Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou"

Transkript

1 KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D.

2 Historie rozdělení Jako zdroj tepla je využíván elektrický oblouk hořící mezi elektrodou a ZM. Jde o jednu z mnoha modifikací svařování elektrickým obloukem Objev elektrického oblouku (V.V. Petrov) 1882 Svařování slitin železa el. obloukem pomocí C elektrody (N.N. Benardos) 1890 Svařování kovů elektrickým obloukem neobalenou kovovou elektrodou (N.G. Slavjanov) 1905 Stavba svařovacího generátoru Svařování kovů el. obloukem obalenou kovovou elektrodou (O. Kjelberg) 1910 až 20 Vývoj svařovacích transformátorů 1940 až 50 Vývoj stejnosměrných rotačních svařovacích zdrojů 1950 až 60 Vývoj svařovacích usměrňovačů 1970 až 80 Vývoj vysokofrekvenčních usměrňovačů Metoda 11 Obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu. Metoda 111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Metoda 112 Gravitační obloukové svařování obalenou elektrodou. Metodu 114 Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu.

3 Princip metody elektrický oblouk Elektrický oblouk lze definovat jako elektrický výboj hořící za normální teploty a tlaku okolního prostředí. Metodou MMAW lze svařovat prakticky všechny materiály a ve všech polohách.

4 Princip metody elektrický oblouk Mezi významné části elektrického oblouku patří: Katodová skvrna nacházející se na žhavém povrchu katody. Může být buď stabilní, nebo se může po povrchu přemisťovat. Proudová hustota dosahuje až 1000 A.mm -2. Oblast katodového úbytku napětí je oblastí těsně přiléhající ke katodě s tloušťkou cca 0,1 mm. Úbytek U na katodě je největší. Sloupec oblouku prostor mezi elektrodami s vysokou teplotou kde je plazma. Pokles napětí je rovnoměrný. Rozložení proudové hustoty ve sloupci má tvar Gausova rozložení. Ve sloupci se vyskytují elektrony a ionty (opačný pohyb). Oblast anodového úbytku napětí je oblast těsně přiléhající k anodě, s tloušťkou 0,001 až 0,01 mm. Zde dochází k cca 1/2 úbytku napětí proti katodě. Anodová skvrna je oblast na anodě, kde jsou pohlcovány elektrony. Pokles napětí na anodě závisí na ionizačním potenciálu plynů v oblouku. Při ionizaci vzduchu jsou katodové a anodové úbytky napětí přibližně poloviční oproti argonu, nebo CO 2. Rozdělení tepla není rovnoměrné a souvisí s dopadáním částic na elektrody. Na anodě je získáno více tepla díky ohřevu dopadem elektronů, přičemž katoda je zároveň ochlazována jejich emisí. Teplota na katodě je v rozmezí 2100 až 2400 C a na anodě v rozmezí 2300 až 2600 C.

5 Princip metody

6 Princip metody Výhody a nevýhody ručního svařování obalenou elektrodou v porovnání s ostatními obloukovými metodami: Výhody: Velmi dobrá kvalita svarových kovů, nejširší sortiment přídavných materiálů pro všechny skupiny svařovaných materiálů, velká flexibilita a rychlost nasazení, nejvyšší dostupnost, relativně nízká závislost na vlivech prostředí, maximální univerzálnost a použitelnost i v nejkoplikovanějších situacích a polohách, poměrně nízké investiční náklady. Nevýhody: Nízká produktivita, nutnost odstraňování strusky, nemožnost automatizace a mechanizace, vyšší zdravotní závadnost, požadavky na kvalifikovaný personál. Typické oblasti použití: Montážní svařování, operativně realizované práce menšího rozsahu, členité svarky, malé série a krátké svary, opravné svařování, lokální návary, práce za ztížených podmínek.

7 Základní rozdělení svařovacích zdrojů Svařovací zdroje vytvářejí na svorkách sekundárního okruhu zdroje stejnosměrný, nebo střídavý proud. Musí splňovat následující požadavky: Jejich konstrukce musí být bezpečná (dle platných předpisů). Napětí na prázdno musí odpovídat druhu proudu a prostředí kde se svařuje. Jejich statická charakteristika musí odpovídat způsobu svařování. Musí být odolné proti krátkodobým zkratům. Musí mít takovou dynamickou charakteristiku, aby po zkratu rychle vzrostlo svařovací napětí. Regulace proudu, nebo napětí musí být taková, jak to vyžaduje metoda svařování. Zdroje generující střídavý proud se nazývají transformátory a z hlediska konstrukce patří mezi nejjednodušší zařízení. Jsou typické: Jednoduchým konstrukčním uspořádáním. Relativně nejnižší pořizovací cenou. Minimální poruchovostí. Nízkou spotřebou energie při běhu na prázdno. Tichým chodem.

