Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW"

Transkript

1 geotherm CZ; SK

2

3 Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWS/VWW CZ

4 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci Archivace dokumentace Použité symboly Platnost návodu Typový štítek Označení CE Bezpečnostní pokyny Chladivo Zákaz provádění změn Pokyny k instalaci a provozu Použití v souladu s určením Požadavky na místo instalace Čištění a údržba Kontrola provozního stavu tepelného čerpadla Tlak náplně v topném systému Kontrola stavu a tlaku náplně v okruhu se solankou Výskyt kondenzátu (kondenzovaná voda) Tipy k úspoře energie Obecné tipy na úsporu energie Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Recyklace a likvidace Zařízení Balení Chladivo Dočasné poruchy Vypnutí závada Záruka a služby zákazníkům Záruční lhůta Servis Příloha Technické údaje VWS Technické údaje VWW Typový štítek Popis přístroje a funkce Princip fungování Princip fungování okruhu chladiva Automatické doplňkové funkce Konstrukce tepelného čerpadla geotherm Obsluha Seznámení s regulátorem a jeho obsluha Nastavení nabídek a parametrů Popis regulátoru Možné okruhy systému Regulace na základě energetické bilance Princip ohřevu vyrovnávacího zásobníku Resetování na hodnoty nastavení od výrobce Struktura regulátoru Nastavení funkcí pro úsporu energie Vývojový diagram Zobrazaní na uživatalské úrovni Speciální funkce Uvedení tepelného čerpadla do provozu Odstavení tepelného čerpadla z provozu Kontrola Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Aktivace nouzového provozu Závady/poruchy, které můžete odstranit Výstražná hlášení

5 Informace k dokumentaci 1 1 Informace k dokumentaci Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k obsluze platí také další dokumentace. Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Další platné podklady Pro provozovatele zařízení: Záruční karta Pro servisního technika: Návod k instalaci geotherm Č Případně jsou platné i další návody pro všechny použité díly příslušenství. 1.1 Archivace dokumentace Tento návod k obsluze a také všechny ostatní platné podklady řádně uchovávejte, aby byly v případě potřeby vždy k dispozici. 1.2 Použité symboly Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu! d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení života! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení a opaření! a Pozor! Možné ohrožení zařízení a životního prostředí! 1.3 Platnost návodu Tepelná čerpadla geotherm společnosti Vaillant jsou v tomto návodu obecně označena jako tepelná čerpadla. Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s následujícími čísly výrobku: Označení typu Číslo výrobku Tepelná čerpadla země voda (VWS) VWS 61/ VWS 81/ VWS 101/ VWS 141/ VWS 171/ Tepelná čerpadla voda voda (VWW) VWW 61/ VWW 81/ VWW 101/ VWW 141/ VWW 171/ Tab. 1.1 Označení typu a čísla výrobků Typové označení Vašeho zařízení je uvedeno na typovém štítku. 1.4 Typový štítek U tepelného čerpadla geotherm je typový štítek umístěn uvnitř na plechu podlahy. Typové označení je umístěno nahoře na šedém rámu sloupku (viz také kap. 4.4, obr. 4.3). V kap. 7.3 v příloze najdou zákazníci, kteří mají zájem o bližší technické informace, obrázek typového štítku a tabulku s vysvětlením symbolů zobrazených na typovém štítku. 1.5 Označení CE Označením CE se dokládá, že příslušný typ zařízení splňuje základní požadavky patřičných směrnic. h Upozornění! Užitečné informace a pokyny. Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. Toto nastavení můžete mj. provést pomocí regulace tepelného čerpadla. Značka kvality DACH Symbol potřebné činnosti Značka VDE a prověřená bezpečnost CZ 3

6 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostní pokyny Při obsluze tepelného čerpadla dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy: Nechte se v obsluze tepelného čerpadla důkladně zaškolit autorizovanou servisní firmou. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Vykonávejte pouze činnosti, které jsou v tomto návodu k obsluze popsány. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení při kontaktu se součástmi tepelného čerpadla! Součásti tepelného čerpadla mohou mít vysokou teplotu. Nedotýkejte se neizolovaných potrubí tepelného čerpadla. Neodstraňujte žádné díly krytu (výjimku tvoří kryt sloupku, viz kap. 1.1). 2.1 Chladivo Tepelné čerpadlo je dodáváno s provozní náplní chladiva R 407 C. Toto chladivo neobsahuje chlór a nepoškozuje tak ozónovou vrstvu Země. Chladivo R 407 C není hořlavé ani u něj nehrozí nebezpečí výbuchu. 2.2 Zákaz provádění změn d Nebezpečí! Nebezpečí úrazu v důsledku neodborně provedených změn! Za žádných okolností neprovádějte sami žádné zásahy nebo změny na tepelném čerpadle nebo na jiných dílech systému vytápění a přípravy teplé vody. Zákaz provádění změn platí pro: tepelná čerpadla geotherm, zázemí tepelných čerpadel geotherm, přívod vody a proudu. Pro provedení změn na tepelném čerpadle nebo v jeho okolí si musíte přizvat autorizovanou servisní firmu. Nepoškozujte ani nesnímejte plomby a pojistky na jednotlivých dílech. Provádět změny na zaplombovaných a zajištěných dílech jsou oprávněni jen autorizovaní servisní technici a zákaznický servis. d Nebezpečí! Nebezpečí poranění v důsledku omrzlin při kontaktu s chladivem R 407 C! Unikající chladivo může při kontaktu s místem úniku způsobit omrzliny: Při netěsnosti v okruhu s chladivem nevdechujte plyny ani výpary. Zabraňte kontaktu chladiva s pokožkou a očima. h Upozornění! Při normálním použití a za normálních podmínek nezpůsobuje chladivo R 407 C žádné nebezpečí. Při neodborném použití však může dojít ke zranění a ke škodám. 4

7 Pokyny k instalaci a provozu 3 3 Pokyny k instalaci a provozu d Nebezpečí! Ohrožení života při nekvalifikovanosti personálu! Instalaci, servisní práce a opravu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Především práce na elektrických součástech a na okruhu chladiva vyžadují příslušnou kvalifikaci. 3.1 Použití v souladu s určením Tepelné čerpadlo geotherm firmy Vaillant je zkonstruováno na základě současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Přesto může při neodborném používání nebo použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto zařízení náležitě zaškoleny. Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály. Tepelné čerpadlo geotherm firmy Vaillant je určeno jako zdroj tepla pro uzavřené systémy ústředního topení a k přípravě teplé užitkové vody. Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese pouze uživatel. Ke správnému použití v souladu s určením patří také dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dalších platných předpisů a podkladů a dodržování podmínek kontroly a údržby. a Pozor! Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s určením je zakázáno. 3.2 Požadavky na místo instalace Místo instalace musí být vybráno tak, aby mohlo být tepelné čerpadlo řádně nainstalováno a udržováno. Konzultujte s kvalifikovaným servisním technikem, které aktuálně platné národní předpisy je třeba dodržovat. Místo instalace musí být suché a chráněné proti mrazu. 3.3 Čištění a údržba Nepoužívejte abrazivní a čisticí prostředky, které by mohly poškodit kryt. h Upozornění! Kryt tepelného čerpadla čistěte vlhkým hadrem a trochou mýdla. 3.4 Kontrola provozního stavu tepelného čerpadla Na rozdíl od tepelných systémů na bázi fosilních paliv není u tepelného čerpadla Vaillant geotherm nutné provádět náročné údržbářské práce. h Upozornění! Nechte své zařízení pravidelně kontrolovat autorizovanou servisní firmou, abyste zajistili hospodárný provoz tepelného čerpadla Tlak náplně v topném systému V pravidelných intervalech provádějte kontrolu tlaku náplně topného systému. Tlak náplně topného systému lze zjistit na regulátoru tepelného čerpadla (viz kap. 5.5), měl by se pohybovat v rozmezí 1 až 2 barů. Pokud tlak vody klesne pod hodnotu 0,5 baru, tepelné čerpadlo se automaticky vypne a zobrazí se chybové hlášení. a Pozor! Nebezpečí poškození vytékající vodou při netěsnosti systému! Při netěsnosti potrubí s teplou vodou ihned uzavřete uzavírací ventil studené vody. Při netěsnosti v topném systému tepelné čerpadlo vypněte, aby se zabránilo dalšímu vytékání. Odstranění netěsností svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. h Upozornění! Uzavírací ventil studené vody není součástí dodávky tepelného čerpadla. Zajistí jej provozovatel a nainstaluje servisní technik. Ten vám také vysvětlí polohu tohoto ventilu a manipulaci s tímto dílem. CZ 5

