Bankovní institut vysoká škola Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Praha Září, 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, s pouţitím uvedené literatury a zdrojů. V Praze dne Zuzana Horníčková 2

3 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda poděkovala panu Prof. Ing. Josefu Michálkovi, CSc., vedoucímu mé práce, za rady a odborný dohled při realizaci této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu katedry Oceňování majetku na Bankovním institutu vysoké škole, panu Ing. Petru Ortovi, PhD. za zasvěcení do oboru a provázení po celou dobu trvání studia. 3

4 ANOTACE Bakalářská práce s názvem Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejich vliv na trţní hodnotu je rozdělena na tři části, část teoretickou, praktickou a analytickou. Teoretická část ze zabývá stanovením pojmů, definicemi a dále se její obsah zaměřuje na problematiku nízkoenergetického domu a jeho vlivu na trţní hodnotu. Praktická část ze zabývá odhady trţní hodnoty dvou nemovitostí. V prvním případě se jedná o bytovou jednotku 3+1 panelového domu. Zde jsem zvolila porovnávací a příjmovou metodu trţního ocenění. Druhá nemovitost je zděná 4. podlaţní administrativní budova. Hodnotu této nemovitosti jsem učinila kombinací porovnávací a nákladové metody trţního ocenění. Třetí část popisuje analýzu trhu s nemovitostmi v okrese Pelhřimov. ANNOTATIONS This thesis on "Modern Materials and technologies for construction and their impact on market value" is divided into three parts: theoretical, practical and analytical. The theoretical part deals with the determination of terms, definitions and the content focuses on problems of low-energy house and its impact on market value. The practical part of dealing with a market valuation of two properties. In the first case is a housing unit 3 +1 prefab house. Here I have chosen a method of comparing the income and market valuation. The second property is a brick fourth storey office building. The value of this property, I did a combination of comparative cost and market valuation methods. The third section describes the analysis of the real estate market in the district Pelhřimov. 4

5 OBSAH Prohlášení 2 Poděkování 3 Anotace.. 4 Obsah.. 5 Úvod a cíl bakalářské práce 6 I. Teoretická část Základní pojmy Stavební materiály- klasické a moderní Součinitel prostupu tepla Co to vlastně je nízkoenergetický dům Spodní stavba a suterén Obvodová zeď Tepelná izolace Střecha a střešní konstrukce Okna Pasivní vyuţití sluneční energie Vytápění Systémy větrání a teplovzdušné vytápění Energetická náročnost budov Dotační program Zelená úsporám Teorie trţního oceňování Závěr teoretické části. 41 II. Praktická část Odhad trţní hodnoty bytu Odhad trţní hodnoty administrativní budovy. 61 III. Analýza trhu Okres Pelhřimov 85 Závěr 90 Seznam pouţité literatury 91 Oficiální zadání bakalářské práce 93 5

6 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jako téma mé Bakalářské práce jsem si vybrala Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejich vliv na trţní hodnotu. Vzhledem k tomu, ţe je to velice rozsáhlé téma, rozhodla jsem se zaměřit na problematiku nízkoenergetických domů a to ze dvou důvodů. V první řadě si myslím, ţe nízkoenergetické domy jsou v současné době velice aktuální a diskutované téma. Dalším důvodem je realizace vlastního rodinného domu, ke které dojde v blízké budoucnosti. I v dnešní uspěchané době, je pro nás domov jednou ze základních podmínek pro spokojený rodinný ţivot. Znamená pro nás útočiště před okolním prostředím, ale i místo setkání s našimi blízkými. Při realizaci např. rodinného domu je proto důleţité navrţení koncepce a pouţití takových materiálů, aby byl pro nás objekt moţná co nejpohodlnější a zároveň nejekonomičtější. V současné době se nízkoenergetické bydlení dostává do popředí zájmu. Nejčastěji se s ním setkáváme na propagačních letácích a internetových odkazech zejména v souvislosti s dřevostavbou. Jaký je ale přesný význam slova nízkoenergetický dům a jak kvalitně jsou tyto domy navrhovány s stavěny? Cílem této Bakalářské práce je obeznámení se s problematikou nízkoenergetických domů. Pojednává o tom, s jakými materiály a technologiemi pro výstavbu se můţeme setkat a jaké materiály a technologie bychom v tomto případě měli pouţit. V závěru teoretické části se stanovuje vliv nízkoenergetické stavby na trţní hodnotu a mé poznatky, jestli se její realizace oproti klasické stavbě vyplatí. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY 1 Nemovitost Podle 119 Občanského zákoníku jsou nemovitosti definovány jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Stavba Podle Stavebního zákona je stavba kaţdé stavební dílo bez ohledu na účel uţívání, dobu trvání stavby a stavební konstrukci. Pozemek Podle 121 Občanského zákoníku je pozemek přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí. Budova Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými prostory. Tepelný most 2 Tepelné mosty jsou taková místa konstrukce, kterými je umoţněn zvýšený únik tepelné energie z interiéru do okolního prostředí. Tím dochází jednak k tepelným ztrátám, ale také často k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu a následné kondenzaci vodních par. Mezi rizikové detaily patří zejména ukončení zateplovacího systému u základových konstrukcí, u parapetu a nadpraţí okenního otvoru nebo u atiky či pozednice. 1 Oceňování nemovitostí na tržních principech Ing. Petr Ort, Ph.D. 2 Stavařina.cz - Petr Jůn 7

