PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. V provozním řádu je stanoven režim dne v základní škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - školským zákonem č. 561/2004 Sb., - zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. - vyhláškou č. 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - vyhláškou č.108/2001 o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízeních - vyhláškou č.107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných - vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu - vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání - vyhláškou č Sb. o mateřských školách - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci I. Údaje o zařízení Název organizace, adresa: Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, Skalsko Tel.: IČO:

2 Zastoupena ředitelkou školy: Mgr. Marií Málkovou Zřizovatel: obec Skalsko (okres Mladá Boleslav) Typ školy: základní malotřídního typu (1. 5. roč.) Stanovená kapacita: 120 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití Škola nabízí každoročně kroužky dle jejich personálních a materiálních možností. Jsou jimi např. šikovné ruce, taneční kroužek, kroužek anglického jazyka, PC kroužek, flétnička, kroužky z konkrétní tematikou recyklační, vaření, po stopách pověstí atp. Sportovní vyžití: školní zahrada, hřiště s travnatým i betonovým povrchem, obecní dětské hřiště, sokolovna Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy Školní budova je využívána k činnosti kroužků. Škola organizuje pro rodiče, děti a občany pravidelné Dny otevřených dveří, vánoční a jarní besídku, podzimní a jarní dílničku, haloweenské spaní ve škole. II. Režim dne Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži od 6: 30 do 15:00 Dojíždění dětí Žáci dojíždějí z okolních obcí: Kovánec, Doubravička, Dolní Cetno, Žebice, Vrátno. První příjezd autobusu je v hod., poslední odjezd je v hod. Žáci dojíždějí do školy autobusem nebo autem s rodiči Maximální vzdálenost dojezdu: 5 km Družina Školní družina má jedno oddělení, které je v provozu od 6:30 do hod. Ranní družina je otevřena od 6:30 do 7:30 pro žáky dojíždějící, popř. pro děti rodičů odjíždějících brzy do zaměstnání. Jejich počet však nepřekračuje 20 dětí. Odpolední družina je v provozu dle rozvrhu dětí, zpravidla však od 11:00. Odpolední družinu nenavštěvují žáci dojíždějící, kteří opouštějí školu v 11: 30. Naplnění odpolední družiny tak nepřekročí počet 23 dětí. Školní družina je otevřena pro žáky třídy, kapacita je 30 dětí, která však díky dojíždějícím není nikdy plně obsazena.

3 Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně odpoledne na školní zahradě, obecním dětském hřišti, případně na vycházkách v okolí. Děti hrají volné hry nebo organizované sportovní hry míčové hry, pohybové hry atp. Při pobytu venku hrají i přírodovědné hry, rozvíjejí výtvarné činnosti a pracovní dovednosti. Provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem školní družiny. Začátek vyučování Z důvodů přizpůsobení času dojíždějícím žákům začíná vyučování v 7: 25 Ukončení vyučování Vyučování končí zpravidla v 11:40. Čtvrtý a pátý ročník má jednou týdně odpolední vyučování do 13: 45. Vyučovací hodina Vyučovací hodina trvá 45 minut. Ve vyučovacích hodinách převládá tradiční způsob výuky, jsou zařazovány relaxační chvilky. Učitel se dle momentálních možností snaží o různé formy práce v lavicích, na koberci, u interaktivní tabule, atp. Žáci 1. ročníku mají 4 hodiny v jednom sledu ročník nemají více jak 5 vyučovacích hodin v jednom sledu. ROZVRH HODIN PŘESTÁVKY 7: 25 8: 10 8: 10 8: 15 8: 15 9:00 9: 00 9: 15 9: 15 10: 00 10: 00 10: 05 10: 05 10: 50 10: 50 10: 55 10: 55 11: 40 11: 40 13: 00 polední přestávka 13:00 13: 45 Za hezkého počasí mohou trávit žáci velkou přestávku na zahradě školy. V polední přestávce mají možnost využití dětského hřiště. Vycházky v okolí školy. Režim práce s počítačem -Práce na počítači je v rozvrhu pravidelně zařazena pro vybrané třídy k výuce informatiky. -Kromě toho probíhá výuka v počítačové učebně v rámci ostatních předmětů-nepravidelně, dle potřeby procvičení výukových programů a podle rozvrhu. V těchto hodinách se kromě práce s počítačem využívají i běžné metody výuky. -Jednou týdně zde probíhá kroužek informatiky. -Na PC neprobíhá více jak jedna vyučovací hodina v kuse. -V učebně je celkem 10 počítačů.

