Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie"

Transkript

1 Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit viteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádený procentním podílem z dlužné ástky za období jednoho roku. Uvádní APRC u úvr na bydlení upravuje Kodex o poskytování pedsmluvních informací souvisejících s úvry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN uvádná u spotebitelských úvr - viz RPSN. Další používaná oznaení: Annual Percentage Rate of Charge Bankomat penžní výdajový automat, který slouží pedevším k výplat hotovosti v bankovkách pomocí platební karty i bankomatové karty. Další používaná oznaení: ATM; Automatic Teller Machine Bankovní pevod prostedek platebního styku. Banky provádjí pevody penz na základ píkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení. Další používaná oznaení: Bank Transfer Bankovní úet úet vedený u banky. Bankovní úty se dlí na jednotlivé typy, nap. bžné úty, vkladové, úvrové atp. Další používaná oznaení: Bank Account Bankovní spojení jednoznané urení útu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvoeno íslem útu klienta a identifikaním kódem banky stanoveným eskou národní bankou. Další používaná oznaení: Bank Connection Bezhotovostní operace Operace uskuteovaná bez použití fyzických penz (hotovosti) prostednictvím bankovních pevod a dalších úetních operací. Další používaná oznaení: Wire Transfer; Noncash Transfer; Cashless Transfer Bžný úet Bankovní úet, na kterém má klient uloženy peníze, které si mže kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výbry penžních prostedk z bžného útu mže klient uskuteovat rznými zpsoby, napíklad v hotovosti i pomocí bezhotovostních pevod z jiných út nebo na jiné úty (nap. výplaty mzdy od zamstnavatele i platby za poskytované služby). Další používaná oznaení: Current Account BIC Bankovní identifikaní kód, užívaný pro úely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní spolenost SWIFT. Další používaná oznaení: Bank Identifier Code Blokace karty Zablokování platební karty na žádost klienta, nap. pi ztrát nebo krádeži platební karty. Další používaná oznaení: Stoplistace karty; Stoplisting Bonita Schopnost klienta splatit požadovaný úvr, respektive jeho schopnost splácet ádn a vas své závazky. Další používaná oznaení: Úvrová schopnost; Creditworthiness Cestovní šek Zvláštní druh šeku, který je nejastji vystaven na nkterou z hlavních mn (nap. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit pedevším v bankách, pípadn v nkterých cestovních agenturách. Je uren pro cesty do zahranií, nebo je možné jej prodat ve vtšin bank v zahranií, pípadn jím lze platit v obchodech nebo za služby (nap. hotely). Pi nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si mže píslušná instituce útovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v pítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + pedložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpenjší variantu pevážení zahraniních valut (tj. platebních prostedk v cizí mn), než je hotovost. Další používaná oznaení: Traveller s Cheque 1/5

2 CR Zkratka uvádná na výpisech z útu oznaující položku, která je naútována ve prospch útu klienta, tj. zvyšuje zstatek útu (nap. píchozí platba). Další používaná oznaení: Kredit; Credit Debetní karta Platební karta spojená se zstatkem na bžném útu. Klient mže pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zstatku na tomto útu. Další používaná oznaení: Debit Card Debetní zstatek záporný zstatek na útu klienta. ástku, která je uvedena na výpise z útu jako zstatek, klient bance dluží (a už vlivem poskytnutého úvru, povoleného peerpání, nedovoleného debetu, i z jiného dvodu). Další používaná oznaení: Debit Balance Depozitní smnka cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení ástky, která je na nm uvedena, k datu na nm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutenosti o vlastní smnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k uritému datu uritou ástku. Disponibilní zstatek peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zstatek na útu, který mže být navýšen o výši povoleného debetu i kontokorentu nebo snížen o blokace na útu (nap. z dvodu exekuce). Další používaná oznaení: Available Balance DR zkratka uvádná na výpisech z útu oznaující položku, která je naútována na vrub útu klienta, tj. snižuje zstatek útu (nap. platba z útu). Další používaná oznaení: Debet; DT; Debit Embosovaná platební karta platební karta, která je krom elektromagnetického proužku (pípadn ipu) sloužícího k výbru v bankomatech a k placení u obchodník pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožuje platbu u obchodník pomocí mechanické teky (tzv. imprinter neboli žehlika). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet i v pípadech, kdy z njakého dvodu selže elektronická komunikace prostednictvím takového terminálu. Další používaná oznaení: Embossed Payment Card Fixaní období období, bhem kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevn. asto se používá u hypoteních úvr, kdy je pro urité období sazba stanovena pevn s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její zmn. Další používaná oznaení: Fixace; Fixed Period Fixní úroková sazba úroková sazba, která je stanovena pevn na celou dobu splatnosti úvru i jiného produktu, nebo na dohodnuté fixaní období (nap. 12,5% p.a.). Další používaná oznaení: Pevná úroková sazba; Fixed Interest Rate Home Banking služba, která klientovi umožuje komunikaci s bankou (vetn zadávání píkaz) prostednictvím sít internet. K zavedení této komunikace je teba mít vhodný poíta s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví). Další používaná oznaení: Home Banking Hotovost bankovky a mince. Další používaná oznaení: Fyzické peníze; Cash Hypotení úvr úvr, který je zajištn zástavním právem váznoucím na nemovitosti. Další používaná oznaení: Hypotéka; Mortgage Credit 2/5