8 3 Pokyny k instalaci a provozu Kontrola stavu a tlaku náplně v okruhu se solankou V pravidelných intervalech provádějte kontrolu stavu a tlaku v okruhu se solankou. Tlak náplně okruhu se solankou ( Solanka tlak ) lze zjistit na regulátoru tepelného čerpadla (viz kap. 5.5), měl by se pohybovat v rozmezí 1 až 2 barů. Pokud tlak solanky klesne pod hodnotu 0,2 baru, tepelné čerpadlo se automaticky vypne a zobrazí se chybové hlášení. Pokud výška hladiny solanky poklesla natolik, že ji ve vyrovnávací nádrži na solanku již není vidět, musíte solanku doplnit. a Pozor! Nebezpečí poškození vytékající solankou při netěsnosti systému! Při netěsnosti v okruhu se solankou tepelné čerpadlo vypněte, aby se zabránilo dalšímu unikání. Odstranění netěsností svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. a Pozor! Nebezpečí poškození! Okruh se solankou musí být napuštěn na správný objem, jinak se zařízení může poškodit. a Pozor! Nebezpečí poškození! Napouštění okruhu se solankou v tepelném čerpadle smí provádět pouze autorizovaný odborný personál. Stav náplně okruhu se solankou pravidelně kontrolujte, a pokud je výška hladiny ve vyrovnávací nádrži na solanku příliš nízká, informujte autorizovaný kvalifikovaný servis. Obr. 3.1 Stav náplně ve vyrovnávací nádrži na solanku V prvním měsíci po uvedení zařízení do provozu může stav náplně solankovým roztokem poněkud poklesnout. To je zcela normální. Výška hladiny se může měnit rovněž v závislosti na teplotě zdroje tepla. Nikdy však nesmí poklesnout natolik, aby již hladina nebyla ve vyrovnávací nádrži na solanku vidět Výskyt kondenzátu (kondenzovaná voda) Výparník, čerpadla solanky, potrubí okruhu zdroje tepla a součásti okruhu chladiva jsou uvnitř tepelného čerpadla izolované, aby nemohl vznikat kondenzát. Pokud se přesto v malém množství kondenzát vytvoří, je zachycen do vany na kondenzát. Vana na kondenzát je umístěna uvnitř tepelného čerpadla v jeho spodní části. Díky vzniklému teplu uvnitř tepelného čerpadla se kondenzát z vany odpaří. Malá množství vzniklého kondenzátu mohou být odvedena pod tepelným čerpadlem. Vznik kondenzátu v malém množství neznamená závadu tepelného čerpadla. 3.5 Tipy k úspoře energie Níže získáte důležité tipy, které vám pomohou provozovat systém tepelného čerpadla s úsporou energie a nákladů. 6

9 Pokyny k instalaci a provozu Obecné tipy na úsporu energie Energii můžete ušetřit již svým chováním, a to tak, že: Budete správně větrat: Okna nebo zasklené dveře nevyklápějte, ale 34krát denně okna na 15 minut zcela otevřete a během větrání zavřete termostatické ventily nebo regulátor teploty v místnosti. Necháte volné místo kolem radiátorů, aby ohřátý vzduch mohl v místnosti lépe cirkulovat. Použijete větrací zařízení s rekuperací tepla (WRG). Díky větracímu zařízení s rekuperací tepla (WRG) je stále zaručena optimální výměna vzduchu v budově (okna se proto kvůli větrání nemusí otvírat). Případně je možné přizpůsobit množství vzduchu individuálním požadavkům pomocí dálkového ovládání větracího zařízení. Zkontrolujete, zda okna a dveře těsní. Nechte okenice a žaluzie v noci zavřené, aby uniklo co nejméně tepla. Pokud je jako příslušenství nainstalováno zařízení dálkového ovládání VR 90, nebudete ho zakrývat nábytkem atd., aby mohlo nerušeně snímat cirkulující vzduch v místnosti. Budete šetřit vodou, např. se místo koupání sprchujte, pokud vodovodní kohoutky kapou, vyměňte ihned těsnění Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Další úspory umožňuje správné použití regulace tepelného čerpadla. Regulace tepelného čerpadla vám umožní dosáhnout úspor: Správným nastavením teploty výstupu topení: Tepelné čerpadlo reguluje teplotu výstupu topení v závislosti na požadované teplotě v místnosti, kterou jste nastavili. Teplotu v místnosti nastavte jen tak vysokou, aby byla příjemná pro osoby, které se v místnosti zdržují, například 20 C. Každý další stupeň nad tuto hodnotu znamená zvýšení spotřeby energie asi o 6 % za rok. Pro podlahové topení je třeba používat topné křivky < 0,4. Radiátorová topení by měla být dimenzována tak, aby mohla při nejnižší venkovní teplotě fungovat s maximální teplotou výstupu 50 C. To odpovídá topným křivkám < 0,7. Přiměřeným nastavením teploty teplé užitkové vody: Voda by měla být ohřátá jen natolik, kolik je třeba při její spotřebě. Každé další ohřívání způsobuje zbytečnou spotřebu energie, teploty teplé vody nad 60 C navíc způsobují intenzivnější usazování vodního kamene. Doporučujeme přípravu teplé vody bez pomoci elektrického záložního vytápění. Pak je maximální teplota teplé vody nastavena na základě vypnutí při vysokém tlaku v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody cca 58 C. Nastavením individuálně přizpůsobené doby vytápění. Volbou správného druhu provozu: Pro období nočního klidu a nepřítomnosti doporučujeme přepnout topení na režim poklesu. Stejnoměrným vytápěním: Účelně zvoleným programem vytápění dosáhnete toho, že budou všechny místnosti v bytě vytápěny stejnoměrně a v souladu s jejich využíváním. Použitím termostatických ventilů: Pomocí termostatických ventilů ve spojení s regulátorem teploty v místnosti (nebo ekvitermním regulátorem) lze teplotu v místnosti přizpůsobit individuálním požadavkům a dosáhnout úsporného provozu topného systému. Optimálním přizpůsobením dob provozu cirkulačního čerpadla skutečné potřebě. Konzultujte možnosti úspor s odborným servisem. Servisní technik nastaví systém vytápění podle vašich osobních požadavků. Tyto a další tipy k úspoře energie najdete v kap Tam jsou popsána nastavení regulátoru s potenciálem energetické úspory. 3.6 Recyklace a likvidace Tepelné čerpadlo, všechny díly příslušenství i příslušné přepravní obaly jsou z převážné části vyrobeny z recyklovatelných surovin a nepatří do domovního odpadu. h Upozornění! Dodržujte platné národní zákonné předpisy. Zajistěte, aby vysloužilé zařízení a příp. instalované příslušenství bylo zlikvidováno řádně. a Pozor! Ohrožení životního prostředí při neodborné likvidaci! Likvidaci chladiva svěřte pouze kvalifikovanému personálu. CZ 7

