PROGRAM EVROPA PRO OBČANY PRŮVODCE PROGRAMEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM EVROPA PRO OBČANY PRŮVODCE PROGRAMEM"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE Vzdělávání a kultura PROGRAM Evropa pro občany PROGRAM EVROPA PRO OBČANY PRŮVODCE PROGRAMEM Verze platná k 1. lednu

2 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 OBSAH PRŮVODCE PROGRAMEM...1 Účel a struktura průvodce programem...1 ODDÍL A...3 OBECNÝ PŘEHLED...3 Co je program Evropa pro občany?...4 Cíle programu Evropa pro občany...5 Prioritní témata programu Evropa pro občany...6 Horizontální rysy programu Evropa pro občany...8 ODDÍL B...14 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU...14 EVROPA PRO OBČANY...14 Kdo provádí program Evropa pro občany?...15 Jaký rozpočet je k dispozici?...16 Kdo se může účastnit programu Evropa pro občany?...17 Obecné výběrové postupy...20 Obecná pravidla...23 ODDÍL C...28 AKCE PROGRAMU...28 AKCE 1 AKTIVNÍ OBČANÉ PRO EVROPU...29 Jaké jsou cíle této akce?...29 Opatření 1 Partnerství měst...30 Opatření 1.1. Setkávání občanů v rámci partnerských měst...31 Opatření 1.2. Sítě partnerských měst...41 Opatření 2 Projekty občanů a podpůrná opatření...50 Opatření 2.1. Projekty občanů...50 Opatření 2.2. Podpůrná opatření...59 AKCE 2 AKTIVNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST V EVROPĚ...70 Jaké jsou cíle akce?...70 Opatření 1 a 2: Strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislých skupin odborníků) a organizací občanské společnosti na evropské úrovni...71 Opatření 3: Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti...72 AKCE 3 SPOLEČNĚ PRO EVROPU...90 Jaké jsou cíle akce?...90 AKCE 4 AKTIVNÍ EVROPSKÁ PAMĚŤ...91 Konkrétní cíle...91

3 Účel a struktura průvodce programem Účelem tohoto průvodce programem je představit všem zúčastněným stranám obsah programu Evropa pro občany, jakož i postupy a podmínky pro předložení žádosti o grant v rámci jeho různých akcí a opatření. Průvodce programem má tři části: oddíl A, který je důležitým úvodem do programu a jeho obecných a konkrétních cílů, prioritních témat a horizontálních rysů; oddíl B, který poskytuje důležité obecné informace o provádění programu, včetně finančních a právních podmínek; oddíl C, který obsahuje podrobné informace o různých akcích a opatřeních podle tohoto programu. Pro určité akce nebo opatření, jejichž forma podléhá důležitým vývojovým změnám, mohou být zveřejněny zvláštní výzvy k podávání návrhů, s časově omezenou platností, podle nichž mohou být žádosti zasílány do stanoveného data. Tyto výzvy proto nemohou být součástí tohoto průvodce programem, který se vztahuje na celou dobu trvání programu. Tento průvodce nicméně předkládá obecný nástin akcí a opatření, které budou předmětem takové zvláštní výzvy k podávání návrhů, a případně uvádí odkaz na příslušnou výzvu. 1

4 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince

5 Oddíl A Obecný přehled 3

6 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Co je program Evropa pro občany? Rozhodnutím č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 Evropský parlament a Rada přijaly program Evropa pro občany na období , který zavedl právní rámec na podporu široké škály činností a organizací propagujících aktivní evropské občanství, tedy zapojení občanů a organizací občanské společnosti do procesu evropské integrace. Program Evropa pro občany staví na zkušenostech z dřívějšího programu, který probíhal v období 2004 až Současný program Komise navrhla po rozsáhlých konzultacích s různými zúčastněnými stranami a po hodnocení ex ante, kterým určila potřebu zásahu na úrovni Společenství a očekávaný dopad programu v daném odvětví. Díky těmto zkušenostem a ohlasům prokazuje tento program druhé generace určitou úroveň zralosti a kombinuje kontinuitu s inovací. Program bude prováděn v období 2007 až

7 Cíle programu Evropa pro občany Obecné cíle Obecné cíle programu Evropa pro občany mají přispět k těmto záměrům: poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování demokratické a do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitosti, a rozvíjet tak občanství Evropské unie, rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury, podporovat pocit spoluvlastnictví Evropské unie mezi jejími občany, posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami. Konkrétní cíle Program má tyto konkrétní cíle, které by měly být uskutečňovány na nadnárodní úrovni: setkávání občanů z různých místních společenství po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost, podpora činnosti, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím, demokracií, společnými hodnotami, historií a kulturou prostřednictvím spolupráce organizací občanské společnosti na evropské úrovni, přiblížení Evropy jejím občanům tím, že budou propagovány evropské hodnoty a úspěchy a zároveň bude uchovávána vzpomínka na její minulost, podpora spolupráce mezi občany a organizacemi občanské společnosti ze všech zúčastněných zemí, příspěvek k mezikulturnímu dialogu a zdůrazňování rozmanitosti i jednoty Evropy, přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat činnostem, které se zaměřují na vytváření užších vazeb mezi občany členských států Evropské unie ve složení k 30. dubnu 2004 a občanů členských států, které přistoupily po tomto datu. 5

