Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu"

Transkript

1 Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009

2 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis regulátor RVC 2 elní pohled 2 Pohled zazadu 2 LCD Displej 3 Klávesnice 3 3. Instalace 4 4. Pipojení 6 Schéma zapojení 6 Pipojení vodi 6 5. Strategie spínání 7 6. Režimy spínání 8 Automatický (AUTO režim) Manuální (MAN) režim 8 Automatický nastavovací režim (AUTO SET) 8 Manuální nastavovací režim (MAN SET) 8 7. Programovatelné parametry 9 cos 9 C/k 9 Fázový posun (Phase shift) 10 Spínací prodleva (Switching delay) 10 Výstupy (Output) 10 Spínací sekvence (Sequence) 10 Typ spínací sekvence 10 Cílový cos v motorickém/generatorickém režimu 10 Ochrana peptí (Max Vrms) 10 Ochrana podptí (Min Vrms) 10 Ochrana celkového harmonického zkreslení (Max THDV) 11 Alarmy a ochrany Ovládání uživatelského rozhraní Zkoušení a odstraování závad 13 Zkoušení 13 Odstranní závad Seznam chybových zpráv v režimu AUTO SET Technická specifikace 16

3 1. Nejdíve si pette O této píruce Tato píruka je urena pro rychlou instalaci a uvedení do provozu regulátoru typu RVC. Ped instalací a provozem regulátoru RVC si peliv pette tuto píruku. Mjte ji k dispozici pro personál provádjící instalaci, údržbu a provoz. Bezpenostní pokyny Instalace, údržba a provoz regulátoru úiníku musí být provádna pracovníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nepracujte pod naptím. Pro ištní a odstraování prachu použijte suchý hadík. Nepoužívejte látky zpsobující odr, rozpouštdla nebo alkohol. Ped vlastním ištním vypnte napájecí a micí obvod. Neotvírejte skíku regulátoru RVC. Uvnit nejsou žádné díly, které podléhají opravám nebo servisu. Regulátor úiníku se pipojuje k mícímu transformátoru proudu. Ped odpojením mícího transformátoru proudu musí být tento transformátor zkratován nebo pipojen k jiné zátži s dostaten nízkou impedancí. Pokud tak neuiníte mže dojít ke vzniku nebezpen velkých naptí. Regulátor úiníku používejte pouze k tomu úelu, ke kterému je uren. Všechny kabely zapojené do regulátoru RVC musí odpovídat normám, kde je regulátor instalován. Všechny kabely navrhujte tak, aby odolaly teplot okolí vtší nž 60 C. Dbejte na správný výbr jistících a spínacích komponent, jako jsou nap. jistie, pojistky, stykae. Všechny zaízení musí být instalovaný ve stejném rozvadi jako regulátor úiníku RVC. Typická hodnota odjištní regulátoru RVC je 6 A. Odjištní kondenzátor závisí na jejich hodnotách. Elektromagnetická kompatibilita Tento regulátor úiníku RVC spluje podmínky Evropského Spoleenství (EU) pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), pi provozu v síti s kmitotem 50 Hz. Regulátor je oznaen píslušnou znakou CE. Pokud je uritý pístroj používán v systému pak podle smrnic EU je nkdy požadováno ovení celého systému z hlediska požadavk na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Pro zlepšení výkonnostních parametr systému z hlediska elektromagnetické kompatibility je vhodné použít nkteré z následujících postup: 1. Kovové pouzdro pro zabudování pístroje obecn zlepšuje parametry elektromagnetické kompatibility 2. Instalace kabel ve vtší vzdálenosti od otvor v pouzdru 3. Instalace kabel v blízkosti uzemnných kovových konstrukcí 4. Použití vícežilových splétaných kabel pro uzemnní dveí nebo dalších ástí rozváde 5. Vyhnout se spoleným zemnícím impedancím Strana 1

