Sociální poradenství v místě bydliště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální poradenství v místě bydliště"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rády bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná se pouze o určitý návod jak, kde a o jakou dávku je možné požádat. Pokud budete potřebovat podrobnější informace nebo pomoc se specifickým problémem, který se týká sociálně právní oblasti, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně, telefonicky nebo písemně. Sociální pracovnice: Mgr. Alice Picková Mgr. Jana Trávníčková Obecné zásady pro přiznání příspěvků O každou dávku je nutné písemně požádat Dávky jsou přiznávány na základě: 1. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem 2. příjmu 3. posouzení zdravotního stavu a příjmu vždy žádejte potvrzení o podání vaší žádosti proti rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí dávky je možné se odvolat Sociální poradenství v místě bydliště střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci Sdružení zdravotně postižených se nacházejí ve všech větších městech v ČR poradenství je bezplatné Centrum sdružení zdravotně postižených včetně právní poradny se nachází v Praze 8, Karlínské náměstí 12, tel

2 Příspěvek na péči ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU dávka poskytovaná v rámci zákona o sociálních službách (zákon č.108/2006 s účinností od ) náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti příspěvek náleží tomu, o koho je pečováno příspěvek nenáleží dítěti do jednoho roku věku za nezletilé děti žádají rodiče, za nesvéprávné osoby opatrovník po podání žádosti pracovník úřadu provádí pouze v domácím prostředí (novela od ) sociální šetření, při kterém zjišťuje míru soběstačnosti klienta; šetření již není možné provádět ve zdravotnickém zařízení stupeň závislosti vyhodnotí posudkový lékař úřadu práce v místě bydliště na základě vyjádření praktického i odborných lékařů, případně funkčního vyšetření a výsledků sociálního šetření pracovníka úřadu míra závislosti vychází z úkonů, které se posuzují; úkon se považuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat jeho správnost X nepostačuje částečné zvládnutí počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do jakého stupně bude zařazen: stupeň závislosti děti dospělí úkony výše dávky úkony výše dávky a) I (lehká) , ,- b) II ( středně těžká) , ,- c) III ( těžká) , ,- d) IV ( úplná) , ,-

3 od mají možnost získat děti do 18let bez problémů body za úkony a) příprava stravy q)provedení si jednoduchého ošetření a r) dodržování léčebného režimu, protože se tyto děti považují za neschopné úkony zvládat, pokud při nich potřebují mimořádnou pomoc ( a to bez ohledu na věk ) a u I. Stupně se snižuje počet úkonů na 4; tím celkově roste šance na dosažení vyššího stupně příspěvku u dětí chronicky nebo dlouhodobě nemocných příspěvek se vyplácí zpětně ode dne podání žádosti příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby; dá se předpokládat, že oba způsoby bude příjemce kombinovat podle potřeby příspěvek se nepočítá do příjmu rodiny pečující osoba může mít neomezený příjem i pracovní poměr či dávky z něj vyplývající pečující osoba je pojištěná státem, pokud pečuje o osobu s přiznaným minimálně II.stupněm závislosti nebo pokud se jedná o dítě do 10 let s přiznaným minimálně I. stupněm závislosti (nově od ) rozšiřují se náhradní doby stanovené pro účely důchodového pojištění o dobu péče o dítě mladší 10let, které je závislé na péči druhé osoby ve stupni I. Od : výplata příspěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je příjemce dávky hospitalizován ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc ale musí být hospitalizován s průvodcem; pokud je dítě starší 6let, musí být doprovod schválen revizním lékařem pojišťovny Souběh PnP s RP (rodičovský příspěvek) u dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižených u dětí do 7 let PnP + polovina základní výměry RP (3 800,-); vždy dohromady minimálně 7600,- u dětí od 7 do 10let buďto PnP nebo RP (3 000,-)

