Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUŇOVICE Zastupitelstvo obce Bohuňovice schvaluje dle ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpuisů a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Č Á S T P R V N Í ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel vyhlášky (1) Tato obecně závazná vyhláška vyhláška vymezuje závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice, zpracovaného ing. arch. Petrem Malým, Olomouc, v listopadu 1994, schváleného obecním zastupitelstvem obce Bohuňovice dne a Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice, schválené obecním zastupitelstvem obce Bohuňovice dne (2) Obecně závazná vyhláška stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití v regulativech územního rozvoje obce a vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky a stavby vyvlastnit nebo práva k nim omezit. Článek 2 Rozsah platnosti (1) Obecně závazná vyhláška platí pro území obce Bohuňovice, vymezené katastrálními územími Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, a je časově omezena platností územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. (2) Schválené změny a doplňky závazné části územního plánu budou vyhlašovány jako doplňky a změny této obecně závazné vyhlášky. Strana 1

2 Článek 3 Vymezení pojmů (1) Na území obce jsou rozlišovány: a) plochy urbanizované - zastavěné nebo určené k zastavění b) plochy neurbanizované (volné, krajinné, přírodní) (2) Plochy urbanizované jsou tvořeny zejména zastavěným územím a územím určeným k zastavění s rozlišením na: UBI - plochy individuálního bydlení - čisté UBS - územní bydlení smíšené UBZ - smíšené územní bydlení a zeměděl. činnosti popř. drobné výroby UBH - plochy hromadného bydlení UBO - plochy občanského vybavení v kombinaci s bydlením UO - plochy občanského vybavení a sportu UZ - plochy zemědělské výroby a zařízení UV - plochy výroby a skladů UVA- plochy podnikatelských aktivit UR - plochy rekreace UD - plochy dopravy (komunikace a zařízení) UT - plochy technické vybavenosti UZV - plochy veřejné zeleně, vyhrazené zeleně UZZ - zahrady mimo obytnou zónu Ulo - plochy pro doprovodné stavební objekty letiště Ulv - plochy volné vzletových a přistávacích rovin (3) Plochy neurbanizované jsou: - plochy trvalých lesních porostů - plochy intenzivní zemědělské výroby - plochy s omezením pro zemědělskou výrobu - přírodní zóna (4) Urbanizovaná území jsou dále členěna na: a) stabilizovaná, jejich funkční a prostorové uspořádání nebude měněno b) rozvojová, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění (5) Vymezení funkčních ploch a regulativy jejich využití jsou graficky vyznačeny v komplexním urbanistickém návrhu a v regulativech ve výkresu B2 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice a ve výkrese č. 1 Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. Strana 2

3 Č Á S T D R U H Á ZÁVAZNÉ REGULATIVY Článek 4 Funkční uspořádání území (1) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmí být na tomto území povoleny ani umístěny. (2) Charakteristika funkčních území a ploch: a) Plochy bydlení 1. UBI - plochy individuálního bydlení (bydlení čisté) - hlavní funkcí území je bydlení. Vedle bydlení je zde možno umísťovat drobnou občanskou vybavenost (většinou formou vestavby). Podmíněné je zde možno umisťovat nevýrobní služby a neobtěžující řemeslnické dílny, chov drobného zvířectva velmi omezeně 2. UBS - územní bydlení smíšené - vedle bydlení je možno umisťovat vestavěnou vybavenost případně živnost, drobnou výrobu a řemesla bez negativních vlivů na okolní bydlení za předpokladu zajištění technických a provozních podmínek, chov drobného zvířectva přípustný v obvyklém rozsahu, chov dobytka zcela výjimečně v minimálním rozsahu po nutném individuálním posouzení 3. UBZ - smíšené území bydlení a zemědělské činnosti popř. drobné výroby - přípustný je větší rozsah hospodářské činnosti včetně chovu většího domácího zvířectva (kapacita a situování chovů jsou podmíněny splněním hyg. podmínek, PHO nesmí zasáhnout sousední obytné objekty s výjimkou objektu vlastního), přípustný vyšší podíl ekologických neškodných provozů (drobné výroby, řemesel, výrobních služeb především v zadních částech pozemků), přípustná vestavěná občanská vybavenost 4. UBH - plochy hromadného bydlení - samostatné nové plochy pro hromadné bydlení neuvažovat. U stávajících ploch hromadného bydlení možno umisťovat vestavěnou drobnou občanskou vybavenost a zahrádky v zadní části parcel. Přistavování hospodářských stavení pro chov drobného zvířectva popř. skladů nepovolovat. Podmínečně možno umístit garáže po zvážení konkrétního případu. Vhodná mansardová nástavba u paneláku nad školou. Strana 3

