Akční plán pro rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán pro rok 2013"

Transkript

1 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje vznikl v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum n podporu integrace cizinců 2010 (číslo projektu EIF ) financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Jihomoravský kraj a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. ZPRACOVATEL: Socio.factor KONZULTAČNÍ TÝM Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje Žerotínovo nám. 3/5, Brno 1

3 OBSAH ÚVOD... 3 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU Struktura priorit a opatření Priority, opatření a aktivity... 6 A. Procesní zázemí integrace... 6 B. Komplexní integrační služby... 9 C. Sociálně-ekonomická integrace D. Zapojování cizinců a informovanost Specifikace aktivit realizace v roce A. Procesní zázemí integrace B. Komplexní integrační služby C. Sociálně-ekonomická integrace D. Zapojování cizinců a informovanost II. SCHÉMA NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU

4 ÚVOD Podpora integrace cizinců ze třetích zemí je dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje (dále jen JMK ) především z toho důvodu, že tato skupina obyvatel má na životě místní společnosti velký podíl (JMK je po Praze a Středočeském kraji třetím regionem s nejvyšším počtem žijících cizinců ze třetích zemí). Významným krokem JMK v oblasti integrace cizinců byla v roce 2009 iniciace vzniku Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a Programu cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje (dále jen Program ). Celkovým cílem Programu je zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemí měli šanci efektivně začlenit do běžného života. Program schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne na svém 19. zasedání usnesením č. 1138/10Z 19. Akční plán představuje strukturu priorit, opatření a aktivit, které budou realizovány v roce Pro podrobnější poznání celého Programu a problematiky integrace cizinců na území Jihomoravského kraje je vždy nezbytné se seznámit s komplexní dokumentací, tedy s Programem cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje , který je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje a Jihomoravské regionálního centra na podporu integrace cizinců a 3

5 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU Vize Programu je: Vytvořit dobrou výchozí pozici a základní předpoklady pro podporu úspěšné integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji a zformovat základní principy lokální integrační politiky vycházející z potřeb území. Motto Programu: Jsme krajem, který komunikuje s cizinci ze třetích zemí a podporuje jejich efektivní integraci do společnosti. Celkový cíl: Zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemí měli šanci efektivně začlenit do běžného života. 4

6 Dílčí cíle: Cíl 1: Rozvoj a institucionalizace procesního zázemí integrace cizinců ze třetích zemí Cíl 2: Zpřístupnění komplexní nabídky služeb cizincům ze třetích zemí podporující jejich začleňování do společnosti. Cíl 3: Podpora síťování a prohlubování spolupráce klíčových aktérů procesu integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje Cíl 4: Podpora stěžejních integračních aktivit v souladu s doporučeními EU 1. Struktura priorit a opatření PRIORITA A. PRIORITA B. PRIORITA C. PRIORITA D. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ- EKONOMICKÁ INTEGRACE ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVAN OST 1 Formalizace procesů a institucionální zázemí 2 1 Rozvojové strategie 2 1 Podpora inkluzivního vzdělávání 2 1 Zapojování cizinců 2 Rozvoj spolupráce aktérů integrace 3 Zajištění integračních služeb Integrace na trhu práce Monitoring situace 3 Další rozvoj Centra 5 Posílení informovanost i

7 2. Priority, opatření a aktivity A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ Charakteristika opatření: Opatření sleduje nezbytné předpoklady koordinace a řízení integračních procesů, kterými jsou formalizace organizačních a koordinačních procesů a vytvoření funkčního institucionálního zázemí integrace. K tomu je zapotřebí vymezit organizační strukturu aktérů integrace, v rámci ní popsat dílčí činnosti, definovat pravidla, pravomoci kompetence. V rámci tohoto procesu je nutné vyzdvihnout koordinační pozici a dílčí výkonné role. Významné postavení v procesu institucionalizace zaujímá Platforma, jejíž prioritou je vedení dialogu s cílem eliminovat konflikty, vytvoření prostoru pro jednání o rozporuplných zájmech a nalézání společných řešení. Trvalá a současně obnovující se Platforma je jedním z nejdůležitějších nástrojů integrační politiky. S ohledem na různorodost aktérů a jejich zájmů je vhodné Platformu strukturovat do dílčích skupin podle dimenzí integrace (trh práce, vzdělávání a jazyková integrace atd.) a stanovit vztah k Centru, JMK a dalším orgánům. Důležitá pozice připadá také Centru, které se bude v rámci procesu dále profilovat a vyvíjet. Klíčové aktivity naplňující opatření: A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů A.1.4 Zajištění transferů podnětů z Platformy směrem k JMK, MVČR a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni A.1.6 Přijetí a vymezení řídící a koordinační role JMK v rámci Platformy A.1.7 Rozšíření webových stránek a informace a výstupy z koordinačních procesů Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE Charakteristika opatření: Smyslem opatření je zajistit trvalé propojování klíčových aktérů integrace cizinců z třetích zemí a vypracovat způsoby a mechanismy jejich zapojování, aby docházelo k navazování vztahů, rozvíjení společných činností, vytváření partnerství a také k 6