3 IBAN je íslo útu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodáský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). íslo útu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli útu na výpisu z útu. V tomto formátu je teba íslo použít v pípad platby na úet v rámci EHP. Další používaná oznaení: International Bank Account Number Inkasní zpsob placení Inkasní zpsob placení je asto využíván pro pravidelné úhrady, nap. za elektinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a píjemcem pedem dohodnut. Klient (plátce) udlí své bance souhlas s tím, že jeho úet mže být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby ureny (píjemce), pak dává bance pokyn ke zprostedkování platby z útu plátce na svj úet (viz - píkaz k inkasu). Píkaz píjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z dvodu chybjícího svolení k inkasu, nedostateného limitu uvedeného ve svolení, i kvli nedostatenému krytí na útu plátce) je oznaován jako odmítnuté inkaso. Další používaná oznaení: Inkaso; Collection Internetové bankovnictví služba, která klientovi umožuje komunikaci s bankou (vetn zadávání píkaz) pomocí internetu - nepotebuje instalovat žádné speciální programy, postaí mu pouze internetové pipojení. Další používaná oznaení: Internet Banking Karetní asociace sdružení vydavatel platebních karet, nap. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB. Další používaná oznaení: Card Companies Association Kontokorent úet, na nmž má klient bankou povoleno peerpání do urité výše, tedy úet, na kterém klient mže erpat do mínusu v rámci pedem stanoveného limitu. Nkdy mže být klientovi tato služba poskytnuta na jeho bžném útu, jindy na útu speciáln k tomu vyhrazenému. Další používaná oznaení: Kontokorentní úet; Kontokorentní úvr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit Kreditní karta platební karta, s níž je spojena možnost erpání úvru. Úvrový limit kreditní karty je nezávislý na bžném útu klienta; nkteré banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich klient ml veden bžný úet. Další používaná oznaení: Credit Card Kreditní zstatek kladný zstatek na útu. Další používaná oznaení: Credit Balance Mobilní bankovnictví jedna z možností využití pímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (vetn zadávání platebních píkaz) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (nap. SIM toolkit) - oproti bžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta. Další používaná oznaení: GSM Banking p.a. ron; používá se pi vyjádení úrokové sazby, která je obvykle vypoítávána v procentech pro období jednoho roku (nap. 4,5 % p.a.). Další používaná oznaení: per annum PIN osobní identifikaní íslo pro autorizaci transakcí (provádných nap. prostednictvím platební karty, internetu) Další používaná oznaení: Personal Identification Number Platební karta karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u vtšiny prodejc a vybírat hotovost v bankomatech, pípadn využívat jiné služby, které bankomat nabízí (nap. dobíjení kredit na mobilních telefonech). Další používaná oznaení: Payment Card Pohyblivá úroková sazba úroková sazba, která není stanovena pevn pro celé období, nýbrž se mní v závislosti na vývoji trhu. Další používaná oznaení: Floating Interest Rate 3/5

