KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ"

Transkript

1 KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu

2 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině Brno,

3 Výstup řešení projektu vědy a výzkumu: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury Identifikační kód CEZ: CG Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Nadace Partnerství, Odpovědné řešitelé: Ing. Jaroslav Martínek Ing. Ondřej Fábera Ing. Adolf Jebavý Ing. Luboš Kala 1. vydání CDV, Brno, Nadace Partnerství, 2011, ISBN

4 OBSAH ÚVOD LINIOVÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Liniový koridor pro cyklisty Chráněný koridor pro cyklisty VYBRANÉ TYPY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Cyklostezky na zrušených železnicích (drážní cyklostezky) Cyklostezky podél vodních toků (říční cyklostezky) Polní a lesní cesty TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Koncepce tras/sítě Předběžné financování/spolufinancování Umístění stavby, územní rozhodnutí Povolení stavby Financování stavby Realizace stavby LINIOVÉ KORIDORY JAKO TURISTICKÉ PRODUKTY DRÁHY A DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Drážní stezka a stezka podél dráhy Dráha a kategorie drah Vlastnictví a správcovství dráhy Provozované dráhy Neprovozované dráhy Muzejní železnice Velodráhy ZRUŠENÉ DRÁHY A DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKY Zrušené dráhy Drážní cyklostezky TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE DRÁŽNÍCH STEZEK Převod drážního majetku Příprava a realizace stavby Financování stavby PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH DRÁŽNÍCH STEZEK USA stezky rails-trails Francie stezky Voies Vertes

5 Španělsko stezky Vias Verdes Belgie stezky sytému RAVeL Další zahraniční příklady ČR Drážní stezka Česká Lípa Vlčí Důl ČR Drážní stezka Cheb - Slapany (- Waldsassen) ČR Drážní stezka Česká Lípa Kamenický Šenov (Cyklostezka Varhany) ČR Drážní stezky Ostravsko ČR Drážní stezky Praha VODNÍ TOKY A ŘÍČNÍ STEZKY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Říční stezka a vodní útvary Typy vodních toků Vlastnictví a správcovství vodních toků ZPŮSOB VYUŽITÍ KORIDORŮ PODÉL VODNÍCH TOKŮ A DĚL V korytě vodního toku, díla Na ochranné hrázi vodního toku, díla Mimo koryto vodního toku TECHNICKÉ PARAMETRY ŘÍČNÍCH STEZEK Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE ŘÍČNÍCH STEZEK PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH ŘÍČNÍCH STEZEK ČR - Vltavská stezka ČR - Labská stezka ČR - Moravská stezka a Baťův kanál ČR - Cyklostezka Ohře POLNÍ CESTY A CYKLISTICKÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Co je to polní cesta Rozdělení polních cest Co je to zemědělský půdní fond Co jsou to pozemkové úpravy Kdo je vlastníkem, resp. správcem polních cest ZPŮSOB VYUŽITÍ POLNÍCH CEST TECHNICKÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Použitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE POLNÍCH CEST Příprava stavby ZÁVĚR LITERATURA

6 ÚVOD V roce 2010 byla v rámci výzkumného projektu Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a Infrastruktury dokončena analýza neprovozovaných železnic a jejich potenciálu pro budování cyklistických stezek a současně i analýza liniových koridorů vedených podél vodních toků a obnovy polních a lesních cest. Na základě výsledků tohoto projektu byla zpracována metodika s názvem Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině, kterou tímto předkládáme. Existuje celá řada důvodů, proč budovat liniové koridory pro cyklisty. K těm nejdůležitějším patří bezpečnost silničního provozu a podpora cyklistické dopravy a především cykloturistiky. Proto, bude-li dále rozebírána příprava a budování liniových koridorů, budeme jimi rozumět chráněné stezky s vyloučeným, resp. komunikace s omezeným, vjezdem motorové dopravy. Pro vedení chráněných stezek je vhodné využít existujících liniových koridorů, které umožňují vybudování kvalitní a od automobilové dopravy oddělené infrastruktury v extravilánu i intravilánu měst. Mezi základní liniové koridory vhodné pro budování cyklostezek a vedení cyklotras patří tyto základní skupiny: Drážní stezky a stezky podél dráhy Říční stezky Polní, příp. lesní cesty Právě těmto druhům liniových koridorů a jejich specifikům jsou věnovány jednotlivé kapitoly následující metodiky. 6