4 2. Popis regulátor RVC Obr. 1: elní pohled 1.1.: Montážní drážky 1.2.: LCD Displej 1.3.: Klávesnice Obr. 2: Pohled zezadu 2.1.: Montážní drážky 2.2.: Pipojovací napové vstupy (L2, L3) 2.3.: Pipojovací proudové vstupy (k, l) 2.4.: Výstupy jednotlivých stup regulátoru Strana 2

5 Obr. 3: LCD displej 3.1.: Aktivované výstupy 3.2.: Indukátor pekroení teploty 3.3.: Indukátor rozpojení 3.4.: Programovatelné/mené hodnoty 3.5.: Režimy 3.6.: Požadavek na pipojení nebo odpojení kompenzaního stupn 3.7.: Úiník induktivního charakteru 3.8.: Úiník kapacitního charakteru 3.9.: Výstraha pi píliš nízké kompenzaci 3.10.: Jednotka mené hodnoty 3.11.: Režim spínání (pímý, cirkulární), pepová, podpová ochrana Obr. 4: Klávesnice 4.1.: Tlaítko volby jednotlivých režim 3.2.: Tlaítko ( - ) 4.3.: Tlaítko ( + ) Strana 3

6 3. Instalace 2 1 Obr Krok 1. Zasute regulátor do otvoru kompenzaního rozváde Obr Krok 2. Vložte montážní držáky (3) do píslušných upevovacích otvor (4) regulátoru. Zatáhnte montážní držáky (3) dozadu. Strana 4

7 7 Obr Krok 3. Otote šroubem v montážním držáku (3) tak dlouho, až dojde k pevnému uchycení regulátoru. Strana 5

8 4. Pipojení Schéma zapojení Sí Zátž Obr. 6.: Schéma zapojení k,l: Vodie pro pipojení MTP L2, L3: Dv ze tí fází (které nejsou meny MTP) M1, M2: Svorky kontaktu alarmu A: Spolený kontakt výstupních kontakt 1-12: Výstupní kontakty Pipojení vodi Obr. 7.: Pipojení vodi Obr. 7.1.: Šroubovákem zatlate na páku konektoru smrem dozadu. Obr. 7.2.: Vložde vodi do píslušného pipojovacího otvoru a souastn tlate tlakem na páku. Obr. 7.3.: Uvolnte šroubovák. Obr. 7.4.: Vodi je nyní ádn pipojen. Strana 6

9 5. Strategie spínaní Spínání jednotlivých stup je založeno na prmrné hodnot jalového výkonu, spotebovaného zátží, bhem spínací prodlevy. Tento zpsob umožuje: ídit úiník u rychle se mnících zátží používat delší dobu spínací prodlevy a tím také snížit poet sepnutí. Podle poteby jalového výkonu zmeného bhem spínací prodlevy identifikuje regulátor RVC poet kompenzaních stup, které mají být pipojeny. Regulátor pak automaticky pipne nejbližší vtší výstupy a takto zabrání zbytenému mezispínání. Bhem této spínací sekvence je mezi každým stupnm zavádna pevná asová prodleva 12 sekund, která zabrauje problémm souvisejícím s pechodovými jevy a která pomáhá splnit požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Pokud má být odpojeno nkolik stup, provede regulátor tento úkon jako jediný spínací úkon, ponvadž odpojování kondenzátor není spojeno s pechodovými jevy. Všechny spínací sekvence jsou továrn nastaveny jako cirkulární. Tímto zpsobem se prodlužuje životnost kondenzátor a styka a souasn se eliminuje namáhání v dsledku spínání mezi všemi výstupy. V pípad dvojitého prvního stupn (1:1:2:2 ; 1:1:2:4:4: ; 1:1:2:4:8:8:..), se cirkularita vztahuje k prvním dvma výstupm a také k výstupm vyšší hodnoty. Lineární Cirkulární Obr. 8.:Spínací sekvence lineární/cirkulární Lineární spínání funguje na principu první dovnit, poslední ven. Cirkulární spínání funguje na principu první dovnit, první ven. požadavek na pidání jednoho stupn požadavek na odebrání jednoho stupn výstup uzaven výstup oteven Strana 7

