Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000="

Transkript

1 Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1

2 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3 2.1) Provozní limity 4 2.2) Typický systém 5 2.3) Seznam kabel 5 3) Instalace 6 3.1) Preventivní kontroly 6 3.2) Instalace SPIN ) Montáž vodícího prvku dodávaného se SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN ) Montáž vodícího prvku SNA ) Montáž vodícího prvku SNA ) Instalace pevodového motoru k vodícímu prvku ) Instalace pevodového motoru na strop 8 3.3) Instalace rzných zaízení ) Elektrické zapojení ) Popis elektrických zapojení 111 4) Závrené kontroly a spuštní ) Pipojení napájecího zdroje ) Rozeznání zaízení ) Rozpoznání poloh otevení a zavení vrat ) Kontrola posunu vrat ) Pednastavené funkce ) Pijíma ) Uložení vysíla do pamti ) Uložení do pamti v Režimu I ) Uložení do pamti v Režimu II ) Uložení do pamti na dálku ) Vymazání vysíla ) Prohlášení o shod pijímae a vysíla 15 5) Testování a uvedení do provozu ) Testování ) Uvedení do provozu 16 6) Údržba a likvidace ) Údržba ) Likvidace 16 7) Doplující informace ) Programování klávesou ) Programování ) Funkce úrovn 1 (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) ) Programování úrovn 1( ZAPNOUT-VYPNOUT) ) Funkce úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Programování úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Píklad programování úrovn 1 ( ZAPNOUT- VYPNOUT) ) Píklad programování úrovn 2 (nastavitelné parametry) ) Pidání a odebrání zaízení ) BlueBUS ) Vstup STOP ) Fotobuky ) Rozpoznání dalších zaízení ) Speciální funkce ) Funkce Vždy oteveno ) Funkce Posouvat v každém pípad ) Napájení dalších zaízení ) ešení problém ) Diagnostika a signály ) Signalizace majákem a fotobukami ) Signály na ídící jednotce ) Píslušenství 24 8) Technické vlastnosti 25 Instrukce a upozornní pro uživatele pevodového motoru SPIN 27 2

3 1) Upozornní: Tento návod obsahuje dležité informace ohledn bezpenosti; je dležité, aby jste si ped zapoetím instalace komponent peetli veškeré informace zde uvedené. Uschovejte tento návod na bezpené místo, aby jej v pípad poteby bylo možno použít. Jsou-li v tomto návodu uvedené údaje, upozornní a jiné informace, jenž se týkají všech produkt, je použito spolené pojmenování SPIN. Popis jednotlivých produkt se nachází v kapitole 2. Popis produktu. Díky nebezpeí, která mohou petrvávat bhem instalace a užívání zaízení SPIN, musí být instalace provedena pesn v souladu s platnou legislativou, normami a naízeními. Tato kapitola obsahuje podrobný popis základních upozornní. Ostatní, specifická upozornní, jsou podrobn uvedena v kapitolách 3.1 Preventivní kontroly a 5. Testování a uvedení do provozu. Podle nejnovjší evropské legislativy se výroba automatizaních systém vrat nebo bran ídí ustanoveními uvedenými ve Smrnici 98/37/CE (Smrnice o strojích) a podrobnjšími ustanoveními: EN 12445; EN a EN 12635, které umožují výrobcm deklarovat požadovanou shodu produktu. Další informace, smrnice k analýze rizik a vytvoení technické dokumentace jsou k dispozici na webové stránce Tento návod byl napsán speciáln pro použití kvalifikovanými montážními techniky. Mimo piložených informací Instrukce a upozornní pro uživatele pevodového motoru SPIN, které technik oddlí, žádná z informací uvedených v tomto návod není urena pro koncového uživatele! Jakékoli použití nebo provoz zaízení SPIN, které není výslovn uvedené v tomto návodu není dovoleno! Nesprávné používání mže zpsobit škody nebo zranní. 2) Popis produktu SPIN je soustava pevodových motor, urených k automatizaci sekních vrat v kombinaci s píslušenstvím SPA5 (dodává se samostatn), vrat s otvíráním smrem nahoru a vynívající nebo nevynívající pružinou i protizávažím. Elektrická pipojení k externím zaízením byla maximáln zjednodušena použitím BlueBUS technologie, díky které je možno pipojit více zaízení pomocí 2 vodi. Ped zaátkem instalace je teba provést analýzu rizik, která musí obsahovat seznam základních bezpenostních požadavk uvedených v Píloze I Smrnice o strojích, v které budou uvedena píslušná použitá ešení. Poznámka: Analýza rizik je jedním z dokument obsažených v technické dokumentaci pro tento automatizaní systém. Provte, zda k sestavení automatizaního systému se SPIN jsou teba další zaízení a to na základ specifických požadavk na používání a pítomných rizik. Následující rizika je teba brát v úvahu: dopad, rozdrcení, odstihnutí, uváznutí atd. jako i ostatní základní nebezpeí. Neupravujte žádné komponenty, není-li takový krok uveden v tomto návodu. Operace tohoto druhu mohou vést k poruchám. Spolenost NICE nepebírá zodpovdnost za škody zpsobené upravenými produkty. Bhem instalace a používání zabezpete, aby pevné objekty nebo kapaliny nepronikly do ídící jednotky ani do jiných otevených souástí zaízení, používání zaízení SPIN v takovýchto podmínkách mže být nebezpené. V pípad poteby, prosím, kontaktujte oddlení služeb zákazníkm NICE. Nepoužívejte automatizaní systém, pokud nebyl uveden do provozu podle Kapitoly 5. Testování a uvedení do provozu. Balící materiál zaízení SPIN musí být zlikvidován v souladu s místními naízeními. Pokud se vyskytne porucha, kterou není možné vyešit na základ informácí uvedených v tomto návodu, kontaktujte oddlení služeb zákazníkm NICE. V pípad, že dojde k vypnutí jisti nebo pepálení pojistky, musíte identifikovat závadu a eliminovat ji ped zapnutím jistie nebo výmnou pojistky. Ped odstranním vnjšího krytu a zpístupnním konektor unit SPIN odpojte všechny napájecí okruhy. Není-li odpojovací zaízení (jisti, atd.) oznaené, zavste na nj tabulku s nasledujícím nápisem: UPOZORNNÍ: NEZAPÍNAT, NA ZAÍZENÍ SE PRACUJE!. Zaízení SPIN pracuje na elektrický proud. V pípad výpadku napájení je možno odblokovat pevodový motor tak, aby bylo možné pohybovat vraty run. Nkteré verze však obsahují záložní baterii PS124, jenž umožuje používání vrat i v pípad výpadku napájení. Produkty popsané v Tabulkách. 1 a 2 spadají do soustavy SPIN. Tabulka. 1: Popis komponent SPIN Model: Pevodový motor Vodící prvek Pijíma Vysíla SPIN20KCE SN6021 3x1 m SMXI FLO2R-S SPIN21KCE SN m SMXI FLO2R-S SPIN30 SN6031 3x1 m SPIN40 SN6041 3x1 m SN6031 SN SN6041 SN SN6031 musí být doplnn o vodící prvky SNA5 (3 m) nebo SNA6 (3 m + 1 m). SN6041 musí být doplnn o vodící prvek SNA6 (3 m + 1 m). SPIN30; SPIN40; SN6031 a SN6041 je možné doplnit o pijímae SMXI nebo SMXIS a relativnímy vysílai. Tabulka. 2: Srovnání základních vlastností pevodových motor SPIN Typ pevodového motoru SN6021 SN6031 SN6041 Maximální kroutící moment (odpovídá maximální síle) 11,7 Nm (650 N) 11,7 Nm (650 N) 18 Nm (1000 N) Snížená spoteba v pohot. režimu Ne Ano Ano Max. poet zaízení BlueBus Nouzové napájení Ne s PS 124 s PS 124 Osvtlení (osazení lampy) 12V 21 W (BA15) 230V* 60 W (E27) 230V* 60 W (E27) Z 120V pro verze SPIN/V1 3

