Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Ing. Tomáš Komprs Ing. František Svoboda Ing. Karel Souček PaedDr. Petra Kappelová Bc. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Bc. Monika Juránková, asistentka starosty Mgr. Andrea Musilová, ředitelka MŠ U Humpolky Mgr. Libor Ždánský, ředitel Městského kulturního střediska Tišnov Omluven: Mgr. Karel Švábenský Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/ Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok Výsledek šetření stížnosti na Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 8. Zpráva o přijímacím řízení do základních a mateřských škol v Tišnově na školní rok 2014/ Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v základních školách v Tišnově na šk. rok 2014/ Zápis o výsledku konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Tišnov, Horova Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Pronájem bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 17. Pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 18. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. G. 19. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N. 20. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v délce trvání do 3 měsíců Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov 21. Zpráva o hospodaření s byty za 1. polovinu roku Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za 1. polovinu roku Udělení souhlasu L. H. se zřízením užívacího práva třetí osobě 24. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů 25. Jmenování Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem prostor v levé části přízemí budovy čp. 2, která je součástí pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov 1

2 26. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Sanace vlhkého zdiva uliční části objektu Hotelu Květnice v Tišnově 28. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova 29. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Přírodní hřiště MŠ Tišnov 30. Uzavření Smluv o dílo na zpracování dokumentace pro provádění staveb Zkvalitnění nakládání s odpady výstavba kompostárny Tišnov a Zkvalitnění nakládání s odpady modernizace sběrného dvora Tišnov 31. Uzavření Smlouvy o dílo Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození 32. Uzavření Smlouvy o dílo Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hornická a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ostrovec 33. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova 34. Uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a Českými drahami, a.s. 35. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 502 v k.ú. Jamné u Tišnova Jamné u Tišnova, rozš. NNk, Rech, p.č Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov 37. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1602/22 a parc.č. 2354/1 v k.ú. Tišnov 38. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č v k.ú. Tišnov IS pro kotelnu 56, p.č.2342/6, k.ú. Tišnov 39. Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Tišnov, Jihomoravským krajem a společností E.ON Distribuce, a.s. 40. Pořízení komunálního sekacího traktoru 41. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věcí movitých mezi městem Tišnov a DSO Tišnovsko 42. Návštěvní řády sportovních hřišť 43. Návštěvní a provozní řád koupaliště 44. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v areálu koupaliště 45. Uzavření Smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Oprava rozvodů vnitřní kanalizace v objektu ZŠ Smíškova, Tišnov 46. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Uzavření Smlouvy o zajištění asistenční služby, včetně objednávky na likvidaci bolševníka velkolepého, k.ú. Řikonín 48. Dotazy, podněty, připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Ing. Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: Ing. Karla Součka zapisovatelkou stanovil: Bc. Moniku Juránkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 15/2014 Rady města Tišnova Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Bc. Moniku Juránkovou. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Starosta Tomáš Komprs s návrhem zařazení bodu s názvem Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově jako bod č. 48 a bodu s názvem Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Technické zázemí parku jako bod č. 49 do programu jednání. 2

3 Rada města Tišnova schvaluje doplněný program jednání schůze č. 15/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov 4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/ Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok Výsledek šetření stížnosti na Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 8. Zpráva o přijímacím řízení do základních a mateřských škol v Tišnově na školní rok 2014/ Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v základních školách v Tišnově na šk. rok 2014/ Zápis o výsledku konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Tišnov, Horova Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 16. Pronájem bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově 17. Pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 18. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. G. 19. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N. 20. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v délce trvání do 3 měsíců Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov 21. Zpráva o hospodaření s byty za 1. polovinu roku Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za 1. polovinu roku Udělení souhlasu L. H. se zřízením užívacího práva třetí osobě 24. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů 25. Jmenování Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem prostor v levé části přízemí budovy čp. 2, která je součástí pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov 26. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Sanace vlhkého zdiva uliční části objektu Hotelu Květnice v Tišnově 28. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova 29. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Přírodní hřiště MŠ Tišnov 30. Uzavření Smluv o dílo na zpracování dokumentace pro provádění staveb Zkvalitnění nakládání s odpady výstavba kompostárny Tišnov a Zkvalitnění nakládání s odpady modernizace sběrného dvora Tišnov 31. Uzavření Smlouvy o dílo Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození 32. Uzavření Smlouvy o dílo Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hornická a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ostrovec 33. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova 34. Uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a Českými drahami, a.s. 3