10 3 Pokyny k instalaci a provozu 4 Popis přístroje a funkce Zařízení Pokud je tepelné čerpadlo označeno touto značkou, nepatří po uplynutí životnosti do domovního odpadu. V tomto případě se postarejte o to, aby bylo zařízení Vaillant a jeho příslušenství po uplynutí životnosti řádně zlikvidováno Balení Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení instaloval Chladivo Tepelné čerpadlo Vaillant je plněno chladivem R 407 C. 4 Popis přístroje a funkce 4.1 Princip fungování Systémy tepelných čerpadel se skládají z oddělených okruhů, ve kterých je pomocí kapalin nebo plynů přepravováno teplo od zdroje tepla k topnému systému. Protože v těchto okruzích obíhají různá média (solanka/ voda, chladivo a topná voda), jsou vzájemně propojeny pomocí výměníků tepla. V těchto výměnících tepla přechází teplo z média s vysokou teplotou na médium s nižší teplotou. Tepelné čerpadlo geotherm firmy Vaillant je napájeno teplem ze země. d Nebezpečí! Nebezpečí poranění v důsledku omrzlin při kontaktu s chladivem R 407 C! Unikající chladivo může při kontaktu s místem úniku způsobit omrzliny: Při netěsnosti v okruhu s chladivem nevdechujte plyny ani výpary. Zabraňte kontaktu chladiva s pokožkou a očima. Likvidaci chladiva svěřte pouze kvalifikovanému personálu. h Upozornění! Při normálním použití a za normálních podmínek nezpůsobuje chladivo R 407 C žádné nebezpečí. Při neodborném použití však může dojít ke zranění a ke škodám. 3/4 energie z okolního prostředí 1/4 elektrická energie 4/4 topná energie Obr. 4.1 Využívání tepla ze země jako tepelného zdroje 8

11 Popis přístroje a funkce 4 Tepelný systém Přepínací ventil Čerpadlo HK1 Studená voda Čerpadlo solanky Zdroj tepla Záložní vytápění 3 Kondenzátor 2 Expanzní ventil Kompresor 4 Výparník 1 Obr. 4.2 Způsob fungování tepelného čerpadla Zásobník TUV Okruh topné vody Okruh chladiva Okruh zdroje tepla Teplá už. voda Systém se skládá z oddělených okruhů, které jsou vzájemně propojeny pomocí výměníků tepla. Tyto okruhy jsou: Okruh zdroje tepla, jehož pomocí se energie zdroje tepla dopravuje k okruhu s chladivem. Okruh s chladivem, jehož pomocí se teplo na základě odpařování, stlačování, zkapalnění a rozpínání předává do okruhu s topnou vodou. Okruh s topnou vodou, jehož pomocí je zásobováno topení a příprava teplé vody v zásobníku teplé vody. 4.2 Princip fungování okruhu chladiva Pomocí výparníku (1) je okruh s chladivem napojen na zdroj tepla ze země a přijímá jeho tepelnou energii. Při tom se mění skupenství chladiva, chladivo se odpařuje. Pomocí kondenzátoru (3) je okruh s chladivem spojen s topným systémem, kterému teplo opět odevzdává. Chladivo při tom opět zkapalní, kondenzuje. Protože může tepelná energie přecházet pouze z tělesa s vyšší teplotou na těleso s nižší teplotou, musí mít chladivo ve výparníku nižší teplotu než zdroj tepla v zemi. Oproti tomu musí být teplota chladiva v kondenzátoru vyšší než teplota topné vody, aby zde mohlo být odevzdáno teplo. Tyto rozdílné teploty jsou v okruhu chladiva vytvářeny pomocí kompresoru (2) a expanzního ventilu (4), které se nacházejí mezi výparníkem (1) a kondenzátorem. Chladivo ve formě páry proudí z výparníku (1) do kompresoru, který jej stlačí. Tlak a teplota odpařeného chladiva výrazně stoupnou. Po tomto procesu proudí chladivo kondenzátorem, ve kterém prostřednictvím kondenzace odevzdá své teplo topné vodě. Poté chladivo proudí jako kapalina k expanznímu ventilu, ve kterém se značně uvolní a dojde při tom k extrémnímu snížení tlaku a teploty. Tato teplota je nyní nižší než teplota solanky, resp. vody, která proudí výparníkem (1). Chladivo tak může ve výparníku (1) nabrat nové teplo, přičemž se opět odpaří a proudí ke kompresoru. Celý koloběh začíná znovu od začátku. V případě potřeby může být pomocí integrovaného regulátoru připojeno elektrické záložní vytápění. Aby se zabránilo vzniku kondenzátu uvnitř zařízení, je potrubí okruhu zdroje tepla a okruhu s chladivem tepelně izolováno. Pokud se kondenzát přesto utvoří, je shromážděn ve vaně na kondenzát a odváděn pod zařízení. Je rovněž vznik kapek pod zařízením. 4.3 Automatické doplňkové funkce Ochrana před mrazem Regulační jednotka je vybavena funkcí ochrany před mrazem. Tato funkce zajišťuje ve všech provozních režimech ochranu topného systému před mrazem. Pokud venkovní teplota klesne pod hodnotu 3 C, je u každého topného okruhu automaticky zadána nastavená teplota poklesu. Ochrana proti zamrznutí zásobníku Tato funkce se spustí automaticky, když skutečná teplota zásobníku klesne pod 10 C. Zásobník se poté ohřeje na 15 C. Tato funkce je aktivní také v provozních režimech Vyp a Auto", nezávisle na časových programech. Kontrola externích snímačů Na základě vámi zadaného hydraulického základního zapojení při prvním uvedení do provozu jsou stanoveny příslušné snímače. Tepelné čerpadlo trvale automaticky kontroluje, zda jsou všechny snímače nainstalovány a zda jsou funkční. Pojistka pro případ nedostatku topné vody Analogové tlak. čidlo kontroluje případný nedostatek vody a vypne tepelné čerpadlo, když tlak vody poklesne pod hodnotu tlaku manometru 0,5 baru, a zapne je opět tehdy, když tlak vody přesáhne hodnotu tlaku manometru 0,7 baru. CZ 9

