Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)"

Transkript

1 Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení - ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR čl. 8 a celá hlava sedmá - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 5, 18 a 36 - Evropská charta místní samosprávy (pro ČR jde o závazný dokument) b) zákonná úprava - zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, č. 22/2004 Sb., o místním referendu, č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, č. 553/1991 Sb., o obecní policii - další množství zákonů upravujících např. hospodaření s majetkem obcí, přechod majetku z vlastnictví státu do majetku obcí, finanční kontrolu a další C) Pojem a znaky - obec = základní územně samosprávný celek-čl. 99 Ústavy ČR - ohledně obecné definice obce jako ÚSC včetně vymezení tří znaků ÚSC (územní a osobní základ a právní subjektivita) viz podklad k okruhu VIII. - pouze je třeba zdůraznit, že: - každá část území ČR je součástí některé obce - výjimka=území vojenských újezdů=zákonem vymezené území státu určené k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil - podle čl. 100 odst. 2 Ústavy ČR je obec vždy součástí VÚSC - s občanstvím obce jsou spojena práva osob vůči obci, zejména: - právo volit a být volen do zastupitelstva obce - právo účastnit se hlasování v místním referendu - právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce - právo požadovat projednání určité záležitosti náležející do samostatné působnosti obce, je-li žádost podepsána stanoveným počtem občanů obce - právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty - práva občanů příslušejících k národnostním menšinám (označení ulic, užívání jazyky v úředním styku) D) Druhy obcí - zákon o obcích je právním předpisem, který upravuje právní postavení všech obcí v ČR - výjimku z této obecné úpravy představuje hlavní město Praha, pro které platí zvláštní právní úprava (tedy nepoužije se úprava obsažena v zákoně o obcích) - v rámci zákonné úpravy obecního zřízení se prolínají dvě základní zásady: - i) zásada jednotné právní úpravy pro všechny obce = princip jednotné obce (princip univerzality obcí) = právní normy, které stanoví základy vnitřní organizace a samosprávy jsou zásadně jednotné pro všechny obce = výraz vzájemné rovnoprávnosti jednotlivých obcí bez ohledu na jejich velikost, počet obyvatel, ekonomickou sílu, historický vývoj apod. - ii) rozdělení obcí na několik druhů 1

2 = rozdíly v právním postavení s ohledem na rozsah vykonávané agendy státní správy a v některých spíše formálních otázkách - v ČR existují dva základní druhy obcí: a) tzv. základní obce = obce, které nejsou městy b) města - podle zákona o obcích je městem - obec, která byla městem ke dni nabytí účinnosti zákona o obcích - nově může za město určena obec, která má alespoň obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády - rozdíly mezi městy a základními obcemi dle obecního zřízení se týkají především označení orgánů (obecní úřad - městský úřad) - jinak je úprava základů vnitřní organizace a rozsahu působnosti v podstatě totožná - další kritéria členění obcí: a) vnitřní organizace liší se tam, kde se volí rada obce a tam, kde pravomoc rady vykonává starosta (podle obecního zřízení se rada obce nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů) b) podle rozsahu státní správy (přenesené působnosti) vykonávané jejich orgány - obci např. může být odňat výkon přenesené působnosti, pokud orgán obce neplní zákonem svěřenou státní správu, v tomto případě rozhoduje krajský úřad - v obcích určených zákonem působí pověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností (takové obce jsou přímo vyjmenovány zákonem) - vykonávají stanovenou státní správu pro správní obvody zahrnující i území dalších obcí c) města z hlediska obecního zřízení se člení do tří skupin i) města základní (ta která nejsou statutárními městy) ii) statutární města iii) hlavní město Praha - statutární města jsou v obecním řízení ( 4) výslovně vyjmenovaná města (např. Ostrava, Zlín, Karviná, Olomouc, Brno, Havířov, Opava atd.) - pro statutární města platí jednak obecná úprava obecního zřízení, ale současně obecní zřízení pro ně obsahuje i zvláštní úpravu, která platí pouze pro statutární města - na základě rozhodnutí statutárních měst se může jejich území členit na městské obvody (městské části) s vlastními orgány samosprávy členění statutárních měst na: - územně členěné statutární města=statutární města, jejichž území je rozděleno na městské obvody či části. Vydávají statut (formou obecně závazné vyhlášky), kterým upravují zejména otázky vnitřní organizace statutárního města a jeho městských obvodů či částí - ostatní statutární města jejich postavení se v podstatě neliší od ostatních měst. Při výkonu státní správy vykonávají jejich orgány působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Po právní stránce jsou rozdíly od jiných měst vesměs formální a týkají se např. označení orgánů (starosta-primátor, městský úřad-magistrát). - zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je zvláštní úpravou vůči obecnímu zřízení zákon o obcích se na hlavní město Prahu nevztahuje - podle zákona o hl.m. Praze je Praha obcí - Praha má vedle svého postavení hlavního města ČR postavení kraje a obce - Hlavní město Praha se člení na městské části 2