8 Zdroje pro výrobu střídavého proudu Pro svařování střídavým proudem se používají jednofázové transformátory. Transformátor je měnič střídavého proudu skládající se ze tří hlavních částí: vinutí, magnetického obvodu a izolačního systému. Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou. Magnetický tok je veden (jádrem) k sekundární cívce. Účelem magnetického obvodu je zajistit, aby co nejvíce magnetických siločar procházelo zároveň primární a sekundární cívkou. V sekundární cívce se podle principu Faradayova indukčního zákona indukuje elektrické napětí. Proto transformátor pracuje jen na střídavý nebo pulsující proud, protože u stejnosměrného proudu se nemění magnetický tok.

9 Zdroje pro výrobu stejnosměrného proudu Pro svařování střídavým proudem se používají: Svařovací agregáty (rotační svářečky - dynama). Svařovací usměrňovače (tyristorové řízení, sekundárně taktované, invertory). Dynamo přeměňuje mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného proudu. Skládá se ze statoru a rotoru, přičemž rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Pomocí komutátoru (mechanického rotačního přepínače), je zajištěno přepínání směru proudu vedeného do rotorových cívek tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem.

10 Zdroje pro výrobu stejnosměrného proudu Usměrňovač je zařízení, které se používá k přeměně AC na DC. V současnosti se používají téměř výhradně polovodičové usměrňovače na bázi křemíku. Používají se jedno, nebo dvoucestné usměrňovače. Jednocestný usměrňovač má pouze jednu diodu a propouští pouze jednu půlvlnu vstupního napětí. Má tudíž pouze poloviční účinnost. Dvoucestný usměrňovač propouští obě půlvlny vstupního napětí. Pokud je připojen na transformátor s dvojitým sek. vinutím, je možné jej realizovat pomocí dvou diod.

11 Zdroje pro výrobu stejnosměrného proudu Nejpoužívanějším typem dvoucestného usměrňovače je usměrňovací můstek, který vytváří výstup stejné polarity pro jakoukoliv polaritu vstupu. Pro vyhlazení tepavého napětí se používá tzv. filtrační kondenzátor. Jde o stabilizační prvek v elektrických obvodech paralelním zapojením do elektrického obvodu lze dosáhnout vyhlazení napěťových špiček, a tím rovnoměrnějšího průběhu elektrického proudu.

12 Zdroje pro výrobu stejnosměrného proudu Svařovací invertorové zdroje jsou moderní svařovací zdroje využívané zejména v průmyslové výrobě. Jsou to zdroje řízené výkonovými tranzistory, které pracují na základě středofrekvenčních měničů s frekvencemi od 20 do 100 khz. Díky jejich uspořádání, které vede na vyšší pracovní frekvenci, dosahují transformátory menších rozměrů a hmotnosti. Účinnost se pohybuje okolo 90 %. Vysoká frekvence se dosahuje z usměrněného střídavého proudu. Tyto zdroje mají vlastní centrální řídící jednotku umožňující mj. i synergický režim.

13 Charakteristiky oblouku a zdroje Obecně rozeznáváme voltampérové (statické a dynamické) charakteristiky oblouku a zdroje.

14 Charakteristiky oblouku a zdroje Obecně rozeznáváme voltampérové (statické a dynamické) charakteristiky oblouku a zdroje. Dynamické charakteristiky zdroje proudu udávají přechodové hodnoty napětí a proudu při rychlých změnách v průběhu svařování (při zapalování oblouku, při zkratu, při přerušení zkratu atd.). Pro svařovací zdroje jsou důležité dynamické charakteristiky zachycující časové změny napětí a proudu při cyklu naprázdno-zkrat-naprázdno, přičemž se posuzuje strmost počátečního proudu.

15 Další možnosti svařovacích zdrojů Svařovací zdroje mají další možnosti vylepšení svařovacích vlastností, mezi které patří například horký start, nebo anti-stick. U svařování vybraných strojních součástí (kotle, potrubí atd.) se používá také svařování v poloze PG. Pro takové svařování je třeba, aby měl zdroj vysoké napětí na prázdno, které usnadňuje zapálení a držení oblouku. Z důvodu vyhoření jádra elektrody do obalu může docházet k obtížnějšímu zapálení a hoření oblouku. Intenzivní zvýšení proudu nad napětím zvýší tlak oblouku a zabrání vzniku zkratů mezi elektrodou a základním materiálem.

