Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/ MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858"

Transkript

1 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE, ČASOVÁ DOTACE 1. Efektivní vyjednávání a řešení konfliktních situací (2011/1588-PC/SP/VP 8 hod.) 2. IP individuální práce s uživateli (2011/1696-PC/SP/VP 7 hod.) 3. IP ochrana práv uživatele (2011/1697-PC/SP/VP 7 hod.) 4. IP tvorba individuálního plánu (2011/1694-PC/SP/VP 7 hod.) 5. Právní minimum pro sociální pracovníky (2011/1695-PC/SP/VP 12 hod.) 6. Prevence syndromu vyhoření (2011/1581-SP/VP 8 hod.) 7. Provázení umírajících (2011/1584-PC/SP/VP 7 hod.) 8. Sexualita osob s mentálním postižením (2011/1585-PC/SP/VP 8 hod.) 9. Specifika komunikace se seniory (2011/1587-PC/SP/VP 7 hod.) 10. Spirituální péče (2011/1582-PC/SP/VP 7 hod.) 11. Šetrná sebeobrana (2011/1589-PC/SP/VP 8 hod.) 12. Tvorba sociálně-aktivizačního programu pro seniory (2011/1590-PC/SP/VP 7 hod.) 13. Úvod do alternativní komunikace (2011/1692-PC/SP/VP 10 hod.) 14. Úvod do komunikačních dovedností při práci s uživatelem služby (2011/1689-PC/SP 7hod.) 15. Úvod do manažerských dovedností pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (2011/1688-SP/VP 12 hod.) 16. Úvod do muzikoterapie (2011/1699-PC 6 hod.) 17. Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních (2011/1691-PC/SP/VP 7 hod.) 18. Úvod do týmové spolupráce a komunikace (2011/1693-PC/SP/VP 10 hod.) 19. Úvod do zvládání mimořádných situací s ohledem na ohrožení zdraví a života uživatele sociálních (2011/1698-PC 10 hod.) 20. Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací (2011/1690-PC/SP 8 hod.) 21. Vzdělávání ve SQSS (2011/1586-PC/SP/VP 8 hod.) 22. Bioenergetická práce s tělem a jiné bazální techniky (2012/0382-PC/VP 8 hodin) 23. Individuální plánování 2 (2012/0451-PC/SP) 24. Problematika lidí s autismem (2012/0384-PC 8 hodin) 25. Úvod do filozofie psychobiografického modelu profesora Bőhma (2012/0383-PC/PP 7 hodin) 26. Využití prvků arteterapie v aktivizačních a výchovně nepedagogických činnostech v sociálních službách 27. Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 1

2 SEZNAM KURZŮ 2014 ČÍSLO AKREDITACE, ČASOVÁ DOTACE A STRUČNÝ OBSAH KURZU, CÍLOVÁ SKUPINA EFEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Akreditace č.2011/1588-pc/sp/vp Absolvent se naučí rozpoznávat způsob a příčiny vzniku konfliktu a rozpoznávat vlastní přirozený způsob konfliktního jednání. Současně se naučí předvídat vznik konfliktu a připravit se na jeho řešení. Díky praktickým nácvikům se seznámí s modelovými situacemi, v nichž si může vyzkoušet zvládání konfliktních situací a získat při nich dostatečnou sebejistotu. Absolvent by měl tyto znalosti začít používat v praxi a postupně je zahrnovat do svého běžného chování a jednání. IP INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S UŽIVATELEM SLUŽBY Akreditace č. 2011/1696-PC/SP/VP Absolvent bude ovládat metody a techniky rozdílných přístupů k jednotlivým uživatelům sociálních, naučí se zjišťovat jejich potřeby a pracovat s nimi. Pracovník se naučí rozlišit rozdíl mezi přáním, potřebou a osobním cílem uživatele služby a zároveň sjednotit proces individuálního plánování v celé organizaci, zakomponovat do standardu kvality č. 5. IP - OCHRANA PRÁV OSOB Akreditace č. 2011/1697-PC/SP/VP Absolvent bude seznámen s problematikou ochrany práv uživatele sociálních, naučí se orientovat v základních principech práv a svobod uživatelů s vazbou na standardy kvality. Bude schopen v praxi uplatňovat znalosti základních práv dokumentů v oblasti ochrany práv a svobod uživatele. Zároveň bude umět propojit tuto praxi se standardem kvality č.2. ochrana práv osob. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 2

