Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015"

Transkript

1 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně), nikli např. bcí zřízená právnická sba. Svazek bcí, který je registrván v suladu se záknem bcích, a t puze v případě, že žadatelem nemůže být jedna bec, prtže akce zasahuje d katastrálníh území více bcí (např. v případě vybudvání cyklstezky neb naučné stezky). Vlastnictví (viz. bd 5.13 Zásad pdprgramu) Žadatel musí mít mvitý i nemvitý majetek, k němuž se váže žádst dtaci, v plném rzsahu ve svém vlastnictví (nikli v nájmu) a bez mezení vlastnickéh práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apd.). Strategický rzvjvý dkument (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec musí mít zpracvaný a zastupitelstvem schválený strategický rzvjvý dkument. V případě, že je žadatelem svazek bcí, musí mít zpracvaný a nejvyšším rgánem svazku bcí schválený strategický rzvjvý dkument. Strategický rzvjvý dkument se k žádsti nepřikládá! Výběr ddavatele (viz. bd 5.4 Zásad pdprgramu) Výběr ddavatele musí být prveden pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Bližší infrmace k veřejným zakázkám, včetně zakázek maléh rzsahu můžete nalézt v Metdice k zadávání veřejných zakázek (str. 320). Uznatelnst nákladů Náklady na přípravu žádsti, na zhtvení prjektvé dkumentace a na dměny manažerů nejsu uznatelnými náklady akce. Dtační titul č. 3 Pdpra splupráce bcí na bnvě a rzvji venkva D finančních nákladů akce, z nichž bude pčítán 70% dtace, nelze zahrnut následující plžky: náklady na dpravu d místa knání akce (účastníci seminářů, knferencí aj. si náklady na dpravu hradí sami). Náklady na dpravu jsu uznatelné puze v případě, když jsu účastníci děti a mládež d 18 let (včetně) a jejich pedaggický dprvd, náklady na úhradu prjektvé dkumentace, inženýrských činnstí a na dměny manažerům, náklady na ubytvání, náklady na zpracvání žádsti, náklady spjené s rganizací akce (náhrada za telefnické rzhvry, prvz kanceláře, papír aj.), náklady na dprvdný kulturní prgram, náklady na bčerstvení jsu limitvány 300,- Kč na sbu a den. Sučástí žádsti musí být pdrbný plžkvý rzpčet na akci. 1