10 6. Režimy spínaní Automatický (AUTO) režim Stupn jsou automaticky pipojovány a odpojovány tak, aby bylo dosaženo cílové hodnoty úiníku v souladu s nameným jalovým proudem, nastavenou hodnotou C/k, spínací prodlevou, potem výstup a typem zvolené spínací sekvence. LCD displej ukazuje skutenou hodnotu úiníku (cos ), VRMS, IRMS, THDV, THDI, viz. Obr Manuální (MAN) režim Stupn jsou pipojovány manuáln, stlaováním tlaítek (+) a (-) LCD displej ukazuje skutenou hodnotu úiníku (cos ) a poet pipojených stup, viz. Obr Automatický nastavovací režim (AUTO SET) V tomto režimu jsou automaticky nastavovány následující parametry: C/k: automatické nastavení citlivosti PHASE: automatické rozeznání fázového posunu (vetn zámny vodi pro pipojení mícího transformátoru proudu a jednotlivé fáze) DELAY: automatické nastavení spínací asové prodlevy na 40 sekund STEPS of outputs: automatické rozeznání potu výstup SEQUENCE: automatické rozeznání typu spínací sekvence Standardní nastavení (od výrobce) cílové hodnoty cos = 1. V pípad, že požadujete jinou hodnotu cílového úiníku, je nutné ji nastavit manuáln. Toto nastavení trvá nkolik jen nkolik minut, viz Obr Manuální nastavovací režim (MAN SET) V tomto režimu jsou manuáln nastavovány následující parametry: COS : cílová hodnota úiníku C/k: citlivost regulátoru PHASE: fázový posun DELAY: spínací asová prodleva STEPS of outputs: poet výstup SEQUENCE: typ spínací sekvence Vrms MAX: Maximální efektivní hodnota naptí Vrms MIN: Minimální efektivní hodnota naptí THDV MAX: Maximální hodnota celkového harmonického zkreslení naptí Nastavení viz. Obr U regulátor RVC mžeme speciáln nastavit cílový úiník v generatorickém režimu, typ spínací sekvence (lineární, cirkulární) a limitní hodnotu podptí a peptí, viz. Obr POZN: Všechny automaticky nastavené parametry mohou být pozdji manuáln zmnny uživatelem. Pipojování nebo odpínání kondenzátorových stup se dje manuáln, stlaováním tlaítek (+) nebo ( ) Symboly nebo indikují potebu pipnutí nebo odepnutí kondenzátorového stupn. Strana 8

11 7. Programovatelné parametry COS Jedná se o cílovou hodnotu úiníku, kterou musí regulátor dosáhnout jednotlivými spínacími stupni. Tuto hodnotu je možno nastavit v rozmezí od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního charakteru. Nastavení se provádí v manuálním nastavovacím (MAN SET COS ) režimu. Symbol Symbol oznauje úiník induktivního charakteru oznauje úiník kapacitního charakteru. Fáze (Phase) Na LCD displeji se zobrazí naprogramovaná hodnota fáze. Programovatelný fázový posun se volí podle níže uvedené tabulky. Fáze 90 Fáze 270 Fáze 330 Fáze 150 Fáze 210 Fáze 30 Fáze 0 Fáze 0 Fáze 180 Fáze 240 Fáze 60 Fáze 120 Fáze 300 Fáze fázová soustava 1 fázová soustava Obr. 11: Schéma pipojení regulátoru RVC U tífázové zapojení je naptí je meno mezi fázemi L2 a L3. C/k C/k pedstavuje citlivost regulátoru. Tato hodnota je obvykle nastavena na 2/3 proudu prvního kondenzátorového stupn. Pedstavuje tu prahovou proudovou hodnotu, pi které regulátor úiníku pipojuje nebo odpojuje kompenzaní stupe. Hodnota C/k je programovatelná v rozmezí od 0.01 do Hodnotu C/k nastavujeme bu automaticky (AUTO SET) nebo manuáln (MAN SET C/k). Doporuené nastavení citlivosti C/k se dá vypoítat z následujícího vzorce, pípadn odeíst z níže uvedené tabulky: Tífázová sí: Jednofázová sí: C / k = 0,62 Q U k Q 1000 C / k = 0,62 U k Q: jalový tífázový výkon prvního stupn (kvar); Q: jalový výkon prvního stupn (kvar) U: jmenovité naptí sít (V) k: pevodový pomr mícího transformátoru Obr. 12: Tabulka citlivostních hodnot C/k pro tífázovou soustravu 400 V. Strana 9

