Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/ MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858"

Transkript

1 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE, ČASOVÁ DOTACE 1. Efektivní vyjednávání a řešení konfliktních situací (2011/1588-PC/SP/VP 8 hod.) 2. IP individuální práce s uživateli (2011/1696-PC/SP/VP 7 hod.) 3. IP ochrana práv uživatele (2011/1697-PC/SP/VP 7 hod.) 4. IP tvorba individuálního plánu (2011/1694-PC/SP/VP 7 hod.) 5. Právní minimum pro sociální pracovníky (2011/1695-PC/SP/VP 12 hod.) 6. Prevence syndromu vyhoření (2011/1581-SP/VP 8 hod.) 7. Provázení umírajících (2011/1584-PC/SP/VP 7 hod.) 8. Sexualita osob s mentálním postižením (2011/1585-PC/SP/VP 8 hod.) 9. Specifika komunikace se seniory (2011/1587-PC/SP/VP 7 hod.) 10. Spirituální péče (2011/1582-PC/SP/VP 7 hod.) 11. Šetrná sebeobrana (2011/1589-PC/SP/VP 8 hod.) 12. Tvorba sociálně-aktivizačního programu pro seniory (2011/1590-PC/SP/VP 7 hod.) 13. Úvod do alternativní komunikace (2011/1692-PC/SP/VP 10 hod.) 14. Úvod do komunikačních dovedností při práci s uživatelem služby (2011/1689-PC/SP 7hod.) 15. Úvod do manažerských dovedností pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách (2011/1688-SP/VP 12 hod.) 16. Úvod do muzikoterapie (2011/1699-PC 6 hod.) 17. Úvod do práce s emocemi uživatelů sociálních (2011/1691-PC/SP/VP 7 hod.) 18. Úvod do týmové spolupráce a komunikace (2011/1693-PC/SP/VP 10 hod.) 19. Úvod do zvládání mimořádných situací s ohledem na ohrožení zdraví a života uživatele sociálních (2011/1698-PC 10 hod.) 20. Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací (2011/1690-PC/SP 8 hod.) 21. Vzdělávání ve SQSS (2011/1586-PC/SP/VP 8 hod.) 22. Bioenergetická práce s tělem a jiné bazální techniky (2012/0382-PC/VP 8 hodin) 23. Individuální plánování 2 (2012/0451-PC/SP) 24. Problematika lidí s autismem (2012/0384-PC 8 hodin) 25. Úvod do filozofie psychobiografického modelu profesora Bőhma (2012/0383-PC/PP 7 hodin) 26. Využití prvků arteterapie v aktivizačních a výchovně nepedagogických činnostech v sociálních službách 27. Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 1

2 SEZNAM KURZŮ 2014 ČÍSLO AKREDITACE, ČASOVÁ DOTACE A STRUČNÝ OBSAH KURZU, CÍLOVÁ SKUPINA EFEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Akreditace č.2011/1588-pc/sp/vp Absolvent se naučí rozpoznávat způsob a příčiny vzniku konfliktu a rozpoznávat vlastní přirozený způsob konfliktního jednání. Současně se naučí předvídat vznik konfliktu a připravit se na jeho řešení. Díky praktickým nácvikům se seznámí s modelovými situacemi, v nichž si může vyzkoušet zvládání konfliktních situací a získat při nich dostatečnou sebejistotu. Absolvent by měl tyto znalosti začít používat v praxi a postupně je zahrnovat do svého běžného chování a jednání. IP INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S UŽIVATELEM SLUŽBY Akreditace č. 2011/1696-PC/SP/VP Absolvent bude ovládat metody a techniky rozdílných přístupů k jednotlivým uživatelům sociálních, naučí se zjišťovat jejich potřeby a pracovat s nimi. Pracovník se naučí rozlišit rozdíl mezi přáním, potřebou a osobním cílem uživatele služby a zároveň sjednotit proces individuálního plánování v celé organizaci, zakomponovat do standardu kvality č. 5. IP - OCHRANA PRÁV OSOB Akreditace č. 2011/1697-PC/SP/VP Absolvent bude seznámen s problematikou ochrany práv uživatele sociálních, naučí se orientovat v základních principech práv a svobod uživatelů s vazbou na standardy kvality. Bude schopen v praxi uplatňovat znalosti základních práv dokumentů v oblasti ochrany práv a svobod uživatele. Zároveň bude umět propojit tuto praxi se standardem kvality č.2. ochrana práv osob. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 2

