VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380"

Transkript

1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy

2 Názov výchovného programu Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná slovenský štátne Platnosť výchovného programu september 2009 jún 2013 Predkladateľ Názov zariadenia ŠKD pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Názov školy Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 Adresa Kočovce IČO Telefón Web Zriaďovateľ Názov Obec Kočovce Adresa Kočovce 280 IČO Telefón Web

3 Motto: Ján Ámos Komenský Sme škola obklopená zeleňou a preto je našim hlavným cieľom ochrana životného prostredia. Školský klub detí tomu podriaďuje svoju činnosť, umožňuje deťom rozvíjať svoje vedomosti v tejto oblasti. Výchova ako základ učenia Učiť sa poznávať Učiť sa konať Učiť sa žiť spolu Učiť sa byť I. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy. Vo výchovno - vzdelávacej činnosti školského klubu detí (ďalej len ŠKD) je hlavných cieľom vychovávať aktívneho občana schopného žiť otvorenej informačnej spoločnosti. Pozornosť budeme venovať dodržiavaniu práv a povinností dieťaťa. Našim špecifickým cieľom bude rozvíjať a utvrdzovať v myslení detí tvorbu a ochranu životného prostredia. K tomu budeme využívať rôzne besedy, vychádzky, hry a súťaže. Ďalším cieľom bude aktivizovať a motivovať deti k celoživotnému vzdelávaniu, rozvoju osobnosti a schopnosti. Upriamime pozornosť k výchove k materstvu a rodičovstvu. Pri činnosti budeme úzko spolupracovať s rodičmi. Pre zlepšenie činnosti budeme využívať nové formy a metódy práce. II. Formy výchovy a vzdelávania. Činnosť ŠKD je v oboch oddeleniach poldenná. III. Tematické oblasti výchovy. Hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. V ŠKD sú tematické oblasti výchovy: vzdelávacia spoločensko vedná pracovno technická

4 prírodovedno environmentálna esteticko výchovná telovýchovná, zdravotná a športová IV. Výchovný plán Výchovný plán je súčasťou výchovného programu. V. Výchovný jazyk Výchovným jazykom v ŠKD je slovenský jazyk. VI. Personálne zabezpečenie. Na našej škole pracujú dve oddelenia detí pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek. Obe vychovávateľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu v ŠKD. VII. Materiálno technické a priestorové podmienky. Činnosť ŠKD prebieha v bežných triedach. Pre prácu sú sťažené podmienky tým, že v triedach sú lavice a nie je priestor na vytvorenie herne. V triedach sa nachádzajú dva počítače. Pre zlepšenie činnosti nám umožňuje vedenie školy využívať priestory počítačovej učebne a telocvične. VIII. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove. Žiaci sú poučení o správaní sa pri prechode cez cestu na vychádzkach a pri hrách v areáli školy. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne rozpracované v prevádzkovom a školskom poriadku ŠZ. IX. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov. Denne kontrolujeme dochádzku detí do ŠKD. Kontrolujeme prípravu na vyučovanie. Deti hodnotíme slovne, pochvalou a povzbudzovaním. X. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia. Kontrolná činnosť spočíva v kontrole: výchovno vzdelávacieho procesu

5 pedagogickej dokumentácie materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov školy stavu detí v oddeleniach ŠKD výberu finančných prostriedkov XI. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy. Uvoľňuje ich na semináre a školenia. Vychovávateľky môžu využívať internet v zborovni a v počítačovej učebni. XII. Kompetencie dieťaťa. Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej Základnej školy. Kompetencie sa v procese výchovno vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno vzdelávacej činnosti a celkového výchovno vzdelávacieho procesu ŠKD. Kompetencie učiť sa učiť: rieši nové neznáme úlohy a situácie prejavuje záujem o nové informácie Komunikačné kompetencie: zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor vypočuje si aj opačný názor Sociálne kompetencie: pomenuje svoje potreby, city a pocity zvládne jednoduché stresové situácie uvedomuje si aj potreby ostatných detí poskytne pomoc alebo pomoc privolá Pracovné kompetencie: prejavuje samostatnosť vo vypracovávaní domácich úloh príma nové informácie a poznatky dokončí prácu plní si svoje povinnosti rozvíja manuálne zručnosti Občianske kompetencie: uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám Kultúrne kompetencie: pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