7 LINIOVÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Liniový koridor pro cyklisty Liniový koridor pro cyklisty představuje souvislý chráněný koridor, který spojuje vzdálené turistické nebo dopravní cíle a přednostně využívá cyklistickou infrastrukturu a zklidněné komunikace. Přestože je takovýto koridor budován především pro rekreační účely, v mnoha případech plní i funkci dopravní. V ČR bylo ke konci roku 2011 vyznačeno více než km cyklotras. Vznikla tak poměrně hustá síť značených cyklistických tras, která však, na rozdíl od sítě turistických tras, trpí celou řadou nedostatků, mezi něž patří např. neatraktivnost některých tras nebo nesjízdnost některých úseků. Hlavní problém však spočívá ve způsobu jejich vedení. Více než 60% všech tras je navrženo na silnicích II. a III. třídy, tedy na komunikacích s motorovou dopravou. Tento stav je poplatný původní koncepci vedení dálkových cykloturistických tras dle Klubu českých turistů z konce 80. let, resp. první ucelené koncepci cyklistického značení z let devadesátých (Centrum dopravního výzkumu, 1997) a odpovídá tehdejšímu dopravnímu zatížení vytipovaných komunikací. Od té doby však došlo k výraznému zvýšení intenzit motorové dopravy a s tím souvisejícímu snížení bezpečnosti cyklistů na těchto typech komunikací v běžném provozu. Potřeba vybudovat samostatné cyklistické stezky mimo existující silniční síť byla přirozenou reakcí na zvyšující se automobilizaci. Zpočátku byly výsledkem těchto snah jen krátké, na sebe navzájem nenavazující úseky cyklostezek, kterými řešily obce jen svoje lokální problémy. Až postupem doby se začala vytvářet koncepce ucelených cyklistických tras, které by odpovídaly definici liniových koridorů pro cyklisty. Nosnými prvky se staly linie významných vodních toků nebo železničních tratí, ať už existujících nebo zrušených. Polní a lesní cesty stejně jako chráněné stezky v zastavěném území tyto linie doplňují. Stávající stav je charakterizován rozhodující rolí krajů, regionů i jednotlivých měst a obcí při budování cyklostezek. Díky jejich aktivitě se postupně budují další chráněné koridory, které si získávají stále větší počet cyklistů. K bylo v ČR na km cyklostezek a jejich počet i díky podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Evropské unie (EU) dále vzrůstá. Obr.1: Návrh sítě dálkových cyklotras v ČR (stav ke ) Zdroj: 7

8 Hlavním cílem návrhu prioritních cyklistických koridorů, zpracovaného ve spolupráci Centra dopravního výzkumu, Klubu českých turistů a Nadace Partnerství je vytvořit národní produkty aktivní, šetrné a poznávací turistiky, postavené na bázi bezpečných dálkových cyklistických tras a cyklodestinací, konkurenceschopných na evropském trhu pod hlavičkou projektu Česko jede Chráněný koridor pro cyklisty Cyklistický provoz je podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožněn na všech typech komunikací, kromě dálnic a silnic I. třídy, vystavěných jako rychlostní silnice. Z dopravně bezpečnostního hlediska však není vhodné vést cyklistické trasy a zejména významné liniové koridory pro cyklisty po komunikacích, na kterých není zajištěna alespoň částečná ochrana cyklistů před provozem motorových vozidel. Pro cykloturistiku je míra oddělení cyklistického provozu od ostatních druhů doprav, především od dopravy motorové, určujícím kritériem kvality cyklistické trasy. Podle tohoto kritéria je možné rozdělit koridory na dva základní typy chráněné a nechráněné. Chráněný koridor pro cyklisty je reprezentován komunikacemi s vyloučeným nebo výrazně 1 omezeným vjezdem motorové dopravy. Jedná se tedy především o místní komunikace IV. třídy a 2 účelové komunikace. Chráněný koridor by měl zaručovat cyklistům minimální kontakt s motorovou dopravou, je však třeba si uvědomit, že na většině těchto komunikací, s výjimkou cyklostezek, nebude cyklista jediným účastníkem provozu, zvláště ve vztahu k pěším. Chráněné koridory pro cyklisty lze rozdělit na: 1. Místní a účelové komunikace s vyloučeným vjezdem motorové dopravy 3 4 Stezky pro cyklisty - označené dopravní značkou C8a zabezpečují teoreticky maximální míru ochrany od ostatních účastníků dopravy. Představují jakési dálnice pro cyklisty. V praxi jsou ale takto označené úseky v mnoha případech užívány jako smíšené s pěším provozem a v některých případech (s dodatkovou tabulkou) fungují i pro motorová vozidla správce přilehlého zařízení (ve většině případů správce toku, resp. SŽDC). Zvláštní případ cyklostezek tvoří vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Jsou 5 označovány dopravní značkou IP20a. S tímto způsobem vedení se setkáme především v intravilánech větších obcí a měst. 6 7 Smíšené stezky pro pěší a cyklisty - označené dopravní značkou C9a, resp. C10a jsou dalším příkladem segregace cyklistů. Tato forma je vhodná především pro chráněné 1 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikaci IV. třídy jako komunikaci, která je nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 2 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje účelovou komunikace jako pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. 3 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje samostatnou stezku pro cyklisty podle její povahy a umístění buď jako místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikaci. 4 Vyhláška č.30/2000 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích definuje stezku pro cyklisty označenou dopravní značkou C8a jako pruh nebo stezku, na které je jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno. 5 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou IP20 vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům; tento jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem "BUS"; ve spodní části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen; v prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami; na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru; v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis, 6 Vyhláška č.30/2000 Sb., definuje stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou C 9a jako společný pruh nebo stezku, na kterém se chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit 8