8 vzájemným výměnám informací. Je zapotřebí klíčové aktéry vytipovat, oslovit, rozvíjet a kultivovat jejich vzájemné vztahy. Jedná se o partnery z veřejné správy (státní správy, samosprávy), nevládního neziskového sektoru a další od úrovně regionální až k nadnárodní. Opatření směřuje k definování účelu a způsobu zapojování klíčových aktérů integrace cizinců z třetích zemí, zpracování harmonogramu činností zapojování a definování kritických bodů a návrhů na jejich řešení. Vychází z uvědomění si nutnosti udržovat proces permanentního propojování jednotlivých aktérů integrace (síťování). Klíčové aktivity naplňující opatření: A.2.3 Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.) A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integrace, interkulturní komunikace) A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA Charakteristika opatření: Opatření je zaměřeno na rozvoj již zřízeného a fungujícího Centra. V současné době je provoz Centra vázán na projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 (EIF ), a tudíž závislý na podpoře MV ČR. V rámci evaluace činnosti vyplynula potřeba redefinovat a rozšířit některé činnosti a zaměřit se na organizačně-provozní záležitosti. Činnosti Centra mají směřovat jednak k cizincům, jednak ke klíčovým aktérům integrace. Nabízí se posílit či zavést řadu dalších aktivit, které vyplývají z aktuální situace v oblasti integrace cizinců z třetích zemí. Jedná se jak o konkrétní služby, tak o zajištění analytických, informačních a podpůrných činností. Klíčové aktivity naplňující opatření: A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostor Centra A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů 7

9 A.3.5 Poskytování dalších služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potencionálních finančních zdrojů) A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe A.3.7 Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách) A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům 8

10 B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ Charakteristika opatření: Opatření sleduje vytvoření tzv. komunitních plánů, které budou zacíleny na nejvýznamnější komunity cizinců z třetích zemí. Měly by být vypracovány zejm. proto, aby co nejlépe zachytily jejich specifika, odlišné potřeby, situaci a postavení, průběh a stav integrace. Současně by plány měly zrcadlit specifické potřeby, které by měly být respektovány, zohledňovány a naplňovány, a to s ohledem na místa, na nichž se konkrétní cizinci vyskytují nejčastěji. Tyto dílčí plány umožňují nalézt konkrétní funkční nástroje integrace šité na míru, dále porozumět rozdílným mechanismům integrace jednotlivých komunit a poskytnout množství informací o cizincích žijících v JMK. Klíčové aktivity naplňující opatření: B.1.1 Zajišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případné sdružení, monitoring dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci B.1.2 Zpracování samostatného Plánu rozvoje služeb v oblasti integrace cizinců z třetích zemí ( Plán ) na území JMK, který je v souladu se záměrem a dokumenty vyšší i nižší úrovně Opatření B.2: ZAJIŠTĚNÍ INTEGRAČNÍCH SLUŽEB Charakteristika opatření: Opatření si klade za cíl rozvíjet sociální a jiné integrační služby pro cizince z třetích zemí, a to tak, aby byly formulovány proaktivně a pokrývaly základní potřeby různých skupin cizinců. Současně se týká také oblasti rozvoje lidských zdrojů pracovníků služeb a efektivních způsobů komunikace s cizinci ve službách. Klíčové aktivity naplňující opatření: B.2.1 Rozvoj sociálních a dalších služeb určených cizincům z třetích zemí (včetně terénních služeb) B.2.2 Rozvoj služeb pro rodinu a děti 9

