SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE"

Transkript

1 SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn **Železniní a prmyslový stavební výzkum Sledování procesu hydratace betonu v odlišných okolních podmínkách metodou impedanní spektroskopie jsou známá. Ménasto jsou provádna sledování zrání betonu uvedenou metodou, kdy mrný odpor smsi pesahuje hodnoty 500 k. Na základ Debyeovy teorie[6, 7] vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován mený materiál a diskutována jednoznanost urení hodnot parametr. Úvod Analýza impedanních spekter nehomogenních materiál ve stavebnictví je doposud nerozvinutáást metody impedanní spektroskopie. Není zejmá míra píspvk jednotlivých složek materiálu k celkové vodivosti a polarizaci pi rzných frekvencích budícího elektrického pole. Materiál o vyšších hodnotách mrného odporu (>500k) lze pojímat pi vhodném zjednodušení jako dielektrikum. Pro homogenní materiály vybudoval teorii polarizace dielektrika Debye [6, 7]. Experimenty a závry na reálných látkách však vykazovaly odlišnosti od základních teorií. K. S. Cole a R. H. Cole, dále Fuoss a Kirkwood odvodili z Debyeovy teorie modely dielektrika, více se blížící experimentálním závrm [6]. Chování dielektrika ve stídavém elektrickém poli je vhodné popisovat pomocí komplexní relativní permitivity. Debye odvodil pro slab polární kapalná dielektrika vztah pro komplexní relativní permitivitu, ozn.*: *( j) s 1 j (1) Kde je relaxaní doba, nezávislá naase, závislá na teplot, s statická permitivita (frekvence 0 Hz), - optická permitivita (frekvence Hz), úhlová frekvence =2f, f - frekvence budícího elektrického signálu [6, 7] Pro ztrátový initel tg platí: ''( ) ( S ) tg 2 '( ) 2 S (2) V reálném dielektriku se vyskytuje více relaxaních dob. Jejich rozdlení je dáno distribuní funkcí. Pro obtížnost urení vhodné distribuní funkce se zavádí aproximace

2 zvolenou analytickou funkcí. Podle Coleových vyjádíme komplexní relativní permitivitu následovn: S * ( j) 1 1 ( j ) 1 (3) Kde 1 je nejpravdpodobnjší relaxaní doba, kolem níž jsou relaxaní doby rozloženy podle distribuní funkce f (), je distribuní parametr (0<<1). J. R. Macdonald [7] nastínil ekvivalenci mezi tvarem výraz pro komplexní relativní permitivitu ve smyslu (1), (3) a rovnic pro komplexní impedanci Z. Matematicky byly odvozeny vztahy pro reálnou a imaginární složku komplexní relativní permitivity a podle zmínné ekvivalence vyjádeny vztahy pro komplexní složky mrné impedance. Za použití matematického softwaru byly hledány hodnoty parametr tchto dvou typ model pro testovaný materiál. Míru lineární závislosti modelové a experimentální závislosti vyjaduje Pearsonv korelaní koeficient r. Popis meného materiálu Vzorky betonu 100 mm x 100 mm x 400 mm byly pro mení impedanní spektroskopií rozdleny na tloušku 10 mm tj. 100 mm x 100 mm x 10 mm. Složení vzork je uvedeno v tab. 1: C 30/37 XF4, S4, plocha NH 1 m 3 CEM I 42,5R 320 Struska Voda 210 Spolostan 7L 4 Chrysoair 0,15 Halámky D5 0/4 800 Rejta 4/8 280 Rejta 8/ Experiment Tabulka 1. Složení použitých vzork betonu (množství v kilogramech). Na stny vzork byly piloženy mosazné kontaktní elektrody o rozmru 40 x 23 mm. Metodou impedanní spektroskopie a s použitím generátoru sinusového signálu Agilent 33220A a osciloskopu Agilent 54645A byly charakterizovány vzorky betonu po 15 dnech zrání. Zrání každého vzorku probhlo v odlišném prostedí. Pomocí softwaru pro obsluhu uvedených pístroj a zpracování dat byla získána spektra ztrátového initele v závislosti na frekvenci, závislosti imaginární složky mrné impedance na reálné složce mrné impedance. Hodnoty složek mrné impedance každého vzorku byly vypoteny z experimentáln zjištných hodnot reálné a imaginární složky impedance, podlením dané složky impedance tlouškou vzorku a vynásobením plochou elektrod.