9 koridory v urbanizovaném území, resp. v místech, kde je zabezpečen jiný způsob obsluhy přilehlých pozemků. Integrace pěších a cyklistů vyžaduje vzájemnou ohleduplnost a toleranci. Platí to zvláště na stezkách užívaných ve větší míře in-line bruslaři, kteří jsou ze zákona chodci. Úseky se společným provozem cyklistů a in-line bruslařů by měly být širší a dostatečně přehledné, tak aby se zamezilo neočekávaným střetům (oproti cyklistům jsou brzdné dráhy in-line bruslařů výrazně delší a daleko více závislé na individuálních schopnostech jedince). 2. Místní a účelové komunikace s omezeným vjezdem motorové dopravy Komunikace pojížděné správci přilehlých zařízení - jedná se prioritně o účelové komunikace určené pro zajištění správy a údržby přilehlých zařízení, především Povodí s.p., a SŽDC, na které je kromě vozidel správce vjezd motorovým vozidlům vjezd zakázán. V místech, kde jsou tyto komunikace využívány pro potřeby vedení cyklistů, se označují 8 9 kombinací značek B11 a E13 s povolením vjezdu vyznačeným vozidlům. Intenzity motorových vozidel na těchto komunikacích se v průměru pohybují v jednotkách za měsíc. Výjimkou může být mimořádná událost, jako je například oprava protipovodňových opatření nebo oprava tělesa dráhy, která vyžaduje bezodkladné řešení a generuje zvýšené množství vozidel správce zařízení, popřípadě jinou stavební činnost. Komunikace pojížděné vlastníky přilehlých pozemků - tento typ komunikací tvoří nejčastější a nejpřirozenější případ vedení cyklistů volnou krajinou. Většinou se jedná o polní a lesní cesty. Označují se podobně jako komunikace pojížděné správci přilehlých zařízení, tzn. B11 a E13 a to především v případech, že představují atraktivní průjezd územím a z toho plynoucí vyšší riziko pojíždění zbytnou motorovou dopravou. Intenzity motorových vozidel na těchto komunikacích se v průměru pohybují v jednotkách za den. Výjimku mohou tvořit pouze některá časová období v roce jako je setba nebo sklizeň, resp. období hospodářské činnosti v lese. Ostatní silnice a místní komunikace, na kterých je umožněn provoz cyklistů, lze považovat za nechráněné koridory. Míra jejich vhodnosti je závislá na intenzitě souběžného provozu motorové dopravy: 1. Silnice 10 a místní komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy Silnice III. třídy a místní komunikace III. třídy - tyto komunikace mohou představovat akceptovatelnou variantu chráněnému koridoru. Přesto je potřeba posuzovat každý úsek samostatně a, ukáže-li se jako nevhodný z pohledu dopravní bezpečnosti, hledat náhradní variantu vedení trasy. 2. Silnice a místní komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy Silnice II. třídy a místní komunikace II. třídy na těchto typech komunikací se vedení dálkových cyklistických koridorů nedoporučuje. V případech, kdy neexistuje odpovídající alternativa k vedení trasy v širším území, je možné využít i silnice II. třídy, resp. a místní komunikace II. třídy v nezbytně nutném úseku. Vhodným doprovodným opatřením je omezení maximální rychlosti, popřípadě další dopravně organizační opatření. 7 Vyhláška č.30/2000 Sb., definuje stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou C10a jako stezku, která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného pruhu nebo stezky. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky. 8 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou B11 vyznačuje zákaz vjezdu všech motorových vozidel 9 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou E13 omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem. 10 Zákon č.13/1997 Sb., definuje pojem silnice jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. 11 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici III. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 12 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci III. třídy, jako obslužnou komunikaci 13 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici II. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena pro dopravu mezi okresy. 14 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci II. třídy jako dopravně významnou sběrnou komunikaci s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí 9

10 Silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy - na těchto typech komunikací se vedení dálkových cyklistických koridorů nepřipouští. Ve výjimečných případech, kdy neexistuje odpovídající alternativa k vedení trasy v širším území, je nutné doplnit nezbytně nutný souběh cyklistické trasy se silnicí I. třídy, resp. místní komunikací I. třídy odpovídajícím dopravně bezpečnostním opatřením jako je omezení maximální rychlosti, využití zpevněných krajnic, resp. vyznačení vyhrazených pruhů pro cyklisty, apod. VYBRANÉ TYPY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Pro budování chráněných liniových koridorů mohou stejně dobře posloužit koridory podél řek jako koridory podél provozovaných železničních tratí, či tělesa zrušených drah. Všechna tato místa poskytují optimální směrové a sklonové podmínky pro vedení cyklistické trasy. Bohužel i tyto koridory mají některá negativa. Počínaje stísněnými prostorovými podmínkami a konče ochrannými pásmy s přísnými bezpečnostními pravidly nebo plochami zaplavovaného území Cyklostezky na zrušených železnicích (drážní cyklostezky) V České republice existují stovky kilometrů opuštěných železničních tratí a vleček. Většina z nich byla již zrušena, některé tento osud v důsledku nedostatku financí na údržbu tratí zřejmě čeká. Po vzoru ze zahraničí je tedy nutné nastavit proces vyžití zrušených železnic pro budování cyklistické infrastruktury a tím zachovat liniový koridor v území. Idea využít zrušených železnic pro budování drážních stezek pro pěší a cyklisty se objevila již v 60. letech 20. století v USA, odkud se rozšířila do celého světa. V důsledku odlišných drážních předpisů se v jednotlivých zemích vyvinuly různé systémy konverze rušených železnic na drážní stezky. Jaké existují příklady ze zahraničí? Jaké jsou podmínky pro konverzi v ČR? Co všechno je nutné udělat proto, abychom mohli na zrušené dráze vybudovat cyklostezku? Máme už i u nás příklady, kterými je možné se řídit? Na tyto otázky odpovídá kapitola věnovaná drážním stezkám Cyklostezky podél vodních toků (říční cyklostezky) Vodní toky představují často jediný reálný koridor, jakým lze dosáhnout relativně přímého průběhu cyklistické trasy s minimálním převýšením urbanizovaným či venkovským územím bez zbytečného převýšení. Výhodou vodních toků je také jejich (více či méně) přírodní charakter, který většina lidí při pohybu nebo pobytu vnímá pozitivně. Také sídelní struktura se v minulosti vytvářela do značné míry podél vodních toků, protože pro rozvoj sídel byla blízkost vody nutností i zkázou. Díky této skutečnosti dnes leží na březích významných českých toků prakticky všechna velká města (a jejich centra) i velká část hlavních turistických památek a dalších cílů. Podobně je tomu i v dalších evropských zemích, a proto není divu, že právě vodní toky a doprovodné cesty podél jejich břehů tvoří páteř národní cyklistické sítě ve všech cyklisticky vyspělých evropských zemích (Dunaj, Labe, Rýn, Temže atd.). Je tomu tak i v České republice? Existují příklady dobrých řešení? Čeho se vyvarovat a jaká omezení nás čekají při návrhu cyklostezky podél vodního toku? Těmto otázkám se věnuje kapitola o stezkách podél vodních toků. 15 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici I. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. 16 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci I. třídy, jako významnou, zejména rychlostní místní komunikaci 10

