Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)"

Transkript

1 Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení - ú.z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR čl. 8 a celá hlava sedmá - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 5, 18 a 36 - Evropská charta místní samosprávy (pro ČR jde o závazný dokument) b) zákonná úprava - zákony č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev, č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, č. 22/2004 Sb., o místním referendu, č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, č. 553/1991 Sb., o obecní policii - další množství zákonů upravujících např. hospodaření s majetkem obcí, přechod majetku z vlastnictví státu do majetku obcí, finanční kontrolu a další C) Pojem a znaky - obec = základní územně samosprávný celek-čl. 99 Ústavy ČR - ohledně obecné definice obce jako ÚSC včetně vymezení tří znaků ÚSC (územní a osobní základ a právní subjektivita) viz podklad k okruhu VIII. - pouze je třeba zdůraznit, že: - každá část území ČR je součástí některé obce - výjimka=území vojenských újezdů=zákonem vymezené území státu určené k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil - podle čl. 100 odst. 2 Ústavy ČR je obec vždy součástí VÚSC - s občanstvím obce jsou spojena práva osob vůči obci, zejména: - právo volit a být volen do zastupitelstva obce - právo účastnit se hlasování v místním referendu - právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce - právo požadovat projednání určité záležitosti náležející do samostatné působnosti obce, je-li žádost podepsána stanoveným počtem občanů obce - právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty - práva občanů příslušejících k národnostním menšinám (označení ulic, užívání jazyky v úředním styku) D) Druhy obcí - zákon o obcích je právním předpisem, který upravuje právní postavení všech obcí v ČR - výjimku z této obecné úpravy představuje hlavní město Praha, pro které platí zvláštní právní úprava (tedy nepoužije se úprava obsažena v zákoně o obcích) - v rámci zákonné úpravy obecního zřízení se prolínají dvě základní zásady: - i) zásada jednotné právní úpravy pro všechny obce = princip jednotné obce (princip univerzality obcí) = právní normy, které stanoví základy vnitřní organizace a samosprávy jsou zásadně jednotné pro všechny obce = výraz vzájemné rovnoprávnosti jednotlivých obcí bez ohledu na jejich velikost, počet obyvatel, ekonomickou sílu, historický vývoj apod. - ii) rozdělení obcí na několik druhů 1

2 = rozdíly v právním postavení s ohledem na rozsah vykonávané agendy státní správy a v některých spíše formálních otázkách - v ČR existují dva základní druhy obcí: a) tzv. základní obce = obce, které nejsou městy b) města - podle zákona o obcích je městem - obec, která byla městem ke dni nabytí účinnosti zákona o obcích - nově může za město určena obec, která má alespoň obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády - rozdíly mezi městy a základními obcemi dle obecního zřízení se týkají především označení orgánů (obecní úřad - městský úřad) - jinak je úprava základů vnitřní organizace a rozsahu působnosti v podstatě totožná - další kritéria členění obcí: a) vnitřní organizace liší se tam, kde se volí rada obce a tam, kde pravomoc rady vykonává starosta (podle obecního zřízení se rada obce nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů) b) podle rozsahu státní správy (přenesené působnosti) vykonávané jejich orgány - obci např. může být odňat výkon přenesené působnosti, pokud orgán obce neplní zákonem svěřenou státní správu, v tomto případě rozhoduje krajský úřad - v obcích určených zákonem působí pověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností (takové obce jsou přímo vyjmenovány zákonem) - vykonávají stanovenou státní správu pro správní obvody zahrnující i území dalších obcí c) města z hlediska obecního zřízení se člení do tří skupin i) města základní (ta která nejsou statutárními městy) ii) statutární města iii) hlavní město Praha - statutární města jsou v obecním řízení ( 4) výslovně vyjmenovaná města (např. Ostrava, Zlín, Karviná, Olomouc, Brno, Havířov, Opava atd.) - pro statutární města platí jednak obecná úprava obecního zřízení, ale současně obecní zřízení pro ně obsahuje i zvláštní úpravu, která platí pouze pro statutární města - na základě rozhodnutí statutárních měst se může jejich území členit na městské obvody (městské části) s vlastními orgány samosprávy členění statutárních měst na: - územně členěné statutární města=statutární města, jejichž území je rozděleno na městské obvody či části. Vydávají statut (formou obecně závazné vyhlášky), kterým upravují zejména otázky vnitřní organizace statutárního města a jeho městských obvodů či částí - ostatní statutární města jejich postavení se v podstatě neliší od ostatních měst. Při výkonu státní správy vykonávají jejich orgány působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Po právní stránce jsou rozdíly od jiných měst vesměs formální a týkají se např. označení orgánů (starosta-primátor, městský úřad-magistrát). - zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je zvláštní úpravou vůči obecnímu zřízení zákon o obcích se na hlavní město Prahu nevztahuje - podle zákona o hl.m. Praze je Praha obcí - Praha má vedle svého postavení hlavního města ČR postavení kraje a obce - Hlavní město Praha se člení na městské části 2