4 2.1) Provozní limity Kapitola 8.Technické vlastnosti obsahuje údaje potebné ke stanovení, zda produkty ady SPIN jsou vhodné pro zamýšlené použití. Strukturální vlastnosti produkt SPIN je iní vhodnými pro použití na sekních vratech a vratech s otvíráním smrem nahoru v rámci limit uvedených v Tabulkách. 3, 4 a 5. Tabulka. 3: Provozní limity pevodových motor SPIN Model: SEKNÍ vrata Vrata s OTVÍRÁNÍM SMREM NAHORU, nevynívající (s píslušenstvím SPA5) Vrata s OTVÍRÁNÍM SMREM NAHORU, vynívající (s píslušenstvím SPA5) Výška Šíka Výška Šíka Výška Šíka SPIN20KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN21KCE 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN30 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SPIN40 2,5 m 5 m 2,2 m 4 m 2,8 m 4 m SN6031 (SNA5) 2,5 m 3,5 m 2,2 m 3 m 2,8 m 3 m SN6031 (SNA6) 3,5 m 3,5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m SN6041 (SNA6) 3,5 m 5 m 3,2 m 3 m 3,5 m 3 m Hodnoty uvedené v Tabulce. 3 jsou jen orientaní a mohou být použité pouze pro odhad. Skutená vhodnost použití SPIN pro automatizaci uritých vrat závisí na stupni vyvážení vratového kídla, tení vodících prvk a jiných aspektech, s pihlédnutím k obasným úkazm, jako je nap. síla vtru nebo pítomnost námrazy, která mže bránit kídlu v pohybu. Aby bylo možné stanovit skutené podmínky, je teba zmit sílu potebnou k posunutí kídla po jeho trase, aby se zabezpeilo, že tato hodnota nepesahuje jmenovitý kroutící moment uvedený v kapitole 8 Technické vlastnosti ; a také - aby bylo možno vypoítat poet cykl/hodin a sekvenních cykl - je nutno brát v úvahu údaje uvedené v Tabulkách. 4 a 5. Tabuka. 4: Limity v závislosti na výšce kídla Výška kídla Max. poet cykl/hodin Max. poet sekv. cykl Max , , , Tabulka. 5: Limity v závislosti na síle potebné k posunutí vratového kídla Síla potebná k posunutí Procento redukce cykl kídla (N) SN SN6031 SN6041 Max % 100% % 90% % 70% % % Výška vrat umožuje výpoet maximálního potu cyklu za hodinu a sekvenních cykl, zatímco síla potebná k posunutí vrat umožuje výpoet procenta redukce cykl; nap.: je-li výška kídla 2,2 m, umožuje 15 cykl za hodinu a 7 sekvenních cykl, ale pokud je teba síla 300 N a pokud použijeme pevodový motor SN6021, je teba tento poet zredukovat na 70%, což má za následek 10 cykl za hodinu a pibližn 5 sekvenních cykl. Aby se zabránilo pehátí, má ídící jednotka omezova, který poítá s provozem motoru a délkou cykl a aktivuje se pi pekroení maximálního limitu. Poznámka: 1 kg = 9,81 N, t. j., nap. 500 N sa rovná 51 kg. 4

5 2.2) Typický systém Na obrázku. 2 je zobrazen typický systém pro automatizaci sekních vrat. 1 SPIN 2 Fotobuky 3 Fotobuky na sloupku (obr.. 3) 4 Citlivá odporová lišta 5 Maják se zabudovanou anténou 6 Klíový spína 7 Lanko funkce PP 8 Vysíla Na obrázcích.3 a 4 jsou zobrazeny typické instalace vynívajících a nevynívajících vrat s otvíráním smrem vzhru. V pípad instalací na vrata s otvíráním smrem vzhru je nutné píslušenství SPA5. 2.3) Seznam kabel Na obrázku.2 jsou zobrazeny vodie potebné k pipojení zaízení obvyklé instalace; v Tabulce.6 jsou uvedeny vlastnosti kabel. Použité kabely musí být vhodné pro typ instalace. Nap.: k instalaci v interiérech doporuujeme používat kabel typu H03VV-F. Tabulka. 6: Seznam kabel Pipojení Typ kabelu Maximální povolená délka 1 kabel 2x0,5 mm 2 20 m A: Maják s anténou 1 stínný kabel typu RG58 20 m (doporuujeme mén než 5 m) B: Fotobuky 1 kabel 2x0,5 mm 2 30 m C: Klíový spína 2 kabely 2x0,5 mm 2 (poznámka 1) 50 m D: Citlivá odporová lišta 1 kabel 2x0,5 mm 2 (poznámky 2-3) 30 m Poznámka 1: Mžete použít jeden kabel 4x0,5 mm 2 místo dvou kabel 2x0,5mm 2. Poznámka 2: V situacích, kde je více než jedna lišta, si prohlédnte kapitolu Vstup STOP, kde najdete informace k tomuto typu zapojení. Poznámka 3: K pipojení odp.lišt na vrata jsou teba speciální zaízení, která umožují zapojení i když se vrata posouvají. 5

6 3) Instalace Instalaci SPIN smí provádt pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnou legislativou, normami a naízeními a smrnicemi uvedenými v tomto návodu. 3.1) Preventivní kontroly Ped pokraovaním v instalaci SPIN musíte provést následující: Zkontrolujte, zda je veškerý materiál ve vynikajícím stavu, vhodný k použití, a zda odpovídá platným normám. Provte, zda je struktura vrat vhodná pro automatizaci. Provte, zda síla a rozmry vrat splují uvedené provozní limity uvedené v kapitole 2.1 Provozní limity. Zkontrolujte, zda je statické tení (tj.: síla potebná k rozpohybování kídla) menší než polovina maximálního kroutícího momentu, a zda je dynamické tení (tj.: síla potebná k udržení kídla v pohybu) menší než polovina nominálního kroutícího momentu. Srovnejte výsledné hodnoty s hodnotami uvedenými v kapitole 8.Technické vlastnosti. Výrobce doporuují ponechat rezervu 50% síly, nebo nepíznivé klimatické podmínky mohou zpsobovat zvýšené tení. Provte, zda na nkterých místech dráhy otvírání anebo zavírání vratových kídel nedochází ke zvýšenému tení. Provte, zda jsou mechanické zarážky dostaten pevné a nehrozí nebezpeí vykolejení vrat. Zkontrolujte, zda jsou vrata správn vyvážená, tj.: v žádné poloze se samovoln nepohybují. Provte, zda jsou montážní polohy rzných zaízení (fotobuky, tlaítka atd.) chránny ped nárazy, a jsou-li montážní povrchy dostaten pevné. Zkontrolujte a provte minimální a maximální vzdálenosti podle obrázk.5 a 6. Nikdy neponoujte komponenty do vody ani jiných kapalin. Komponenty SPIN musí být uloženy a montovány mimo dosah sálavých zdroj tepla a oteveného ohn, jenž by mohli poškodit SPIN a zpsobit poruchu, požár i vytvoit nebezpené situace. Pokud vrata obsahují personální dvee, provte, zda nepekážejí normálnímu pohybu. V pípad poteby nainstalujte vhodný zamykací systém. Pokud se vrata, jenž chcete vybavit automatizovaným systémem, otvírají smrem vzhru, zkontrolujte hodnotu E uvedenou na obrázku. 7, tj.: minimální vzdálenost mezi horní stranou vodícího prvku a nejvyšším bodem dosažitelným horním okrajem vrat. Pokud se hodnota neshoduje s uvedenou, není možné SPIN nainstalovat na tento systém. Pipojte napájecí zástrku do vhodn uzemné zásuvky. Elektrická zásuvka musí být chránná odpovídajícím jistiem. 3.2) Instalace SPIN Instalace pevodového motoru SPIN se skládá ze 3 krok: Montáž vodícího prvku (informace o vodícich prvcích, dodávaných k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 najdete v podkapitole 3.2.1, vodící prvek SNA5 v podkap a vodící prvek SNA6 v podkap.3.2.3) Instalace pevodového motoru na vodící prvek (podkap.3.2.4) Instalace pevodového motoru na strop (podkap.3.2.5) SN6031 vyžaduje vodící prvek SNA5 nebo SNA6, piemž SN6041 vyžaduje instalaci vodícího prvku SNA6. 6