4 35. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 502 v k.ú. Jamné u Tišnova Jamné u Tišnova, rozš. NNk, Rech, p.č Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov 37. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1602/22 a parc.č. 2354/1 v k.ú. Tišnov 38. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č v k.ú. Tišnov IS pro kotelnu 56, p.č.2342/6, k.ú. Tišnov 39. Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Tišnov, Jihomoravským krajem a společností E.ON Distribuce, a.s. 40. Pořízení komunálního sekacího traktoru 41. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věcí movitých mezi městem Tišnov a DSO Tišnovsko 42. Návštěvní řády sportovních hřišť 43. Návštěvní a provozní řád koupaliště 44. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v areálu koupaliště 45. Uzavření Smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Oprava rozvodů vnitřní kanalizace v objektu ZŠ Smíškova, Tišnov 46. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Uzavření Smlouvy o zajištění asistenční služby, včetně objednávky na likvidaci bolševníka velkolepého, k.ú. Řikonín 48. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 49. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Technické zázemí parku 50. Dotazy, podněty, připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3. Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Tišnov Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Tajemnice Iva Dvořáčková doplnila novelizováno naposledy v dubnu 2014, nově vznikla městská policie, Odbor stavebního řádu, Odbor územního plánování a zrušil se Odbor kultury a školství. Nový organizační řád všechny změny zachycuje, v budoucnu nutné úpravy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje Organizační řád Městského úřadu Tišnov, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011 Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 4

5 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011 dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5. Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2015 Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Místostarosta Karel Souček s připomínkou má být rozpočet řešen v komisích a výborech, časově nemusí být reálné, místostarosta František Svoboda s reakcí výbory musí být zvoleny. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá vedoucím odborů, tajemníkům výborů a komisí, ředitelům příspěvkových organizací zajištění plnění daných úkolů ve stanovených termínech. Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6. Výsledek šetření stížnosti na Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky 1686 Do diskuze byla přizvána ředitelka MŠ U Humpolky Andrea Musilová. Starosta Tomáš Komprs seznámil přítomné se závěry školní inspekce a dal prostor ředitelce Andree Musilové vyjádřit se k jednotlivým bodům stížnosti a závěru. Ředitelka Andrea Musilová s reakcí jednotlivé body nemůže komentovat, od inspekce dostala pouze závěr. Po přečtení stížnosti se ředitelka ohradila k jednotlivým bodům stížnosti. Před školním výletem měl být Jakub na ozdravném pobytu v lázních. Rodiče byli informováni o plánovaném výletu em, v němž byli upozorněni na čas srazu a nutné vybavení. Jakub dorazil v době přesunu dětí do autobusu. Jakub nebyl na výlet vybavený, protože pan Kopečný o výletu nevěděl, proto se Jakuba rozhodl odvést domů. Paní Kopečná navštívila školku v době výletu a informovala vedoucí školní jídelny o ukončení Jakubovy docházky a o požadavku navrácení školkovného a stravného. Následovala ová korespondence, ve které paní Kopečná informovala o podání stížnosti na radnici a Českou školní inspekci, na snahu o osobní setkání paní Kopečná nereagovala. Následovala Česká školní inspekce, kde po rozhovoru ředitelkou a učitelkou Halouzkovou, bez jakéhokoli nahlédnutí do dokumentace, inspekce vyvodila závěr, že Jakubovi bylo zakázáno účastnit se výletu. Ředitelka Andrea Musilová projevila nesouhlas nad výsledkem inspekce a nevyloučila možnost podání stížnosti na šetření stížnosti na MŠ U Humpolky. Starosta Tomáš Komprs s dotazem aktualizace webových stránek, ředitelka Andrea Musilová s reakcí - webové stránky jsou problém, bez vstupního hesla nebyl možný přístup ke stránkám k jejich obnově, rodiče informováni. Starosta Tomáš Komprs s dotazem další fungování, návrh na zlepšení situace, ředitelka Andrea Musilová s odpovědí vymezení kompetencí učitelek, zlepšení a úplná informovanost pro komunikaci učitelek s rodiči, momentálně nesrovnalosti s jednou kolegyní. Za každou třídu třídní důvěrník. Starosta Tomáš Komprs s reakcí omezení komunikace není zlepšení. Radní Petra Kappelová s dotazem zásahy proti problémové učitelce, ředitelka Andrea Musilová jednáno se všemi učitelkami, zvažuje osobní jednání. Místostarosta František Svoboda s připomínkou sebereflexe, ředitelka Andrea Musilová s reakcí - osobní kontakt s rodiči je důležitý, nastavení pravidel je vždy problémové. Starosta Tomáš Komprs ukončil rozpravu a podal návrh - odebrání osobního ohodnocení, pozvání České školní inspekce na hloubkovou kontrolu. Následně bylo 5