16 Další možnosti svařovacích zdrojů U svařování vybraných strojních součástí (kotle, potrubí atd.) se používá také svařování v poloze PG. Pro takové svařování je třeba, aby měl zdroj vysoké napětí na prázdno, které usnadňuje zapálení a držení oblouku. Z důvodu vyhoření jádra elektrody do obalu může docházet k obtížnějšímu zapálení a hoření oblouku. Intenzivní zvýšení proudu nad napětím zvýší tlak oblouku a zabrání vzniku zkratů mezi elektrodou a základním materiálem. 1 Základní charakteristika 100 A, 2 základní charakteristika 400 A, 3 startovací napětí pro zesilovač, 4 rozsah nastavení pro startovací zesilovač, 5 charakteristika zesilování oblouku, 6 rozsah nastavení charakteristiky zesilovače, 7 výkon oblouku, 8 výkon přidaný zesilovačem.

17 Štítek svařovacích zdrojů Štítek svařovacích zdrojů pro svařování elektrickým obloukem obsahuje některé významné údaje. Jedná se především o: Napětí na prázdno, pracovní napětí, zatěžovatel (DZ), normalizovaný cyklus ručního svařování, jmenovitý proud, trvalý svařovací proud.

18 Síly působící při přenosu kovu Způsob přenosu přídavného materiálu do svarové lázně ovlivňuje způsob formování svaru, vzhled povrchu housenky, hloubku závaru, ztráty rozstřikem, ale velmi výrazně ovlivňuje intenzitu metalurgických reakcí. Na odtržení a přenos kapky kovu z konce elektrody působí řada sil. Velikost a směr jejich výslednice jsou určovány parametry svařování. Gravitační síla napomáhá odtržení, kromě polohy PE. Síla povrchového napětí působí proti odtržení. Elektromagnetická (Lorentzova) síla způsobuje pinch-efekt. Projevuje se s rostoucím I (131, 135). Dynamické síly vyvolané kinetikou proudících plynů (plazmy). Napomáhá odtržení kapky. Síly odpařujícího se kovu působí proti oddělení kapky.

19 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Pro ruční obloukové svařování se jako přídavné materiály používají obalené elektrody skládající se z kovového jádra a obalu.

20 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Obal elektrody plní tři základní funkce: metalurgickou, elektrickou a fyzikální. Metalurgická funkce obalu spočívá v: 1) Ochraně roztaveného kovu před účinky vzdušných plynů vytvořením ochranného plynného prostředí CO 2, CO, případně i H 2. Ochranné prostředí vzniká tepelnou disociací uhličitanů (CaCO 3, MgCO 3, BaCO 3 ), nebo celulózy. Plynová ochrana je dostatečná, pouze jsou-li disociované látky v obalu rozmístěny rovnoměrně s dostačující zrnitostí a množstvím. Takováto plynová ochrana může být narušena i silnějším prouděním vzduchu. 2) Dezoxidaci svarového kovu během natavování konce elektrody, přechodu roztaveného kovu obloukem i ve svarové lázni. Používají se prvky s vyšší afinitou ke kyslíku než má železo (Mn, Si, Ti, Al, Zr). 3) Rafinaci svarového kovu, tedy snížení obsahu síry a fosforu (náchylnost na horké trhliny). Síra navíc způsobuje výrazné snížení přechodové teploty. Síra je vázána buď na vápník CaS (přecházející do strusky), nebo na mangan MnS s vhodnější strukturou. 4) Legováním svarového kovu (např. C, Mn, Si, Cr, Mo, Ni, V, Nb). Jádro elektrody se zpravidla vyrábí ze standardizované ocele (nízkolegovaná ocel, austenitická 18/8 apod.) přičemž chemické složení a tedy i vlastnosti svarového kovu se upravují přidáním legur. Důvodem je především rozšíření sortimentu na různé modifikace s využitím minima druhů kovových jader. Tento postup je nutný např. u tvrdonávarů, kde je téměř nemožná vyrobit drát s odpovídajícím chemickým složením.

21 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Obal elektrody plní tři základní funkce: metalurgickou, elektrickou a fyzikální. Elektrická funkce obalu spočívá v: 1) Ve vytvoření dostatečného počtu volných elektronů během zapalování a hoření el. oblouku. Ionizovat lze všechny prvky, ale některé lehčeji. Jde zejména o reaktivní kovy z levé strany Mendělejovy tabulky (K, Na, Ca a také Al a oxidy Ti), které se ionizují lehčeji než vzdušný kyslík a dusík. To je důvod jejich přidávání do obalu, protože uvolňují elektrony. Naopak prvky z pravé strany tabulky, který chybí malý počet valenčních elektronů mají snahu volné elektrony pohlcovat (zejména F), čímž snižují stabilitu oblouku. To se projeví zejména při použití AC proudu. Fyzikální funkce obalu spočívá v: 1) Ve snížení povrchového napětí svarového kovu pokrytého struskou, čímž dojde k lepšímu formování a kresbě svarového kovu. 2) Ochrana chladnoucího vysoko ohřátého svarového kovu pomocí strusky před vzdušnými plyny při vzdálení hořící elektrody s lokální plynnou ochrannou. 3) Struska působí jako tepelná izolace na svarovém kovu, díky čemuž dochází ke snížení rychlosti ochlazování.