7 3.2.1) Montáž vodícího prvku dodávaného k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 Vodící prvek je dodáván k SPIN20KCE, SPIN30 a SPIN40 a musí být zkompletovaný následn: 1. Položte ti díly vodícího prvku tak, aby je bylo možno spojit. Vnujte pozornost umístnní ozubeného emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a pás nesmí být pekroucený. 2. Smontujte konec vodícího prvku (A) podle obr. 8. Vyžaduje to uritou sílu a v pípad poteby použijte gumovou palici. 3. Pomocí spojovacích prvk (B) spojte ti díly (C) podle obr. 9 a Pomocí matice M8 (D) napnte ozubený emen, dokud není dostaten napnutý - viz obr ) Montáž vodícího prvku SNA5 Vodící prvek SNA5 je již smontován z výroby, jediná potebná operace je napnutí emenu pomocí matky M8 (D), dokud není dosaženo žádoucího napnutí - viz obr ) Montáž vodícího prvku SNA6 Vodící prvek SNA6 se skládá ze 2 profil - 3 metrového a dalšího s délkou 1 metr, jenž umožují dv varianty vodícího prvku. 1. Odíznte volný konec emenu tak, abyste dosáhli délky pesn 2 metry (podle obr.12) 2. Úpln uvolnte matku M8 (D) (podle obr.13) 3. Zasute napínací zaízení na stední úrove zdvihu (E) (obr.14) a úpln vysute jezdce. 4. Protáhnte volný konec emenu skrz hlavovou ást (obr.15) a zajistte ho v jezdci pomocí píslušných šroub a podložek (obr.16). Vnujte pozornost umístnní emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a pás nesmí být pekroucený. 7

8 5. Vra te napínací zaízení a jezdce do poátení polohy. Smontujte hlavovou ást vodícího prvku (A) (obr.17). Vyžaduje to uritou sílu, proto v pípad poteby použijte gumovou palici. 6. Nasute pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub napínacího zaízení (viz obr.18). 7. Pomocí matky M8 (D) napnte ozubený emen, dokud nedosáhnete patiného napnutí (obr.11). 4-metrová verze Pokud je výška vrat, které se chystáte vybavit automatizovaným systémem, vtší než 2,5 m, smontujte vodící prvek nasledujícím zpsobem: 1. Úpln uvolnte matku M8 (D) (obr.13). 2. Zasute napínací zaízení na stední úrove zdvihu (E) (obr. 14) a úpln vysute jezdce. 3. Provléknte volný konec emenu skrz hlavovou ást (obr.15) a pichy te jej k jezdci pomocí píslušných šroub a podložek (obr.16). Vnujte pozornost umístnní emenu - zuby musí smovat rovn dovnit a emen nesmí být pekroucený. 4. Smontujte hlavovou ást vodícího prvku (A) (obr.17). Vyžaduje to uritou sílu a v pípad poteby použijte gumovou palici. 5. Pomocí spojovacích prvk (B) spojte dva díly (F) (obr.19). 6. Vra te napínací zaízení a jezdce do poátení polohy. 7. Nasute pružinu, podložku a matku M8 (D) na šroub napínacího zaízení (obr.18). 8. Pomocí matky M8 (D) napínejte emen, dokud není dosaženo patiného napnutí (obr.11) ) Instalace pevodového motoru na vodící prvek 1. Spojte pevodový motor SPIN s hlavou vodícího prvku (A); poté jej zajistte pomocí ty šroub (typ V6 3x38) (obr.20). 2. Motor je možno nastavit do tech rzných poloh (obr.21) ) Instalace pevodového motoru na strop 1. Na základ vzdálenosti A a B (obr.5) najdte dva instalaní body pední konzoly vodícího prvku ve stedu vrat. Podle typu nosného povrchu je možné pední konzoli upevnit pomocí nýt, kolík i šroub (obr.22 a 23). Pokud jsou vzdálenosti A a B (obr.5) dostatené, je možno konzoli pipevnit pímo do stropu (obr.24). 8

9 2. Po vyvrtání dr v píslušných místech nechte pevodový motor na zemi, zdvihnte vodící prvek za pední ást a zajistte ho pomocí dvou šroub, kolík i nýt v závislosti na instalaním povrchu. 3. Zajistte konzoly (I) pomocí šroub M6x15 (G) a matek M6 (H), piemž si zvolte otvor, který je nejvhodnjší k dosažení vzdálenosti B (viz obr.25). 4. Použijte žebík a zdvihnte pevodový motor, dokud se konzole nedotýká stropu. Oznate si místa pro vrtání a poté vra te pevodový motor na zem (obr.26). 5. Vyvrtejte díry v oznaených místech, pomocí žebíku zdvihnte pevodový motor, dokud nejsou konzoly na míst naproti vyvrtaným otvorm a zajistte jej pomocí šroub a kolík vhodných pro nosný povrch (obr.27). 6. Vodící prvky musí být dokonale v horizontální poloze a poté odežte pebytenou ást konzole pomocí pilky (obr.28). 7. Na zavených vratech zatáhnte za odblokovací lanko, abyste uvolnili jezdce (L) (obr 29). 8. Posute jezdce, dokud není konzole kídla (N) na horním okraji vrat nastavená dokonale kolmo k vodícímu prvku (M). Potom zajistte konzoli kídla (N) pomocí nýt i šroub (obr.30). Použijte šrouby i nýty vhodné pro materiál kídla a provete, zda dokáží odolat maximální síle potebné k otevení a zavení kídla. 9. Uvolnte šrouby dvou mechanických zarážek a poté posute pední mechanickou zarážku (O) ped jezdce (obr.31). Zatlate jezdce ve smru zavírání a po dosaženíí píslušné polohy utáhnte šroub (P) na doraz. 10. Manuáln otevete vrata do požadované polohy, posute zadní mechanickou zarážku (Q) do blízkosti jezdce (obr.32) a utáhnte šroub (R) na doraz. 11. Pokuste se posounout vrata manuáln. Provte, zda se jezdec posouvá po vodícím prvku lehce a bez nadmrného tení a zda runí posouvání nevyžaduje nadmrnou sílu. 12. Umístnte ovládací lanko na požadované místo v místnosti - v pípad poteby jej vete po strop pomocí kolík s oky (obr.33). 9

10 3.3) Instalace rzných zaízení Pokud jsou potebná další zaízení, nainstalujte je podle smrnic uvedených v píslušných instrukcích. Viz podkap. 3.5 Popis elektrických pipojení. Informace o zaízeních, jenž je možné pipojit ke SPIN, najdete na obr ) Elektrické zapojení Elektrická zapojení provádjte jen pokud je vypnutý pívod elektiny do systému. Odpojte všechny nainstalované záložní baterie. 1. Otevete ochranný kryt, abyste si zpístupnili elektronickou ídící jednotku zaízení SPIN. Otevete jej stiskem na boní stran a vytoením (viz obr.34). 2. Prostrte veškeré kabely otvorem tak, aby smovali k zaízením, piemž ponechte cm rezervu. Provléknte anténní kabel skrz kroužek na zajištní kabelu. Informace ohledn typu kabelu najdete v Tabulce.6. Informace o zapojení najdete na obr Zapojte kabel podle schématu na obr.36. Abyste si ulehili práci, lze koncovky vyndat. 10

