Paul Verlaine. Elegie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paul Verlaine. Elegie"

Transkript

1 Vyöehrad

2 Paul Verlaine Elegie

3 Paul Verlaine Elegie VYäEHRAD

4 PÿELOéIL GUSTAV FRANCL Translation, Epilogue PhDr. Gustav Francl, 2004 ISBN

5 [I] V mèm vïku, dob e vìm, mïl bych dny v klidu tr vit, vyp ahnout, umïnìm, ne n roën m, se bavit, b t mïöù k b snìcì a manûel poëestn, anebo uzav Ìt, zhnusen, svoje dny v celib t odporn, hojen alkoholem. J tohle vöechno vìm, vöak radïji m m mnohem ûeny a vöechno to, ËÌm okouzlujì n s, od ötìhl ch nohou aû po ËernoËern vlas. Neb ûeny ñ to jsi ty a tebe pot ebuje k ûivotu jak m j duch, tak rovnïû tïlo moje. MÈ tïlo vzruöenè sdojetìm posv tn m vzhlìûì ke kr se tvè, kter je kvïtem m m. 7

6 M duöe v duöi tvè taje jak rosa vlah a mysl tv je m. TeÔ poslouchej, m drah : Tak let m m tedy dost, spìö vìc, a s m B h chtïl, abych, aë mladöì jen o deset let, tï mïl za d vïrnici svou, jeû vïrnï prov zì mne na cest ch vysnïn ch, kde bìdu nach zìme. ñ Jen se tak nedìvej! Tv ch oëì temn svit mohl by kdekoho, vëetnï mne, zahubit! Z meck panì jsi, jeû mìsto p ûete m ve mnï jen starèho ötolbu, jenû rozum nem a jenû dìk dobrotï, kterou ho zahrnujeö, smïl se st t zpïv kem dokonce v sìdle tvèm, jeû i jeho domovem se stalo poslèze. Je takè past em tv ch st d a mïnì se v b jnèho sta Ìka z zrakem podivn m, kdyû oslavuje tï sv m hrub m n eëìm. 8

7 Je zpovïdnìkem tv m, ba svïtcem podle roucha, v nïmû Ëern sbìlou se prolìnajì jak touha, jeû spojit chtïla by v ûnost s veselou hrou. I luëiötnìkem je, jenû hlìd pevnost tvou, jiû m me spoleënï docela blìzko nebe. TeÔ dob e poslouchej: j miluji jen tebe! ñ A kèû tv j temn vlas neh Ì barvou svou: ten purpur dïsì mï, kdyû z Ì noënì tmou. SlyöÌm ten marn k ik: ÑVûdyù je to k smìchu! Vousat idiot, kter se klanì b ichu! Aù pïstuje to svè!ì A tak d l a tak d l. A kdyby cel svït se takto nam hal, j, vous Ë, budu d l milovat tuto panì tou l skou zpozdilou, kter jako Ëas jarnì p iöla k n m spodzimem, a nov m el nem spojila z pad m j s tv m hvïzdn m v chodem. 9

8 Tv zral vyspïlost o mnoho milejöì je neû ml dì zelenè, jeû dosud mlèko pije, neû pïtadvacet let, zajistè p vabn ch, leë m lo p Ìhodn ch k sycenì smysl m ch! Tv mil prostota nikterak nebr nì ti st ÌdavÏ omezit a potom opït vznìtit v önivè v boje a hr tky v posteli. Boûsk kr sa tv ch vnad ti navìc dovolì jak voj k nèst tu zbroj a jak on tyto zbranï dovednï vyuûìt k rozhodujìcì r nï. A jak jsi rozmarn a jak jsi vesel a bez z ludnosti, ba jemn bezm la. TvÈ rady, Ëastokr t i hnïvem ko enïnè, v podstatï dobrota a smïv k cìli ûene. Snad ani Bottin by tvè klady nespoëet. Tak konverzaci tvou bych mohl uvèst hned. Za jejì prostotou se ironie tajì, jejìû hrot, ostr dost, lidè vöak nepoznajì, neb tvoje dïtsk tv a naöpulen rtìk ji dob e maskujì, a podobnï tak dìk malèmu nosìku, jenû v divu se zved, 10