8 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Prioritní témata programu Evropa pro občany Podle tohoto programu jsou prioritou určitá témata, která mají zvláštní význam pro rozvoj aktivního evropského občanství. Zaměřením na tato témata se podpoří synergie projektů, které řeší stejnou problematiku a zajistí viditelnost a dopad podporovaných činností a programu obecně. Žadatelé jsou v rámci tohoto programu vyzýváni k tomu, aby se ve svých projektech zaměřili na jedno nebo na více prioritních témat. Program však zůstává otevřený inovačním, zdola organizovaným projektům, které nespadají pod tato prioritní témata. Tato témata budou platná po celou dobu trvání programu, a budou mít proto trvalý charakter. Způsob, jakým budou tyto otázky řešeny, však bude záviset na konkrétních akcích nebo na vývoji v dané oblasti. Aby byla zachována možnost reagovat na nová nebo velmi specifická témata objevující se v evropské agendě, mohou se také v rámci tohoto programu vyhlašovat roční priority s omezenou dobou platnosti. Jsou zveřejněny na internetové stránce agentury EACEA. Trvalá témata Podle tohoto programu budou mít přednost tato témata: Budoucnost Evropské unie a jejích základních hodnot Významné a prudké změny Evropské unie si vynucují zapojení občanů a organizací občanské společnosti do hlubokých, dlouho trvajících úvah o budoucnosti Evropy. V roce 2005 to uznaly hlavy států a vlád, když iniciovaly úvahy o budoucnosti Evropy poté, co byl zastaven ratifikační proces ústavy. Na podporu těchto úvah navrhla Komise plán D 1 na posílení dialogu, diskusí a demokracie v Evropě. Program Evropa pro občany je v této souvislosti důležitým nástrojem. Může být využit k zahájení strukturovaného dialogu ve společnostech s cílem posílit pocit spoluvlastnictví Evropské unie mezi jejími občany, jak je uvedeno v cílech programu. Vize budoucnosti Evropské unie je samozřejmě spojena s jejími základními hodnotami. Tato trvalá priorita proto zahrnuje rovněž dialog a akce týkající se základních hodnot, jako jsou lidská práva, tolerance, solidarita a boj proti rasismu a xenofobii. Aktivní evropské občanství: účast a demokracie v Evropě Koncepce aktivního evropského občanství představuje podstatu tohoto programu. O koncepci aktivního evropského občanství je třeba dále uvažovat, stejně jako vyvíjet nástroje a modely přizpůsobené pro aktivní účast občanů na budování Evropy na všech úrovních. Proto jsou otázky aktivního evropského občanství, účasti a demokracie trvalou prioritou tohoto programu. Tyto otázky budou řešeny studiemi a úvahami, stejně jako projekty zapojujícími občany a organizace občanské společnosti. 1 KOM(2005)0494 v konečném znění z 13. října 2005: Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi. 6

9 Mezikulturní dialog Úspěšné rozšiřování Evropské unie, zvýšená mobilita, která je výsledkem jednotného trhu, a staré i nové migrační toky zvyšují vzájemné působení mezi evropskými občany. Díky tomu by se občané měli plně rozvíjet ve společnosti založené na větší solidaritě. Podpora účasti každého občana na mezikulturním dialogu prostřednictvím strukturované spolupráce s občanskou společností má zásadní význam pro vytváření evropské identity a rozvoj rozdílných forem různých aspektů sounáležitosti ke společenství. Evropští občané by si měli být vědomi významu rozvoje aktivního evropského občanství, které je otevřené světu, respektuje kulturní rozmanitost a je založené na společných hodnotách Evropské unie. Blahobyt lidí v Evropě: zaměstnanost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj Evropské společnosti se prudce mění. Společnými výzvami pro ně jsou problémy jako globalizace, přechod na hospodářství založené na znalostech, demografický vývoj, přistěhovalectví či rostoucí individualismus. V této souvislosti přijala Evropská unie jasnou strategii, aby mohla těmto výzvám čelit: Lisabonskou agendu. Ta vyhlásila pro EU cíl stát se na světě nejvíce konkurenceschopným hospodářstvím založeným na znalostech. Program Evropa pro občany bude podporovat akce zabývající se těmito otázkami, které propůjčí každodenním životním zkušenostem lidí evropskou perspektivu a ukážou, jak může EU zlepšit jejich blahobyt ve vyvíjejícím se prostředí. Účinky politik EU ve společnostech Program má za cíl přiblížit Evropu jejím občanům. Důležitým aspektem tohoto záměru je zvýšení povědomí občanů o výsledcích, kterých bylo dosaženo evropskými politikami a akcemi v různých oblastech. Program by proto měl podporovat akce, které poskytují občanům příležitosti k poznání, diskusi, hodnocení a formulaci názorů na tyto výsledky. 7

10 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Horizontální rysy programu Evropa pro občany Navrhovatelé projektů by měli při provádění projektů v rámci programu Evropa pro občany brát v úvahu tyto důležité horizontální rysy. Evropské hodnoty Aby občané plně podporovali evropskou integraci a rozvíjeli svůj pocit sounáležitosti k Evropské unii, je důležité upřednostnit společné evropské hodnoty, historii a kulturu. K těmto hodnotám patří svoboda, demokracie a dodržování lidských práv, kulturní rozmanitost, tolerance a solidarita. Navrhovatelé projektů jsou žádáni, aby posoudili, jak by se mohly tyto hodnoty odrážet v jejich projektech. Zvláštní pozornost by měla být věnována boji proti rasismu, xenofobii a nesnášenlivosti. Informální učení pro aktivní evropské občanství Program Evropa pro občany poskytuje občanům významné příležitosti k nabytí dovedností a schopností v evropském kontextu, prostřednictvím informálního učení a neformálního vzdělávaní. Projekty vypracované v rámci tohoto programu pravděpodobně umožní rozvoj pozitivního postoje vůči odlišným kulturám a společnostem, ocenění rozmanitosti a kulturních odlišností a také zájem o komunikaci mezi kulturami. Program tedy respektuje ducha doporučení 2 Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které zdůrazňuje osm klíčových schopností, jako jsou znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro to, aby se občané mohli podílet efektivním a konstruktivním způsobem na společenském a pracovním životě a tak bylo podporováno jejich zvýšené zapojení do společnosti. Například přípravou a účastí na vícenárodních setkáních občanů v rámci partnerství měst si občané budou rozvíjet nové dovednosti pro spolupráci s lidmi pocházejícími z různých zemí a oblastí. Zapojením do skupiny občanů na evropské úrovni budou občané rozvíjet své poznání evropských otázek a budou pak pravděpodobně ochotni podílet se aktivněji na všech úrovních demokratického rozhodování. Dobrovolná činnost výraz aktivního evropského občanství Dobrovolná činnost je základním prvkem aktivního občanství: tím, že věnují vlastní čas ve prospěch druhých, slouží dobrovolníci svému společenství a hrají aktivní roli ve společnosti. Rozvíjejí si tak smysl sounáležitosti ke společenství a osvojují si také pocit spoluvlastnictví. Dobrovolná činnost je proto zvlášť silným prostředkem k rozvoji závazku občanů vůči své společnosti a jejímu politickému životu. Organizace občanské společnosti, sdružení sledující obecný evropský zájem, sdružení partnerských měst a jiné zúčastněné organizace se často opírají při provádění a rozvíjejí své činnosti o dobrovolnou práci. Proto je v tomto programu věnována podpoře dobrovolné činnosti zvláštní pozornost. 2 Úř. věst. L 394/10, doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). 8