22 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Elektrody pro ruční obloukové svařování lze obecně rozdělit podle základního materiálu do následujících skupin: Elektrody pro svařování nelegovaných nízkouhlíkových ocelí. Elektrody pro svařování nízkolegovaných ocelí. Elektrody pro svařování nízkolegovaných žárupevných ocelí. Elektrody pro svařování vysokolegovaných ocelí. Elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi. Elektrody pro svařování barevných kovů. Elektrody pro svařování šedé litiny. Elektrody pro jadernou energetiku. Elektrody pro zvláštní účely. Elektrody dle poměru D/d (elektroda/jádro): Tence balené, kde D/d je do 1,2. Středně tlustě balené, kde D/d je do 1,2 až 1,45. Tlustě balené, kde D/d je do 1,45 až 1,8. Velmi tlustě balené, kde D/d je nad 1,8. Rozdělení podle obalu elektrod: Stabilizační, rutilové označené R, rutil-celulozové označené RC, rutil-kyselé označené RA, rutil-bazické označené RB, tlustostěnné rutilové označené RR, kyselé označené A, bazické označené B, celulozové označené C.

23 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Bazický obal Elektrody s bazickým obalem patří mezi nejpoužívanější typy elektrod pro náročné aplikace (výroba tlakových nádob, offshore konstrukcí, stavba lodí, mostů, jeřábů apod.). Svarový kov vyvařený bazickou elektrodou (po přesušení) obsahuje nízký obsah H 2, což má vliv na dobrou vrubovou houževnatost při snížených teplotách včetně snížené náchylnosti k trhlinám za studena. Bazické obaly jsou bez kysličníků železa. Základ tvoří uhličitany (vápenec, mramor, křída). Desoxidace se provádí ferosiliciem a ferotitanem. Elektroda se odtavuje ve velkých kapkách, tavná lázeň rychle tuhne. Struska se z povrchu svaru odstraňuje hůře, než u kyselého nebo rutilového obalu. Svařovat je s nimi možné ve všech polohách, snad pouze s výjimkou PG. Zpravidla je použit (DC+). Protože je v obalu kazivec (CaF 2 ) uvolňující flór který pohlcuje volné elektrony, zhoršuje se hoření oblouku při AC proudu. Obal je citlivý na vlhkost a je nutno respektovat doporučení k uskladnění a přesušování elektrod před použitím. Mají nižší hloubku závaru, s čímž souvisí i menší promíšení se ZM. Typickým zástupcem jsou bazické EB 121 nebo OK s nízkonavlhavou úpravou.

24 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Rutilový obal Obsahuje kysličník titaničitý TiO 2 (rutil), který za spolupůsobení přítomných silikátů, uhličitanů a dalších vhodných přísad dává strusku s dobrými redukčními a fyzikálními vlastnostmi. Lze je použít ve všech polohách, při snadno ovladatelné svarové lázni. Svarový kov má větší viskozitu, rychle tuhne a umožňuje tak překlenutí větších mezer. Závar je poměrně malý. Vyznačují se lepším formováním svaru, než obaly bazické. Rozstřik svarového kovu je minimální. Rutil zlepšuje podmínky ionizace, což se projeví snadnějším zapalováním oblouku. To je vhodné zejména při stehování, nebo při zhotovení krátkých svarů. Dobrá ionizace umožňuje stabilní hoření i u AC proudu. Odstraňování strusky nečiní potíže. Rutilový obal je relativně málo citlivý na vlhkost. Elektrody nejsou citlivé na přetížení a se zpravidla připojují na mínus pól stejnosměrného proudu (DC-), nebo na střídavý proud (AC). Používají se pro svařování tenkých plechů. Jsou oblíbené i při svařování austenitů z důvodu lepší kresby svaru než u bazických elektrod. U austenitů zpravidla nevadí jejich nižší houževnatost.

