věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,"

Transkript

1 REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických aktivit vlády ČR je nezbytné zřídit platformu, v rámci níž budou dotčené ústřední orgány státní správy projednávat a rozhodovat základní otázky týkající se oblasti kosmických aktivit. Splněno - viz usnesení vlády ČR z 20. dubna 2011, č ) Předložit zprávu o stavu kosmických aktivit v ČR, jakožto základ pro další rozhodování, zejména pokud jde o institucionální, organizační, legislativní a finanční aspekty zabezpečení oblasti kosmických aktivit v ČR Zvolený model koordinace kosmických aktivit prostřednictvím Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity je potřeba průběžně hodnotit s ohledem na možnosti a potřeby jeho institucionalizace, tj. potenciální zřízení Národní kosmické agentury. V této souvislosti je třeba řešit zejména institucionální, organizační, legislativní a finanční otázky. a) Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh příslušného materiálu a doporučí jej k projednání a schválení vládě ČR ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity 15. listopadu 2011 b) Vláda ČR přijme usnesení, kterým schválí návrh příslušného materiálu, včetně doporučení dalšího postupu ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády, popř. další orgány státní správy - realizace schváleného návrhu

2 31. prosinec úkol řešen v návaznosti na usnesení vlády ČR z 20. dubna 2011, č ) Aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti kosmických aktivit Mezinárodní spolupráce v oblasti kosmických aktivit probíhá na různých úrovních, zejména mezi státy samotnými, mezi státy a mezinárodními organizacemi, mezi průmyslovými a akademickými subjekty navzájem. Základem pro tuto spolupráci jsou mezinárodní smlouvy, a to jak prezidentské, vládní i rezortní kategorie. Pro tyto účely by měl být vytvořen orientační dlouhodobý plán pro uzavírání mezinárodních smluv voblasti kosmických aktivit. Dle něj pak bude v souladu se Směrnicí vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválenou usnesením vlády ČR z 11. února 2004, č. 131, připravován každoroční přehled smluv, které se hodlají sjednat nebo jejichž platnost se plánuje ukončit v následujícím roce. Zvláštní důraz bude kladen na zdůvodnění účelosti smlouvy tak, aby byly jasně identifikovány příležitosti, které z mezinárodní spolupráce mohou vyplývat. a) Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh orientačního dlouhodobého plánu pro uzavírání mezinárodních smluv v oblasti kosmických aktivit ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity 15. září 2011 b) Ministerstvo dopravy, popř. jiný gestor, bude na základě orientačního dlouhodobého plánu pro uzavírání mezinárodních smluv v oblasti kosmických aktivit směřovat v souladu s platnými předpisy k uzavírání mezinárodních smluv s jinými subjekty. Ministr dopravy, popř. jiný gestor, ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany, vedoucím Úřadu vlády a dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy - vyjednávání s příslušnými státy o návrzích mezinárodních smluv a předkládání takových návrhů mezinárodních smluv k vnitrostátnímu schvalovacímu procesu Ministr dopravy, popř. jiný gestor, ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády a dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy - provádění uzavřených mezinárodních smluv

3 průběžně 4) Zajistit zdroje financování pro oblast kosmických aktivit - národní aktivity K podpoře rozvoje oblasti kosmických aktivit je potřeba zajistit dostatečné zdroje pro financování kosmických aktivit na národní úrovni. Cílem těchto aktivit je zejména motivace českých subjektů pro zapojení do kosmických aktivit, jejich vzdělávání, zvýšení jejich technologické úrovně a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se zejména o: a) Zpracovat a předložit k projednání a schválení vládě ČR víceletý program výzkumu a vývoje specificky zaměřený na oblast kosmických aktivit Využitím veřejných zdrojů je třeba cíleně podporovat ty aktivity, které povedou ke zvýšení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti českého průmyslu, ke zvýšení schopnosti a zintenzivnění spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou a ke komerčnímu uplatnění dosažených výsledků. Důležitá je vzájemná komplementarita mezi průmyslem a akademickou sférou, udržitelnost zakázek spočívající v široké uplatnitelnosti výsledků a také schopnost vytvořit a uchovat práva k duševnímu vlastnictví v ČR. Klíčový je vývoj takových produktů a služeb, které umožní českým subjektům uspět v mezinárodní konkurenci. Podporovány by proto měly být i národní projekty s mezinárodním přesahem, popř. i česká účast na projektech jiných států. - Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh příslušného materiálu a doporučí jej k projednání v rámci Technologické agentury ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace a následně k projednání ve vládě ČR. Ministr dopravy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity, včetně identifikace zdrojů financování, a zaslání ke stanovisku Technologické agentuře ČR a Radě pro výzkum, vývoj a inovace 31. leden Vláda ČR přijme usnesení, kterým schválí návrh příslušného materiálu Ministr dopravy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR

4 Technologická agentura ČR, popř. jiný gestor - realizace schváleného návrhu 31. březen 2012 b) Vytvořit a předložit k projednání a schválení vládě ČR víceletý národní pobídkový program pro podporu podnikání v oblasti kosmických aktivit. Pro efektivnější zapojení do kosmických aktivit je třeba vytvořit pobídkový program pro podporu podnikání v této oblasti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat malým a středním podnikům, zejména pokud jde o jejich schopnost uvést do praxe technologie s potenciálem širokého využití. V kombinaci s ostatními nástroji (zvýšení informovanosti a vzdělanosti, programy výzkumu a vývoje apod.) se jedná o prostředek k zvýšení českého potenciálu v oblasti kosmických technologií a konkurenceschopnosti národního hospodářství. Podporovány by měly být i aktivity s mezinárodním přesahem. - Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh příslušného materiálu a doporučí jej k projednání ve vládě ČR. Ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem dopravy, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity, včetně identifikace zdrojů financování 31. leden Vláda ČR přijme usnesení, kterým schválí návrh příslušného materiálu Ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem dopravy, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR Ministr průmyslu a obchodu - realizace schváleného návrhu 31. březen 2012 c) Vytvořit a předložit k projednání a schválení vládě ČR návrh vzdělávacího programu pro oblast kosmických aktivit Pro vytváření, udržování a zvyšování odborných kapacit v oblasti kosmických aktivit je třeba se zaměřit na otázky vzdělávání. Vzdělávací program by měl pokrývat oblast od školních a mimoškolních aktivit a programů pro mládež a studijních programů, stáží a projektů v rámci studia na vysokých školách až po kurzy, školící programy a stáže k udržování a zvyšování kvalifikace odborníků a zaměstnanců veřejné správy. Vzdělávací program by se měl zaměřit nejen na

5 národní, ale také na mezinárodní prostředí a měl by zahrnovat i otázky odborných soutěží, stipendií a grantů. Důraz by měl být kladen na styk se zahraničím. Je třeba usilovat o spolupráci se zahraničními univerzitami, které disponují prestižními obory zaměřenými na kosmické aktivity. Rovněž usilovat o stáže zaměstnanců státní správy v kosmických agenturách v členských státech ESA. Dále včas a dostatečně informovat studenty o stipendiích a grantech na zahraničních univerzitách (např. prostřednictvím kontaktního bodu). - Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh příslušného materiálu a doporučí jej k projednání ve vládě ČR. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem dopravy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity 31. leden Vláda ČR přijme usnesení, kterým schválí návrh příslušného materiálu Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem dopravy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR Ministr školství, mládeže a tělovýchovy - realizace schváleného návrhu 31. březen ) Zajistit zdroje financování pro oblast kosmických aktivit - mezinárodní aktivity K podpoře rozvoje oblasti kosmických aktivit je potřeba zajistit dostatečné zdroje pro financování mezinárodních aktivit týkajících se kosmických aktivit. Jedná se zejména o: a) Úhrada základního členského příspěvku na povinné aktivity Evropské kosmické agentury pro roky 2012 až 2014 ČR je povinna na základě Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury hradit základní členský příspěvek na povinné aktivity této mezinárodní organizace. Úhradu tohoto příspěvku by od roku 2012 mělo s ohledem na jeho gesci zajišťovat Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy bude potřebné finanční prostředky nárokovat při plánování rozpočtu na rok 2012 a následující 2 roky namísto

6 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a budou mu tak Ministerstvem financí přímo předělovány. V letech 2012 až 2014 budou tyto příspěvky pokryty z finančních prostředků původně plánovaných na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, které na úkor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získá bez příznaku výzkum a vývoj Ministerstvo dopravy. Způsob financování základního členského příspěvku na povinné aktivity Evropské kosmické agentury od roku 2015 bude řešeno v rámci vytváření mechanismu pro získávání finančních prostředků na úhradu budoucích závazků ČR vyplývajících z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury (viz níže). Ministerstvo financí bude v letech 2012 až 2014 přidělovat Ministerstvu dopravy finanční prostředky v odpovídající výši na úkor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo financí - zajištění finančních prostředků v odpovídající výši pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva dopravy na úkor rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2012 až 2014 Ministerstvo dopravy - úhrada členského příspěvku Při plánování rozpočtu na roky 2012 až 2014 b) Úhrada stávajících závazků ČR vyplývajících z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury pro roky 2012 až 2014 ČR je povinna hradit stávající závazky vyplývající z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury. K tomu se Česká republika zavázala na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni. Úhradu těchto závazků by od roku 2012 včetně mělo s ohledem na jeho gesci zajišťovat Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy bude potřebné finanční prostředky nárokovat při plánování rozpočtu na rok 2012 a následující 2 roky namísto Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a budou mu tak Ministerstvem financí přímo předělovány. V letech 2012 až 2014 budou tyto závazky pokryty z finančních prostředků původně plánovaných na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, které na úkor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získá bez příznaku výzkum a vývoj Ministerstvo dopravy. Způsob financování stávajících závazků ČR vyplývajících z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury od roku 2015 bude řešeno v rámci vytváření mechanismu pro získávání finančních prostředků na úhradu budoucích závazků ČR vyplývajících z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury (viz níže).