3 E) Působnost obce - základní členění působnosti obce na: a) územní působnost obce - je určena územními hranicemi obce=v rámci těchto hranic jsou obce oprávněny vykonávat své úkoly - případné rozšíření místní působnosti musí mít zákonný základ (např. podle 1 odst. 6 zákona o obecní policii může obecní policie na základě smlouvy uzavřené mezi obcemi plnit své úkoly i na území jiné obce či obcí) - obce s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem-vykonávají vymezené úkoly státní správy pro správní obvod zahrnující území více obcí b) věcná působnost - zahrnuje veřejné záležitosti různého charakteru - obce vystupují jako nositelé veřejné správy s veřejnými oprávněními vůči fyzickým a právnickým osobám - působnost obce se dále člení na: a) působnost samostatnou (přirozenou) b) působnost přenesenou (cizí) 1) Samostatná působnost = patří sem ty záležitosti, které jsou obci vlastní a které obce vykonávají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost = obce spravuje své vlastní záležitosti = pokud z obecního zřízení nevyplývá, že v konkrétním případě jde o přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost - samostatnost při výkonu vlastních záležitostí je dána zákonným rámcem - obce se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání OZV zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona ( 35 odst. 3 obecního zřízení) - stát může do rámce samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR) - obcím náleží při výkonu samosprávy prostředky právní ochrany (ve správním či ústavním soudnictví) - rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem (a ne např. nařízením vlády) - členění samostatné působnosti podle úkolů na samostatnou působnost i) fakultativní (dobrovolnou)=typický projev samosprávy - stát ponechává na vůli obcí, zda budou či nebudou určité záležitosti vykonávat a vytváří pro obce prostor pro její rozhodování o tom, zda využije svého oprávnění (určitou otázku upravit či nikoliv) např. místní poplatky ii) obligatorní (povinnou)=při splnění zákonem daných podmínek je obec povinna plnit dané úkoly - je to dáno intenzivním zájmem státu na zajištění určitých činností - jedná se stále o výkon samosprávy, neboť orgány obcí nejsou při výkonu těchto činností organizačně podřízeny orgánům státní správy - rozsah samostatné působnosti = obecně jako obstarávání záležitostí, které jsou ve výlučném zájmu místního společenství a jsou způsobilé k tomu, aby je spravovala obec v rámci svého území - Ústava ČR neurčuje rozsah samostatné působnosti 3

4 - obecní zřízení řadí do samostatné působnosti záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny zákonem do působnosti krajů nebo pokud nejde podle zákona o výkon státní správy = všeobecné vymezení samostatné působnosti obcí podle 35 odst. 1 obecního zřízení (jedná se o zásadu subsidiarity působností obcí vůči působnosti krajů) - zvláštní vymezení samostatné působnosti obcí pak je uvedeno v konkrétních ustanoveních obecního zřízení. Tento výčet není úplný. Do samostatné působnosti obcí patří zejména: a) záležitosti existence obce a jejich územních změn - slučování, připojení, oddělení obcí, dohody o změně hranic obcí, označování názvů ulic, části obce apod. - ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce-rozhodování o změně názvu obce nespadá do samostatné působnosti obce b) vnitřní organizace obce - organizace voleb do zastupitelstva obce - organizace místního referenda - volba, zřizování a ustanovování orgánů obce-určování osobního základu orgánů obce - zřizování a řízení obecní policie - rozhodování o čestném občanství c) rozpočtové hospodaření - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce hospodaří podle vlastního rozpočtu d) hospodaření s obecním majetkem - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce mohou mít vlastní majetek - obecní zřízení pak upravuje konkrétní pravidla pro hospodaření s majetkem obce - jedná se zejména účelnost a hospodárnost využívání majetku, o jeho využívání v souladu se zájmy obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku. Majetek obce musí být chráněn před jeho zničením, poškozením, odcizením či zneužitím. Dále jsou v obecním zřízení upravena omezení při nakládání s obecním majetkem - zdrojem finančních prostředků na obecní úrovní jsou např. místní poplatky - právo vlastnit majetek, hospodařit s ním dle vlastního uvážení (v souladu se zákonem) = jeden ze základních projevů práva na samosprávu e) podnikatelské aktivity obce-obce mohou vstupovat do soukromoprávních vztahů (zde vystupují jako běžné právnické osoby) f) zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek obcí g) zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (! 10 obecního zřízení, zákon o obecní policii) h) spolupráce s jinými subjekty - zejména zřizování tzv. svazků obcí podle obecního zřízení, účast obcí v zájmových sdruženích ch) záležitosti rozvoje obce - územní plán obce, schvalování programu rozvoje obce 2) Přenesená působnost = obce vykonávají záležitosti jiného nositele veřejné správy státu = výkon přenesené působnosti má pro obce povahu povinnosti, kterou lze uložit pouze na základě zákona = výkon přenesené působnosti lze orgánům obcí odejmout (viz výše) - při výkonu přenesené působnosti se obce řídí 4

