Supervize jako rituál péče o změnu a tradici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Supervize jako rituál péče o změnu a tradici"

Transkript

1 Supervize jako rituál péče o změnu a tradici Od nejstarších dob alchymie existoval dvojí stav věcí: na jedné straně praktická chemická práce v laboratoři, na druhé straně psychologický proces, který byl zčásti vědomě psychický a z části nevědomý, projikovaný, spatřovaný v procesech proměny hmoty. /C.G.Jung: Představy spásy v alchymii, Gsw.VI.s.58/ Nejedná se doufám jen o intelektuální visačku, kterým se zdobí vstup do přednášky, ale i o odkazující metaforu. Podle Junga alchymie zanikla, protože přestala být srozumitelná. A je to pravda, ty staré texty jsou opravdu těžko čitelné. Předpokládám přesto, že se jedná ještě o jinou ztrátu srozumitelnosti, než tuto vnější srozumitelnost. O ztrátu schopnosti srozumitelně komunikovat zprostředkovávat propojení mezi praktickým pokusem proměnit něco z vnější reality a proměnit něco vnitřního, v sobě skrze to vnější proměňování, proměnit se. Odtud úvaha, že podobné je to i se supervizí. Pod vnějším obsahem jednotlivých setkání běží ještě jiné procesy, které ji spoluvytváří. Myslím, že pod běžně komunikovaným a kontraktovaným děním v supervizi je možné zahlédnout ještě jiné její rozměry. Rozměr rituálu, trochu jiný čas supervize a potřebu symbolu. Rád bych s Vámi sdílel právě tento jiný rozměr supervize a svoji zkušenost s ním. A samozřejmě, zeptal se Vás na tu Vaši. Nevědomý proces v supervizi je společným jmenovatelem těchto fenoménů, tedy teď chvilku o něm. Psychoanalytické školy, pokud je vezmeme v celku a ne přes jejich dlouhodobý, často i k sobě vymezující dialog, mluví o nevědomí osobním a kolektivním. Rozměr osobního nevědomí, je v supervizi více doma, o kolektivním nevědomí,

2 není v supervizi příliš zvykem uvažovat. O něm bych chtěl ale mluvit především. Supervize má mít schopnost vracet před oči obtížně viditelné či dokonce neviditelné. Důvody této zhoršené viditelnosti jsou velmi různé. Někdy zakryté tím, co stojí před, někdy banalitou, někdy jsou, z vážných a osobních důvodů, nevědomé. Pokud supervize ztratí tuto odkrývací schopnost, či na ni prostě rezignuje, pak je otázka, jestli neztratila jednu ze svých základních dovedností. Supervize má umět vracet před oči, o čem je terapie, intervence, konflikt, smysl služby, komunikace a její podoby. K tomu musí vyjít od já, od subjektu, který do supervize přišel. Samozřejmě lze říci, že původně ještě od jiného já, od nás samých. Musí vzít člověka, který přišel věrohodně vážně. Tam, kde je teď a tím získat vstupní souřadnice - předpoklad vstupního zaměření, záměru a zakázky k supervizi. O hloubce tohoto zaměření je třeba uvažovat. Pokud je přílišná, jsme v poli dynamické psychoterapie, pokud je nedostatečná, jsme mimo dynamický proces. Já prostě uvažuji supervizi, která o něm ví a chce vědět. A máte pravdu, jsou i jiné, které nechtějí. Na dynamický proces v supervizi nechci rezignovat, protože si myslím, že je místem, kde se děje změna. A nebo alespoň její významná část. Možná druhá, stejně důležitá, se děje vně, ve vnější realitě, u klienta a v týmu. Nebo je neprůchodná pro dovednosti, které ten člověk nemá, to vše je možné, já jen vnímám, že bez tohoto oslovení a aktivování uvnitř člověka, není možná věrohodná změna. Musím vyjít od Já v teď a tady. A dobře se pak ptát na lidí, se kterými to dělám. Ptát se na spolu-práci, domluvu, kompetence, hranice, kde začínám a končím. Nejde mi teď o úplný výčet, ale o to, že pokud se dobře ptám na subjekt

