Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM"

Transkript

1 Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco

2 Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého 1577 CZ Pardubice Telefon : 040 / , 040 / Telefax : 040 / Kapitola Strana 1. Vs eobecne 2 2. Konstrukce 3 3. Zpu sob práce 3 4. Technické údaje 4 5. Montáz e a instalace 4 6. Nastavení a uvedení do provozu 6 7. Servis a kontrolní pokyny 7 1. Vs eobecne hlídá stav naplne ní v uzavr eny ch teplovodních otopny ch nebo chladicích soustavách a popr ípade dopln uje chybe jící mnoz ství vody. Dopln ování se provádí v závislosti na tlaku nebo na vy s i naplne ní v nastaveném c asovém intervalu. zamezuje nasátí vzduchu a také tím provozním poruchám nebo korozi v soustave. Pouz itím dopln ovacího zar ízení odpadá nároc né ruc ní dopln ování a pr ípadne i následné odvzdus n ování. spln uje svojí konstrukcí poz adavky normy DIN Oblast pouz ití : typ STA v soustavách s expanzními automaty s kompresorem nebo c erpadlem (Flexcon M-P, Flexcon M-K, apod.), u ktery ch je dopln ovací tlak minimálne 1,2 bar pod tlakem vodovodního r ádu. typ STM v soustavách s membránovou expanzní nádobou s konstantním plynovy m pols tár em (Flexcon M, Flexcon C, Flexcon K, apod.), u ktery ch je dopln ovací tlak minimálne 1,3 bar pod tlakem vodovodního r ádu. Upozorne ní : Pro soustavy, jejichz individuální tlakové pome ry (tlak vodovodního r ádu-dopln ovací tlak < 1,2 nebo 1,3 bar) neumoz ní pouz ití dopln ovacího zar ízení STA nebo STM, lze pouz ít c erpadlem r ízené dopln ovací automaty typu PA nebo PM. nepouz ívejte k napous te ní celé soustavy! 2

3 Flamco 2. Konstrukce typu STA nebo STM sestávají z následujících hlavních komponentu : - potrubí - regulace - skr ín ka - tlakovy spínac (pouze STM) Flamco Typ STA A. Kulovy kohout B. Vodome r studené vody C. Filtr D. Odde lovac systému E. Elektromagneticky ventil F. Ovládací panel s opticky m signalizováním poruchy G. Vstup a vy stup kabelu 7354 Znázorne ní jednotlivy ch ovládacích panelu : Doba Porucha dopln ování pojistky min. Nedostatek vody Porucha Potvrzení poruchy Zapnuto/ vypnuto Flamco Typ STA Doba Porucha dopln ování pojistky min. Nedostatek Porucha vody Potvrzení poruchy Zapnuto/ vypnuto Flamco Typ STM 3. Zpu sob práce STA : - spous te ní je pr es externí bezpotenciálovy signál z r ídící jednotky c erpadlového nebo kompresorového automatu, - po vstupu signálu se otevr e elektromagneticky ventil a následuje dopln ování az se dosáhne hodnota, která je nastavena na expanzním automatu. STM : - spous te ní je pr es tlakovy spínac s pevnou spínací diferencí, ktery je souc ástí dodávky, - pr i poklesu tlaku v soustave pod hodnotu, která je nastavena na tlakovém spínac i, se elektromagneticky ventil otevíra a následuje dopln ování az do vy s e spínací diference. Pr ekroc í-li se doba dopln ování, která je nastavena na ovla dacím panelu a je nutno ji pr izpu sobit soustave, uzavr e elektromagneticky ventil a rozsvítí se LED-kontrolka Porucha" ( Störung"). Dopln ovací zar ízení se vypne a je ope t v provozu az po stisknutí klávesy Potvrzení poruchy" ( Störung quittieren"). Pr ed ope tny m uvedením dopln ovacího zar ízení do provozu doporuc ujeme pr ekontrolovat, zda nedos lo v soustave k nete snosti. V pr ípade, z e svítí LED-kontrolka vadná pojistka" ( Sicherung defekt"), zpu sobila to jemná pojistka na základe poruchy na magnetickém ventilu. Informujte servis firmy Flamco (Telefon : 040 / ). 3