4 Dávky státní sociální podpory /podle zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů/ ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA ÚŘADU PRÁCE V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Rodičovský příspěvek nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek RP je stanoven ve třech výměrách: Zvýšené Kč do 24měsíců věku dítěte (pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380Kč za kalendářní den) Základní 7 600Kč do 36měsíců věku dítěte Snížené 3 800Kč do 48 měsíců věku dítěte O vybranou dobu a výši čerpání musí rodič písemně požádat příslušný úřad SSP O rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života (současně narozené nejmladší děti dosáhnou 31 týdnů života) O klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání RP, je mu po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen RP ve snížené výměře = režim pomalejšího čerpání Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost nezměnitelná (i při střídání rodičů na RP) u zdravotně postižených dětí do 7 let věku má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na RP v základní výměře 7 600Kč, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání; pokud je v rodině více dětí, rodič si vždy může zvolit, že chce pobírat RP na dítě zdravotně postižené, pokud je to pro něj výhodnější Je možný souběh RP a příspěvku na péči : rodič pobírá PnP a polovinu základní výměry RP (3800,-) u zdravotně postižených dětí od 7 do 10let věku.ve výměře 3000Kč, a to pouze v případě, že na dítě nepobírají příspěvek na péči

5 příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3let navštěvuje jesle nebo MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci dítě, které dovršilo 3let navštěvuje MŠ nebo jiné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4hod denně nebo nejvýše 5 kalendářních dní Dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ či jiné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4hod denně Dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4hod denně příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, ale dítě musí být po dobu jeho výdělečné činnosti zajištěno péčí jiné zletilé osoby forma čerpání RP Věk dítěte 0-22týdnů 22týdnů až 21 až až až měsíců měsíců měsíců měsíců zvýšená zvýšená rychlejší čerpání PPM výměra výměra základní základní základní klasické čerpání PPM výměra výměra výměra základní snížená snížená snížená pomalejší čerpání PPM výměra výměra výměra výměra pomalejší čerpání základní základní snížená snížená snížená (nevznikl nárok na PPM) výměra výměra výměra výměra výměra Sociální příplatek nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud příjem v rodině nepřevyšuje 2,0 násobek životního minima rodiny posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí do příjmu se nezapočítává výživné, které platí osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou

6 sociální příplatek se zvyšuje v případě, kdy: 1. dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné; zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče 2. v rodině se narodí více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku 3. dítě studuje na střední škole v denní formě nebo na vysoké škole v prezenční formě studia Přídavek na dítě nárok má nezaopatřené dítě do 26 let v rodině s rozhodným příjmem nižším, než je 2,4 násobek životního minima rodiny pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou výše přídavku: věk dítěte výše přídavku na dítě měsíčně do 6 let 500Kč 6-15 let 610Kč let 700Kč Příspěvek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem ( normativní náklady jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících) výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30(v Praze 0,35) Porodné Nárok na jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě; jestliže žena, která porodila zemře a dávka jí nebyla vyplacena, má nárok na dávku otec Na dávku má nárok též osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů Výše: Kč

7 Dávky pěstounské péče 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte nárok má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče, i po dosažení zletilosti, nejdéle však do 26 let, pokud je nezaopatřené a pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem výše: 2,30 násobek ŽM u nezaopatřeného dítěte 1,40 násobek ŽM u zaopatřeného nezletilého dítěte 2,35 násobek ŽM u zdravotně postiženého dítěte 2,90 násobek ŽM u dlouhodobě zdravotně postiženého d. 3,10 násobek ŽM u dlouhodobě těžce zdrav. postiženého 2. Odměna pěstouna Výše životního minima jednotlivce za každé dítě svěřené do PP Kč za měsíc Ve zvláštních případech: Pěstoun se stará alespoň o tři děti v PP nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci ve stupni II.,III.,IV. Výše odměny činí: součin částky ŽM jednotlivce a koeficientu 5,50 a za každé další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 0,5 ŽM jednotlivce a o 0,75 ŽM jednotlivce jde-li o další dítě s II.,III., nebo IV. Stupněm závislosti 3. Příspěvek při převzetí dítěte Nárok má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče Výše příspěvku: od Do 6 let Kč 6-15 let Kč let Kč 4. Příspěvek na nákup (nebo opravu) motorového vozidla nárok má pěstoun, který se v PP stará minimálně o 4 děti a vozidlo nepoužívá k výdělečné činnosti výše dávky závisí na ceně vozidla a může činit až 70% ceny, maximálně však Kč.

