Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)"

Transkript

1 Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení - ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR čl. 8 a celá hlava sedmá - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 5, 18 a 36 - Evropská charta místní samosprávy (pro ČR jde o závazný dokument) b) zákonná úprava - zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, č. 22/2004 Sb., o místním referendu, č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, č. 553/1991 Sb., o obecní policii - další množství zákonů upravujících např. hospodaření s majetkem obcí, přechod majetku z vlastnictví státu do majetku obcí, finanční kontrolu a další C) Pojem a znaky - obec = základní územně samosprávný celek-čl. 99 Ústavy ČR - ohledně obecné definice obce jako ÚSC včetně vymezení tří znaků ÚSC (územní a osobní základ a právní subjektivita) viz podklad k okruhu VIII. - pouze je třeba zdůraznit, že: - každá část území ČR je součástí některé obce - výjimka=území vojenských újezdů=zákonem vymezené území státu určené k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil - podle čl. 100 odst. 2 Ústavy ČR je obec vždy součástí VÚSC - s občanstvím obce jsou spojena práva osob vůči obci, zejména: - právo volit a být volen do zastupitelstva obce - právo účastnit se hlasování v místním referendu - právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce - právo požadovat projednání určité záležitosti náležející do samostatné působnosti obce, je-li žádost podepsána stanoveným počtem občanů obce - právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty - práva občanů příslušejících k národnostním menšinám (označení ulic, užívání jazyky v úředním styku) D) Druhy obcí - zákon o obcích je právním předpisem, který upravuje právní postavení všech obcí v ČR - výjimku z této obecné úpravy představuje hlavní město Praha, pro které platí zvláštní právní úprava (tedy nepoužije se úprava obsažena v zákoně o obcích) - v rámci zákonné úpravy obecního zřízení se prolínají dvě základní zásady: - i) zásada jednotné právní úpravy pro všechny obce = princip jednotné obce (princip univerzality obcí) = právní normy, které stanoví základy vnitřní organizace a samosprávy jsou zásadně jednotné pro všechny obce = výraz vzájemné rovnoprávnosti jednotlivých obcí bez ohledu na jejich velikost, počet obyvatel, ekonomickou sílu, historický vývoj apod. - ii) rozdělení obcí na několik druhů 1

2 = rozdíly v právním postavení s ohledem na rozsah vykonávané agendy státní správy a v některých spíše formálních otázkách - v ČR existují dva základní druhy obcí: a) tzv. základní obce = obce, které nejsou městy b) města - podle zákona o obcích je městem - obec, která byla městem ke dni nabytí účinnosti zákona o obcích - nově může za město určena obec, která má alespoň obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády - rozdíly mezi městy a základními obcemi dle obecního zřízení se týkají především označení orgánů (obecní úřad - městský úřad) - jinak je úprava základů vnitřní organizace a rozsahu působnosti v podstatě totožná - další kritéria členění obcí: a) vnitřní organizace liší se tam, kde se volí rada obce a tam, kde pravomoc rady vykonává starosta (podle obecního zřízení se rada obce nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů) b) podle rozsahu státní správy (přenesené působnosti) vykonávané jejich orgány - obci např. může být odňat výkon přenesené působnosti, pokud orgán obce neplní zákonem svěřenou státní správu, v tomto případě rozhoduje krajský úřad - v obcích určených zákonem působí pověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností (takové obce jsou přímo vyjmenovány zákonem) - vykonávají stanovenou státní správu pro správní obvody zahrnující i území dalších obcí c) města z hlediska obecního zřízení se člení do tří skupin i) města základní (ta která nejsou statutárními městy) ii) statutární města iii) hlavní město Praha - statutární města jsou v obecním řízení ( 4) výslovně vyjmenovaná města (např. Ostrava, Zlín, Karviná, Olomouc, Brno, Havířov, Opava atd.) - pro statutární města platí jednak obecná úprava obecního zřízení, ale současně obecní zřízení pro ně obsahuje i zvláštní úpravu, která platí pouze pro statutární města - na základě rozhodnutí statutárních měst se může jejich území členit na městské obvody (městské části) s vlastními orgány samosprávy členění statutárních měst na: - územně členěné statutární města=statutární města, jejichž území je rozděleno na městské obvody či části. Vydávají statut (formou obecně závazné vyhlášky), kterým upravují zejména otázky vnitřní organizace statutárního města a jeho městských obvodů či částí - ostatní statutární města jejich postavení se v podstatě neliší od ostatních měst. Při výkonu státní správy vykonávají jejich orgány působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Po právní stránce jsou rozdíly od jiných měst vesměs formální a týkají se např. označení orgánů (starosta-primátor, městský úřad-magistrát). - zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je zvláštní úpravou vůči obecnímu zřízení zákon o obcích se na hlavní město Prahu nevztahuje - podle zákona o hl.m. Praze je Praha obcí - Praha má vedle svého postavení hlavního města ČR postavení kraje a obce - Hlavní město Praha se člení na městské části 2