25 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Kyselý obal Obsahuje kysličníky (oxidy železa a manganu a SiO 2 ). Desoxidace se provádí feromanganem. Jsou tavitelné vyššími proudy, velkou pracovní výkoností a velkým závarem. Oblouk je velmi teplý a stabilní. Kov i struska jsou velmi tekuté a proto se nehodí pro svařování v polohách (struska předbíhá svar. Oblouk se zapaluje snáze než u bazických obalů, ale obtížněji než u rutilových obalů. Povrch svarového kovu je hladký a lesklý. Struska je snadno odstranitelná. Svarový kov má oproti bazickým a rutilovým elektrodám horší plastické vlastnosti a houževnatost. Je to důsledek vyššího obsahu kyslíku a kysličníku ve svarovém kovu. Připojují se zpravidla na mínus pól (DC -), nebo na střídavý proud (AC). V současné době je pravděpodobně na trhu pouze elektroda EK 103. Éra kyselých elektrod pomalu končí. Oblast použití je především při svařování konstrukcí menších tlouštěk, bez požadavků na houževnatost.

26 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Celulózový obal Patří mezi elektrody s organickým obalem. Obsahují relativně vysoké množství difúzního vodíku, což v některých případech vyžaduje vyšší teploty předehřevu. Elektrody jsou náchylné na vlhnutí, proto se balí do speciálních nevlhnoucích obalů. Zpravidla se nepřesušují, protože pro optimální hoření potřebují určitý obsah vlhkosti v obale. Svarový kov má horší plastické vlastnosti než u bazických elektrod. Největší výhodou je především vysoká rychlost svařování, umožňující rychlých postup montážních prací a to pro kořenové i výplňové svary. Elektrody vyžadují vyšší proudy a zpravidla se svařuje v poloze PG. V tomto případě musí mít svářeči zkoušku zvlášť pro polohu PG. Mezi nevýhody patří obtížné ovládání, vývin značného množství kouře a plynů a hlavně jej nelze použít pro všechny typy zdrojů. Používají se především na svařování plynovodů a na montážní práce na tranzitních plynovodech.

27 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem Rutil-bazický obal Kombinuje dobré svařovací vlastnosti rutilových elektrod s vysokou kvalitou svarového kovu danou bazickými elektrodami. Rutil-bazický obal poskytuje nejlepší operativní vlastnosti při svařování koutových svarů jak ve svislé, tak ve vodorovné poloze. Proud bývá zpravidla DC+ či AC. Rutil-kyselý obal Jedná se o kombinaci rutilového a kyselého obalu, přičemž je zachována akceptovatelná houževnatost rutilových elektrod a velmi pěkná kresba svaru u kyselých elektrod. Typickým zástupcem je OK pro obtížně svařitelné oceli. Proud bývá zpravidla stejnosměrný (DC+) i střídavý (AC). Speciální obaly Jedná se o celou skupinu různých speciálních obalů pro elektrody na svařování litiny, hliníku, barevných kovů a jiné speciální účely (řezání, drážkování). Složení a vlastnosti těchto obalů jsou závislé na druhu použití elektrody. Příkladem je například grafitový obal na elektrodách ES 723 pro sváření šedé litiny za studena.

28 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem 10 - Doporučený rozsah svářecího proudu (A). 1 - Obchodní označení elektrod. 2 - Průměr x délka elektrod (mm). 3 - Polohy svařování, pro které je elektroda vhodná. 4 - Chemické složení svar. kovu. 5 - Číslo tavby (LOT). 6 - Počet elektrod v krabičce (pcs). 7 - Hmotnost krabičky (kg). 8 - Klasifikace elektrod podle norem. 9 - Výrobce elektrod Druh a polarita svářecího proudu. AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud. Pokud jsou přítomné oba symboly (DC+) (DC-), je možné elektrodu připojit na plus i mínus Seznam institucí, kde byla elektroda atestována a schvalována Značka shody s normami (CE) a seznam norem použitých k posuzování Katalogové číslo výrobce (Art. No, Item No) Údaje pro přesušení elektrody. Při jaké teplotě a jak dlouho 16 - Varování ohledně bezpečnosti Alternativní označení elektrod.

29 Elektrody pro ruční svařování el. obloukem 10 - Doporučený rozsah svářecího proudu (A). 1 - Obchodní označení elektrod. 2 - Průměr x délka elektrod (mm). 3 - Polohy svařování, pro které je elektroda vhodná. 4 - Chemické složení svar. kovu. 5 - Číslo tavby (LOT). 6 - Počet elektrod v krabičce (pcs). 7 - Hmotnost krabičky (kg). 8 - Klasifikace elektrod podle norem. 9 - Výrobce elektrod Druh a polarita svářecího proudu. AC = střídavý proud, DC = stejnosměrný proud. Pokud jsou přítomné oba symboly (DC+) (DC-), je možné elektrodu připojit na plus i mínus Seznam institucí, kde byla elektroda atestována a schvalována Značka shody s normami (CE) a seznam norem použitých k posuzování Katalogové číslo výrobce (Art. No, Item No) Údaje pro přesušení elektrody. Při jaké teplotě a jak dlouho 16 - Varování ohledně bezpečnosti Alternativní označení elektrod.