8 1.2. STAVEBNÍ MATERIÁLY KLASICKÉ A MODERNÍ Stavební materiály lze rozdělit podle původu na: Přírodní anorganické (hlína, kámen), organické (dřevo) Umělé anorganické (cement, sklo, sádra), organické (barvy, polystyren), organicko anorganické (sádrokarton, polystyrenbeton, ) Podle účelu pouţití se dělí na nosné konstrukce, výplňové konstrukce, izolační, dekorační materiály, spojovací, ochranné, provozní, instalační a pomocné materiály. Cihla a cihlářské výrobky Cihla je stavebnina vyrobená formováním hlíny do pravidelných útvarů (nejčastěji kvádrů s poměrem stran 4:2:1). Podle zpracování lze cihly rozdělit na: Nepálené (vyrábějí studenou cestou z cementové nebo vápenné malty a z kameniva) Pálené (ztvrzují hořením ve vypalovací peci) Podle druhu se rozeznávají cihly: struskové škvárové vápenopískové tvárnice struskocementové 3 Pro nosná zdiva se uţívají cihly plné i děrované, pro zdiva výplňová izolační cihly duté. Plné cihly mohou být nelehčené, lehčené (mourovky, pilinovky) nebo odlehčené dírami. Duté pálené cihly jsou příčně nebo podélně děrované s průběţnými otvory uvnitř zdiva (cihly voštinové). Pro zvláštní účely se vyrábějí cihly tvarové (kanálky, komínovky, příčkovky, studňovky, lícovky, glazované cihly, kabřinec, cihelné kvádry). Pro stropní konstrukce se pouţívají duté lisované pálené cihlářské výrobky různého tvaru (hurdisky, miako, simplex, armo). 4 3 Stavební materiály pro 1.ročník SPŠS - Dědek 4 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 8

9 Tabulka 1: Rozměry novodobých pálených cihel, Zdroj: Wikipedia.org Skutečné rozměry Konstrukční rozměr (s omítkou a maltou) Hmotnost Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 290x140x65 mm 300x150x75 mm 4,7 kg/ks 1900 kg/m³ 15,2 MPa Nasákavost 15% Pro nízkoenergetické domy jsou cihelné tvarovky jednoznačně jedním z nejlepších řešení. Moderní keramická tvarovka dosahuje, díky technologickému pokroku, nejen kvalitních pevnostních charakteristik, ale i dobrých zvukověizolačních a akumulačních vlastností a uspokojivých tepelnětechnických vlastností. Velkoformátové cihlové bloky mají velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, které jsou výsledkem dvojstupňového vylehčení: Strukturu cihel tvoří speciální mříţka se systémem svislých dutin, které jsou navrţeny tak, aby kladly co největší odpor při prostupu tepla Samotný cihlářský střep je odlehčený mnoţstvím jemných pórů, které vznikají v procesu vypalování. Právě tyto póry podstatně zvyšují tepelněizolační vlastnosti cihel Tepelným mostům lze zabránit díky modernímu systému svislých spojů mezi cihlami, jako je systém péro a dráţka. Dále pak pomocí vkládání izolantu nebo vysypáním první vrstvy zdiva tepelněizolačním materiálem. Nevýhodou pouţití cihlobloků je větší tloušťka zdiva při zachování stejných tepelněizolačních vlastností jako i jiných materiálů a s tím související potřeba dodatečného zateplení budovy. 5 5 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 9