12 4 Popis přístroje a funkce Ochrana proti zablokování čerpadla a ventilu Aby se zabránilo zablokování čerpadla vytápění, cirkulačního čerpadla, čerpadla solanky nebo přepínacího ventilu teplé užitkové vody UV1, jsou každý den čerpadla a ventil, které nebyly v provozu 24 hodin, postupně zapnuty na dobu asi 20 s. Pojistka pro případ nedostatku solanky (pouze VWS) Analogové tlak. čidlo kontroluje případný nedostatek solanky a vypne tepelné čerpadlo, když tlak solanky jednorázově poklesne pod hodnotu tlaku manometru 0,2 baru. V paměti závad se zobrazí chyba 91. Tepelné čerpadlo se opět zapne, když tlak solanky přesáhne hodnotu 0,4 baru tlaku na manometru. Pokud tlak solanky poklesne pod hodnotu 0,6 baru na dobu delší než jednu minutu, zobrazí se v nabídce 1 výstražné hlášení. Ochranný obvod podlahy pro všechny hydraulické systémy bez vyrovnávacího zásobníku (např. schéma hydrauliky 1 a 3) Pokud teplota výstupu topení naměřená v okruhu podlahového topení po dobu více než 15 minut trvale překračuje určitou hodnotu, vypne se tepelné čerpadlo s chybovým hlášením 72. Pokud teplota výstupu topení opět klesne pod tuto hodnotu a závada se vynuluje, tepelné čerpadlo se opět zapne. 4.4 Konstrukce tepelného čerpadla geotherm Tepelné čerpadlo se dodává v níže uvedených provedeních. Typy tepelných čerpadel se liší především výkonem. Označení typu Topný výkon () Tepelná čerpadla země/voda (S0/W35) VWS 61/2 5,9 VWS 81/2 8,0 VWS 101/2 10,4 VWS 141/2 13,8 VWS 171/2 17,3 Tepelná čerpadla voda/voda (W10/W35) VWW 61/2 8,2 VWW 81/2 11,6 VWW 101/2 13,9 VWW 141/2 19,6 VWW 171/2 24,3 Tab. 4.1 Přehled typů VWS/VWW 1 2 a Pozor! Nebezpečí poškození podlahy. Hodnotu pro ochranný obvod podlahy nastavte tak, aby v důsledku vysokých teplot nedošlo k poškození vyhřívané podlahy. Kontrola fází Sled a přítomnost fází (pravotočivost pole) napájení 400 V jsou při prvním uvedení do provozu a během provozu trvale kontrolovány. Pokud není sled v pořádku nebo pokud některá fáze vypadne, dojde k chybovému vypnutí tepelného čerpadla, aby se zabránilo poškození kompresoru. Funkce ochrany před zamrznutím Výstupní teplota zdroje tepla se neustále měří. Pokud výstupní teplota zdroje tepla poklesne pod určitou hodnotu, kompresor se dočasně vypne s chybovým hlášením 20, resp. 21. Pokud se tato chyba vyskytne třikrát po sobě, následuje vypnutí v důsledku závady. U tepelných čerpadel geotherm VWS lze hodnotu teploty pro protimrazovou ochranu nastavit v pomocníku při instalaci A4 (nastavení z výroby 10 C). U tepelných čerpadel geotherm VWW je z výroby nastavena hodnota +4 C, tato hodnota se nesmí měnit. Obr. 4.3 Pohled zepředu VWS/VWW Legenda k obr Nálepka s typovým označením tepelného čerpadla 2 Ovládací konzola 10

13 Popis přístroje a funkce Obr. 4.4 Pohled zezadu VWS/VWW Legenda k obr Zpátečka zásobníku teplé vody 2 Vedení chladiva směrem k tepelnému čerpadlu 3 Vedení chladiva směrem od tepelného čerpadla 4 Prohlubně pro uchopení při přepravě 5 Kabelová průchodka elektrické přípojky 6 Zpátečka topení 7 Výstup topení CZ 11

14 5 Obsluha 5 Obsluha 5.1 Seznámení s regulátorem a jeho obsluha Veškeré programování tepelného čerpadla probíhá pomocí obou ovladačů ( a ) regulátoru. Ovladač při tom slouží k výběru parametru (stisknutím) a ke změně parametru (otočením). Ovladač slouží k výběru nabídky (otáčením) a k aktivaci speciálních funkcí (stisknutím). 1 2 Zákl.data 6 Den v týdnu Čas Pá 3 Zvolit den 5 4 Obr. 5.1 Přehled ovládání Legenda 1 Označení nabídky 2 Kurzor, ukazuje na zvolený parametr 3 Číslo nabídky 4 Ovladač, nastavení parametrů (otáčení), výběr parametrů (stisknutí) 5 Ovladač, výběr nabídky (otáčení), aktivace speciálního provozního režimu (stisknutí) 6 Informační řádek (na příkladu výzva k provedení akce) Typický průběh ovládání (úroveň provozovatele) Otáčejte ovladačem tak dlouho, dokud nevyberete potřebnou nabídku. Otáčejte ovladačem tak dlouho, dokud nevyberete parametr, který má být změněn. Parametr, který chcete změnit, označte stisknutím ovladače. Parametr je nyní tmavě zvýrazněn. Nastavenou hodnotu parametru změňte otáčením ovladačem. Změnu hodnoty nastavení potvrďte stisknutím ovladače. 12

15 Obsluha Nastavení nabídek a parametrů Dosavadní nastavení Naprogram. prázdniny 6 pro celý systém Čas. období 1 > Pož.teplota 12 C >Nastavit den startu Výběr nabídky: Otočte ovladač : Zvolte nabídku, např. přejděte z nabídky 6 do nabídky 7. Změněné nastavení Zákl.data 7 Datum > Den v týdnu Po Čas 09:35 >Nastavit den Zákl.data 7 Výběr parametrů: Zákl.data 7 Datum > Den v týdnu Po Čas 09:35 >Nastavit den Otočte ovladač : pro výběr měněného parametru. Např. z řádku 1 den k řádku 2 den v týdnu (na tomto příkladu otočte o 3 polohy dále). Datum Den v týdnu >Po Čas 09:35 > Nastavit den v týdnu Zákl.data 7 Datum Den v týdnu >Po Čas 09:35 Změna parametru den v týdnu z pondělí na úterý: Stiskněte ovladač : zvolte parametr Zákl.data 7 Datum Den v týdnu >Út Čas 09:35 > Nastavit den v týdnu Otočte ovladač : změňte parametr, > Nastavit den v týdnu Stiskněte ovladač : potvrďte změnu. CZ 13

