Working Papers Pracovní texty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Working Papers Pracovní texty"

Transkript

1 Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ

2 Insiu pro ekonomickou a ekologickou poliiku Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula národohospodářská Kaedra hospodářské poliiky Pracovní ex číslo 10 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán 1 1 Česká národní banka; Ekonomická fakula VŠB-TU Osrava; Vysoká škola ekonomická Praha Děkuji A. Čapkovi a Z. Čechovi za cenné poznámky a M. Červenkovi a J. Analovi za pomoc s day. Názory v exu jsou názory auora a nikoliv oficiálním sanoviskem České národní banky. Tex je první pracovní verzí, komenáře jsou víány na adrese: 1

3 Absrac Teno ex nejprve eoreicky a poé i empiricky rozebírá vzah mezi výnosnosí insrumenů finančního rhu, vývojem měnového kurz a rizikové prémie v nominální a reálné verzi. Na základě éo diskuze pak nabízí ři možné scénáře pohybu kurzu koruny a osaních makroekonomických veličin v mechanismu ERM II. Hlavní závěry exu lze shrnou následovně zea prvé, ukazuje se, že v malých oevřených ekonomikách konvergujících k oblasi jednoné měny může docháze ke konvergenci reálných úrokových sazeb zdola. Za druhé, konzisenně s ím lze očekáva laky na reálnou apreciaci měn ěcho zemí v mechanismu ERM II, což může mí při poklesu rizikové prémie a nunosi plnění Maasrichského inflačního kriéria důsledky pro pohyb nominálního měnového kurzu. Za řeí, apreciace nominálního měnového kurzu v ERM II může vyúsi v revalvaci cenrální pariy, ale domácí asymerické šoky mohou umožni projí periodou ERM II i bez revalvace cenrální pariy. Lze si předsavi rovněž scénář depreciace měny, ale en je s plněním kurzového kriéria konzisenní jen v případě, že je počáeční cenrální paria vyjednána na úrovni slabší, než je ržní kurz v dané době. JEL Classificaion: E44, F31 Keywords: měnová poliika, kurzový režim 2

4 Obsah Úvod Teoreická východiska konvergence měr výnosů Konvergence měr výnosů v empirii české ekonomiky Devizový kurz a úrokové sazby v mechanismu ERM II Závěry

5 Úvod S přibližujícím se vsupem České republiky do Evropské unie (EU) se sále časěji skloňuje pojem konvergence. Především se diskuuje o sbližování živoní úrovně (míněno HDP na hlavu v pariě kupní síly) či souvisejících emp růsu ekonomické akiviy. Časo se hovoří aké o konvergenci cenové úrovně nebo, z pohledu ekonoma logičěji, o sbližování relaivních cen (poměru cen obchodovaelných a neobchodovaelných saků). V souvislosi s nedávným mimořádně nízkým vývojem inflace spořebielských cen a plněním maasrichských konvergenčních kriérií se někdy předměem diskuze sává i konvergence emp růsu cen, edy inflace. Cílem ohoo exu je diskuova konvergenci v oblasi reálné a nominální míry výnosu českého finančního rhu k rhu eurozóny. Zvlášní pozornos bude věnována implikacím konvergence výnosnosí pro budoucí pravděpodobný poby české koruny v mechanismu ERM II, kerý je nedílnou součásí kurzového konvergenčního kriéria. Srukura exu je následující v první čási nasíníme eoreický rámec pro diskuzi problemaiky konvergence míry výnosu. Vzhledem k omu, že míru výnosu lze v malé oevřené ekonomice chápa jako spojení úrokového a (očekávaného) kurzového výnosu, budeme se zabýva vzahem mezi (reálnou) úrokovou sazbou, změnou (reálného) devizového kurzu a rizikovou prémií. Ve druhé čási exu budeme ilusrova popsané vzahy na daech charakerizujících českou ekonomiku. Ve řeí čási navážeme diskuzí nad možným vývojem nominálních úrokových sazeb a kurzu v rámci mechanismu ERM II. Poslední čvrá čás exu shrnuje hlavní závěry. 1. Teoreická východiska konvergence měr výnosů Fisherova rovnice a nekryá úroková paria jako východisko Smyslem éo čási práce je popsa hlavní eoreická východiska v pozadí problemaiky konvergence měr výnosů. Vzhledem k cíli exu nelze začí jinak než definováním vzahu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou pomocí Fisherovy rovnice. Ta posuluje, že nominální úroková sazba je součem reálné úrokové sazby a očekávané inflace v době splanosi daného insrumenu: ir, = rir + E π +, (1) cr n cr, n cr n 4