6 Rada města Tišnova bere na vědomí výsledek šetření stížnosti na Mateřskou školu, Tišnov, U Humpolky Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje odebrání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Tišnov, U Humpolky 1686 v plné výši s účinností od Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá ředitelce Mateřské školy Tišnov, U Humpolky 1686 vypracovat Pravidla pro komunikaci s rodiči a v rámci organizace školy a předložit tyto pravidla zřizovateli. Termín: do Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá Ing. Veverkové, pracovnici školství, neprodleně informovat o přijatých opatření Českou školní inspekci. Termín: do Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá starostovi města podat podnět k provedení institucionálního hodnocení Českou školní inspekcí. Termín: do Hlasování č. 12: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 7. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova, mezi městem Tišnovem a Gymnáziem, Tišnov, Na Hrádku 20, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 13: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8. Zpráva o přijímacím řízení do základních a mateřských škol v Tišnově na školní rok 2014/2015 Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Radní Petra Kappelová s informací na navýšení počtu dětí jsou třídy na MŠ Horova malé, čeká se na vyjádření hygieny. Místostarosta František Svoboda s návrhem separace mimotišnovských dětí. Diskuze na téma zaplněnosti škol. Následně bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o přijímacím řízení do základních a mateřských škol v Tišnově na školní rok 2014/2015. Hlasování č. 14: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6

7 Rada města Tišnova ukládá ředitelce Mateřské školy, Tišnov, Horova 960 požádat Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje o schválení výjimky z hygienických předpisů a navýšení kapacity mateřské školy. Hlasování č. 15: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 9. Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě v základních školách v Tišnově na šk. rok 2014/2015 Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova povoluje v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě na školní rok 2014/2015 ve třech třídách (6.A, 6.B, 6.C) na 34 žáků v Základní škole, Tišnov, nám. 28. října 1708 a ve dvou třídách (VI.A, VI.B) na 31 žáků v Základní škole, Tišnov, Smíškova 840. Hlasování č. 16: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10. Zápis o výsledku konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Tišnov, Horova 960 Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis o výsledku konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Tišnov, Horova 960, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění paní Editu Brnkovou, trvale bytem T., ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 s účinností od , dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 18: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje, že s účinností od ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 zůstává v platnosti plat dle platového výměru, který je účinný od Hlasování č. 19: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11. Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace podala radní Petra Kappelová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 7

8 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Hlasování č. 20: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Do diskuze byla přizvána referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová, která podala úvodní informace. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 795, která je součástí pozemku p.č.st. 834 v k.ú Tišnov panu V. P., trvale bytem T., na dobu určitou půl roku tj. od do , dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 21: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na nám. 28.října 1708 v Tišnově Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú Tišnov paní P. T., trvale bytem T., na dobu určitou jeden rok tj. od do , dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 22: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na nám. 28.října 1708 v Tišnově Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č. St v k.ú. Tišnov panu D. V., trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 15. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a paní P. Z., trvale bytem T., dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 24: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8

9 16. Pronájem bytu č. 7 na ulici Bezručova 35 v Tišnově Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 7 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č. St. 497 v k.ú. Tišnov paní P.Z., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 25: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 17. Pronájem bytu č. 12 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 12 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov paní I. V., trvale bytem T. a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok od do , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 26: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. G. Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. G., trvale bytem T., dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 27: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 19. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N. Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová a doplnila - splátek je více než 18 měsíců, nutné schválit Zastupitelstvem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. N. a panem L. N., oba trvale bytem T., dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 28: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 20. Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v délce trvání do 3 měsíců Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo 9