16 5 Obsluha 5.3 Popis regulátoru Servisní technik nastavil při uvedení do provozu všechny provozní parametry na předem nastavené hodnoty, takže tepelné čerpadlo může pracovat optimálně. Provozní režimy a funkce však můžete dodatečně individuálně nastavit a přizpůsobit Možné okruhy systému Regulátor může řídit následující okruhy systému: topný okruh, jeden zásobník teplé vody s nepřímým ohřevem, jedno oběhové čerpadlo teplé vody, vyrovnávací okruh. Pro rozšíření systému můžete pomocí vyrovnávacího okruhu připojit až šest dodatečných modulů pro směšovací okruhy VR 60 (příslušenství) vždy se dvěma směšovacími okruhy. Programování směšovacích okruhů se provádí pomocí regulátoru na ovládací konzole tepelného čerpadla. Pro pohodlné ovládání je možno u prvních osmi topných okruhů připojit dálková ovládací zařízení VR Regulace na základě energetické bilance Regulace na základě energetické bilance platí jen pro hydraulické systémy bez vyrovnávacího zásobníku. Pro hospodárný a bezporuchový provoz tepelného čerpadla je důležité upravit spouštění kompresoru. Rozběh kompresoru je okamžik, ve kterém dochází k největšímu zatížení. Pomocí regulace na základě energetické bilance je možné minimalizovat spuštění tepelného čerpadla, aniž by byl snížen komfort příjemného klimatu v místnosti. Stejně jako u jiných ekvitermních regulátorů topení stanovuje regulátor zaznamenáváním venkovní teploty a topnou křivkou požadovanou teplotu výstupu. Výpočet energetické bilance se provádí na základě této požadované teploty výstupu a skutečné teploty výstupu, jejichž rozdíl za minutu je změřen a sečten: 1 minuta stupně [ min] = 1 K rozdíl teploty v průběhu 1 minuty (K = kelvin) Při určitém úbytku tepla se tepelné čerpadlo spustí a vypne se teprve tehdy, když je množství přivedeného tepla stejné jako úbytek tepla. Čím větší je nastavená záporná číselná hodnota, tím delší jsou intervaly, ve kterých kompresor běží, resp. se zastaví Princip ohřevu vyrovnávacího zásobníku Vyrovnávací zásobník je regulován v závislosti na požadované teplotě výstupu. Tepelné čerpadlo ohřívá, když je hodnota snímače teploty horní části vyrovnávacího zásobníku VF1 nižší než požadovaná teplota. Čerpadlo ohřívá tak dlouho, dokud snímač teploty dna vyrovnávacího zásobníku RF1 nedosáhne požadované teploty plus 2 K. V návaznosti na nabíjení zásobníku teplé vody se vyrovnávací zásobník rovněž ohřívá, pokud je hodnota snímače teploty horní části VF1 vyšší o méně než 2 K než požadovaná teplota (předčasný ohřev): VF1 < T VL pož. + 2 K Resetování na hodnoty nastavení od výrobce a Pozor! Neúmyslné smazání individuálních nastavení! Pokud vrátíte regulaci zpět na hodnoty nastavení z výroby, můžete vymazat specifická nastavení zařízení a zařízení se může vypnout. Zařízení se tím nemůže poškodit. Na základní obrazovce grafického displeje stiskněte současně oba ovladače na dobu nejméně 5 s. Poté můžete vybrat, jestli se na výchozí nastavení z výroby mají resetovat pouze časové programy nebo všechny hodnoty Struktura regulátoru Jako základní obrazovka se zobrazí grafický displej. Tato obrazovka představuje výchozí bod pro všechny ostatní obrazovky. Pokud při nastavování hodnot po delší dobu neaktivujete žádný ovladač, objeví se automaticky opět tato obrazovka. Ovládání regulátoru je rozděleno do čtyř úrovní: Úroveň provozovatele je určena pro provozovatele. V kap. 5.4 jsou přehledně znázorněny všechny displeje regulátoru jako vývojový diagram. Podrobný popis jednotlivých obrazovek najdete v kap Úroveň kódu (nabídka C1 C9, D1 D5, I1 I5 a A1 A9) je určena pro servisního technika a je před neúmyslnou změnou nastavení chráněna zadáním kódu. Jako provozovatel můžete listovat nabídkami zakódované úrovně a prohlížet si parametry nastavení typické pro zařízení, nemůžete měnit hodnoty. V nabídkách C1 až C9 servisní technik nastavuje parametry specifické pro zařízení. Nabídky D1 až D5 umožňují servisnímu technikovi provozovat a testovat tepelné čerpadlo v diagnostickém režimu. V nabídkách I1 až I5 získáte obecné informace o nastaveních tepelného čerpadla. 14

17 Obsluha 5 Nabídky A1 až A9 provázejí servisního technika instalační nabídkou, aby mohl tepelné čerpadlo uvést do provozu. Zobrazení a výběr zvláštních funkcí (např. úsporné funkce) může provádět i provozovatel. Aktivace zvláštních funkcí je popsána v kap Čtvrtá úroveň obsahuje funkce k optimalizaci zařízení a může být nastavena jen servisním technikem pomocí jednotky vrdialog 810/ Nastavení funkcí pro úsporu energie V kap. 5.5 jsou popsána také nastavení tepelného čerpadla, která vedou ke snížení nákladů na energii. Snížení nákladů je dosaženo optimálním nastavením ekvitermního bilančního regulátoru tepelného čerpadla. Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. CZ 15

18 5.4 Vývojový diagram Grafické zobrazení Vrátit na nastavení od výrobce St :35 Grafické zobrazení Chlazení * > 5 sek. Nastavení od výrobce Cancel Časové programy Všechno > Vybrat Speciální funkce St :35 NE/ANO NE/ANO NE/ANO Šetření aktivováno do > 12:00 > Zvolit čas konce St :35 Displej energetického zisku Party aktivováno St :35 Jednorázové nab. zásobníku aktivováno Po Výst.tepl. skut. Tlak v top. zař. Solanka tlak Topení komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení 16: ºC 1,2 baru 1,4 baru Chlazení * St :35 Funkce chlazení aktivní na >3 dny > Nastavit trvání HK2 Parametr Druh HK2 provozu Topení >Auto Parametr Pož.hodnota Druh provozu den Topení Teplota >Auto poklesu >Zvolit Pož.hodnota způsob provozu den Teplota poklesu ºC 15 ºC 20 ºC 15 ºC Teplá už. voda Časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 Zákl.data 7 Datum Den v týdnu > Po Čas 09:35 Teplá už. voda 4 Parametr Druh provozu > Auto Max.tepl.TUV 60 ºC Min.tepl.TUV 60 ºC Tepl.zásobníku skut. 60 ºC >Zvolit způsob provozu HK2 5 Časové HK2 programy >Po Časové programy HK2 >Po1 Časové programy 00:00 24:00 2 >Po 1 : 00:00 : 24: : : 00:00 : : 24:00 >Vybrat den v týdnu/blok 3 2 : : : : >Vybrat den v týdnu/blok 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 5 Cirkulační čerpadlo Časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Naprogram. prázdniny pro celý systém Čas. období 1 > Pož.teplota >Nastavit den startu ºC > Nastavit den v týdnu Úroveň kódu 8 Kód č.: > Standardní kód: >Nastavit číslice Úroveň kódu pouze pro servisního technika Obr. 5.2 Obrazovky úrovně provozovatele *) šedě znázorněné obrazovky jsou závislé na nastaveném schématu hydrauliky 16

19 Obsluha Zobrazaní na uživatalské úrovni Níže jsou popsány a vysvětleny jednotlivé symboly zobrazení. Zobrazená obrazovka Popis Grafické zobrazení (základní obrazovka) Na této obrazovce můžete zjistit aktuální stav systému. Zobrazí se vždy, když při zobrazení jiného displeje po delší dobu nepoužijete žádný ovladač. Venkovní teplota (zde 10 C) Vstupní teplota zdroje: snímač teploty; na příkladu 9 C Pod šipkou je zobrazen výkon tepelného zdroje (na příkladu 10 KW). Odstín černé barvy šipky graficky představuje energetickou efektivnost tepelného čerpadla za daného provozního stavu. Výkon tepelného čerpadla nelze zaměňovat s topným výkonem. Topný výkon odpovídá zhruba výkonu zdroje tepla + výkonu kompresoru. Pokud je zapnutý kompresor nebo elektrické záložní vytápění, zobrazí se šipka zcela vybarvená. >>> vlevo a vpravo bliká, když je kompresor zapnutý a je tak odebírána energie z okolního prostředí, která je přiváděna do topného systému. >>> vpravo bliká, když je do topného systému přiváděna energie (např. pouze přes elektrické záložní vytápění). Tepelné čerpadlo se nachází v režimu Vytápění. Kromě toho je zobrazena teplota výstupu topení (na příkladu 30 C). Symbol zobrazuje, že probíhá ohřev zásobníku teplé vody nebo že je tepelné čerpadlo v pohotovosti. Kromě toho se zobrazí teplota v zásobníku teplé vody. Symbol udává, že je tepelné čerpadlo v režimu chlazení. Po symbolem je zobrazena aktuální teplota výstupu topení (na příkladu 20 C). Upozornění: Chlazení je možné pouze při použití příslušenství VWZ NC 14/17 a pouze u tepelných čerpadel VWS 14 a VWS 17. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele CZ 17