11 Nadnárodnost a místní dimenze S aktivním evropským občanstvím je možné se setkat jen v prostředí překračujícím hranice národního vidění. Nadnárodnost proto představuje důležitý rys tohoto programu, který se dá vyjádřit různými způsoby: téma projektu může být nadnárodní tím, že řeší problém z evropské perspektivy nebo srovnává rozdílné národní názory. Takové nadnárodní téma může být řešeno tak, že se dá slovo přímo osobám z různých národních prostředí, nebo osobám, které mají originální, nadnárodní pohled na věc; nadnárodnost může také vyplývat z charakteru navrhovatelů projektu; projekt může být ve skutečnosti připraven a prováděn formou spolupráce řady partnerských organizací, které pocházejí z různých zúčastněných zemí; nadnárodnosti je možné také dosáhnout zajištěním, aby byl projekt zaměřen přímo na veřejnost v různých zemích nebo z různých zemí, nebo šířením výsledků projektu přes hranice, a tudíž nepřímým oslovením evropského publika. Navrhovatelé projektů jsou vyzýváni k posílení nadnárodní dimenze svého projektu, pokud možno kombinací výše uvedených charakteristik. Tato nadnárodní dimenze by měla být doprovázena silnou místní dimenzí. Pro záměr pomoci překlenout odstup mezi nimi a Evropskou unií je zvláště důležité, aby se projekty nebo činnosti podporované tímto programem dotkly občanů v jejich každodenním životě, přitom v otázkách, které jsou pro ně významné. Kulturní a jazyková rozmanitost Evropská komise se zavázala podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost prostřednictvím různých iniciativ a programů. Program Evropa pro občany může přispět k dosažení těchto cílů sdružováním evropských občanů různých národností a jazyků a tím, že jim poskytne příležitost k účasti na společných činnostech. Účast na takovém projektu by měla zvýšit povědomí o bohatosti kulturního a jazykového prostředí v Evropě. Měla by také prohlubovat vzájemné porozumění a toleranci a tím přispívat k vytváření respektující, dynamické a mnohostranné evropské identity. Navrhovatelé projektů jsou vyzývání k tomu, aby ve své žádosti uváděli, jak budou tyto otázky řešit. Vzájemné obohacování Tento program má jasné a soudržné cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím různých, doplňujících se akcí. Tyto akce oslovují různé druhy organizací. Spoluprací těchto různých druhů organizací při provádění programu lze dosáhnout synergie a většího multiplikačního efektu. Například konference partnerských měst zaměřená na sociální otázky by mohla mít prospěch z účasti místních sdružení, která působí na tomto poli. Nezávislá skupina odborníků (think-tank) by mohla spolupracovat s evropskou nevládní organizací při zavádění nových metod účasti občanů. Sdružení, které má na starosti památník věnovaný deportacím, by mohlo propojit občany z partnerských měst prostřednictvím vzpomínkové akce. Potenciál tzv. vzájemného obohacování je velmi významný. Projekty zapojující různé druhy organizací si proto zaslouží zvláštní pozornost. 9

12 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Rovný přístup k programu Zásada nediskriminace patří k základním právům Evropské unie. Boj proti diskriminaci je hlavním prvkem programu Evropa pro občany, zaměřeného na všechny občany. Projekty by proto měly být přístupné pro všechny evropské občany, včetně osob s povolením k pobytu, bez jakékoli formy diskriminace podle pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Navrhovatelé projektů by měli věnovat náležitou pozornost potřebě prosazovat rovné příležitosti pro všechny, se zvláštním důrazem na rovnost mezi muži a ženami a na starší občany. Zásada rovného přístupu k programu nebrání tomu, aby byly granty udělovány na činnosti, které se zaměřují především na určité cílové skupiny (jako jsou zdravotně postižení lidé, mladí lidé, ženy atd.). Rovnost žen a mužů Evropská komise opravdu aktivně prosazuje rovné příležitosti pro všechny a zejména pak rovnost mezi ženami a muži. Všechny členské státy se rozhodly zahrnout zásadu rovnosti žen a mužů (neboli rovnost pohlaví ) do všech politik a akcí na úrovni Evropské unie, zejména v oblasti vzdělávání a kultury. Cílem programu Evropa pro občany je dosažení vyváženého zapojení mužů a žen do podporovaných projektů, a to nejen celkově, ale i v rámci každého opatření. Na úrovni programu to znamená, že by měla být v maximální možné míře přijímána vhodná opatření ke stimulaci zájmu a účasti méně zastoupeného pohlaví na každém opatření. Mezigenerační solidarita Demografické změny jsou jednou z velkých výzev, které čekají Evropu v nadcházejících letech a představují hrozbu pro soudržnost společnosti. Cílů tohoto programu nemůže být uspokojivě dosaženo, pokud by zůstala velká skupina občanů, seniorů, stranou. Navrhovatelé projektů by měli na tento problém reagovat ve svých projektech a podporovat účast starších občanů. Tito občané mají navíc plnit zvláštní úlohu v souvislosti s přenášením paměti pro utváření dnešní Evropy. Zvláštní pozornost by proto měla být věnována podpoře mezigenerační výměny a solidarity. Projekty by měly usilovat o co největší zapojení všech věkových skupin do navržených činností. Viditelnost, zhodnocení a šíření Viditelnost programu Všechny činnosti financované v rámci programu Evropa pro občany musí přispívat k propagaci tohoto programu. Zvýšením viditelnosti programu Evropa pro občany se například rozumí to, že činnosti a produkty financované v rámci programu musí jasně uvést, že obdržely podporu Komise (včetně formou použití evropského loga). Podpora Komise musí být zřejmá i ve vztazích se sdělovacími prostředky. 10

