KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ"

Transkript

1 KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu

2 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině Brno,

3 Výstup řešení projektu vědy a výzkumu: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury Identifikační kód CEZ: CG Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Nadace Partnerství, Odpovědné řešitelé: Ing. Jaroslav Martínek Ing. Ondřej Fábera Ing. Adolf Jebavý Ing. Luboš Kala 1. vydání CDV, Brno, Nadace Partnerství, 2011, ISBN

4 OBSAH ÚVOD LINIOVÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Liniový koridor pro cyklisty Chráněný koridor pro cyklisty VYBRANÉ TYPY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Cyklostezky na zrušených železnicích (drážní cyklostezky) Cyklostezky podél vodních toků (říční cyklostezky) Polní a lesní cesty TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Koncepce tras/sítě Předběžné financování/spolufinancování Umístění stavby, územní rozhodnutí Povolení stavby Financování stavby Realizace stavby LINIOVÉ KORIDORY JAKO TURISTICKÉ PRODUKTY DRÁHY A DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Drážní stezka a stezka podél dráhy Dráha a kategorie drah Vlastnictví a správcovství dráhy Provozované dráhy Neprovozované dráhy Muzejní železnice Velodráhy ZRUŠENÉ DRÁHY A DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKY Zrušené dráhy Drážní cyklostezky TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE DRÁŽNÍCH STEZEK Převod drážního majetku Příprava a realizace stavby Financování stavby PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH DRÁŽNÍCH STEZEK USA stezky rails-trails Francie stezky Voies Vertes

5 Španělsko stezky Vias Verdes Belgie stezky sytému RAVeL Další zahraniční příklady ČR Drážní stezka Česká Lípa Vlčí Důl ČR Drážní stezka Cheb - Slapany (- Waldsassen) ČR Drážní stezka Česká Lípa Kamenický Šenov (Cyklostezka Varhany) ČR Drážní stezky Ostravsko ČR Drážní stezky Praha VODNÍ TOKY A ŘÍČNÍ STEZKY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Říční stezka a vodní útvary Typy vodních toků Vlastnictví a správcovství vodních toků ZPŮSOB VYUŽITÍ KORIDORŮ PODÉL VODNÍCH TOKŮ A DĚL V korytě vodního toku, díla Na ochranné hrázi vodního toku, díla Mimo koryto vodního toku TECHNICKÉ PARAMETRY ŘÍČNÍCH STEZEK Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Důležitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE ŘÍČNÍCH STEZEK PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH ŘÍČNÍCH STEZEK ČR - Vltavská stezka ČR - Labská stezka ČR - Moravská stezka a Baťův kanál ČR - Cyklostezka Ohře POLNÍ CESTY A CYKLISTICKÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Co je to polní cesta Rozdělení polních cest Co je to zemědělský půdní fond Co jsou to pozemkové úpravy Kdo je vlastníkem, resp. správcem polních cest ZPŮSOB VYUŽITÍ POLNÍCH CEST TECHNICKÉ PARAMETRY POLNÍCH CEST Trasování Šířkové uspořádání Typy použitých konstrukcí Dopravní značení Použitá legislativa, normy a technické předpisy PŘÍPRAVA A REALIZACE POLNÍCH CEST Příprava stavby ZÁVĚR LITERATURA

6 ÚVOD V roce 2010 byla v rámci výzkumného projektu Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a Infrastruktury dokončena analýza neprovozovaných železnic a jejich potenciálu pro budování cyklistických stezek a současně i analýza liniových koridorů vedených podél vodních toků a obnovy polních a lesních cest. Na základě výsledků tohoto projektu byla zpracována metodika s názvem Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině, kterou tímto předkládáme. Existuje celá řada důvodů, proč budovat liniové koridory pro cyklisty. K těm nejdůležitějším patří bezpečnost silničního provozu a podpora cyklistické dopravy a především cykloturistiky. Proto, bude-li dále rozebírána příprava a budování liniových koridorů, budeme jimi rozumět chráněné stezky s vyloučeným, resp. komunikace s omezeným, vjezdem motorové dopravy. Pro vedení chráněných stezek je vhodné využít existujících liniových koridorů, které umožňují vybudování kvalitní a od automobilové dopravy oddělené infrastruktury v extravilánu i intravilánu měst. Mezi základní liniové koridory vhodné pro budování cyklostezek a vedení cyklotras patří tyto základní skupiny: Drážní stezky a stezky podél dráhy Říční stezky Polní, příp. lesní cesty Právě těmto druhům liniových koridorů a jejich specifikům jsou věnovány jednotlivé kapitoly následující metodiky. 6