3 IP TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Akreditace č. 2011/1694-PC/SP/VP Absolvent kurzu bude ovládat metody a techniky tvorby individuálních plánů, bude schopen je tvořit, vést a pracovat s nimi, v souladu s individuálními potřebami uživatelů, v návaznosti na týmovou spolupráci. Sjednocení v rámci celé organizace v jednotné metodice standardu kvality č. 5 IP. PRÁVNÍ MINIMUM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Akreditace 2011/1695-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 12 vyučovacích hodin Absolvent je seznámen s praktickými postupy v souladu s legislativou. Dokáže díky nim předcházet vzniku možných právních sporů, získat základní právní povědomí o vybraných kapitolách zákona o sociálních službách a souvisejících právních předpisech, včetně standardů kvality sociálních, řešení modelových příkladů a situací z praxe účastníků kurzu. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ Akreditace č.2011/1581-sp/vp Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci Prevence syndromu vyhoření naučí pracovníky, jak nevyhořet v pomáhající profesi. Náplní kurzu je znalost prevence vyhoření a především dovednost ji aplikovat Účastníci kurzu pochopí vznik, vývoj, příznaky a projevy syndromu vyhoření. Porozumění a orientace v problematice syndromu učí rozpoznat zdroje ohrožení. Dalším zajímavým tématem kurzu je rozvoj kvality profesionální práce ve vztahu k uživateli služby. PROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH Akreditace č.2011/1584-pc/sp/vp Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci Absolvent se naučí porozumět a ovládat základní principy péče o dlouhodobě nemocné. Profesionálně SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 3

4 zvládat přístup k těžce nemocným a umírajícím klientům. Pochopit smrt jako téma nedílné součásti životního procesu, s níž je třeba dále pracovat. Naučí se, jak používat možnosti psychohygieny při práci s umírajícími a těžce nemocnými, osvojí si principy zvládání problematické komunikace a vyjadřování při kontaktu s těžce nemocnými a umírajícími. SEXUALITA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Akreditace 2011/1585-PC/SP/VP Absolvent získá základní informace o specificích sexuality u osob s mentálním postižením, lépe porozumí psychologii a sexualitě osob s mentálním postižením. Naučí se ovládat základní přístupy k tomuto tématu a ty používat v běžné praxi. Cílem kurzu je pochopit mentální postižení a psychologie osob s mentálním postižením. Porozumět faktorům vývoje. Seznámit se a porozumět projevům sexuality osob s mentálním postižením a umět zvolit přístup v souladu se standardy kvality. SPECIFIKA KOMUNIKACE SE SENIORY Akreditace č.2011/1587-pc/sp/vp Absolvent bude mít obsáhlé povědomí o charakteru komunikace se seniory, o problematice stárnutí. V praxi se v této oblasti bude orientovat, využívat znalosti při své každodenní práci s cílem vycházet ze specifických potřeb uživatelů a co nejvyšší kvality práce. Cílem je naučit absolventa kurzu využít komunikačních dovedností při práci s uživatelem v procesu individuálního plánování s využitím alternativní komunikace. SPIRITUÁLNÍ PÉČE Akreditace 2011/1582-PC/SP/VP Absolvent lépe porozumí významu spirituální péče v sociálních službách, naučí se rozlišovat důvody, kdy je využití spirituální péče nejvhodnější, a v praxi pak dokáže lépe rozlišovat, kdy a jak muže být náboženská víra pomocí a kdy muže nemocné zatěžovat. Bude schopen věřícím jednotlivých denominací porozumět v jejich potřebách. Uvědomí si, spirituální potřeby jako niterné potřeby každého z nás. Vymezení pojmů spirituální náboženský. Jednotlivá náboženství v ČR, potřeby jejich věřících, křesťanský pohled na nemoc a smrt, možnosti podpory. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 4