12 Fázový posun (Phase shift) Jestliže je regulátor úiníku RVC pipojen zpsobem uvedeným na schématu zapojení, je fázový posun 90 (standardní nastavení). Nastavení fázového posunu se dje bu automaticky (AUTO SET) nebo manuáln (MAN SET PHASE). Spínací prodleva (Switching delay) Standardní hodnota spínací asové prodlevy mezi jednotlivými stupni je 40 sekund. Tato hodnota je programovatelná v rozmezí od 1 sekundy do 999 sekund. Nastavení spínací prodlevy je možno provádt manuáln (MAN SET DELAY). Nedoporuuje se nastavení doby kratší než 40 s. Výstup (Output) Pojmem výstup se rozumí poet fyzických výstup. Tento poet se dá naprogramovat v rozmezí od 1 do 12, v souladu s typem regulátoru RVC. Nastavení výstup se dje bu automaticky (AUTO SET) nebo manuáln (MAN SET OUTPUT). Spínací sekvence (Sequence) Regulátor úiníku RVC umožuje nastavení následujících spínacích sekvencí: 1:1:1:1:1:...:1 1:2:2:2:2:...:2 1:2:4:4:4:...:4 1:2:4:8:8:...:8 1:1:2:2:2:...:2 1:1:2:4:4:...:4 1:1:2:4:8:...:8 1:2:3:3:3:...:3 1:2:3:6:6:...:6 1:1:2:3:3:...:3 1:1:2:3:6:...:6 Typ spínací sekvence (Linear/Circular) Lineární spínání funguje na principu první dovnit, poslední ven. Cirkulární spínání funguje na principu první dovnit, první ven. Cílový cos v motorickém/generatorickém režimu Reg. cos: alternativní cílová hodnota úiníku. Tato možnost se aktivuje v okamžiku, kdy dojde k reverzaci toku výkonu: P< 0. -0,7 cos 1 Záporné znaménko znamená generatorický režim Ochrana: Peptí (Max Vrms)/Podptí (Min Vrms) Uživatelem nastavená hodnota ochrany kondensátorové baterie. Doporuené hodnoty jsou: 0,9 Vnom < Vmin; Vmax < 1,1 Vnom Po dosažení tohoto napového limitu, jsou všechny stupn odpojovány jeden po druhém. V pípad podptí, je vypnutí rychlejší. Tato ochrana je vypnutá pod stanovenou hodnotou uživatelem. Tato podmínka je na displeji zobrazena jako Strana 10