7 LINIOVÉ KORIDORY ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ Liniový koridor pro cyklisty Liniový koridor pro cyklisty představuje souvislý chráněný koridor, který spojuje vzdálené turistické nebo dopravní cíle a přednostně využívá cyklistickou infrastrukturu a zklidněné komunikace. Přestože je takovýto koridor budován především pro rekreační účely, v mnoha případech plní i funkci dopravní. V ČR bylo ke konci roku 2011 vyznačeno více než km cyklotras. Vznikla tak poměrně hustá síť značených cyklistických tras, která však, na rozdíl od sítě turistických tras, trpí celou řadou nedostatků, mezi něž patří např. neatraktivnost některých tras nebo nesjízdnost některých úseků. Hlavní problém však spočívá ve způsobu jejich vedení. Více než 60% všech tras je navrženo na silnicích II. a III. třídy, tedy na komunikacích s motorovou dopravou. Tento stav je poplatný původní koncepci vedení dálkových cykloturistických tras dle Klubu českých turistů z konce 80. let, resp. první ucelené koncepci cyklistického značení z let devadesátých (Centrum dopravního výzkumu, 1997) a odpovídá tehdejšímu dopravnímu zatížení vytipovaných komunikací. Od té doby však došlo k výraznému zvýšení intenzit motorové dopravy a s tím souvisejícímu snížení bezpečnosti cyklistů na těchto typech komunikací v běžném provozu. Potřeba vybudovat samostatné cyklistické stezky mimo existující silniční síť byla přirozenou reakcí na zvyšující se automobilizaci. Zpočátku byly výsledkem těchto snah jen krátké, na sebe navzájem nenavazující úseky cyklostezek, kterými řešily obce jen svoje lokální problémy. Až postupem doby se začala vytvářet koncepce ucelených cyklistických tras, které by odpovídaly definici liniových koridorů pro cyklisty. Nosnými prvky se staly linie významných vodních toků nebo železničních tratí, ať už existujících nebo zrušených. Polní a lesní cesty stejně jako chráněné stezky v zastavěném území tyto linie doplňují. Stávající stav je charakterizován rozhodující rolí krajů, regionů i jednotlivých měst a obcí při budování cyklostezek. Díky jejich aktivitě se postupně budují další chráněné koridory, které si získávají stále větší počet cyklistů. K bylo v ČR na km cyklostezek a jejich počet i díky podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Evropské unie (EU) dále vzrůstá. Obr.1: Návrh sítě dálkových cyklotras v ČR (stav ke ) Zdroj: 7

8 Hlavním cílem návrhu prioritních cyklistických koridorů, zpracovaného ve spolupráci Centra dopravního výzkumu, Klubu českých turistů a Nadace Partnerství je vytvořit národní produkty aktivní, šetrné a poznávací turistiky, postavené na bázi bezpečných dálkových cyklistických tras a cyklodestinací, konkurenceschopných na evropském trhu pod hlavičkou projektu Česko jede Chráněný koridor pro cyklisty Cyklistický provoz je podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožněn na všech typech komunikací, kromě dálnic a silnic I. třídy, vystavěných jako rychlostní silnice. Z dopravně bezpečnostního hlediska však není vhodné vést cyklistické trasy a zejména významné liniové koridory pro cyklisty po komunikacích, na kterých není zajištěna alespoň částečná ochrana cyklistů před provozem motorových vozidel. Pro cykloturistiku je míra oddělení cyklistického provozu od ostatních druhů doprav, především od dopravy motorové, určujícím kritériem kvality cyklistické trasy. Podle tohoto kritéria je možné rozdělit koridory na dva základní typy chráněné a nechráněné. Chráněný koridor pro cyklisty je reprezentován komunikacemi s vyloučeným nebo výrazně 1 omezeným vjezdem motorové dopravy. Jedná se tedy především o místní komunikace IV. třídy a 2 účelové komunikace. Chráněný koridor by měl zaručovat cyklistům minimální kontakt s motorovou dopravou, je však třeba si uvědomit, že na většině těchto komunikací, s výjimkou cyklostezek, nebude cyklista jediným účastníkem provozu, zvláště ve vztahu k pěším. Chráněné koridory pro cyklisty lze rozdělit na: 1. Místní a účelové komunikace s vyloučeným vjezdem motorové dopravy 3 4 Stezky pro cyklisty - označené dopravní značkou C8a zabezpečují teoreticky maximální míru ochrany od ostatních účastníků dopravy. Představují jakési dálnice pro cyklisty. V praxi jsou ale takto označené úseky v mnoha případech užívány jako smíšené s pěším provozem a v některých případech (s dodatkovou tabulkou) fungují i pro motorová vozidla správce přilehlého zařízení (ve většině případů správce toku, resp. SŽDC). Zvláštní případ cyklostezek tvoří vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Jsou 5 označovány dopravní značkou IP20a. S tímto způsobem vedení se setkáme především v intravilánech větších obcí a měst. 6 7 Smíšené stezky pro pěší a cyklisty - označené dopravní značkou C9a, resp. C10a jsou dalším příkladem segregace cyklistů. Tato forma je vhodná především pro chráněné 1 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje místní komunikace jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikaci IV. třídy jako komunikaci, která je nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 2 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje účelovou komunikace jako pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. 3 Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje samostatnou stezku pro cyklisty podle její povahy a umístění buď jako místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikaci. 4 Vyhláška č.30/2000 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích definuje stezku pro cyklisty označenou dopravní značkou C8a jako pruh nebo stezku, na které je jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno. 5 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou IP20 vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům; tento jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem "BUS"; ve spodní části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen; v prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami; na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru; v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis, 6 Vyhláška č.30/2000 Sb., definuje stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou C 9a jako společný pruh nebo stezku, na kterém se chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit 8