13 Partneři v projektu by měli využít všech příležitostí k zajištění odpovídajícího mediálního pokrytí (na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni) svých činností před i v průběhu jejich provádění. Cílem je zajistit, aby si byli všichni účastníci vědomi skutečnosti, že jsou zapojeni do evropského programu, a také širší veřejnosti ukázat, že Evropská unie podporuje kvalitní projekt, který je pro ně bezprostředně zajímavý a který by se bez této podpory nemohl uskutečnit. Viditelnost má být zajišťována hlavně v době, kdy se s projektem začíná. Proto by měl být tento aspekt začleněn do přípravy projektu. Komise bude kvůli zajištění viditelnosti tohoto programu rozvíjet spolupráci také s orgány zúčastněných zemí. Zhodnocení a šíření výsledků Zhodnocení lze definovat jako proces šíření a využití výsledků projektu s cílem optimalizovat jejich hodnotu, posílit jejich dopad a dosáhnout toho, aby z nich měl prospěch co největší možný počet evropských občanů. Toto zhodnocení má tři důsledky. Mobilizace potenciálu jednotlivých projektů: Každý projekt podporovaný tímto programem by měl vyvinout potřebné úsilí, aby bylo zajištěno jeho zhodnocení. Navrhovatelé projektů by měli uskutečnit činnosti směřující k větší viditelnosti výsledků jejich projektů, jejich lepšímu poznání a udržitelnosti. Mohli by například podporovat vhodné mediální pokrytí. Mohli by informovat nebo možná zapojit volené funkcionáře místní, regionální, národní nebo evropské úrovně. Mohli by také plánovat vyhotovení materiálů, které usnadní využití a šíření výsledků, jako jsou brožury, DVD, internetové stránky, publikace atd. Díky takovým činnostem lze zajistit, aby byly výsledky projektu nadále využívány a měly kladný vliv na co největší počet občanů po ukončení projektu. Naplánováním činností k zhodnocení jako součásti svých projektů zvýší jejich navrhovatelé kvalitu své práce a aktivně přispějí k celkovému dopadu programu Evropa pro občany. Tento aspekt bude náležitě brán v úvahu při kvalitativním hodnocení žádostí. Strukturace programu: Tento program byl sestaven tak, aby měl zajištěn co největší dopad, například stanovením priorit použitelných pro celý program nebo vytvářením sítí organizací, které mají zkušenosti ve stejné tematické oblasti. V tomto směru má zvláštní úlohu plnit akce Společně pro Evropu. Akce uskutečňované Evropskou komisí: Evropská komise provede analýzu stavu zhodnocení v rámci tohoto programu a pak uskuteční různé činnosti k posílení této dimenze a na podporu navrhovatelů projektů k tomuto účelu. 11

14 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Struktura programu Evropa pro občany K dosažení svých cílů navrhuje program Evropa pro občany čtyři akce sestávající z různých opatření. Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Tato akce je konkrétně zaměřená na činnosti, které zapojují občany. Tyto činnosti jsou rozděleny do těchto dvou druhů opatření: Partnerství měst Cílem tohoto opatření jsou činnosti, které zahrnují nebo prosazují přímou výměnu mezi evropskými občany prostřednictvím jejich účasti v činnostech v rámci partnerství měst, a podporuje vytváření sítí a spolupráci mezi partnerskými městy. Projekty občanů a podpůrná opatření V rámci tohoto opatření mohou být podporovány různé projekty, které nejsou omezeny hranicemi států ani jednotlivých odvětví a do nichž jsou přímo zapojeni občané. Tyto projekty by měly podpořit setkávání občanů z různých oborů a oblastí, kteří budou spolupracovat nebo diskutovat o společných evropských otázkách na místní i evropské úrovni. Měly by být uplatňovány inovační metody umožňující účast občanů. Aby bylo možné zlepšit partnerství měst a projekty zaměřené na občany, je nutné financovat podpůrná opatření určená k výměně poznatků o osvědčených postupech, k výměně zkušeností mezi zúčastněnými stranami a k nabytí nových dovedností. Akce 2 Aktivní občanská společnost v Evropě Tato akce je zaměřená na organizace občanské společnosti a nezávislé skupiny odborníků (think-thanky), které dostanou buď strukturální podporu na svůj pracovní program (provozní grant), nebo podporu na nadnárodní projekty (grant na činnost). Tato akce se skládá ze tří skupin opatření. Strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislých skupin odborníků) Toto opatření je určeno k posílení institucionální kapacity evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislých skupin odborníků), které jsou schopny nabízet nové myšlenky a úvahy o evropských otázkách, evropském občanství nebo evropských hodnotách. Strukturální podpora organizací občanské společnosti na evropské úrovni Toto opatření poskytne organizacím občanské společnosti evropské dimenze kapacitu a stabilitu k tomu, aby rozvíjely svou činnost na evropské úrovni. Smyslem je přispět k vývoji strukturované, soudržné a aktivní občanské společnosti na evropské úrovni. 12

15 Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti Cílem tohoto opatření je podporovat spolupráci na konkrétních projektech organizací občanské společnosti z různých zúčastněných zemí. Zapojit se může řada organizací činných na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. Akce 3 Společně pro Evropu Tato akce usiluje o prohloubení koncepce aktivního evropského občanství, o podporu jejího pochopení v celé Evropě a tím o příspěvek k přiblížení Evropy jejím občanům, a to prostřednictvím tří skupin opatření. Velmi významné akce Tímto opatřením budou podporovány akce organizované Komisí, případně ve spolupráci s členskými státy nebo jinými příslušnými partnery, které pomohou zvýšit jejich pocit sounáležitosti ke stejnému společenství a jejich angažovanost v evropském projektu. Studie S cílem lépe porozumět aktivnímu občanství na evropské úrovni bude Komise provádět studie, šetření a výzkumy veřejného mínění. Informace a nástroje pro šíření informací Prostřednictvím různých nástrojů pro šíření informací budou poskytovány komplexní informace o jednotlivých činnostech programu, o ostatních evropských akcích týkajících se problematiky občanství a o dalších souvisejících iniciativách. Akce 4 Aktivní evropská paměť Cílem této akce je ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi a připomínání obětí nacismu a stalinismu jako způsob, jak se vyrovnat s minulostí a utvářet budoucnost. 13

16 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Oddíl B Provádění programu Evropa pro občany 14