4 b) plochy občanského vybavení 1. UOB - plochy občanského vybavení v kombinaci s bydlením - v tomto území je možno umístit obchodní zařízení, veřejné stravování, ubytování, zdravotnické zařízení, nevýrobní služby, kulturní zařízení, služby výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem. Řešení území možno realizovat formou integrované zástavby, odpovídajícího charakteru a měřítka. Výška zástavby max podlažní (s možným podkrovím). Nepoužívat rovné střechy (výjimečně jen v částečné kombinaci se sedlovou dle architektonického řešení). 2. UO - plochy občanského vybavení a sportu - na těchto plochách je možno umisťovat školská zařízení, obchodní zařízení maloobchod, veřejné stravování a ubytování, nevýrobní služby, sportovní a kulturní zařízení, zařízení pro zabezpečení požární ochrany, plochy pro zajištění parkovacích míst. Podmíněně je možné připustit služby výrobního charakteru s obtěžujícím provozem. Při přestavbě a výstavbě dodržet charakter zástavby typický pro vesnici (šikmá střecha, výška zástavby max podl. + podkroví, drobnější členění fasády a pod.). Vhodná architektonická úprava stávajících objektů v centru obce (domu služeb a ubytovny), alespoň šikmými střechami. c) plochy zemědělské výroby a zařízení UZ - plochy zemědělské výroby a zařízení - je zde možné umisťovat zařízení zemědělské výroby, sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely. Podmíněně je přípustné umisťovat podnikovou administrativu, drobné provozy výroby, služeb a technického zařízení obtěžující okolí, čerpací stanici PHM. Zcela vyloučeno je umisťovat zde bydlení. d) plochy výroby 1. UV - plochy výroby a skladů určené pro výrobu částečně obtěžující okolí - přípustné je umisťovat zařízení pro průmyslovou výrobu, skladů a pomocných provozů, hromadných parkovišť. Podmíněně je možno umisťovat drobné provozy výroby, služeb a technických zařízení obtěžující okolí, podnikové administrativy, čerpací stanice a služby pro motoristy. 2. UVA - plochy podnikatelských aktivit - přípustné je umisťovat zařízení pro montáž popř. pro drobnou výrobu, zařízení skladů, zařízení výrobních služeb a technického zařízení. Podmínečně je možné umisťovat podnikovou administrativu, čerpací stanice PHM a služeb pro motoristy. Při realizaci objektů je nutno prostřednictvím architektonického řešení začlenit objekty do okolí. Nezbytné je doplnění zástavby ochrannou zelení. Strana 4

5 e) Plochy rekreace Je možno umisťovat sportovní a kulturní plochy a zařízení, veřejné stravování a ubytování, rekreační a zahradní domky. Nezbytnou součástí je ozelenění areálů. f) Plochy dopravy 1. UD - vymezují dopravní koridory a zřízení sloužící dopravě - (komunikace, hromadné parkoviště, autobusové zastávky, čerpací stanice PHM, garáže). Prolínají se částečně s ostatními funkčními plochami. 2. Ulo plochy pro doprovodné stavební objekty nezbytné pro provoz letiště (provozní technické, hygienické), výška a rozmístění objektů musí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky a bude upřesněno dle dalších stupňů PD. Přípustné je využití pro zařízení na občerstvení a stravování, pohotovostní bydlení, drobné doplňkové sportovní a zábavní vybavení pro návštěvníky a parkování. Nepřípustné je využití pro funkce nesouvisející s funkcí hlavní. 3. Ulv plochy volné vzletových a přistávacích rovin. Jedná se o zatravněné plochy sloužící jako startovací a přistávací plochy (umístění ploch musí respektovat bezpečnostní pásmo souběžné trasy VTL plynovodu), přesná poloha bude upřasněna v dalších stupních PD. Přípustné je využití jako louky s produkčním efektem mimo intenzivní formu hospodaření, nepřípustné jsou funkce nesouvisející s funkcí hlavní. g) Plochy technické vybavenosti UT - přípustné je umísťování zařízení pro zabezpečování zásobování pitnou vodou (studny, vodojemy, čerpací stanice...), zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci odpadních vod a dešťových vod (ČOV, kanalizační sběrače...), zařízení pro rozvod elektrické energie (přívodní vedení VN, trafostanice...), zařízení spojů telefonní ústředny, rozvody kabelové televize...). Podzemní i nadzemní vedení technické infrastruktury včetně nezbytného zařízení (trafostanice regul. stanice) zasahuje vesměs do všech druhů funkčních ploch. h) Plochy zeleně 1. UZV - plochy veřejné zeleně, vyhrazené zeleně - hlavní funkcí je funkce ochranná, estetická, rekreační. Je možno sem umísťovat prvky drobné architektury, dětské prolézačky, pískoviště a podobně (dle konkrétního využívání). 2. UZZ - plochy zeleně zahrad mimo obytnou zónu, zahradních kolonií - hlavní funkcí je drobná zemědělská činnost mimo intenzivní formy. Je možná výstavba zahradních chat (po individuálním posouzení jednotlivých lokalit). Strana 5