9 koridory v urbanizovaném území, resp. v místech, kde je zabezpečen jiný způsob obsluhy přilehlých pozemků. Integrace pěších a cyklistů vyžaduje vzájemnou ohleduplnost a toleranci. Platí to zvláště na stezkách užívaných ve větší míře in-line bruslaři, kteří jsou ze zákona chodci. Úseky se společným provozem cyklistů a in-line bruslařů by měly být širší a dostatečně přehledné, tak aby se zamezilo neočekávaným střetům (oproti cyklistům jsou brzdné dráhy in-line bruslařů výrazně delší a daleko více závislé na individuálních schopnostech jedince). 2. Místní a účelové komunikace s omezeným vjezdem motorové dopravy Komunikace pojížděné správci přilehlých zařízení - jedná se prioritně o účelové komunikace určené pro zajištění správy a údržby přilehlých zařízení, především Povodí s.p., a SŽDC, na které je kromě vozidel správce vjezd motorovým vozidlům vjezd zakázán. V místech, kde jsou tyto komunikace využívány pro potřeby vedení cyklistů, se označují 8 9 kombinací značek B11 a E13 s povolením vjezdu vyznačeným vozidlům. Intenzity motorových vozidel na těchto komunikacích se v průměru pohybují v jednotkách za měsíc. Výjimkou může být mimořádná událost, jako je například oprava protipovodňových opatření nebo oprava tělesa dráhy, která vyžaduje bezodkladné řešení a generuje zvýšené množství vozidel správce zařízení, popřípadě jinou stavební činnost. Komunikace pojížděné vlastníky přilehlých pozemků - tento typ komunikací tvoří nejčastější a nejpřirozenější případ vedení cyklistů volnou krajinou. Většinou se jedná o polní a lesní cesty. Označují se podobně jako komunikace pojížděné správci přilehlých zařízení, tzn. B11 a E13 a to především v případech, že představují atraktivní průjezd územím a z toho plynoucí vyšší riziko pojíždění zbytnou motorovou dopravou. Intenzity motorových vozidel na těchto komunikacích se v průměru pohybují v jednotkách za den. Výjimku mohou tvořit pouze některá časová období v roce jako je setba nebo sklizeň, resp. období hospodářské činnosti v lese. Ostatní silnice a místní komunikace, na kterých je umožněn provoz cyklistů, lze považovat za nechráněné koridory. Míra jejich vhodnosti je závislá na intenzitě souběžného provozu motorové dopravy: 1. Silnice 10 a místní komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy Silnice III. třídy a místní komunikace III. třídy - tyto komunikace mohou představovat akceptovatelnou variantu chráněnému koridoru. Přesto je potřeba posuzovat každý úsek samostatně a, ukáže-li se jako nevhodný z pohledu dopravní bezpečnosti, hledat náhradní variantu vedení trasy. 2. Silnice a místní komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy Silnice II. třídy a místní komunikace II. třídy na těchto typech komunikací se vedení dálkových cyklistických koridorů nedoporučuje. V případech, kdy neexistuje odpovídající alternativa k vedení trasy v širším území, je možné využít i silnice II. třídy, resp. a místní komunikace II. třídy v nezbytně nutném úseku. Vhodným doprovodným opatřením je omezení maximální rychlosti, popřípadě další dopravně organizační opatření. 7 Vyhláška č.30/2000 Sb., definuje stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou C10a jako stezku, která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného pruhu nebo stezky. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky. 8 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou B11 vyznačuje zákaz vjezdu všech motorových vozidel 9 Vyhláška č.30/2000 Sb., značkou E13 omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem. 10 Zákon č.13/1997 Sb., definuje pojem silnice jako veřejně přístupnou pozemní komunikaci určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. 11 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici III. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 12 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci III. třídy, jako obslužnou komunikaci 13 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici II. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena pro dopravu mezi okresy. 14 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci II. třídy jako dopravně významnou sběrnou komunikaci s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí 9

10 Silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy - na těchto typech komunikací se vedení dálkových cyklistických koridorů nepřipouští. Ve výjimečných případech, kdy neexistuje odpovídající alternativa k vedení trasy v širším území, je nutné doplnit nezbytně nutný souběh cyklistické trasy se silnicí I. třídy, resp. místní komunikací I. třídy odpovídajícím dopravně bezpečnostním opatřením jako je omezení maximální rychlosti, využití zpevněných krajnic, resp. vyznačení vyhrazených pruhů pro cyklisty, apod. VYBRANÉ TYPY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Pro budování chráněných liniových koridorů mohou stejně dobře posloužit koridory podél řek jako koridory podél provozovaných železničních tratí, či tělesa zrušených drah. Všechna tato místa poskytují optimální směrové a sklonové podmínky pro vedení cyklistické trasy. Bohužel i tyto koridory mají některá negativa. Počínaje stísněnými prostorovými podmínkami a konče ochrannými pásmy s přísnými bezpečnostními pravidly nebo plochami zaplavovaného území Cyklostezky na zrušených železnicích (drážní cyklostezky) V České republice existují stovky kilometrů opuštěných železničních tratí a vleček. Většina z nich byla již zrušena, některé tento osud v důsledku nedostatku financí na údržbu tratí zřejmě čeká. Po vzoru ze zahraničí je tedy nutné nastavit proces vyžití zrušených železnic pro budování cyklistické infrastruktury a tím zachovat liniový koridor v území. Idea využít zrušených železnic pro budování drážních stezek pro pěší a cyklisty se objevila již v 60. letech 20. století v USA, odkud se rozšířila do celého světa. V důsledku odlišných drážních předpisů se v jednotlivých zemích vyvinuly různé systémy konverze rušených železnic na drážní stezky. Jaké existují příklady ze zahraničí? Jaké jsou podmínky pro konverzi v ČR? Co všechno je nutné udělat proto, abychom mohli na zrušené dráze vybudovat cyklostezku? Máme už i u nás příklady, kterými je možné se řídit? Na tyto otázky odpovídá kapitola věnovaná drážním stezkám Cyklostezky podél vodních toků (říční cyklostezky) Vodní toky představují často jediný reálný koridor, jakým lze dosáhnout relativně přímého průběhu cyklistické trasy s minimálním převýšením urbanizovaným či venkovským územím bez zbytečného převýšení. Výhodou vodních toků je také jejich (více či méně) přírodní charakter, který většina lidí při pohybu nebo pobytu vnímá pozitivně. Také sídelní struktura se v minulosti vytvářela do značné míry podél vodních toků, protože pro rozvoj sídel byla blízkost vody nutností i zkázou. Díky této skutečnosti dnes leží na březích významných českých toků prakticky všechna velká města (a jejich centra) i velká část hlavních turistických památek a dalších cílů. Podobně je tomu i v dalších evropských zemích, a proto není divu, že právě vodní toky a doprovodné cesty podél jejich břehů tvoří páteř národní cyklistické sítě ve všech cyklisticky vyspělých evropských zemích (Dunaj, Labe, Rýn, Temže atd.). Je tomu tak i v České republice? Existují příklady dobrých řešení? Čeho se vyvarovat a jaká omezení nás čekají při návrhu cyklostezky podél vodního toku? Těmto otázkám se věnuje kapitola o stezkách podél vodních toků. 15 Zákon č.13/1997 Sb., definuje silnici I. třídy, jako pozemní komunikaci, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. 16 Zákon č.13/1997 Sb., definuje místní komunikaci I. třídy, jako významnou, zejména rychlostní místní komunikaci 10