5 ŠETRNÁ SEBEOBRANA Akreditace 2011/1589-PC/SP/VP Absolvent se naučí zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje jeho zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany. Osvojí si techniky fyzických úchopů teoreticky i prakticky v rámci jejich procvičení. Bude seznámen s příklady situací, ve kterých je vhodné techniku fyzických úchopů uplatnit a dokáže je použít v praxi. Naučit se uplatňovat pravidla šetrné sebeobrany, včetně pravidla bezpečného přístupu k uživateli s rizikem v chování. TVORBA SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU PRO SENIORY Akreditace 2011/1590-PC/SP/VP Absolvent se naučí ovládat techniky aktivizačních programů a metody komunikace se seniory. Bude dostatečně informovaný o aktivitě ve stáří, motivaci k činnostem ve vyšším věku a významu psychické a fyzické aktivity ve stáří. Pochopí, které aktivity jsou vhodné pro osoby se specifickými požadavky a potřebami. Naučí se rozvíjet zájmové oblasti klienta prostřednictvím zapojení do vhodných aktivit v souladu s nabídkou organizace, potřebami klienta a ochranou práv osob a lidskou důstojností ÚVOD DO ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE Akreditace 2011/1692-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Absolvent po ukončení kurzu získá základní znalosti pro navázání kontaktu s nekomunikujícími lidmi, seznámí se detailně s přehledem podpůrných pomůcek a díky praktickému nácviku komunikačních technik si osvojí si základy alternativní a augmentativní komunikace. Naučí se jak pracovat v komunikaci s využíváním obrázků k nonverbální i verbální komunikaci s klienty, symbolické využití a možnosti komunikačního využití (fotografie, obrázky, piktogramy, komunikační tabulky, komunikační kniha) motivační prvky a fáze učení. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 5

6 ÚVOD DO KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PŘI PRÁCI S UŽIVATELEM SLUŽBY Akreditace č. 2011/1689-PC/SP Absolvent bude obeznámen s pravidly efektivní komunikace s uživatelem, se zásadami účinného jednání a principy nejčastějších bariér v komunikaci. Naučí se vycházet při komunikaci z možností, schopností a dovedností samotného uživatele služby, bude umět přihlédnout k jeho aktuálním potřebám, zdrojům i rizikům. Při komunikaci s klientem se naučí uplatňovat především etický rozměr a profesionální způsoby práce. Naučí se využívat komunikační dovednosti jako nástroj procesu individuálního plánování. ÚVOD DO MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditace č. 2011/1688-SP/VP Časová dotace kurzu: 12 vyučovacích hodin Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních Cílem kurzu je prohloubení dosavadních znalostí v metodách managerského řízení příspěvkové organizace (organizace poskytující sociální služby), osvojení si praktických metod managerského postupu, komunikace, metodiky a supervize. Základní orientace v systému finančního řízení a fundraisingu. ÚVOD DO MUZIKOTERAPIE Akreditace č. 2011/1699-PC Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Cílem kurzu je získat základní informace o alternativních terapeutických metodách, pochopit působení hudby na psychiku člověka, seznámit se s ukázkami metod muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, pochopit souvislosti sebezkušenosti pracovníka s adekvátním využitím této metody v praxi při práci s uživateli. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 6