7 Ministerstvo financí bude v letech 2012 až 2014 přidělovat Ministerstvu dopravy finanční prostředky v odpovídající výši na úkor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR Ministerstvo financí - zajištění finančních prostředků v odpovídající výši pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva dopravy na úkor rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2012 až 2014 Ministerstvo dopravy - úhrada stávajících závazků vyplývajících z účasti ČR na volitelných programech Evropské kosmické agentury Při plánování rozpočtu na roky 2012 až 2014 c) Výběr a úhrada budoucích závazků ČR vyplývajících z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury ČR musí plánovat svou účast na těch programech, které Evropská kosmická agentura vypíše v budoucnu. Každé 3 roky se totiž koná Rada Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni (další zasedání se uskuteční na podzim 2012), na které se členské státy zavazují k účasti na tom kterém nově vypisovaném volitelném programu. K stanovení těchto budoucích závazků ČR vyplývajících z účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury je třeba vypracovat a schválit materiál určující mechanismus jejich výběru, stanovení míry finanční expozice ČR, pokud jde o účast na nich, a získávání finančních prostředků na jejich úhradu. V materiálu bude obsažen i mandát pro jednání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, který stanoví budoucí závazky ČR vyplývající z účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury, včetně míry finanční expozice ČR s tím spojené. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na pokrytí stávajících závazků vůči Evropské kosmické agentuře (tj. základní členský příspěvek na povinné aktivity Evropské kosmické agentury a stávající závazky ČR vyplývající z její účasti na volitelných programech Evropské kosmické agentury) jsou alokovány pouze na roky 2012 až 2014, bude třeba zároveň navrhnout způsob financování těchto stávajících závazků od roku Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí návrh příslušného materiálu a doporučí jej k projednání ve vládě ČR. Ministr dopravy ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostřed a ministrem

8 financí - předložení návrhu příslušného materiálu Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity 31. leden Vláda ČR přijme usnesení, kterým schválí návrh příslušného materiálu, včetně mandátu pro jednání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni Ministr dopravy ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostřed a ministrem financí - předložení návrhu příslušného materiálu vládě ČR Ministerstvo financí - zajištění odpovídajících finančních prostředků pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva dopravy Ministerstvo dopravy - úhrada závazků vyplývajících z účasti ČR na budoucích volitelných programech Evropské kosmické agentury 30. dubna 2012 a následně průběžně 6) Zajistit vysokou míru informovanosti laické a odborné veřejnosti o oblasti kosmických aktivit Hlavním úkolem orgánů státní správy je vytvářet příznivé prostředí pro udržitelný rozvoj oblasti kosmických aktivit včr. Jedním ze základních nástrojů kplnění tohoto úkolu je zajištění vysoké míry informovanosti laické a odborné veřejnosti o oblasti kosmických aktivit. Do této aktivity je třeba zapojit subjekty, včetně těch mimo veřejnou sféru, které pro tyto účely disponují odborným potenciálem. V tomto smyslu lze přijmout např. následující opatření: - pořádat osvětové akce (konference, workshopy, semináře apod.) - vytvořit internetový informační portál; - vydávat časopisy, letáky či zpravodaje, - pořádat informační a průmyslové dny; - podporovat kulturní zařízení, která se systematicky zabývají osvětou (hvězdárny, planetária apod.). Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity schválí plán předpokládaných činností ke zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o oblasti kosmických aktivit na běžný rok věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí, ministrem obrany a vedoucím Úřadu vlády - předložení návrhu plánu předpokládaných činností ke zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o oblasti

9 kosmických aktivit na běžný rok, včetně způsobu jejich financování a jejich účelnosti, Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity a jejich následná průběžná realizace. 30. listopad 2011 a následně průběžně

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD, MPO (+CzechTrade) Koordinační rada pro kosmické aktivity Spolugestor MŠMT, MŽP Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 16. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 10. ledna 2017 Čj. 2200/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 25. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2017 Čj. 2202/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Milan Kaděra oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Význam kosmických aktivit pro ČR Tradice, dlouhodobé zapojení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2016 Čj. 2202/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Sine 39/2015-OKK V Praze 9. června 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k úkolu definovat věcné zadání problematiky rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2228/14 V Praze dne 2. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. dubna 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

Jan KUBICE ministr vnitra

Jan KUBICE ministr vnitra Jan KUBICE ministr vnitra Praha 14. července 2011 Č.j. MV-16223-9/REG4-2011 Počet listů: 1 Přílohy: 1/5 e, v rámci mezirezortního připomínkového řízení Vám předkládám k vyjádření materiál s názvem Ukončení

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 Systemizace ch a ch míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 1. Postup při přípravě systemizace V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. září 2012 č. 700 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července 2012 do 31. srpna 2012 V l á d a souhlasí 1.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 30. března 2016 Čj. 2224/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 2. září 2015 Čj. 2266/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. září 2015 v 09:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více