6 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie ovláda základy kultúrneho správania XIII. Tematické oblasti výchovy ŠKD. Vzdelávacia oblasť: rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Spoločensko vedná oblasť: rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie prejavovať úctu k rodičom a k starším osobám vyjadrovať svoj názor vedieť vypočuť opačný názor využívať všetky dostupné formy komunikácie rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať Pracovno technická oblasť: vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu vedieťspolupracovať so skupinou rozvíjať základ y manuálnych a technických zručností získavať základy zručností potrebných pre praktický život získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Prírodovedno enviromentálna oblasť: pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Esteticko výchovná: posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám blízkeho okolia rozvíjať základy vzťahu k umeniu rozvíjať talent a špecifické schopnosti rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení objavovať krásu v bežnom živote Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: kultivovať základné hygienické návyky rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

7 pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy poznať základné princípy zdravého životného štýlu rozvíjať športový talent a schopnosti XIV. Výchovný plán ŠKD Tematické oblasti výchovy Názov tematických oblastí výchovy: Počet výchovno vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých oddeleniach ŠKD I.odd. II.odd. Vzdelávacia oblasť Spoločensko- vedná oblasť Pracovno technická oblasť Prírodovedno enviromentálna oblasť Esteticko - výchovná oblasť Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť a) Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Gramatické a matematické cvičenie Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Výkonový štandard Samostatne písať úlohy Poznávať efektívne spôsoby učenia sa Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie Rozvíjať získané poznatky

8 b) Spoločensko- vedná oblasť Obsahový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Výkonový štandard Spolurozhodovať o živote v skupine Prejavovať úctu k rodičom, starším Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Prejavovať úctu k rodičom, starším Využívať všetky dostupné formy komunikácie c) Pracovno technická oblasť Obsahový štandard Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné schopnosti spolupráca Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Výkonový štandard Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Maska na karneval, výroba darčekov

9 d) Prírodovedno environmentálna oblasť Obsahový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu Vychádzky do prírody a využívanie prírodných materiálov pre činnosť Využívanie okolitej prírody k záujmovým činnostiam Výkonový štandard Poznať základné princípy ochrany životného prostredia Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia Utvrdzovať návyk správania sa v prírode, šetriť prírodné bohatstvo Uspokojovať záujmy detí vo všetkých záujmových činnostiach e) Esteticko - výchovná oblasť Obsahový štandard Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, ľudové tradície zvyky, povesti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Výkonový štandard Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Byť otvorený k tvorivej činnosti Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí a výrobe darčekov f) Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Kolektívne loptové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období Výkonový štandard Relaxovať pravidelným pohybom Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

10 XV. Výchovné osnovy v jednotlivých oddeleniach podľa tematických oblastí výchovy v ŠKD a) Vzdelávacia oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Domáce úlohy zábavné didaktické hry Získavať nové poznatky a informácie Práca s informačnými zdrojmi riešenie nových úloh Rozvíjať získané poznatky Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry povzbudenie b) Spoločensko vedná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Obhajovať si svoj názor Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky Vysvetlenie, hry na presadzovanie, aktivačné hry Vypočuť si opačný názor Vedenie rozhovoru, diskusia Aktivačné hry Prejavovať úctu k rodičom, starším Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie Individuálny prístup, hry na vciťovanie

11 o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia Individuálny prístup, vysvetlenie 3 3 Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa Pozdrav,podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie Individuálny prístup, tréning, hranie rolí, dramatizácia, kurz Využívať všetky dostupné formy komunikácie Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore Individuálny prístup, vlastná práca, riešenie úloh Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Vulgarizmy, slanggestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia Individuálny prístup, aktivačné hry c) Pracovno technická oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, motivácia 8 8 Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, motivácia, povzbudenie, rozhovor

12 vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce rozhovor, hodnotenie, vlastná práca Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj povzbudenie, aktivizácia, Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení povzbudenie, vlastná práca, prezentácia d) Prírodovedno environmentálna oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka ekologické hry Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, motivácia 15 15

13 prostredia triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia aktivizácia, hranie rolí, rozprávka, súťaž Poznať základné princípy zdravého životného štýlu Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období aktivizácia, dramatizácia, súťaž e) Esteticko - výchovná oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám blízkom okolí Návšteva kultúrnych pamiatok v obci, ľudové tradície a zvyky, povesti aktivizácia, ukážka, rozprávka, výtvarná práca, výstava prác, súťaž, vychádzka Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu Motivácia, ukážka, povzbudenie, Rozvíjať talent a špecifické schopnosti Netradičné výtvarné techniky, športové činnosti motivácia, povzbudenie Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia motivácia, povzbudenie