4 Flamco 4. Technické údaje ➂ D 5940 ➀ Pr ipojení potrubí k vodovodnímu r ádu ➁ Pr ipojení k soustave ➂ Pr ipojení odpadu, odde lovac systému Vs eobecne : - Pr ípustny provozní pr etlak : 10 bar - Pr ípustná provozní teplota : 40 C - Max. pru toc né mnoz ství : 2,3 m 3 /h - Max. nastavitelna doba dopln ování : 120 min. - Pr ipojovací nape tí : 230 V / 50 Hz - Jis te ní síte : 250 V / 6 A - Jis te ní zatíz ení na sekundární strane : 250 V / 1,8 A - Zatíz itelnost kontaktu pro dálkovy ukazatel signálu poruchy : 250 V / 5 A AC - Pr ipojovací závit-k r ádu dopln ované vody : 1 /2 (vnitr ní závit) - Pr ipojovací závit k soustave : 1 /2 (vne js í závit) - Pr ipojení odpad : DN 50 (HT-trubka) - Rozme ry : D x V x H = 600 x 200 x 120 mm Pouze STA : - Minimální tlaková diference mezi dopln ovacím tlakem a tlakem v soustave : 1,2 bar - Hmotnost : = 11 kg (bez vody) Pouze STM : - Minimální tlaková diference mezi dopln ovacím tlakem a tlakem plynu v expanzní nádobe s membránou nebo zvoleny m spínacím tlakem dopln ování : 1,3 bar - Rozsah nastavení tlakového spínac e : 0,5 az 6 bar - Spínací diference tlakového spínac e : 0,3 bar - Hmotnost : = 12 kg (bez vody) Diagram dopln ovacího vy konu STA a STM (malé odchylky jsou v za vislosti na soustave moz` né) 2500 ➁ ➀ Dopln ovací vy kon l/h Montáz a instalace Diferenc ní tlak (STA) nebo str ední diferenc ní tlak (STM) v bar smí by t instalován pouze v místnosti, kde není nebezpec í zamrznutí! Nejdr íve se nas roubují upevn ovací úchytky na, které jsou souc ástí dodávky zed. Potom se upevní a vyrovná. Pr i montáz i je nutno dbát na dostatec né odstupy po stranách pro hydraulické pr ípoje. Vs echny pr ípoje je nutno provést dle platny ch technicky ch pr edpisu! Hydraulická pr ipojení : Uvnitr skr ín ky instalované kulové kohouty (poz.a na strane 4) musí by t zavr eny! Nejdr íve se provede pr ipojení potrubí od vodovodního r ádu a k soustave. Potrubí pitné vody by se me lo pr edem dostatec ne propláchnout. Potom, co byl nasazen na odde lovac systému pr iloz eny odtokovy trychty r, provede se odpadní potrubí (HT-trubka DN 40)- není souc ástí dodávky. U dopln ovacího zar ízení STM se na záve v do soustavy instaluje pr iloz eny tlakovy spínac tak (vne js í pr ipojovací závit 1 /2 ), aby na ne ho nepu sobily z ádné dynamické vlivy (napr. do expanzního potrubí)!

5 Flamco Elektrické pr ipojení : je z vy roby elektricky propojen. Zkratky na svorkovnici ovládání mají následující vy znam : Elektr.propojení Ve Na vy robe stavbe PE uzemne ní elektromagnetického ventilu a rozvade c e x PE ochranny vodic` pr ívodu nape tí x nulovy vodic pr ívodu nape tí L fáze pr ívodu nape tí x S1 vypínac /spínac pr ípoj 1 x S1a vypínac /spínac pr ípoj 1a x S1b vypínac /spínac pr ípoj 1b x P/M pr ipojení magnetického ventilu x P/M pr ipojení magnetického ventilu x Ö dálkovy ukazatel poruchy otvírá x G dálkovy ukazatel poruchy spolec ny x S dálkovy ukazatel poruchy zavírá x E1b pr ipojení na bezpotenciálovy vstupní signál x E1a pr ipojení na bezpotenciálovy vstupní signál x E2b nepouz ito E2a nepouz ito K pr ipojení na sít je nutno instalovat zásuvku s ochranny m kontaktem. Elektricky kabel (délka: 2 m), ktery je pr ipojen k ovládání, se protáhne otvorem pro kabel (poz.g, strana 4) a pr ipojí se na pr iloz enou zástrc ku s ochranny m kontaktem. Alternativne je také moz né pr ipojení na rozvodnou krabic ku. Pouze STA : Elektrické propojení k expanznímu automatu se provede na stavbe jedním 2-z ilovy m kabelem s pru r ezem minimálne 2 x 0,75 mm 2. Pr ipojení k ovládacímu panelu dopln ovacího zar ízení se provede na svorky E1a a E1b. Ovládací panel je nutno k tomuto úc elu odejmout od rozvade c e povolením obou s roubu. Skr ín ka ovládání se potom z c elní strany pr is roubuje. Kabel se zavede do rozvade c e a pomocí s roubení (Pg) do skr ín ky ovládání a pr ipojí se. Následne se ovládací panel v opac ném sledu ope t namontuje. Pr ipojení k expanznímu automatu se provede dle platny ch instalac ních pr edpisu. Pouze STM : Pro pr ipojení na tlakovy spínac se 2-z ilovy kabel (délka: 4 m), ktery je pr ipojen na ovládání, vyvede pr íslus ny m otvorem z rozvade c e, pr ipojí se na svorky 1 a 2 zástrc ky tlakového spínac e, zastrc í se do ne ho a zas roubuje. Popr ípade je nutno jej prodlouz it pru r ez minimálne 2 x 0,75 mm 2 (dels í kabel není souc ástí dodávky), nebo zkrátit. Jako dálkovy ukazatel poruchy je k dispozici bezpotenciálovy (kontakt otevr eno-zavr eno), takz e je moz no na stavbe instalovat odpovídající zar ízení. Pr ipojení k ovládacímu panelu se provádí tak, jak je popsánou typu STA. 5