11 1.2.3 Polní a lesní cesty Síť polních a lesních cest využívaných pro hospodářské účely i jako spojnice sousedních sídel vznikala již ve středověku. V historické době existovalo daleko větší množství cest, protože každý hospodář potřeboval mít přístup na své pole a do okolní krajiny. Polní a lesní cesty se využívaly také při cestách na návštěvy, za zábavou, do kostela nebo do města na trh. Z určité části bývalých cest se postupem času vyvinuly zpevněné silnice mezi obcemi, část cest zůstala v lepším či horším stavu zachována dodnes a určitá část cest také zcela zanikla nebo alespoň zarostla travou a náletovou vegetací. Obnova polních a lesních cest na venkově je důležitá především pro zachování a obnovení přístupu lidí do okolní krajiny, zemědělskou činnost a v neposlední řadě také pro rekreaci a cestovní ruch včetně cyklistiky. Co jsou to pozemkové úpravy? Co je to zemědělský půdní fond? Jaké odlišnosti nás čekají při projektování cest v lese? Odpovědi naleznete v samostatných kapitolách věnovaných polním a lesním cestám. 1.3 TECHNICKÉ PARAMETRY CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Při budování chráněných liniových koridorů v extravilánu se budeme setkávat s dvěma základní způsoby přístupu. Ten první spočívá v budování nových cyklostezek, resp. místních a účelových komunikací pro cyklisty. Ten druhý pak ve využívání stávající dopravní infrastruktury, resp. koridorů pro ni určených například pozemkovými úpravami. Zatímco v prvním případě musí být dodržovány základní návrhové parametry dané příslušnými normami a technickými předpisy, ve druhém případě nezbude nic jiného než konstatovat, že použitý úsek je více nebo méně vhodný pro cyklisty. To se týká především úpravy existujících polních a lesních cest Trasování Trasování patří k základním návrhovým parametrům každé nové liniové stavby a je dáno směrovými a sklonovými poměry. Nejde jednoznačně určit, který z obou parametrů je pro výsledné řešení důležitější. Budeme-li ale vycházet z předpokladu, že vytváříme příjemnou trasu pro co možná nejširší skupinu uživatelů, tedy lidí všech věkových skupin, je vhodnější minimalizovat podélný sklon i za cenu směrově složitějších řešení. Hodnoty největšího podélného sklonu komunikací pro cyklisty jsou různé podle charakteru území, kterým daná trasa prochází. Hodnota největšího podélného sklonu pro chráněné liniové koridory by neměla výrazně přesahovat doporučená 3%. Je ale zřejmé, že v horském území budeme jen těžko dodržovat hodnoty stanovené pro rovinaté území. O to důležitější je celková koncepce trasování dálkových koridorů. Při návrhu směrového a výškového vedení trasy využívané cyklisty je určující délka rozhledu pro zastavení, která vychází z návrhové rychlosti 20 km/h, která může v místech s podélným sklonem vyšším než 3% stoupnout až na 30 km/h. Z ní se odvíjí minimální poloměr směrového oblouku, který by u samostatně vedených komunikací pro cyklisty neměl klesnout pod 20 m, při větších podílných sklonech pod 30 m. V obou případech je vhodné současně zvýšit příčný sklon komunikace. To ovšem jen za podmínky, že na této komunikaci nebude počítáno se společným provozem chodců a cyklistů. Protože pak platí vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a maximální příčný sklon 2% Šířkové uspořádání Šírkové uspořádání vychází z požadavků na provoz na řešeném úseku. Je závislé nejen na hustotě provozu, ale také na složení dopravního proudu. Zatímco šířky společného pásu pro cyklisty a pěší v nezastavitelném území s nízkými intenzitami chodců a cyklistů mohou mít hodnotu 11

12 17 jen 1,00 m, v místech, kde se očekává hustý provoz cyklistů a pěších v kombinaci s in-line bruslaři se doporučuje zvolit 4,00 m. Obdobně šířkové uspořádání úseku, který bude současně používán pro obsluhu okolních pozemků, musí být řešeno v souladu s normou Projektování polních cest (ČSN736109) Typy použitých konstrukcí Pro typy použitých konstrukcí platí totéž, co pro šířkové uspořádání. Rozhodujícím kritériem návrhu typu konstrukce je předpokládaný způsob využití a intenzita provozu na komunikaci. Zatímco na úsecích, kde se dá očekávat společný provoz cyklistů a bruslařů je potřeba rovný živičný povrch, naopak v užších místech, kde by byl společný provoz cyklistů a bruslařů problematický je vhodnější zvolit povrch z minerálního betonu. Zvolený typ konstrukce musí odpovídat třídě dopravního zatížení 18. Ta je dána četností pohybu těžkých nákladních vozidel. Týká se to i úseků polních a lesních cest Dopravní značení Dopravní značení podléhá vyhlášce 30/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Opět platí, že určující pro způsob dopravního značení je očekávaný provoz na komunikaci. Možnosti značení byly popsány v kapitole Důležitá legislativa, normy a technické předpisy V předcházejících odstavcích jsme se pokusili ve stručnosti popsat základní pravidla a technické parametry návrhu chráněných liniových koridorů pro cyklisty. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, uvádíme seznam používané legislativy. 1. Zákony a vyhlášky Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č.30/2001 Sb., pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 2. Normy a technické předpisy ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN Lesní dopravní síť ČSN Projektování polních cest ČSN Projektování místních komunikací TP 65 Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Viz. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Viz TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 12