3 supervize, přirozeně se otevírá druhý vrchol trojúhelníku - s kým? A stejně i třetí - pro koho? Ten representuje celou oblast uvažování o tom, pro koho je ten program, jaký je jeho cíl a zaměření. Speciálním tématem je pak péče i ideu, vizi. Aby vůbec byla, nezapadla a dalo se jí věřit. Myslím, že supervizi svědčí, pokud je aktivováno a vtahováno do supervize celé toto vztahové pole. Věřím, že jeden vrchol trojúhelníku přirozené osvětluje druhý, že jsou propojené. Nerozumím tedy příliš, když se supervize dělí na tolik druhů a poddruhů, proč se krájí na kousky? Snad se tím lze vyhnout nejasnostem, snad se to lépe drží, snad se to méně drobí, ale stejně moc nerozumím. Pro mě to tvoří celek a cíl supervize vidím v péči o něj. Od Já k týmu- ke klientovi a cíli služby. S kvalitou péče o jednotlivé časti, souvisí kvalita supervize celkově. Do tohoto rámce se pak vkládá, jako do základního kontextu, obsah jednotlivých setkání, jednotlivé zakázky. O tomhle rámci se nemusí až tak mnoho mluvit, ale supervizorovi musí být hodně jasný, i úkol péče o něj. On pak umožňuje, aby se míče interakcí odrážely dovnitř, umožňuje, že se neztrácejí, nemizí odehrané v nepřehledné vnější realitě. Supervize je prostě rozkročená/podobně jako její starší sestra psychoterapie/ od nevědomí k vědomí. Má ukazovat nevědomý proces. Ukazovat jej vědomí. A to bezpečně, jako v odrazu štítu při setkání s Medúzou, abychom z toho nezkameněli. Má umět nevědomý proces vynořovat a tím aktivovat. Označit kursorem a vracet zpět, zvedat do vědomí, slov a komunikace. Kolem vzniká kultura práce s těmito fenomény a vytváření podmínek, aby se vůbec mohly dít. Protože klidně také vůbec nemusí.

4 K těmto podmínkám patří, a to je již hraniční oblast ke kolektivnímu nevědomí, i opakování. Spolehnutí, že se proces, či příležitost k němu, opět vrátí. Spolehlivě vrátí. Ne, aby to někdo udělal za mě, ale že se někdo postará, abych se mohl opět tomuto procesu vystavit a znovu do něj vstoupit. Supervize k tomu potřebuje specifický čas. Který je dalším kolektivně nevědomým fenoménem, který chci zmínit.trochu jiné pojetí času, spíše kruhového, než z bodu A do bodu B, cyklický čas. Čas přírody a starých kultur. Jiný než ten náš moderní, fyzikální a neosobní. Čas více psychologicky lidský, pro lidské potřeby. Supervize je tedy spojena s formou, která se pravidelně vrací. Která také mně pomůže, abych já se mohl vrátit, abych nezapomněl a znovu viděl. Forma, která připomíná, že nejdeme jenom odněkud někam, ale také stále v kruhu. Ne ve smyslu stále dokola, ale do kruhu. Možná vede více ke středu. Supervize má pomoci opakovaně zahlédnout procesy a fenomény, které se vidění, sebereflexi a sebeobrazu/jednotlivce či týmu/ brání. Freudovo co je nevědomé, ať vstoupí do vědomí visí nad alchymickou pecí, sporákem psychoterapie i karmou supervize. Tak trochu proces procesů - zrcadlí- odráží zpět, co děláme. S čím zacházíme a také scházíme. Jungiáni by řekli, že supervize má integrovat stín. Měla by odrážet rovně, v tom je její etika. Nemusí a nemůže být bezchybná, ale nesmí ztratit schopnost integrovat chybu. Má umět brát iluzi vyvádět z bludu a dobře zklamávat, pomoci vyvádět z klamu. Například, že my sami stojíme mimo tyto procesy zkreslení. Tím by měla učit pravdě a pokoře. V tom je supervize mužná.