11 B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 Rozvoj integračních služeb pro ženy napříč populací cizinců. Vzdělávání pracovníků poskytujících služby pro cizince Zpracování nástrojů pro usnadnění komunikace s cizinci (příručky, informační materiály se zaměřením na služby a zdravotní péči) Finanční podpora projektů zaměřených na integrační aktivity neziskového sektoru a dalších zapojených subjektů 10

12 C. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ INTEGRACE Opatření C.1: PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet sociálně-ekonomické faktory a jazykové znalosti, které mají výrazný vliv na úspěšnou integraci cizinců do společnosti. V první řadě se jedná o inkluzivní vzdělávání cizinců dětí i dospělých. Rozvoj tohoto typu vzdělávání spočívá nejen ve správném rozpoznání potřeb cizinců, ale i ve vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a v zajištění úspěšnosti vzdělávacího procesu. Týká se tedy jak zdokonalování systému školství jako celku a potřeby eliminovat různé formy znevýhodnění cizinců, tak rozvoje mnohých doprovodných služeb pro účastníky vzdělávání (děti i dospělé) a zavedení konkrétních inkluzivních mechanismů. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.1.1 Provedení analýzy vzdělávacích a dalších potřeb dětí cizinců v JMK C.1.2 Vytvoření sítě mateřských, základních a středních škol, které vzdělávají děti cizinců z třetích zemí (vč. podpory výměny zkušeností mezi školami) C.1.3 Vypracování metodik a podpůrných materiálů týkajících se vzdělávání cizinců C.1.4 Podpora společných aktivit a rodičů, žáků, pedagogů a veřejnosti a zajištění informování rodičů o možnostech vzdělávání dětí prostřednictvím poradenských či terénních služeb C.1.6 Příprava pedagogů na práci s dětmi cizinců a na jejich specifika (vytváření metodických materiálů, multikulturní výchova, další vzdělávání, výměna zkušeností na celorepublikové bázi interaktivní formou) C.1.7 Poskytování základních kurzů českého jazyka (rozšíření spektra od začátečníků až po pokročilé, garance kvalifikovanými lektory) a rozšíření o konverzační kurzy, které budou prohlubovat znalost jazyka a současně podporovat schopnost cizince orientovat se v různých životních situacích C.1.8 Nabídka a rozvoj možností celoživotního vzdělávání, uznávání vzdělávání a kvalifikace C.1.9 Realizace sociokulturních kurzů pro nově příchozí cizince 11

13 Opatření C.2: INTEGRACE NA TRHU PRÁCE Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet další významný faktor sociálně-ekonomické integrace, který se vzděláváním souvisí integraci na trh práce. Spadají zde dvě důležité oblasti, jimž musí být věnována pozornost: zapojení zaměstnavatelů do integračních procesů a podpora uplatnění cizinců na trhu práce. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.2.1 Vytvoření sítě zaměstnavatelů cizinců na úrovni malých i velkých firem (vč. vzájemné výměny zkušeností) C.2.2 Podpora implementace zákonných podmínek zaměstnávání cizinců do praxe zaměstnavatelů C.2.3 Motivování zaměstnavatelů k účasti na zajištění podpory rovnoprávného postavení cizinců v zaměstnání a vytváření vnitrofiremních integračních strategií (jazyková integrace, vzdělávání, rozvoj zaměstnanců, dobré pracovní podmínky, soužití s místní komunitou) C.2.4 Podpora interkulturního vzdělávání a služeb pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance C.2.5 Podpora začínajících podnikatelů z řad cizinců (finance, poradenství, vzdělávání) 12