11 3.5) Popis elektrických pipojení V této ásti se nachází popis elektrických pipojení. Další informace najdete v podkap. 7.3 Pidání i odebrání zaízení. FLASH: Tento výstup je možné naprogramovat (viz podkap ) pro pipojení jednoho z následujících zaízení: Maják Je-li výstup FLASH naprogramován jako blikající svtlo, mžete pipojit maják LUCY B spolenosti NICE s automobilovou žárovkou 12V/21W. Zaízení bliká bhem manévru v intervalech 0,5s. Výstup pro kontrolku otevených vrat Je-li výstup FLASH naprogramován jako kontrolka otevených vrat, mžete na tento výstup pipojit žárovku 24V s max. píkonem 5W, jenž bude signalizovat otevení vrat. Svítí, dokud jsou vrata otevena a teprve po jejich zavení zhasne. Bhem manévru otvírání žárovka bliká pomalu a bhem zavírání rychle. Západka Je-li výstup FLASH naprogramován jako západka, je možno na nj pipojit západku 24V s max 10W (jen verze s elektromagnetem, bez elektronických zaízení). Po zavení vrat se západka aktivuje, ímž vrata uzamkne. Bhem manévr otvírání a zavírání je deaktivována. Elektrický zámek Pokud je výstup FLASH naprogramován jako elektrický zámek, je možné k nmu pipojit elektrický zámek 24V, max 10 W (jen verze s elektromagnetem, bez elektronických zaízení). Bhem otvírání se elektrický zámek na krátký as aktivuje, aby se vrata odemkla a mohl být vykonán manévr. Bhem zavírání musí elektrický zámek mechanicky zapadnout. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÁ NEŽ UVEDENÁ ZAÍZENÍ BLUEBUS: Na tyto svorky lze pipojit kompatibilní zaízení. Pipojují se paraleln pomocí dvou vodi, pes které je vedeno jak napájení, tak i komunikaní signály. Další informace o BlueBUS najdete v podkap BlueBUS. STOP: Vstup pro zaízení, jenž blokují i pípadn zastavují probíhající manéver. Pomocí speciálních procedur lze pipojit na vstup kontakty jako normáln zavené, normáln otevené, nebo zaízení s konstantním odporem. Další informace o vstupu STOP najdete v podkap Vstup STOP. STEP-BY-STEP: Vstup pro zaízení, která ovládají posun. Na tento vstup lze pipojit zaízení typu normáln oteveno. Aktivací ovládacího lanka se odešle signál na vstup PP. AERIAL: Pipojovací vstup pro anténu pijímae (anténa je souástí LUCY B pípadn mžete použít anténu externí, nebo ponechte ást drátu, který se už nachází ve svorkovnici, který bude sloužit jako anténa. 4) Závrené kontroly a spuštní Výrobci doporuují, abyste ped zaátkem kontroly a fáze spuštní systému odblokovali jezdce a umístili kídlo pibližn do poloviny jeho dráhy. Tím zabezpeíte, že kídlem bude možno pohybovat bhem otvírání a zavírání. 4.1) Pipojení napájecího zdroje SPIN napojte na zdroj naptí jednoduchým zasunutím zástrky do elektrické zásuvky. Pokud zástrka na SPIN neodpovídá dostupné zásuvce, použijte bžný adaptér. Nikdy nestíhejte, ani neodstraujte kabel dodávaný se zaízením SPIN. Pokud nemáte nainstalovanou elektrickou zásuvku pro pipojení SPIN, ml by její instalaci provést kvalifikovaný pracovník, piemž musí písn dodržovat platnou legislativu, normy a naízení. Napájecí vedení musí být chránné ped zkraty a peptím vhodným jistiem, každopádn použijte zaízení, umožující odpojení SPIN pro úely nastavení, i údržby (pro tento úel je vhodné použít zásuvku a zástrku). Ihned po zavedení elektiny do SPIN provete nasledující kontroly: 1. Provte, zda LED BLUEBUS bliká pravideln, pibližn jedenkrát za sekundu. 2. Provte, zda LED na fotobukách (jsou-li nainstalovány) blikají (na TX i RX), piemž frekvence blikání není dležitá, protože závisí na jiných faktorech. 3. Provte, zda zaízení pipojené na výstup FLASH je vypnuté. 4. Provte, zda je svtelná clona vypnutá. Nejsou-li uvedené podmínky splnny, ihned vypnte napájecí zdroj ídící jednotky a dkladnji zkontrolujte elektrické zapojení. Informace o zjiš ování a analýze závad najdete v Kapitole 7.6 ešení problém. 11

12 4.2) Rozpoznání zaízení Po pipojení napájecího zdroje musí ídící jednotka rozpoznat zaízení, která jsou pipojena na vstupy BLUEBUS a STOP. Ped touto fází blikají LED L1 a L2, což znamená, že je teba provést rozpoznání zaízení. Fáze automatického uení zaízení musí být provedena i v pípad, že není pipojené žádné zaízení. 1. Stisknte klávesy [ ] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 2. Uvolnte klávesy. LED L1 a L2 zanou rychle blikat (po pibližn 3 sekundách). 3. Pokejte nkolik sekund, dokud ídící jednotka nedokoní rozpoznání zaízení. 4. LED STOP musí po skonení fáze rozpoznání zstat svítit, zatímco LED L1 a L2 zhasnou (LED L3 a L4 mohou zaít blikat). Fázi rozpoznání pipojených zaízení je možno kdykoli zopakovat a to i po instalaci, nap.: pokud pidáte další zaízení. Informace o postupu dalšího procesu rozpoznání najdete v podkap Rozpoznání jiných zaízení. 4.3) Rozpoznávání poloh otevení a zavení vrat Po rozpoznání zaízení, ídící jednotka musí rozpoznat polohy otevení a zavení vrat. V této fázi se detekuje zdvih - od mechanické zarážky zavení až po mechanickou zarážku otevení. Provte, zda je hnací emen správn napnutý a zda jsou ob mechanické zarážky dokonale zajištné. 1. Uvolnte jezdce. 2. Stisknte klávesy [] a [Set] 2 a podržte je stisknuté. 3. Uvolnte klávesy pi manévrování (po cca 3 sekundách) 4. Pokejte nkolik sekund, dokud ídící jednotka nedokoní fázi rozpoznávání: zavení, otevení a optovné zavení vrat. 5. Zatáhnte za ovládací lanko, aby se provedl celý manévr otevení. 6. Op zatáhnte za lanko, aby se provedlo uzavení. Bhem tchto manévr si ídící jednotka uloží do pamti sílu potebnou k otevení a zavení. Pokud na konci procesu automatického uení blikají LED L3 a L4 - znamená to, že nastala chyba! Více podkap. 7.6 ešení problém. Je dležité, aby tyto manévry nebyly perušeny, nap. píkazem STOP. Pokud k tomu dojde, je teba celý proces automatického uení (uvedený v bod 1) zopakovat! Fázi rozpoznání poloh mžete kdykoli zopakovat a to i po instalaci (nap. pokud se posune jedna z mechanických zarážek); staí zopakovat celou proceduru od bodu 1. Není-li emen dostaten napnutý bhem procesu vyhledávaní poloh, mže prokluzovat na pastorku. Pokud k tomu dojde, stiskem klávesy [Stop] perušíte automatické urení, napnte emen utažením matky M8 (D) (obr. 11) a poté zopakujte fázi automatického uení od bodu ) Kontrola posunu vrat Po dokonení rozpoznávání poloh otevení a zavení vykonejte nkolik manévr a zkontrolovat tak správnost posunu vrat. 1. Stiskem klávesy [Open] otevte vrata. Zkontrolujte, zda se vrata otvírají plynule a bez zmn rychlosti. Vrata musí zpomalit a zastavit 30 až 20 cm od mechanické zarážky. Poté - na úrovni 2 3 cm od mechanické zarážky otevení - se aktivuje koncový spína. 2. Stiskem klávesy [Close] zavete vrata. Zkontrolujte, zda se vrata zavírají plynule a beze zmny rychlosti. Vrata musí zpomalit 30 až 20 cm od mechanické zarážky a zastavit ped mechanickou zarážkou zastavení. Poté se vykoná krátký manévr otevení, aby se uvolnilo napnutí pásu. 3. Bhem manévru zkontrolujte, zda maják (je-li nainstalován) bliká v 0,5 sekundových intervalech. 4. Nkolikrát otevete a zavete vrata a zkontrolujte, zda v žádném míst nedochází k nadmrnému tení a zda sestava nebo nastavení nevykazují anomálie. 5. Zkontrolujte, zda pevodový motor, vodící prvek a mechanické zarážky jsou pevn nainstalovány, jsou stabilní a dostaten odolné, a to i v pípad, že vrata prudce zrychlí i zpomalí. 12