30 Výroba obalených elektrod Výroba obalených elektrod se v současnosti provádějí výhradně lisováním a skládá se z následujících fází: 1) Příprava jádra elektrody. Jádro je tvořeno ocelovým drátem. Ten je vyroben ze svitků drátu u kterého se po čištění provádí tažení a kalibrování na požadovaný průměr, rovnání a stříhání. Vyrábějí se průměry 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3 a 8,0 a délky 150; 200; 250; 300; 350 a 450 mm. 2) Příprava obalové hmoty, která je tvořena rozdílnými komponenty, nadávkovanými podle předepsané receptury. Dále se homogenizují a pomocí pojiva je vytvořena hustá těstovitá hmota. Ta musí mít požadovanou zrnitost, homogennost a vlhkost. Jde zejména o: rudominerální suroviny vápenec, kazivec, dolomit, živec, feroslitiny feromangan, ferosilicium, ferowolfram, chemikálie soda, potaš, vodní sklo, organické látky celulosa, škrob, mouka, rašelina. 3) Výroba elektrod. Obalová hmota se lisuje na jádro ve speciálních lisech přes obalovou dýzu pod tlakem 160 MPa. Rychlost výroby je až 18 ks.s -1. Poté dochází k broušení zapalovací a upínací části elektrod. Následuje sušení v peci při teplotě 120 až 400 C po dobu 2 až 6 hodin. Vysušené a vychladnuté elektrody se barevně značí, popisují a balí do krabiček.

31 Skladování a sušení elektrod Se způsobem skladování a sušení elektrod souvisí výsledná kvalita svarového kovu: Elektrody je třeba skladovat v suchých a dobře větraných prostorech. Skladují se v neporušených obalech při nejnižší teplotě +10 C a maximální relativní vlhkosti 50%. Výška narovnaných krabic elektrod může být jen taková, aby svou hmotností nenarušovaly kompaktnost elektrod ve spodních vrstvách. Vlhkost působí i na samostatný proces svařování u různých obalů elektrod odlišně. Nejvíce se vliv projevuje u bazických obalů. Vlhkost obalu se vyjadřuje koncentrací vodíku ve svarovém kovu v cm 3 (nebo ml) na 100 g svarového kovu. Rozdělení elektrod podle obsahu vodíku ve svarovém kovu Velmi nízký do 5 cm 3 ve 100 g svarového kovu Nízký od 5 do 10 cm 3 ve 100 g svarového kovu Střední od 10 do 15 cm 3 ve 100 g svarového kovu Vysoký více než 15 cm 3 ve 100 g svarového kovu

32 Skladování a sušení elektrod Se způsobem skladování a sušení elektrod souvisí výsledná kvalita svarového kovu: Elektrody je třeba skladovat v suchých a dobře větraných prostorech. Skladují se v neporušených obalech při nejnižší teplotě +10 C a maximální relativní vlhkosti 50%. Výška narovnaných krabic elektrod může být jen taková, aby svou hmotností nenarušovaly kompaktnost elektrod ve spodních vrstvách. Doporučené teploty sušení elektrod pro jednotlivé typy obalů (pokud není určeno výrobcem elektrod jinak). Doporučené teploty sušení elektrod Druh obalu elektrody Režim teploty sušení Bazický 100 C/1 hod, poté C/2 hod Kyselý 120 až 150 C/2 hod Rutilový až 120 C/2 hod

33 Kontrola obalu elektrod Povrch obalu elektrod musí být souvislý, jsou přípustné pouze vady jako odřeniny, otlaky a podélné rýhy max. hloubky odpovídající ¼ obalu elektrody. Obal elektrod může vykazovat podélné trhliny, jejichž délka však nesmí překročit 5d a vzdálenost mezi dvěma trhlinami nesmí být větší než trojnásobek delší ze dvou sousedních trhlin. Je-li na povrchu obalu bílý květ který se nedá odstranit, jedná se o uhličitan sodný vznikající reakcí vzdušného CO 2 s vodním sklem v obalu. Problematická může být excentricita elektrod (zejména malých průměrů). Způsobuje nerovnoměrné odtavování elektrody. Přípustné hodnoty excentricity pro různé průměry elektrod Průměr elektrody (mm) 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 Excentricita e (mm) 0,10 0,13 0,16 0,20 0,25

