1.3 SOUČASNOST STATISTIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3 SOUČASNOST STATISTIKY"

Transkript

1 Současnost statistiky Aleš Drobník strana SOUČASNOST STATISTIKY FISKÁLNÍ POLITIKA VLÁDY Fiskální politiku provádí většinou vláda stanovením nebo změnou výše daní, přerozdělování peněz získaných z daní. Vláda provádí v oblasti fiskální politiky tyto činnosti: Stanovení výše daní podnikům a organizacím (právnickým osobám). Stanovení výše daní pracovníkům a živnostníkům (fyzickým osobám). Stanovení daně spotřební a daně z přidané hodnoty (DPH) různým druhům výrobků. Snížená či nulová DPH se dává tam, kde chce stát podpořit spotřebu (základních potravin), anebo služeb (stavebních prací). Poskytování dotací tam, kde stát chce podpořit výrobu (zemědělskou) či výrobky (čističky odpadních vod, tepelná čerpadla, sluneční kolektory). K provádění fiskální politiky musí stát znát, jaká je ve státu celková výroba a spotřeba zboží a služeb a vývoz a dovoz. Tzn., kolik se vyrobí, spotřebuje, vyveze a doveze konkrétních výrobků (mléka, vajec, pšenice, žita, piva, automobilů, strojů aj.) i služeb. Vláda musí mít představu: které výroby je třeba podpořit daňovými úlevami nebo dotací; v jaké míře je třeba podporovat ekologické projekty, alternativní zdroje energie, výsadbu lesů za účelem zmírnění povodní, ekologické zemědělství; do kterých regionů přerozdělit státní peníze na podporu přeměny například těžkého průmyslu na průmysl lehký; které aktivity je možné omezit nebo nepodporovat, neboť se o ně postará tržní mechanismus a konkurence. Aby stát dobře řídil fiskální politiku, musí mít dostatečně dobré informace o výrobě, spotřebě, vývozu a dovozu, tj. o ekonomické a společenské situaci. Stát musí mít vybudované orgány, které informace zjišťují, zpracovávají a rozebírají: Orgány státní statistiky v ČR Český statistický úřad (ČSÚ) zjišťuje informace o výrobě, spotřebě, tržbách organizací atd. Celní orgány (sledují vývoz a dovoz zboží) Centrální banka v ČR Česká národní banka (ČNB) pomáhá státu řídit monetární politiku.

2 Současnost statistiky Aleš Drobník strana MONETÁRNÍ POLITIKA CENTRÁLNÍ BANKY Spočívá mimo jiné ve vydávání hotovostních peněz. V ČR je centrální bankou Česká národní banka K tomu, aby v oběhu bylo právě tolik peněz, kolik je potřeba, musí stát prostřednictvím statistických orgánů (Český statistický úřad, ČSÚ) evidovat aspoň s určitou přesností, např. jaké jsou tržby za zboží a služby v různých obdobích roku. Neznalost těchto věcí a neodpovídající množství peněz by vedlo k ekonomické a společenské krizi. To se v historii stalo, např. Německo po roce EVIDENCE V ORGANIZACÍCH Problém: Odkud stát, respektive Český statistický úřad (ČSÚ), zjistí informace, jako např. kolik se v ČR vyrobí v r osobních automobilů, hektolitrů mléka, tun pšenice, jaké jsou tržby obchodů za prodané potraviny? Organizace (výrobní, obchodní firmy, úřady) jsou povinny vést si evidenci prvotní, účetní, operativní a statistickou. Např. kolik za měsíc prodaly vlastních výrobků, kolik zboží v naturálních jednotkách (ks, l, hl, ), jaké měly za rok tržby v Kč, náklady v Kč PRVOTNÍ EVIDENCE Znamená, že organizace povinně sleduje: stav pracovníků, stav zvířat, záznam narozených telat, selat, kuřat atd. zemědělské organizace, firmy Evidence pracovníků a mzdová evidence se vede mj. za účelem stanovení daně z příjmu FO ÚČETNÍ EVIDENCE Je zásadně v peněžních jednotkách (Kč) organizace sleduje: svůj hospodářský výsledek, výnosy a jejich složky na účtech 6xx (tržby za prodané výrobky, tržby za prodané zboží aj.) náklady a jejich složky na účtech 5xx (mzdové náklady aj.) množství nedokončené výroby, materiálu na skladě aj. Firmy si vedou: povinně finanční účetnictví mj. kvůli stanovení daně z příjmu, dobrovolně vnitropodnikové účetnictví za účelem kalkulace nebo stanovení ceny výrobků a služeb.