9 ta ironie tv se rozeznati ned a ËlovÏk nepozn, co vonì mu, co ne, co m za z bavnè mìt, a co jen za nudnè. NÏkdy se rozzlobìö a j pak, celkem vzato, nemohu jinak neû pochv liti tï za to, neb dob e sn öìm, kdyû sv m slovem vybran m dok ûeö proniknout m m öpatn m svïdomìm jak br na or Ëe, kdyû tvrdè pole vl ËÌ. ñ KÈû kolèbajì jen a nenutì mne k pl Ëi tvè ötìhlè paûe dvï, z nichû pouta nechci mìt! Ano, tv p Ìsnost mi zd nlivï bere klid, vöak p Ìjemn mi je a miluji tï pro ni. Krev moji burcuje, kdyû lìnï se jen ronì, zajat chorobou Ëi nudn m ûivotem, varuje fantastu a bl zna, kter m jsem, a p Ìsnou logikou k dobrèmu cìli vede lìtost i v Ëitky, z nichû û dn nedovede jednat dle zvyklostì jak ûivot tomu chce, 11

10 protoûe zloba m jen tìm vìc öì Ì se a toho nebo tu vystavì nebezpeëì, aëkoli moje tv o nïëem jinèm svïdëì, kdyû slza dobr ka zkr pì zrak rudnoucì. Tv m k ivk m n dhern m navûdy podlèhat chci! Co chyb se dot k, ty nechybì ti vïru. NavÌc pak mnohè z nich pro jejich p vab beru, takûe mi nevadì. Jak takè, kdyû jsi B h, nikoli BohynÏ, B h, jehoû z n duch mi vl dne jako p n, ne jako milostnice a jenû mne opìjì svou v lì vìc a vìce. TvÈ chyby ostatnï jsou zrcadlem tïch m ch. é rlivè v stupy (spìö jsme se ök dlìvali), obëasn mrzutost, abychom se pak sm li, bl znivè veselì, smutek aû pozdïji. Co d l?... Vûdyù jsi mi vöìm. A tak ti dïkuji. 12

11 UBOH LELIAN Anagram, který si básník Paul Verlaine ze svého jména vytvořil Pauvre Lelian, nikdy nevyjadřoval tak přesně svou významovou hodnotu jako na sklonku básníkova života. V době, kdy Verlaine píše své Elegie, je jako člověk téměř na dně. Dlouho už trpí revmatismem a zánětem levé nohy, nemá pevné bydliště, většinou je bez peněz a spíše z nouze než z opravdové potřeby se utíká pod střechy nemocnic. Jediným životním elixírem se v té době stává alkohol a ženy. Oboje má na stálého hosta nemocnic a zařízených podnájmů účinky spíše negativní. Tento muž, který od samého počátku svého života toužil po rodinné pohodě jíž se musel opakovaně vzdávat na samém konci života poznal její dokonalý rub. Zasloužily se o něj dvě jeho přítelkyně, dvě jeho dočasné lásky, Philomena Boudinová, řečená Ester, a Eugenie Krantzová, prosté holky z ulice, jak říkal básník, živící se nejstarším zaměstnáním světa. Pro Verlaina byla mnohem přitažlivější mladší Philomena, jíž také ve chvíli smíření a naděje věnoval svou hořce ironickou a vroucně roztouženou sbírku Elegie. Tyto ženy si pohrávaly se smyslně založeným básníkem jako s ne právě příjemnou hračkou, která však zápory vynahrazovala tím, co pro obě ženy bylo nejdůležitější penězi. Střídavě odíraly ubohého Leliana, který se dokázal jen velmi špatně bránit, a zbavovaly ho střídavě jak občas- 59