13 TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty TP 15 Odstraňování bariér v městském inženýrství TP Změna č.1 Katalog vozovek polních cest PŘÍPRAVA A REALIZACE CHRÁNĚNÝCH LINIOVÝCH KORIDORŮ Koncepce tras/sítě Již několikrát byla zmíněna nutnost koncepčního přístupu k přípravě a realizaci dílčích úseků liniových cyklotras v území. Zkušenosti z předchozích let ukazují, že není možné stavět, resp. značit nové úseky cyklostezek bez toho, aby měl vlastník i správce přehled o jejich poloze, technickém stavu a funkci v systému. S tím souvisí hospodárnost využívání finančních prostředků, které má investor (stát, kraj, region) k dispozici. Hustá síť bezpečných cyklotras je sice žádoucí, ale dlouhodobě jen velice složitě realizovatelná a ještě hůře udržitelná. Je proto nezbytné soustředit finanční prostředky do předem pečlivě vytipovaných koridorů, resp. oblastí, jejichž potenciál dává předpoklad ekonomické návratnosti nebo může napomoci rozvoji turistického ruchu v určité oblasti. Vyhledávací studie, popřípadě generel je prvním krokem na dlouhé cestě za vytvořením fungujícího systému. Liniové dálkové koridory pro cyklisty, které budou v řešeném území (nejlépe kraje) spojovat atraktivní cíle a oblasti po chráněných cestách, budou procházet atraktivním přírodním prostředím a zároveň budou zajišťovat vazbu na sousední územní celky (kraje, resp. státy), musí být vybaveny odpovídajícími doprovodnými službami. Zároveň to však neznamená, že všechny ostatní trasy jsou dříve či později odsouzeny k zániku. Jen mají trochu jiný význam a z hlediska financování trochu i jinou prioritu. Funkčně se pak musí celý systém stát plnohodnotnou součástí integrovaného dopravního systému. Cílem celého snažení by měly být turistické produkty, které budou po vzoru švýcarského projektu SchweizMobil v součinnosti s pěší, in-line a vodáckou turistikou propagovat aktivní turistiku v celém regionu. Obdobu tohoto švýcarského projektu tvoří v podmínkách ČR vznikající projekt Česko jede (www.ceskojede.cz) Analytická část vyhledávací studie spočívá ve zmapování vedení všech stávajících tras, vyhodnocení jejich typu (evropské, národní a regionální trasy, trasy tematické a MTB), způsobu značení, stavebnětechnického stavu, dopravně-bezpečnostního stavu, obtížnosti apod. Zjištěné atributy jsou potřebné jak pro evidenci, tak i pro webové vyhledávací nástroje. Důležitým faktorem při výběru jednotlivých popisných prvků sítě je jejich aktuálnost. Samotné vytipování dálkových koridorů vyžaduje důkladnou zeměpisnou znalost území. A to jak primární (přírodní podmínky ve všech jejich podobách), sekundární (fyzické stopy lidské činnosti) a terciární (kulturně-duchovní struktura území). Vytipování koridorů se provádí nad mapovým podkladem v měřítku M 1: Základní systém dálkových tras, který navazuje na původní systém KČT z roku 1997 s aktualizací provedenou v roce 2011, realizovalo CDV ve spolupráci s KČT, kraji, Nadací partnerství a dalšími organizacemi. Rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy je především součástí Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále jen Cyklostrategie ), která je v současné době aktualizována a která bude zahrnovat analýzu současné situace v ČR a navrhne také nové strategické cíle a opatření. Orientační trasování zpřesňuje vedení vytipovaných propojení nad mapovým podkladem v měřítku M 1:5000. Už v této fázi je vhodné orientačně pracovat s majetkovými vztahy a jednat s dotčenými obcemi, resp. dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Podobně jako trasování je vytipování lokalit doprovodné infrastruktury orientační a mělo by se provádět nad mapovým podkladem M 1:5000. Postupná realizace navrženého systému chráněných dálkových koridorů vyžaduje značné finanční prostředky a soustavnou práci spojenou s koordinací velkého množství projektů. Je proto nezbytné určit pravidla financování projektů. Na jedné straně by měla stát důležitost jednotlivých tras pro fungování systému, na straně druhé aktivita obcí při zajišťování předprojektové a projektové přípravy. Tato pravidla musí být stálá a neměla by být degradována častými lobbistickými zásahy. 13