10 Rada města Tišnova svěřuje v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Tišnov, rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v délce trvání do 3 měsíců. Hlasování č. 29: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 21. Zpráva o hospodaření s byty za 1. polovinu roku 2014 Úvodní informace podala referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová. Starosta Tomáš Komprs s návrhem prodej bytu rodině K. Místostarosta Karel Souček s dotazem byt 1+1 na ulici Květnická 1719 uvolněn k prodeji, referentka Odboru správy majetku a investic Kateřina Smetanová s odpovědí volné místo na Mlékárně, kam se přestěhuje nynější nájemce bytu na Květnické. Následně bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o hospodaření s byty za 1. polovinu roku Hlasování č. 30: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 22. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostory za 1. polovinu roku 2014 Do diskuze byla přizvána vedoucí Odboru správy majetku a investic Eva Jelínková a referent OSMI Luděk Štarha, který podal informace o jednotlivých nebytových prostorách. Starosta Tomáš Komprs s dotazem na Brněnské 2 vyhlášen záměr na pronájem, další možnosti, místostarosta Karel Souček s návrhem výstavby mezonetových bytů k prodeji, starosta Tomáš Komprs s návrhem prodej celého objektu, místostarosta František Svoboda s návrhem odložit na podzim. Starosta Tomáš Komprs s reakcí návrh záměru prodeje a příští radu. Tajemnice Iva Dvořáčková bývalá základní škola Jamné 28 má knihovnu spadající pod Tišnov, musí se vyřešit přepis pod MěKS, místostarosta František Svoboda s návrhem zrušit, starosta Tomáš Komprs s návrhem pronájem. Starosta Tomáš Komprs s připomínkou - Riegrova 332, 25 opravu řešit komplexně vnitřek i vnějšek. Vedoucí OSMI Eva Jelínková doplnila koupaliště, pokračování ve 3. etapě. Po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostory za 1. polovinu roku Hlasování č. 31: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 23. Udělení souhlasu L. H. se zřízením užívacího práva třetí osobě Rada města Tišnova uděluje souhlas L. H., trvale bytem v B. se zřízením užívacího práva k pronajatému prostoru v budově bez č.p./č.e., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 228 v k.ú. Hájek u Tišnova třetí osobě B. G., bytem v B. Hlasování č. 32: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 10

11 Rada města Tišnova uděluje souhlas s umístěním sídla pro podnikatele B. G., bytem v B., v budově bez č.p./č.e., občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 228 v k.ú. Hájek u Tišnova. Hlasování č. 33: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 24. Uzavření Nájemní smlouvy za účelem umístění a provozování nápojových automatů Rada města Tišnova bere na vědomí závěr Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem prostor za účelem umístění nápojových automatů a potravinového automatu na cukrovinky. Hlasování č. 34: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 111, která je součástí pozemku parc.č.st. 193, v budově čp. 346, která je součástí pozemku parc.č.st. 77/1 a v budově čp. 24, která je součástí pozemku parc.č.st. 78/1, vše v k.ú. Tišnov za účelem umístění a provozování nápojových automatů mezi městem Tišnov a společností MÜNZCAFFE s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 35: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 25. Jmenování Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem prostor v levé části přízemí budovy čp. 2, která je součástí pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova jmenuje Komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem prostor v levé části přízemí budovy čp. 2, která je součástí pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 36: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 26. Zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Hlasování č. 37: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 11

12 27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Sanace vlhkého zdiva uliční části objektu Hotelu Květnice v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Sanace vlhkého zdiva uliční části objektu Hotelu Květnice v Tišnově mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností SASTA CZ, a.s., IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 38: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 28. Odůvodnění účelnosti veřejné podlimitní zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova Rada města Tišnova schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné podlimitní zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 39: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 29. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Přírodní hřiště MŠ Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Starosta Tomáš Komprs s připomínkou změna Komise z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Tučkové. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Přírodní hřiště MŠ Tišnov, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 40: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisy pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu Přírodní hřiště MŠ Tišnov, dne přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 41: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření Smluv o dílo na zpracování dokumentace pro provádění staveb Zkvalitnění nakládání s odpady - výstavba kompostárny Tišnov a Zkvalitnění nakládání s odpady - modernizace sběrného dvora Tišnov Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo 12

