají dvě základní zásady: - i) zásada jednotné právní úpravy pro všechny obce = princip jednotné obce (princip univerzality obcí) = právní normy, které stanoví základy vnitřní organizace a samosprávy jsou zásadně jednotné pro všechny obce = výraz vzájemné rovnoprávnosti jednotlivých obcí bez ohledu na jejich velikost, počet obyvatel, ekonomickou sílu, historický vývoj apod. - ii) rozdělení obcí na několik druhů 1

2 = rozdíly v právním postavení s ohledem na rozsah vykonávané agendy státní správy a v některých spíše formálních otázkách - v ČR existují dva základní druhy obcí: a) tzv. základní obce = obce, které nejsou městy b) města - podle zákona o obcích je městem - obec, která byla městem ke dni nabytí účinnosti zákona o obcích - nově může za město určena obec, která má alespoň obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády - rozdíly mezi městy a základními obcemi dle obecního zřízení se týkají především označení orgánů (obecní úřad - městský úřad) - jinak je úprava základů vnitřní organizace a rozsahu působnosti v podstatě totožná - další kritéria členění obcí: a) vnitřní organizace liší se tam, kde se volí rada obce a tam, kde pravomoc rady vykonává starosta (podle obecního zřízení se rada obce nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů) b) podle rozsahu státní správy (přenesené působnosti) vykonávané jejich orgány - obci např. může být odňat výkon přenesené působnosti, pokud orgán obce neplní zákonem svěřenou státní správu, v tomto případě rozhoduje krajský úřad - v obcích určených zákonem působí pověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností (takové obce jsou přímo vyjmenovány zákonem) - vykonávají stanovenou státní správu pro správní obvody zahrnující i území dalších obcí c) města z hlediska obecního zřízení se člení do tří skupin i) města základní (ta která nejsou statutárními městy) ii) statutární města iii) hlavní město Praha - statutární města jsou v obecním řízení ( 4) výslovně vyjmenovaná města (např. Ostrava, Zlín, Karviná, Olomouc, Brno, Havířov, Opava atd.) - pro statutární města platí jednak obecná úprava obecního zřízení, ale současně obecní zřízení pro ně obsahuje i zvláštní úpravu, která platí pouze pro statutární města - na základě rozhodnutí statutárních měst se může jejich území členit na městské obvody (městské části) s vlastními orgány samosprávy členění statutárních měst na: - územně členěné statutární města=statutární města, jejichž území je rozděleno na městské obvody či části. Vydávají statut (formou obecně závazné vyhlášky), kterým upravují zejména otázky vnitřní organizace statutárního města a jeho městských obvodů či částí - ostatní statutární města jejich postavení se v podstatě neliší od ostatních měst. Při výkonu státní správy vykonávají jejich orgány působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Po právní stránce jsou rozdíly od jiných měst vesměs formální a týkají se např. označení orgánů (starosta-primátor, městský úřad-magistrát). - zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je zvláštní úpravou vůči obecnímu zřízení zákon o obcích se na hlavní město Prahu nevztahuje - podle zákona o hl.m. Praze je Praha obcí - Praha má vedle svého postavení hlavního města ČR postavení kraje a obce - Hlavní město Praha se člení na městské části 2