6 i) Plochy trvalých lesních porostů Souvislé lesní porosty i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plní ekologicko stabilizační a hospodářskou funkci. Hospodaření v lesích se řídí zvláštními předpisy. Část lesních porostů jsou zároveň významnými krajinnými prvky. j) Plochy intenzivní zemědělské výroby Je to zóna intenzivně obdělávaná, sloužící produkci zemědělských plodin. Převládající funkce zemědělsky obdělávaná půda, půda polí a luk většího rozsahu, pastviny většího rozsahu, účelové komunikace a cesty. Přípustné funkce zahradnictví, menší výměry lesů, remízky, doprovodná zeleň cest a toků, hospodářské objekty a zahradní domky sloužící využívání zahrad, sadů, nezbytně nutné technické sítě a zařízení, nezbytně nutné objekty, stavby a stavební úpravy sloužící lepšímu funkčnímu využití. Nepřípustné je umísťování nových obytných objektů a bytů, další zcelování ploch orné půdy, rušení mezí, solitérní, liniové zeleně podél cest a toků. k) Plochy s omezením pro zemědělskou výrobu Jedná se o smíšené funkční využití ploch mimo intensivní formy zemědělské výroby (plochy se zvláštním režimem vyplývajícího z existence ochranných pásem, z blízkosti obytné zástavby apod.). Přípustné využití je zemědělská výroba mimo intenzivní formy, nezbytně nutné stavby pro zemědělskou výrobu, rekreace nepobytová (turistika, cykloturistika). Nepřípustné využití je nenávratně poškozovat půdní povrch, používat kejdu, silážní šťávy, ostatní tekuté odpady, používat biocidy, provádět terénní úpravy značného rozsahu, zneškodňovat odpady, které mají původ mimo zónu. l) Přírodní zóna Hlavní funkce je funkce ekologická, ochranná. Jsou zde zahrnuty územní systém ekologické stability, evidované významné krajinné prvky, liniové interakční prvky na nelesní půdě, liniové interakční prvky vodotečí. Přípustné využití je stávající činnosti s produkčním efektem lze realizovat, pokud nemají intenzivní formu a nejsou v rozporu s přírodním charakterem zóny, rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území, výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu, nové záměry lze povolovat na základě závazného stanoviska ochrany přírody. Nepřípustné využití - nové stavby (s výjimkou staveb pro technickou infrastruktur), těžba, zneškodňování odpadů, výsadba nevhodných dřevin, nevratné poškozování půdního povrchu, přeměna dřevitých společenstev na ZPF. Strana 6