10 Obrázek 1: cihelné zdivo HELLUZ FAMILY 50 - nepotřebuje další zateplení Obrázek 2: cihla POROTHERM 36,5 Ti plněná pertlitem Stavební kámen Stavební kámen tvoří všechny pevné magmatické, sedimentární i metamorfní horniny, pokud jejich technologické vlastnosti odpovídají podmínkám stanovených dle účelu pouţití. Výrobky z kamene: lomový kámen, dlaţební kostky, kopáky, haklíky, kvádry, krajníky, obrubníky, dlaţební desky, obkladové desky, soklové desky, řemínkové obklady, schodišťové stupně, surové bloky. 6 Dnes se kámen jako materiál do nosných konstrukcí téměř nepouţívá, díky jeho značné hmotnosti, velkému objemu a špatným tepelně izolačním vlastnostem. Naopak díky jeho značné pevnosti a estetickým vlastnostem se vyuţívá na povrchové úpravy (obklady, dlaţby) a jako dekorativní prvek. Beton a betonové konstrukce Beton je umělý slepenec skládající se z plniva (kamenivo), pojiva (cement), vody, popřípadě dalších přísad a příměsí ovlivňujících jeho vlastnosti. 6 Geofond.cz ČGS Geofond 10

11 Podle způsobu vyztuţení jej rozdělujeme na: Prostý Slabě vyztuţený Vyztuţený ţelezobeton (pasivní), předpjatý beton (aktivní) S rozptýlenou výztuţí Rozdělení podle hutnosti: Hutný beton (do 5% pórů) Provzdušněný beton (5 aţ 10% pórů má zvýšenou odolnost proti mrazu) Pórovitý beton (nad 10% pórů) Mezerovitý beton Mezi nejznámější druhy patří kromě prostého betonu také lehčený beton, pórobeton, struskový a pemzový beton, keramzitový beton nebo dřevobeton. Přednostmi betonu je jeho volná formovatelnost, vysoká pevnost, dobré statické vlastnosti, dobrá tepelněakumulační a zvukověizolační schopnost. Má ale nízké tepelněizolační vlastnosti a dochází u něj k difůzi vodních par. Proto je vhodné beton pouţít ve formě bednících tvarovek zalévaných betonem tzv. ztracené bednění. Funkci tepelné izolace přebírá bednící materiál. 7 Pro nízkoenergetické domy je jednou z alternativ bednění z kombinace dřeva a cementu v podobě štěrkocementových desek s přidáním mineralizačních látek nebo tvarovek na bázi dřevěné štěpky. 8 Obrázek 3: stavební systém VELOX 7 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 8 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 11

12 Obrázek 4:stavební systém THERMOMUR - standartní blok 25 cm Dalším řešením je výstavba realizována pomocí dutých polystyrenových tvárnic ze speciálního polystyrenu. Po pouţití armovacích prvků se pak stěna (celé postavené podlaţí) opět vylévá betonem. Jednou z negativních vlastností betonu a posléze ţelezobetonu je, ţe není příliš ekologický. Proto se doporučuje redukovat ho ve výstavbě na staticky nutné minimum. Pórobeton Základními surovinami pro výrobu pórobetonových tvárnic jsou křemičitý písek, vápno a cement. Pórobetonové výrobky se vyznačují dobrými izolačními vlastnostmi, a to jak proti teplotním výkyvům, tak proti hluku. Stavební prvky se velmi snadno opracovávají řeţou, brousí, frézují a podobně. Pórobetonové tvárnice jsou lehké a spojují se jen tenkou vrstvou speciální lepící malty, čímţ jsou redukovány mokré procesy výstavby. Tytéţ vlastnosti materiálu ve všech směrech redukují na minimum tepelné mosty. V neposlední řadě jsou tvárnice z pórobetonu ekologické. 9 Obrázek 5: pórobetonová tvarovka YTONG LAMBDA 9 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 12

13 Dřevo Dřevo je nevýznamnější rostlinný materiál ve stavebnictví a má nejvšestrannější pouţití. Díky své struktuře má dobré tepelnéizolační i statické vlastnosti. Jeho nevýhodou je hlavně náchylnost k napadání houbami a hmyzem. Masivní dřevo ve formě řeziva je ideálním materiálem na výstavbu nosných konstrukcí stěn, stropů a střech dřevostaveb. 10 Řezivo se dle tvarů a rozměrů průřezů rozděluje na: Deskové - platí, ţe šířka je maximálně dvojnásobek tloušťky. - prkna, fošny, krajinová prkna, krajiny Hraněné - platí, ţe šířka je menší neţ dvojnásobek tloušťky - hranoly, hranolky, latě lišty Polohraněné - má dvě plochy rovnoběţné a boky oblé - trámy, polštáře 11 Montované domy na bázi dřeva 12 Mezi výhody dřevostaveb patří vysoká rychlost výstavby, snadná montáţ, snadná aplikace tepelné izolace i mezi dřevěný skelet. Nevýhodou můţe být zajištění vzduchotěsnosti, tepelné stability, akustické pohody, vlhkosti uvnitř stavby a celkově niţší ţivotnost stavby oproti zděným konstrukcím. Nejrozšířenější způsob výstavby montovaných domů v současnosti je zaloţen na konstrukci dřevěného rámu, do něhoţ se osadí tepelné izolace, případně okna. Rám je potom z obou stran uzavřen velkorozměrovým materiálem, jako jsou například sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, přičemţ přímo ve výrobě je exteriérová strana tohoto panelu zateplena fasádním polystyrenem. Další technologií je výstavba domů systémem two by four. Při výstavbě jsou pouţívány dřevěné hranoly s rozměry 2 x 4 inch. 10 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 11 Stavební materiály pro 1.ročník SPŠS - Dědek 12 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 13