11 1.2.3 Polní a lesní cesty Síť polních a lesních cest využívaných pro hospodářské účely i jako spojnice sousedních sídel vznikala již ve středověku. V historické době existovalo daleko větší množství cest, protože každý hospodář potřeboval mít přístup na své pole a do okolní krajiny. Polní a lesní cesty se využívaly také při cestách na návštěvy, za zábavou, do kostela nebo do města na trh. Z určité části bývalých cest se postupem času vyvinuly zpevněné silnice mezi obcemi, část cest zůstala v lepším či horším stavu zachována dodnes a určitá část cest také zcela zanikla nebo alespoň zarostla travou a náletovou vegetací. Obnova polních a lesních cest na venkově je důležitá především pro zachování a obnovení přístupu lidí do okolní krajiny, zemědělskou činnost a v neposlední řadě také pro rekreaci a cestovní ruch včetně cyklistiky. Co jsou to pozemkové úpravy? Co je to zemědělský půdní fond? Jaké odlišnosti nás čekají při projektování cest v lese? Odpovědi naleznete v samostatných kapitolách věnovaných polním a lesním cestám. 1.3 TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Při budování chráněných liniových koridorů v extravilánu se budeme setkávat s dvěma základní způsoby přístupu. Ten první spočívá v budování nových cyklostezek, resp. místních a účelových komunikací pro cyklisty. Ten druhý pak ve využívání stávající dopravní infrastruktury, resp. koridorů pro ni určených například pozemkovými úpravami. Zatímco v prvním případě musí být dodržovány základní návrhové parametry dané příslušnými normami a technickými předpisy, ve druhém případě nezbude nic jiného než konstatovat, že použitý úsek je více nebo méně vhodný pro cyklisty. To se týká především úpravy existujících polních a lesních cest Trasování Trasování patří k základním návrhovým parametrům každé nové liniové stavby a je dáno směrovými a sklonovými poměry. Nejde jednoznačně určit, který z obou parametrů je pro výsledné řešení důležitější. Budeme-li ale vycházet z předpokladu, že vytváříme příjemnou trasu pro co možná nejširší skupinu uživatelů, tedy lidí všech věkových skupin, je vhodnější minimalizovat podélný sklon i za cenu směrově složitějších řešení. Hodnoty největšího podélného sklonu komunikací pro cyklisty jsou různé podle charakteru území, kterým daná trasa prochází. Hodnota největšího podélného sklonu pro chráněné liniové koridory by neměla výrazně přesahovat doporučená 3%. Je ale zřejmé, že v horském území budeme jen těžko dodržovat hodnoty stanovené pro rovinaté území. O to důležitější je celková koncepce trasování dálkových koridorů. Při návrhu směrového a výškového vedení trasy využívané cyklisty je určující délka rozhledu pro zastavení, která vychází z návrhové rychlosti 20 km/h, která může v místech s podélným sklonem vyšším než 3% stoupnout až na 30 km/h. Z ní se odvíjí minimální poloměr směrového oblouku, který by u samostatně vedených komunikací pro cyklisty neměl klesnout pod 20 m, při větších podílných sklonech pod 30 m. V obou případech je vhodné současně zvýšit příčný sklon komunikace. To ovšem jen za podmínky, že na této komunikaci nebude počítáno se společným provozem chodců a cyklistů. Protože pak platí vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a maximální příčný sklon 2% Šířkové uspořádání Šírkové uspořádání vychází z požadavků na provoz na řešeném úseku. Je závislé nejen na hustotě provozu, ale také na složení dopravního proudu. Zatímco šířky společného pásu pro cyklisty a pěší v nezastavitelném území s nízkými intenzitami chodců a cyklistů mohou mít hodnotu 11