20 5 Obsluha Zobrazená obrazovka Po :49 1 Výstupní teplota skutečná 28 C Tlak v top. zař. 1,2 baru Solanka tlak 1,4 baru Topení komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení Popis Obrazovka energetického zisku Zobrazuje pro každý z 12 měsíců aktuálního roku energii získanou z okolního prostředí (černý sloupec). Bíle zabarvené sloupce jsou určeny pro nadcházející měsíce roku, výška sloupce odpovídá zisku za měsíc v uplynulém roce (možnost porovnání). Při prvním uvedení do provozu je výška sloupců pro všechny měsíce rovna nule, protože ještě nejsou k dispozici žádné informace. Stupnice měřítka (na příkladu 4000 h) se automaticky přizpůsobí nejvyšší hodnotě měsíce. Vpravo nahoře je zobrazen celkový součet zisků energie z okolního prostředí od doby uvedení do provozu (na příkladu: h). Jsou zobrazeny den, datum, přesný čas i teplota výstupu, tlak v topném systému a tlak v okruhu tepelného zdroje. Výstupní teplota skutečná: Aktuální teplota výstupu v zařízení. Tlak v top. zař.: Tlak.čidlo topného okruhu. Solanka tlak: Tlak okruhu zdroje tepla (tlak.čidlo, okruh zdroje tepla, tlak solanky) Topení komp.: Toto stavové hlášení informuje o aktuálním provozním stavu. Možnosti jsou: Topení komp. Topení komp. a zdroj Topení jen zdroj Vypnutí topné větve Vypnutí TUV TUV: jen kompresor TUV: jen zdroj Blokace TUV Blokace: vytápění Rychlý test Protizámraz.topení Protimraz.zásob. Term. dezinfekce Antiblokace čerp. Vysoušení podlahy Odvzdušňovací režim Blokace: top. okruh Vypnutí: top. okruh Blokace: TUV Vypnutí: TUV Porucha Vypnutí závada Opětovné zapnutí Doběh kompr. topení Doběh kompr. TUV Chlazení & TUV Zpát.příliš vysoká U kritických provozních stavů je v obou dolních řádcích displeje zobrazeno výstražné hlášení. Tyto řádky jsou prázdné, pokud je provozní stav normální. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele (pokračování) 18

21 Obsluha 5 Zobrazená obrazovka HK2 2 Parametr Druh provozu Topení >Auto Pož.hodnota den 22 C Teplota poklesu 15 C >Zvolit způsob provozu Popis Pož.hodnota den je teplota, na kterou je vytápění regulováno v provozním režimu Topení nebo v rámci časového okna. Upozornění: Zvolte požadovanou prostorovou teplotu pouze tak vysoko, aby teplota byla vyhovující právě pro vaše osobní pohodlí (např. 20 C). Každý stupeň nad nastavenou hodnotu znamená zvýšení spotřeby energie zhruba o 6 % ročně. Nastavení od výrobce Pož.hodnota den: 20 C Teplota poklesu: 15 C Teplota poklesu je teplota, na kterou je vytápění regulováno během doby poklesu. Pro každý topný okruh může být nastavena vlastní teplota poklesu. Nastavený provozní režim určuje, za jakých podmínek má být regulován přiřazený topný okruh, popř. okruh teplé vody. Pro topné okruhy máte k dispozici následující provozní režimy: Auto: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Pokles. Eco: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Vyp. Topný okruh se při tom během doby poklesu vypne, pokud není aktivována funkce ochrany proti mrazu (v závislosti na venkovní teplotě). Topení: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na požadovanou teplotu v místnosti. Pokles: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na teplotu poklesu. Vyp: Topný okruh je deaktivován, pokud není aktivní funkce ochrany proti mrazu (závisí na venkovní teplotě). Upozornění: Podle konfigurace zařízení se zobrazí další topné okruhy. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele (pokračování) CZ 19

22 5 Obsluha Zobrazená obrazovka Teplá už. voda 4 Parametr Druh provozu TUV Auto Auto Max.tepl.TUV 60 C 60 C Min.tepl.TUV 44 C 44 C Tepl.zásobníku skut. 51 C 51 C >Zvolit pož. teplotu Popis Pro připojené zásobníky teplé vody a cirkulační okruh jsou možné provozní režimy Auto, ZAP a VYP: Max. tepl. TUV udává, na jakou hodnotu teploty má být zásobník teplé vody ohříván. Položka Min.tepl.TUV udává mezní hodnotu, pod níž se spouští ohřev zásobníku. Upozornění: Maximální teplota teplé vody se zobrazí pouze tehdy, pokud je povoleno využití elektrického záložního vytápění pro přípravu teplé vody. Bez elektrického záložního vytápění je konečná teplota teplé vody omezena vypnutím chladicího okruhu tlak. čidlem a nelze ji nastavit! Tepl.zásobníku skut.: Aktuální teplota v zásobníku teplé vody. Nastavení od výrobce Min. tepl. TUV 44 C HK2 5 Časové programy >Po 1 00:00 24:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Doporučujeme používat teplou užitkovou vodu bez elektrického záložního topení. Tím je maximální teplota teplé vody nastavena na základě vypnutí při vysokém tlaku v okruhu tepelného čerpadla s chladivem. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody 58 C. Aby byl zachován co nejnižší počet startů tepelného čerpadla, nastavte minimální teplotu teplé vody na co nejnižší hodnotu. V nabídce Časové programy HK2 můžete nastavit doby vytápění pro každý topný okruh. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři doby vytápění. Regulace pak probíhá po nastavené topné křivce a na zadanou požadovanou teplotu v místnosti. Po Ne 0:00 24:00 hod Podle smlouvy o tarifech s provozovatelem rozvodné sítě nebo podle konstrukce domu mohou být doby poklesu vynechány. Provozovatelé rozvodných sítí nabízejí vlastní zlevněné tarify proudu pro tepelná čerpadla. Z ekonomického hlediska je výhodné využívat výhodnější noční proud. U nízkoenergetických domů (v Německu standardně od 1. února 2002 podle Vyhlášky o úsporách energií) není díky malým tepelným ztrátám domu nutné pokles teploty v místnosti nastavovat. Požadovanou teplotu poklesu musíte nastavit v nabídce 2. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele (pokračování) 20