4 Platební píkaz k inkasu pokyn píjemce, aby banka, zprostedkovala pevod penz z útu plátce na jeho úet. K tomu, aby na základ takového pokynu k odepsání penz z útu klienta (plátce) skuten došlo, je krom jiného zapotebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovn zmocnil k provádní plateb formou inkasa ve prospch útu píjemce v tomto zmocnní uvedeného (dal svolení k inkasu). Další používaná oznaení: Píkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order Platební píkaz k úhrad pokyn klienta (plátce) bance, aby pevedla peníze z jeho útu na úet píjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v urité výši). Další používaná oznaení: Píkaz k pevodu; Payment Order Pímé bankovnictví zpsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto pípad pedává a získává informace pímo pomocí nkterého z elektronických kanál (nap. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostednictvím pracovníka banky na pepážce. Další používaná oznaení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking Revolving opakování (obnova) produktu (nap. úvr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek. Další používaná oznaení: Revolving RPSN pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit viteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádený procentním podílem z dlužné ástky za období jednoho roku. Povinnost uvádt RPSN u spotebitelského úvru je stanovena zákonem. Další používaná oznaení: Roní procentní sazba náklad; Annual Percentage Rate of Charge Smnka cizí / Smnka vlastní cenný papír, který obsahuje urité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínený závazek i píkaz výstavce zaplatit stanovenou ástku v uritou dobu na uritém míst, a který dává pravoplatnému majiteli smnky právo vyžadovat v souladu se smnkou toto plnní. Další používaná oznaení: Bill of Exchange; Promissory Note Splátkový kalendá pehled jednotlivých dílích splátek, jimiž je postupn splácen úvr i jiný dluh. asto pjde o pehled, v nmž bude uvedena pesná výše a datum splatnosti každé splátky. Další používaná oznaení: Amortizaní plán; Amortization schedule Splatnost datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit uritou ástku druhé stran. Další používaná oznaení: Maturita; Maturity; Due Date Svolení k inkasu souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho útu uskutenila inkasa, k nimž dá píkaz osoba v písemném souhlasu výslovn uvedená. Další používaná oznaení: Zmocnní k inkasu; Direct Debit SWIFT celosvtový systém umožující chránný penos v rzných produktových oblastech Další používaná oznaení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Šek platební prostedek, který opravuje osobu na šeku uvedenou k výplat ástky uvedené na šeku, a to z útu osoby, která šek vystavila. Další používaná oznaení: Cheque Telefonní bankovnictví služba, která klientovi umožuje komunikaci s bankou prostednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním zpsobem, anebo prostednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (nap. sít GSM), která zabezpeuje vyšší míru ochrany klienta (nkdy též GSM Banking). Další používaná oznaení: Phone Banking 4/5

5 Trvalý platební píkaz k úhrad/k inkasu píkaz k opakovanému pevodu penz z útu klienta na jiný úet/nebo k inkasu Další používaná oznaení: Standing Payment Order Úetní položka - aktivní promítnutí transakce, k níž došlo z podntu klienta (nap. píkazy k úhrad, výbry v hotovosti daným klientem). Další používaná oznaení: Accounting entry - active item Úetní položka - pasivní promítnutí transakce, která se projevila na útu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podntu (nap. píchozí platby na úet klienta, provedená inkasa k tíži jeho útu). Další používaná oznaení: Accounting entry - passive item Úroková sazba cena pjených i uložených penz obvykle vyjádená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze pjeny i uloženy, a asto také s ástkou. Další používaná oznaení: Interest Rate Vázaný úet úet, z nhož je možné erpat pouze pi splnní uritých podmínek stanovených ve smlouv. Další používaná oznaení: Escrow Account Vklad peníze vložené na úet, a už v hotovosti, i bezhotovostn. Další používaná oznaení: Deposit Vkladový úet úet, který slouží k ukládání penz klienta na uritou dobu za pedem dohodnutou úrokovou sazbu. Vtšinou pjde o uložení urité ástky na uritou dobu za pevn dohodnutou sazbu. Další používaná oznaení: Termínovaný úet; Depozitní úet; Depozitum; Deposit Account Výpis z útu dokument, který potvrzuje pohyby a zstatek na útu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi pedává (osobn, zasílá poštou i jiným dohodnutým zpsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou i nap. karetními asociacemi). Další používaná oznaení: Statement of Acccount; Account Statement Zstatek na útu ástka, která je v uritém okamžiku evidována jako stav na útu klienta. Mže jít o zstatek kreditní i debetní, tedy ástku, která je klientovi skuten k dispozici, i ástku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží. Další používaná oznaení: Saldo; Balance; Account Balance 5/5

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD, ZÁKLAD ZDARMA, PLUS, PLUS ZDARMA A ELINKA Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Ceník pro Cenový program Základ, Základ Zdarma, Plus, Plus a elinka OBSAH STRANA

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zahraniční platební styk v přímém bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Příručka uživatele Duben 2015 2 3 ÚVOD Vážený kliente, zahraniční platební styk je téma, které

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více