3 Současnost statistiky Aleš Drobník strana OPERATIVNÍ EVIDENCE Je zásadně v naturálních jednotkách např. ks vyrobených jízdních kol, litry mléka, tuny obilí, počet ha osetých pšenicí, vyprodukované tuny obilí atd. Poznámka: V rámci prvotní, účetní či operativní evidence si organizace některé informace vede: nepovinně jen pro svoji potřebu (např. spotřebu krmiva u skupiny jaloviček, u skupiny dojnic, býků apod.) povinně ze zákona (evidence pracovníků, jejich mezd a odvodů pojištění, evidence účetní, evidence množství výrobků za rok) STATISTICKÁ EVIDENCE Jsou takové informace, které si organizace: Poznámka: povinně vede, povinně předá státu (Českému statistickému úřadu, neboli ČSÚ) prostřednictvím výkazu, což je tabulka v papírové či elektronické podobě vyplněná některými informacemi z prvotní, účetní a operativní evidence. Organizace výkaz zašle na okresní reprezentaci Českého statistického úřadu (OR ČSÚ) v okresním městě poštou nebo mailem. Více o tom později. Na základě evidence organizace či souhrnné evidence za okres, kraj, stát, EU či svět ekonomičtí a statističtí odborníci tvoří za pomoci znalostí ekonomiky, statistiky, výpočetní techniky: vývoj jednotlivých ukazatelů v čase (např. vývoj roční tržeb firmy za výrobky za posledních 10 let, vývoj ročních nákladů firmy, ročních mzdových nákladů firmy, průměrného ročního stavu pracovníků za posledních 7 let ) poměrné ukazatele, jež jsou smysluplné či znáte z ekonomiky, např. množství výrobků v Kč na jednoho pracovníka firmy, zisk na jednoho pracovníka, rentabilita tržeb, obratovost, likvidita vývoj poměrných ukazatelů v čase (např. vývoj ročního zisku na pracovníka, vývoj rentability tržeb za 10 let. Mezi ukazateli (i poměrnými) se hledají souvislosti, zkoumají, jak např. marketingová (odbytová a propagační) politika firmy nebo daňová či dotační politika státu ovlivní výstupy podniku (objem výrobků a služeb).

4 Současnost statistiky Aleš Drobník strana DEFINICE STATISTIKY STATISTIKA Pracuje s informacemi (číselnými, někdy slovními). Již po několik tisíciletí se užívá k řízení hospodářství a společnosti. Zajišťuje zpětnou vazbu při řízení státu. Užívá se v běžném životě každého člověka (aritmetický průměr, porovnání pomocí poměrných čísel, %, indexů). V 19. a 20. století se stala statistika vědou, která provádí tyto činnosti: A) Pomocí státních statistických úřadů a soukromých firem na průzkum získává (zjišťuje), zpracovává, rozebírá a poskytuje číselné i slovní údaje (informace) o jevech hromadné povahy v oblasti ekonomiky, společnosti, anebo přírodních věd B) Údaje (informace) získává: vyčerpávajícím způsobem (např. Sčítání lidu, domů a bytů nebo výkaznictví, kdy organizace poskytuje údaje o sobě (hospodářský výsledek, tržby za prodané výrobky, množství prodaných výrobků, stav pracovníků ) výběrovým zjišťováním (např. výdaje obyvatelstva se nezjišťují u všech obyvatel státu. To je náročné a drahé. Stačí vhodně vybrat např obyvatel, ty podrobit zkoumání kolik vydávají za co. Výsledek bude přibližně stejný, jako kdyby se zkoumali všichni obyvatelé.) C) Poskytuje údaje pro řízení státu, regionů, obcí, hospodářských odvětví i firem. D) Je v sepětí s matematikou, výpočetní technikou, ekonomií, ekonomikou, účetnictvím VYSVĚTLENÍ POJMŮ Z DEFINICE Jevy hromadné povahy, např.: Počet narozených dětí v ČR v r Produkce pšenice na okrese Strakonice v r. 2011, v roce Tržby maloobchodů v ČR za srpen 2012 atd. Jev individuální, např.: Dne 16. listopadu 1963 se narodil v nemocnici v Turnově chlapeček Aleš Drobník.