14 Projednaná vyhledávací studie by měla být závazným územně-plánovacím podkladem pro zpracovatele zásad územního rozvoje. Zkušenosti z financování projektů cyklistické infrastruktury ukazují na nezbytnost zpracování studie proveditelnosti. Měla by nejen zabránit zpracovávání několika variant tras ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, ale dát investorovi (kraj, region, obec) jasnou představu o nejekonomičtější variantě trasy a její reálnosti z pohledu vlastnických vztahů v území (předběžný souhlas vlastníků pozemků). Studie proveditelnosti se obvykle zpracovává nad mapou v měřítku M 1:1000: Zpřesnění vedení trasy (majetky, ekonomická náročnost) Koordinace stavebních záměrů v území Doporučení optimální varianty Zpřesnění lokalit pro umístění doprovodné infrastruktury Zpracovaný systém tras je nutné zahrnout do územních plánů dotčených měst a obcí. V případě, že budeme chtít, aby se trasa významného cyklistického koridoru stala v územním plánu veřejně prospěšnou stavbou, musí zpracování studie proveditelnosti předcházet zapracování do územního plánu dotčených obcí Předběžné financování/spolufinancování Investiční záměr by měl sloužit jako podklad pro předběžné zajištění financování stavby. Měl by orientačně odpovědět na základní údaje o stavbě, jako např. kdo bude stavebníkem, kde se stavba nachází, co bude hlavním cílem stavby a jak by měla stavba vypadat a kolik bude stát a v neposlední řadě i to, jestli se tato investice vyplatí. Určitě se najde spousta těch, kteří budou tvrdit, že na tohle všechno není potřeba zpracovávat zvláštní dokumentaci, ale ti z vás, kteří se v investičním procesu pohybují, potvrdí, že dobře zpracovaný investiční záměr je základ úspěchu. Nejvhodnějším podkladem pro investiční záměr je podrobně zpracovaná studie proveditelnosti. Obsah investičního záměru: Identifikační údaje o stavbě o Název stavby o Základní charakteristika stavby Typ stavební úpravy o Umístění stavby Kraj, Obec, Katastr o Informace o stavebníkovi Stavebník Přehledná situace stavby - v přehledné situaci musí být vyznačeny navazující existující úseky cyklotras (cyklostezek) i začlenění do systému dálkových cyklistických koridorů kraje (státu, regionu). Pro potřeby spolufinancování je vhodné, aby čára, která bude v situaci označovat stavbu byla k dispozici v souřadnicích. Zásady technického řešení o Dispoziční řešení o Stavební uspořádání o Předpokládaný provoz Orientační ekonomická náročnost investice o Orientační náklady na přípravu stavby (dokumentace, vynětí, výkupy) o Orientační náklady na realizaci stavby o Orientační náklady na správu a údržbu Přínosy stavby o Turistickou - rekreační o Dopravně - bezpečnostní o Ekonomické přínosy Předběžný časový plán přípravy a realizace stavby Při realizaci liniových staveb, mezi něž patří i cyklostezky, je nutné počítat s časovou náročností přípravného procesu. Doba mezi zpracováním investičního záměru a zahájením stavby se běžně 14

15 pohybuje okolo dvou let. Důležité je také vědět, že pro úspěšné dokončení stavby budu kromě všech potřebných povolení, jejichž časová náročnost se dá předem odhadnout, potřebovat vyřešit i dvě časově přesněji neurčitelné položky - smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a potvrzené spolufinancování. Je tedy vhodné se na obě neznámé dopředu připravit. Pozemky pro účely stavby dopředu předjednat, vytipovat vhodné dotační programy a aktivně jednat s těmi, kdo o dotacích rozhodují. V předcházející části jsme se zmínili o spolufinancování jako o jednom z rizik, které mohou výrazným způsobem oddálit termín realizace stavby, nebo ji dokonce úplně ohrozit. Doba, kdy se dala stavba zainvestovat pouze z dotačních prostředků, pominula. Ať už bude stavebníkem kdokoli, bude nezbytné, aby disponoval vlastními finančními zdroji. Možnosti spolufinancování, resp. spektrum příležitostí, kde je možné dotace získat, se zužuje. Týká se to jak zdrojů, tak typů komunikací, na které je možné žádat Umístění stavby, územní rozhodnutí Proces umístění stavby představuje z pohledu přípravy investice tu nejdůležitější fází. Umístění stavby (tedy jedna z možností - nevyžadováno povolení, regulační plán, územně plánovací informace, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva) je prvním krokem pro následnou realizaci stavby. Řídí se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přesně vymezuje rozsah staveniště, určuje nové majetkové vztahy k pozemkům, stanoví nové funkční využití ploch, resp. ochranná pásma. Pro přesné určení rozsahu stavby je u liniových staveb obvykle vyžadováno územní rozhodnutí. Pro tyto účely je nezbytné vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, která musí splňovat požadavky na ni kladené Vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tomuto kroku by mělo předcházet výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Součástí dokumentace by podle výše uvedené vyhlášky měly být následující přílohy: A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. B. Průvodní zpráva Charakteristika území a stavebního pozemku Základní charakteristika stavby a jejího užívání Orientační údaje stavby C. Souhrnná technická zpráva Popis stavby Stanovení podmínek pro přípravu výstavby Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Civilní ochrana D. Výkresová dokumentace Přehledná situace v měřítku 1:50000 Celková situace stavby zpravidla v měřítku 1:500 až 1:2 000 Koordinační situace stavby zpravidla v měřítku 1 : 500 až 1:2 000, Vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.), v měřítku 1:500 až 1:200, Podélný profil a charakteristické vzorové řezy Základní pohledy důležitých objektů Pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny, Výkres požárně nebezpečného prostoru 15

16 E. Dokladová část Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, Závazná stanoviska dotčených orgánů, Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, Případná vyjádření účastníků řízení. Žádost o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), příp. pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí: Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí Rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury Dokumentaci záměru Účastníky řízení jsou: Žadatel, stavebník, resp. jím pověřená osoba Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Zákonná lhůta v případě liniových staveb je obvykle 60 dnů od zahájení správního řízení. K tomu je potřeba připočíst minimálně 15 dnů pro případná odvolání, aby územní rozhodnutí nabylo právní moci. Doklad o umístění stavby vydává všeobecný stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Doklad o umístění stavby vydává všeobecný stavební úřad Povolení stavby Proces povolení stavby je dalším krokem na cestě k realizaci díla. Řídí se Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Povolení stavby pro pozemní komunikaci (jednu z jeho forem stanoví Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích nevyžadováno povolení, ohlášení stavby, stavební povolení) stanoví podmínky pro provedení stavby. Pro provedení stavby je u liniových staveb obvykle vyžadováno stavební povolení. Pro tyto účely je nezbytné vypracovat dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Tomuto kroku by mělo předcházet výběrové řízení na zhotovitele, pokud tak již nebylo učiněno ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. 16