13 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby Zkvalitnění nakládání s odpady výstavba kompostárny Tišnov mezi městem Tišnov jako objednatelem a UNIPROJEKT spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Tišnově, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 42: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby Zkvalitnění nakládání s odpady modernizace sběrného dvora Tišnov mezi městem Tišnov jako objednatelem a UNIPROJEKT spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Tišnově, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 43: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 31. Uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e- aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 44: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození mezi městem Tišnov a společností Vítězslav Maloň, IČ: , se sídlem v Předklášteří, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 45: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 32. Uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hornická a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ostrovec Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e- aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hornická a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ostrovec dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 46: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hornická a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Ostrovec mezi městem Tišnov a společností ICOM, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 47: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 13

14 33. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 48: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 49: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 34. Uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a Českými drahami, a.s. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a Českými drahami, a.s., IČ: , se sídlem v Praze na pronájem části pozemku parc.č. 2400/20 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 50: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 35. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 502 v k.ú. Jamné u Tišnova Jamné u Tišnova, rozš. NNk, Rech, p.č. 34 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 502 v k.ú. Jamné u Tišnova, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 51: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 36. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1847/31 v k.ú. Tišnov 14

15 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1847/31 o výměře 8 m2 společnosti itself s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, pro účely umístění venkovního technologického kontejneru. Hlasování č. 52: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 37. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1602/22 a parc.č. 2354/1 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Tišnov a společností RAPO BRNO, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, na pozemcích parc.č. 1602/22 a parc.č. 2354/1, oba v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 30 zápisu. Hlasování č. 53: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 38. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č v k.ú. Tišnov IS pro kotelnu 56, p.č.2342/6, k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , se sídlem v Ústí na Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 31 zápisu. Hlasování č. 54: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 39. Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Tišnov, Jihomoravským krajem a společností E.ON Distribuce, a.s. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem na straně jedné a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, na straně druhé, dle přílohy č. 32 zápisu. Hlasování č. 55: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 40. Pořízení komunálního sekacího traktoru Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo 15

16 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na pořízení komunálního sekacího traktoru, dle přílohy č. 33 zápisu. Hlasování č. 56: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 41. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věcí movitých mezi městem Tišnov a DSO Tišnovsko Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věcí movitých mezi městem Tišnov a Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 34 zápisu. Hlasování č. 57: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 42. Návštěvní řády sportovních hřišť Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Vedoucí OSMI Eva Jelínková doplnila provozní řád v příští radě. Radní Petra Kappelová s připomínkou povinnosti pro školní tělesnou výchovu (bod 3) platí spíše pro veřejnost, zařadit raději do bodu č. 2. Bez usnesení odloženo pro dopracování. 43. Provozní a návštěvní řád koupaliště Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Vedoucí OSMI Eva Jelínková dodala zpracováno externí pracovnicí podle nové vyhlášky. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje Provozní řád koupaliště v Tišnově, dle přílohy č. 35 zápisu. Hlasování č. 58: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje Návštěvní řád koupaliště v Tišnově, dle přílohy č. 36 zápisu. Hlasování č. 59: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 44. Uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v areálu koupaliště Úvodní informace podal místostarosta Karel Souček. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v areálu koupaliště mezi městem Tišnov a OSA-Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 37 zápisu. Hlasování č. 60: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 16

17 45. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Oprava rozvodů vnitřní kanalizace v objektu ZŠ Smíškova, Tišnov Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje v souladu s bodem 6, článku 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výjimku při postupu výběru dodavatele havarijní opravy kanalizace v ZŠ Smíškova. Hlasování č. 61: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodávku veřejné zakázky Oprava rozvodů vnitřní kanalizace v objektu ZŠ Smíškova, Tišnov mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost, IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 38 zápisu. Hlasování č. 62: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 46. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Místostarosta Karel Souček upozornil malý počet zúčastněných, komise neusnášeníschopná. Bez usnesení staženo z programu jednání. 47. Uzavření Smlouvy o zajištění asistenční služby, včetně objednávky na likvidaci bolševníka velkolepého, k.ú Řikonín Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Místostarosta Karel Souček s připomínkou datum smlouvy a přílohy. Následovala krátká diskuze. Bez usnesení staženo z programu jednání. 48. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v budově č.p. 1811, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov paní I. K., trvale bytem T., na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 39 zápisu. Hlasování č. 63: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 49. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Technické zázemí parku 17