12 17 jen 1,00 m, v místech, kde se očekává hustý provoz cyklistů a pěších v kombinaci s in-line bruslaři se doporučuje zvolit 4,00 m. Obdobně šířkové uspořádání úseku, který bude současně používán pro obsluhu okolních pozemků, musí být řešeno v souladu s normou Projektování polních cest (ČSN736109) Typy použitých konstrukcí Pro typy použitých konstrukcí platí totéž, co pro šířkové uspořádání. Rozhodujícím kritériem návrhu typu konstrukce je předpokládaný způsob využití a intenzita provozu na komunikaci. Zatímco na úsecích, kde se dá očekávat společný provoz cyklistů a bruslařů je potřeba rovný živičný povrch, naopak v užších místech, kde by byl společný provoz cyklistů a bruslařů problematický je vhodnější zvolit povrch z minerálního betonu. Zvolený typ konstrukce musí odpovídat třídě dopravního zatížení 18. Ta je dána četností pohybu těžkých nákladních vozidel. Týká se to i úseků polních a lesních cest Dopravní značení Dopravní značení podléhá vyhlášce 30/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Opět platí, že určující pro způsob dopravního značení je očekávaný provoz na komunikaci. Možnosti značení byly popsány v kapitole Důležitá legislativa, normy a technické předpisy V předcházejících odstavcích jsme se pokusili ve stručnosti popsat základní pravidla a technické parametry návrhu chráněných liniových koridorů pro cyklisty. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, uvádíme seznam používané legislativy. 1. Zákony a vyhlášky Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č.30/2001 Sb., pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 2. Normy a technické předpisy ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN Lesní dopravní síť ČSN Projektování polních cest ČSN Projektování místních komunikací TP 65 Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Viz. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Viz TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 12

13 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty TP 15 Odstraňování bariér v městském inženýrství TP Změna č.1 Katalog vozovek polních cest PŘÍPRAVA A REALIZACE CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Koncepce tras/sítě Již několikrát byla zmíněna nutnost koncepčního přístupu k přípravě a realizaci dílčích úseků liniových cyklotras v území. Zkušenosti z předchozích let ukazují, že není možné stavět, resp. značit nové úseky cyklostezek bez toho, aby měl vlastník i správce přehled o jejich poloze, technickém stavu a funkci v systému. S tím souvisí hospodárnost využívání finančních prostředků, které má investor (stát, kraj, region) k dispozici. Hustá síť bezpečných cyklotras je sice žádoucí, ale dlouhodobě jen velice složitě realizovatelná a ještě hůře udržitelná. Je proto nezbytné soustředit finanční prostředky do předem pečlivě vytipovaných koridorů, resp. oblastí, jejichž potenciál dává předpoklad ekonomické návratnosti nebo může napomoci rozvoji turistického ruchu v určité oblasti. Vyhledávací studie, popřípadě generel je prvním krokem na dlouhé cestě za vytvořením fungujícího systému. Liniové dálkové koridory pro cyklisty, které budou v řešeném území (nejlépe kraje) spojovat atraktivní cíle a oblasti po chráněných cestách, budou procházet atraktivním přírodním prostředím a zároveň budou zajišťovat vazbu na sousední územní celky (kraje, resp. státy), musí být vybaveny odpovídajícími doprovodnými službami. Zároveň to však neznamená, že všechny ostatní trasy jsou dříve či později odsouzeny k zániku. Jen mají trochu jiný význam a z hlediska financování trochu i jinou prioritu. Funkčně se pak musí celý systém stát plnohodnotnou součástí integrovaného dopravního systému. Cílem celého snažení by měly být turistické produkty, které budou po vzoru švýcarského projektu SchweizMobil v součinnosti s pěší, in-line a vodáckou turistikou propagovat aktivní turistiku v celém regionu. Obdobu tohoto švýcarského projektu tvoří v podmínkách ČR vznikající projekt Česko jede (www.ceskojede.cz) Analytická část vyhledávací studie spočívá ve zmapování vedení všech stávajících tras, vyhodnocení jejich typu (evropské, národní a regionální trasy, trasy tematické a MTB), způsobu značení, stavebnětechnického stavu, dopravně-bezpečnostního stavu, obtížnosti apod. Zjištěné atributy jsou potřebné jak pro evidenci, tak i pro webové vyhledávací nástroje. Důležitým faktorem při výběru jednotlivých popisných prvků sítě je jejich aktuálnost. Samotné vytipování dálkových koridorů vyžaduje důkladnou zeměpisnou znalost území. A to jak primární (přírodní podmínky ve všech jejich podobách), sekundární (fyzické stopy lidské činnosti) a terciární (kulturně-duchovní struktura území). Vytipování koridorů se provádí nad mapovým podkladem v měřítku M 1: Základní systém dálkových tras, který navazuje na původní systém KČT z roku 1997 s aktualizací provedenou v roce 2011, realizovalo CDV ve spolupráci s KČT, kraji, Nadací partnerství a dalšími organizacemi. Rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy je především součástí Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále jen Cyklostrategie ), která je v současné době aktualizována a která bude zahrnovat analýzu současné situace v ČR a navrhne také nové strategické cíle a opatření. Orientační trasování zpřesňuje vedení vytipovaných propojení nad mapovým podkladem v měřítku M 1:5000. Už v této fázi je vhodné orientačně pracovat s majetkovými vztahy a jednat s dotčenými obcemi, resp. dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Podobně jako trasování je vytipování lokalit doprovodné infrastruktury orientační a mělo by se provádět nad mapovým podkladem M 1:5000. Postupná realizace navrženého systému chráněných dálkových koridorů vyžaduje značné finanční prostředky a soustavnou práci spojenou s koordinací velkého množství projektů. Je proto nezbytné určit pravidla financování projektů. Na jedné straně by měla stát důležitost jednotlivých tras pro fungování systému, na straně druhé aktivita obcí při zajišťování předprojektové a projektové přípravy. Tato pravidla musí být stálá a neměla by být degradována častými lobbistickými zásahy. 13