3 dále. Z model byly ureny hodnoty koeficient, uvedených v tabulce 2 a diskutovaných Výsledky mení a modelové parametry Obrázek 1 znázoruje experimentální spektra ztrátového initele pro uvedenou škálu frekvencí. Nejvyšších hodnot nabývá ztrátový initel pi nejnižších aplikovaných frekvencích elektrického pole budícího signálu. 4 3 hydratace ve vod hydratace ve folii hydratace na vzduchu - tg / Hz Obrázek 1. Frekvenní spektra ztrátového initele betonu, hydratujícího v odlišných prostedích. Hodnoty ztrátového initele betonu ve sledovaném ase pro vzorky hydratované ve vod zstávají vyšší než u vzork hydratovaných ve folii a na vzduchu až po frekvenci pibližn 4 khz, kdy spektra nabývají navzájem blízkých hodnot. Vyšší hodnoty ztrátového initele v levéásti spektra indikují vyšší etnost relaxaních dob než v pravéásti spektra, maximum by pak urovalo nejpravdpodobnjší relaxaní dobu pro daný vzorek v aktuálním stavu (složení, míra hydratace, vlhkost). Z odlišnosti spekter usuzujeme na vyšší hodnotu nejpravdpodobnjší relaxaní doby u vzorku, hydratujícím na vzduchu. Nejblíže k nejpravdpodobnjší relaxaní dob uvedeného vzorku se nachází nejpravdpodobnjší relaxaní doba pro vzorek zrající ve folii, s rozložením relaxaních dob, podobným vzorku hydratujícím na vzduchu. Od frekvence 4 khz vykazují všechny prbhy ztrátového initele kolísání hodnot, je však pítomný trend. U vzorku, který hydratoval na vzduchu jsou patrné v intervalu frekvencí 9 khz až 100 khz odlišné hodnoty ztrátového initele, než u zbylých vzork. Všechna spektra vykazují v oblasti vyšších frekvencí mírný nárst hodnot ztrátového

4 initele. Vysvtlení lze hledat v pítomnosti vody v kamenivu nebo druhu použitého kameniva (kámen Halámky - frakce 0/4 druh žuly). Druhý argument více koresponduje se závry charakterizace druh žuly v suchém a navlhlém stavu metodou impedanní spektroskopie [8]. Na konci lánku bude srovnání uvedených rozbor spektra se závry na základ model. Zmená spektra hodnot mrné impedance pro sledovaný materiál jsou v souladu s teorií (Coleovi, Macdonald) plkružnice [6, 7], jejichž sted je stlaen pod vodorovnou osu. Obrázek 2. 8x10 5 f=40 Hz 6x10 5 -Im / m 4x10 5 f=40 Hz 2x10 5 f=40 Hz hydratace na vzduchu hydratace ve folii hydratace ve vod x x x10 6 Re / m Obrázek 2. Hodnoty mrné impedance použitých vzork v dob charakterizace metodou impedanní spektroskopie. Nejnižší hodnoty mrné impedance v celém spektru hodnot frekvence budícího elektrického signálu (nárst frekvence zprava doleva, obrázek 2) byly pozorovány u vzorku, zrajícím ve vod. Vzorek byl v dob experimentu vodivjší, ale imaginární složka mrné impedance nabývala v pomru k reálné složce vyšších hodnot, než u ostatních vzork. To koresponduje s popsanými závislostmi ztrátového initele. Kivky ve spektru mrné impedance nabývají maxima pi odlišných frekvencích. Kivka vzorku, který hydratoval na vzduchu, má maximum už pi frekvencích 50 Hz - 60 Hz, kivka uprosted dosahuje maxima pi 80 Hz Hz, poslední kivka má maximum kolem frekvence 250 Hz. Uvedená spektra byla modelována fyzikálním a matematickým modelem. Výsledky fitování shrnuje následující tabulka.