3 IP TVORBA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Akreditace č. 2011/1694-PC/SP/VP Absolvent kurzu bude ovládat metody a techniky tvorby individuálních plánů, bude schopen je tvořit, vést a pracovat s nimi, v souladu s individuálními potřebami uživatelů, v návaznosti na týmovou spolupráci. Sjednocení v rámci celé organizace v jednotné metodice standardu kvality č. 5 IP. PRÁVNÍ MINIMUM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Akreditace 2011/1695-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 12 vyučovacích hodin Absolvent je seznámen s praktickými postupy v souladu s legislativou. Dokáže díky nim předcházet vzniku možných právních sporů, získat základní právní povědomí o vybraných kapitolách zákona o sociálních službách a souvisejících právních předpisech, včetně standardů kvality sociálních, řešení modelových příkladů a situací z praxe účastníků kurzu. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ Akreditace č.2011/1581-sp/vp Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci Prevence syndromu vyhoření naučí pracovníky, jak nevyhořet v pomáhající profesi. Náplní kurzu je znalost prevence vyhoření a především dovednost ji aplikovat Účastníci kurzu pochopí vznik, vývoj, příznaky a projevy syndromu vyhoření. Porozumění a orientace v problematice syndromu učí rozpoznat zdroje ohrožení. Dalším zajímavým tématem kurzu je rozvoj kvality profesionální práce ve vztahu k uživateli služby. PROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH Akreditace č.2011/1584-pc/sp/vp Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci Absolvent se naučí porozumět a ovládat základní principy péče o dlouhodobě nemocné. Profesionálně SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 3

4 zvládat přístup k těžce nemocným a umírajícím klientům. Pochopit smrt jako téma nedílné součásti životního procesu, s níž je třeba dále pracovat. Naučí se, jak používat možnosti psychohygieny při práci s umírajícími a těžce nemocnými, osvojí si principy zvládání problematické komunikace a vyjadřování při kontaktu s těžce nemocnými a umírajícími. SEXUALITA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Akreditace 2011/1585-PC/SP/VP Absolvent získá základní informace o specificích sexuality u osob s mentálním postižením, lépe porozumí psychologii a sexualitě osob s mentálním postižením. Naučí se ovládat základní přístupy k tomuto tématu a ty používat v běžné praxi. Cílem kurzu je pochopit mentální postižení a psychologie osob s mentálním postižením. Porozumět faktorům vývoje. Seznámit se a porozumět projevům sexuality osob s mentálním postižením a umět zvolit přístup v souladu se standardy kvality. SPECIFIKA KOMUNIKACE SE SENIORY Akreditace č.2011/1587-pc/sp/vp Absolvent bude mít obsáhlé povědomí o charakteru komunikace se seniory, o problematice stárnutí. V praxi se v této oblasti bude orientovat, využívat znalosti při své každodenní práci s cílem vycházet ze specifických potřeb uživatelů a co nejvyšší kvality práce. Cílem je naučit absolventa kurzu využít komunikačních dovedností při práci s uživatelem v procesu individuálního plánování s využitím alternativní komunikace. SPIRITUÁLNÍ PÉČE Akreditace 2011/1582-PC/SP/VP Absolvent lépe porozumí významu spirituální péče v sociálních službách, naučí se rozlišovat důvody, kdy je využití spirituální péče nejvhodnější, a v praxi pak dokáže lépe rozlišovat, kdy a jak muže být náboženská víra pomocí a kdy muže nemocné zatěžovat. Bude schopen věřícím jednotlivých denominací porozumět v jejich potřebách. Uvědomí si, spirituální potřeby jako niterné potřeby každého z nás. Vymezení pojmů spirituální náboženský. Jednotlivá náboženství v ČR, potřeby jejich věřících, křesťanský pohled na nemoc a smrt, možnosti podpory. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 4