4 Režim pracovního vyučování Hodiny pracovních činností jsou v rozvrhu řazeny zpravidla jako koncové. Dle možností skladby výuky mohou být i dvouhodinové. Zpravidla tomu tak však není. Děti mají možnost očisty u umyvadel ve třídě. Používání osobních ochranných pracovních prostředků: pracovní oděv. Výuka probíhá podle osnov, na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti. Režim práce na pozemku Práce na pozemku jako samostatnou vyučovací hodinu žáci nemají (1.stupeň ZŠ). Práce jako hrabání listí, sázení stromků, či tvorba malých záhonků s méně náročnými plodinami, jsou zařazovány do hodin pracovních činností, činností školní družiny nebo jsou začleňovány do jednorázových školních projektů a akcí. Při takových činnostech mají děti možnost očisty u umyvadel ve třídě či na WC. Používají ochranné pomůcky, jako jsou rukavice či pracovní oděv. Neboť jsou tyto činnosti zařazovány nepravidelně, jsou žáci vždy před ní poučeni o bezpečnosti. III. Režim stravování včetně pitného režimu Stravování Obědy pro žáky zajišťuje Školní jídelna Červený. Doba trvání oběda: do 12:00 do 13:00 Škola je zapojena do projektu Školní mléko. Všichni zájemci mají možnost si denně zakoupit státem dotované mléko. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol. Režim školních svačin: děti si zajišťují individuálně Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: po skončení dopoledního vyučování (po 5. vyučovací hodině, během polední přestávky) Pitný režim Pitný režim zajišťují žákům jejich zákonní zástupci. V případě absence vlastního nápoje či školní akce, mají žáci možnost využít nápojů s ovocnou příchutí ve třídách či na požádání učitele. V době oběda je pitný režim zajištěn neomezeně nabídkou čaje, nápojů s ovocnou příchutí či ochucených mlék. Děti se zde obsluhují samy. IV. Podmínky pohybové výchovy V současné době je tělocvična v rekonstrukci. K hodinám TV je převážně využíván prostor zahrady školy, obecního hřiště, v případě špatného počasí obecní sokolovna. Hygienických zařízení: v budově školy, v budově sokolovny

5 Možnost očisty: vždy po hodině TV ve třídách nebo WC v budově školy Vybavení šaten: k převlékání dochází v budově školy Zařazování hodin tělesné výchovy: dle rozvrhu zpravidla do konečných hodin 4 5 vyučovací hodina Počet hodin tělesné výchovy v jednotlivých ročnících: 2, děti vyučovány dle ŠVP LPM - 3 Harmonogram hodiny: harmonogram hodin TV vychází z učebních osnov, metodika v souladu s učivem Výuka plavání: s ohledem na nízký počet žáků škola z finančních důvodů nepořádá Tělovýchovné chvilky kompenzační cvičení v průběhu dopoledních vyučovacích hodin-volí učitel podle únavy žáků Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: ve třídách je prostor s kobercem, nabídka stavebnic, o velké přestávce možnost pohybu na zahradě (s ohledem na počasí) Zařazení prvků otužování: relaxační a uvolňovací cviky během výuky při otevřeném okně, při hodinách tělovýchovy V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení Teplota vzduchu V učebnách a školní družině je zajištěna teplota nejméně o C. Při hodinách TV ve vnitřních prostorách neklesne teplota pod 16 o C, v jídelně, hale a v místnostech pro krátkodobý pobyt dětí pod 18 o C, na WC pod 16 o C. Relativní vlhkost vzduchu pobytových místností ve škole se pohybuje v rozmezí %. V letním období je nejvyšší přípustná teplota v učebnách 26 o C. Tato teplota může být překročena za mimořádných mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, nejméně však na 16 o C, nebo při poklesu teploty v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz školy zastaven. Větrání Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově jsou přímo větratelné. Větrání provádí vyučující během hodiny, krátce a intenzivně. Větrání o přestávkách je možné jen za přítomnosti vyučujícího. Osvětlení Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní světlo, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním jsou okna roletami. V učebnách je používáno zářivkové osvětlení. V počítačové učebně je minimalizována možnost osvícení obrazovek denním světlem, vzdálenost obrazovky od očí je minimálně 50 cm. VI. Zásobování pitnou vodou Zdroj: Vodu odebíráme z obecní vodovodní sítě

6 VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim Způsob a četnost úklidu Denně: - setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik - vynášení odpadků (pevné odpadky jsou tříděny v e třídě nebo na chodbě je plastový uzavíratelný box na papír a plasty, v každé třídě je uzavíratelný koš na smíšený odpad. Opady jsou zneškodňovány denně vynesením do příslušných popelnic) - vyčištění koberců vysavačem - za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, pisoárů Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů 2x ročně: - umytí oken včetně rámů - umytí svítidel - celkový úklid všech prostor školy s použitím dezinfekčních přípravků k tomu vhodných Malování: - třídy školy - 1x za tři roky, v případě potřeby ihned Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. Účinnost tohoto provozního řádu: Na Skalsku dne Zpracovala zástupkyně ředitele Schválila ředitelka školy

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

Provozní řád ZŠ Nedabyle

Provozní řád ZŠ Nedabyle Provozní řád ZŠ Nedabyle Č. j. 05/09 Údaje o zařízení adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice telefon/fax: 387240396 e-mail: skola@zsnedabyle.cz IČO: 70986177 ředitelka: Mgr. Magdalena Bíchová typ

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok.

PROVOZNÍ ŘÁD. Seznam pracovišť, organizace a režim praktického vyučování je součástí Organizačního opatření na školní rok. PROVOZNÍ ŘÁD Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více