3 E) Působnost obce - základní členění působnosti obce na: a) územní působnost obce - je určena územními hranicemi obce=v rámci těchto hranic jsou obce oprávněny vykonávat své úkoly - případné rozšíření místní působnosti musí mít zákonný základ (např. podle 1 odst. 6 zákona o obecní policii může obecní policie na základě smlouvy uzavřené mezi obcemi plnit své úkoly i na území jiné obce či obcí) - obce s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem-vykonávají vymezené úkoly státní správy pro správní obvod zahrnující území více obcí b) věcná působnost - zahrnuje veřejné záležitosti různého charakteru - obce vystupují jako nositelé veřejné správy s veřejnými oprávněními vůči fyzickým a právnickým osobám - působnost obce se dále člení na: a) působnost samostatnou (přirozenou) b) působnost přenesenou (cizí) 1) Samostatná působnost = patří sem ty záležitosti, které jsou obci vlastní a které obce vykonávají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost = obce spravuje své vlastní záležitosti = pokud z obecního zřízení nevyplývá, že v konkrétním případě jde o přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost - samostatnost při výkonu vlastních záležitostí je dána zákonným rámcem - obce se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání OZV zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona ( 35 odst. 3 obecního zřízení) - stát může do rámce samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR) - obcím náleží při výkonu samosprávy prostředky právní ochrany (ve správním či ústavním soudnictví) - rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem (a ne např. nařízením vlády) - členění samostatné působnosti podle úkolů na samostatnou působnost i) fakultativní (dobrovolnou)=typický projev samosprávy - stát ponechává na vůli obcí, zda budou či nebudou určité záležitosti vykonávat a vytváří pro obce prostor pro její rozhodování o tom, zda využije svého oprávnění (určitou otázku upravit či nikoliv) např. místní poplatky ii) obligatorní (povinnou)=při splnění zákonem daných podmínek je obec povinna plnit dané úkoly - je to dáno intenzivním zájmem státu na zajištění určitých činností - jedná se stále o výkon samosprávy, neboť orgány obcí nejsou při výkonu těchto činností organizačně podřízeny orgánům státní správy - rozsah samostatné působnosti = obecně jako obstarávání záležitostí, které jsou ve výlučném zájmu místního společenství a jsou způsobilé k tomu, aby je spravovala obec v rámci svého území - Ústava ČR neurčuje rozsah samostatné působnosti 3

4 - obecní zřízení řadí do samostatné působnosti záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny zákonem do působnosti krajů nebo pokud nejde podle zákona o výkon státní správy = všeobecné vymezení samostatné působnosti obcí podle 35 odst. 1 obecního zřízení (jedná se o zásadu subsidiarity působností obcí vůči působnosti krajů) - zvláštní vymezení samostatné působnosti obcí pak je uvedeno v konkrétních ustanoveních obecního zřízení. Tento výčet není úplný. Do samostatné působnosti obcí patří zejména: a) záležitosti existence obce a jejich územních změn - slučování, připojení, oddělení obcí, dohody o změně hranic obcí, označování názvů ulic, části obce apod. - ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce-rozhodování o změně názvu obce nespadá do samostatné působnosti obce b) vnitřní organizace obce - organizace voleb do zastupitelstva obce - organizace místního referenda - volba, zřizování a ustanovování orgánů obce-určování osobního základu orgánů obce - zřizování a řízení obecní policie - rozhodování o čestném občanství c) rozpočtové hospodaření - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce hospodaří podle vlastního rozpočtu d) hospodaření s obecním majetkem - čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR = obce mohou mít vlastní majetek - obecní zřízení pak upravuje konkrétní pravidla pro hospodaření s majetkem obce - jedná se zejména účelnost a hospodárnost využívání majetku, o jeho využívání v souladu se zájmy obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku. Majetek obce musí být chráněn před jeho zničením, poškozením, odcizením či zneužitím. Dále jsou v obecním zřízení upravena omezení při nakládání s obecním majetkem - zdrojem finančních prostředků na obecní úrovní jsou např. místní poplatky - právo vlastnit majetek, hospodařit s ním dle vlastního uvážení (v souladu se zákonem) = jeden ze základních projevů práva na samosprávu e) podnikatelské aktivity obce-obce mohou vstupovat do soukromoprávních vztahů (zde vystupují jako běžné právnické osoby) f) zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek obcí g) zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (! 10 obecního zřízení, zákon o obecní policii) h) spolupráce s jinými subjekty - zejména zřizování tzv. svazků obcí podle obecního zřízení, účast obcí v zájmových sdruženích ch) záležitosti rozvoje obce - územní plán obce, schvalování programu rozvoje obce 2) Přenesená působnost = obce vykonávají záležitosti jiného nositele veřejné správy státu = výkon přenesené působnosti má pro obce povahu povinnosti, kterou lze uložit pouze na základě zákona = výkon přenesené působnosti lze orgánům obcí odejmout (viz výše) - při výkonu přenesené působnosti se obce řídí 4