17 Kdo provádí program Evropa pro občany? Evropská komise Hlavním orgánem odpovědným za hladký průběh programu Evropa pro občany je Evropská komise. Spravuje rozpočet a průběžně, po konzultacích s programovým výborem, stanovuje priority, cíle a kritéria programu, vede a sleduje celkové provádění, následná opatření a hodnocení programu na evropské úrovni. Evropská komise se přitom opírá o výkonnou agenturu. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), zřízená rozhodnutím Evropské komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005, odpovídá za provádění většiny akcí programu Evropa pro občany. Má na starosti řízení celého životního cyklu těchto projektů. Agentura EACEA také řídí kontaktní místa programu Evropa pro občany (PEC), která odpovídají za zajištění cíleného a efektivního šíření praktických informací o provádění programu, jeho činnostech a možnostech financování mezi řadovými občany. Seznam kontaktních míst programu Evropa pro občany lze najít na internetové stránce agentury EACEA. Členské státy a další zúčastněné země Členské státy EU jsou zapojeny do provádění programu Evropa pro občany zejména prostřednictvím programového výboru, do něhož jmenují své zástupce. S programovým výborem jsou oficiálně konzultovány různé aspekty provádění programu, například navržený roční pracovní plán, výběrová kritéria a postupy, celková vyváženost mezi různými akcemi atd. Zasedání programového výboru se účastní také další země zapojené do programu, a to jako pozorovatelé bez hlasovacího práva. Členské státy a další zúčastněné země budou rovněž zapojeny do šíření informací a celkové propagace programu Evropa pro občany. Postupně by mohly být zaváděny procesy pro zajištění například šíření informací o programu a pro poskytování podpory žadatelům, které budou respektovat specifickou situaci různých zúčastněných zemí. 15

18 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Jaký rozpočet je k dispozici? Celkový rozpočet programu činí 215 milionů EUR na sedm let ( ). Roční rozpočet je předmětem rozhodnutí rozpočtových orgánů. Následující internetové stránky vám umožní sledovat jednotlivé kroky při přijímání rozpočtu. Tohoto programu se týká rozpočtová položka Rozhodnutí o zavedení programu určilo následující rozdělení celkového rozpočtu na jednotlivé akce: akce 1: přinejmenším 45 % akce 2: přibližně 31 % akce 3: přibližně 10 % akce 4: přibližně 4 % 16

19 Kdo se může účastnit programu Evropa pro občany? Přímí příjemci grantů Program je otevřen pro všechny zúčastněné strany propagující aktivní evropské občanství. Kritéria způsobilosti uplatňovaná ve vztahu k žádajícím organizacím jsou proto v tomto průvodci vymezena zvlášť pro každé opatření / dílčí opatření. Cílová skupina Program se zaměřuje na evropské občany, což pro účely tohoto programu zahrnuje občany členských států EU, občany dalších zúčastněných zemí, jakož i osoby s trvalým bydlištěm v zúčastněných zemích. 17

20 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Zúčastněné země Program je otevřen těmto zúčastněným zemím : Členské státy EU Program je otevřen členským státům Evropské unie, jmenovitě těmto zemím: Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovenská republika Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené království Další zúčastněné země Následující země se připojila k programu a je tedy způsobilá se plně účastnit všech akcí programu: Chorvatsko listopadu 2007) (od 18

21 Další potenciální zúčastněné země Program může být potenciálně otevřen také dalším zemím, zejména zemím ESVO, které jsou smluvními stranami dohody o EHP, kandidátským zemím a zemím západního Balkánu za předpokladu, že jsou splněny příslušné právní a finanční závazky. Následující seznam uvádí země, které se doposud k programu nepřipojily, ale které by se mohly potenciálně účastnit programu v budoucnu: Zúčastněné země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP) Island Lichtenštejnsko Norsko Země, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) Turecko Země západního Balkánu Srbsko Albánie Bosna a Hercegovina Černá Hora Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů

22 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Obecné výběrové postupy Všichni navrhovatelé, kteří mají v úmyslu předložit projekt, aby získali finanční podporu Evropské unie v rámci programu Evropa pro občany, by si měli tuto kapitolu, která je koncipována v souladu s ustanoveními finančního nařízení o poskytování grantů EU, pečlivě prostudovat. Pokud chcete předložit projekt v rámci programu Evropa pro občany, musíte podniknout níže uvedené kroky: zkontrolovat, že vaše žádost o schválení projektu je v souladu s kritérii programu, zkontrolovat, že vaše žádost o schválení projektu splňuje obecná pravidla a finanční podmínky, vyplnit a podat vaši žádost o schválení projektu výkonné agentuře. Kritéria programu Žádosti budou posuzovány podle těchto kritérií: kritéria způsobilosti, kritéria pro vyloučení, výběrová kritéria a kritéria pro udělení grantu. Kritéria způsobilosti Žádosti budou zkontrolovány, aby bylo jisté, že jsou v plném souladu s kritérii způsobilosti. Pokud váš projekt tato kritéria nesplní, bude zamítnut, aniž by byl dále hodnocen. Přestože některá kritéria způsobilosti jsou společná pro všechny akce a opatření programu, jiná se vztahují pouze ke konkrétním akcím nebo opatřením. Žadatelem musí být nezisková organizace. Abyste byli způsobilí, musí váš projekt splňovat kritéria způsobilosti vztahující se na akci nebo opatření, v rámci nichž žádáte o grant. Podrobné informace o kritériích způsobilosti pro konkrétní akce nebo opatření viz oddíl C tohoto průvodce. Kritéria pro vyloučení Žadatelé musí prohlásit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002), jak jsou dále vyjmenovány. Žadatelé budou vyloučeni z účasti v programu Evropa pro občany, pokud se nacházejí v jedné z těchto situací: byl na ně prohlášen konkurs, jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení s věřiteli, zastavili podnikatelskou činnost, jsou předmětem řízení týkajících se těchto záležitostí nebo se nacházejí v podobné situaci vyplývající z obdobného postupu podle vnitrostátních právních a správních předpisů, byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním, dopustili se vážného profesního pochybení, které bylo zadavatelem prokazatelně zjištěno, nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle právních předpisů státu, v němž mají sídlo, nebo podle právních předpisů státu zadavatele nebo státu, ve kterém se má uskutečnit zakázka, byli pravomocně odsouzeni za podvod, podplácení, zločinné spolčení nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství, 20