14 D. ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVANOST Opatření D.1: ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ Charakteristika opatření: Toto opatření je orientováno na aktivizaci cizinců ve smyslu podpory participace na běžných aktivitách a činnostech společnosti a vytvoření takových podmínek, aby se mohli cizinci účastnit rozhodovacích procesů, angažovat se ve veřejném životě a měli příležitost vyjádřit se k záležitostem, které se jich týkají a ovlivňují jejich život. Vedle toho je důležitá podpora mezináboženského a mezikulturního dialogu, jenž přispívá k porozumění a toleranci a je projevem schopnosti vnímat odlišná chápání světa a hodnot. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.1.1 Zapojení cizinců do komisí, orgánů a rozhodovacích procesů D.1.2 Podpora mezináboženského dialogu D.1.3 Zapojení představitelů církví a náboženských společností do procesu integrace, zapracování informačního materiálu o religiozitě a náboženském životě hlavních skupin cizinců v JMK D.1.4 Pravidelná podpora multikulturních aktivit rozvíjejících mezikulturní poznání a komunikace (celostátního, regionálního i místního charakteru) Opatření D.2: MONITORING SITUACE Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit vyhodnocování údajů o cizincích, zmapovat situaci v oblasti integrace cizinců a následně tyto informace zpřístupnit veřejnosti. V monitoringu je kladen důraz na vyhodnocování integračních aktivit tak, aby byla zajištěna zpětná vazba a informace o efektivitě realizovaného integračního opatření. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.2.1 Průběžný monitoring stavu a situace cizinců v JMK D.2.2 Průběžné vyhodnocování podporovaných a realizovaných integračních aktivit (evaluace formativní i sumativní) D.2.3 Zajištění transparentnosti výsledků a monitoring situace v oblasti integrace cizinců 13

15 Opatření D.3: POSÍLENÍ INFORMOVANOSTI Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit šíření relevantních údajů a informovat veřejnost jednak o celkové situaci cizinců, jednak o smyslu provádění integračních aktivit. Kvalitní povědomí by mělo přispět k eliminaci diskriminace, negativních stereotypů a odmítavých postojů vůči cizincům. Opatření klade důraz na poučení prostřednictvím médií, ale i sociálních sítí a klíčových aktérů integrace. Kromě zaměření na veřejnost se opatření orientuje na zkvalitnění celkové informovanosti cizinců. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.3.1 Informování veřejnosti o aktuálním postavení cizinců a o běžných aspektech života cizinců v JMK, a to prostřednictvím médií (s aktivním zapojením cizinců a klíčových aktérů integrace) D.3.2 Zpřístupnění literatury, časopisů a filmů ve vybraných světových jazycích D.3.3 Zkvalitnění celkové informovanosti cizinců s využitím sociálních sítí a klíčových aktérů integrace, zpřístupnění všech důležitých informací cizincům ve světových jazycích, podpora vytváření vícejazyčných tištěných informačních materiálů s ohledem na aktuální potřeby cizinců D.3.4 Přesně zacílenou kampaní (prostřednictvím terénní práce, informačních materiálů apod.) zvýšit povědomí cizinců o uplatnění na trhu práce (druhy pracovně-právních vztahů a povinností v zaměstnání a v podnikání) D.3.5 Průběžná aktualizace a zveřejňování informací na webových stránkách vč. překladů do cizích jazyků 14

16 3. Specifikace aktivit realizace v roce 2013 Specifikace aktivit má vždy stejnou strukturu. U každé aktivity je teda uveden realizátor, věcná příslušnost, předpokládané náklady, cílová skupina, období realizace, spolupracující subjekty, způsob zapojení JMK, financování, území dopady a měřitelné indikátory. A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: členové Platformy, pracovních skupin Věcná příslušnost: odbor regionálního Způsob zapojení kraje: uzavření rozvoje memorand Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: organizace (statutární orgány) zapojené do činnosti Platformy a pracovních skupin Období realizace: 2011 Financování: EIF MV Výstupní indikátory: počet uzavřených memorand o spolupráci A.1.4 Zajištění transferu podnětů z Platformy směrem k JMK, Ministerstvu vnitra ČR a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: členové Platformy Věcná příslušnost: odbor regionálního Způsob zapojení kraje: sumarizace rozvoje informací a podkladů Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: JMK, MVČR (OAMP) Územní dopady: ČR Výstupní indikátory: počet informativních a doporučujících dokumentů 15

17 A.1.6 Motivace a další vzdělávání členů Platformy Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: členové Platformy Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání, počet odborných stáží A.1.7 Rozšíření webových stránek o informace a výstupy z koordinačních procesů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace, umístění webových stránek pod JMK Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: cizinci, členové Platformy, Územní dopady: nadregionální veřejnost, aktéři integrace Výstupní indikátory: počet informací uveřejněných na webových stránkách Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE A.2.3 Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: NNO Výstupní indikátory: počet aktivit (účast v komisích, na jednáních, při tvorbě a připomínkování dokumentů) A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.) Realizátor: JMK, případně obce Spolupracující subjekty: samospráva 16