5 - při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy - v ostatních záležitostech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (v případě těchto směrnic je však podmínkou jejich závaznosti publikace ve Věstníku vlády pro orgány obcí a krajů) a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti podle obecního zřízení - při výkonu přenesené působnosti se rozlišují obce s pověřeným obecním úřadem a obecní úřady obcí s rozšířenou působností - tyto obce jsou stanoveny zvláštním zákonem (rozuměj jejich výčet) - v podstatě jde o to, že takové obce při výkonu přenesené působnosti vykonávajíc veřejnou správu na území více obcí - zvláštní zákon, který obsahuje výčet obcí s pověřeným obecním úřadem současně stanoví výčtem obce, na jejichž území obec s povařeným obecním úřadem vykonává svěřený okruh veřejné správy (např. na úseku vodního zákona, řidičských průkazů, evidence obyvatel, sociální péče apod.) - stejně tak to platí i u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - samozřejmě mimo takto v zákoně uvedených případech každá obec v rámci svého území vykonává přenesenou působnost (např. při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny ČR, občanské průkazy, stavební úřady apod.) F) Normotvorba obcí - právními předpisy obce jsou OZV a nařízení - podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšení na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů - obce vedou evidenci vydaných právních předpisů - oprávnění vydávat vlastní předpisy ve formě OZV = jeden z projevů práva na samosprávu (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) - obecně závazná vyhláška = podzákonný pramen práva (z hlediska právní síly) - územní působnost OZV je omezena na území, která vyhlášku vydala - OZV nejsou prováděcím právním předpisem obsahem OZV může být stanovení nových povinností, které jinak ze zákonné úpravy nevyplývají - předpokladem pro vydávání OZV je zákonný základ v tom smyslu, že teprve ze zákona musí plynout, zda obce mohou některou oblast veřejné správy upravit (příkladem jsou místní poplatky) - OZV jsou vydávány v rámci samostatné působnosti obce - v rámci přenesené působnosti obce vydávají nařízení-nařízení obce - jedná se o prováděcí právní předpis nařízení nemůže stanovit novou povinnost (nemůže při ukládání povinností překročit zákonný rámec), slouží pouze k provedení zákona (či jiného právního předpisu provádějícího zákon) - z hlediska právní síly se rovněž jedná o podzákonný pramen práva - nařízení jsou vydávána na základě zákona, v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna (zákonné zmocnění je podmínkou, bez které nelze nařízení vydat) G) Dozor a kontrola - dozor podle zákona o obcích se člení na: a) dozor nad vydáváním a obsahem OZV obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti - dozor vykonává Ministerstvo vnitra ČR - OZV odporuje zákonu MV ČR vyzve obec k nápravě obec sjedná nápravu (OZV platí dále) obec nápravu nesjedná MV ČR rozhodne o pozastavení 5