3 E) Působnost obce - základní členění působnosti obce na: a) územní působnost obce - je určena územními hranicemi obce=v rámci těchto hranic jsou obce oprávněny vykonávat své úkoly - případné rozšíření místní působnosti musí mít zákonný základ (např. podle 1 odst. 6 zákona o obecní policii může obecní policie na základě smlouvy uzavřené mezi obcemi plnit své úkoly i na území jiné obce či obcí) - obce s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem-vykonávají vymezené úkoly státní správy pro správní obvod zahrnující území více obcí b) věcná působnost - zahrnuje veřejné záležitosti různého charakteru - obce vystupují jako nositelé veřejné správy s veřejnými oprávněními vůči fyzickým a právnickým osobám - působnost obce se dále člení na: a) působnost samostatnou (přirozenou) b) působnost přenesenou (cizí) 1) Samostatná působnost = patří sem ty záležitosti, které jsou obci vlastní a které obce vykonávají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost = obce spravuje své vlastní záležitosti = pokud z obecního zřízení nevyplývá, že v konkrétním případě jde o přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost - samostatnost při výkonu vlastních záležitostí je dána zákonným rámcem - obce se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání OZV zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona ( 35 odst. 3 obecního zřízení) - stát může do rámce samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR) - obcím náleží při výkonu samosprávy prostředky právní ochrany (ve správním či ústavním soudnictví) - rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem (a ne např. nařízením vlády) - členění samostatné působnosti podle úkolů na samostatnou působnost i) fakultativní (dobrovolnou)=typický projev samosprávy - stát ponechává na vůli obcí, zda budou či nebudou určité záležitosti vykonávat a vytváří pro obce prostor pro její rozhodování o tom, zda využije svého oprávnění (určitou otázku upravit či nikoliv) např. místní poplatky ii) obligatorní (povinnou)=při splnění zákonem daných podmínek je obec povinna plnit dané úkoly - je to dáno intenzivním zájmem státu na zajištění určitých činností - jedná se stále o výkon samosprávy, neboť orgány obcí nejsou při výkonu těchto činností organizačně podřízeny orgánům státní správy - rozsah samostatné působnosti = obecně jako obstarávání záležitostí, které jsou ve výlučném zájmu místního společenství a jsou způsobilé k tomu, aby je spravovala obec v rámci svého území - Ústava ČR neurčuje rozsah samostatné působnosti 3