6 kde ir, n značí nominální úrokovou sazbu v čase se splanosí n, rir, n je reálná úroková sazba se sejnou symbolikou a E + n π je očekávaná inflace v čase pro období +n. Horní index cr idenifikuje, že se jedná o vzah mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou v České republice. Dalším klíčovým vzahem v diskuzích o konvergenci měr výnosů je nekryá úroková paria, podle keré je očekávaná změna devizového kurzu rovna rozdílu současné domácí a zahraniční úrokové sazby sníženému o rizikovou prémii. Symbolicky lze eno vzah popsa následovně: E er cr emu + n er = ir, n ir, n rp, (2) kde první člen na levé sraně je rozdíl mezi devizovým kurzem očekávaným v čase pro období +n a devizovým kurzem v čase. Devizovým kurzem budeme v éo práci rozumě přirozený logarimus kurzu české koruny k euru v nepřímé koaci, j. jako CZK/EUR, přičemž růs kurzu bude znamena depreciaci a pokles apreciaci. Na pravé sraně rovnice pak první člen předsavuje nominální úrokovou sazbu v České republice definovanou v rovnici (1) a druhý člen podobnou nominální sazbu pro eurozónu (horní index emu). Poslední člen budeme nazýva rizikovou prémií, pro kerou plaí, že rp > 0. Arbirážní vzah nekryé úrokové pariy lze ilusrova následovně uvažujme například siuaci, kdy domácí úrokové sazby budou i po cr emu odečení rizikové prémie vyšší než sazby zahraniční ( ir rp > ir ) a zároveň bude fungova arbiráž zajišťující vyrovnávání výnosů při invesování na různých rzích. Poom budou účasníci rhu očekáva budoucí depreciaci domácí měny, edy v našem podání nepřímé koace: Eer +n > er. Očekávaná depreciace povede ke snížení relaivně vyššího úrokového výnosu v domácí měně na úroveň výnosu získaného v zahraničí., n,n Empirické práce zabývající se planosí ohoo arbirážního vzahu poukazují na skuečnos, že lze vysledova období, kdy se hodnoa devizového kurzu odchyluje od úrovně implikované úrokovým diferenciálem a rizikovou prémií. Odhlédneme-li od oázky horizonu, ve kerém je podmínka nekryé úrokové pariy splněna (j. určení n v rovnici 2), zbývá pro vysvělení odchylky možnos v čase volailní rizikové prémie. Rizikovou prémii zde chápeme jako člen 5

7 zachycující všechny dispariiy v pohybu kurzu, keré mohou bý, kromě skuečných pohybů vnímané rizikovosi dané měny, dány aké různými vnějšími vlivy. 2 Konvergence reálných úrokových sazeb ČR k eurozóně odkud a kam? Oba výše uvedené vzahy spolu v malé oevřené ekonomice velmi úzce souvisí. Spojení Fisherovy rovnice s arbirážním vzahem nekryé úrokové pariy vede pochopielně přes reálnou verzi nekryé úrokové pariy. Tu obdržíme jednoduše odečením inflačního diferenciálu mezi ČR a eurozónou ( π následující vzah: cr π emu ) od obou sran rovnice (2), čímž získáme E er cr emu cr cr emu emu + n er + π = ir, n π ( ir, n π ) π rp. (3) Ten lze po zavedení symboliky pro reálné veličiny přepsa jako: E rer cr emu rer = rir, n rir n rp, (4a) + n, kde rer značí reálný kurz a rir, podobně jako v rovnici (1), reálné úrokové sazby. Reálnou úrokovou sazbu ČR lze po osamosanění na levé sraně (rovnice 4b) vyjádři jako funkci očekávaného empa změny reálného kurzu, reálné úrokové sazby v eurozóně a rizikové prémie: cr cr emu rir, n = Erer + n rer, n + rir, n + rp. (4b) Budeme-li předpokláda relaivní sabiliu reálných úrokových sazeb v eurozóně, pak bude pohyb českých reálných úrokových sazeb ěsně svázán s pohyby rizikové prémie a s očekávaným empem změny reálného kurzu koruny. Z uvedeného plyne, že v okamžiku přisoupení ČR k eurozóně, kdy lze očekáva nulovou rizikovou prémii, by měla odchylka reálné úrokové sazby ČR od korespondující sazby v eurozóně kopírova především očekávané empo změny reálného kurzu. Probíhající přirozené vyrovnávání relaivních cenových relací mezi obchodovaelným a neobchodovaelným zbožím (Balassův-Samuelsonův efek), očekávané deregulace (zejména v sekoru neobchodovaelného zboží) a zlepšování směnných poměrů (vlivem růsu vnímané 2 Pro českou ekonomiku pařil mezi akovýo vliv v minulosi například prodej sáního majeku, kerý vedl k jednorázovému přílivu kapiálu. Teno příliv kapiálu se projevil krákodobě ve zvýšené popávce po domácí měně, což mělo za následek apreciaci spoového kurzu, aniž by došlo ke změně úrokového diferenciálu nebo vnímané rizikovosi měny. 6