18 Rada města Tišnova schvaluje Uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi městem Tišnov a společností E.ON Distribuce, a.s r.o., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, za účelem napojení Technického zázemí parku, dle přílohy č. 40 zápisu. Hlasování č. 64: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 50. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa Úvodní informace podal místostarosta František Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa dle přílohy č. 41 zápisu. Hlasování č. 65: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 51. Dotazy, podněty a připomínky Do diskuze byl přizván ředitel Městského kulturního střediska (dále jen MěKS) Libor Ždánský. Starosta Tomáš Komprs s připomínkou - Tišnovské noviny budou nadále spadat pod město Tišnov, redakční rada výkonný orgán rady města, nemůže přejít pod MěKS. Ředitel MěKS Libor Ždánský s reakcí funkční změna, snaha licenci převést pod MěKS, Tišnovské noviny by nadále nebyly radniční periodikum, zahrnutí více informací z regionu (uzavírky, vyhlášky, zajímavosti a investice i z okolních obcí). Místostarosta František Svoboda s dotazem řešení přemíry politických názorů a komentářů, ředitel MěKS Libor Ždánský s odpovědí po převedení licence na MěKS možné omezení. Tajemnice Iva Dvořáčková s připomínkou redakční rada by měla mít kulturní přehled a pokud možno bez politické příslušnosti, ředitel MěKS Libor Ždánský s reakcí doporučena maximálně polovina z politického spektra. Starosta Tomáš Komprs s dotazem vznik nového orgánu - mediální rady, ředitel MěKS Libor Ždánský s odpovědí kontrolní orgán Tišnovské televize, stejně jako redakční rada u novin. Tajemnice Iva Dvořáčková s dotazem vlastní licence, nebo prodloužení s panem Voborným, ředitel MěKS Libor Ždánský s odpovědí prodloužit u pana Voborného. Starosta Tomáš Komprs s dotazem absence harmonogramu pro kontrolu redakční radou před vydáváním, ředitel MěKS Libor Ždánský s odpovědí doplnění konkrétního úkolu a termínu kdy mohou připomínkovat. Tajemnice Iva Dvořáčková s připomínkou distribuce povinných výtisků a ponechat výtisky směrem k městu, nastavení ceny inzerce. Starosta Tomáš Komprs ukončil rozpravu a informoval o benefitu pro zaměstnance městského úřadu v podobě volných vstupů na koupaliště. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Tomáš Komprs starosta města Tišnova v 14:47 hodin. Zápis ověřili: v. r. Ing. Karel Souček ověřovatel v. r. Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zapsala: Bc. Monika Juránková v. r. Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova 18

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Kvalifikované valné hromady Školské právnické osoby č. 1 /2018 konané dne 5. 9. 2018 od 16.00 hod na OÚ Železné Zahájení: Jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva V02/

Zápis ze zasedání zastupitelstva V02/ Zápis ze zasedání zastupitelstva V02/2018 24.4.2018 Začátek: 19:00 hod. Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2018. Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 24.4.2018 a informace

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 2. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 07.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne 7.3. 2019 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Jaroslav Tyšlic, Jan Pudil, Bc. Viktor Vokál Hosté: 4

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2018 konaného dne 25.06. 2018 od 15:30 hodin v terénu na pozemku p.č.2155/2 a dále pokračovala v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 34. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 2.10.2015 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 1037. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 277/2015-282/2015, 1038. Rada

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 11. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 10 05 2017 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 92/2017/RM Mgr. Martin

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program:

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program: ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.4/2018 dne 17. 4. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:. 7 členů,

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.02.2018 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 26. 02. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 8. schůze, konané dne 10.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou,

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 111. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 11.06.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

MĚSTA JESENICE č. 21/2019 ze dne

MĚSTA JESENICE č. 21/2019 ze dne informativní vypiš z usneseni rady Usnesení číslo 248/19-R21 ze dne 30.05.2019 schvaluje program schůze rady města číslo 21/2019 v předloženém znění. Usnesení číslo 249/19-R21 ze dne 30.05.2019 I. souhlasí

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více