5 Proto mám v supervizi tak rád cyklický model. Připomíná, že v ní jde o jiný čas. V tomto modelu se jedná především o formu a péči o ní. Sama proměna se zde nepopisuje, ta je ta jemná. Pečuje o střed, mluví o srdci procesu supervize a prostě jej nazývá Prostor. To se mi libí. Supervize vytváří tedy prostor rituálu, který se pravidelně vrací. Rituál má schopnost zprostředkovávat symbol. Je nástrojem péče o uchování symbolu. Symbol pak pomáhá integraci, propojuje a zcelosťňuje. Člověk myslím touží po symbolizaci, protože nepodléhá tak rychlé zkáze. Propojuje s trvalým, nechci říkat věčným. Věřím zde trochu více na pohyb zdola. Člověk vidí, jak nevidí, jak pomíjí, to jej volá k symbolu. Supervize svojí rituální dimenzí symbol materializuje, zhmotňuje, zvědomňuje, vizualizuje. Zpřítomňuje do celistvosti. Zprostředkovává zážitek celistvosti, který dává smysl. Tím supervize obnovuje. Rituál je tak trochu stará psychoterapie, zprostředkovává transformující změnu, podobně jako ona. Možná současné psychoterapii chybí rituálem věrohodně zprostředkovaný kontakt se symbolem. Jestli je současná psychoterapie moderní psychologickou verzí starých proměňujících symbolických procesů a individualizovala-li se tak trochu z těchto skutečností, pak jí možná něco z toho, co rituál uměl zprostředkovat, dnes může chybět. Myslím na živé propojení s přesahujícím celkem a cílem. Supervizní rituál zve síly, které zde působí dovnitř /jednotlivce- subjekt člena týmu, klienta, cíle služby, záměr, vizi, změny, únavu, naději, iluzi,skepsi přicházející nové členy týmu, odcházející, historii, tradici /to všechno do celku. Symbolizuje toto spolu působení, zcelistvění přivoláním do společného reflektujícího setkání. Supervize ukazuje, že to tvoří celek. Pracuje se

6 základními prvky, které jsou ve hře. Ty péčí oživuje- animuje. V tom je supervize ženská. Nemůže být tedy supervize vnímána také jako pokus o jiný sakrální čas a prostor? Který stojí jako doplněk, či kontrapunkt k běžnému času týmu a služby? Času, který má všechny charakteristiky času, jak jej známe. Že jej nemáme, honíme, že se valí. A často právě na práci a tým. Mám za zásadní dovednost supervize, že zpomaluje čas. Tato dimenze supervize by pak byla odpovědí na nevědomou, či spíše nereflektovanou potřebu jiného času a prostoru, který má schopnost skrze symbolizaci zcelostňovat a tím obnovovat energii lidí, kteří to spolu dělají. Supervizor je pak v tomto konceptu trochu celebrant této liturgie. Jeho úkol je především podržet tento prostor, pečovat o něj a nezneužít jej. Supervize míchá, aby proces neustrnul. Vtahuje a propojuje prvky, vaří a dynamizuje. Supervize je ale zároveň péčí o tradici a paměť týmu. Pečuje o kontinuitu, podporuje i konzervativní síly, zpomaluje. Má zrcadlit různost a připomínat stejnost. Rituál supervize je tedy péčí o rovnováhu a komunikaci sil změny a sil tradice. Obnovuje a potencuje síly změny a proměny, stejně jako síly tradice a trvání. Tedy tak trochu levice a pravice, liberalita a konzervativnost, pokud chceme reflektovat kontext s universálními ději, jak se manifestují v obecné společnosti. Rovnováha konzervativního a inovačního. Stability a změny. Péče o oživující rovnováhu mezi těmito ději. Když už tak hodně mluvím o rovnováze, tak pro rovnováhu rácia a iracionality ještě poezie, tedy báseň:

7 Supervize zas a znova, vracím pojmy, zvracím slova. A přeci touha, vidět shora, vidět za ně, vidět znova. Vidět celek. Vylézt zpoza kýble na ten kbelec. Super vize zas a znovu, věřit řeči, věřit slovu.

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA PSYCHOLOGIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE obor Psychoterapeutická studia Kdy se konverzace stává psychoterapií? Terapeutická změna z dialogické

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii

Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie pro porozumění vztahového (interakčního) prostředí v psychoterapii TERAPEUTICKÝ VZTAH Přednáška PhDr. Martin Hajný, Ph.D. Klíčová slova: Empatie, léčebné spojenectví, přenos a protipřenos, containing, holding environment, terapeutický kontrakt. Vztah psychoterapeutický

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ.

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. Na základě knih: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-889-9.

Více

Učíme se organizovat zdola

Učíme se organizovat zdola Učíme se organizovat zdola Rozhovor Jana Bělíčka s Jiřím Ptáčkem o nově vzniklém uměleckém spolku. S předsedou uměleckého sdružení Skutek jsme hovořili o motivacích a důvodech, které vedly k jeho založení.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ

HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ Autor: Jakub Střítezský Human design mapuje proudění energie v těle mezi energetickými centry a popisuje ideální způsob jejího vyjádření. Představte si, jaké by

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství jako součást projektu UrbSpace The author: Prof. Richard Stiles, Institute for Urban Design and Landscape Architecture,

Více

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách Zuzana Havrdová MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU Jana Kosová Jiřina Svobodová Aneta Vomlelová Zuzana Havrdová, Jana Kosová, Jiřina

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více