8 kvaliy českého zboží apod.) vedou k předpokladu pokračující rovnovážné reálné apreciace koruny ješě minimálně po několik le. Z ohoo předpokladu pak v kombinaci s výše uvedeným plyne závěr, že reálné úrokové sazby budou v okamžiku přisoupení ČR k eurozóně (při nulové rizikové prémii) pravděpodobně nižší než sazby v měnové unii. 3 Lze edy předpokláda, že konvergence reálných úrokových sazeb bude probíha zdola, a o s posupným vyčerpáváním fakorů sojících v pozadí rovnovážné reálné apreciace koruny (resp. po přijeí eura empa růsu kupní síly eura pro české občany). Too zjišění se může na první pohled jevi jako zarážející pro konvergující ekonomiku, jejíž výnosnos kapiálu by měla dle radičních úvah dosahova vyšších hodno než u ekonomik vyspělých. V případě oevřených ekonomik však nelze zoožňova výnosnos kapiálu a reálnou úrokovou sazbu. Za předpokladu nulové rizikové prémie po vsupu do eurozóny lze rovnici (4) upravi do následující podoby: cr emu rir, n ( Erer n rer ) = rir, n +. (5) Souče reálné úrokové sazby a (absoluní hodnoy) empa zhodnocování devizového kurzu koruny je roven reálné úrokové sazbě v eurozóně. Výnosnosi v obou ekonomikách budou edy v případě účasi ČR v eurozóně oožné. Před přijeím jednoné měny může rozdíl ve výnosech spočíva pouze v rizikové prémii, kerá kompenzuje vyšší rizikovos invesování v přisupující zemi. Obchody založené na preferenci vyšší výnosnosi při vyšším riziku, keré se odehrávají v ranziivních ekonomikách chysajících se vsoupi do měnové unie, jsou poom někdy označovány jako zv. konvergenční obchody. Přesnější definici ěcho obchodů, včeně odhadu jejich rozsahu, podává Süppel (2003). Ten definuje konvergenční obchody jako soubor invesičních pozic v dluhopisech, jejichž hodnoa rose, pokud ekonomika dlužnické země konverguje k ekonomice, jejíž měnu se chysá dlužnická ekonomika přijmou. 3 Pokud by bylo meziroční empo rovnovážné reálné apreciace vyšší než rovnovážné reálné sazby eurozóny, lze očekáva, že rovnovážné reálné sazby české ekonomiky budou dokonce záporné. 7

9 2. Konvergence měr výnosů v empirii české ekonomiky V éo čási exu bychom rádi ilusrovali někeré vzahy nasíněné v předchozí čási na daech české ekonomiky. Konvergence výnosů předsavuje oiž, kromě zajímavé akademické diskuze, velmi hmaaelný fenomén. To ilusruje obrázek 1, kerý znázorňuje vývoj nominálních úrokových diferenciálů mezi českými a evropskými (resp. německými před rokem 1999) insrumeny peněžního a kapiálového rhu v období 1/1998 6/2003 dle různých splanosí. Obrázek 1: Nominální úrokové diferenciály ČR vs. eurozóna, resp. Německo I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - 3 měsíce czk/eur - 1 rok czk/eur - 10 le Pokles úrokových diferenciálů ve všech splanosních kaegoriích je především odrazem prudkého poklesu inflace v české ekonomice, ke kerému docházelo zejména v leech Úrokové diferenciály se poé sabilizovaly na velmi nízké úrovni. V roce 2002 došlo na přechodnou dobu dokonce k poklesu českých úrokových sazeb pod úroveň sazeb eurozóny. 4 4 Je zajímavé poznamena, že v období před poklesem úrokového diferenciálu do záporných hodno bylo možné zaznamena diskuze někerých účasníků rhu o om, zda je akovýo vývoj českých úrokových sazeb jakožo sazeb ransformující se ekonomiky i krákodobě možný. Tyo diskuze však byly, jak ukazujeme v první čási exu, do velké míry iracionální. 8