8 Životní a existenční minimum podle zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a jeho hlavní využití podle zákona č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi Životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení, protože ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory příspěvkem na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení Částky životního minima: Pro jednotlivce 3126 Kč Pro první dospělou osobu v domácnosti 2880 Kč Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 Kč Pro nezaopatřené dítě do 6let 1600 Kč Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15let 1960 Kč Pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2250 Kč ŽM je součtem všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. Částka existenčního minima 2020 Kč EXISTENČNÍ MINIMUM NELZE POUŽÍT U NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE, POŽIVATELE STAROBNÍHO DŮCHODU, U OSOBY PLNĚ INVALIDNÍ A U OSOBY STARŠÍ 65 LET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Společně posuzované osoby Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti Manželé Rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami Jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby Osoby, které se přechodně, z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních důvodů /včetně dobrovolnické služby/ zdržují mimo byt Započitatelné příjmy všechny čisté peněžní příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky NP, SSP a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, výživné, atd.

9 Nezapočítává se: Příspěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby Náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelné pohromy Peněžní pomoc obětem trestné činnosti Sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem Podpora z prostředků nadací a občanských sdružení Stipendia Odměny za darování krve Daňový bonus Příspěvek na péči Část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, které náleží ze zdravotních důvodů Dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů Zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa Obě minima jsou valorizována Žádosti se podávají na sociálních odborech obcí s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí) podle místa trvalého pobytu občana

10 Příspěvky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. ŽÁDOST O NÍŽE UVEDENÉ DÁVKY SE PODÁVÁ V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ, NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ( V PRAZE ÚŘADY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ). PŘIZNÁVÁ SE OD DATA ŽÁDOSTI A MÁ PLATNOST 30 DNÍ. NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT ZPĚTNĚ. Poskytuje se občanovi, jehož příjem po odečtení nezbytných nákladů na bydlení nedosahuje částek potřebných na živobytí Zkoumá se příjem rodiny a všech občanů společně žijících v domácnosti Rozhodným obdobím k posouzení příjmů pro účel vzniku nároku na dávku je období předcházejících 3 měsíců před podáním žádosti o dávku. Zvýšení příjmu vlastním přičiněním nejlépe vlastní prací se nezkoumá u: osob starších 65 let, poživatelem starobního důchodu, plně invalidní, nebo rodiče celodenně, osobně a řádně pečující o dítě do 4 let věku, nebo starší, které nemůže být z vážných umístěno v kolektivním zařízení, nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo ten, kdo trvale a osobně pečuje osobu, která je posouzena jako 3 a 4. st. závislosti na péči druhé osoby. Dávky v systému pomoci v hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na živobytí: nárok má občan v hmotné nouzi, jestliže jeho příjem a příjem společně posuzovaných, nedosahuje částek existenčního minima (= dříve životního minima), zkoumá se příjem za poslední 3 měsíce, výše příspěvku = rozdíl mezi částkou živobytí osoby a příjmem osoby, nebo částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem těchto osob Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování 29 pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje podle doporučení odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. Potvrzení k tomuto vystavuje odborný lékař v nemocnici. Posuzuje se příjem rodiny. Doplatek na bydlení: - nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem nižší než částka na živobytí osoby nebo příjem společně posuzovaných osob nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc: Posouzení a poskytnutí dávek při mimořádné okamžité pomoci vyžaduje splnění mnoha podmínek, včetně výše uvedených a proto je vždy nutné se předem osobně domluvit na příslušném úřadě v místě trvalého bydliště