34 Klasifikace obalených elektrod Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování - pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí ČSN EN ISO 2560 (6/2010) - pro svařování vysokopevnostních ocelí ČSN EN ISO (1/2013) - pro tvrdé návary ČSN EN (10/2014) - pro svařování žáropevných ocelí ČSN EN ISO 3580 (7/2011) - pro svař. korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí ČSN EN ISO 3581 (10/2012) Způsob značení obalených elektrod bude ukázán na elektrodách pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí (ČSN EN ISO 2560). Značení elektrod podle ostatních norem je obdobné. Vždy se skládá z povinné a doplňkové části. Elektrody pro ruční svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí se týká ocelí s minimální mezí kluzu 500 MPa, nebo s minimální pevností 570 MPa. Existují dva způsoby značení. Systém založený na mezi kluzu a na průměrné nárazové práci 47 J u čistého svarového kovu (A) a systém založený na mezi pevnosti a na průměrné nárazové práci 27 J (B).

35 Klasifikace obalených elektrod Způsob značení obalených elektrod bude ukázán na elektrodách pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí (ČSN EN ISO 2560). Značení elektrod podle ostatních norem je obdobné. Vždy se skládá z povinné a doplňkové části. Elektrody pro ruční svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí se týká ocelí s minimální mezí kluzu 500 MPa, nebo s minimální pevností 570 MPa. Existují dva způsoby značení. Systém založený na mezi kluzu a na průměrné nárazové práci 47 J u čistého svarového kovu (A) a systém založený na mezi pevnosti a na průměrné nárazové práci 27 J (B).

36 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

37 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

38 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560 Obalená elektroda pro ruční obloukové svařování se musí označovat písmenem E na začátku značení.

39 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

40 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

41 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

42 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

43 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

44 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560

45 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560 ISO 2560-A E Ni B 54 H5

46 Klasifikace obalených elektrod dle ISO 2560 ISO 2560-B E N2 A U H5

47 Technologie svařování obalenou elektrodou MMAW svařování je poměrně jednoduchou metodou jak z hlediska stanovení parametrů svařování, tak i z hlediska poloh. Je doporučeno při stanovení proudu vycházet z doporučení výrobce elektrod uvedeném na obalu. Není-li takové doporučení k dispozici, lze použít empirické vztahy: Pro elektrody s kyselými a rutilovými obaly stanovit proud dle: I = (40 až 55).d, pro elektrody s bazickými obaly stanovit proud dle: I = (35 až 50).d, kde d je průměr jádra elektrody. Napětí na oblouku není třeba nastavovat, jeho hodnota je dána statickou charakteristikou zdroje a oblouku. Při svařování je elektroda mírně skloněna proti svarové housence, aby roztavená struska nepředbíhala elektrický oblouk. Délka oblouku by měla být přibližně rovna průměru jádra elektrody. Při ukončení svaru by nemělo dojít ke vzniku staženiny v koncovém kráteru. Pro svařeče to znamená po dokončení svaru zastavení a odtavení určitého množství kovu potřebné k vyplnění kráteru, nebo provedení malé otočky na konci svaru.

48 Průvarkové svařování obalenou elektrodou Metoda používá speciálních průvarkových pistolí a umožňuje přivařovat plechy tloušťky do 3 mm k libovolně tlustým materiálům. Pistole používá jako přídavný materiál obalené elektrody s rutilovým obalem. Do průvarkové pistole se vloží elektroda. Ta se nejprve přiblíží k hornímu plechu, potom se zapálí el. oblouk a zpětným pohybem elektrody se oblouk natáhne. Následuje rychlé přiblížení elektrody do hořícího oblouku, přičemž dojde k protavení horního materiálu a vyvaření kořene bodového svaru ve spodním materiálu. V závěru dojde k navaření hlavičky na horní plech s rychlým oddálením elektrody a zhasnutím oblouku. Průvarkové pistole mají ruční ovládání a lze je použít ve všech polohách. Zdroje jsou klasické pro ruční svařování, pohyb elektrody je zpravidla řízen elektromagn.

49 Průvarkové svařování obalenou elektrodou

50 Gravitační svařování obalenou elektrodou Elektroda se opírá obalem o svařovaný materiál, přitom hoří a samovolně se odtavuje a zároveň se posouvá na stojánku směrem dolů. Sklonem elektrody je možné měnit poměr délky odtavené elektrody k délce navařené housenky a tím zároveň i průřez svaru.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný

rutil-celulózové rutil-kyselý rutil-bazický rutilový tlustostěnný 1 ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Používají se obalené elektrody, skládající se z : jádra obalu tvořeno kovem, taven v elektrickém oblouku a následně přenášen obloukem do svaru, s nataveným základním