10 Konvergence nominálních úrokových sazeb ČR se jeví jako obzvlášě úspěšná (z pohledu plnění Maasrichských konvergenčních kriérií) při pohledu na někeré země, keré od ledna 1999 vyvořily eurozónu, resp. k ní přisoupily později. Zaímco měny někerých zemí byly ěsně navázány na euro, což se projevovalo aké v minimálních úrokových diferenciálech proi marce, jiné země prošly inenzivním konvergenčním obdobím až ěsně před přijeím jednoné měny. Například úrokové sazby v Řecku byly ješě dva roky před zavedením eura o více než sedm procenních bodů vyšší než sazby v eurozóně (viz Čech, Komárek, 2002). Úrokový diferenciál blízko nuly nebo dokonce v záporných hodnoách je samozřejmě spojen s vývojem devizového kurzu. Z pohledu vůrce měnové poliiky v režimu cílování inflace je vazba následující posilující devizový kurz povede prosřednicvím přímého i nepřímého kurzového kanálu k poklesu inflace. Očekávaná nižší inflace nuí cenrální bankéře sníži úrokové sazby. Z pohledu účasníka finančního rhu je ao vazba možná prozaičější. Dle arbirážního vzahu nekryé úrokové pariy (viz rovnice 2) vyvolávají apreciační očekávání při neměnné rizikové prémii laky na pokles úrokových sazeb ak, aby byla zachována sejná výnosnos invesic mezi zeměmi. Meziroční vývoj nominálního kurzu koruny k euru ukazuje obrázek 2. Vzhledem k omu, že pro vzah mezi úrokovými sazbami a devizovým kurzem jsou dle rovnice (2) klíčová kurzová očekávaní, nikoliv skuečný vývoj kurzu, obsahuje obrázek 2 i očekávanou meziroční změnu kurzu. Očekávání jsou od kvěna 1999 získávána Českou národní bankou ankení meodou od vzorku analyiků finančního rhu. Tao meoda získávání očekávání má své výhody (rychlos, nízké náklady), ale i omezení. Kriickým omezením je skuečnos, že analyici nejsou skuečnými vůrci cen ve smyslu zaujímání pozic na devizovém rhu, a ani vzah mezi sdělením analyika a operací dealingu příslušné insiuce není vždy příliš ěsný. V českých podmínkách nedosupnosi dosaečné daové základny pro alernaivní meody získávání očekávání (např. využiím opčních konraků) se nicméně musíme omezi na ao daa. Jednoduchým porovnáním da na obrázku 2 lze vypozorova, že zaímco analyici finančního rhu očekávali pro dané období až do konce roku 2002 meziroční depreciaci, kurz v realiě aprecioval. Oslabení nasalo až počákem roku 2003, avšak na oo období již analyici očekávali (zřejmě pod vlivem apreciace v roce 2002) meziroční posilování. 9

11 Obrázek 2: Skuečný a očekávaný vývoj devizového kurzu koruny mzr. změna v % I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - mzr. změna czk/eur - očekávaná mzr. změna Spojením údajů z obrázků 1 a 2 lze uvažova o vývoji rizikové prémie (v rovnici nekryé úrokové pariy). Začněme ex-pos pohledem, při kerém do rovnice (2) dosazujeme skuečně realizované změny devizového kurzu v relevanním horizonu. Jednoduchým arimeickým výpočem pak lze získa časovou řadu ex-pos rizkové prémie ak, jak je zachycena na obrázku 3. Obrázek 3: Rozdíl mezi úrokovým diferenciálem a skuečnou meziroční změnou kurzu expos riziková prémie 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00 I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 rp- 3m skuečnos 10 X.00 I.01 IV.01 rp- 1 rok skuečnos VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03