5 ŠETRNÁ SEBEOBRANA Akreditace 2011/1589-PC/SP/VP Absolvent se naučí zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje jeho zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany. Osvojí si techniky fyzických úchopů teoreticky i prakticky v rámci jejich procvičení. Bude seznámen s příklady situací, ve kterých je vhodné techniku fyzických úchopů uplatnit a dokáže je použít v praxi. Naučit se uplatňovat pravidla šetrné sebeobrany, včetně pravidla bezpečného přístupu k uživateli s rizikem v chování. TVORBA SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU PRO SENIORY Akreditace 2011/1590-PC/SP/VP Absolvent se naučí ovládat techniky aktivizačních programů a metody komunikace se seniory. Bude dostatečně informovaný o aktivitě ve stáří, motivaci k činnostem ve vyšším věku a významu psychické a fyzické aktivity ve stáří. Pochopí, které aktivity jsou vhodné pro osoby se specifickými požadavky a potřebami. Naučí se rozvíjet zájmové oblasti klienta prostřednictvím zapojení do vhodných aktivit v souladu s nabídkou organizace, potřebami klienta a ochranou práv osob a lidskou důstojností ÚVOD DO ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE Akreditace 2011/1692-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Absolvent po ukončení kurzu získá základní znalosti pro navázání kontaktu s nekomunikujícími lidmi, seznámí se detailně s přehledem podpůrných pomůcek a díky praktickému nácviku komunikačních technik si osvojí si základy alternativní a augmentativní komunikace. Naučí se jak pracovat v komunikaci s využíváním obrázků k nonverbální i verbální komunikaci s klienty, symbolické využití a možnosti komunikačního využití (fotografie, obrázky, piktogramy, komunikační tabulky, komunikační kniha) motivační prvky a fáze učení. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 5

6 ÚVOD DO KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PŘI PRÁCI S UŽIVATELEM SLUŽBY Akreditace č. 2011/1689-PC/SP Absolvent bude obeznámen s pravidly efektivní komunikace s uživatelem, se zásadami účinného jednání a principy nejčastějších bariér v komunikaci. Naučí se vycházet při komunikaci z možností, schopností a dovedností samotného uživatele služby, bude umět přihlédnout k jeho aktuálním potřebám, zdrojům i rizikům. Při komunikaci s klientem se naučí uplatňovat především etický rozměr a profesionální způsoby práce. Naučí se využívat komunikační dovednosti jako nástroj procesu individuálního plánování. ÚVOD DO MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditace č. 2011/1688-SP/VP Časová dotace kurzu: 12 vyučovacích hodin Cílová skupina: sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních Cílem kurzu je prohloubení dosavadních znalostí v metodách managerského řízení příspěvkové organizace (organizace poskytující sociální služby), osvojení si praktických metod managerského postupu, komunikace, metodiky a supervize. Základní orientace v systému finančního řízení a fundraisingu. ÚVOD DO MUZIKOTERAPIE Akreditace č. 2011/1699-PC Časová dotace kurzu: 6 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Cílem kurzu je získat základní informace o alternativních terapeutických metodách, pochopit působení hudby na psychiku člověka, seznámit se s ukázkami metod muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, pochopit souvislosti sebezkušenosti pracovníka s adekvátním využitím této metody v praxi při práci s uživateli. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 6