14 1.3. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 13 Tepelný odpor stavební konstrukce R (( m 2. K)/ W) R= d/ λ d tloušˇka konstrukce (m) λ součinitel tepelné vodivosti konstrukce W/( m. K) Součinitel prostupu tepla konstrukcí U (W/( m 2. K)) U= 1/ R Udává tepelný tok ve watech, který se šíří přes 1m 2 plochy konstrukce při rozdílu teplot vnitřního a vnějšího vzduchu 1 C. Obrázek 6: Vybrané hodnoty tepelného odporu a součinitele prostupu tepla pro některé typické stavební konstrukce. Skladba konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/m 2.K] U Tepelný odpor R [m 2.K/W] Cihelná stěna z plných cihel na tl. 450 mm s omítkami 1,450 0,520 Stěna z cihelných bloků POROTHERM na tl. 450 mm 0,405 2,300 Stěna z plynosilikátových tvárnic YTONG na tl. 400 mm 0,354 2, Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 14

15 Šikmá střešní konstrukce s deskami ORSIL v tl. 160 mm 0,300 3, CO TO VLASTNĚ JE NÍZKOENERGETICKÝ DŮM? V kategorii rodinného domu lze rozdělit energeticky úsporé objekty podle měrné potřeby energie na vytápění na rok vzhledem k uţitkové obytné ploše budovy (kwh/(m 2. a)) na: Energeticky úsporný dům (50 70 kwh/(m 2. a)) parametry takového domu se dosáhnou zvýšením tepelné izolace obvodového pláště, vyuţitím pasivních solárních prvků a instalací solárních kolektorů. Nízkoenergetický dům (15 50 kwh/(m 2. a)) Vyţaduje vysoce kvalitní tepelnou izolaci pláště, pasivní a aktivní vyuţití sluneční energie, mechanické větrání s předhřevem vzduchu a rekuperaci tepla, nízkoteplotní vytápěcí systém s napojením na solární kolektory Pasivní dům (5 15 kwh/(m 2. a)) má dokonalý obal budovy, díky kterému se obejde bez konvenčního aktivního vytápěcího systému. Díky pasivnímu solárnímu získávání tepla se pokryje aţ 60% zbytkové spotřeby tepla a větracím systémům se zpětným získáváním tepla s účinností 80%. Nulový dům (0 5 kwh/(m 2. a)) tyto domy si v létě vyrobí takové mnoţství elektrické energie, jaký v zimě spotřebují. Vyuţívají se velkoplošné sluneční kolektory se sezónními zásobníky teplé vody, nebo velkoplošné fotovolické panely napojené na veřejnou síť Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 15

16 Pro srovnání, průměrná měrná spotřeba energie na vytápění vzhledem k uţitkové ploše v existujících obytných budovách představuje v našich podmínkách asi kwh/m 2 za rok. Základní zásady nízkoenergetického domu 15 Realizaci kvalitní nízkoenergetické budovy ovlivňuje mnoţství podmínek: Umístění budovy s ohledem na místní klima, terén, vegetaci a orientaci na světové strany Kompaktní stavební forma budovy a její teplotní zónování Zvýšená tepelná ochrana větších stavebních prvků obvodového pláště (podlahy, zdi, střechy, okna a dveře) Důsledné dodrţování tepelněizolačních opatření (předcházení vzniku tepelných mostů) Dostatečná vzduchotěsnost obvodového pláště (vyloučení netěstností, větrotěsnost) Pasivní vyuţití sluneční energie prostřednictvím pasivních solárních prvků a systémů, jako jsou například jiţní zasklené plochy, zimní zahrady, stěnové systémy, transparentní tepelná izolace, přičemţ důleţitým opatřením je akumulace pasivních energetických zisků, proměnlivá protisluneční ochrana a letní tepelná ochrana proti přehřívání budovy Přídavné vyuţití sluneční energie prostřednictvím aktivních solárních zařízení a hybridních systémů Účinná, efektivní a k přírodním zdrojům šetrná výroba tepla, vyuţití obnovitelných zdrojů energie, vyuţití odpadního tepla, efektivní distribuce tepla a způsob ohřevu vody Optimálně zvolený otopný systém s vhodným výkonem a dobrou regulací, pruţně regulující podle teploty, pokud moţno nízkoteplotní Energeticky úsporná příprava teplé vody (aktivní solární zařízení, účinná domovní technika) Kontrolované větrání regulované podle aktuálních potřeb, mechanická výměna vzduchu spojená s eliminaci škodlivin ve vnitřním prostředí a s optimálním vnitřním klimatem, zpětné získávání tepla 15 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 16