13 Ochrana: Celkové harmonické zkreslení (Max THDV) Po dosažení tohoto limitu (celkové harmonické zkreslení naptí) stanoveného uživatelem, jsou všechny stupn odpojovány jeden po druhém. Reset spínací prodlevy (standardn nastaven na 40 s) se automaticky zdvojnásobí pokaždé, když je pítmona další porucha. Tato ochrana je vypnutá pod stanovenou hodnotou uživatelem. Tato podmínka je na displeji zobrazena jako Alarmy a ochrany Signální (alarmový) kontakt je spínací (NO) a je aktiviván pi následujících situacích: MAX MIN MAX Relé Píina/Dsledek V rms V rms THDV alarmu Reset (40s) Bliká Rozepnuto Rozpojení Alarm cos Zap. Sepnuto Do 6 min není dosaženo cíl. Pehátí Zap. Bliká Zap. Sepnuto Vnitní hodnota regulátoru Peptí Zap. Bliká Zap. Sepnuto Rozpojení Podptí Zap. Bliká Zap. Sepnuto Píliš rychlé pipojení Vysoké THDV Zap. Bliká Zap. Sepnuto Rozpojení Signální kontakt se automaticky rozepne, když pominou veškeré uvedené okolnosti. Strana 11

14 8. Ovládání uživatelského rozhraní Obr. 10: Uživatelské rozhraní Strana 12

15 9. Zkoušení a odstraování závad Zkoušení Po instalaci kompenzaního rozváde a po naprogramování spínacích parametr je možné provést následující zkoušky. Druh zkoušení závisí na pipojené zátži. A. Systém bez zátže pípadn cos = 1, nebo systém s kapacitní zátží (požadovaný nastavený úiník cos to 0.95 induktivního charakteru) 1. Zvolte režim MAN 2. Stlaováním tlaítka (+) pidáme dva nebo více kondenzátorových stup. 3. Zvolte režim AUTO Bhem naprogramované doby prodlevy mezi každou spínací operací musí být všechny kondenzátorové stupn odpojeny. Pokud tomu tak není, zkontrolujte následující: Je pipojena induktivní zátž? Byly naprogramovány správné hodnoty citlivosti C/k nebo velikosti stup? (pi programování C/k se doporuuje nastavit tuto hodnotu trochu výše než je vypotená hodnota) B. Induktivní zátž 1. Nastavte požadovanou hodnotu úiníku na cos =1 2. Zvolte režim AUTO Kondenzátorové stupn budou nyní automaticky pipojovány tak, aby kompenzovaly induktivní zátž (regulátor se neuvede do innosti v pípad, je-li induktivní proud menší než pednastavená hodnota C/k. V takovém pípad prove te zkoušení podle postupu A výše). Když dojde k pipojení všech kondenzátorových stup a pesto stále trvá požadavek na pipojování dalších stup, zkontrolujte nastavení C/k. Pokud je toto nastavení správné, je velikost kompenzaního rozváde píliš malá pro vykompenzování úiníku na hodnotu cos = 1. Zvolte v takovém pípad menší hodnotu úiníku cos. Pokud nkterý z kondenzátorových stup je trvale pipínán a odpojován, znamená to, že hodnota C/k je nastavena píliš nízko (pokud ovšem nedochází k tomu, že velikost zátže kolísá periodicky v asovém rytmu spínací prodlevy). Strana 13