13 4.5) Pednastavené funkce ídící jednotka zaízení SPIN má nkolik programovatelných funkcí. Tyto funkce jsou nastavené na konfiguraci, která je vhodná pro vtšinu automatizaních systém. Funkce 4.6) Pijíma Pro pipojení pijíma typu SMXI nebo SMXIS je zabudován konektor SM, který umožuje uživateli ovládat SPIN na dálku. Pijíma na SPIN20KCE a SPIN21KCE je pipojen již z výroby. Pipojení pijímae k SPIN30, SPIN40, SN6031 a SN6041 provete podle procedury zobrazené na obr.39 a 40. mžete samozejm kdykoli zmnit pomocí speciální programovací procedury. Další informace najdete v podkap. 7.2 Programování. 1. Mírným zatlaením pipojte pijíma. 2. Pokud nepoužíváte zabudovanou anténu s LUCYB, ani jiný typ externí antény, pišroubujte vodi dodaný s pijímaem ke svorkovnici ) Uložení vysíla do pamti Každý vysíla je rozpoznaný pijímaem pomocí kódu, jenž se liší od kódu ostatních vysíla. Proto je nutné provést proceduru uložení do pamti, pomocí které uživatel nastaví pijíma tak, aby dokázal rozeznat každý jeden vysíla. Vysílae je možno uložit do pamti ve 2 režimech: Režim I: V tomto režimu jsou funkce tlaítek vysílae nastaveny napevno a každé tlaítko odpovídá píkazu v ídící jednotce uvedenému v Tabulce.7. Pro každý vysíla je teba provést samostatnou fázi, bhem které se uloží do pamti všechna tlaítka vysílae. Nezáleží na tom, které tlaítko klávesu stisknete v této fázi - použije se jen jedno pam ové místo. Vysíla dokáže v Režimu I bžn ovládat jen jeden automatizovaný systém. Režim II: V tomto režimu lze každému tlaítku vysílae piadit jeden ze 4 možných píkaz ídící jednotky uvedených v Tabulce.8. V každé fázi se uloží jen jedno tlaítko, konkrétn to, které stisknete bhem procesu ukládání do pamti. Každé tlaítko uložené do pamti zabírá jedno pam ové místo. V Režimu II lze použít rzná tlaítka stejného vysílae na vydávání více než jednoho píkazu jednomu automatizovanému systému, nebo k ovládání více než jednoho automatizovaného systému. Nap. v Tabulce.9 je ovládán jen automatizovaný systém A tlaítka T3 a T4 jsou spojené s tím samým píkazem. Na druhé stran, v píkladu, uvedeném v Tabulce.10 jsou ovládané ti automatizované systémy, konkrétn A (tlaítka T1 a T2), B (tlaítko T3) a C (tlaítko T4). Protože provedení procedur ukládání do pamti je asov omezené (10 s), instrukce uvedené v následujících podkapitolách si musíte peíst pedtím, než je zanete provádt. Tabulka.7: Uložení do pamte v Režimu I Tlaítko T1 Píkaz Krok za krokem Tlaítko T2 Píkaz ástené otevení Tlaítko T3 Píkaz Oteví Tlaítko T4 Píkaz Zavít Poznámka: Jednokanálové vysílae mají jen klávesu T1, dvoukanálové vysílae mají jen klávesy T1 a T2. Tabulka.8: Píkazy dostupné v Režimu II 1 PÍKAZ KROK ZA KROKEM 2 PÍKAZ ÁSTENÉ OTEVENÍ 3 PÍKAZ OTEVÍT 4 PÍKAZ ZAVÍT Tabulka.9: 1. píklad uložení do pamti v Režimu I Tlaítko T1 Píkaz Otevít Automatizace A Tlaítko T2 Píkaz Zavít Automatizace A Tlaítko T3 ástené otevení Automatizace A Tlaítko T4 ástené otevení Automatizace A Tabulka. 10: 2. píklad uložení do pamti v Režimu II Tlaítko T1 Píkaz Oteví Automatizace A Tlaítko T2 Píkaz Zaví Automatizace A Tlaítko T3 Píkaz Krok za krokem Automatizace B Tlaítko T4 Píkaz Krok za krokem Automatizace C 13

14 4.6.2) Uložení do pamti v Režimu I Tabulka.11: Uložení vysílae do pamti v Režimu I 1. Stisknte a podržte (pibližn 3 s) tlaítko na pijímai. Píklad 2. Uvolnte tlaítko, když se rozsvítí LED na pijímai. 3. Do 10s stisknte tlaítko na vysílai, který chcete uložit do pamti a podržte je stisknuté nejmén 2s. 4. Probhla-li procedura ukládání do pamti správn, LED na pijímai 3-krát blikne. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pamti automaticky ukonena ) Uložení do pamti v Režimu II Tabulka. 12: Uložení tlaítka vysílae do pamti v Režimu II 1. Stisknte tlaítko na pijímai tolikrát, kolik odpovídá požadovanému píkazu (podle Tabulky.8). 2. Zkontrolujte, zda LED na pijímai blikla podle potu zvolených píkaz. Píklad 3. Do 10s stisknte tlaítko na vysílai, který chcete uložit do pamti a podržte je stisknuté nejmén 2s. 4. Probhla-li procedura ukládání do pamti správn, LED na pijímai 3-krát blikne. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte krok 3 do 10 sekund, jinak bude fáze ukládání do pamti automaticky ukonena ) Uložení do pamti na dálku Nový vysíla mžete uložit i bez stisku tlaítka na pijímai. Musíte mít naprogramovaný a funkní vysíla. Nový vysíla pevezme vlastnosti starého, tzn. že pokud byl starý vysíla uložen v Režimu I, bude nový taktéž uložen do pamti v Režimu I. V tom pípad mžete bhem fáze ukládání do pamti stisknout jakékoli tlaítko na obou vysílaích. Uložení do pamti na dálku mžete provést u všech pijíma, které jsou v dosahu vysílae. Proto mže být napájený jen ten, který chcete použít pro tuto operaci. Uchopte oba vysílae, postavte se do pracovního dosahu systému a provete následující: Tabulka.13: Pro uložení vysílae do pamti na dálku 1. Stisknte tlaítko na novém vysílai a držte stisknuté nejmén 5s a poté ho uvolnte. Píklad 2. 3-krát pomalu stisknte tlaítko na starém vysílai, který máte již uložený v pamti. 3. Jednou pomalu stisknte tlaítko na novém vysílai. Nyní bude nový vysíla rozeznáván pijímaem, piemž získá vlastnosti vysílae, který jste již pedtím uložili do pamti. Pokud chcete uložit do pamti i další vysílae, zopakujte výše uvedené kroky pro každý nový vysíla. 14

