Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern"

Transkript

1 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 P írodov dné p edm ty Sada: 1 Ekologie Číslo materiálu v sad : 10 Tento projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem České republiky

2 Název: Abiotické faktory životního prost edí Jméno autora: Mgr. Vladimíra Rohovská P edm t: P írodov dné p edm ty - Ekologie Jazyk: český Klíčová slova: sv tlo, teplo, vzduch, voda, p da Cílová skupina: studenti 1. ročníku SOŠ Stupe a typ vzd lání: 1. ročník SOŠ Očekávaný výstup: Studenti umí vyjmenovat jednotlivé abiotické faktory životního prost edí, znají jejich význam pro organismy a alespo n které adaptace rostlin i živočich k tomuto faktoru.

3 Anotace V tomto výukovém materiálu se studenti seznámí s pojmem abiotické podmínky života i s faktory, které mezi n pat í tj. sv tlo, teplo, vzduch, voda, p da. Metodika Materiál se skládá z prezentace a pracovního listu. Prezentace je zam ená na stručnou charakteristiku jednotlivých abiotických faktor, adaptace rostlin i živočich na daný faktor, pop. jsou uvedeny p íklady. V materiálu jsou v zájmu lepšího zapamatování studenty použity české ekvivalenty odborných výraz, nap. sv tlobytné rostliny místo heliofyty. Pracovní list navazuje na prezentaci a studenti jej mohou vypracovat sami pop. s využitím internetu pro vyhledání p íklad rostlin a živočich. Vypln ný pracovní list m že student m sloužit jako zápis z hodiny.

4 Abiotické faktory životního prost edí (Dopl te vhodné chyb jící výrazy) se zabývá vztahy mezi organismy a prost edím. Prost edí má dv složky ABIOTICKOU = a BIOTICKOU =. Každá složka je tvo ena n kolika faktory. ABIOTICKÉ FAKTORY 1. (viz rébus) hlavní zdroj: u tohoto faktoru jsou rozhodující: a) b) c) O 50 Obrázek 1: Rébus (tvorba autora) (viz tajenka h ebenovky) je jev, kdy jsou organismy ovlivn ny pravidelnými zm nami délky a intenzity osv tlení. H ebenovka: 1. Prvek d ležitý pro stavbu chrupu 2. Živo išné bu ky podobné funkce a tvaru 3. Rostlinné bu ky podobné funkce a tvaru 4. T lísko v bu ce k tvorb bílkovin 5. Hermafrodit 6. Hormon ovliv ující využití cukr v bu kách 7. Proces d lení bun k 8. Ochranná vrstva rostlinných bun k O O E I D S U ROSTLINY zachycují sv tlo pomocí barviva a jeho energii využívají v procesu, kdy tvo í z CO 2, H 2 O pomocí dalších látek látky, které slouží ostatním organism m jako. Dle pot eby sv tla d líme rostliny na sv tlobytné (nap. ), stínobytné (nap. ), dlouhodenní (nap. ), krátkodenní (nap. ) a neutrální (nap. ). ŽIVOČICHOVÉ vnímají sv tlo a umož uje jim Druhy žijící ve tm asto ztrácí barevnost a mívají i redukované zrakové orgány. Sv tlo ovliv uje jejich aktivitu d líme je na denní (nap. ) a no ní (nap. ). Má vliv i na pravideln se opakující životní d je =, nap. rozmnožování, migraci i vým nu srsti.

5 2. (viz rébus) hlavními zdroji jsou: a) b) 70/min Obrázek 2: Rébus (tvorba autora) + Ď Organismy mají své rozmezí teplot, p i kterém se jim da í nejlépe =. Pro v tšinu organism je to 15 C až 30 C, ale nap. bakterie mají 190 C až 100 C. N které organismy snáší v tší výkyvy teplot a vyskytují se v r zných zem pisných ší kách (nap. ), jiné se specializovaly na ur ité teploty d líme je na teplomilné (nap. ) a chladnomilné (nap. ). Adaptace Podstata p izp sobení se vysokým / nízkým teplotám chlupatý povrch list lesklé listy zvýšené odpa ování vody z list pocení živo ich svalový t es ve erní aktivita pouštních živo ich v tší t lní výb žky u živ. v teplých oblastech v tší hmotnost a objem t la p íbuzných druh žijících v chladn jších oblastech K adaptacím pat í i snížení životních funkcí na minimum = neboli zimní spánek a (tajenka osmism rky) neboli letní spánek umož ující p e kání období sucha a vysokých teplot (nap. ). L E R O T S D J J S A A K E T R A E E O M Z R R O E N L S S A E N Z A S U E T O J A D A V H K N L D T I V P R U A Á N K Ý H U M A J B J L I Š K A C I B E E Osmism rka: z následujících živo ich nejprve vypište ty, kte í upadají v zimní spánek. Ostatní následn vyškrtejte v osmism rce. Zbylá písmena tena po ádcích tvo í tajenku. antilopa, cejn, drozd, jelen, jest áb, jezevec, ježek, krahujec, kuna, lama, liška, losos, medv d, orel, ropucha, rosomák, strnad, sviš, šimpanz, terej, uhýk, užovka, vrabec, zmije, želva K Á M O S O R Š E C A N T I L O P A E C

6 3. (viz rébus) p sobí na organismy t mito vlastnostmi: a) klesá se stoupající nadmo skou výškou, tím klesá i parciální (= ) tlak. Existují organismy, které jsou na to adaptované. Rostliny i živo ichové byli nalezeni až ve výškách 6000 m n. m. b) je nízká, proto musí mít létající živo ichové nízkou hmotnost c) je d ležité pro orientaci živo ich (p enos pach a zvuk ), p enos pylu a semen rostlin d) obsah kyslíku, jehož nejv tšími producenty jsou e) obsah CO 2 kolísá kolem 0,03%. Pat í mezi tzv. plyny. Vyšší produkce CO 2 zvyšuje do ur ité míry intenzitu procesu tvorby organických látek rostlinami, tj.. 4. (viz rébus) Je to nezbytná podmínka života jako základ vnit ního prost edí. Pro mnohé živo ichy je i životním prost edím s r znými vlastnostmi: a) se zvyšuje s p ibývající hloubkou, což vyžaduje zvláštní adaptace u hlubokomo ských organism b) hustota je cca vyšší než vzduchu > velká. Proto jsou nejv tší živo ichové obyvatelé mo e. Hustotu ovliv uje i salinita = c) propustnost sv tla závisí na a. Ve v tších hloubkách mají rostliny krom chlorofylu i barviva pro ást sv tla s kratšími vlnovými délkami, tj.. U živo ich v hlubinách m že dojít až k redukci nebo naopak k vývoji umož ujících orientaci i lákání ko isti. Pro suchozemské organismy je voda limitujícím faktorem. Pot eba je r zná, stejn jako zp soby šet ení (nap. ). 5. (viz rébus) vzniká procesem litosféry vlivem. Je zdrojem anorganických látek pro rostliny a životním prost edím mnoha živo ich, hub a mikroorganism. Její d ležité vlastnosti jsou: a) = schopnost vázat ionty a vodu b) = velikost pór a tím i obsah vody a vzduchu c) = obsah iont H 3 O + a OH Obrázek 3: Rébus (tvorba autora) Obrázek 4: Rébus (tvorba autora) Obrázek 5: Rébus (tvorba autora)

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330 2. BLOK:

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více