5 Tabulka 2. Hodnoty parametr model spekter ztrátového initele a mrné impedance vzork betonu, hydratujících v rzných prostedích... prostedí hydratace aproximované parametr spektrum voda folie vzduch jednotka pozn. 1 n 72,3 91,6 99,8 - model 1 2 s 5,30E+05 3,60E+04 1,30E+04-3 tg(f) 6,4 0,964 0,473 s 4 0,114 0,176 0,268-5 r 0,9924 0,9621 0, poet bod N Ze spektra ztrátového initele byly získány hodnoty komplexní relativní permitivity* pro limitní pípady frekvence budícího signálu, nejpravdpodobnjší doba relaxace a distribuní parametr. Hodnoty dynamické permitivity pro hydrataci v rzných prostedích mají vzestupnou tendenci, naopak hodnoty statické permitivity mají klesající charakter. Nejpravdpodobnjší doba relaxace potvrzuje odhady z diskuse spekter ztrátového initele. Hodnoty distribuního parametru jsou vyšší s klesajícím obsahem vody v prostedí hydratace betonu. Korelaní koeficient byl nejnižší pro fitování spektra ztrátového initele betonu, zrajícího na vzduchu. Závr Metodou impedanní spektroskopie byl charakterizován beton, hydratující v rzných prostedích. Odlišnosti ve spektrech ztrátového initele svdili o nejpravdpodobnjších relaxaních dobách, umístných mimo využité spektrum frekvencí. Model spektra to potvrdil a uril tyto hodnoty. Obtížným a mén pesným oznaujeme fitování spektra ztrátového initele pro beton tuhnoucí na vzduchu, na základ nízké hodnoty Pearsonova korelaního koeficientu. Podkování Tento výzkum byl proveden za podpory projekt GAR 103/06/1711, GAR 103/06/0708 a MSM Literatura [1] Schauer, P.: Impedanní spektroskopie keramiky a žuly, sborník XI. Mezinárodní vdecké konference (str ), íjna 1999-VUT Brno, FAST [2] Schauer, P.: Model impedanní spektroskopie, sborník XI. Mezinárodní vdecké konference (str ), íjna 1999-VUT Brno, FAST [3] Kusák, I., Luák, M., Schauer P.: Aparatura pro testování metodou impedanní spektroskopie, in: Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing, , ed. by Brno University of Technology, 2004, , ISBN [4] Luák, M., Kusák, I., Schauer P.: Metoda Impedanní spektroskopie, in: Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing, , ed. by Brno University of Technology, 2004, , ISBN

6 [5] Kusák, I., Luák, M., Schauer P.: Závislost impedanního spektra cementotískové desky cetris-basic na vlhkosti, in: Workshop NDT 2005, Non-Destructive Testing, , ed. by Brno University of Technology, 78-81, ISBN [6] Mentlík, V: Dielektrické prvky a systémy, BEN technická literatura, Praha 2006, ISBN [7] Macdonald, J., R.: Impedance spectroscopy, emphasizing solid materials and systems, bibliography, Canada 1987 [8] Kusák, I., Luák, M., Schauer P.: Impedanní spektroskopie žuly, in: Workshop NDT 2004 Non-Destructive Testing, , ed. by Brno University of Technology, 2004, , ISBN

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS

LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS Czech Society or Nondestructive Testing ND or Saety / DFKTOSKOPI 2010 November 10-12, 2010 - Hotel ngelo, Pilsen - Czech Republic LOW-NOIS VOLTG ND CHRG PRMPLIFIRS FOR PIZOSNSORS NÍZKOŠUMOVÉ NPOVÉ NÁBOJOVÉ

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ. (zde píšt mže být vaše firma!)

PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ. (zde píšt mže být vaše firma!) PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2009 íslo 2 (zde píšt mže být vaše firma!) 5. esko-slovenské symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ

SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH METOD V KONTEXTU PROSTOROVÝCH ANALÝZ Medzinárodná vedecká konferencia TRENDY V APLIKOVANÍ ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI ZLEPŠOVANÍ KVALITY 12.-13. júl 2010, Malá Ida ISBN 978-80-225-3016-3 SOUČASNÉ TRENDY V APLIKACÍCH STATISTICKÝCH A KVANTITATIVNÍCH

Více