23 Obsluha 5 Zobrazená obrazovka Teplá už. voda 5 Časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Popis V nabídce Teplá už.voda Časové programylze nastavit, v kterou dobu se spustí ohřev zásobníku teplé vody. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Příprava teplé vody by měla být aktivní pouze v časech, ve kterých je teplá voda také skutečně spotřebovávána. Nastavte tyto časové programy na minimální požadavky. Například u lidí chodících do zaměstnání by mohlo časové okno od hod. a druhé časové okno od hod. minimalizovat spotřebu energie při přípravě teplé vody. Nastavení od výrobce Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Cirkulační čerpadlo 5 Časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok V nabídce Časové programy pro cirkulační čerpadlolze nastavit, v kterou dobu má být cirkulační čerpadlo v provozu. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Jeli provozní režim teplé vody (viz nabídka 3) nastaven na ZAP, cirkulační čerpadlo stále běží. Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Časový program Cirkulační čerpadlo by měl odpovídat časovému programu Teplá už. voda, popř. lze zvolit ještě užší časová okna. Pokud je bez zapnutého cirkulačního čerpadla dostatečně rychle dosaženo požadované teploty teplé vody, může být i cirkulační čerpadlo deaktivováno. Pomocí elektronických spínacích tlačítek, která jsou nainstalovaná v bezprostřední blízkosti odběrných míst a připojená k tepelnému čerpadlu, můžete cirkulační čerpadlo krátkodobě aktivovat (princip osvětlení schodiště). Doby provozu cirkulačního čerpadla tak můžete optimálně přizpůsobit skutečné spotřebě. K tomu účelu se obraťte na vašeho servisního technika. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele (pokračování) CZ 21

24 5 Obsluha Zobrazená obrazovka Naprogram. prázdniny 6 pro celý systém Čas. období 1 > Pož.teplota 12 C >Nastavit den startu Popis U regulátoru a všech komponent systému, které jsou k němu připojeny, je možno naprogramovat dvě období prázdnin se zadáním data. Kromě toho zde můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti na dobu prázdnin, tzn. nezávisle na zadaném časovém programu. Po uplynutí doby prázdnin se regulační jednotka automaticky vrátí do předchozího zvoleného provozního režimu. Aktivace programu prázdnin je možná pouze v provozních režimech Auto a Eco. Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přechází během prázdninového programu automaticky do provozního režimu VYP. Nastavení od výrobce Období 1: Období 2: Pož. teplota 15 C Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přechází během prázdninového programu automaticky do provozního režimu VYP. Období delší nepřítomnosti lze nastavit na obrazovce Naprogram. prázdniny. Požadovaná teplota by měla být během této doby nastavena na co nejnižší hodnotu. Příprava teplé vody není během této doby v provozu. Zákl.data 7 Datum Den v týdnu Po Čas 09:35 V nabídce Zákl.data můžete nastavit aktuální Datum, Den v týdnu, a pokud není možné radiové seřízení času DCF, aktuální Přesný čas pro regulátor. Toto nastavení je platné pro všechny připojené komponenty systému. >Nastavit den Úroveň kódu 8 Kód č.: > >Nastavit číslice Abyste se dostali do úrovně kódu (úroveň pro servisního technika), musíte zadat příslušný kód. Pro zobrazení nastavených parametrů bez zadání vstupního kódu musíte jednou stisknout ovladač. Poté je možno otáčením ovladače číst všechny parametry zakódované úrovně, nelze je však měnit. Jako provozovatel si můžete bez zadání kódu prohlížet všechny nabídky zakódované úrovně, nemůžete však provádět změny. Pozor! Nepokoušejte se svévolným zadáváním vniknout do zakódované úrovně. Neúmyslná změna parametrů specifických pro zařízení může způsobit poruchy, popř. poškození tepelného čerpadla. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele (pokračování) 22

25 Obsluha Speciální funkce Výběr speciálních funkcí je ze základního zobrazení. Za tímto účelem stiskněte levý ovladač. Pro změnu parametru musíte otočit ovladač. Zvolit můžete následující zvláštní funkce: Úsporná funkce: stiskněte 1 x ovladač Funkce Party: stiskněte 2 x ovladač Jednorázové nab. zásobníku: stiskněte 3 x ovladač Chlazení: stiskněte 4 x ovladač Příslušnou funkci aktivujete tím, že ji jednoduše zvolíte. U úsporné funkce je navíc nutné zadat čas, do kdy má být úsporná funkce (regulace na teplotu poklesu) aktivní. Základní obrazovka se objeví po ukončení funkce (dosažení doby) nebo po opětovném stisknutí ovládače. Zobrazená obrazovka St :35 Šetření aktivováno Popis Úsporná funkce: Pomocí úsporné funkce můžete zkrátit dobu vytápění pro nastavitelné období. Přesný čas pro konec úsporné funkce zadejte ve formátu hh:mm (hodina:minuta). >Zvolit čas konce St :35 Party aktivováno Funkce Party: Pomocí funkce Party můžete nastavit pokračování doby vytápění a ohřevu vody přes termín nejbližšího vypnutí až do doby následujícího zapnutí vytápění. Funkci Party můžete použít jen pro topné okruhy, resp. okruhy teplé vody, pro které je nastaven provozní režim Auto nebo ECO. St :35 Jednorázové nab. zásobníku aktivováno Jednorázové nab. zásobníku: Tato funkce Vám dovoluje ohřát jednorázově zásobník teplé vody, a to nezávisle na aktuálním časovém programu. Tab. 5.2 Speciální funkce CZ 23

26 5 Obsluha Zobrazená obrazovka St :35 Funkce chlazení aktivní na >3 dny Popis Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je systém vytápění vybaven externím chlazením (příslušenství VWZ NC 14/17) a je zvoleno příslušné schéma hydrauliky. Doba trvání chlazení: VYP/1 až 99 dnů. Pokud je chlazení aktivní, zobrazí se v grafickém zobrazení symbol ledového krystalu. Tab. 5.2 Speciální funkce (pokračování) Obnovení nastavení z výroby: Současně stiskněte ovládač a ovládač a držte je stisknuté minimálně 5 vteřin. Poté můžete vybrat, jestli se na výchozí nastavení z výroby mají resetovat pouze časové programy nebo všechny hodnoty. Zobrazená obrazovka St :35 Nastavení od výrobce Cancel Časové programy Všechno >Nastavit den NE/ANO NE/ANO NE/ANO Popis Dojde k obnovení nastavení z výroby. Pozor! Obnovu nastavení z výroby přenechte servisnímu technikovi. Jsou obnovena nastavení specifická pro zařízení. Zařízení lze vypnout. Zařízení se tím nemůže poškodit. Do nabídky nastavení od výrobce přejděte stisknutím obou ovladačů minimálně na 5 vteřin. Tab. 5.3 Obnovení nastavení od výrobce 24