5 Současnost statistiky Aleš Drobník strana 5 Otázka: Zabývá se statistika jevy individuálními, anebo jevy hromadné povahy, anebo oběma jevy? Odpověď: Najdete po přečtení definice v rámečku. Statistické zjišťování: Příklad: Krajská správa Českého statistického úřadu (KS ČSÚ) Strakonice zašle poštou do strojní firmy výkaz (buď v papírové podobě předtištěné tabulky, anebo elektronickou formou): Máme Měsíční podnikový výkaz průmyslové organizace. Pracovník firmy výkaz vyplní za srpen: Výroba zboží v tis. Kč: ( tzn Kč!) Počet pracovníků: 100 Pracovník firmy vyplněný výkaz zašle na KS ČSÚ Strakonice Proběhlo statistické zjišťování = statistické šetření, shromažďování a zaznamenání statistických údajů, které mají většinou číselnou, někdy slovní podobu. Získáme zatím neuspořádané údaje. Statistické zpracování: = jedna ze základních metod statistiky, budeme se jí zabývat později. Abychom získali alespoň základní představu, co je statistické zpracování, zatím postačí následující dva příklady statistického zpracování ekonomem organizace a pracovníkem ČSÚ: Ekonom organizace údaje z evidence nebo z výše uvedeného výkazu shromáždí a může vypočítat například vypočítat statistické (ekonomické) ukazatele (charakteristiky): Příklad: Kolik zboží vyrobí 1 pracovník firmy za měsíc? Řešení: Kč / 100 pracovníků = Kč/pracovníka. Pracovník Krajské správy Českého statistického úřadu (KS ČSÚ) na pracovišti Strakonice převezme výkazy došlé poštou nebo elektronicky. Přehledně je uspořádá podle odvětví (zemědělství, jednotka v obchodu, pohostinství a ubytování, jednotlivých odvětví průmyslu aj.). Například: Ze všech došlých výkazů všech textilních firem okresu spočítá např. celkovou výrobu textilního zboží v peněžních jednotkách na okrese Strakonice. Ze všech došlých výkazů všech subjektů zabývajících se zemědělskou výrobou okresu spočítá např. celkovou výrobu brambor v r na okrese Strakonice a celkovou tržbu za prodané brambory na okrese Strakonice. Ekonom organizace nebo pracovník KS ČSÚ provedli tzv. statistické zpracování zjištěných statistických informací (údajů). Statistické třídění Statistické třídění je jedna ze základních metod statistického zpracování. Budeme se jí zabývat později. Abychom získali alespoň základní představu, co je třídění, zatím postačí prozatím následující příklady: Statistické třídění na úrovni organizace. Pracovník, který spravuje podnikovou databázi: roztřídí soubor pracovníků podniku podle třídícího znaku pracovní kategorie na třídy: dělníci, techničtí pracovníci, hospodářští pracovníci, pomocní a obsluhující pracovníci,