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ 1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ Při obloukovém svařování se používají tyto základní druhy svarů : svar lemový, svar tupý (I, V, X, U a poloviční V, X, U), svar koutový (rohový). 1.2 PŘÍPRAVA SVAROVÝCH

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla. (elektroda, svařování pod tavidlem)

Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla. (elektroda, svařování pod tavidlem) Technologie I. Obloukové technologie s ochranou tavidla (elektroda, svařování pod tavidlem) Svařování elektrickým oblouk MMA: Klasické ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Nejstarší a nejuniverzálnější

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SVAŘOVACÍ VLASTNOSTI INVERTOROVÉHO ZDROJE OMICRON GAMA 160

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SVAŘOVACÍ VLASTNOSTI INVERTOROVÉHO ZDROJE OMICRON GAMA 160 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SVAŘOVACÍ

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Příloha č. 3 Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování Definice oceli podle ČSN EN 10020 (42 0002): [Kříž 2011, s.44] Oceli (ke tváření) jsou kovové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa

Více

TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ

TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ Základní informace o technologii svařování pod tavidlem a typech tavidel... I1 Normy pro tavidla... I2 Celkový přehled tavidel... I3 Základní informace o technologii

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem NAVAŘOVACÍ PÁSKY Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... I1 Použité normy pro navařovací pásky... I1 Přehled druhů navařovacích pásek v nabídce... I2 Pásky pro navařování Cr-Ni

Více

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí Přehled tavidel Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí Označení ČSN EN 760 str. F 101 SF MS 1 96 AC J4 F 102 SF MS 1 77 AC J5 F 104 SF MS 1 79 AC J6 F 106 SF MS 1 87 AC

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů pod tavidlo v nabídce... H2 Dráty pro svařování

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Projekt: Téma: Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou Obor: Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Opravy odlitkû ze edé litiny

Opravy odlitkû ze edé litiny Opravy odlitkû ze edé litiny Šedá litina je obtížně svařitelná. Byla vypracována celá řada více či měně úspěšných metod, technologických postupů svařování a pájení. Základním předpokladem úspěšnosti opravy

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Projekt: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Souborné dílo METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění Uspořádala: Mgr. Eliška Malá Partner projektu: SOŠ a SOU Milevsko Čs.

Více

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 OK 73.08 SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 Nízkolegovaná bazická elektroda poskytující svarový kov legovaný Ni a Cu s velmi dobrou korozní odolností proti mořské vodě, kouřovým plynům

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Základní pravidla pro výběr vhodné elektrody, typy obalů... B1 Přehled platných norem pro obalené elektrody... B3 Celkový přehled všech obalených elektrod... B4

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80%

NÁVOD K POUŽITÍ. Pracovní prostředí okolní teplota 10 +50 C, relativní vlhkost max. 80% Blok stejnosměrného brzdění BSB 16, BSB 63, BSB 80 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Použití, charakteristika Blok stejnosměrného brzdění BSB je určen k brzdění asynchronních motorů stejnosměrným proudem. Brzdění se

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké

Více

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Maxx Gases ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Plyny Ferromaxx, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové, uhlíko manganové a nízkolegované oceli, zajišťují jakostní svar, vysokou produktivitu

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SFA/AWS A 5.22: E308LT1-1 E308LT1-4 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C 2 - US T 19 9 L P M 2 - US Rutilovou náplní plněná elektroda pro svařování nerezavějících ocelí typu

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

SVAŘOVAT VŠUDE. ZA VŠECH PODMÍNEK. BEZ KOMPROMISŮ.

SVAŘOVAT VŠUDE. ZA VŠECH PODMÍNEK. BEZ KOMPROMISŮ. Série X SVAŘOVAT VŠUDE. ZA VŠECH PODMÍNEK. BEZ KOMPROMISŮ. EXTRÉMNĚ SILNÝ Perfektní svařování elektrodou do průměru 8 mm EXTRÉMNĚ ROBUSTNÍ Ochrana proti stříkající vodě a proti pádu z výšky až 60 cm EXTRÉMNĚ

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu: 4 Elektrické teplo 4.1 Základní pojmy Při některých elektromagnetických jevech se část energie přeměňuje na teplo. Teplo je druh energie, má tedy stejnou jednotku jako mechanická práce a elektrická energie,

Více

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/02.0032 Svařování plamenem tavné

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 E-B 321 EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 Pro svařování částí energetických zařízení především ze žáropevných ocelí typu CrMoV. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučovaném tepelném zpracování. Předehřev:

Více

SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODOU

SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODOU Oblouk pro to nejlepší svařování venku SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODOU Naše řešení pro každou výzvu při svařování elektrodou: série MicorStick od strany 8, série X od strany 14 6 www.lorch.eu www.lorch.eu 7 Série

Více