12 Obrázek zachycuje rizikovou prémii počíanou s využiím jak úrokových diferenciálů říměsíčních sazeb, ak diferenciálů dle insrumenů s roční splanosí. Volailnější ze dvou řad je logicky říměsíční ex-pos riziková prémie. V průměru činila v daném období riziková prémie podle ohoo ex-pos přísupu v obou případech kolem 6 7 procenních bodů. Výrazný pokles rizikové prémie v průběhu roku 2002 souvisí s poměrně dramaickou meziroční apreciací koruny. Ta však odrážela spíše spekulace na příliv privaizačního kapiálu, než skuečný pokles vnímané rizikovosi země (viz poznámka pod čarou 2 a související diskuze v předchoozí čási exu). Jinou varianou je založi výpoče rizikové prémie na očekávané změně devizového kurzu. Proože skuečným hybaelem na arbirážním rhu zachyceném v rovnici nekryé úrokové pariy jsou kurzová očekávání, je eno přísup k úvahám o rizikové prémii relevannější, ačkoliv nadále podléhá omezením ohledně získávání kurzových očekávání. Obrázek 4 ukazuje průběh rizikové prémie podle ohoo přísupu. Obrázek 4: Rozdíl mezi úrokovým diferenciálem a očekávanou meziroční změnou kurzu riziková prémie V.99 VII.99 IX.99 XI.99 I.00 III.00 V.00 VII.00 IX.00 XI.00 I.01 III.01 V.01 VII.01 IX.01 XI.01 riziková prémie: očekávaná, 1rok I.02 III.02 V.02 VII.02 IX.02 XI.02 I.03 III.03 V.03 Riziková prémie spočíaná dle ohoo přísupu ukazuje nejen mnohem vyrovnanější průběh oproi ex-pos spočené hodnoě 5, ale aké průměrně nižší hodnou kolem 1,3. Dle ohoo přísupu je v roce 2002 parný naopak růs rizikové prémie, kerý odráží rosoucí apreciační 11

13 očekávání v období klesajícího úrokového diferenciálu. Negaivní hodnoy prémie na přelomu le 2001 a 2002 souvisí s (později nenaplněným) očekáváním rhu ohledně oslabení kurzu koruny. Podrobnější diskuze hisorického vývoje rizikové prémie, včeně případného srovnání s modelově konzisenní rizikovou prémií získanou z jádrového modelu ČNB, by si vyžádala prosor nad rámec ohoo příspěvku, a proo se jí zde nevěnujeme. 6 Na závěr éo empirické čási budeme ješě na obrázku 5 níže ilusrova průběh diferenciálů reálných úrokových sazeb. Pro deflování eurových, resp. německých úrokových sazeb používáme pro nedosupnos údajů o inflačních očekáváních meziroční skuečnou inflaci. V případě českých reálných úrokových sazeb vycházíme jak ze skuečné inflace, ak z ankeně zjišťovaných inflačních očekávání. Obrázek 5: Reálné úrokové diferenciály ČR vs. eurozóna, resp. Německo 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - 3m, reálný czk/eur - 1r, reálný czk/eur - 1r, reálný, ex ane Jak je z obrázku 5 parné, české reálné úrokové sazby jsou od poloviny roku 1999 v souladu s premisami v první čási ohoo exu skuečně nižší než sejné sazby v eurozóně. Zajímavé je pozorova divergenci diferenciálů počíaných na základě skuečné a očekávané inflace ve druhé polovině roku 2002 a počákem roku Teno vývoj je dán ím, že inflační 5 V případě ex-pos přísupu činila sandardní odchylka 12,3 u říměsíčního diferenciálu a 4,0 u ročního diferenciálu. Zde dosahuje sandardní odchylka pouze hodnoy 1,5. 6 Jádrový predikční model ČNB vychází z verze nekryé úrokové pariy, ve keré čás agenů voří kurzová očekávání vpřed-hledícím způsobem jako v rovnici 2 výše a čás agenů vzad-hledícím způsobem. Druhá skupina agenů exrapoluje minulý kurzový vývoj. Podrobněji viz Coas, Laxon a Rose (2003). 12