7 Článek 5 Uspořádání dopravy (1) Místní komunikace se umisťují na plochách a v trasách vyznačených ve výkrese B3 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. (2) Silniční doprava bude zachována ve stávajících trasách s drobnými úpravami. (3) Na pozemcích určených pro dopravu nesmí být umisťovány ani povolovány novostavby, přístavby, s výjimkou liniových staveb technického vybavení. (4) Plochy pro odstavování vozidel jsou vyznačeny graficky ve výkrese B3 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. Článek 6 Uspořádání a limity technického vybavení (1) Rozsah ploch pro vodní hospodářství je vymezen ve výkrese B4 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice a ve výkrese č. 3 změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. (2) Zásobování pitnou vodou bude řešeno z vlastního zdroje pitné vody s vlastním vodojemem. (3) Odkanalizování bude řešeno jednotnou kanalizací vyústěnou do stávající ČOV v západní části obce. (4) Extravilánové vody budou odvedeny samostatně do Trusovického potoka. (5) Energetika - zásobování elektrickou energií a plynem respektovat dle výkresu B5 územního plánu. plánu sídelního útvaru Bohuňovice. (6) Zásobování teplem bude samostatné pro jednotlivé objekty. (7) Likvidace domovního odpadu bude prováděna odvozem na vlastní skládku TDO. (8) Telekomunikační sítě a zařízení bude zajištěno napojením na ústřednu v obci. Strana 7

8 Článek 7 Ochrana kulturních hodnot (1) Musí být zachovány a udržovány nemovité památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Olomouc. Památky evidované v Seznamu nemovitých kulturních památek místního významu je nutno zachovat (str.16 a 17 textové části územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice). (2) Veškerou stavební činnost na území s archeologickými nálezy je nutné konzultovat s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Článek 8 Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability (1) Musí být respektovány významné krajinné prvky zvlášť chráněná část přírody a významné solitérní stromy nacházející se na správním území obce. (2) Místní systém ekologické stability je vymezen ve výkrese B2 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice. Plochy tvořící součást biocenter, biokoridorů a dalších součástí územního systému ekologické stability a plochy veřejné zeleně jsou nezastavitelné. Článek 9 Ostatní limity využití území a další omezení (1) Při využívání území musí být respektovány podmínky plynoucí z existence ochranných pásem PHO vodních zdrojů, ložiska nerostných surovin, PHO provozů ŽV, PHO hřbitova, ochranná pásma komunikací a železnice, ochranné pásmo vedení VN a TS, ochranná pásma VTL plynovodů, ochranná pásma lesa, dále podmínky plynoucí ze zájmu ochrany přírody a z existence památkově chráněných objektů. (2) Výstavbu na odvodněných plochách (viz výkres B6 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice), při které by mohlo dojít ke střetu s odvodňovací soustavou, je nutno konzultovat se Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS). (3) Nová výstavba se bude realizovat v jednotlivých lokalitách nejdříve na plochách určených pro návrhové období, po jejich vyčerpání pak na plochách určených pro výhledové období tak, jak je vymezeno ve výkrese B2 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice a výkrese č.1 změny č.1 územního plánu. Strana 8

9 Č Á S T T Ř E T Í VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Článek 10 (1) Ve smyslu 108 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, se na správním území obce Bohuňovice vymezují tyto veřejně prospěšné stavby (podle vyznačení ve výkrese B2 C veřejně prospěšné stavby z územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice a podle výkresu č. 7 změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice). a) stavby - dostavba areálu školy jižně od stávajícího objektu školy - dostavba sportovního areálu v centru obce b) doprava - úprava oblouku komunikace III/44610 u ČOV - nové napojení stávajících komunikací MO 8/40, komunikace je navržena na jižní straně navrhovaného areálu školy - stavba místní komunikace vedoucí od nádraží po východní straně železnice až ke skládce a napojení na účelovou zeměděl. komunikaci - vybudování vnitrostátního letiště na SV obce (bude upřesněno v dalším stupni PD) - stavba komunikace na západě řešeného území za železnicí u rozvojové plochy B6+B12 - stavba komunikace na východě řešeného území v lokalitě pod dřevařskými závody dle změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice c) vodovod - vybudování rozvodů vody po celé obci dle výkresové části územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice včetně zásobovacího řadu Hlušovice, Bohuňovice, Štarnov. - Vybudování vrtané studny Z7 na západ od Bohuňovic. d) kanalizace - vybudování sběrače K, vedoucího od lokality pro podnikatelské aktivity na severu obce po komunikaci, pod areálem ZD, přes trať a dále směrem JZ nad obcí do stáv. sběrače - vybudování větve jednotné kanalizace pod navrženou dostavbou areálu školy Strana 9