14 Projednaná vyhledávací studie by měla být závazným územně-plánovacím podkladem pro zpracovatele zásad územního rozvoje. Zkušenosti z financování projektů cyklistické infrastruktury ukazují na nezbytnost zpracování studie proveditelnosti. Měla by nejen zabránit zpracovávání několika variant tras ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, ale dát investorovi (kraj, region, obec) jasnou představu o nejekonomičtější variantě trasy a její reálnosti z pohledu vlastnických vztahů v území (předběžný souhlas vlastníků pozemků). Studie proveditelnosti se obvykle zpracovává nad mapou v měřítku M 1:1000: Zpřesnění vedení trasy (majetky, ekonomická náročnost) Koordinace stavebních záměrů v území Doporučení optimální varianty Zpřesnění lokalit pro umístění doprovodné infrastruktury Zpracovaný systém tras je nutné zahrnout do územních plánů dotčených měst a obcí. V případě, že budeme chtít, aby se trasa významného cyklistického koridoru stala v územním plánu veřejně prospěšnou stavbou, musí zpracování studie proveditelnosti předcházet zapracování do územního plánu dotčených obcí Předběžné financování/spolufinancování Investiční záměr by měl sloužit jako podklad pro předběžné zajištění financování stavby. Měl by orientačně odpovědět na základní údaje o stavbě, jako např. kdo bude stavebníkem, kde se stavba nachází, co bude hlavním cílem stavby a jak by měla stavba vypadat a kolik bude stát a v neposlední řadě i to, jestli se tato investice vyplatí. Určitě se najde spousta těch, kteří budou tvrdit, že na tohle všechno není potřeba zpracovávat zvláštní dokumentaci, ale ti z vás, kteří se v investičním procesu pohybují, potvrdí, že dobře zpracovaný investiční záměr je základ úspěchu. Nejvhodnějším podkladem pro investiční záměr je podrobně zpracovaná studie proveditelnosti. Obsah investičního záměru: Identifikační údaje o stavbě o Název stavby o Základní charakteristika stavby Typ stavební úpravy o Umístění stavby Kraj, Obec, Katastr o Informace o stavebníkovi Stavebník Přehledná situace stavby - v přehledné situaci musí být vyznačeny navazující existující úseky cyklotras (cyklostezek) i začlenění do systému dálkových cyklistických koridorů kraje (státu, regionu). Pro potřeby spolufinancování je vhodné, aby čára, která bude v situaci označovat stavbu byla k dispozici v souřadnicích. Zásady technického řešení o Dispoziční řešení o Stavební uspořádání o Předpokládaný provoz Orientační ekonomická náročnost investice o Orientační náklady na přípravu stavby (dokumentace, vynětí, výkupy) o Orientační náklady na realizaci stavby o Orientační náklady na správu a údržbu Přínosy stavby o Turistickou - rekreační o Dopravně - bezpečnostní o Ekonomické přínosy Předběžný časový plán přípravy a realizace stavby Při realizaci liniových staveb, mezi něž patří i cyklostezky, je nutné počítat s časovou náročností přípravného procesu. Doba mezi zpracováním investičního záměru a zahájením stavby se běžně 14

15 pohybuje okolo dvou let. Důležité je také vědět, že pro úspěšné dokončení stavby budu kromě všech potřebných povolení, jejichž časová náročnost se dá předem odhadnout, potřebovat vyřešit i dvě časově přesněji neurčitelné položky - smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a potvrzené spolufinancování. Je tedy vhodné se na obě neznámé dopředu připravit. Pozemky pro účely stavby dopředu předjednat, vytipovat vhodné dotační programy a aktivně jednat s těmi, kdo o dotacích rozhodují. V předcházející části jsme se zmínili o spolufinancování jako o jednom z rizik, které mohou výrazným způsobem oddálit termín realizace stavby, nebo ji dokonce úplně ohrozit. Doba, kdy se dala stavba zainvestovat pouze z dotačních prostředků, pominula. Ať už bude stavebníkem kdokoli, bude nezbytné, aby disponoval vlastními finančními zdroji. Možnosti spolufinancování, resp. spektrum příležitostí, kde je možné dotace získat, se zužuje. Týká se to jak zdrojů, tak typů komunikací, na které je možné žádat Umístění stavby, územní rozhodnutí Proces umístění stavby představuje z pohledu přípravy investice tu nejdůležitější fází. Umístění stavby (tedy jedna z možností - nevyžadováno povolení, regulační plán, územně plánovací informace, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva) je prvním krokem pro následnou realizaci stavby. Řídí se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přesně vymezuje rozsah staveniště, určuje nové majetkové vztahy k pozemkům, stanoví nové funkční využití ploch, resp. ochranná pásma. Pro přesné určení rozsahu stavby je u liniových staveb obvykle vyžadováno územní rozhodnutí. Pro tyto účely je nezbytné vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, která musí splňovat požadavky na ni kladené Vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tomuto kroku by mělo předcházet výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Součástí dokumentace by podle výše uvedené vyhlášky měly být následující přílohy: A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. B. Průvodní zpráva Charakteristika území a stavebního pozemku Základní charakteristika stavby a jejího užívání Orientační údaje stavby C. Souhrnná technická zpráva Popis stavby Stanovení podmínek pro přípravu výstavby Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Civilní ochrana D. Výkresová dokumentace Přehledná situace v měřítku 1:50000 Celková situace stavby zpravidla v měřítku 1:500 až 1:2 000 Koordinační situace stavby zpravidla v měřítku 1 : 500 až 1:2 000, Vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.), v měřítku 1:500 až 1:200, Podélný profil a charakteristické vzorové řezy Základní pohledy důležitých objektů Pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny, Výkres požárně nebezpečného prostoru 15