6 Steuerautomat Flamco Pr íklady instalace : 1. STA v soustave s automatem Flexcon M-P 7174 FLEXCON M - P Expanzní potrubí 2. STM v soustave s expanzní nádobou Flexcon M 7175 FLEXCON M P Expanzní potrubí 6. Nastavení a uvedení do provozu Po pr ekontrolování vs ech pr ípoju se kulové kohouty pomalu otevr ou (nejdr íve na vstupní strane ) a skr ín ka ovládání se zavr e. Pouze STA : Na základe tlaku dopln ovacího a tlaku v soustave zjistí se zjistí souc asná diference tlaku. Pomocí této hodnoty se z diagramu na strane 4 odec te vy kon dopln ování. Procentuální hodnoty pro zapínání a vypínání dopln ovacího zar ízení, které jsou nastaveny na ovládac í expanzního automatu a objem nádoby jsou základem pro vy poc et dopln ovaného moz ství. Vy sledek de lení obou hodnot zvy s eny o 10 minut dává dobu dopln ování, která se nastaví na panelu. Pr íklad : Tlak v r ádu pitné vody : 6 bar Tlak v soustave : 2 bar Expanzní automat : Flexcon M-P 5000 Spínací hodnota dopln ování : 7% Vypínací hodnota dopln ování : 15% Diferenc ní tlak Zjis te ny vy kon dopln ování Zjis te ny objem dopln ování : 4 bar : 1450 l/h nebo 24,167 l/min : 8% z 5000 l = 400 litru Nastavení doby k doplne ní : 400 l + 10 min. = 27 min 24,167 l/min 6

7 Flamco Pouze STM : Spínací tlak by me l by t zvolen pone kud vys s í nez je tlak plynu v expanzní nádobe. Diference z tlaku r ádu pitné vody a spínacího tlaku zve ts ená o polovinu spínací diference tlakového spínac e (0,015 bar) dává str ední diferenc ní tlak. Na základe objemu nádoby, expanzního objemu a tlakového faktoru (hodnoty z projektovy ch podkladu ) se urc í teoreticky moz ny dopln ovací objem. Vy sledek de lení obou hodnot zvy s eny o 10 minut dává zase dobu dopln ování, která se nastaví. Pr íklad : Tlak v r ádu pitné vody : 5 bar Expanzní nádoba : Flexcon M bar Tlak plynu v nádobe : 1 bar Spínací tlak dopln ování : 1,1 bar Expanzní objem : 600 litr Tlakovy faktor : 0,64 Str ední diferenc ní tlak Zjis te ny vy kon dopln ování Zjis te ny objem dopln ování : 3,75 bar : 1400 l/h nebo 23,33 l/min : 1200 l x 0, l = 168 litru Doba dopln ování k nastavení : 168 l 23,33 l/min + 10 min. 17 min Po nastavení dopln ovací doby se u typu STM jes te nastaví spínací tlak na tlakovém spínac i. K tomu se ods roubuje nahor e te z ká ry hovaná matice a ope t se nasadí obrácene. Spínací tlak souhlasí s horní hranou ukazatele. Následne se ry hovaná matice zase odejme a ope t se obrácene nasadí. Nyní lze dopln ovací zar ízení zapnutím hlavního vypínac e uvést do provozu Vy kon dopln ování v l/h Servis a uvedení do provozu Diferenc ní tlak (STA) nebo str ední diferenc ní tlak (STM) v bar Jednou za rok je tr eba vyc istit síto filtru (poz.c, strana 3). U ostatních dílu není potr eba prováde t servis Kaz dy ch 6 me tícu je tr eba (dle DIN 1988, c ást 8) provést provozovatelem nebo odbornou instalac ní firmou kontrolu odde lovac e systému (poz.d, strana 3). K tomu se musí nejdr íve na vy stupní strane a potom na vstupní strane pomalu uzavr ít kulové kohouty. Tlaková diference name r ená na zkus ebních kulovy ch kohoutech mezi pr edkomorou a str ední komorou musí by t a také zu stat minimálne 0,2 bar. 7

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více