16 Odstranní závad Porucha Režim AUTO SET nefunguje. Odstranní Zkontrolujte zda je odstranno zkratování MTP. Porucha Regulátor nepipojuje ani neodpojuje kondenzátorové stupn, akoliv je v systému zapojena znan velká promnlivá induktivní zátž. Odstranní Zkontrolujte, zda je regulátor nastaven do automatického režimu. Zkontrolujte nastavení fázového posunu a C/k. Zkontrolujte zda je odstranno zkratování MTP. Porucha Zdá se, že regulátor neaktivuje žádný kondenzátorový stupe. Odstranní Pokejte až ubhne doby prodlevy mezi spínáním nebo doba prodlevy pi výpadku napájení. Porucha Jeden z indikátor bliká. Odstranní Toto je normální situace, kdy aktuální induktivní proud se mní kolem nastavené citlivosti (C/k). Porucha Není dosaženo pednastavené hodnoty úiníku. Odstranní Pi malé nebo nulové zátži a nízkém úiníku je požadavek pouze na malý induktivní proud. Píslušný kondenzátorový stupe je píliš velký pro kompenzaci. Pokud prmrná hodnota úiníku cos za uritou asovou periodu je píliš nízká spoívá ešení ve zvýšení velikosti úiníku cos. Porucha Všechny kondenzátorové stupn jsou pipojeny do systému akoliv požadovaný jalový výkon je pomrn nízký. Odstranní Zkontrolujte nastavení fázového posunu a hodnotu C/k. Porucha Regulátor je pipojen, avšak nepracuje (žádný údaj na LCD displeji). Odstranní Zkontrolujte nastavení naptí Porucha Režim AUTO SET se svévoln zastaví a na displeji se objeví chybová zpráva "FXX" Odstranní Zjistte význam zprávy dle jejího obsahu, viz. Další strana. Porucha Všechny kondenzátorové stupn jsou odpojeny a ikona alarmu svítí delší dobu než 40 s. Odstranní Zkontrolujte síové naptí, nastavenou hodnutu Vmax, Vmin a nastavenou hodnotu celkového harmonického zkreslení THDV. Strana 14

17 10. Seznam chybových zpráv v režimu AUTO SET Zpráva Popis chyby Odstranní chyby F-1 Malý proud. Zkontrolujte zda je odstranna zkratovací svorka na transf. a spuste znovu Autoset F-2 Fáze nenalezena. Píliš rychlá zmna výkonu. Spuste znovu Autoset pi stálejších podmínkách. F-3 Chyba fáze: konená hodnota 0º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-4 Chyba fáze: konená hodnota 30º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-5 Chyba fáze: konená hodnota 60º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-6 Chyba fáze: konená hodnota 90º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-7 Chyba fáze: konená hodnota 120º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-8 Chyba fáze: konená hodnota 150º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F-9 Chyba fáze: konená hodnota 180º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F10 Chyba fáze: konená hodnota 210º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F11 Chyba fáze: konená hodnota 240º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F12 Chyba fáze: konená hodnota 270º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F13 Chyba fáze: konená hodnota 300º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F14 Chyba fáze: konená hodnota 330º. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. F15 C/k nenalezeno po 10 zkouškách. Spuste znovu Autoset pi stálejších podmínkách. Píliš rychlá zmna výkonu. F16 C/k píliš malý ( < 0.05). Píliš malá Zmte velikost kroku nebo pevod transformátoru. velikost kroku nebo velký pevod transformátoru. F17 C/k píliš velký ( > 1.00). Píliš velká Zmte velikost kroku nebo pevod transformátoru. velikost kroku nebo malý pevod transformátoru. F18 Posloupnost nenalezena po 10 zkouškách. Spuste znovu Autoset pi stálejších podmínkách. Píliš rychlá zmna výkonu. F19 Neznámá posloupnost. Zkontrolujte pipojení, kondenzátory a pojistky. Regulátor nenalezl známou posloupnost. Strana 15