16 E. Dokladová část Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, Závazná stanoviska dotčených orgánů, Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, Případná vyjádření účastníků řízení. Žádost o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), příp. pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí: Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí Rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury Dokumentaci záměru Účastníky řízení jsou: Žadatel, stavebník, resp. jím pověřená osoba Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Zákonná lhůta v případě liniových staveb je obvykle 60 dnů od zahájení správního řízení. K tomu je potřeba připočíst minimálně 15 dnů pro případná odvolání, aby územní rozhodnutí nabylo právní moci. Doklad o umístění stavby vydává všeobecný stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Doklad o umístění stavby vydává všeobecný stavební úřad Povolení stavby Proces povolení stavby je dalším krokem na cestě k realizaci díla. Řídí se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Povolení stavby pro pozemní komunikaci (jednu z jeho forem stanoví Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích nevyžadováno povolení, ohlášení stavby, stavební povolení) stanoví podmínky pro provedení stavby. Pro provedení stavby je u liniových staveb obvykle vyžadováno stavební povolení. Pro tyto účely je nezbytné vypracovat dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Tomuto kroku by mělo předcházet výběrové řízení na zhotovitele, pokud tak již nebylo učiněno ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. 16

17 Součástí dokumentace by podle výše uvedené vyhlášky měly být následující přílohy: A. Průvodní zpráva Identifikační údaje Základní údaje o stavbě Přehled výchozích podkladů a průzkumů Členění stavby Podmínky realizace stavby Přehled budoucích vlastníků a správců Předání částí stavby do užívání Souhrnný technický popis stavby (celkový a po objektech) Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Zásah stavby do území Nároky na zdroje a její potřeby Vliv stavby na provoz na PK na zdraví a ŽP Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Další požadavky B. Souhrnné řešení stavby Celková (přehledná) situace M 1:5000, 10000, Situace stavby (koordinační) M 1:2000, 1000, 500 Geodetický koordinační výkres Bilance zemních prací Celkové vodohospodářské řešení Bezbariérové užívání C. Stavební část Objekty PK o Technická zpráva o Výkresy Situace PK Podélný profil 1:1000/100, 2000/200, 5000/500 Vzorové příčné řezy 1:50, 100 Charakteristické příčné řezy 1:100,200 Schematické řešení křižovatek Výkresy obslužných zařízení Dopravní značení, dopravní zařízení, SSZ, Souřadnice hlavních bodů Pohledy, zákresy do fotografie, vizualizace v případě výskytu v památkové zóně Mostní objekty a zdi o Technická zpráva Identifikační údaje mostu Základní údaje mostu Zdůvodnění stavby Technické řešení Výstavba mostu Přehled výpočtů Řešení přístupu a užívání BB o Výkresy Vodohospodářské objekty Další objekty D. Technologická část procesy pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu PK Technická zpráva Výkresy E. Zásady organizace výstavby (pro jednoduché stavby součást technické zprávy ve stavební části) Technická zpráva Výkresy F. Doklady 17

18 Doklady potřebné k žádosti o stavební povolení: Doklady prokazující vlastnické právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí Plná moc pokud za stavebníka vyřizuje ohlášení zástupce Projektovou dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních Plán kontrolních prohlídek stavby Doklady o jednání s účastníky řízení - prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají, resp. doklad o vyvěšení formou veřejné vyhlášky Informace o splnění podmínek dotčených orgánů Územní rozhodnutí či územní souhlas, pokud je to nutné Závazná stanoviska dotčených orgánů - určí stavební úřad Stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat Účastníky řízení jsou: Stavebník Vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Zákonná lhůta v případě liniových staveb je obvykle 60 dnů od zahájení správního řízení. K tomu je potřeba připočíst minimálně 15 dnů pro případná odvolání, aby stavební povolení nabylo právní moci. Zkrácené stavební řízení lze provést za předpokladu, že stavebník uzavře s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Doklad o povolení stavby vydává speciální stavební úřad. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu Financování stavby Pokud má investor k dispozici platné územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení předanou na stavební úřad, resp. vydané stavební povolení může přistoupit k podání žádosti o spolufinancování z některého z fondů EU nebo ČR. Z hlediska možnosti financování výstavby cyklistické infrastruktury patří mezi nejdůležitější: Státní fond dopravní infrastruktury (cyklostezky pro dopravu, specifický titul pro drážní stezky); Regionální operační programy (cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu a turistiku); Programy přeshraniční spolupráce (přeshraniční cyklostezky a cyklotrasy); Program rozvoje venkova (cyklostezky, cyklotrasy, polní a lesní cesty); Dotační programy krajů (cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu a turistiku). 18