5 - při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy - v ostatních záležitostech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (v případě těchto směrnic je však podmínkou jejich závaznosti publikace ve Věstníku vlády pro orgány obcí a krajů) a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti podle obecního zřízení - při výkonu přenesené působnosti se rozlišují obce s pověřeným obecním úřadem a obecní úřady obcí s rozšířenou působností - tyto obce jsou stanoveny zvláštním zákonem (rozuměj jejich výčet) - v podstatě jde o to, že takové obce při výkonu přenesené působnosti vykonávajíc veřejnou správu na území více obcí - zvláštní zákon, který obsahuje výčet obcí s pověřeným obecním úřadem současně stanoví výčtem obce, na jejichž území obec s povařeným obecním úřadem vykonává svěřený okruh veřejné správy (např. na úseku vodního zákona, řidičských průkazů, evidence obyvatel, sociální péče apod.) - stejně tak to platí i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - samozřejmě mimo takto v zákoně uvedených případech každá obec v rámci svého území vykonává přenesenou působnost (např. při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny ČR, občanské průkazy, stavební úřady apod.) F) Normotvorba obcí - právními předpisy obce jsou OZV a nařízení - podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšení na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů - obce vedou evidenci vydaných právních předpisů - oprávnění vydávat vlastní předpisy ve formě OZV = jeden z projevů práva na samosprávu (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) - obecně závazná vyhláška = podzákonný pramen práva (z hlediska právní síly) - územní působnost OZV je omezena na území, která vyhlášku vydala - OZV nejsou prováděcím právním předpisem obsahem OZV může být stanovení nových povinností, které jinak ze zákonné úpravy nevyplývají - předpokladem pro vydávání OZV je zákonný základ v tom smyslu, že teprve ze zákona musí plynout, zda obce mohou některou oblast veřejné správy upravit (příkladem jsou místní poplatky) - OZV jsou vydávány v rámci samostatné působnosti obce - v rámci přenesené působnosti obce vydávají nařízení-nařízení obce - jedná se o prováděcí právní předpis nařízení nemůže stanovit novou povinnost (nemůže při ukládání povinností překročit zákonný rámec), slouží pouze k provedení zákona (či jiného právního předpisu provádějícího zákon) - z hlediska právní síly se rovněž jedná o podzákonný pramen práva - nařízení jsou vydávána na základě zákona, v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna (zákonné zmocnění je podmínkou, bez které nelze nařízení vydat) G) Dozor a kontrola - dozor podle zákona o obcích se člení na: a) dozor nad vydáváním a obsahem OZV obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - dozor vykonává Ministerstvo vnitra ČR - OZV odporuje zákonu MV ČR vyzve obec k nápravě obec sjedná nápravu (OZV platí dále) obec nápravu nesjedná MV ČR rozhodne o pozastavení 5

6 účinnosti OZV a stanoví obci lhůtu k nápravě obec sjedná nápravu a MV ČR své rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV zruší obec nápravu nesjedná a současně není proti jeho rozhodnutí podán obcí rozklad (je-li podám rozklad proti rozhodnutí MV ČR, pak je návrh podán k Ústavnímu soudu až po rozhodnutí, kterým byl rozklad zamítnut) c MV ČR podá k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení OZV a ÚS ČR pak o takovém návrhu rozhodne - je-li OZV v rozporu se základními právy a svobodami, pak MV ČR může účinnost takové vyhláška pozastavit ihned a teprve poté vyzve obec ke sjednání nápravy, dále je postup v podstatě totožný jako u rozporu OZV se zákonem - v případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti se: - posuzuje rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem - se postupuje obdobně jako u OZV pouze s tou zásadní výjimkou, že o zrušení rozhodují příslušné obecné soudy a nikoliv ÚS ČR Závěr: MV ČR může pouze pozastavit účinnost OZV ve vymezených případech o zrušení OZV rozhoduje výlučně Ústavní soud ČR na návrh MV ČR u OZV se posuzuje pouze jejich rozpor se zákonem (případně ústavními zákony) a základními právy a svobodami b) dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - dozor zde vykonává příslušný krajský úřad - o zrušení nařízení rozhoduje ÚS ČR, krajský úřad pozastavuje účinnost - o zrušení usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad c) dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti - MV ČR kontroluje výkon samostatné působnosti orgánů obcí - Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti orgánů obcí - Obecní zřízení pak dále upravuje oprávnění a povinnosti při výkonu kontroly H) Orgány obcí a) zastupitelstvo obce = kolektivní orgán složený z členů volených v přímých volbách občany obce (volby do obecních zastupitelstev upravuje zvláštní zákon) - pro počet členů obecního zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel obce, obecní zřízení stanoví minimální a maximální počet členů = nejvyšší orgán obce = náleží mu rozhodující oprávnění v samostatné působnosti obce nerozhoduje v přenesené působnosti - rozhoduje v záležitostech, které - jsou mu svěřeny zákonem - si vyhradilo v rámci samostatné působnosti obce vydává OZV rozhoduje o vyhlášení místního referenda schvaluje územní plán obce 6