14 očekávání v omo období byla rezisenní vůči poklesu inflace, kerý byl ageny i cenrální bankou vnímán jako přechodný jev odrážející předchozí apreciaci a pokles cen poravin. 3. Devizový kurz a úrokové sazby v mechanismu ERM II V éo čási exu budeme v návaznosi na eoreický rámec předsavený v první čási práce diskuova možné rajekorie vývoje devizového kurzu a úrokových sazeb ěsně před budoucím vsupem ČR do eurozóny a přijeím eura, j., v době pobyu české koruny v mechanismu ERM II. Východiska pro poby měny v mechanismu ERM II Přisoupení ČR k eurozóně je z hlediska evropských insiucí podmíněno splněním maasrichských konvergenčních kriérií. Tyo podmínky mají vliv na hospodářské poliiky přisupujících zemí jak z dlouhodobého pohledu (např. sanovení úrovně inflačního cíle), ak z pohledu provádění anicyklické poliiky v relevanním období. Podmínky jsou sanoveny pro výši inflace, úrokových sazeb, deficiu veřejných rozpočů, veřejného dluhu a pohyb kurzu domácí měny. Právě poslední kriérium vyžaduje aké účas v mechanismu ERM II. Podrobněji řečeno, kurzové konvergenční kriérium se skládá ze dvou podmínek. Za prvé, měna dané země musí bý v období vyhodnocování plnění kurzového kriéria. součásí mechanismu ERM II minimálně dva roky Za druhé, kurz měny dané země se musí ve sejném období pohybova v zv. normálním rozpěí kolem cenrální pariy, a o bez nadměrných enzí. Druhou podmínku lze po podrobnějším prosudování příslušné evropské legislaivy přeloži jako požadavek na servání měny v relaivně úzkém pásmu ± 2,25 % kolem cenrální pariy. Dokumeny Evropské komise zároveň naznačují, že zaímco devalvace cenrální pariy není v souladu s plněním kurzového kriéria, revalvace možná je. Diskuze budoucí inerakce úrokových sazeb a devizového kurzu v období plnění kurzového kriéria je z hlediska nekryé úrokové pariy zajímavá z několika důvodů. Za prvé, v omo období bude docháze k poklesu rizikové prémie až k nulové hodnoě. Za druhé, bude zároveň docháze k eliminaci úrokového diferenciálu peněžního rhu.7 Za řeí, kurzová 7 Úrokové sazby nabízené subjeky na sekundárním rhu depozi (rozuměj mimo mezibankovní rh) se mohou samozřejmě mezi zeměmi liši, a reflekova ak odlišnou míru rizika poenciálních dlužníků či věřielů. 13

15 očekávání účasníků rhů budou v omo období do jisé míry ukovována cenrální pariou sanovenou v rámci mechanismu ERM II.8 Scénáře pobyu měny v mechanismu ERM II Pokusme se nyní ilusrova možné rajekorie pohybu kurzu v mechanismu ERM II. Pro zjednodušení budeme uvažova ři scénáře pohybu kurzu a s nimi konzisenní pohyby úrokových saze. Scénáře budeme ilusrova na obrázcích 6 8, na kerých horizonální linie znázorňuje vždy cenrální pariu. Prosor nad linií označený anglicky jako depreciaion znázorňuje slabší kurz, než je daná cenrální paria, a prosor pod linií ( appreciaion ) indikuje kurz silnější, než je cenrální paria. Pohyb kurzu v čase depreciačním nebo apreciačním směrem může nasa jak nad, ak pod linií cenrální pariy a je rozpoznaelný z polohy křivky naznačující kurzovou rajekorii. Scénář 1: cenrální paria sanovena slabší než akuální ržní kurz, posupná depreciace v mechanismu, konverzní poměr sanoven na úrovni původní CP 9 V prvním scénáři uvažujeme, že hospodářské auoriy zvolí cenrální pariu na hladině slabší, než je akuální devizový kurz v době ěsně před přisoupením k ERM II. Teno krok může odráže například předsavu o momenálně nadhodnocené úrovni kurzu. 10 Devizový kurz se poom bude logicky pohybova v apreciační čási pásma a v čase bude pomaleji či rychleji depreciova, až dosáhne cenrální pariy. Konverzní poměr bude sanoven na úrovni cenrální pariy. Teno scénář ak předpokládá z iulu očekávané depreciace kladný diferenciál nominálních úrokových sazeb v době přisoupení k ERM II. Posupná nominální konvergence země povede k poklesu diferenciálu, a ím i ke zpomalování empa oslabování měny. Siuaci zachycuje obrázek 6. 8 Spojení do jisé míry je zde plně na mísě. Sanovená cenrální paria nemusí oiž nuně odpovída konečnému konverznímu poměru, ve kerém jsou převedena všechna pasiva a akiva dané měny na zúčovací jednoku euro. Z ohoo důvodu nemusí bý cenrální paria ani výraznou kovou kurzových očekávání v období pobyu v ERM II. Podrobněji viz ČNB (2003). 9 Záměrně nepracujeme se scénářem posupné depreciace kurzu v mechanismu v případě, že by cenrální paria odpovídala ržnímu kurzu v době přisoupení k ERM II, neboť eno scénář není konzisenní s plněním kurzového konvergenčního kriéria (možné překročení pásma 2,25 % na depreciační sranu). 10 Too byla moivace Řecka, keré při vsupu do ERM v březnu 1998 nasavilo cenrální pariu o 12,3 % slabší než činil ržní kurz drachmy v dané době. I přes posupnou depreciaci se však kurz neusále pohyboval poměrně hluboko pod cenrální pariou, a proo řecké auoriy přisoupili později k revalvaci pariy o 3,5 %. Poby Řecka v ERM II lze označi za poměrně urbulenní a lze jej popsa kombinací scénáře 1 a 2 níže. 14