3 E) Působnost obce - základní členění působnosti obce na: a) územní působnost obce - je určena územními hranicemi obce=v rámci těchto hranic jsou obce oprávněny vykonávat své úkoly - případné rozšíření místní působnosti musí mít zákonný základ (např. podle 1 odst. 6 zákona o obecní policii může obecní policie na základě smlouvy uzavřené mezi obcemi plnit své úkoly i na území jiné obce či obcí) - obce s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem-vykonávají vymezené úkoly státní správy pro správní obvod zahrnující území více obcí b) věcná působnost - zahrnuje veřejné záležitosti různého charakteru - obce vystupují jako nositelé veřejné správy s veřejnými oprávněními vůči fyzickým a právnickým osobám - působnost obce se dále člení na: a) působnost samostatnou (přirozenou) b) působnost přenesenou (cizí) 1) Samostatná působnost = patří sem ty záležitosti, které jsou obci vlastní a které obce vykonávají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost = obce spravuje své vlastní záležitosti = pokud z obecního zřízení nevyplývá, že v konkrétním případě jde o přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost - samostatnost při výkonu vlastních záležitostí je dána zákonným rámcem - obce se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání OZV zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona ( 35 odst. 3 obecního zřízení) - stát může do rámce samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR) - obcím náleží při výkonu samosprávy prostředky právní ochrany (ve správním či ústavním soudnictví) - rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem (a ne např. nařízením vlády) - členění samostatné působnosti podle úkolů na samostatnou působnost i) fakultativní (dobrovolnou)=typický projev samosprávy - stát ponechává na vůli obcí, zda budou či nebudou určité záležitosti vykonávat a vytváří pro obce prostor pro její rozhodování o tom, zda využije svého oprávnění (určitou otázku upravit či nikoliv) např. místní poplatky ii) obligatorní (povinnou)=při splnění zákonem daných podmínek je obec povinna plnit dané úkoly - je to dáno intenzivním zájmem státu na zajištění určitých činností - jedná se stále o výkon samosprávy, neboť orgány obcí nejsou při výkonu těchto činností organizačně podřízeny orgánům státní správy - rozsah samostatné působnosti = obecně jako obstarávání záležitostí, které jsou ve výlučném zájmu místního společenství a jsou způsobilé k tomu, aby je spravovala obec v rámci svého území - Ústava ČR neurčuje rozsah samostatné působnosti 3

4 - obecní zřízení řadí do samostatné působnosti záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny zákonem do působnosti krajů nebo pokud nejde podle zákona o výkon státní správy = všeobecné vymezení samostatné působnosti obcí podle 35 odst. 1 obecního zřízení (jedná se o zásadu subsidiarity působností obcí vůči působnosti krajů) - zvláštní vymezení samostatné působnosti obcí pak je uvedeno v konkrétních ustanoveních obecního zřízení. Tento výčet není úplný. Do samostatné působnosti obcí patří zejména: a) záležitosti existence obce a jejich územních změn - slučování, připojení, oddělení obcí, dohody o změně hranic obcí, označování názvů ulic, části obce apod. - ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce-rozhodování o změně názvu obce nespadá do samostatné působnosti obce b) vnitřní organizace obce - organizace voleb do zastupitelstva obce - organizace místního referenda - volba, zřizování a ustanovování orgánů obce-určování osobního základu orgánů obce - zřizování a řízení obecní policie - rozhodování o čestném občanství c) rozpočtové hospodaření - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce hospodaří podle vlastního rozpočtu d) hospodaření s obecním majetkem - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce mohou mít vlastní majetek - obecní zřízení pak upravuje konkrétní pravidla pro hospodaření s majetkem obce - jedná se zejména účelnost a hospodárnost využívání majetku, o jeho využívání v souladu se zájmy obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku. Majetek obce musí být chráněn před jeho zničením, poškozením, odcizením či zneužitím. Dále jsou v obecním zřízení upravena omezení při nakládání s obecním majetkem - zdrojem finančních prostředků na obecní úrovní jsou např. místní poplatky - právo vlastnit majetek, hospodařit s ním dle vlastního uvážení (v souladu se zákonem) = jeden ze základních projevů práva na samosprávu e) podnikatelské aktivity obce-obce mohou vstupovat do soukromoprávních vztahů (zde vystupují jako běžné právnické osoby) f) zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek obcí g) zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (! 10 obecního zřízení, zákon o obecní policii) h) spolupráce s jinými subjekty - zejména zřizování tzv. svazků obcí podle obecního zřízení, účast obcí v zájmových sdruženích ch) záležitosti rozvoje obce - územní plán obce, schvalování programu rozvoje obce 2) Přenesená působnost = obce vykonávají záležitosti jiného nositele veřejné správy státu = výkon přenesené působnosti má pro obce povahu povinnosti, kterou lze uložit pouze na základě zákona = výkon přenesené působnosti lze orgánům obcí odejmout (viz výše) - při výkonu přenesené působnosti se obce řídí 4