23 v souvislosti s jiným řízením při zadávání zakázek nebo řízením při udělování grantů financovaných z rozpočtu Společenství u nich bylo zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků. Žadatelé neobdrží finanční podporu, pokud v průběhu řízení o udělení grantu: jsou ve střetu zájmů, předložili nesprávné prohlášení při poskytování informací požadovaných zadavatelem jako podmínka pro účast na řízení o udělení grantu nebo tyto informace nepředložili. V souladu s články 93 až 96 finančního nařízení mohou být žadatelům, kteří předložili nesprávné prohlášení nebo u nichž bylo zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků v souvislosti s jiným řízením při zadávání zakázek, uloženy správní a finanční sankce. Tato kritéria pro vyloučení se vztahují na všechny akce a opatření programu Evropa pro občany. Aby splnili tyto předpisy, musí žadatelé podepsat čestné prohlášení potvrzující, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 finančního nařízení. Toto čestné prohlášení tvoří zvláštní oddíl formuláře žádosti. Výběrová kritéria Výběrová kritéria umožňují výkonné agentuře posoudit finanční a provozní způsobilost žadatele uskutečnit navrhovaný projekt. Tato výběrová kritéria platí pro všechny akce a opatření programu Evropa pro občany. Finanční způsobilostí se rozumí, že žadatel má stabilní a dostatečné finanční zdroje pro zachování své činnosti po dobu trvání projektu. Ověřování finanční způsobilosti se nevztahuje na: žadatele představující žádost o grant, jehož hodnota nepřekročí EUR, veřejné subjekty. Pokud výkonná agentura dospěje k závěru, že požadovaná finanční způsobilost posouzená na základě předložené dokumentace nebyla prokázána nebo je nedostatečná, může: si vyžádat další informace, požadovat bankovní záruku, nabídnout grantovou dohodu bez předběžného financování, zamítnout žádost. Provozní způsobilostí se rozumí podmínka, že žadatel musí prokázat, že má nezbytné kompetence a motivaci uskutečnit navrhovaný projekt. Představuje zvláštní oddíl formuláře žádosti. Kritéria pro udělení grantu Kritéria pro udělení grantu jsou ukazatele, které umožňují výkonné agentuře vyhodnotit kvalitu projektů podaných za účelem získání grantu. Na základě těchto kritérií budou granty uděleny těm projektům, které co nejvíce zvýší celkovou efektivnost programu Evropa pro občany. Kritéria pro udělení grantu uvedená v tomto průvodci vám přesně sdělují, které prvky budou brány v úvahu při posuzování kvality vašeho projektu. 21

24 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Všechna kritéria pro udělení grantu v rámci kterékoli akce nebo opatření jsou popsána v oddílu C tohoto průvodce. 22

25 Obecná pravidla Pravidla pro financování Jako všechny granty Společenství podléhají finanční příspěvky udělované v rámci programu Evropa pro občany určitým pravidlům, odvozeným z finančních nařízení 3 o souhrnném rozpočtu Evropské unie, jako jsou všeobecné podmínky pro dotace Evropské komise. Jejich uplatňování je povinné. Konkrétní nebo podrobnější informace je možné případně najít pod záhlavím jednotlivých akcí. Druhy grantů Program Evropa pro občany podporuje dva druhy grantů: granty na projekt, granty pro provozní rozpočet subjektu propagujícího aktivní evropské občanství. Výše grantu Je třeba poznamenat, že částku udělenou na základě grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu je třeba považovat za maximum, které nemůže být za žádných okolností překročeno. Konečná částka se však udělí až po analýze závěrečné zprávy a může být na základě kontroly skutečného provádění projektu snížena (například konečné granty, založené na pevných částkách, se vypočtou podle skutečného, nikoli podle předpokládaného počtu účastníků). Neziskovost Účelem nebo výsledkem udělených grantů nesmí být vytvoření zisku pro příjemce. V praxi to znamená, že: v případě, kdy jsou celkové příjmy projektu vyšší než konečné celkové náklady projektu, bude grant Společenství po analýze závěrečné zprávy úměrně snížen. Grantů 3 Úř.věst. L 248 ze dne : nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, nařízení Rady (ES Euratom) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007 a opravené právními předpisy Úř. věst. L 025, (1605/2002), Úř.věst. L 099, (1605/2002), Úř.věst. L048, (1995/2006). Úř.věst. L 357, , nařízení Komise ( ES, EURATOM) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ve znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne , nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne a nařízení Komise (ES, Euratom), č. 478/2007 ze dne opravené právním předpisem zveřejněném v Úř. věst L 345, (2342/2002). 23

26 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 vypočtených na základě paušálních částek a sazeb jednotkových nákladů se však toto pravidlo netýká; bilanční přebytek provozního rozpočtu subjektu, který čerpá provozní grant, není přípustný. Existence zisku může vést k zpětnému získání dříve vyplacených částek. Spolufinancování Grant nesmí pokrývat celé náklady projektu. Navrhovatelé musí vyjádřit svůj závazek vůči projektu hledáním i jiných finančních zdrojů kromě grantu Společenství. Mohou se toho zhostit například prostřednictvím akcí pořádaných za účelem shromažďování finančních prostředků, přidáním vlastních prostředků nebo požádáním jiných organizací o grant (např. místní nebo regionální orgány, nadace atd.). Důkaz o spolufinancování musí být zahrnut do závěrečné zprávy. Grantů vypočtených na základě paušálních částek a sazeb jednotkových nákladů se toto pravidlo netýká. Důležitými prvky u projektů uskutečňovaných z podnětu organizací činných v oblasti působnosti tohoto programu jsou často dobrovolná činnost a jiné příspěvky ve formě věcného plnění. Žadatelé jsou žádáni, aby v žádostech o grant poskytli informace o všech příspěvcích ve formě věcného plnění, protože jsou důležitými prvky, které je třeba vzít v úvahu při kvalitativním a kvantitativním hodnocení žádostí. Kvůli zjednodušení se však takové příspěvky oficiálně nezahrnují do způsobilých výdajů rozpočtu na projekt. Bez dvojího financování Každý jednotlivý projekt má nárok na získání jednoho a pouze jednoho grantu z rozpočtu Společenství na stejnou činnost. Příjemci může být na jeden rozpočtový rok udělen jen jeden provozní grant. Projekty nebo organizace, které požádaly nebo hodlají požádat o jiný grant Společenství v rámci programu Evropa pro občany nebo jiného programu evropských institucí, by to měly jasně uvést ve své žádosti a musí informovat agenturu EACEA o výsledku jejich souběžné žádosti. Projekty, které nakonec dostanou jiný grant Společenství, jsou považovány za nezpůsobilé. Na některé akce a opatření se mohou vztahovat přísnější pravidla, která jsou popsána v příslušném oddílu tohoto průvodce programem. Bez zpětné účinnosti Granty nelze udělovat se zpětnou účinností na již dokončené projekty. Grant může být udělen na projekt, který už byl zahájen, jen pokud žadatel dokáže doložit potřebnost zahájit projekt před podpisem dohody/rozhodnutí. V takových případech však nesmí výdaje způsobilé pro financování vzniknout před datem předložení žádosti o grant. Zahájení projektu před podpisem dohody/rozhodnutí jde na vrub rizika dané organizace a neznamená větší pravděpodobnost udělení grantu 24