4 - obecní zřízení řadí do samostatné působnosti záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny zákonem do působnosti krajů nebo pokud nejde podle zákona o výkon státní správy = všeobecné vymezení samostatné působnosti obcí podle 35 odst. 1 obecního zřízení (jedná se o zásadu subsidiarity působností obcí vůči působnosti krajů) - zvláštní vymezení samostatné působnosti obcí pak je uvedeno v konkrétních ustanoveních obecního zřízení. Tento výčet není úplný. Do samostatné působnosti obcí patří zejména: a) záležitosti existence obce a jejich územních změn - slučování, připojení, oddělení obcí, dohody o změně hranic obcí, označování názvů ulic, části obce apod. - ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce-rozhodování o změně názvu obce nespadá do samostatné působnosti obce b) vnitřní organizace obce - organizace voleb do zastupitelstva obce - organizace místního referenda - volba, zřizování a ustanovování orgánů obce-určování osobního základu orgánů obce - zřizování a řízení obecní policie - rozhodování o čestném občanství c) rozpočtové hospodaření - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce hospodaří podle vlastního rozpočtu d) hospodaření s obecním majetkem - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce mohou mít vlastní majetek - obecní zřízení pak upravuje konkrétní pravidla pro hospodaření s majetkem obce - jedná se zejména účelnost a hospodárnost využívání majetku, o jeho využívání v souladu se zájmy obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku. Majetek obce musí být chráněn před jeho zničením, poškozením, odcizením či zneužitím. Dále jsou v obecním zřízení upravena omezení při nakládání s obecním majetkem - zdrojem finančních prostředků na obecní úrovní jsou např. místní poplatky - právo vlastnit majetek, hospodařit s ním dle vlastního uvážení (v souladu se zákonem) = jeden ze základních projevů práva na samosprávu e) podnikatelské aktivity obce-obce mohou vstupovat do soukromoprávních vztahů (zde vystupují jako běžné právnické osoby) f) zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek obcí g) zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (! 10 obecního zřízení, zákon o obecní policii) h) spolupráce s jinými subjekty - zejména zřizování tzv. svazků obcí podle obecního zřízení, účast obcí v zájmových sdruženích ch) záležitosti rozvoje obce - územní plán obce, schvalování programu rozvoje obce 2) Přenesená působnost = obce vykonávají záležitosti jiného nositele veřejné správy státu = výkon přenesené působnosti má pro obce povahu povinnosti, kterou lze uložit pouze na základě zákona = výkon přenesené působnosti lze orgánům obcí odejmout (viz výše) - při výkonu přenesené působnosti se obce řídí 4

5 - při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy - v ostatních záležitostech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (v případě těchto směrnic je však podmínkou jejich závaznosti publikace ve Věstníku vlády pro orgány obcí a krajů) a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti podle obecního zřízení - při výkonu přenesené působnosti se rozlišují obce s pověřeným obecním úřadem a obecní úřady obcí s rozšířenou působností - tyto obce jsou stanoveny zvláštním zákonem (rozuměj jejich výčet) - v podstatě jde o to, že takové obce při výkonu přenesené působnosti vykonávajíc veřejnou správu na území více obcí - zvláštní zákon, který obsahuje výčet obcí s pověřeným obecním úřadem současně stanoví výčtem obce, na jejichž území obec s povařeným obecním úřadem vykonává svěřený okruh veřejné správy (např. na úseku vodního zákona, řidičských průkazů, evidence obyvatel, sociální péče apod.) - stejně tak to platí i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - samozřejmě mimo takto v zákoně uvedených případech každá obec v rámci svého území vykonává přenesenou působnost (např. při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny ČR, občanské průkazy, stavební úřady apod.) F) Normotvorba obcí - právními předpisy obce jsou OZV a nařízení - podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšení na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů - obce vedou evidenci vydaných právních předpisů - oprávnění vydávat vlastní předpisy ve formě OZV = jeden z projevů práva na samosprávu (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) - obecně závazná vyhláška = podzákonný pramen práva (z hlediska právní síly) - územní působnost OZV je omezena na území, která vyhlášku vydala - OZV nejsou prováděcím právním předpisem obsahem OZV může být stanovení nových povinností, které jinak ze zákonné úpravy nevyplývají - předpokladem pro vydávání OZV je zákonný základ v tom smyslu, že teprve ze zákona musí plynout, zda obce mohou některou oblast veřejné správy upravit (příkladem jsou místní poplatky) - OZV jsou vydávány v rámci samostatné působnosti obce - v rámci přenesené působnosti obce vydávají nařízení-nařízení obce - jedná se o prováděcí právní předpis nařízení nemůže stanovit novou povinnost (nemůže při ukládání povinností překročit zákonný rámec), slouží pouze k provedení zákona (či jiného právního předpisu provádějícího zákon) - z hlediska právní síly se rovněž jedná o podzákonný pramen práva - nařízení jsou vydávána na základě zákona, v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna (zákonné zmocnění je podmínkou, bez které nelze nařízení vydat) G) Dozor a kontrola - dozor podle zákona o obcích se člení na: a) dozor nad vydáváním a obsahem OZV obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - dozor vykonává Ministerstvo vnitra ČR - OZV odporuje zákonu MV ČR vyzve obec k nápravě obec sjedná nápravu (OZV platí dále) obec nápravu nesjedná MV ČR rozhodne o pozastavení 5