18 11. Technická specifikace Micí systém: Režim spínání: Mikroprocesorový systém pro vyvážené trojfázové Existují následující režimy spínání pro všechny programovatelné nebo jednofázové sít. spínací sekvence: integrální, pímý nebo cirkulární. Provozní naptí: Ukládání hodnot do pamti: 100 V až 120 V, 220 V až 240 V, 380 V až 440 V Všechny programovatelné parametry a režimy jsou ukládány v závislosti na typu RVC. do trvalé pamti. Tolerance naptí: Spouš reagující na výpadek napájení: +/- 10 % pi indikovaném provozním naptí. Rychlé automatické odpojení za dobu kratší než 20 ms (50 Hz) Kmitoet sít: v pípad výpadku napájení nebo napového poklesu. 50 nebo 60 Hz +/- 5 % (automatické nastavení na Prodleva pro zptné nastavení (reset) pi výpadku napájení: kmitoet sít). 40 s. Svorky k pipojení MTP (L2, L3, k, l): Pepová a podpová ochrana. Kategorie 3. Automatické pizpsobení ke smru otáení sít Proudový vstup: a svorkám proudových transformátor. 1 A a 5A (ef. hodnota). Necitlivost na vyšší harmonické. Impedance na proudovém vstupu: Provoz s generativními a regenerativními zátžemi. < 0,1 (Doporuená tída MTP 1, min. 10 VA) Automatická kompenzace kontrastu LCD displeje podle Píkon: teploty. 8 VA max. Provozní teplota: Jmenovité hodnoty výstupních kontakt: - 10 C až 60 C - max. trvalý proud: 1,5 A; Skladovací teplota: - max. špikový proud: 5 A; - 30 C až 85 C - max. naptí: 440 V AC; Montážní poloha: - svorka A je dimenzována na trvalý proud 16A. Vertikální montáž do panelu Alarmový (výstražný) kontakt: Rozmry: - rozpínací kontakt; 144x144x80 mm (v x š x h) - max. trvalý proud : 5 A; Hmotnost: - jmenovité max. vypínací naptí: 250 V AC/440 V AC. 0,4 kg (ve vybaleném stavu) Nastavení úiníku: Konektor: Od 0,7 induktivního do 0,7 kapacitního. WAGO Nastavení citlivosti (C/k): Krytí z pední strany: 0,01 až 3 A. IP40 Automatické mení C/k. Relativní vlhkost: Poet výstup: Max. 95%, bez kondenzace vodních par RVC-3 (pouze 400 V): programovatelný do potu 3 výstup. Znaka CE. RVC-6: programovatelný do 6 výstup. Objednací údaje regulátor úiníku typu RVC: RVC-8 (pouze 400 V): programovatelný do 8 výstup. RVC-3 2GCA288098A0050 RVC-10 (pouze 400 V: programovatelný do 10 výstup. RVC-6 2GCA288097A0050 RVC-12: programovatelný do 12 výstup. RVC-8 2GCA288096A0050 Doba mezi spínáním kondenzátorových stup: RVC-10 2GCA288095A0050 Programovatelná od 1 s do 999 s. RVC-12 2GCA288094A0050 Spínací sekvence: Programovatelné Informacím obsaženým v této publikaci byla vnována veškerá pozornost. Pípadné nepesnosti nemohou být dvodem vznášení jakýchkoliv právních nárok. Výrobce si vyhrazuje právo na zmnu informace obsažené v tomto dokumentu, jako dsledek dalšího vývoje pístroje. Technická specifikace platí pouze pro normální provozní podmínky. Výrobce nepejímá jakoukoliv zodpovdnost za nesprávné používání výrobku a není zodpovdný za nepímé nebo následné škody. DNA Energie spol. s r.o. ABB s.r.o. pístroje nízkého naptí Baumanova 48 Horoušany, Heršpická 13 eská republika Brno tel.: tel.: fax: fax:

Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC.

Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC. cz Děkujeme Vám, že jste si pro svou automatickou kondenzátorovou baterii zvolili regulátor účiníku řady RVC. NEJPRVE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY O této příručce Tato příručka je určena pro rychlou instalaci

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér ABB/NN/ 05/06CZ_09/2009 Softstartéry Prvodce problematikou softstartér 2 Pedmluva Tato píruka je napsaná s cílem být podstatnou studnicí informací pro osoby již pracující se softstartéry, ale také pro

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW772... V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení e-mailem. Ovládání

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201

NÁVOD NJ-14. Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 JSP Měření a regulace NB0325-2011/08 NÁVOD NJ-14 Nastavovací jednotka pro převodníky P5102, P5201 Slouží ke změně nastavení rozsahu, tlumení a mezí komparátorů převodníků P5102 a P5201. Napájení z připojeného

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více