6 účinnosti OZV a stanoví obci lhůtu k nápravě obec sjedná nápravu a MV ČR své rozhodnutí o pozastavení účinnosti OZV zruší obec nápravu nesjedná a současně není proti jeho rozhodnutí podán obcí rozklad (je-li podám rozklad proti rozhodnutí MV ČR, pak je návrh podán k Ústavnímu soudu až po rozhodnutí, kterým byl rozklad zamítnut) c MV ČR podá k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení OZV a ÚS ČR pak o takovém návrhu rozhodne - je-li OZV v rozporu se základními právy a svobodami, pak MV ČR může účinnost takové vyhláška pozastavit ihned a teprve poté vyzve obec ke sjednání nápravy, dále je postup v podstatě totožný jako u rozporu OZV se zákonem - v případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti se: - posuzuje rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem - se postupuje obdobně jako u OZV pouze s tou zásadní výjimkou, že o zrušení rozhodují příslušné obecné soudy a nikoliv ÚS ČR Závěr: MV ČR může pouze pozastavit účinnost OZV ve vymezených případech o zrušení OZV rozhoduje výlučně Ústavní soud ČR na návrh MV ČR u OZV se posuzuje pouze jejich rozpor se zákonem (případně ústavními zákony) a základními právy a svobodami b) dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - dozor zde vykonává příslušný krajský úřad - o zrušení nařízení rozhoduje ÚS ČR, krajský úřad pozastavuje účinnost - o zrušení usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad c) dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst - kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti - MV ČR kontroluje výkon samostatné působnosti orgánů obcí - Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti orgánů obcí - Obecní zřízení pak dále upravuje oprávnění a povinnosti při výkonu kontroly H) Orgány obcí a) zastupitelstvo obce = kolektivní orgán složený z členů volených v přímých volbách občany obce (volby do obecních zastupitelstev upravuje zvláštní zákon) - pro počet členů obecního zastupitelstva je rozhodující počet obyvatel obce, obecní zřízení stanoví minimální a maximální počet členů = nejvyšší orgán obce = náleží mu rozhodující oprávnění v samostatné působnosti obce nerozhoduje v přenesené působnosti - rozhoduje v záležitostech, které - jsou mu svěřeny zákonem - si vyhradilo v rámci samostatné působnosti obce vydává OZV rozhoduje o vyhlášení místního referenda schvaluje územní plán obce 6

7 rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech obce volí a odvolává starostu a další členy rady - svou působnost vykonává na zasedáních, která jsou zásadně veřejná!!! - zastupitelstvo zasedání nejméně jednou za tři měsíce - rozpuštění obecního zastupitelstva = rozhodnutím MV ČR ředitel krajského úřadu z řad zaměstnanců kraje jmenuje správce obce, který stojí v čele obecního úřadu a zabezpečuje výkon přenesené působnosti - funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí b) rada obce = v oblasti působnosti - samostatné je výkonným orgánem obecního zastupitelstva a jemu odpovídá za výkon této působnosti - přenesené rozhoduje rada jen, stanoví-li tak zákon - kolegiální orgán tvořený starostou, zástupcem a dalšími členy (radními) ze členů zastupitelstva - počet členů je lichý (od 5 do 11), nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů obecního zastupitelstva členy jmenuje odvolává obecní zastupitelstvo - nevolí se v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů funkci rady plní starosta - schází se dle potřeby, schůze jsou zásadně neveřejné - připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění přijatých usnesení - řeší otázky vnitřní organizace obecního úřadu (rozděluje pravomoci v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých odborů) - vydává nařízení obce c) starosta - je volen zastupitelstvem z jeho členů, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu - stojí v čele obecního úřadu - jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu (je-li tato funkce v obci zřízena) - řídí obecní policii (je-li v obci zřízena a není-li tato pravomoc svěřena jinému členu zastupitelstva) - je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, je-li v rozporu se zákonem - ve statutárních městech a v hlavním městě vykonává funkci starosty primátor d) obecní úřad - personálně tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obecního úřad - v rámci působnosti-samostatné plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce v oblasti samosprávy nedisponuje samostatnou rozhodovací pravomocí - v rámci působnosti přenesené-vykonává tuto působnost, pokud není svěřena do působnosti jiného orgánu obce - funkce tajemníka obecního úřadu je povinná (obec je povinna ji vytvořit) v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností, v ostatních obcích se tato funkce zřizuje fakultativně d) zvláštní orgány - v případech stanovených zvláštními zákony starosta zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce a jmenuje a odvolává jejich členy - např. komise přestupková či povodňová jedná se o orgány obce e) orgány zastupitelstva a orgány rady obce 7

8 - zastupitelstvo může (a nemusí) zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit výbory - povinně se zřizuje finanční a kontrolní výbor - při splnění stanovených podmínek možno zřídit výbor pro národnostní menšiny, osadní výbory, - rada může jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídit komise - starosta za splnění zákonných podmínek může komisi svěřit výkon přenesené působnosti ve svěřených oblastech = komise zde má postavení výkonného orgánu obce f) orgánem obce je i obecní policie, je-li zřízena v obci 8

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Obecně závazné vyhlášky ve světle recentní judikatury Ústavního soudu ČR

Obecně závazné vyhlášky ve světle recentní judikatury Ústavního soudu ČR Obecně závazné vyhlášky ve světle recentní judikatury Ústavního soudu ČR JUDr. et Bc. Martin Kohout Česká republi ka se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech I. Cíl pojednání Vydávání tzv. radničních periodik je činností územní samosprávy, na níž se soustřeďuje pozornost teprve v poslední době a to především

Více