17 Efektivní vyuţití elektrického proudu (energeticky úsporné osvětlení a domácí spotřebiče) 1.5. SPODNÍ STAVBA A SUTERÉN Spodní stavba je část budovy, která přichází do styku s terénem. Tvoří jí konstrukce základů, podlaha nad terénem, stěny suterénu (jestliţe je dům podsklepený) a veškerá konstrukční opatření související s ochranou spodní stavby. 16 Budovy lze v tomto případě rozdělit na podsklepené, částečně podsklepené a nepodsklepené. Při výstavbě domu se můţete setkat v podstatě se třemi způsoby zakládání: základové pásy, základová deska, ţelezobetonová vana. Konstrukce spodní stavby musí splňovat tyto poţadavky: Ochrana před působením vlhkosti, podpovrchové a povrchové vody Tepelnětechnické poţadavky Stavebněkonstrukční poţadavky Nejvhodnějším a zároveň nejpouţívanějším materiálem pro zateplení suterénních stěn a spodní stavby je extrudovaný polystyren. Desky extrudovaného polystyrenu si díky uzavřené homogenní struktuře buněk udrţují svoje izolační charakteristiky v jakémkoli prostředí vystaveném vlhkosti (zemní vlhkost, podzemní voda, tlaková voda), intenzivnímu mechanickému namáhání a mrazovému namáhání. K docílení dlouhodobé funkčnosti musí izolační materiál splňovat minimální poţadavky v souladu s povolením k pouţití na výstavbu podle EN. Jsou to: pevnost v tlaku 0,30 N/mm 2 ; pevnost v tlaku pro dlouhodobé zatíţení 0,11 N/mm 2 ; nasákavost při dlouhodobém (28 dní) ponoření 0,2 % obj.; nasákavost při dlouhodobé (28 dní) difůzi 3 % obj.; odolnost proti mrazovým cyklům: nasákavost po 300 mrazových cyklech 10 % obj., sníţení pevnosti v tlaku po 300 mrazových cyklech 10 % Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 17

18 Z hlediska hydrofyzikálního zatíţení existují tři druhy hydroizolace: Hydroizolace proti zemní vlhkosti Je vhodná pro místa kde nedochází k dlouhodobějšímu zadrţování vody, na pískovém nebo štěrkovém podloţí. Zde zpravidla postačí jednodušší opatření proti zemní vlhkosti, jako je jedna vrstva izolačního pásu, těsnící omítka s ochranným potěrem, nebo několikavrství izolační nátěr. Hydroizolace proti gravitační netlakové vodě realizuje se u nepropustného podloţí, kde se shromaţďuje voda, nebo ve svaţitém terénu, kde trvale nepůsobí stékající voda. Tuto izolaci je však vhodné pouţívat pouze v kombinaci s drenáţním systémem. Hydroizolace proti podzemní tlakové vodě pouţívá se u půd se spodní vodou působící neustálý nebo občasný hydrostatický tlak. V tomto případě se vytváří hydroizolace ve formě tzv. těsné ţelezobetonové vany. Obrázek 7: Kombinace soklových desek s drenážními deskami umístěnými pod okapovým chodníkem dovzdálenosti 80 cm od paty budovy; Zdroj: Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 17 Ing. Igor Belička Časopis ASB 18

19 Obrázek 8: Správné řešení soklu zateplených stěn; Zdroj: Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 1.6. OBVODOVÁ ZEĎ Obvodová zeď je nosná konstrukce, která tvoří převáţnou část obvodového pláště. Nízkoenergetické objekty by měly mít vzduchotěsný obal kolem celého tepelného jádra domu. Dokonale těsné musejí být všechny styky stavebních konstrukcí. Tepelněakumulační schopnost obvodových konstrukcí je potřeba i kvůli vyuţívání pasivních solárních zisků. Proto je třeba plnou obvodovou zeď vhodně kombinovat se zasklenými plochami. Obvodová zeď energeticky úsporného domu by měla dosáhnout minimálně hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,25 W/( m 2. K) TEPELNÁ IZOLACE 18 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 19