7 ÚVOD DO PRÁCE S EMOCEMI UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditace č. 2011/1691-PC/SP/VP Absolvent je informován o tom, jak rozpoznávat a pracovat s emocemi uživatele, vedoucími k vyhrocení situace, je informován o způsobech a možnostech minimalizace rizik spojených s projevy agresivity ze strany uživatele či jiného rizikového chování, získá přehled o projevech a emocích uživatele služby, je informován o vhodné prevenci i opatřeních, je obeznámen s tím, jak se dá cíleně pracovat s emocemi a na co je možné se dopředu připravit. ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE Akreditace č. 2011/1693-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Absolvent získá základní znalosti v problematice komunikace v týmu, osvojí si zásady a systémy ideální funkčnosti týmu a vlivu každého člena na výsledný efekt, s nimiž bude umět v praxi zacházet. Vyjasní se definování podstaty týmu a týmové spolupráce, týmové role, kompetence a profily pracovních míst, práce s organizační strukturou, efektivní vedení porad. Popis rolí jednotlivce v týmu, zásady komunikace v týmu, kompetence, hodnocení pracovníků, komunikační dovednosti podřízený x nadřízený x klient. Vyjasnění toho jaké jsou typy a zdroje konfliktu při jednání v týmu, zásady asertivity. ÚVOD DO ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ S OHLEDEM NA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Akreditace č.2011/1698-pc Časová dotace kurzu: 10 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Absolvent je po ukončení kurzu schopen správně reagovat v život ohrožujících situacích, v nichž se dokáže rychle zorientovat a zvolit nejlepší řešení, ovládá základy zachraňujících technik a umí vhodně ošetřit zranění a úrazy. Úvod do problematiky obecných zásad poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 7

8 ÚVOD DO ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Akreditace č.2011/1690-pc/sp Absolvent je obeznámen s pravidly efektivní komunikace, je seznámen s pravidly úspěšného zvládnutí obtížné komunikační situace a jejich prevence, je informován o tom, jak při rozhovorech postupovat systematicky, hledat možné alternativy pro řešení obtížných komunikačních situací, je seznámen se základními způsoby předávání informací a druhy komunikace, včetně druhů komunikačních bariér. Nácvik komunikačních dovedností je zacílen na zásady komunikace v rámci individuálního plánování (zjišťování přání, mapování potřeb, ověřování si cílů, společná tvorba individuálního plánu bez tzv."obtěžování" klienta), dále s ohledem na role a kompetence (jasnost a cíle pracovních pozic, hierarchie pracovních pozic na pracovišti, kompetence pracovních rolí, hranice, přímá práce s klientem) VZDĚLÁVÁNÍ VE SQSS Akreditace č.2011/1586-pc/sp/vp Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům informace o Standardech kvality sociálních v rámci zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Seznámit účastníky s podmínkami výkonu sociální služby dle Standardů kvality sociálních. Seznámení se standardy kvality sociálních s důrazem zejména na kritická kritéria, seznámení s tím, jak se standardy kvality zavádějí do praxe. BIOENERGETICKÁ PRÁCE S TĚLEM A JINÉ MASÁŽNÍ TECHNIKY Akreditace č. 2012/0382-PC/VP Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům alternativní metody terapie, Seznámit účastníky s tím, jak se pracuje s dotykem, uvědomění si tělesných potřeb, hranic a smyslů. Integrace prvků bioenergetické práce s tělem a jiných masážních technik, včetně prvků bazální stimulace a její využití v přímé obslužné péči. Seznámení s relaxačními masážními technikami, biorelles, masážemi na prohloubení dechu, otevření dechového prostoru. Seznámení s působením relaxačních technik a masážemi na odvedení tělesného a psychického napětí. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 8