6 účinnosti OZV a stanoví obci lhůtu k nápravě obec sjedná nápravu a MV ČR své rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV zruší obec nápravu nesjedná a současně není proti jeho rozhodnutí podán obcí rozklad (je-li podám rozklad proti rozhodnutí MV ČR, pak je návrh podán k Ústavnímu soudu až po rozhodnutí, kterým byl rozklad zamítnut) c MV ČR podá k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení OZV a ÚS ČR pak o takovém návrhu rozhodne - je-li OZV v rozporu se základními právy a svobodami, pak MV ČR může účinnost takové vyhláška pozastavit ihned a teprve poté vyzve obec ke sjednání nápravy, dále je postup v podstatě totožný jako u rozporu OZV se zákonem - v případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti se: - posuzuje rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem - se postupuje obdobně jako u OZV pouze s tou zásadní výjimkou, že o zrušení rozhodují příslušné obecné soudy a nikoliv ÚS ČR Závěr: MV ČR může pouze pozastavit účinnost OZV ve vymezených případech o zrušení OZV rozhoduje výlučně Ústavní soud ČR na návrh MV ČR u OZV se posuzuje pouze jejich rozpor se zákonem (případně ústavními zákony) a základními právy a svobodami b) dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - dozor zde vykonává příslušný krajský úřad - o zrušení nařízení rozhoduje ÚS ČR, krajský úřad pozastavuje účinnost - o zrušení usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad c) dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti - MV ČR kontroluje výkon samostatné působnosti orgánů obcí - Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti orgánů obcí - Obecní zřízení pak dále upravuje oprávnění a povinnosti při výkonu kontroly H) Orgány obcí a) zastupitelstvo obce = kolektivní orgán složený z členů volených v přímých volbách občany obce (volby do obecních zastupitelstev upravuje zvláštní zákon) - pro počet členů obecního zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel obce, obecní zřízení stanoví minimální a maximální počet členů = nejvyšší orgán obce = náleží mu rozhodující oprávnění v samostatné působnosti obce nerozhoduje v přenesené působnosti - rozhoduje v záležitostech, které - jsou mu svěřeny zákonem - si vyhradilo v rámci samostatné působnosti obce vydává OZV rozhoduje o vyhlášení místního referenda schvaluje územní plán obce 6

7 rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech obce volí a odvolává starostu a další členy rady - svou působnost vykonává na zasedáních, která jsou zásadně veřejná!!! - zastupitelstvo zasedání nejméně jednou za tři měsíce - rozpuštění obecního zastupitelstva = rozhodnutím MV ČR ředitel krajského úřadu z řad zaměstnanců kraje jmenuje správce obce, který stojí v čele obecního úřadu a zabezpečuje výkon přenesené působnosti - funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí b) rada obce = v oblasti působnosti - samostatné je výkonným orgánem obecního zastupitelstva a jemu odpovídá za výkon této působnosti - přenesené rozhoduje rada jen, stanoví-li tak zákon - kolegiální orgán tvořený starostou, zástupcem a dalšími členy (radními) ze členů zastupitelstva - počet členů je lichý (od 5 do 11), nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů obecního zastupitelstva členy jmenuje odvolává obecní zastupitelstvo - nevolí se v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů funkci rady plní starosta - schází se dle potřeby, schůze jsou zásadně neveřejné - připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění přijatých usnesení - řeší otázky vnitřní organizace obecního úřadu (rozděluje pravomoci v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých odborů) - vydává nařízení obce c) starosta - je volen zastupitelstvem z jeho členů, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu - stojí v čele obecního úřadu - jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu (je-li tato funkce v obci zřízena) - řídí obecní policii (je-li v obci zřízena a není-li tato pravomoc svěřena jinému členu zastupitelstva) - je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, je-li v rozporu se zákonem - ve statutárních městech a v hlavním městě vykonává funkci starosty primátor d) obecní úřad - personálně tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obecního úřad - v rámci působnosti-samostatné plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce v oblasti samosprávy nedisponuje samostatnou rozhodovací pravomocí - v rámci působnosti přenesené-vykonává tuto působnost, pokud není svěřena do působnosti jiného orgánu obce - funkce tajemníka obecního úřadu je povinná (obec je povinna ji vytvořit) v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností, v ostatních obcích se tato funkce zřizuje fakultativně d) zvláštní orgány - v případech stanovených zvláštními zákony starosta zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce a jmenuje a odvolává jejich členy - např. komise přestupková či povodňová jedná se o orgány obce e) orgány zastupitelstva a orgány rady obce 7