5 - při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy - v ostatních záležitostech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (v případě těchto směrnic je však podmínkou jejich závaznosti publikace ve Věstníku vlády pro orgány obcí a krajů) a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti podle obecního zřízení - při výkonu přenesené působnosti se rozlišují obce s pověřeným obecním úřadem a obecní úřady obcí s rozšířenou působností - tyto obce jsou stanoveny zvláštním zákonem (rozuměj jejich výčet) - v podstatě jde o to, že takové obce při výkonu přenesené působnosti vykonávajíc veřejnou správu na území více obcí - zvláštní zákon, který obsahuje výčet obcí s pověřeným obecním úřadem současně stanoví výčtem obce, na jejichž území obec s povařeným obecním úřadem vykonává svěřený okruh veřejné správy (např. na úseku vodního zákona, řidičských průkazů, evidence obyvatel, sociální péče apod.) - stejně tak to platí i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - samozřejmě mimo takto v zákoně uvedených případech každá obec v rámci svého území vykonává přenesenou působnost (např. při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny ČR, občanské průkazy, stavební úřady apod.) F) Normotvorba obcí - právními předpisy obce jsou OZV a nařízení - podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšení na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů - obce vedou evidenci vydaných právních předpisů - oprávnění vydávat vlastní předpisy ve formě OZV = jeden z projevů práva na samosprávu (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) - obecně závazná vyhláška = podzákonný pramen práva (z hlediska právní síly) - územní působnost OZV je omezena na území, která vyhlášku vydala - OZV nejsou prováděcím právním předpisem obsahem OZV může být stanovení nových povinností, které jinak ze zákonné úpravy nevyplývají - předpokladem pro vydávání OZV je zákonný základ v tom smyslu, že teprve ze zákona musí plynout, zda obce mohou některou oblast veřejné správy upravit (příkladem jsou místní poplatky) - OZV jsou vydávány v rámci samostatné působnosti obce - v rámci přenesené působnosti obce vydávají nařízení-nařízení obce - jedná se o prováděcí právní předpis nařízení nemůže stanovit novou povinnost (nemůže při ukládání povinností překročit zákonný rámec), slouží pouze k provedení zákona (či jiného právního předpisu provádějícího zákon) - z hlediska právní síly se rovněž jedná o podzákonný pramen práva - nařízení jsou vydávána na základě zákona, v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna (zákonné zmocnění je podmínkou, bez které nelze nařízení vydat) G) Dozor a kontrola - dozor podle zákona o obcích se člení na: a) dozor nad vydáváním a obsahem OZV obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - dozor vykonává Ministerstvo vnitra ČR - OZV odporuje zákonu MV ČR vyzve obec k nápravě obec sjedná nápravu (OZV platí dále) obec nápravu nesjedná MV ČR rozhodne o pozastavení 5

6 účinnosti OZV a stanoví obci lhůtu k nápravě obec sjedná nápravu a MV ČR své rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV zruší obec nápravu nesjedná a současně není proti jeho rozhodnutí podán obcí rozklad (je-li podám rozklad proti rozhodnutí MV ČR, pak je návrh podán k Ústavnímu soudu až po rozhodnutí, kterým byl rozklad zamítnut) c MV ČR podá k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení OZV a ÚS ČR pak o takovém návrhu rozhodne - je-li OZV v rozporu se základními právy a svobodami, pak MV ČR může účinnost takové vyhláška pozastavit ihned a teprve poté vyzve obec ke sjednání nápravy, dále je postup v podstatě totožný jako u rozporu OZV se zákonem - v případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti se: - posuzuje rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem - se postupuje obdobně jako u OZV pouze s tou zásadní výjimkou, že o zrušení rozhodují příslušné obecné soudy a nikoliv ÚS ČR Závěr: MV ČR může pouze pozastavit účinnost OZV ve vymezených případech o zrušení OZV rozhoduje výlučně Ústavní soud ČR na návrh MV ČR u OZV se posuzuje pouze jejich rozpor se zákonem (případně ústavními zákony) a základními právy a svobodami b) dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - dozor zde vykonává příslušný krajský úřad - o zrušení nařízení rozhoduje ÚS ČR, krajský úřad pozastavuje účinnost - o zrušení usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad c) dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti - MV ČR kontroluje výkon samostatné působnosti orgánů obcí - Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti orgánů obcí - Obecní zřízení pak dále upravuje oprávnění a povinnosti při výkonu kontroly H) Orgány obcí a) zastupitelstvo obce = kolektivní orgán složený z členů volených v přímých volbách občany obce (volby do obecních zastupitelstev upravuje zvláštní zákon) - pro počet členů obecního zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel obce, obecní zřízení stanoví minimální a maximální počet členů = nejvyšší orgán obce = náleží mu rozhodující oprávnění v samostatné působnosti obce nerozhoduje v přenesené působnosti - rozhoduje v záležitostech, které - jsou mu svěřeny zákonem - si vyhradilo v rámci samostatné působnosti obce vydává OZV rozhoduje o vyhlášení místního referenda schvaluje územní plán obce 6