20 Tepelněizolační systémy: 19 Kontaktní zateplovací systémy s vnější omítkou nebo ve formě zavěšené fasády Prefabrikované stavební dílce pro energeticky úsporné domy na bázi betonu s integrovaným vnějším zateplením Konstrukční systémy ve formě ztraceného bednění z tvrzeného pěnového polystyrenu EPS, který se na staveništi vyplňuje betonem Prefabrikované vícevrstvé stavební dílce na výšku podlaţí na bázi tepelné izolace z polyuretanu, které se vyplňují betonovou směsí přímo na staveništi Montovaná stavba ze sendvičových panelů na bázi polyuretanu Bednící konstrukční prvky s masivním vnitřním pláštěm a vnější tepelnou izolací Lehká konstrukce s nosnými prvky z dřevěných prefabrikovaných dílců s nosníky s průřezem ve tvaru dvojitého T a s tepelněizolační výplní Lehká konstrukce s nosnými prvky z bednících nosníků s vícevrstvou tepelněizolační vrstvou Masivní dvouplášťová stěna s vnitřním nosným zdivem, jádrovou tepelnou izolací a vnější přizdívkou Low- tech konstrukční systém na bázi slaměných balíků jako výplně dřevěné rámové stavby nebo v podobě samonosného uloţení High- tech stavební systém zaloţený na vyuţití nové vakuové tepelné izolace 19 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 20

21 Obrázek 9: a kontaktní zateplovací systém, b sendvičová konstrukce, c odvětrávaný zateplovací systém; Zdroj: Peter Bulla, Stomix Slovensko Obrázek 10: Průběh teploty v homogenní (neizolované) stěně a ve stěně s přidanou izolační vrstvou. Zdroj: Druhy tepelněizolačních materiálů 20 Tepelněizolační materiály se dělí na organické (umělé a přírodní) a anorganické. Vyznačují se velkým objemem při minimální hmotnosti, díky mnoţství drobných vzduchových dutin. Umělé izolační materiály Pěnový (expandovaný) polystyren (EPS) - Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Přidáním pentanu jako nadouvadla vzniká tzv. EPS - dobrá tepelná izolace, odolná vůči škůdcům a hnilobě, má horší zvukoizolační vlastnosti a je poměrně parotěsný. Extrudovaná polystyren (XPS) - suroviny a výrobní proces je podobný jako u EPS - po ekologické stránce je naprosto nevyhovující. Nadouvadla, která jsou obsaţena v pórech XRS se uvolňují do atmosféry a poškozují ozonovou vrstvu Země. Polyuretan (PUR) 20 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 21

22 - má vynikající tepelněizolační vlastnosti, při hoření vznikají jedovaté plyny. Dopad na ţivotní prostředí má podobný jako XPS. Minerální a skleněná vlna - skládá se z křemičitého písku nebo starého skla, sody, dolmitu, ţivce a vápence. - velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, je odolný vůči škůdcům a stárnutí, je difůzně propustný a navíc je nehořlavý. Přírodní izolační materiály Perlit - je to vulkanická hornina. - V porovnání s keramzitem má dvojnásobné tepelněizolační vlastnosti, je odolný vůči škůdcům a hnilobě. Dřevovláknité desky - Vyrábí se z odpadového dřevěného materiálu (smrk a borovice) - difůzní propustnost, dobré tepelně i zvukově izolační vlastnosti Celulóza - vzniká zpracováním starého novinového papíru - výborné tepelněizolační vlastnosti, dobrá difuzní propustnost a zvuková izolace Dále: Rákos, Sláma, Bavlna, Len, Konopí, Korek, Ovčí vlna, Keramzit Transparentní tepelná izolace Transparentní tepelná izolace je průsvitný a pro sluneční paprsky částečně propustný materiál. Je vyrobená na bázi plastů z různou vnitřní strukturou (komůrkovou, kapilární, homogenní). Sluneční paprsky se prostupem přes transparentní tepelnou izolaci částečně oslabí, dopadnou na tmavou absorpční plochu nosné stěny (absorpční stěna) a zde se přemění na teplo. Teplo vzniklé v tomto povrchu protéká převáţně dovnitř objektu. Úniku tepla ven zabraňuje nízká tepelná vodivost transparentní tepelné izolace STŘECHA A STŘEŠNÍ KONTRUKCE 21 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 22