9 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Akreditace č. (2012/0451-PC/SP) Časová dotace kurzu: 24 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je nácvik a upevnění dovednosti tvorby individuálního plánu. Naučit se vycházet z individuálního přístupu k uživateli služby, hájit jeho práva a zájmy, pochopit rozdíl mezi přáním, potřebou a cílem. Naučit se identifikovat a zaznamenat individuální potřeby do individuálního plánu jako společný proces s uživatelem, definovat dojednanou podpora. Umět pracovat s hodnocením individuálního plánu. PROBLEMATIKA LIDÍ S AUTISMEM Akreditace č. 2012/0384-PC Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách Cílem kurzu je seznámit účastníky s autismem, specifika tohoto druhu onemocnění, psychologií osob s postižením autismu. Naučit se uplatňovat v praxi profesionální přístup k těmto osobám a uplatňovat v tomto ohledu i efektivní komunikaci.zprostředkovat účastníkům praktické a teoretické znalosti o tomto postižení. ÚVOD DO FILOZOFIE PSYCHOBIOGRAFICKÉHO MODELU PROFESORA BŐHMA Akreditace č. 2012/0383-PC/PP Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je rozšířit úhel pohledu na seniory, naučit se správně rozpoznat schopnosti s dovednosti klienta. Seznámit účastníky s teoretickým základem modelu profesora Böhma. Vysvětlit pojem biografie klienta. Naučit se pochopit správné postupy práce s psychikou klienta i re-aktivizaci psychických schopností člověka. Umět zařadit do svých pracovních metod i práce s životním příběhem klienta, s emocionálním podtextem. Porozumět definici správného aplikace této metody. Na základě znalostí a využití biografie v péči o seniora lépe používat lidský a respektující přístup, včetně důstojnosti ve stáří. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 9

10 SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ Akreditace č. 2013/0382-PC/SP/VP Časová dotace kurzu: 16 vyučovacích hodin Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních a sociální pracovníci Cílem kurzu je pochopit zásady spolupráce a úspěšné a efektivní komunikace s rodinnými příslušníky uživatele. Absolvent se naučí rozvíjet prvky spolupráce s rodinnými příslušníky, vycházet z aktuální leckdy obtížné situace rodinných příslušníků a zvládnout i obtížné komunikační situace, včetně jejich prevence. Naučí se, jak při rozhovorech postupovat, hledat možné alternativy, podporovat proces spolupráce i komunikace. Nácvik komunikačních dovedností je zacílen na zásady spolupráce v souladu s individuálním přístupem k uživateli i rodinným příslušníkům v rámci individuálního plánování. VYUŽITÍ PRVKŮ ARTETERAPIE V AKTIVIZAČNÍCH A VÝCHOVNĚ NEPEDAGOGICKÝCH ČINNOSTECH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditace č. 2013/0381-PC/SP-VP Časová dotace kurzu: 40 vyučovacích hodin Absolvent kurzu získá nástroje kreativní formy práce s uživateli. Naučí se pracovat se sebevyjádřením emocí a jejich snadnějšímu pochopení a přijetí. Absolvent kurzu získá pomocí sebezkušenosti náhled na projevy emocí a možnosti kreativní formy práce s nimi. Tento způsob práce lze využít např. v alternativní komunikaci, při společné tvorbě piktogramů nebo při výchovně nepedagogické či aktivizační činnosti. Arteterapii je možné zařadit i jako sebezkušenost, která rozvíjí dovednosti i osobnost pracovníka v pomáhající profesi a jeho tvořivost. Arteterapie umožňuje obohatit přímou práci s uživatelem sociální služby, navázat profesionální vztah i identifikovat potřeby druhých. Trénuje pracovníky v sebereflexi alternativním způsobem, ukáže možnosti, jak lépe chápat emoční život uživatele sociální služby a jak zdravě podpořit jeho emoční projevy. SEZNAM A STRUČNÝ OBSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ Mgr. Jana Merhautová Stránka 10

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Podpora sociálním pracovníkům - výstupy workshopu

Podpora sociálním pracovníkům - výstupy workshopu Podpora sociálním pracovníkům - výstupy workshopu Co dělá sociálního pracovníka profesionálem Pozice sociálních pracovníků ÚSC prochází v současnosti, v době sociální reformy, proměnou, přesto můžeme pojmenovat

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě Podnikání se může vyvíjet různě Co dělal dobře? Co dělal špatně? Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na SPŠ Zlín a výsledky aplikovat u dalších SŠ ve ZK. Projekt je realizován

Více

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2012 PROSINEC 2012 GALILEO TRAINING s.r.o. Aviation House, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1 tel: 222 250 670, 244 471 987 e-mail:training@galileoczsk.cz http://www.galileotraining.org

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2015 1 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření pro pěstouny Cíl kurzu: Poskytnout

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více