27 Záruka Agentura EACEA může kteroukoli organizaci, které byl udělen grant, požádat nejdříve o poskytnutí záruky, aby tak omezila finanční rizika spojená s předběžnou platbou. Tuto finanční záruku, vyjádřenou v eurech, poskytne schválená banka nebo finanční instituce se sídlem v některém z členských států Evropské unie. Na žádost příjemce je možné tuto záruku nahradit společnou a solidární zárukou třetí strany nebo neodvolatelnou a bezvýhradnou společnou zárukou příjemců, kteří jsou smluvními stranami stejné grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu následně po schválení odpovědným schvalujícím úředníkem. Záruka bude uvolněna, jakmile bude předběžné financování zúčtováno proti předběžným platbám nebo platbám konečného zůstatku ve prospěch příjemce, v souladu s podmínkami stanovenými grantovou dohodou / rozhodnutím o udělení grantu. Tento požadavek se nevztahuje na veřejné subjekty. 25

28 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Další pravidla Rozhodnutí o udělení grantu a grantová dohoda Pokud je projekt schválen, příjemce obdrží buď rozhodnutí o udělení grantu, nebo grantovou dohodu v závislosti na konkrétní akci či opatření a místě, kde má sídlo. Rozhodnutí o udělení grantu je jednostranný akt o udělení podpory příjemci. Na rozdíl od dohody nemusí příjemce rozhodnutí podepsat a akci může zahájit ihned po obdržení rozhodnutí. Rozhodnutím se tedy proces urychlí. Grantová dohoda musí být podepsána příjemcem a okamžitě vrácena výkonné agentuře. Výkonná agentura bude poslední stranou, která ji podepíše. Vzorové rozhodnutí o udělení grantu a vzorovou grantovou dohodu je možné najít na této internetové stránce: Subdodávky a zadávání zakázek Aniž by tím bylo dotčeno uplatňování směrnice 2004/18/ES, v případech, kdy si provedení projektu vyžádá subdodávky nebo zadání zakázky, příjemci grantů musí zadat zakázku uchazeči, který nabízí nejvyšší efektivnost vynaložených prostředků, tedy vybrat nabídku, kteří nabízí nejlepší poměr ceny a kvality, a zároveň dbát na to, aby se zabránilo střetu zájmů. V případech, kdy si provedení projektu vyžádá zadání zakázky v hodnotě vyšší než EUR, výkonná agentura může vyzvat příjemce, aby dodržovali zvláštní pravidla, vedle pravidel uvedených v předchozím odstavci. Tato zvláštní pravidla budou založena na pravidlech, která jsou obsažena ve finančním nařízení ES a určena s náležitým zřetelem k hodnotě dotčených zakázek, poměrného rozsahu příspěvku Společenství ve vztahu k celkovým nákladům projektu a riziku. Pokud se předpokládá subdodávka, žadatel musí uvést, jestliže představuje žádost o grant, která část (části) projektu bude zajišťována subdodavatelem. Publicita Příjemci musí ve všech publikacích nebo v souvislosti s činnostmi, na které je grant použit, jasně potvrdit poskytnutí příspěvku Evropské unie. Příjemci jsou dále žádáni, aby zdůraznili jméno a logo Evropské unie, Evropské komise a programu Evropa pro občany ve všech svých publikacích, na plakátech, v programech a jiných produktech vyhotovených na základě spolufinancovaného projektu. Nebude-li tomuto požadavku plně vyhověno, může být příjemcův grant snížen. Logo Evropské unie je možné najít na této internetové stránce: 26

29 Audity Vybrané projekty mohou být podrobeny auditu. Odpovědná osoba organizace se svým podpisem zaváže poskytnout důkaz, že byl grant použit správně. EACEA, Evropská komise a Účetní dvůr Evropských společenství nebo subjekt jimi zmocněný může kdykoli v době platnosti rozhodnutí a během pěti roků po poukázání poslední platby agenturou EACEA kontrolovat, jak byl grant využit. Ochrana osobních údajů Všechny osobní údaje obsažené v grantové dohodě musí být zpracovány v souladu: s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů nebo případně s vnitrostátními předpisy země, ve které byla žádost vybrána. Tyto údaje budou zpracovány výhradně v souvislosti s prováděním a hodnocením programu, aniž by tím byla dotčena možnost předání těchto údajů subjektům odpovědným za kontrolu a audit v souladu s právními předpisy Společenství (služby vnitřního auditu, Účetní dvůr Evropských společenství, komise pro finanční nesrovnalosti, Evropský úřad pro boj proti podvodům). Dodržování uzávěrek Bude-li projekt poté, co byl schválen odložen a bude proto ukončen později než k datu uvedeném v rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohodě, je nutné výkonné agentuře předložit oficiální žádost. Ta musí vysvětlit, proč k odložení došlo, a uvést návrh pozměněného časového plánu. Žádost bude agenturou EACEA analyzována, a bude-li přijata, bude změna v rozhodnutí o udělení grantu/grantové dohodě zaslána příjemci. Dále nebudou přijaty žádosti o prodloužení projektu, jehož doba trvání překročí tři měsíce, (kromě žádostí v rámci opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerských měst). Žádosti musí být podány nejpozději dva měsíce před ukončením projektu, jak stanoví rozhodnutí/dohoda (s výjimkou žádostí v rámci opatření 1.1. Setkávání občanů v rámci partnerských měst). Formuláře žádosti Oficiální formuláře žádosti je možné si stáhnout z internetové stránky agentury EACEA: 27