23 Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora. Její hlavní funkcí je chránit stavbu proti povětrnostním vlivům, odvádět vodu a bránit jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Střechy se dělí na ploché a sklonité (šikmé a strmé). 22 U nízkoenergetických budov lze střešní konstrukci vyuţít k aktivnímu získávání sluneční energie. K tomu je potřeba jiţně orientovaná rovina, která by měla mít tyto doporučené sklony: Příprava teplé vody v letním období 30 aţ 45 Příprava teplé vody po celý rok 45 aţ 60 Částečné solární vytápění od 45 aţ do svislé roviny s integraci zařízení do jiţní fasády 23 U nás se na zateplení střech z tepelněizolačních materiálů běţně pouţívají minerálněvláknité materiály a desky z tuhých lehčených hmot. U nevětrané střechy je tepelněizolační vrstva umístěna buď nad střešní rovinu nebo úplně vyplňuje mezikrokevní prostor. Větraná střecha má dvě provětrávané vzduchové vrstvy a tepelná izolace se nachází v mezikrokevním prostoru. Obrázek 11: Vhodná skladba zateplení šikmé střechy: Pojistná hydroizolační fólie- Tepelná izolace mezi krokvemi- Parozábrana- Doplňková tepelná izolace- Konečný pohledový obklad; Zdroj: ASBportál.cz 1.9. OKNA Okno je výplň stavebního otvoru. Plní funkce jako je přirozené denní osvětlení, větrání vnitřních prostor budovy, vizuální kontakt vnitřního prostoru s vnějším prostředím, 22 Knauf Insulation 23 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 23

24 umoţnění úniku před poţárem nebo před jiným nebezpečím a má podíl na architektonickém výrazu exteriéru a interiéru budovy. Okno se skládá ze skleněné výplně, případně z rámu. 24 Zasklení 25 Kvalita oken závisí na třech základních faktorech sklu, rámu a způsobu osazení. Zasklení pro energeticky úsporné domy mají mít součinitel prostupu tepla ve středu ploché skleněné výplně U 0,7 W/( m 2. K). Ideální zasklení představuje tepelněizolační dvojsklo nebo trojsklo s tepelně- reflexní vrstvou a s tepelněizolačními plyny. Tepelně- reflexní vrstva je nízkoemisní a selektivní nános tenkého kovového povlaku. Nízkoemisní vrstva vytváří při šíření tepla sáláním v prostoru mezi skly tzv. tepelné zrcadlo. Čím niţší je emisivita kovového povlaku, tím vyšší je tepelný odpor uzavřené plynové vrstvy a niţší součinitel prostupu tepla zasklení. Selektivní vrstvy jsou pro vytápěné budovy navrhovány tak, aby propouštěli co nejvíce světla a slunečního záření, tedy aby byly okenní tabule na pohled transparentní. Mezera mezi skly se vyplňuje vzácnými plyny (argon, krypton, xenon nebo hexafluorid síry SF6), čímţ okno získává dobré tepelněizolační vlastnosti. Tyto plyny mají niţší součinitel tepelné vodivosti neţ vzduch, díky čemuţ se sniţuje vedení tepla v plynové vrstvě. Okenní rám a křídlo 26 Energetické zisky okna mohou znehodnotit zvýšené tepelné ztráty okenními rámy. Tepelný most vzniká v místě distanční vloţky a v místě osazení okna do obvodové zdi. Vlysy okenního křídla a rámu se vyrábějí ze dřeva, PVC se ztuţenými tenkostěnnými ocelovými profily, slitin hliníku, oceli a kombinace materiálů (zejména dřeva se slitinami hliníku). V současné době je k dispozici dostatek tepelněizolačních okenních rámů v podobě sendvičových vlysů, jejichţ celková tloušťka dosahuje asi 110 mm. V případě plastových profilů je třeba větší komory vyplnit tepelněizolačním materiálem. Teplněizolačním poţadavkům vyhovují tlusté rámy dvojitých a zdvojených okenních konstrukcí z celodřevěných vlysů. Tepelněizolační vrstva musí procházet bez přerušení, 24 TZB INFO Doc. Miloš Kalousek, Ing. Pavel Kúdela 25 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 26 Erika Vodičková - Vše o nízkoenergetickém domě 24