10 - vybudování větve splaš.kanalizace vedoucí Hlušovic do bohuňovické ČOV. Vede po levém břehu komunikace z Hlušovic do Bohuňovic - vybudování větve jednotné kanalizace od skládky TKO vedoucí podél zeměděl. cesty a zaúsťující do sběrače K - dobudování kanalizační sítě dle výkresu č. 4 a 7 změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice e) elektro - vybudování venkovního vedení VN 22 kv na JV východě obce dle výkresové části úz. plánu sídelního útvaru Bohuňovice - vybudování vedení VN 22 kv na východě obce vedoucí ulicí Za Pilou po křižovatku - vybudování vedení VN 22 kv vedoucího ulicí Pod Lipami nad školou do stáv. trafostanice u kurtu - vybudování trafostanice za silnicí SV od školy - vybudování trafostanice na JZ obce na okraji části Za Drahou - vybudování nové trasy venkovního vedení VN 22 kv na SV obce u ZD, od komunikace k motorestu po trafostanici umístěné nad obytnou zástavbou pod ZD - vybudování kabelového vedení VN 22 kv v části Přední Díly - vybudování trafostanice pod dřevařskými závody - vybudování venkovního vedení VN na východě území - vybudování kabelového vedení a trafostanice na SZ území - vybudování kabelového vedení ve středu k. ú. Moravská Loděnice (u lokality B12) - vybudování kabelového vedení na V obce v ulici Za pilou - přemístění stáv. trafostanice na Z území v k.ú. Moravská Loděnice f) plyn - vybudování větve plynovodu vedoucí po hranici k.ú. Mor.Loděnice a k.ú. Trusovice na JZ obce - vybudování větve plynovodu v k.ú. Moravská Loděnice navazující na stáv. rozvod plynu v ulici Lhotka - vybudování větve plynovodu pod navrženou dostavbou areálu školy - vybudování větve plynovodu na JV obce v prodloužení ulice Trusovické - rozšíření plynofikace do navrhovaných lokalit dle změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice (2) Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit, pokud nebude možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. Strana 10

11 Č Á S T ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Článek 11 (1) Ostatní části územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice jsou směrné. (2) Dokumentace územního plánu sídelního útvaru Bohuňovice a dokumentace změny č. 1 územního plánu bude uložena na Obecním úřadě v Bohuňovicích, na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Olomouc (od na Krajském úřadu Olomouckého kraje) a na Městském úřadě Šternberk, odboru výstavby. Článek 12 Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/98, která nabyla účinnosti dne a obecně závazná vyhláška č. 3/99, která nabyla účinnosti dne Článek 13 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. Ing. Jiří P e t ř e k starosta obce Mgr. Jiří S l e p i c a místostarosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Strana 11

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

O b e c T ř e b i h o š ť Obecně závazná vyhláška č.1/2005

O b e c T ř e b i h o š ť Obecně závazná vyhláška č.1/2005 O b e c T ř e b i h o š ť Obecně závazná vyhláška č.1/2005 Zastupitelstvo obce Třebihošť schválilo dne 24. 5. 2005 na základě 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

JIVKA VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA. Uzemní plán obce-návrh. Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec 2002. ", v,

JIVKA VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA. Uzemní plán obce-návrh. Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec 2002. , v, ,, JIVKA, Uzemní plán obce-návrh ", v, VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec 2002 'l;ávazná ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ Závazné části jsou: a) zásady urbanistické

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

TELNICE okr. Brno-venkov

TELNICE okr. Brno-venkov ÚZEMNÍ PLÁN TELNICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče AR projekt

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy ÚZEMNÍ PLÁN Nová Ves u Prahy úprava Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy Pořizovatel : Obec Nová Ves Zástupce pořizovatele : Ing.arch. Martina Bredová Zpracovatel : Ing. arch. Eva Sommerová Gagarinova 1083

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Provodov Šonov Pořadové číslo poslední změny: 6 Datum vydání: 2. září 2009 Datum nabytí účinnosti poslední změny:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Na základě usnesení Zastupitelstva města K. Vary č. z026.0/04 z 15. 6. 2004 Rada města K. Vary vydala dne 24. 8. 2004 úplné znění obecně závazné vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a OBEC ŽLUTAVA Zastupitelstvo obce Žlutava OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Žlutava Zastupitelstvo obce Žlutava, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více