17 Součástí dokumentace by podle výše uvedené vyhlášky měly být následující přílohy: A. Průvodní zpráva Identifikační údaje Základní údaje o stavbě Přehled výchozích podkladů a průzkumů Členění stavby Podmínky realizace stavby Přehled budoucích vlastníků a správců Předání částí stavby do užívání Souhrnný technický popis stavby (celkový a po objektech) Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny Zásah stavby do území Nároky na zdroje a její potřeby Vliv stavby na provoz na PK na zdraví a ŽP Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Další požadavky B. Souhrnné řešení stavby Celková (přehledná) situace M 1:5000, 10000, Situace stavby (koordinační) M 1:2000, 1000, 500 Geodetický koordinační výkres Bilance zemních prací Celkové vodohospodářské řešení Bezbariérové užívání C. Stavební část Objekty PK o Technická zpráva o Výkresy Situace PK Podélný profil 1:1000/100, 2000/200, 5000/500 Vzorové příčné řezy 1:50, 100 Charakteristické příčné řezy 1:100,200 Schematické řešení křižovatek Výkresy obslužných zařízení Dopravní značení, dopravní zařízení, SSZ, Souřadnice hlavních bodů Pohledy, zákresy do fotografie, vizualizace v případě výskytu v památkové zóně Mostní objekty a zdi o Technická zpráva Identifikační údaje mostu Základní údaje mostu Zdůvodnění stavby Technické řešení Výstavba mostu Přehled výpočtů Řešení přístupu a užívání BB o Výkresy Vodohospodářské objekty Další objekty D. Technologická část procesy pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu PK Technická zpráva Výkresy E. Zásady organizace výstavby (pro jednoduché stavby součást technické zprávy ve stavební části) Technická zpráva Výkresy F. Doklady 17

18 Doklady potřebné k žádosti o stavební povolení: Doklady prokazující vlastnické právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí Plná moc pokud za stavebníka vyřizuje ohlášení zástupce Projektovou dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních Plán kontrolních prohlídek stavby Doklady o jednání s účastníky řízení - prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají, resp. doklad o vyvěšení formou veřejné vyhlášky Informace o splnění podmínek dotčených orgánů Územní rozhodnutí či územní souhlas, pokud je to nutné Závazná stanoviska dotčených orgánů - určí stavební úřad Stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat Účastníky řízení jsou: Stavebník Vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Zákonná lhůta v případě liniových staveb je obvykle 60 dnů od zahájení správního řízení. K tomu je potřeba připočíst minimálně 15 dnů pro případná odvolání, aby stavební povolení nabylo právní moci. Zkrácené stavební řízení lze provést za předpokladu, že stavebník uzavře s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Doklad o povolení stavby vydává speciální stavební úřad. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu Financování stavby Pokud má investor k dispozici platné územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení předanou na stavební úřad, resp. vydané stavební povolení může přistoupit k podání žádosti o spolufinancování z některého z fondů EU nebo ČR. Z hlediska možnosti financování výstavby cyklistické infrastruktury patří mezi nejdůležitější: Státní fond dopravní infrastruktury (cyklostezky pro dopravu, specifický titul pro drážní stezky); Regionální operační programy (cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu a turistiku); Programy přeshraniční spolupráce (přeshraniční cyklostezky a cyklotrasy); Program rozvoje venkova (cyklostezky, cyklotrasy, polní a lesní cesty); Dotační programy krajů (cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu a turistiku). 18

19 Detailní informace k jednotlivým dotačním titulům jsou zveřejněny na stránkách příp. na Zpracování konkrétních typů žádosti je natolik specifickým problémem, že je vhodnější obrátit se podobně jako u zpracování projektové dokumentace na autorizovanou firmu, která vám pomůže vyřídit vše potřebné. V zájmu minimalizace chyb a nedostatků v žádosti, přesného vymezení uznatelných a neuznatelných nákladů je vhodné konzultovat vlastní žádost (a lépe i předkládanou projektovou dokumentaci ještě před jejím dokončením) s poskytovatelem dotace. Ani tyto konzultace vám však nezaručí úspěch v podobě přidělené finanční podpory. Obr. 2: Schéma rozložení operačních programů EU Zdroj: Národní rozvojový plán ČR Pokud získáte dotaci, nastává ta příjemnější část finální fáze přípravy a tou je podpis smlouvy o spolufinancování. V té se zavážete ke konkrétním podmínkám plnění, které budete dodržovat v průběhu výstavby. Vzhledem k tomu, že většina dotačních programů vyžaduje předfinancování, tj. prostředky dotace jsou vypláceny zpětně a to v řádu několika měsíců po odevzdání monitorovací zprávy, bývají při financování infrastrukturních projektů využívány bankovní úvěry Realizace stavby Jako stavebník máte před vlastním zahájením stavby několik důležitých úkolů. Výběr dodavatele Zajištění autorského dozoru projektanta Zajištění technické dozoru investora Odsouhlasení harmonogramu prací a stanovení kontrolních prohlídek Vymezení plochy pro zařízení staveniště Vymezení plochy mezideponií, pokud nebylo stanoveno jinak Předání staveniště Realizace stavby a fáze po realizaci zahrnuje především následující činnosti: Realizační dokumentace Vytýčení stavby Stavební činnost a dohled Vyúčtování příp. dotací Správa a údržba 19