30 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Oddíl C Akce programu 28

31 Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Jaké jsou cíle této akce? Tato akce je specificky zaměřená na činnosti zapojující občany v souladu s cíli programu, a zejména s následujícím konkrétním cílem: setkávání občanů z různých místních komunit po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost. Rozvíjí výměny a diskuse mezi evropskými občany z různých zemí a prostřednictvím různých prostředků. Akce je rozdělena do dvou opatření: Partnerství měst Toto opatření je založeno na využívání vazeb vytvořených na místní úrovni mezi partnerskými obcemi k podpoře výměn a spolupráce. Projekty občanů a podpůrná opatření Toto opatření hledá inovační metody účasti občanů. 29

32 Evropa pro občany- průvodce programem- aktualizovaná verze z prosince 2006 Opatření 1 Partnerství měst Partnerství měst je realitou dnešní Evropy, protože významný počet obcí je mezi sebou propojen dohodami o partnerství měst. Smyslem takového partnerství je podpora spolupráce mezi městy a vzájemného porozumění mezi jejich občany. Hnutí za rozvoj partnerství měst se vyvinulo po druhé světové válce, souběžně s pokrokem dosaženým v procesu evropské integrace. Jednou ze závažných vývojových akcí bylo utváření vazeb v podobě partnerství měst mezi členskými státy EU a zeměmi střední nebo východní Evropy po pádu Berlínské zdi, v očekávání a v rámci příprav na jejich začlenění do Evropské unie. V současné době partnerství měst tvoří jedinečnou a hustou síť v celé Evropě i mimo ni, a proto hraje zvláštní roli při řešení výzev dnešní Evropy, které se odrážejí v cílech tohoto programu. Partnerství měst se opírá o závazek občanů, ve spolupráci s jejich místními orgány a místními sdruženími. Je proto jak znakem, tak podnětem k aktivní účasti. Podporuje výměnu zkušeností o různých otázkách evropského zájmu, a poskytuje jedinečné příležitosti pro poznání každodenního života občanů v jiných evropských zemích. Díky kombinaci těchto prvků má partnerství měst skutečný potenciál prohloubit vzájemné porozumění mezi občany, posílit pocit spoluvlastnictví Evropské unie a rozvíjet vědomí evropské identity. Pro co nejlepší využití tohoto potenciálu je nutné poskytnout různým aktérům zapojeným do partnerství měst vhodný prostředek a přizpůsobit se množství potenciálních projektů. Toto opatření proto zahrnuje dva druhy činností: setkávání občanů v rámci partnerských měst, sítě partnerských měst. 30

33 Opatření 1.1. Setkávání občanů v rámci partnerských měst Konkrétní cíle Smyslem setkávání občanů v rámci partnerských měst je dát dohromady širokou škálu občanů z partnerských měst, a využít tak partnerství mezi obcemi k posílení vzájemného poznávání a porozumění mezi občany a kulturami. Tato setkání by měla vykazovat tyto znaky: Závazek pro evropskou integraci Setkávání občanů v rámci partnerských měst by měla posílit závazek účastníků ve prospěch evropské integrace. V souladu s cíli programu a jeho prioritními tématy toho lze dosáhnout například prostřednictvím: diskuse o základních idejích Evropské unie, její budoucnosti a hodnotách; poučení se z účasti na demokratickém životě Evropské unie; sdílení zkušeností o konkrétních výhodách evropské integrace na místní a individuální úrovni (dopad politiky EU ve společnostech, blahobyt lidí v Evropě atd.); projevu solidarity a rozvíjení pocitu sounáležitosti s týmž společenstvím v Evropě jako celku; výměny názorů a zkušeností v souvislosti s trvalými a ročními prioritními tématy programu; sdílení názorů na historii Evropy, vycházejících z místního pohledu, s cílem poučit se z minulosti, a utvářet tak budoucnost; poznání kulturní rozmanitosti a objevování společného kulturní dědictví Evropy. Aktivní účast Setkávání občanů v rámci partnerských měst by měla být zkušeností aktivní občanské účasti na místní úrovni;. měla by povzbudit občany, aby se více zapojili na evropské úrovni, a přispěli tak k rozvoji aktivního evropského občanství. Setkání by proto měla být založena na široké místní účasti a na aktivním zapojení účastníků do všech činností. Toho lze dosáhnout prostřednictvím: zapojení místní komunity do plánování a provádění projektu (místní sdružení, školy, dobrovolníci, hostitelské rodiny atd.), přidělení aktivní role účastníkům. Mezikulturní dialog Setkávání občanů v rámci partnerských měst by měla dokázat podporovat účast každého občana na mezikulturním dialogu prostřednictvím strukturované spolupráce s občanskou společností. Evropští občané by si měli být vědomi významu rozvoje aktivního evropského občanství, které je otevřené světu, respektuje kulturní rozmanitost a je založené na společných hodnotách Evropské unie. 31

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm PROGRAM EVROPA PRO OBČANY 2007 2013 PRŮVODCE PROGRAMEM Verze platná od ledna 2013 Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu

Více

Horizontální rysy programu Evropa pro občany

Horizontální rysy programu Evropa pro občany Horizontální rysy programu Evropa pro občany Při realizaci svých projektů v rámci programu Evropa pro občany jsou předkladatelé svých pr ojektů vyzváni, aby vzali v úvahu tyto následující, důležité horizontální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ref. Ares(2012)1266133-25/10/2012 SPECIFIKACE Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Organizace a řízení literární soutěže pro

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Struktura programu

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Ref. Ares(2013)2940338-28/08/2013 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTU PRACOVNÍ STÁŽE SPOLEČNÝ NETWORKING OTEVŘENÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-5/2013 Obsah 1. Název

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb.

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV Obecné podmínky grantového programu pro rok 2015 Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Způsob

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol

Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol Příloha I SPECIFIKACE Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol a studenty středních škol VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NÁZEV Tvorba edukativních filmů o Evropské unii pro žáky základních škol

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více