18 obce, SM Brno Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1. Cílová skupina: obce Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet zapojených obcí A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integrace, interkulturní komunikace) Realizátor: JMK (případně obce) Spolupracující subjekty: vzdělavatelé, samospráva Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1.; EIF MV Cílová skupina: obce, JMK Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV Cílová skupina: pracovníci Centra, JMK a Územní dopady: bez specifikace spolupracující aktéři integrace Výstupní indikátory: počet zahraničních cest, počet jednání Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostorů Centra Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Financování: EIF MV; Dotační program Kč/rok MPSV v oblasti podpory integrace cizinců 17

19 Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: každoroční evaluační zprávy A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra Realizátor: JMK Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Cílová skupina: cizinci Spolupracující subjekty: externí evaluátor Financování: EIF MV Výstupní indikátory: každoroční evaluační zprávy A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, vysoké školy Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; fond EHP/Norsko Cílová skupina: studenti-cizinci, mladí migranti apod. Výstupní indikátory: počet intervencí e vytipovaných skupinách/rok A.3.5 Poskytování další služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potenciálních finančních zdrojů). Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, Platforma Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: cizinci Financování: EIF MV; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; Nadace Vodafone program Vpoho; rozpočet kraje Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok, počet informací na internetovém portálu, počet intervencí/rok 18

20 A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe Realizátor: JMK, případně NNO Spolupracující subjekty: NNO, experti (případně NNO) Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet přednášek/rok A.3.7 Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách) Realizátor: JMK, případně poskytovatelé Spolupracující subjekty: Platforma a další služeb aktéři integrace (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: aktéři integrace, veřejnost, JMK Období realizace: Financování: EIF MV; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Výstupní indikátory: počet intervencí A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: veřejnost, cizinci Územní dopady: neregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet publikovaných výstupů/rok 19

21 B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ B.1.1 Zjišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případně sdružení, monitoring dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: externí dodavatel a klíčový aktéři integrace, NNO, experti z řad klíčových aktérů integrace, vysoké školy Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: Platforma, JMK Výstupní indikátory: každoroční analýza potřeb, počet navržených opatření/rok B.1.2 Zpracování samostatného Plánu rozvoje služeb v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí ( Plán ) na území JMK, který je v souladu se záměrem a s dokumenty vyšší i nižší úrovně Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Platforma, poskytovatelé sociálních služeb, obce, SM Brno, NNO Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: zpracovaný Plán 20

22 Opatření B.2: ZAJIŠTĚNÍ INTEGRAČNÍCH SLUŽEB B.2.1 Rozvoj sociálních a dalších služeb určených cizinců ze třetích zemí (včetně terénních služeb) Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO /případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: Program MV prevence kriminality, OPLZZ 3.1.; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet kontakt/rok B.2.2 Rozvoj služeb pro rodinu a děti Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok B.2.3 Rozvoj integračních služeb pro ženy napříč populací cizinců Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet aktivit/rok 21

23 B.2.4 Vzdělávání pracovníků poskytujících služby pro cizince Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb, akreditované vzdělávací instituce Věcná příslušnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1.; dotační program MZ Zdravotnické vzdělávací programy Cílová skupina: pracovníci sociálních služeb a zdravotnický personál Výstupní indikátory: počet kurzů/rok B.2.5 Zpracování nástrojů pro usnadnění komunikace s cizinci /příručky, informační materiály se zaměřením na služby a zdravotní péči) Realizátor: JMK poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb Věcná příslušnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet vytvořených příruček B.2.6 Finanční podpora projektů zaměřených na integrační aktivity neziskového sektoru Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Financování: OPLZZ 3.1. z hlediska Kč/rok vypsání dotací krajem v rámci IPK; dotace ministerstev a evropských fondů; nadace; rozpočet kraje Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet vypsaných dotačních programů/rok 22

24 C. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ INTEGRACE Opatření C.1: PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ C.1.1 Provedení analýzy vzdělávacích a dalších potřeb dětí cizinců v JMK Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: externí dodavatel Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: zpracovaná analýza potřeb C.1.2 Vytvoření sítě mateřských, základních a středních škol, které vzdělávají děti cizinců ze třetích zemí (vč. Podpory výměny zkušeností mezi školami) Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy, NNO Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání (dále OPVK 1.1.); dotační program MŠMT na podporu činností občanský sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání Cílová skupina: školy Výstupní indikátory: počet zapojených škol 23