25 stejně důleţitá je vzduchotěsná realizace těsnění ( běţné jsou uţ tři roviny těsnění mezi rámem a křídlem- dvě dorazová těsnění a třetí středové těsnění), odolnost proti účinkům přívalového deště a funkčnost během celé ţivotnosti okna. Konstrukční zesouladěním zasklení, které má U g 0,7 W/( m 2. K), s takovým rámem je moţno dosáhnout u okna hodnoty U w 0,85 W/( m 2. K), coţ je podmínkou splnění jednoho z kritérií energeticky úsporného domu. V neposlední řadě nesmíme zapomenou na distanční vloţky, které se vkládají mezi skleněné desky. Ty mohou tvořit výrazný tepelný most na okrajích zasklení. Proto se kromě klasických hliníkových pouţívají i rozpěrky z jiných materiálů. Obrázek 12 Okenní profil šesti komorový 1.10 PASIVNÍ VYUŢITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Podstatou solárního konceptu domu je pasivní vyuţívání sluneční energie, tedy vyhřívání obytných místností přímým slunečním zářením. Tímto způsobem se dá dosáhnout potřeby energie na vytápění osmkrát niţší, tj. nízkoenergetický dům vystačí s 13% energie, kterou by bylo potřeba vynaloţit na vytápění běţného domu. 27 Hlavním předpokladem při vytváření vhodných podmínek pro vyuţívání sluneční energie je, aby větší plocha domu byla na delší jiţní fasádě. Zde se umisťují velká zasklení a v této části by se měly nacházet i obytné místnosti. Naopak na severní straně by měly být malé okenní otvory, poskytující jen nutné osvětlení vnitřního prostoru. Okna orientovaná na západ a východ přinášejí v zimě málo energie a v létě způsobují přehřívání místností.. Obrázek 13:: Solární zisky podle orientace okna (pro Prahu). Zdroj: EkoWATT. 27 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 25

26 Orientace okna solární energie během vytápěcího období [kwh/m 2 ] [MJ/m 2 ] Sever Severovýchod Východ Jihovýchod Jih Jihozápad Západ Severozápad Horizontální orientace Pasivní solární prvky 28 Pasivní solární prvky jsou konstrukce vyuţívající teplo slunce, ve kterých se energetický transport mezi kolektorem, zásobníkem a samotným spotřebitelem odehrává bez pouţití další mechanické energie. Nejdůleţitějším prvkem pro ohřívání domu solární energií jsou okna. Celková plocha oken by neměla přesáhnout 25% plochy vnějších stěn a zároveň by neměla překročit čtvrtinu příslušné podlahové plochy. Větší okna mají smysl jen v kombinaci se zásobníky, ve kterých je uskladňováno přebytečné teplo. Přínos zimní zahrady k tepelným ziskům závisí na způsobu jejího provozu. Dobrý vytápěný sluneční kolektor ve formě zimní zahrady není obyvatelný po celý rok, ale jen 40% denních hodin v roce. Zimní zahrada je umisťována většinou na východní nebo západní straně fasády. Zvláštními zařízeními na pasivní získávání tepla jsou Trombeho stěna a transparentní izolace. 28 Eugen Nagy- Nízkoenergetický ekologický dům 26

27 Co je to Trombeho stěna? 29 Obvykle jiţní (případně jihozápadní či jihovýchodní) stěna budovy je postavena z masivního materiálu dobře akumulujícího teplo například z plných cihel, betonu, kamene apod. Vnější povrch této stěny je opatřen černou barvou, dobře pohlcující sluneční záření. Před tuto stěnu je v určité vzdálenosti předsazena průsvitná deska, obvykle skleněná (např. zasklení z výloh nebo větších oken). Mezi stěnou a sklem tak vzniká mezera obsahující vzduch tzv. vzduchová mezera. Ve vlastní stěně jsou obvykle dva otvory spodní, kterým můţe vzduch z interiéru domu proudit do vzduchové mezery a horní, kterým vzduch proudí ze vzduchové mezery zpět do interiéru domu. Otvory jsou uzavíratelné například pomocí klapek. Vzduchová mezera je v horní části opatřena téţ klapkou ta po otevření umoţňuje proudění vzduchu ze vzduchové mezery ven do exteriéru. Obrázek 14: schéma Trombeho stěny; Zdroj: ENVIC, občanské sdružení 1.11 VYTÁPĚNÍ Pouze pasivní domy se díky speciální izolaci a konstrukci obejdou bez vytápěcího systému. K vytápění vyuţívají teplo, které produkují lidé uvnitř (dospělý člověk v klidu hřeje asi jako 100W ţárovka), spotřebiče (chladnička, osvětlení aj.) a energii slunečního 29 ENVIC, občanské sdružení 27

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Klasický vs. nízkoenergetický dům

Klasický vs. nízkoenergetický dům Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiéru Klasický vs. nízkoenergetický dům Autoři: Lukáš Linh Hoang Is3l0r@seznam.cz Marek Vogeltanz Marek.Vogeltanz@seznam.cz Škola:

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více