2 Splufinancvání akce (viz. bd 3.7, 3.8 a Zásad pdprgramu) Předmětnu akci nelze dtvat z jiných nárdních prgramů, pdprgramů neb dtačních titulů státníh rzpčtu neb pdprgramů splufinancvaných z prstředků EU. Akce může být všem splufinancvána z rzpčtu kraje. V takvém případě bude výše dtace ze zdrjů pdprgramu stanvena tak, aby splu s pdílem finančních prstředků kraje nepřesáhla 90 % celkvé výše skutečně vynalžených uznatelných nákladů akce. Pvinná spluúčast účastníka pdprgramu na krytí nákladů realizace akce může být tvřena vlastní ddávku materiálů a dbrvlnu prací bčanů bce. Znaleckým psudkem se dkládá, v jaké výši byla dbrvlná práce vyknána. Upřesnění zapjení dětí a mládeže v rámci dtačníh titulu č. 2 Pr psuzvání zamýšlených akcí je rzhdující především sulad se základním cílem dtačníh titulu. Pr ptřeby tht dtačníh titulu je hrním limitem pr mládež 18 let, děti d 3 let mhu být zastupeny rdiči. V praxi může jít následující akce inicivané dětmi, jejich představami a přáními shrmážděnými, vyjádřenými a převedenými d knkrétnější pdby např. při šklní neb předšklní výtvarné výchvě neb v zájmvých kružcích a skupinách; navržené neb dílčím způsbem rzpracvané (mdelvané) dětmi, jejich zájmvými kružky a skupinami; vybírané dětmi, jejich zájmvými kružky a skupinami z širší nabídky rzvjvých akcí, které bec zamýšlí v nejbližším bdbí realizvat; připravvané dětmi při splečných setkáních a mdervaných diskusích, např. stanvením a upřesněním pdby akce určené pr děti a mládež; na jejichž realizaci se děti samy neb prstřednictvím svých zájmvých kružků a skupin v určitých fázích bezprstředně tvůrčím způsbem pdílejí (nemá zde však jít takvé zapjení dětí, při němž by vyknávaly puhé pmcné práce a úkny pdle pkynů dspělých), Pkud jde knkrétní typy akcí, je mžné je třídit pdle věkvých skupin, pr něž jsu určeny. U věkvé skupiny dětí d 3 let a jejich rdičů půjde např. vytvření pdmínek pr vzájemné setkávání v místech s bezpečným přístupem, kde se mhu dplňkvě přádat s přispěním dalších bčanů bce také kulturní akce (výstavy, divadelní představení) neb sprtvní sutěže. Akce pr děti d 3 d 6 let se mhu vyznačvat vazbu na předšklní zařízení. Děti ve splupráci s učitelkami ze šklky se mhu zaměřit na její vybavení, zařízení zahrady a hřiště a na kvalitní a pr phyb dětí bezpečné přístupvé kmunikace spjující místa významná pr získávání živtních zkušenstí dětí: bydliště, šklku, pzději i zařízení služící bchdu a službám. Pr věkvu skupinu 6-10 let se rzšiřuje akční rádius - prstrvě i zájmvě. Je prt vhdné d mimšklních aktivit zapjit pdle mžnstí nejen učitele, ale i místní splky, aby děti měly větší prstr pr frmulace, přípravu a předkládání svých nápadů i knkrétních návrhů. Zvyšující se mbilita dětí v tmt věku se dráží v zájmu zařízení pr jízdu na klech, skatebardech neb klečkvých bruslích, své míst mhu mít i cyklstezky, vhdnu frmu lze pdchytit i zájem přírdu (péče bitypy) a práci na zahradě (výsadba a kultivace strmů a rstlin). Děti ve věkvé skupině let již ptřebují vedle dstatečnéh venkvníh prstru i místa a příležitsti pr vzájemné setkávání a sebevyjádření. Vhdné akce pr tut věkvu skupinu prt mhu být zaměřeny např. na zřizvání klubven a sprtvišť a vytváření pdmínek pr vznik a pdpru činnstí zájmvých pracvních kružků a skupin. 2

3 Mládež ve věku let již může převzít část dpvědnsti za rzvj bce, hledá mžnsti svéh pracvníh uplatnění a ptřebuje k tmu citlivý a vstřícný přístup statních bčanů bce. Vhdné akce by zde prt měly především přispívat k integraci mládeže d živta bce a ke slaďvání zájmů a splečnéh pstupu rzdílných skupin v bci. Splňuje-li daná akce v dstatečné míře pdmínku zapjení dětí a mládeže, nebývá zpravidla těžké t prkázat. Je t zřejmé také z pvahy zamýšlené akce, kteru zapjení dětí a mládeže přirzeným způsbem dtváří. Napak pkud by měly být zájem a účast dětí a mládeže uměle "narubvány" na rzvjvý záměr bce, frmulvaný a připravvaný bez nich, bude také "prkazvání" pdstatně btížnější neb dknce přím nemžné. Pkyny pr vyplnění elektrnické žádsti Žadatel dtaci vyplní elektrnický frmulář Žádst pskytnutí dtace z aplikace IS DIS ZAD. Základní údaje Název akce uveďte knkrétní bjekt, na jehž bnvu či výstavbu žádáte dtaci (např. Dětské hřiště u MŠ). Stručná charakteristika akce stručně ppište hlavní záměr realizvané akce a uveďte předpkládaný pstup realizace akce. Statutární zástupci, kntaktní sby žadatele Statutárníh zástupce i kntaktní sbu vyplňujte vždy i v případě, že se jedná jednu a tu stejnu sbu. Statutární zástupce - uveďte starstu neb míststarstu. Kntaktní sba - kntaktní sba pr administraci tét knkrétní žádsti dtaci. Osby jednající jménem žadatele (dle zákna 218/2000 Sb. 14 dstavce 3 písm. e) Osby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jak jeh statutární rgán neb jednají na základě udělení plné mci. Osby, v nichž má žadatel pdíl (dle zákna 218/2000 Sb. 14 dstavce 3 písm. e) Uveďte právnické sby, v nichž má žadatel pdíl a výši tht pdílu (např. akcivý pdíl v akcivé splečnsti). Uveďte prsím i právnické sby, u nichž je zřizvatelem bec (např. MŠ, ZŠ, kulturní či sciální instituce). Specifické údaje Pčet byvatel - vyplňte věřitelný a nejaktuálnější údaj z matriky neb ze zdrjů Českéh statistickéh úřadu. Rzpčet bce - uveďte příjmy a výdaje na rk Pkud bec nemá schválený rzpčet na rk 2015, uveďte rzpčet za rk 2014 a přilžte k žádsti předpkládaný rzpčet na rk