14 Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Netradičné ozdoby, úprava zovňajšku motivácia, povzbudenie Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce motivácia, povzbudenie, besiedka 8 8 Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Tematická vychádzka, pozorovanie zmien povzbudenie, pozorovanie, ilustrácia zážitku f) Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. II. Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom Prechádzka, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry motivácia, povzbudenie Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby film, beseda s odborníkom, výtvarné stvárnenie zážitku 8 8 Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Otužovanie, cvičenie, skupinové hry vysvetlenie 15 15

15 Výchovný program ŠKD pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka ZŠ s MŠ Výchovný program ŠKD pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 bol prerokovaný a schválený Radou školy dňa Jana Durecová predsedníčka Rady školy Obec Kočovce ako zriaďovateľ školy v zastúpení starostom obce schválil Výchovný program ŠKD pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 dňa Ing. Ján Tupý starosta obce

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september

Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3. Školský klub detí Platnosť výchovného programu 1. september Školský klub detí pri Základnej škole v Košiciach, Drábova 3 VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne 26.8.2013

Více

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti

Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 Slanec Výchovný program Klub pestrosti a zvedavosti Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností

Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava Výchovný program pre Školské stredisko záujmových činností Prerokované : Prerokované : na Pedagogickej rade v Rade školy pri ZŠ Holíčska 50, ZŠ Holíčska 50,

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Výchovný vzdelávací program ŠKD

Výchovný vzdelávací program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Liesek Staničná 324, 027 12 Liesek Výchovný vzdelávací program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Denná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský

Více

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, BYTČA. Školský výchovný program pre ŠKD ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNA MIČUROVA 364/1, 014 01 BYTČA Školský výchovný program pre ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU INTERNÁTNOU V BYTČI

Více

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov

SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, Prešov SÚKROMNÝ ŠKOLSKÝ KLUB PRE DETI PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY A POZORNOSTI Bernolákova 21, 080 01 Prešov Výchovný program školského klubu pre deti Forma výchovy a vzdelávania

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Školský klub detí

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Našim vychovávateľom je naša činnosť. (M. Gorkij) VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ S Vansovcami na potulkách za novým poznaním Forma výchovy: Výchovný jazyk: Druh školského zariadenia: Zriaďovateľ:

Více

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3

Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Názov dokumentu Výchovný program pre centrum voľného času K4 pri ZŠ Krosnianska 4, Košice 3 Forma výchovy a vzdelávania Mimoškolská Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum schválenia

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky"

Výchovný program ŠKD - Šikovné sovičky Výchovný program ŠKD - "Šikovné sovičky" "Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať." Jean Paul 1. Identifikačné údaje Názov školského zariadenia Druh školského zariadenia

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen. Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen Motto : Úsmev je svetová reč, ktorej rozumie každý VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1,

Více

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina oravskaszs@gmail.com, www.sukrzsza.sk, č.t. 041/5683006 VÝCHOVNÝ PROGRAM Súkromného

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ,,Umením všetkých umení je vychovávať človeka Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia poldenná

Více

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno

Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Výchovný program školského klubu detí pri ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Forma výchovy a vzdelávania : denná Výchovný jazyk : slovenský Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : Dátum prerokovania v

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času

Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov. Hrajme sa a žime zdravo. - výchovný plán centra voľného času Základná škola Ul. 17. novembra Sabinov Hrajme sa a žime zdravo - výchovný plán centra voľného času 2013 Výchovný program pre centrum voľného času Názov výchovného programu Hrajme sa a žime zdravo Forma

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Nazrime spolu do tajomstiev oddychu a zábavy Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej rade

Více

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program. Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, Sereď. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského ul. Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď Výchovný program Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk denná slovenský Druh školského zariadenia Dátum prerokovania

Více

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH

Centrum voľného času Slniečko. Hlavná 788, Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH Centrum voľného času Slniečko Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie VÝCHOVNÝ PROGRAM ROZVÍJAM SEBA, MOTIVUJEM INÝCH ( Také sú budúce roky, ako sú vychovaní budúci občania. ) J.A. Komenský Forma výchovy a vzdelávania:

Více

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania

Výchovný program MLADÉ LETÁ. Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína. Forma výchovy a vzdelávania Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Výchovný program MLADÉ LETÁ Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania s pedagogickou 20.