20 1.5 LINIOVÉ KORIDORY JAKO TURISTICKÉ PRODUKTY Česká republika má ideální podmínky pro rozvoj cykloturistiky díky zajímavému a členitému terénu, počtu turistických cílů a služeb, husté síti komunikací a fungující veřejné dopravě. Cykloturistika v posledních letech získala na popularitě a cyklisté mohou využívat stále hustší síť dálkových, regionálních či terénních tras v řadě zemí. Dle průzkumu realizovaného v roce 2011 se do kategorie aktivních cykloturistů hlásí až 1,1 milionů Čechů. Jednou z hlavních cílových skupin cykloturistů jsou dálkoví cyklisté, kteří preferují kvalitní zpevněný povrch, denní etapy km a liniové vedení trasy V ČR je potřeba vytvořit národní produkt pro domácí a i zahraniční cykloturisty, jehož základem se stanou evropské trasy EuroVelo v ČR, národní a vybrané regionální koridory. Důležitým prvkem, který rozšiřuje systém číselného značení, jsou trasy tematické, nejznámějším příkladem jsou Moravské vinařské trasy. Specifické cíle návrhu prioritních cyklistických koridorů jsou: detailně definovat (s kraji a sousedními státy) a proznačit mezinárodním značením EuroVelo mezinárodní cyklotrasy na území ČR v souladu se sítí Německa, Rakouska, Slovenska a Polska především podél hlavních řek (Labe, Vltava, Ohře, Ploučnice, Jizera, Dyje, Odra, Morava, Orlice); obdobně zpracovat i síť národních a regionálních tras pro pěší, vodáky a jezdce na koních (viz projekt Česko jede) vytvořit předpoklady pro vznik konkurenceschopných produktů cykloturistiky (jak pro dálkové cykloturisty tak pro destinační cykloturisty včetně nabídky pro MTB a in-line brusle), a jejich propojení s nabídkou ČD (viz. projekt Česko jede) zlepšit vybavení a služby pro aktivní turisty a sjednotit certifikaci pro cykloturisty v rámci národní certifikace Cyklisté vítáni a vytvořit obdobné certifikace pro další uživatele především vodáky a hyppoturisty ve spolupráci CzechTourism a kraji sjednotit nabídku pro cykloturisty na webu a v rámci nového materiálu Cykloturistika v ČR zajistit pravidelný monitoring cyklistů a aktivních turistů na všech mezi/národních trasách Současné nedostatky v rozvoji a propagaci cykloturistických produktů: podpora cykloturistických projektů má spíš plošný charakter, vede k rozšiřování sítě značených cyklotras, případně tras tematických, v omezené míře podporuje vybavenost informačními systémy. chybí koordinace postupu při návrhu a budování mezinárodních a národních produktů, postavených na prioritních trasách. Chybí soustředěná podpora vybraným produktům schopným konkurovat nabídce na evropském turistickém trhu. málo pozornosti se věnuje zapojení podnikatelských subjektů, hlavně zvyšováním kvality služeb ve srovnání se standardy EU. celkově je potenciál ČR ve vytvoření nabídky konkurenceschopných produktů pro evropský trh zatím nevyužitou šancí. Účelem kategorizace stezek je navrhnout kritéria, pomocí kterých je možné srovnat parametry a potenciál koridorů cyklistických tras a stezek z hlediska potřeb mezinárodní a domácí cykloturistiky a rekreační cyklistiky. Z hlediska cílů tohoto návrhu ponecháváme bokem kritéria jako technické a dopravní řešení, dopravní napojení a další, která budou výstupem samotných realizačních projektů. Základní kriteria pro tyto cyklotrasy: existence klíčových partnerů v území deklarujících zájem o realizaci koridoru, nebo sítě tras; prokazatelný marketingový potenciál pro domácí i zahraniční trh; délka trasy odpovídající nabídce jednodenních nebo vícedenních túr; dostatečná atraktivita pro domácí i zahraniční klientelu; plnohodnotné zapojení vhodných ale méně navštěvovaných oblastí; terén vhodný pro nespecializovanou klientelu běžných turistických a rekreačních cyklistů; všeobecný soulad s rozvojovými dokumenty ČR a krajů/obcí; dodržování principů udržitelného rozvoje, zvláště šetrné turistiky a udržitelné mobility; každá stezka integrovaná v systému dálkových cyklotras ČR jako evropská, národní či regionální cyklotrasa je charakterizována číslem, názvem a logem (viz příklady níže). 20

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství

Drážní stezky v ČR. Aktivity Nadace Partnerství Drážní stezky v ČR Ing. Luboš Kala Nadace Partnerství Prešov, 6.3.2009 lubos.kala@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz Aktivity Nadace Partnerství Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, městům, obcím

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů Konference ČESKO JEDE Financování (nejen) cyklistické infrastruktury Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů 2. 11. 2016 Žďár nad Sázavou Příspěvky SFDI I. Příspěvky na zvyšování

Více

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec:

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec: Úřad: Městský úřad Moravský Beroun Ulice: náměstí 9. května 4 PSČ, obec: 793 05 Moravský Beroun Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

A. Průvodní zpráva 05/2015

A. Průvodní zpráva 05/2015 Obsah A. Průvodní zpráva... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2. Seznam podkladů... 2

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Slaný stavební úřad Ulice: Velvarská 136 PSČ, obec: 274 53 Slaný Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH Regenerace hřbitovního návrší v Jablonném nad Orlicí 1.etapa / Dokumentace pro UR/ A. Průvodní zpráva / str.1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA REGENERACE HŘBITOVNÍHO NÁVRŠÍ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ 1.ETAPA OBSAH A.1 Identifikační

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Úřad: Obecní úřad Vrdy, stavební úřad Ulice: Smetanovo nám. 28 PSČ, obec: 285 71 Vrdy V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje Ulice: nám. E. Beneše 420 Pracoviště Sažinova 843 PSČ, obec: 399 01 Milevsko Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Návrh parkovacích a odstavných stání

Návrh parkovacích a odstavných stání Návrh parkovacích a odstavných stání zadání části A celkový počet stání 1. cvičení zadání části A názvosloví výpočet č počtu stání návrh stání k odevzdání Zadání části A V zadané lokalitě stanovte celkový

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

Adresa příslušného úřadu. Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Adresa příslušného úřadu. Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lipník nad Bečvou-stavební úřad Ulice: Nám.T.G.Masaryka 89 PSČ, obec : 75131 Lipník nad Bečvou V... d..... Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle ustvení

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor stavebního úřadu a územního plánování Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18 PSČ, obec: 582 91 Světlá

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více