15 4.6.5) Vymazání vysíla Tabulka.14: Vymazání všech vysíla 1. Stisknte tlaítko na pijímai a podržte je stisknuté. Píklad 2. Vykejte, dokud se nerozsvítí LED a poté pokejte až zhasne. Nakonec pokejte, dokud 3krát blikne. 3. Pus te tlaítko pesn po tetím bliknutí. 4. Pokud procedura probhla správn, zabliká LED 5-krát ) Prohlášení o shod pijímae a vysílae Prohlášení o shod.: 151/SMXI Rev03 Nice S.p.a., Via Pezza Alta 13, Rustignè di Oderzo (TV) Italia Spolenost NICE S.p.a. prohlašuje, že pijímae modelové ady SMXI, SMXIS a píslušné vysílae FLO2R-S a SM2 jsou v souladu se základními požadavky uvedenými ve Smrnici R&TTE 1999/5/CE z hlediska používání, pro která byla zaízení vyrobena. Vyrobeno pro tídu 1, podtídu 20. Dne 19. bezna 2004 (generální editel) Lauro Buoro 5) Testování a uvedení do provozu Toto je nejdležitejší fáze v rámci instalace automatizovaného systému z hlediska zabezpeení maximální úrovn bezpenosti. Testovaní mže být též pojato jako metoda pravidelné kontroly, zda všchna zaízení v rámci systému fungují správn. 5.1) Testování Každá ást systému, nap. bezpenostní lišty, fotobuky, nouzové zastavení atd. vyžadují speciální fázi testování. Proto doporuujeme, abyste postupovali podle procedur uvedených v píslušných návodech. Testování SPIN provete následovn: 1. Provte, zda všechny instrukce uvedené v kapitole 1. Upozornní byly dodrženy. 2. Uvolnte vrata zatáhnutím za uvolovací lanko. Ujistte se, že mžete posouvat vrata manuáln bhem otvírání i zavírání silou max. 225 N. 3. Opt zapojte jezdce. 4. Pomocí spínae, vysílae nebo ovládacího lanka otestujte otvírání a zavírání vrat a ujistte se, že se pohybují správným smrem. 5. Test provete nkolikrát, abyste se ujistili, že se vrata pohybují lehce, zda v žádném míst nedochází k nadmrnému tení a zda nastavení nevykazují anomálie. 6. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpenostních prvk - jednoho po druhém (fotobuky, citlivých lišt atd.). Obzvlášt, když se aktivuje zaízení, LED BLUEBUS na ídící jednotce 2-krát rychle blikne, ímž potvrdí, že zaízení rozpoznalo událost. Testovaní celého systému mohou provádt kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteí stanoví, které testy je teba provést na základ píslušných rizik a ovit soulad systému s platnými naízeními, legislativou a normami, obzvlášt se všemi ustanoveními normy EN12445, která uruje metody testování automatizovaných systém pro vrata a brány. 7. Aby bylo možno zkontrolovat fotobuky a ujistit se, že nedochází k interferenci s ostatními zaízeními, projdte s pedmtem ve tvaru válce o prmru 5cm a délkou 30cm skrz optickou osu - nejprve v blízkosti TX, poté v blízkosti RX a nakonec uprosted mezi nimi (obr.22) a ujistte se, že ve všech tchto pípadech se zaízení aktivovalo, piemž se pepnulo z aktivního stavu do stavu alarmu a naopak; nakonec, že to zpsobí zamýšlenou reakci v ídící jednotce, nap. zptný posun bhem manévru zavírání. 8. Pokud jste eliminovali nebezpené situace vyplývající z posunu vrat snížením dopadové síly, musíte zmit dopadovou sílu podle Normy EN Pokud jste využili nastavení rychlosti a regulace síly motoru za úelem snížení dopadové síly systému, pokuste se najít nastavení, které poskytuje nejlepší výsledky. 15

16 5.2) Uvedení do provozu Uvedení do provozu se mže uskutenit až po úspšném dokonení všech fází testování. Není dovoleno provést ástené uvedení do provozu ani umožnit používání systému v provizorních podmínkách. 1. Pipravte a uschovejte technickou dokumentaci k automatizanímu systému po dobu nejmén 10 let. Musí obsahovat minimáln: nákres sestavy automatizaního systému, schéma zapojení, analýzu nebezpeí a pijatých ešení, prohlášení výrobce o shod všech nainstalovaných zaízení (pro SPIN použijte piložená prohlášení o shod s CE); kopii návodu k použití a plán údržby automatizaního systému. 2. Vyvste trvalý štítek nebo tabulku do blízkosti vrat, informující o probíhajících operacích, uvolnní a manuální manipulaci (viz obr. v ásti Instrukce a upozornní pro užívatele pevodového motoru SPIN ). 3. Vyvste trvalý štítek nebo tabulku v blízkosti vrat, obsahující tento obrázek (min. výška 60 mm). 4. Vyvste štítek na vrata, obsahující minimáln nasledující údaje: typ automatizaního systému, název a adresa výrobce (osoba zodpovdná za uvedení do provozu ), sériové íslo, rok výroby a oznaení CE. 5. Pipravte prohlášení o shod automatizaního systému a dorute ho vlastníkovi. 6. Pipravte Instrukce k instalaci a upozornní k automatizanímu systému a dorute je vlastníkovi. 7. Pipravte plán údržby automatizaního systému a dorute ho vlastníkovi; obsahuje všechny smrnice ohledn údržby veškerých zaízení automatizaného systému. 8. Ped uvedením automatizaního systému do provozu písemn informujte vlastníka o nebezpeích a rizicích, které stále petrvávají (napr. v dokumentu Instrukce k instalaci a upozornní). 6) Údržba a likvidace Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak vytvoit plán údržby a zlikvidovat SPIN. 6.1) Údržba Automatizaní systém podléhá pravidelným údržbovým pracím, jenž mají zaruit jeho provozuschopnost. Údržbáské kroky musí být provádny v souladu s bezpenostními naízeními uvedenými v tomto návod a v souladu s platnou legislativou a normami. Pokud systém obsahuje i jiná zaízení, postupujte podle smrnic uvedených v píslušném plánu údržby. 1. Zaízení SPIN vyžaduje realizaci plánovaných údržbáských prací každých 6 msíc, pípadn po každých manévrech. 6.2) Likvidace SPIN se skládá z rzných druh materiálu, z nichž jsou recyklovatelné (ocel, hliník, plasty, elektrické kabely), zatímco ostatní je teba zlikvidovat (baterie a elektronické desky). Nkteré elektronické komponenty a baterie obsahují zneišující látky, proto nezneišujte prostedí. Informujte se o dostupných možnostech recyklace a likvidace, jenž jsou v souladu s místními naízeními. 2. Odpojte napájení a zálohovací baterie (pokud jsou souástí systému). 3. Zkontrolujte stav opotebení komponent, které tvoí automatizaní systém, piemž vnujte mimoádnou pozornost narušení nebo oxidaci ástí konstrukce. Vymte všechny díly, které nevyhovují požadovanému standardu. 4. Zkontrolujte opotebení pohyblivých ástí: emen, jezdec, pastorky a komponenty vrat a v pípad poteby je vymte. 5. Opt pipojte napájecí zdroje a provete testování a kontroly uvedené v podkapitole 5.1 Testování. 1. Odpojte napájení automatizaního systému (a zálohovací baterie, pokud jsou souástí systému). 2. Odmontujte všechna zaízení a píslušenství v opaném poadí, než je uvedeno v kapitole 3. Instalace. 3. Je-li to možné, oddlte ásti, které mohou nebo musí být recyklovány, pípadn zlikvidovány jiným zpsoby - kovové ásti musí být zlikvidovány samostatn od plastových, stejn jako elektronické desky, baterie atd. 4. Roztite materiály a odevzdejte je místní firm s licencí na recyklaci a likvidaci nebezpených odpad. 16