27 Obsluha Uvedení tepelného čerpadla do provozu Uvedení tepelného čerpadla do provozu provede po instalaci autorizovaná servisní firma. Opětovné uvedení do provozu není nutné ani v případě, když dojde například při výpadku napětí k nekontrolovanému odpojení tepelného čerpadla od sítě (výpadek proudu, vadná pojistka, deaktivovaná pojistka). Tepelné čerpadlo geotherm disponuje automatickou funkcí Reset, tzn. tepelné čerpadlo se automaticky vrátí do svého výchozího stavu, jakmile je porucha tepelného čerpadla odstraněna. Jak máte postupovat v případě poruchy, se dozvíte v kap Odstavení tepelného čerpadla z provozu Tepelné čerpadlo je možné vypnout pouze pomocí ovládací konzoly tím, že deaktivujete topení a přípravu teplé vody v příslušných nabídkách (viz kap. 5.5, nabídka 2). h Upozornění! Pokud je nutné vypnout systém tepelného čerpadla kompletně, vypněte jistič topného systému. 5.9 Kontrola Předpokladem dlouhodobé provozní bezpečnosti, spolehlivosti a vysoké životnosti je pravidelná roční kontrola/údržba přístroje provedená kvalifikovaným technikem. d Nebezpečí! Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu či opravy topného zařízení sami. Touto činností pověřte autorizovaný servis. Doporučujeme uzavření smlouvy o provádění údržby. Zanedbaná údržba může nepříznivě ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a způsobit hmotné škody či poškození zdraví osob. Aby byly trvale zajištěny všechny funkce zařízení Vaillant a nedocházelo ke změně schváleného stavu, smějí se při údržbě a opravách používat výhradně originální náhradní díly Vaillant! Seznam eventuálně potřebných náhradních dílů je uveden v platném katalogu náhradních dílů. Informace si lze vyžádat u všech center služeb zákazníkům firmy Vaillant Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Chybová hlášení se na displeji objeví asi 20 sekund po vzniku chyby a jsou zapsána v paměti závad regulátoru, pokud chyba trvá přibližně 3 minuty, zde je může servisní technik později vyvolat. Paměť poruch Číslo chyby >1 Kód chyby :18 Chyba Čidlo T3 tepelného zdroje Obr. 5.3 Chybové hlášení v paměti poruch, nabídka I1 Regulace geotherm zná různé druhy poruch: Porucha Komponent, které jsou připojené pomocí sběrnice ebus. Dočasné vypnutí Tepelné čerpadlo zůstane v provozu. Závada se zobrazí a zmizí automaticky, jakmile je příčina závady odstraněna. Vypnutí závada Tepelné čerpadlo se vypne. Může být znovu spuštěno až po odstranění příčiny závady servisním technikem. Kromě toho mohou na přístroji, popř. zařízení vzniknout Ostatní závady/poruchy. a Pozor! Závada tepelného čerpadla! Neprodleně informujte autorizovanou servisní firmu, pokud se na displeji ovládací konzoly objeví hlášení poruch, která nejsou uvedena v tabulkách 5.4 až 5.7. Nepokoušejte se příčinu závady odstranit sami. h Upozornění! Ne všechny níže uvedené závady musí nutně odstraňovat servisní technik. Pokud si nejste jisti, zda můžete příčinu závady odstranit sami, nebo pokud se závada několikrát opakuje, pak se obraťte na servisního technika nebo zákaznický servis firmy Vaillant. I1 CZ 25

28 5 Obsluha Aktivace nouzového provozu Podle druhu poruchy může servisní technik nastavit, zda bude tepelné čerpadlo běžet dále až do odstranění příčiny poruchy v nouzovém režimu (prostřednictvím integrovaného elektrického záložního topení), a to buď pro režim vytápění (zobrazí se údaj Přednost vytápění ), pro provoz s teplou vodou (zobrazí se údaj Přednost TUV ) nebo pro oba (zobrazí se údaj Přednos vytápění/přednost TUV ), viz následující tabulky, sloupec Nouzový provoz Závady/poruchy, které můžete odstranit Příznaky poruchy Hluk v topném okruhu. Tab. 5.4 Ostatní poruchy Možná příčina Nečistoty v topném okruhu. Čerpadlo je vadné. Vzduch v topném okruhu. Opatření pro odstranění Odvzdušněte topný okruh Výstražná hlášení Následující výstražná hlášení neznamenají závadu v provozu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se nevypne. Poznamenejte si kód a text chyby a konzultujte jej při další kontrole se servisním technikem. Kód chyby Text závady/popis 26 Kompresor výstup přehřátí 36 Tlak solanky nízký Tab. 5.5 Výstražná hlášení, bez vypnutí Dočasné poruchy Tepelné čerpadlo se dočasně vypne a opět se automaticky zapne, jakmile je příčina závady odstraněna. V závislosti na závadě přejde tepelné čerpadlo po 5, popř. 60 minutách automaticky zpět do provozu. Poznamenejte si kód a text chyby a konzultujte jej při další kontrole se servisním technikem. Kód chyby Text závady/popis 20 Protizámrz.ochrana zdroje Rozepření příliš velké 21 (pouze VWW) 22 (pouze VWS) 23 (pouze VWW) Rozdíl teplot tepelného zdroje (T3 T8) > nastavená hodnota příp. tepl. rozdíl. Toto chybové hlášení je standardně deaktivováno a lze je aktivovat pouze prostřednictvím parametru jednotky vrdialog příp. tepl. rozdíl (rozdíl 20 K znamená deaktivaci). Protizámrz.ochrana zdroje Rozepření příliš velké Teplota výstupu zdroje tepla příliš nízká (<4 ºC) Protizámrz.ochrana zdroje Rozepření příliš velké Teplota výstupu zdroje tepla příliš nízká (<parametr ochrany proti zamrznutí v nabídce A4) Žádný průtok vody Integrovaný spínač proudění nerozpozná žádný průtok 27 Tlak chlad. média příliš vysoký Integrovaný vysokotlaký spínač byl inicializován při 30 bar (g). Tepelné čerpadlo může být opět spuštěno nejdříve po 60 minutách čekání. 28 Tlak chlad. média příliš nízký Integrovaný nízkotlaký spínač byl inicializován při 1,25 bar (g). 29 Tlak chlad.média mimo oblast Tab. 5.6 Dočasné poruchy Vznikneli chyba dvakrát za sebou, můžete tepelné čerpadlo znovu spustit nejdříve po 60 minutách čekání. 26

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL geotherm SK, CZ, HU Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWL CZ Obsah Obsah Obecné informace... 3 Typový štítek... 3 1 Pokyny k tomuto návodu... 3 1.1 Další platné podklady... 3 1.2

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržujte související dokumentaci...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité symboly...4

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Systém geotherm kaskáda

Systém geotherm kaskáda Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě Systém geotherm kaskáda Dvojitá kaskáda tepelných čerpadel VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Uschování podkladů... 3 1.2 Použité

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 332 Regulátor podle teploty místnosti CZ Impressum Typ dokumentu: Návod k obsluze Produkt: calormatic 332 Cílová skupina: Jazyk: Provozovatel

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Návod k obsluze. arostor. Návod k obsluze. Pro provozovatele VWL B 290/4; VWL BM 290/4. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k obsluze. arostor. Návod k obsluze. Pro provozovatele VWL B 290/4; VWL BM 290/4. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze arostor VWL B 290/4; VWL BM 290/4 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma.

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma. čeština Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 2 2 O systému 2 2.1 Komponenty v typickém rozvržení systému... 2 3 Provoz 3 3.1 Přehled: Provoz... 3 3.2 Uživatelské rozhraní stručně... 3 3.2.1 Tlačítka... 3 3.2.2

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. ecotec exclusiv. Závěsný plynový kondenzační kotel

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. ecotec exclusiv. Závěsný plynový kondenzační kotel Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec exclusiv Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Související dokumentace... 3.2 Úschova podkladů... 3.3 Použité

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Návod k obsluze CERAPURACU-Smart Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více