6 Současnost statistiky Aleš Drobník strana 6 roztřídí soubor pracovníků podniku podle třídícího znaku pohlaví na skupinu žen a skupinu mužů apod. Statistické třídění na úrovni KS ČSÚ. Pracovník KS ČSÚ: Uspořádá došlé výkazy od organizací podle odvětví (zemědělství, strojnictví, elektrotechnika, textilní výroba aj.). Data z výkazů převede do databázového prostředí a zjistí např. souhrnné tržby všech zemědělských organizací na okrese, průměrnou tržbu na pracovníka aj. V rámci jednoho odvětví (organizace s převahou strojní výroby) roztřídí, kolik je malých, středních a velkých strojních firem na okrese. Jaké jsou tržby v nich, náklady, hrubé zisky, roční tržby na zaměstnance atd. Statistický rozbor (analýza): Statistický rozbor využívá: Data, informace (například tržby organizací za měsíc, průměrný měsíční stav pracovníků) Z dat vypočtené ukazatele (např. ukazatel: kolik zboží vyrobí 1 pracovník firmy za měsíc) Z dat, informací pomocí matematických metod (viz později), znalostí ekonomiky, souvislostí mezi ekonomickými jevy provádí: Zkoumání příčin (např. nižší výroby textilního zboží, nižšího výnosu pšenice) Zkoumání závislosti (např. závislosti: výroby textilu v ČR na dovozu textilu, výnosu brambor na množství hnojiv, výroby mléka a spotřeby vápníku na obyvatele) Vysvětluje minulé, předpovídá budoucí jevy (výnos pšenice v ČR v r. 2012, stav dojnic v ČR v r aj.) K provádění kvalifikovaných ekonomicko-statistických rozborů musí být člověk odborníkem v ekonomice (včetně globálních ekonomických jevů), statistice, matematice, tzn. mít např. vysokoškolské ekonomické vzdělání a praxi v oboru DRUHY STATISTIKY Statistiku můžeme rozdělit na jednotlivé druhy podle toho, jakou činnost z definice statistiky provádíme, jakou oblastí se zabýváme. Aby Vám tato kapitola dala úplný smysl, přečtěte si prosím znovu text v rámečku v kapitole Definice statistiky. Statistiku můžeme rozdělit na statistiku popisnou, matematickou, experimentální a ekonomickou. 1. Popisná statistika získává a poskytuje číselné i slovní údaje (informace) o jevech hromadné povahy v oblasti ekonomiky a společnosti. Vzniká již ve starověku (Egypt, Řím) a středověku (viz kapitola Historie statistiky ). Popisuje stav ekonomiky a společnosti bez hlubšího rozboru

7 Současnost statistiky Aleš Drobník strana 7 2. Obecná neboli matematická statistika zpracovává a rozebírá číselné i slovní údaje (informace) o jevech hromadné povahy v oblasti ekonomiky, společnosti, anebo přírodních věd. Využívá nástrojů matematické statistiky, jako známý průměr, poměrná čísla, %, zatím neznámé geometrický průměr, medián, modus, variability a další metody či pojmy, které se naučíte. Tyto aj. nástroje pomáhají tvořit statistický rozbor zkoumaného jevu. 3. Experimentální statistika zjišťuje (získává), zpracovává, rozebírá a poskytuje číselné i slovní údaje (informace) o jevech hromadné povahy v oblasti přírodních věd. Např. Vliv přídavku do krmiva na snášku dvou skupin (souborů) slepic. Každý soubor má třeba 100 slepic. Kontrolní soubor normální strava Pokusný soubor normální strava s přídavkem Otázka: Musí se přídavek vždy vyplatit? (Vyřešíme později.) 4. Ekonomická statistika zjišťuje (získává), zpracovává, rozebírá a poskytuje číselné i slovní údaje (informace) o jevech hromadné povahy v oblasti ekonomiky a společnosti Do ekonomické statistiky patří například: Zemědělská statistika, statistika průmyslu, statistika dopravy atd. OPAKOVACÍ OTÁZKY 1. Co je to prvotní evidence, účetní evidence a operativní evidence? Uvedeme příklad, co každá evidence sleduje, v jakých jednotkách? 2. Jak stát a jeho orgány získají informace o hospodářství, společnosti? 3. Definice statistiky dnes. Pomocí koho a co statistický úřad provádí? Jak získává informace? Komu slouží? S jakými vědami statistika souvisí?

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 EKONOMICKÁ ANALÝZA ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV ČERNÝ s využitím studie Analýza ČRDM ekonomické aspekty činnosti ČRDM autorů Mgr. et

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více