8 - zastupitelstvo může (a nemusí) zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory - povinně se zřizuje finanční a kontrolní výbor - při splnění stanovených podmínek možno zřídit výbor pro národnostní menšiny, osadní výbory, - rada může jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit komise - starosta za splnění zákonných podmínek může komisi svěřit výkon přenesené působnosti ve svěřených oblastech = komise zde má postavení výkonného orgánu obce f) orgánem obce je i obecní policie, je-li zřízena v obci 8

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO Územní členění státu a právo na samosprávu v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Územní členění státu zákon č. 36/1960, o územní členění státu Území Republiky československé

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A JEJÍ ORGANIZACE Opakování organiz.principy VS Princip centralizace, decentralizace, koncentrace a dekoncentrace Princip územní a rezortní Princip monokratický a kolegiální Princip volební

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Veřejná správa (pojem) a) souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) b) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou

VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou VEŘEJNÁ SPRÁVA stručný průvodce přednáškou Harmonogram přednášky pondělí 13.00 18.00 hod. Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy úterý 8.15 11.45 hod. Územní samosprávné celky (zákon o obcích,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Orgány obce. SOŠ InterDACT s.r.o.

Orgány obce. SOŠ InterDACT s.r.o. Orgány obce SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

SSOS_ON_2.19 Státní správa a samospráva v ČR

SSOS_ON_2.19 Státní správa a samospráva v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.19

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Územně samosprávné celky obce, právní předpisy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Územně samosprávné celky obce, právní předpisy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_06_CZSŘ_4.06_ Územně samosprávné celky obce, právní předpisy Střední odborná škola

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

2. d í l - O B C E O BCE Města...r Statutární města Jiné označení m ěst Symboly Znak..

2. d í l - O B C E O BCE Města...r Statutární města Jiné označení m ěst Symboly Znak.. ÚVOD... 11 1. díl - C H A R A K TERISTIK A Ú ZEM N Í SAMOSPRÁVY... 13 1 ZÁKLADNÍ POJMY A STRUČNÁ KOMPARACE... 13 1.1 Způsoby výkonu veřejné správy... 14 1.1.1 Centralizovaná státní správa... 14 1.1.2 Decentralizovaná

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 30. září 2014 Stanovisko č. 2/2014 odboru veřejné

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU města B L O V I C E Článek I. Úvodní ustanovení 1. Kontrolní výbor je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města na základě 117 zák. č.128/2000 Sb., o

Více

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016

Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY. Svitavy 2016 1 Název pobočného spolku ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. STANOVY Svitavy 2016 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1.1. Název pobočného spolku: ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. 1.2. ZO ALFA SBTS Svitavy, p.s. má sídlo

Více

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014 FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI Filip Dienstbier, 2014 Osnova 1. Formy činnosti veřejné správy význam typologie přehled forem vrchnostenské správy 2. Normotvorba veřejné správy účast na zákonodárství (právní) nařízení

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2016 Označení: Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce Právní předpis: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Veřejná správa a samospráva Současné obecní a krajské zřízení v ČR výklad k zákonům

Veřejná správa a samospráva Současné obecní a krajské zřízení v ČR výklad k zákonům Veřejná správa a samospráva Současné obecní a krajské zřízení v ČR výklad k zákonům Územní samospráva - zákonná úprava Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

VÝBORY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A JEJICH ČINNOST. Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

VÝBORY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A JEJICH ČINNOST. Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly VÝBORY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A JEJICH ČINNOST Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Výbory 117 119 zákona o obcích Zastupitelstvo obce zřizuje vždy: - finanční

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Jednací řád. Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Čížkovice

Jednací řád. Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Čížkovice Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Čížkovice I) Úvodní ustanovení 1) Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva obce (dále jen výbor ) upravuje přípravu, obsah jednání a způsob usnášení.

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcemi a kraji

Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcemi a kraji Kontrola příspěvkových organizací zřízených obcemi a kraji Mgr. Karolína Plasgurová Holá Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: karolina.plasgurova@mvcr.cz tel.: 974 816 433

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec

Obce. Obce. Obce. tková Obce. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Obec Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více