Více

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Základná škola s materskou školou v Slanci. Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Základná škola s materskou školou v Slanci Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motivačný názov ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŠKOLA PRE VŠETKÝCH OBSAH Identifikačné údaje 1. Poslanie školského klubu detí 2. Ciele výchovno-

Více

6, TRENČIANSKE TEPLICE

6, TRENČIANSKE TEPLICE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, Ul. SNP 6, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 13, SABINOV VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Názov ŠVP ISCED 1 Názov ŠkVP ISCED I výchova v školskom klube detí Forma dochádzky denná Dĺžka štúdia 4 roky Vyučovací jazyk

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Výchovný program Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ 1 Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD

Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Školský vzdelávací program Základná škola Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou Výchovný vzdelávací program pre ŠKD Motto: Najkrajšie kvety vyrastú zo semien, ktoré zasadíš dnes. (čínska múdrosť) Výchovný

Více

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora Výchovný program pre ŠKD Dúhový svet Šťastie a dúhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánske príslovie ÚPRAVA PLATNOSTI, REEVIDOVANIE

Více

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Názov dokumentu Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský Štátne Dátum schválenia

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Golianovo 60 VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ UČIŤ SLOVAMI, VYCHOVÁVAŤ PRÍKLADOM Forma výchovy a vzdelávania celodenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Forma výchovy a vzdelávania

Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove. Forma výchovy a vzdelávania Školský internát pri Špeciálnej základnej škole internátnej Liečebno výchovného sanatória v Poľnom Kesove Forma výchovy a vzdelávania Nepretržitá Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Výchovný program ŠKD pri ZŠ SSV, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica NIELEN VYCHOVAŤ ŽIAKOV ABY BOLI VZDELANÍ, SAMOSTATNÍ A ŠIKOVNÍ ALE PREDOVŠETKÝM DOBRÍ ĽUDIA Motto: Úspech = Chuť do práce + úsmev :o)

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Druh školského zariadenia : štátne. Forma výchovy a vzdelávania : denná. Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : 28.

Druh školského zariadenia : štátne. Forma výchovy a vzdelávania : denná. Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy : 28. VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ SLNIEČKO Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. E.Lániho 261/7, 014 01 Bytča Motto: Bez detí je život pustý a ľudoprázdny. Nechajme ich vyniknúť a objavme svet

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 1. Charakteristika ŠKD ŠKD je súčasťou ZŠ, je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA Školský rok:2011/2012 Trieda: I.A Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kičinová Celoročná téma: Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu Charakteristika triedy Žiaci si postupne zvykajú

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava...

Vzdelávací program: Meno a priezvisko frekventanta: Monika Smereková... Pracovisko: ZŠ s MŠ Železničná 245,Jelšava... Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov: Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných

Více

Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Výchovný program ŠKD (ŠKD, ktorý pracuje v zmysle Zdravá škola) S deťmi pre radosť a pre zdravie 1. Identifikačné

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Školský výchovný program Školského klubu detí

Školský výchovný program Školského klubu detí Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov Školský výchovný program Školského klubu detí Motto: Cíťme sa tu ako doma - veľa sa naučíme, zahráme i pobavíme. Forma výchovy a vzdelávania denná

Více

Školský klub detí. Školský vzdelávací program. Škola dielňa ľudskosti

Školský klub detí. Školský vzdelávací program. Škola dielňa ľudskosti Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy Školský klub detí Školský vzdelávací program Škola dielňa ľudskosti V ý c h o v n ý p r o g r a m Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Denná

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

Výchovný program pre školský klub detí

Výchovný program pre školský klub detí Školský klub deti pri ZŠ s MŠ Dolinského, Ul. J. V. Dolinského 2, 036 08 Martin 8 Výchovný program pre školský klub detí Motto: Učme sa z minulosti, poznávajme súčasnosť, tvorme budúcnosť Všeobecné údaje

Více

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Dátum Názov tematickej oblasti výchovy Cieľ výchovno-vzdelávacej aktivity Obsah (názov výchovno-vzdelávacej Spoločensko-vedná (SVOV) Slávnostné

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu

Výchovný program ŠI. Výchovný program školského internátu Výchovný program ŠI Výchovný program školského internátu Školský internát Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely Deti nemôžu vždy robiť to, čo chcú, ale musia vždy chcieť to, čo

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 Hrochoť VÝCHOVNÝ PROGRAM. Názov programu: Svet očami detí

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 Hrochoť VÝCHOVNÝ PROGRAM. Názov programu: Svet očami detí ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, ZŠ s MŠ A. Sládkoviča Hrochoť, Pod kostolom 332/25 Hrochoť VÝCHOVNÝ PROGRAM Názov programu: Svet očami detí Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Dátum

Více