7 ÚVOD DO PRÁCE S EMOCEMI UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditace č. 2011/1691-PC/SP/VP Absolvent je informován o tom, jak rozpoznávat a pracovat s emocemi uživatele, vedoucími k vyhrocení situace, je informován o způsobech a možnostech minimalizace rizik spojených s projevy agresivity ze strany uživatele či jiného rizikového chování, získá přehled o projevech a emocích uživatele služby, je informován o vhodné prevenci i opatřeních, je obeznámen s tím, jak se dá cíleně pracovat s emocemi a na co je možné se dopředu připravit. ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Akreditace č. 2011/1693-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Absolvent získá základní znalosti v problematice komunikace v týmu, osvojí si zásady a systémy ideální funkčnosti týmu a vlivu každého člena na výsledný efekt, s nimiž bude umět v praxi zacházet. Vyjasní se definování podstaty týmu a týmové spolupráce, týmové role, kompetence a profily pracovních míst, práce s organizační strukturou, efektivní vedení porad. Popis rolí jednotlivce v týmu, zásady komunikace v týmu, kompetence, hodnocení pracovníků, komunikační dovednosti podřízený x nadřízený x klient. Vyjasnění toho jaké jsou typy a zdroje konfliktu při jednání v týmu, zásady asertivity. ÚVOD DO ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ S OHLEDEM NA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditace č.2011/1698-pc Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Absolvent je po ukončení kurzu schopen správně reagovat v život ohrožujících situacích, v nichž se dokáže rychle zorientovat a zvolit nejlepší řešení, ovládá základy zachraňujících technik a umí vhodně ošetřit zranění a úrazy. Úvod do problematiky obecných zásad poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 7

8 ÚVOD DO ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Akreditace č.2011/1690-pc/sp Absolvent je obeznámen s pravidly efektivní komunikace, je seznámen s pravidly úspěšného zvládnutí obtížné komunikační situace a jejich prevence, je informován o tom, jak při rozhovorech postupovat systematicky, hledat možné alternativy pro řešení obtížných komunikačních situací, je seznámen se základními způsoby předávání informací a druhy komunikace, včetně druhů komunikačních bariér. Nácvik komunikačních dovedností je zacílen na zásady komunikace v rámci individuálního plánování (zjišťování přání, mapování potřeb, ověřování si cílů, společná tvorba individuálního plánu bez tzv."obtěžování" klienta), dále s ohledem na role a kompetence (jasnost a cíle pracovních pozic, hierarchie pracovních pozic na pracovišti, kompetence pracovních rolí, hranice, přímá práce s klientem) VZDĚLÁVÁNÍ VE SQSS Akreditace č.2011/1586-pc/sp/vp Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům informace o Standardech kvality sociálních v rámci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Seznámit účastníky s podmínkami výkonu sociální služby dle Standardů kvality sociálních. Seznámení se standardy kvality sociálních s důrazem zejména na kritická kritéria, seznámení s tím, jak se standardy kvality zavádějí do praxe. BIOENERGETICKÁ PRÁCE S TĚLEM A JINÉ MASÁŽNÍ TECHNIKY Akreditace č. 2012/0382-PC/VP Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům alternativní metody terapie, Seznámit účastníky s tím, jak se pracuje s dotykem, uvědomění si tělesných potřeb, hranic a smyslů. Integrace prvků bioenergetické práce s tělem a jiných masážních technik, včetně prvků bazální stimulace a její využití v přímé obslužné péči. Seznámení s relaxačními masážními technikami, biorelles, masážemi na prohloubení dechu, otevření dechového prostoru. Seznámení s působením relaxačních technik a masážemi na odvedení tělesného a psychického napětí. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 8