16 Obrázek 6: Posupná depreciace směrem k cenrální pariě scénář 1 Scénář 2: cenrální paria sanovena na úrovni ržního kurzu, posupná apreciace v mechanismu, revalvace cenrální pariy V případě zemí s rovnovážnou reálnou apreciací měny lze očekáva laky na posilování devizového kurzu v mechanismu ERM II. Tyo laky se však projeví skuečnou apreciací devizového kurzu pouze v případě, že očekávaná rovnovážná reálná apreciace bude věší než inflační diferenciál mezi danou zemí a eurozónou, přičemž velikos inflačního diferenciálu bude dána snahou přisupující země o plnění konvergenčního inflačního kriéria.11 Nominální apreciace v ERM II může vyúsi ve změnu cenrální pariy nebo aké, pokud je následována depreciací, může bý úvodní cenrální paria zachována. Scénář 2 zachycený schemaicky na obrázku 7 vychází z revalvace cenrální pariy. Druhému případu je věnován scénář 3. Obrázek 7: Apreciace a revalvace cenrální pariy scénář 2 11 Referenční hodnoa kriéria je sanovena jako průměr inflace ve řech zemích s nejnižší inflací v EU plus 1,5 procenního bodu. Proože rozdíl mezi inflací v eurozóně a průměrnou inflací v ěcho řech zemích se může měni, závisí prakicky rajekorie měny dané země v ERM II aké na průběhu hospodářského cyklu v EU. 15

17 Cenrální paria je na počáku pobyu měny v mechanismu ERM II sanovena na úrovni CP 1. Poé dochází v rámci mechanismu k apreciaci devizového kurzu a k revalvaci cenrální pariy na úroveň CP 2. K revalvaci může dojí několik měsíců před sanovením konverzního poměru v rámci ERM II, ale může se aké sá, že oficiální revalvace cenrální pariy vyhlášena není a je rovnou nasaven silnější konverzní poměr, což pak odpovídá fakické revalvaci měny. Apreciační scénář pohybu devizového kurzu a dalších klíčových veličin analyzovaných v předešlých čásech exu ilusruje aké abulka 1. Symboly v záhlaví odpovídají symbolice první čási exu a aké vzahy mezi jednolivými sloupci vycházejí z ekonomických vazeb diskuovaných v úvodní čási. Fikivní scénář přijeí eura v roce X v abulce 1 je založen na několika předpokladech. Za prvé, abulka předpokládá 3% empo rovnovážné reálné apreciace měny v okamžiku vsupu do mechanismu ERM II, keré posupně zpomaluje s ím, jak dochází k vyčerpávání fakorů v pozadí éo apreciace. Za druhé, abulka předpokládá posupný pokles rizikové prémie z hodnoy 5 % na nulu při přijeí eura a servání sazeb eurozóny na úrovni 2 % po celou dobu simulace. Za řeí, abulka předpokládá, že země bude dosahova maximálního inflačního diferenciálu (měřeného jako klouzavý průměr) vůči eurozóně ve výši 1,5 procenních bodů za rok X-1.12 Po popisu předpokladů nyní sručně popíšeme děj v abulce. Cílený inflační diferenciál a empo rovnovážné reálné apreciace implikují (očekávaný) pohyb nominálního kurzu, kerý zachycuje druhý sloupec. Pohyby nominálního kurzu spolu s předpokladem o posupném poklesu rizikové prémie a úrovni sazeb v eurozóně implikují pohyby úrokových sazeb ve řeím sloupci abulky.13 Pohyby úrokových sazeb musí bý samozřejmě dále konzisenní s plněním inflačního kriéria. 12 Ilusrace v abulce aké zanedbává pravděpodobnou adminisraivní prodlevu několika měsíců mezi vyhodnocením plnění kriérií a přijeím jednoné měny. 13 Tabulka zachycuje krákodobé sazby. Maasrichské konvergenční kriérium je sanoveno pro deseileé sazby, a proo, pokud je sraegie přisoupení k euru včeně pobyu v ERM II hodnocena rhy jako kredibilní, nemusí docháze v ERM II k pohybům ěcho dlouhodobých sazeb. 16