11 Mimořádné výhody I.-III. stupně /průkazky TP,ZTP, ZTP/P/- vyhláška č.182/1991sb. ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU. JE MOŽNÉ ŽÁDAT OD JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE. Výhody se přiznávají na základě posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem, a to zpětně ode dne podání žádosti Výhody průkazu TP: Nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích Nárok na přednost při osobním projednávání věcí (mimo nákupu v obchodě a obstarávání placených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních) Výhody průkazu ZTP: Výhody průkazu TP Nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD Slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní dopravě Slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy Zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, pokud je držitel průkazky v autě nebo se dá prokázat, že se pro něj jede Zvláštní označení motorového vozidla č.01, které opravňuje nedodržovat zákaz stání a parkovat přednostně na vyhrazených místech pro invalidy Parkování zdarma v areálu FN Motol Sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky Příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 3000 Kč ročně Výhody průkazu ZTP/P Výhody průkazu ZTP Nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými dopravními prostředky v místní i dálkové přepravě Příspěvek na provoz motorového vozidla 7920 Kč ročně Daňové úlevy pro poplatníky, jejichž dítě je držitelem průkazky odečítá se z vypočtené daně částka Kč Pokud je dítě léčeno na KDHO pro zhoubné onkologické onemocnění nebo hemoblastózu a je v akutní fázi léčby, má rodič nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 9900,-, pokud nemá průkazku ZTP nebo ZTP/P

12 Jednorázové příspěvky vyhláška č.182/1991sb. ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU. A. Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Jedná se o jednorázovou dávku těžce zdravotně postiženým občanům, kteří k odstranění zmírnění nebo překonání následků svých postižení potřebují užívat potřebnou pomůcku. Podmínkou je, že tuto pomůcku nepropůjčuje, ani plně nehradí zdravotní pojišťovna Při přiznání dávky se zkoumají ekonomické a majetkové poměry rodiny B. Příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného / 36/ Poskytuje se občanovi, který je držitelem motorového vozidla a toto vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu dítěte, kterému: Byl přiznán průkaz ZTP /3000Kč/ nebo ZTP/P /7920Kč/ ročně Je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době akutní fáze léčby onemocnění, a to ve výši Kč ročně C.Příspěvek na individuální dopravu / 37/ Poskytuje se žadateli nebo jeho nezletilému dítěti s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze 5 písm. a)-g) Poskytuje se rodiči dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou Poskytuje se dítěti nevidomému Žadatel nevlastní motorové vozidlo a nepobírá příspěvek na provoz motorového vozidla Výše příspěvku je Kč D. Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla / 35/ Žádost je možné podat od 3let věku dítěte Poskytuje se v případě, pokud má dítě těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí (uvedenou v příloze č.5 písm. a)-g) vyhl. 182/1991Sb. nebo pokud je nevidomé nebo mentálně postižené s průkazkou ZTP/P Výše příspěvku činí až Kč na opravu a až Kč na zakoupení Opakující se peněžité dávky Příspěvek na zvýšené životní náklady ( 42) Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky až do výše 200Kč měsíčně (nenároková dávka)