17 7) Doplující informace V této kapitole se nacházejí informace o programovaní, pizpsobení a možnostech ešení poruch zaízení SPIN. 7.1) Programování tlaítkem ídící jednotka zaízení SPIN obsahuje ti tlaítka, která lze použít k ovládání ídící jednotky bhem testování a programování: Open Stop Set Close Tlaítko OPEN umožuje užívateli ovládat otevírání vrat nebo posouvat naprogramované místo smrem vzhru. Tlaítko STOP umožuje uživateli zastavit manévr. Pokud jej stisknete na více než 5 vtein, umožní vám programování jednotky. Tlaítko CLOSE umožuje uživateli ovládat zavírání vrat pípadn posouvat naprogramované místo smrem dol. 7.2) Programování ídící jednotka zaízení SPIN obsahuje nkolik programovatelných funkcí. Funkce se nastavují pomocí tí tlaítek, nacházejících se na ídící jednotce: [ ] [Set] [] a používají se spolen se tymi indikaními LED (L1 L4) Programovatelné funkce jednotky SPIN mají dv úrovn: Úrove 1: Funkce je možno nastavit do režimu ZAPNUTÍ- VYPNUTÍ (aktivována nebo neaktivována). V tom pípad každá z LED L1...L4 indikuje funkci. Pokud LED svítí, funkce je aktivována, pokud nesvítí, funkce je deaktivována (viz Tab.15). Úrove 2: Parametry je možno nastavit v rámci škály hodnot (1 až 4). V tom pípad každá z LED diod L1...L4 indikuje nastavenou hodnotu (existují tyi možná nastavení). Viz tab ) Funkce úrovn 1 (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Tabulka.15: Seznam programovatelných funkcí: Úrove I LED Funkce Popis L1 Automatické zavírání Tato funkce spustí automatické zavení vrat po vypršení naprogramovaného asu. as pestávky je z výroby pednastaven na 20 sekund, ale je možné jej zmnit na 10, 20, 40 nebo 80 sekund. Pokud je funkce deaktivována, je fungování poloautomatické. L2 Zavít po fotobuce Zavít po fotobuce: Po rozpojení fotobunk (foto a foto II) tato funkce aktivuje Automatické zavírání s asem pestávky 5 s, a to i v pípad, že je as pestávky nastaven na delší interval, což závisí na tom, zda je Automatické zavírání aktivováno nebo deaktivováno. Pokud je Automatické zavírání aktivováno: Manévr otvírání se zastaví ihned po perušení fotobunk. Po 5 sekundách se vrata zanou zavírat. Pokud je funkce Zavít po fotobuce deaktivována, as pestávky bude nastaven podle pedem naprogramované hodnoty. Pokud je Automatické zavírání deaktivováno: Manévr otvírání se neperuší, ale dojde-li k perušení fotobuky, vyvolá to manévr automatického zavení s asem pestávky 5 sekund. Je-li funkce Zavít po fotobuce deaktivována, automatický manévr zavení nebude proveden. L3 Síla motoru Tato funkce umožuje pizpsobení citlivosti regulace síly motoru typu nainstalovaných vrat. Je-li tato funkce aktivní, citlivost je vhodnjší pro menší a lehí vrata. Je-li naopak tato funkce deaktivována, citlivost je vhodnjší pro rozmrnjší a tžší vrata. L4 Pohotovostní režim Tato funkce umožuje užívateli snížit spotebu na minimum. Je obzvlášt užitená v pípad, je-li použita zálohovací baterie. Pokud je tato funkce aktivována, ídící jednotka vypne výstup BLUEBUS (a následn zaíízení) a všechny LED minutu po ukonení posledního manévru. Jediná LED, která zstane svítit, je LED BLUEBUS, jenž zane blikat rychleji, když dojde k pijetí píkazu. ídící jednotka vynuluje celý systém. Pokud je tato funkce deaktivována, ke snížení spoteby nedojde. Bhem bžného fungování zaízení SPIN, LED L1...L4 svítí nebo nesvítí v závislosti na stavu funkce, jenž reprezentují. Nap. L1 svítí, pokud je funkce Automatické zavírání aktivní. 17

18 7.2.2) Programování úrovn I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Funkce úrovn 1 jsou všechny standartn nastaveny od výrobce na VYPNUTO. Je však kdykoli možno zmnit podle Tabulky.16. Pozorn postupujte podle návodu, nebo maximální as mezi stisky tlaítek je 10 sekund. Ubhne-li delší as, procedura se automaticky ukoní a uloží se jen zmny provedené do této chvíle. Tabulka.16: Zmna stavu funkcí ze zapnutého na vypnutý a opan 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte pibližn 3s. Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set], když LED L1 zane blikat. 3. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na LED reprezentující funkci, kterou chcete zmnit. 4. Stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce. (krátké bliknutí = VYPNUTO; dlouhé bliknutí = ZAPNUTO) 5. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Poznámka: Bhem fáze programování mžete zopakovat body 3 a 4 a nastavit tak další funkce do stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO ) Funkce úrovn II (nastavitelné parametry) Tabulka.17: Seznam programovatelných funkcí: Úrove II Vstupní LED Parametr LED (úrove) Hodnota L1 10 sekund L1 as pestávky L2 20 sekund L3 40 sekund L4 80 sekund L1 Otevít zastavit zavít - zastavit L2 Funkce Krok L2 Otevít zastavit zavít otevít za krokem L3 Individuální provoz L4 Osoba pítomná L1 Velmi nízká L3 Rychlost L2 Nízká motoru L3 Stední L4 Vysoká L1 Výstup na kontrolku otevených vrat L4 FLASH: L2 Maják L3 Elektrický zámek L4 Západka Poznámka: pedstavuje nastavení výrobce. Všechny parametry lze nastavit podle poteby bez jakéhokoli problému; pouze výbr zaízení pipojeného na výstup FLASH je nutno pozorn zvážit: Popis Nastavuje as pestávky, konkrétn as, který uplyne ped automatickým zavením. Má smysl, jen je-li aktivováno automatické zavírání. Správa sekvence ovládacích prvk spojených se vstupem Krok za krokem nebo s prvním vyslaným píkazem (viz Tab.7 a 8). Nastavuje rychlost motoru bhem normálního posunu. Vybírá zaízení pipojené na výstup FLASH. Ped pipojením zaízení na výstup FLASH zkontrolujte, zda je naprogramována správná funkce. V opaném pípad hrozí riziko poškození zaízení ) Programování úrovn II (nastavitelné parametry) Nastavitelné parametry jsou pednastaveny již z výroby (viz tab.17 - oznaené ). Kdykoli je však mžete zmnit podle Tab.18. Pozorn postupujte podle návodu, protože maximální as mezi stisky tlaítek je 10 sekund. Pokud mezitím uplyne delší as, procedura se automaticky ukoní a uloží se poslední zmny provedené do této chvíle. Tabulka.18: Zmna nastavitelných parametr 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na LED vstupu reprezentující parameter, jenž chcete upravit. 4. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho v prbhu krok 5 a Vykejte pibližn 3 sekundy, po kterých se rozsvítí LED reprezentující aktuální úrove parametru, který chcete upravovat. 6. Stiskem tlaítka [ ] nebo [] pepnte LED na reprezentující hodnotu parametru. 7. Uvolnte tlaítko [Set]. 8. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Poznámka: Bhem fáze programování mžete zopakovat body 3 až 7 a nastavit tak ostatní parametry. 18