19 Detailní informace k jednotlivým dotačním titulům jsou zveřejněny na stránkách příp. na Zpracování konkrétních typů žádosti je natolik specifickým problémem, že je vhodnější obrátit se podobně jako u zpracování projektové dokumentace na autorizovanou firmu, která vám pomůže vyřídit vše potřebné. V zájmu minimalizace chyb a nedostatků v žádosti, přesného vymezení uznatelných a neuznatelných nákladů je vhodné konzultovat vlastní žádost (a lépe i předkládanou projektovou dokumentaci ještě před jejím dokončením) s poskytovatelem dotace. Ani tyto konzultace vám však nezaručí úspěch v podobě přidělené finanční podpory. Obr. 2: Schéma rozložení operačních programů EU Zdroj: Národní rozvojový plán ČR Pokud získáte dotaci, nastává ta příjemnější část finální fáze přípravy a tou je podpis smlouvy o spolufinancování. V té se zavážete ke konkrétním podmínkám plnění, které budete dodržovat v průběhu výstavby. Vzhledem k tomu, že většina dotačních programů vyžaduje předfinancování, tj. prostředky dotace jsou vypláceny zpětně a to v řádu několika měsíců po odevzdání monitorovací zprávy, bývají při financování infrastrukturních projektů využívány bankovní úvěry Realizace stavby Jako stavebník máte před vlastním zahájením stavby několik důležitých úkolů. Výběr dodavatele Zajištění autorského dozoru projektanta Zajištění technické dozoru investora Odsouhlasení harmonogramu prací a stanovení kontrolních prohlídek Vymezení plochy pro zařízení staveniště Vymezení plochy mezideponií, pokud nebylo stanoveno jinak Předání staveniště Realizace stavby a fáze po realizaci zahrnuje především následující činnosti: Realizační dokumentace Vytýčení stavby Stavební činnost a dohled Vyúčtování příp. dotací Správa a údržba 19

20 1.5 LINIOVÉ KORIDORY JAKO TURISTICKÉ PRODUKTY Česká republika má ideální podmínky pro rozvoj cykloturistiky díky zajímavému a členitému terénu, počtu turistických cílů a služeb, husté síti komunikací a fungující veřejné dopravě. Cykloturistika v posledních letech získala na popularitě a cyklisté mohou využívat stále hustší síť dálkových, regionálních či terénních tras v řadě zemí. Dle průzkumu realizovaného v roce 2011 se do kategorie aktivních cykloturistů hlásí až 1,1 milionů Čechů. Jednou z hlavních cílových skupin cykloturistů jsou dálkoví cyklisté, kteří preferují kvalitní zpevněný povrch, denní etapy km a liniové vedení trasy V ČR je potřeba vytvořit národní produkt pro domácí a i zahraniční cykloturisty, jehož základem se stanou evropské trasy EuroVelo v ČR, národní a vybrané regionální koridory. Důležitým prvkem, který rozšiřuje systém číselného značení, jsou trasy tematické, nejznámějším příkladem jsou Moravské vinařské trasy. Specifické cíle návrhu prioritních cyklistických koridorů jsou: detailně definovat (s kraji a sousedními státy) a proznačit mezinárodním značením EuroVelo mezinárodní cyklotrasy na území ČR v souladu se sítí Německa, Rakouska, Slovenska a Polska především podél hlavních řek (Labe, Vltava, Ohře, Ploučnice, Jizera, Dyje, Odra, Morava, Orlice); obdobně zpracovat i síť národních a regionálních tras pro pěší, vodáky a jezdce na koních (viz projekt Česko jede) vytvořit předpoklady pro vznik konkurenceschopných produktů cykloturistiky (jak pro dálkové cykloturisty tak pro destinační cykloturisty včetně nabídky pro MTB a in-line brusle), a jejich propojení s nabídkou ČD (viz. projekt Česko jede) zlepšit vybavení a služby pro aktivní turisty a sjednotit certifikaci pro cykloturisty v rámci národní certifikace Cyklisté vítáni a vytvořit obdobné certifikace pro další uživatele především vodáky a hyppoturisty ve spolupráci CzechTourism a kraji sjednotit nabídku pro cykloturisty na webu a v rámci nového materiálu Cykloturistika v ČR zajistit pravidelný monitoring cyklistů a aktivních turistů na všech mezi/národních trasách Současné nedostatky v rozvoji a propagaci cykloturistických produktů: podpora cykloturistických projektů má spíš plošný charakter, vede k rozšiřování sítě značených cyklotras, případně tras tematických, v omezené míře podporuje vybavenost informačními systémy. chybí koordinace postupu při návrhu a budování mezinárodních a národních produktů, postavených na prioritních trasách. Chybí soustředěná podpora vybraným produktům schopným konkurovat nabídce na evropském turistickém trhu. málo pozornosti se věnuje zapojení podnikatelských subjektů, hlavně zvyšováním kvality služeb ve srovnání se standardy EU. celkově je potenciál ČR ve vytvoření nabídky konkurenceschopných produktů pro evropský trh zatím nevyužitou šancí. Účelem kategorizace stezek je navrhnout kritéria, pomocí kterých je možné srovnat parametry a potenciál koridorů cyklistických tras a stezek z hlediska potřeb mezinárodní a domácí cykloturistiky a rekreační cyklistiky. Z hlediska cílů tohoto návrhu ponecháváme bokem kritéria jako technické a dopravní řešení, dopravní napojení a další, která budou výstupem samotných realizačních projektů. Základní kriteria pro tyto cyklotrasy: existence klíčových partnerů v území deklarujících zájem o realizaci koridoru, nebo sítě tras; prokazatelný marketingový potenciál pro domácí i zahraniční trh; délka trasy odpovídající nabídce jednodenních nebo vícedenních túr; dostatečná atraktivita pro domácí i zahraniční klientelu; plnohodnotné zapojení vhodných ale méně navštěvovaných oblastí; terén vhodný pro nespecializovanou klientelu běžných turistických a rekreačních cyklistů; všeobecný soulad s rozvojovými dokumenty ČR a krajů/obcí; dodržování principů udržitelného rozvoje, zvláště šetrné turistiky a udržitelné mobility; každá stezka integrovaná v systému dálkových cyklotras ČR jako evropská, národní či regionální cyklotrasa je charakterizována číslem, názvem a logem (viz příklady níže). 20

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více