7 rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech obce volí a odvolává starostu a další členy rady - svou působnost vykonává na zasedáních, která jsou zásadně veřejná!!! - zastupitelstvo zasedání nejméně jednou za tři měsíce - rozpuštění obecního zastupitelstva = rozhodnutím MV ČR ředitel krajského úřadu z řad zaměstnanců kraje jmenuje správce obce, který stojí v čele obecního úřadu a zabezpečuje výkon přenesené působnosti - funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí b) rada obce = v oblasti působnosti - samostatné je výkonným orgánem obecního zastupitelstva a jemu odpovídá za výkon této působnosti - přenesené rozhoduje rada jen, stanoví-li tak zákon - kolegiální orgán tvořený starostou, zástupcem a dalšími členy (radními) ze členů zastupitelstva - počet členů je lichý (od 5 do 11), nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů obecního zastupitelstva členy jmenuje odvolává obecní zastupitelstvo - nevolí se v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů funkci rady plní starosta - schází se dle potřeby, schůze jsou zásadně neveřejné - připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění přijatých usnesení - řeší otázky vnitřní organizace obecního úřadu (rozděluje pravomoci v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých odborů) - vydává nařízení obce c) starosta - je volen zastupitelstvem z jeho členů, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu - stojí v čele obecního úřadu - jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu (je-li tato funkce v obci zřízena) - řídí obecní policii (je-li v obci zřízena a není-li tato pravomoc svěřena jinému členu zastupitelstva) - je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, je-li v rozporu se zákonem - ve statutárních městech a v hlavním městě vykonává funkci starosty primátor d) obecní úřad - personálně tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obecního úřad - v rámci působnosti-samostatné plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce v oblasti samosprávy nedisponuje samostatnou rozhodovací pravomocí - v rámci působnosti přenesené-vykonává tuto působnost, pokud není svěřena do působnosti jiného orgánu obce - funkce tajemníka obecního úřadu je povinná (obec je povinna ji vytvořit) v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností, v ostatních obcích se tato funkce zřizuje fakultativně d) zvláštní orgány - v případech stanovených zvláštními zákony starosta zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce a jmenuje a odvolává jejich členy - např. komise přestupková či povodňová jedná se o orgány obce e) orgány zastupitelstva a orgány rady obce 7

8 - zastupitelstvo může (a nemusí) zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory - povinně se zřizuje finanční a kontrolní výbor - při splnění stanovených podmínek možno zřídit výbor pro národnostní menšiny, osadní výbory, - rada může jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit komise - starosta za splnění zákonných podmínek může komisi svěřit výkon přenesené působnosti ve svěřených oblastech = komise zde má postavení výkonného orgánu obce f) orgánem obce je i obecní policie, je-li zřízena v obci 8

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Harmonogram přednášky pondělí 13.00 18.00 hod. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy úterý 8.15 11.45 hod. Územní samosprávné celky (zákon o obcích,

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 30. září 2014 Stanovisko č. 2/2014 odboru veřejné

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník:

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník: Schválil: Strana 1/6 STANOVY HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Rozdělovník: Výtisk č. 1 PROŠ - Předseda Rady oblasti Šumava č. 2 PROKH - Předseda Rady oblasti Krušné hory č. 3 PROJH - Předseda Rady oblasti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VŠESTARY ČÁST I.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VŠESTARY ČÁST I. ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VŠESTARY ČÁST I. Tato I.část Organizačního řádu obce Všestary upravuje v souladu se zák č.128/2000 Sb., ze dne 12.dubna 2000 v platném znění organizační uspořádání Zastupitelstva obce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Stanovy občanského sdružení Český pes

Stanovy občanského sdružení Český pes Stanovy občanského sdružení Český pes ČÁST PRVNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název sdružení je Český pes (dále také jen sdružení), IČ: 26572176. Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdružením

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více