25 C.1.3 Vypracování metodik a podpůrných materiálů týkajících se vzdělávání cizinců Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: dodavatelé, NNO, vzdělavatelé Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; OPVK 1.1.; Open Society Fund Cílová skupina: cizinci, pedagogové Výstupní indikátory: počet metodik C.1.4 Podpora společných aktivit rodičů, žáků, pedagogů a veřejnosti a zajištění informování rodičů o možnostech vzdělávání dětí prostřednictvím poradenských či terénních služeb Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy, NNO Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPVK 1.2.; EIF MV Cílová skupina: cizinci, pedagogové, veřejnost Výstupní indikátory: počet aktivit kontaktů/rok C.1.6 Příprava pedagogů na práci s dětmi cizinců a na jejich specifika (vytváření metodických materiálů, multikulturní výchova, další vzdělávání, výměna zkušeností na celorepublikové bázi interaktivní formou) Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit oblasti integrace cizinců na území ČR; OPVK 1.2., OPVK oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; Open Society Fund Cílová skupina: pedagogové Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání, počet metodik 24

26 C.1.7 Poskytování základních kurzů českého jazyka (rozšíření spektra od začátečníků až po pokročilé, garance kvalifikovanými lektory) a rozšíření o konverzační kurzy, které budou prohlubovat znalost jazyka a současně podporovat schopnost cizince orientovat se v různých životních situacích. Realizátor: JMK (případně NNO, školy) Spolupracující subjekty: NNO Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV, dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet absolventů/rok C.1.8 Nabídka a rozvoj možností celoživotního vzdělávání, uznávání vzdělání a kvalifikace Realizátor: JMK (případně vzdělavatelé) Spolupracující subjekty: NNO, vzdělavatelé Předpokládané náklady: nespecifikováno Cílová skupina: cizinci Financování: EIF MV, dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPVK oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok C.1.9 Realizace sociokulturních kurzů pro nově příchozí cizince Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: NNO Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV, dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet absolventů/rok 25

27 Opatření C.2: INTEGRACE NA TRHU PRÁCE C.2.1 Vytvoření sítě zaměstnavatelů cizinců na úrovni malých i velkých firem (vč. vzájemné výměny zkušeností) Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Platforma, ÚP, zaměstnavatelé Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: OPLZZ oblast podpory 3.3. integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (OPLZZ 3.3.) Cílová skupina: zaměstnavatelé Období realizace: Výstupní indikátory: počet zapojených zaměstnavatelů, počet příkladů dobré praxe C.2.2 Podpora implementace zákonných podmínek zaměstnávání cizinců do praxe zaměstnavatelů Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: Platforma, ÚP, zaměstnavatelé Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.3. Cílová skupina: zaměstnavatelé Období realizace: Výstupní indikátory: počet vydaných příruček C.2.3 Motivování zaměstnavatelů účasti na zajištění podpory rovnoprávného postavení cizinců v zaměstnání a vytváření vnitrofiremních integračních strategií (jazyková integrace, vzdělávání, rozvoj zaměstnanců, dobré pracovní podmínky, soužití s místní komunitou) Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: zaměstnavatelé, oblastní inspektoráty práce, ÚP Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.3., OPLZZ 3.1.; OPLZZ oblast podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (OPLZZ 1.1.) Cílová skupina: zaměstnavatelé Výstupní indikátory: počet aktivit 26

28 zacílených na podporu rovnoprávného postavení cizinců v zaměstnání C.2.4 Podpora interkulturního vzdělávání a služeb pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: ÚP, zaměstnavatelé, akreditovaná vzdělávací instituce Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.3 Cílová skupina: zaměstnavatelé Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání C.2.5 Podpora začínajících podnikatelů z řad cizinců (finance, poradenství, vzdělávání) Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: NNO, ÚP, zaměstnavatelé Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.3.; OPLZZ oblast podpory 1.2. Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků; OPLZZ 3.1; Integrovaný operační program oblast podpory 3.1. Služby v oblasti sociální integrace Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: počet aktivit vykazujících podporu začínajícím podnikatelům 27

29 D. ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVANOST Opatření D.1: ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ D.1.1: Zapojení cizinců do komisí, orgánů a rozhodovacích procesů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, Asociace nestátních neziskových organizací JMK (ANNO JMK) Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikováno Financování: EIF MV Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: počet zapojených cizinců D.1.2: Podpora mezináboženského dialogu Realizátor: JMK (případně církve a Spolupracující subjekty: církve, náboženské společnosti) náboženské společnosti, sdružení cizinců, NNO Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikováno Cílová skupina: cizinci, církve, náboženské společnosti, veřejnost Období realizace: Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; MK dotace na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet jednání/rok 28