12 ných honorářů za vydané básně, tak zejména výnosů z jeho přednáškových turné do Belgie, Holandska a Anglie. Po četných peripetiích, kdy důležitou roli hrály pomluvy a osočování zmíněných aktérek, které se o básníka doslova přetahovaly, skončil Verlaine nakonec u Eugenie Krantzové, která mu vypravila i pohřeb. Drobná epizoda při básníkově úmrtí ukazuje, jak dominantní vztah vůči ubohému Lelianovi měla. Mrtvého Verlaina navštívila v příbytku Eugenie celá řada básníkových přátel. Na jednom z neznámých mužů, který vstoupil, vyžadovala Eugenie vstupné pět franků. Když se jde do divadla, tak se také platí vstupné, vysvětlila žasnoucímu návštěvníkovi. Pokud jde o uměleckou hodnotu sbírky Elegie, má pochopitelně úplně jiné kvality než první Verlainovy sbírky. Lyrická senzitivnost, kouzelná hudba veršů, evokující i niternou harmonii nově objevovaných pocitů, je vystřídána spíše věcnou epickou notou, která zachycuje příběh chorobného žárlivce, toužícího po klidu, a svárlivé milenky, stejně přelétavé jako prohnané. Nicméně nesmíme zapomínat, že i když je to poezie svým způsobem jiná, jde rozhodně o poezii velkého básníka. /gf/

13 EDICE veröe SVAZEK (14) Paul Verlaine Elegie Přebásnil Gustav Francl Vazba a grafická úprava Vladimír Verner Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., v Praze roku 2004 jako svou 644. publikaci Vydání ve Vyšehradu první. Stran 64 Odpovědná redaktorka Blanka Koutská Vytiskla tiskárna Ekon, Jihlava Doporučená cena 138 Kč Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o. Praha 3, Víta Nejedlého ISBN

Do slov má láska odívá se

Do slov má láska odívá se Vyšehrad Do slov má láska odívá se Ono no Komači Do slov má láska odívá se Vyšehrad Supported by the Japan Foundation Kniha vychází s laskavým přispěním nadace Copyright Zdenka Švarcová, 2011 Zdeněk Gerych,

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

TISÍC A JEDEN KLIK Helena Hvozdecká

TISÍC A JEDEN KLIK Helena Hvozdecká TISÍC A JEDEN KLIK Helena Hvozdecká Copyright 2015 Helena Hvozdecká Obálka 2015 Helena Hvozdecká Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-95-1 (epub)

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem 1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem Biblický úryvek: Lk 15, 1-7 Podobenství o ztracené ovci Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Ebook - Jak jsem se rozhodl a radikálně změnil svůj život

Ebook - Jak jsem se rozhodl a radikálně změnil svůj život Jak jsem se rozhodl a radikálně změnil svůj život Vladimír Böhm Jednoduše jsem. Snažím se dělat jen to, co mě baví a co pomáhá ostatním či je alespoň inspiruje. Žiji a propaguji zdravý životní styl, hlavně

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více

JAROSLAV BALVÍN TOMÁŠ TURZÁK OBRAZY BAREV A SLOV

JAROSLAV BALVÍN TOMÁŠ TURZÁK OBRAZY BAREV A SLOV JAROSLAV BALVÍN TOMÁŠ TURZÁK OBRAZY BAREV A SLOV Praha 2014 1 Název básnické sbírky a katalogu: OBRAZY BAREV A SLOV. Autor textu: Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Ústav pedagogických věd, Fakulta

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona Evan George, Chris Iveson and Harvey Ratner The Wright Sort of Mother: A Statutory Case. In: Problem to solution: Brief Therapy with Individuals and Families.

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Tištěnou knihu si můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz

Tištěnou knihu si můžete zakoupit na www.ivysehrad.cz Fotografie Dana Mojžíšová, Oldřich Škácha, Libuše Ludvíková, Ondřej Němec, Martin Stránský a archiv Jiřího Stránského Obálku s použitím fotografie Dany Mojžíšové a grafickou úpravu navrhl Vladimír Verner

Více

Čtěte je to sexy! sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník. ročník X / číslo 5 středa 2. 7. 2008

Čtěte je to sexy! sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník. ročník X / číslo 5 středa 2. 7. 2008 sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník Nechala jsem se zaměstnat jako streetworkerka. Moji klienti jsou převážně drogově závislí. ročník X / číslo 5 středa 2. 7. 2008 20 Je to dost vyčerpávající,

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více