4 Přehled dtací Uveďte přehled všech dtací, které byly bci schváleny v rce Jedná se dtace krajské, nárdní, evrpské a další zahraniční prgramy. Termíny přípravy a realizace akce Realizace akce (prjektu) stanvená pskytvatelem - datum zahájení: předpkládané datum zahájení realizace prjektu - datum uknčení: pslední den měsíce, ve kterém předpkládáte uknčení realizace prjektu Předlžení dkumentace k závěrečnému vyhdncení akce (prjektu) ZVA - datum zahájení: 1. den následujícíh měsíce p uknčení realizace prjektu - datum uknčení: pslední den 6. měsíce d předlžení závěrečnéh vyhdncení prjektu Příklad: datum zahájení realizace akce > datum uknčení realizace akce > datum předlžení ZVA > datum uknčení ZVA Rzhdující prjektvé parametry Jedná se předběžný dhad parametrů realizvané akce. Nevyplňují se všechny parametry, ale puze ty, které nejvíce dpvídají plánvanému prjektu. Př. 1: dětské hřiště: vyplníte parametr plchy k pskytvání veřejných služeb hrazených z becních rzpčtů a uvedete plánvanu plchu dětskéh hřiště v m 2. Hřiště bude bsahvat něklik herních prvků, které zařadíte d prjektvéh parametru strje a zařízení a uvedete pčet kusů herních prvků. Př. 2: splečné šklení bcí na téma rzvj venkva: uvedete parametr akce zaměřené na prpagace dbré praxe a pčet plánvaných šklení. Investiční/Neinvestiční bilance Zařazení d investiční/neinvestiční bilance knzultujte s účetní bce! Částky zadávejte v celých krunách! Dtaci vyplňujte d řádku 6570/ 5570 VDS rzpčet kapitly správce prgramu a vlastní zdrje vyplňujte d řádku 5679 jiné než výše uvedené vlastní zdrje účastníka prgramu. Částky v řádcích 64ps a 69zs/54ps a 59zs se musejí rvnat, aby byla bilance vyrvnaná! Pdání žádsti dtaci Žadatel dtaci vyplní elektrnický frmulář Žádst pskytnutí dtace z aplikace IS DIS ZAD. Zárveň d tét aplikace žadatel elektrnicky vlží veškeré pžadvané přílhy (specifikvané v bdě 7.2 Zásad pdprgramu). Pžadvané přílhy musí být naskenvané a pdepsané starstu/starstku bce. Listinná pdba žádsti musí bsahvat veškeré pžadvané přílhy z bdu 7.2 Zásad pdprgramu v riginále neb věřené kpii. Žádst musí být dručena v nerzebíratelném prvedeném (např. 4

5 kružkvá, knižní, spirálvá neb tepelná vazba) d termínu uknčení pdávání žádstí na pdatelnu Ministerstva pr místní rzvj. Adresa pr zasílání žádstí: Ministerstv pr místí rzvj ČR Starměstské náměstí Praha 1 Žádst lze dručit i sbně na pdatelnu MMR. Úřední hdiny pdatelny: PO PÁ 7:45 16:00. 5

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více