30 D.1.3 Zapojení představitelů církví a náboženských spolků do procesu integrace, zpracování informačního materiálu o religiozitě a náboženském životě hlavních skupin cizinců v JMK Realizátor: JMK (případně církve a náboženské společnosti) Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: cizinci, církve, náboženské společnosti, veřejnost Období realizace: Spolupracující subjekty: církve, náboženské společnosti, sdružení cizinců, NNO Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; MK dotace na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet jednání/rok D.1.4 Pravidelná podpora multikulturních aktivit rozvíjejících mezikulturní poznání a komunikaci (celostátního, regionálního i místního charakteru) Realizátor: JMK (případně NNO) Spolupracující subjekty: Platforma, aktéři integrace, NNO, obce (SM Brno) Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč/rok Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; EIF MV; MK dotační program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice; MK dotační program na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby, EIF MV; dotační programy MK (divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění) Cílová skupina: veřejnost, cizinci Výstupní indikátory: počet aktivit/rok 29

31 Opatření D.2: MONITORING SITUACE D.2.1 Průběžný monitoring stavu a situace cizinců Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Platforma, aktéři integrace Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: aktéři integrace, veřejnost, JMK Výstupní indikátory: počet zpráv/rok D.2.2 Průběžné vyhodnocování podporovaných a realizovaných integračních aktivit (evaluace formativní i sumativní) Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV Cílová skupina: cizinci, aktéři integrace, veřejnost, JMK Výstupní indikátory: počet dílčích evaluačních zpráv D.2.3 Zajištění transparentnosti výsledků a monitoringu situace v oblasti integrace cizinců Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Platforma Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: aktéři integrace veřejnost, JMK Výstupní indikátory: počet zpráv v médiích 30

32 Opatření D.3: POSÍLENÍ INFORMOVANOSTI D.3.1 Informování veřejnosti o aktuálním postavení cizinců a o běžných aspektech života cizinců v JMK, a to prostřednictvím médií (s aktivním zapojením cizinců a klíčových aktérů integrace) Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: regionální a celostátní média, aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: veřejnost Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet zpráv v médiích/rok D.3.2 Zpřístupnění literatury, časopisů a filmů ve vybraných světových jazycích Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: ,- Kč/rok Financování: MK program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin; EIF MV Cílová skupina: cizinci, veřejnost Výstupní indikátory: počty tiskovin, počty knih, počty filmů D.3.3 Zkvalitnění celkové informovanosti cizinců s využitím sociálních sítí a klíčových aktérů integrace, zpřístupnění všech důležitých informací cizincům ve světových jazycích, podpora vytváření vícejazyčných tištěných informačních materiálů s ohledem na aktuální potřeby cizinců Realizátor: JMK (případně NNO, Spolupracující subjekty: Platforma poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; dotační program v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Období realizace: Výstupní indikátory: počty letáků, počet vytištěných regionálních informačních publikací, počet přednášek/rok 31

33 D.3.4 Přesně zacílenou kampaní (prostřednictvím terénní práce, informačních materiálů apod.) zvýšit povědomí cizinců o uplatnění na trhu práce (druhy pracovně-právních vztahů, práva a povinnosti v zaměstnání a v podnikání) Realizátor: JMK (případně NNO, Spolupracující subjekty: NNO, poskytovatelé služeb) zaměstnavatelé, ÚP Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: zaměstnavatelé, cizinci Období realizace: Financování: dotační program MPSV v v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1., OPLZZ 3.3.; EIF MV Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok, počet sumářů/rok D.3.5 Průběžná aktualizace a zveřejňování informací na webových stránkách vč. překladů do cizích jazyků. Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: aktéři integrace, Územní dopady: nadregionální veřejnost, cizinci atd. Výstupní indikátory: počet informací 32

34 II. SCHÉMA NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU 33

35 Náměty a připomínky zasílejte, prosím na poštovní nebo elektronickou adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3/ Brno Tel.: (+420) Další průběžné informace o Programu cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje naleznete na internetové adrese: a 34

Akční plán pro rok 2015

Akční plán pro rok 2015 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011-2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více