13 Podmínky pobytu a platby osoby doprovázející dítě v nemocnici Přehledná tabulka účtování pacienta s doprovodem 1 pacient do 6 let doprovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně účet na ZP regulační poplatek faktura za nárok na stravu OD 006** ANO reg.poplatky ANO OD ANO reg.poplatky ANO 2 pacient nad 6 let doprovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně schválen RL OD 006** ANO reg.poplatky ANO OD ANO reg.poplatky ANO 3 pacient nad 6 let OD 006** ANO reg.poplatky ANO doprovod na lůžku na klinice neschválen RL NE pobyt NE 4 pacient bez ohledu na věk OD 006** ANO reg.poplatky ANO doprovod na ubytovně - samoplátce NE pobyt NE nárok na stravu : doprovod obdrží na příslušné klinice lístky do zaměstnanecké jídelny s denním limitem na stravu, nad limit si platí sám Od regulačního poplatku jsou rodič i dítě osvobozeni v případě, že jsou v hmotné nouzi, což doloží potvrzením z úřadu. Cestovné hrazené zdravotní pojišťovnou Je možné žádat v případě, že dítě má na základě rozhodnutí lékaře nárok na převoz sanitkou; poté je možné místo sanitky zvolit dopravu osobním autem Cestovní příkaz vypíše obvodní lékař v místě bydliště nebo odborný lékař v nemocnici Proplácí se všechny jízdy, kdy jede dítě a počet jízd za rok není omezen Potvrzený cestovní příkaz se podává na zdravotní pojišťovnu v místě trvalého bydliště, kde se proplácejí jízdy Parkování ve FN Motol zdarma pro rodiče dětí dlouhodobě nemocných výjimku potvrzuje oddělení, kde se dítě dlouhodobě léčí s potvrzeným formulářem je nutné se obrátit na službu patrového parkoviště, které vydává kartu na bezplatné parkování

14 Invalidní důchod ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU, NEJDŘÍVE V 18 LETECH VĚKU ŽADATELE při podání žádosti je třeba doložit platný OP, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, vojenskou či modrou knížku nebo doklad o náhradní vojenské službě, seznam zaměstnání, potvrzení o evidenci na ÚP, případně doklady o podnikání o přiznání rozhoduje lékařská posudková komise SSZ důchody vyplácí ČSSZ (česká správa) k žádosti je možné přiložit Žádost o zasílání důchodu na účet potvrzenou od peněžního ústavu, který účet spravuje žádost může být podána i v zastoupení na základě plné moci a OP zastupujícího proti rozhodnutí se nelze odvolat, ale pouze podat žalobu k příslušnému soudu dle místa trvalého bydliště podmínkou pro přiznání je doba účasti na pojištění: do 20let méně než jeden rok 20-22let 1 rok 22-24let 2roky 24-26let 3roky 26-28let 4roky nad 28let 5roků pro účel splnění podmínky potřebné doby pojištění se od nepovažuje doba studia na střední nebo vysoké škole Od se zavádí třístupňový systém invalidních důchodů: 1. invalidita I.stupně pracovní schopnost poklesla o 35-49% 2. invalidita II.stupně - pracovní schopnost poklesla o 50-69% 3. invalidita III.stupně - pracovní schopnost poklesla o 70 a více %

15 Změny ve výplatě dávek nemocenského pojištění v roce 2009 a 2010 Od platí zákon 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění. 1.Pracovní neschopnost (platí i pro neschopenky na doprovod dítěte v nemocnici) den nemoci platí zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny Za první tři pracovní dny náhrada nepřísluší (karenční doba) Od 4. pracovního dne vyplácí zaměstnavatel náhradu splatnou s platem ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku Od 15. dne nemoci platí správa sociálního zabezpečení nemocenské dávky za kalendářní dny do 30 dnů od předání zaměstnavatelem Zpřísní se kontroly, které může provádět nejen SSZ ale i zaměstnavatel a za porušení režimu mohou udělit pokutu Kč 2.Peněžitá pomoc v mateřství Je možné ji vyplácet od 7. týdne po porodu nově i otci dítěte nebo manželovi matky Od se počítá pouze 60% z denního vyměřovacího základu 3.Ošetřovné (dříve ošetřování člena rodiny) nově možnost jednoho vystřídání mezi dvěma oprávněnými (matka, otec) nově zavedení kontrol, zda rodič doma o dítě pečuje od se vyplácí až od 4. dne a počítá se pouze 60% z denního vyměřovacího základu

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015) Vážení pacienti, rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených ve FN Motol Nabízíme základní informace o dávkách a výhodách, které by Vám pomohly lépe

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Hlinecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Brno 19. 10. 2017 Částka živobytí Stanovena pro každou osobu individuálně Hodnotí se

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více