7 rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech obce volí a odvolává starostu a další členy rady - svou působnost vykonává na zasedáních, která jsou zásadně veřejná!!! - zastupitelstvo zasedání nejméně jednou za tři měsíce - rozpuštění obecního zastupitelstva = rozhodnutím MV ČR ředitel krajského úřadu z řad zaměstnanců kraje jmenuje správce obce, který stojí v čele obecního úřadu a zabezpečuje výkon přenesené působnosti - funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí b) rada obce = v oblasti působnosti - samostatné je výkonným orgánem obecního zastupitelstva a jemu odpovídá za výkon této působnosti - přenesené rozhoduje rada jen, stanoví-li tak zákon - kolegiální orgán tvořený starostou, zástupcem a dalšími členy (radními) ze členů zastupitelstva - počet členů je lichý (od 5 do 11), nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů obecního zastupitelstva členy jmenuje odvolává obecní zastupitelstvo - nevolí se v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů funkci rady plní starosta - schází se dle potřeby, schůze jsou zásadně neveřejné - připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění přijatých usnesení - řeší otázky vnitřní organizace obecního úřadu (rozděluje pravomoci v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých odborů) - vydává nařízení obce c) starosta - je volen zastupitelstvem z jeho členů, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu - stojí v čele obecního úřadu - jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu (je-li tato funkce v obci zřízena) - řídí obecní policii (je-li v obci zřízena a není-li tato pravomoc svěřena jinému členu zastupitelstva) - je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, je-li v rozporu se zákonem - ve statutárních městech a v hlavním městě vykonává funkci starosty primátor d) obecní úřad - personálně tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obecního úřad - v rámci působnosti-samostatné plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce v oblasti samosprávy nedisponuje samostatnou rozhodovací pravomocí - v rámci působnosti přenesené-vykonává tuto působnost, pokud není svěřena do působnosti jiného orgánu obce - funkce tajemníka obecního úřadu je povinná (obec je povinna ji vytvořit) v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností, v ostatních obcích se tato funkce zřizuje fakultativně d) zvláštní orgány - v případech stanovených zvláštními zákony starosta zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce a jmenuje a odvolává jejich členy - např. komise přestupková či povodňová jedná se o orgány obce e) orgány zastupitelstva a orgány rady obce 7

8 - zastupitelstvo může (a nemusí) zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory - povinně se zřizuje finanční a kontrolní výbor - při splnění stanovených podmínek možno zřídit výbor pro národnostní menšiny, osadní výbory, - rada může jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit komise - starosta za splnění zákonných podmínek může komisi svěřit výkon přenesené působnosti ve svěřených oblastech = komise zde má postavení výkonného orgánu obce f) orgánem obce je i obecní policie, je-li zřízena v obci 8

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna: 229/2003 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 421/2004

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

MĚSTO JILEMNICE. Základní organizační norma RADA MĚSTA JILEMNICE. Vnitřní směrnice č. 2/2015

MĚSTO JILEMNICE. Základní organizační norma RADA MĚSTA JILEMNICE. Vnitřní směrnice č. 2/2015 Vnitřní směrnice č. 2/2015 MĚSTO JILEMNICE RADA MĚSTA JILEMNICE Základní organizační norma vydaná v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od: 1. 1. 2007 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa Veřejná správa Principy Oblasti Sociální správa Správa je lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické určitou

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více