18 Tabulka 1: Ilusrace fikivního průběhu pobyu v ERM II cr emu Eer + n er ir ir Rp Erer + n rer π π cr emu Leden X-2 - vsup do ERM II Červenec X-2-2, ,5-3 0,5 Leden X-1-2 2,5 2 2,5-2,5 0,5 Červenec X-1-1, ,5-2,5 1 Leden X - přijeí eura Scénář 3: cenrální paria sanovena na úrovni ržního kurzu, posupná apreciace v mechanismu následovaná posupnou depreciací, konverzní poměr sanoven na úrovni původní CP Teno scénář vychází podobně jako scénář 2 z předpokladu posupné apreciace nominálního kurzu v rámci ERM II. Na rozdíl od něj však předpokládá, že v určiém okamžiku začne devizový kurz oslabova zpáky směrem ke sanovené cenrální pariě. Důvodem ohoo pohybu může bý náhlý nárůs úrokového diferenciálu, kerý se v souladu s rovnicí 2 promíne do depreciačních očekávání účasníků rhu. Zvýšení domácích úrokových sazeb může odráže například reakci domácí měnové poliiky na asymerický šok (způsobený např. domácí fiskální expanzí). Teno scénář může pochopielně narazi na plnění úrokového konvergenčního kriéria, ale pokud je sabilizační opaření vnímáno jako kredibilní, nemusí dojí k přenosu zvýšení krákodobých úrokových sazeb po výnosové křivce (viz aké poznámka 13). Schemaicky zachycuje možný průběh scénáře obrázek 8. Obrázek 8: Apreciace kurzu následovaná depreciací scénář 3 17

19 4. Závěry Teno ex nejprve eoreicky a poé empiricky rozebírá vzah mezi výnosnosí insrumenů finančního rhu, vývojem měnového kurzu a rizikové prémie v nominální a reálné verzi. Na základě éo diskuze pak nabízí ři možné scénáře pohybu kurzu koruny a osaních makroekonomických veličin v mechanismu ERM II. Hlavní závěry exu lze shrnou následovně za prvé, ukazuje se, že v malých oevřených ekonomikách konvergujících k oblasi jednoné měny může docháze ke konvergenci reálných úrokových sazeb zdola. Za druhé, konzisenně s ím lze očekáva laky na reálnou apreciaci měn ěcho zemí v mechanismu ERM II, což může mí při poklesu rizikové prémie a nunosi plnění Maasrichského inflačního kriéria implikace pro pohyb nominálního měnového kurzu. Za řeí, apreciace nominálního měnového kurzu může vyúsi v revalvaci cenrální pariy v ERM II, ale shoda domácích asymerických šoků může umožni projí periodou ERM II i bez revalvace cenrální pariy. Lze si předsavi rovněž scénář depreciace měny, ale en je s plněním kurzového kriéria konzisenní jen v případě, kdy je počáeční cenrální paria vyjednána na úrovni slabší, než je ržní kurz v dané době. 18

20 Lieraura CINCIBUCH, M.(2003): Financial Markes Percepion of he EMU Enlargemen: Evidence from he Swap Raes. Czech Naional Bank. Mimeo. COATS, W., LAXTON, D., ROSE, D. (eds.) (2003): The Czech Naional Bank s Forecasing and Policy Analysis Sysem. Czech Naional Bank, Prague, CSAJBÓK, A. (2003): Hungary s eurozone enry dae: wha do he markes hink and wha if hey change heir mind? Paper presened a CEPR/Deusche Bank Research Workshop, Leden ČECH, Z., KOMÁREK, L. (2002): Kurzová konvergence a vsup do eurozóny (II) komparace zkušenosí členských zemí EU. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. 10, s ČNB (2003): Mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kriérium. Červenec hp:// SÜPPEL, R. (2003): Financial Markes and he Cenral European Convergence Trade. Inernaional Relaions Commiee, European Cenral Bank, Mimeo. 19

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Asociace pro mezinárodní otázky Praha, 28. dubna 2015 Osnova Nekonvenční nástroje Evropské

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1

Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace 1 5. meziárodí koferece Fiačí řízeí podiku a fiačích isiucí Osrava VŠB-TU Osrava, Ekoomická fakula, kaedra Fiací 7.-8. září 2005 Srukurálí model ekryé úrokové pariy a jeho empirická verifikace 1 Jaroslava

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více