9 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Akreditace č. (2012/0451-PC/SP) Časová dotace kurzu: 24 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je nácvik a upevnění dovednosti tvorby individuálního plánu. Naučit se vycházet z individuálního přístupu k uživateli služby, hájit jeho práva a zájmy, pochopit rozdíl mezi přáním, potřebou a cílem. Naučit se identifikovat a zaznamenat individuální potřeby do individuálního plánu jako společný proces s uživatelem, definovat dojednanou podpora. Umět pracovat s hodnocením individuálního plánu. PROBLEMATIKA LIDÍ S AUTISMEM Akreditace č. 2012/0384-PC Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s autismem, specifika tohoto druhu onemocnění, psychologií osob s postižením autismu. Naučit se uplatňovat v praxi profesionální přístup k těmto osobám a uplatňovat v tomto ohledu i efektivní komunikaci.zprostředkovat účastníkům praktické a teoretické znalosti o tomto postižení. ÚVOD DO FILOZOFIE PSYCHOBIOGRAFICKÉHO MODELU PROFESORA BŐHMA Akreditace č. 2012/0383-PC/PP Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je rozšířit úhel pohledu na seniory, naučit se správně rozpoznat schopnosti s dovednosti klienta. Seznámit účastníky s teoretickým základem modelu profesora Böhma. Vysvětlit pojem biografie klienta. Naučit se pochopit správné postupy práce s psychikou klienta i re-aktivizaci psychických schopností člověka. Umět zařadit do svých pracovních metod i práce s životním příběhem klienta, s emocionálním podtextem. Porozumět definici správného aplikace této metody. Na základě znalostí a využití biografie v péči o seniora lépe používat lidský a respektující přístup, včetně důstojnosti ve stáří. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 9

10 SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ Akreditace č. 2013/0382-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 16 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je pochopit zásady spolupráce a úspěšné a efektivní komunikace s rodinnými příslušníky uživatele. Absolvent se naučí rozvíjet prvky spolupráce s rodinnými příslušníky, vycházet z aktuální leckdy obtížné situace rodinných příslušníků a zvládnout i obtížné komunikační situace, včetně jejich prevence. Naučí se, jak při rozhovorech postupovat, hledat možné alternativy, podporovat proces spolupráce i komunikace. Nácvik komunikačních dovedností je zacílen na zásady spolupráce v souladu s individuálním přístupem k uživateli i rodinným příslušníkům v rámci individuálního plánování. VYUŽITÍ PRVKŮ ARTETERAPIE V AKTIVIZAČNÍCH A VÝCHOVNĚ NEPEDAGOGICKÝCH ČINNOSTECH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditace č. 2013/0381-PC/SP-VP Časová dotace kurzu: 40 vyučovacích hodin Absolvent kurzu získá nástroje kreativní formy práce s uživateli. Naučí se pracovat se sebevyjádřením emocí a jejich snadnějšímu pochopení a přijetí. Absolvent kurzu získá pomocí sebezkušenosti náhled na projevy emocí a možnosti kreativní formy práce s nimi. Tento způsob práce lze využít např. v alternativní komunikaci, při společné tvorbě piktogramů nebo při výchovně nepedagogické či aktivizační činnosti. Arteterapii je možné zařadit i jako sebezkušenost, která rozvíjí dovednosti i osobnost pracovníka v pomáhající profesi a jeho tvořivost. Arteterapie umožňuje obohatit přímou práci s uživatelem sociální služby, navázat profesionální vztah i identifikovat potřeby druhých. Trénuje pracovníky v sebereflexi alternativním způsobem, ukáže možnosti, jak lépe chápat emoční život uživatele sociální služby a jak zdravě podpořit jeho emoční projevy. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 10

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

nabídka platná k 11. 11. 2015

nabídka platná k 11. 11. 2015 nabídka platná k 11. 11. 2015 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10%

DIAKONICKÝ INSTITUT. Možné slevy: Pracovníci Slezské diakonie, studenti, důchodci, nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, členové AHO MSK 10% DEMENCE (AKREDITACE MPSV Č. 2010/361-PC) Č. KURZU: 5311, ČASOVÁ DOTACE: 14 HODIN ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU KLIENTA NA PODOBĚ SLUŽBY Č. KURZU: 7411, ČASOVÁ DOTACE: 16 HODIN PhDr. Mgr. Radka Kozáková Témata kurzu:

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010.

Na Nivách 7 Český Těšín 737 01 2010/0008-SP 4.1.2010 9 K-system.CZ s.r.o. 0 U Kuchyňky 180/2 Třebíč 674 01 2010/0009-I 5.1.2010. Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2010 (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) Č. Název organizace Název

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, děkuji Vám za zájem o naše

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích témat Zadavatel: Charita Zábřeh Zakázka: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh Projekt: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více