19 7.2.5) Píklad programování úrovn I (funkce ZAPNOUT-VYPNOUT) Jako píklad uvádíme nasledující posloupnost krok, jenž slouží na zmnu pednastavených hodnot funkcí - aktivace Automatického zavírání (L1) a Síly motoru (L3). Tabulka.19: Píklad programování úrovn I 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Jedním stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce spojené s L1 (Automatické zavírání) - LED L1 zane blikat. Bliknutí budou dlouhá. 4. Dvojím stiskem tlaítka [] pepnte LED na L3. 5. Jedním stiskem tlaítka [Set] zmte stav funkce spojené s L3 (Síla motoru), LED L3 zane blikat. Bliknutí budou dlouhá. 6. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. Po dokonení tchto operací musí LED L1 a L3 zstat svítit, ímž udávají, že funkce Automatického zavírání a Síly motoru jsou aktivní ) Píklad programování úrovn II (nastavitelné parametry) Jako píklad uvádíme následující posloupnost krok, která slouží ke zmn pednastavených parametr a zvyšuje as pestávky na 80 s (vstup na L1 a úrove na L4) a vybírá kontrolku otevených vrat pro výstup FLASH (vstup na L4 a úrove na L1). Tabulka.20: Píklad programování úrovn II 1. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho stisknuté (pibližn 3 s). Píklad 2. Uvolnte tlaítko [Set] až když LED L1 zane blikat. 3. Stisknte tlaítko [Set] a podržte ho v prbhu krok 4 a 5 4. Pokejte pibližn 3 sekundy, dokud se nerozsvítí LED L2 reprezentující aktuální as pestávky. 5. Dvojitým stiskem tlaítka [] pepnte LED, která svítí na L4 a reprezentuje novou hodnotu asu pestávky. 6. Uvolnte tlaítko [Set]. 7. Trojím stiskem tlaítka [] pepnte LED, která bliká na L4. 8. Stiskem tlaítka [Set] a podržte jej bhem krok 9 a Vykejte pibližn 3 sekundy na LED L2 reprezentující aktuální zaízení spojené s výstupem FLASH, tj. maják. 10. Jedním stiskem tlaítka [ ] pepnte LED, která svítí na L1 reprezentující nové zaízení spojené s výstupem FLASH, tj. kontrolku otevených vrat. 11. Uvolnte tlaítko [Set]. 12. Ped ukonením programování pokejte 10 sekund, aby uplynul maximální ekací as na píkaz. 7.3) Pidání a odebrání zaízení Zaízení mžete pidat nebo odebrat z automatizaního systému SPIN kdykoli. Na vstupy BLUEBUS a STOP mžete pipojit rzné typy zaízení viz podkap BlueBUS a Vstup STOP ) BlueBUS Technologie BlueBUS vám umožuje pipojit kompatibilní zaízení jen pomocí dvou vodi, které penášejí napájecí naptí, ale i komunikaní signály. Všechna zaízení se pipojují paraleln k 2 vodim samotného BlueBUS. Není teba dodržovat polaritu - každé zaízení je individuáln rozpoznáno, nebo v prbhu instalace je mu piazena jednoznaná adresa. Na BlueBUS je možné pipojit fotobuky, bezpenostní zaízení, ovládací tlaítka, signální svtla atd. ídící jednotka zaízení SPIN jednotliv rozpozná všechna pipojená zaízení vhodným procesem rozpoznávání a dokáže detekovat všechny možné abnormální stavy s absolutní prioritou. Z tohto dvodu musí projít ídící jednotka vždy - když pipojíte nebo odpojíte zaízení BlueBUS - procesem rozpoznání (viz podkap Rozpoznání jiných zaízení. 19

20 7.3.2) Vstup STOP STOP je vstup, který vyvolává okamžité perušení manévru (s krátkým zptným chodem). Na tento vstup lze pipojit zaízení s výstupem obsahujícím otevené kontakty NO a zaízení se zavenými kontakty NC, stejn jako zaízení s výstupem s konstantním odporem 8,2k, jako jsou citlivé lišty. Bhem fáze rozpoznávání ídící jednotkou, nap. BlueBUS, tato ídící jednotka rozeznává typ zaízení pipojeného na vstup STOP (viz podkap Rozpoznání jiných zaízení ); piemž vyšle píkaz STOP pi každé zmn ve stavu rozpoznávání. Na vstup STOP je možné pipojit více zaízení, dokonce i odlišného typu, pokud jsou vhodn zapojená. Jakýkoli poet NO zaízení je možno vzájemn zapojit v paralelním uspoádání. Jakýkoli poet NC zaízení je možno vzájemn zapojit v sériovém uspoádání ) Fotobuky Pomocí adresace díky speciálním pemostním umožuje systém BleuBUS uživateli nastavit ídící jednotku tak, aby rozpoznala fotobuky a piadila jim správnou monitorovací funkci. Operaci adresování musíte provést na TX i RX (nastavení pemostní tím samým zpsobem), piemž se ujistte, že neexistuje víc pár fotobuek s tou samou adresou (duplicitních). V rámci automatizaního systému pro sekní vrata nebo nevynívající vrata se zasouváním smrem vzhru je možné nainstalovat fotobuky podle Paraleln lze zapojit 2 zaízení s výstupem s konstantním odporem 8,2k. Pokud potebujete pipojit více zaízení, musíte je zapojit kaskádov s výsledným koncovým odporem 8,2k. Mžete kombinovat NO a NC vytvoením 2 kontakt zapojených paraleln s upozornním, aby se zapojil odpor 8,2k sériov s kontaktem NC (což umožuje vytváet kombinace 3 zaízení: NO, NC a 8,2k). Používate-li vstup STOP k pipojení zaízení s bezpenostními funkcemi, tak POUZE zaízení s konstantním odporem 8,2k zaruuje bezpenostní kategorii 3 dle EN Obr.44. V pípad automatizaního systému s vynívajícimi vraty s posouváním smrem vzhru (viz Obr.45). Photo2 a Photo2II se používají pi speciálních instalacích, vyžadujících absolutní ochranu automatizaního systému i bhem otvírání. Po nainstalování nebo odinstalování fotobunk musí ídící jednotka provést fázi rozpoznání (viz podkap Rozpoznávání jiných zaízení. Tabulka.21: Adresace fotobunk Fotobuka Pemostní Fotobuka Pemostní PHOTO Fotobuka v=50 cm aktivována, pokud se vrata zavírají FOTO 2 Fotobuka aktivována, když se vrata otevírají PHOTO II Fotobuka v=100 cm aktivována, pokud se vrata zavírají PHOTO 1 Fotobuka v=50 cm aktivována, pokud se vrata zavírají a otevírají. PHOTO 1 II Fotobuka v=100 cm aktivována, pokud se vrata zavírají a otevírají FOTO 2 II Fotobuka aktivována, když se vrata otevírají FOTO 3 NEPÍPUSTNÁ KONFIGURACE Ve verzích SN6021 má výstup BlueBUS maximální zatížitelnost dvmi zaízeními. V pípad SN6031 a SN6041 je maximální zatížitelnost šesti zaízeními (jeden pár fotobuek spotebuje energii odpovídající jednomu zaízení BlueBUS. 20

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

SPIN 6021, 6031 a 6041

SPIN 6021, 6031 a 6041 Elektromechanické převodové pohony pro výklopná a sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 06083 Bastia Umbra (PG) Italy T.+39.075.8011604 F.+39.075.8014602 EQUOBOX RTU-M-BUS Centrála mi s protokolem M-Bus Návod k použití Verze 1.9 Tato uživatelská piruka

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

MC824H. Řídicí jednotka

MC824H. Řídicí jednotka MC824H Řídicí jednotka Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0 www.technopark.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více