Working Papers Pracovní texty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Working Papers Pracovní texty"

Transkript

1 Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ

2 Insiu pro ekonomickou a ekologickou poliiku Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula národohospodářská Kaedra hospodářské poliiky Pracovní ex číslo 10 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán 1 1 Česká národní banka; Ekonomická fakula VŠB-TU Osrava; Vysoká škola ekonomická Praha Děkuji A. Čapkovi a Z. Čechovi za cenné poznámky a M. Červenkovi a J. Analovi za pomoc s day. Názory v exu jsou názory auora a nikoliv oficiálním sanoviskem České národní banky. Tex je první pracovní verzí, komenáře jsou víány na adrese: 1

3 Absrac Teno ex nejprve eoreicky a poé i empiricky rozebírá vzah mezi výnosnosí insrumenů finančního rhu, vývojem měnového kurz a rizikové prémie v nominální a reálné verzi. Na základě éo diskuze pak nabízí ři možné scénáře pohybu kurzu koruny a osaních makroekonomických veličin v mechanismu ERM II. Hlavní závěry exu lze shrnou následovně zea prvé, ukazuje se, že v malých oevřených ekonomikách konvergujících k oblasi jednoné měny může docháze ke konvergenci reálných úrokových sazeb zdola. Za druhé, konzisenně s ím lze očekáva laky na reálnou apreciaci měn ěcho zemí v mechanismu ERM II, což může mí při poklesu rizikové prémie a nunosi plnění Maasrichského inflačního kriéria důsledky pro pohyb nominálního měnového kurzu. Za řeí, apreciace nominálního měnového kurzu v ERM II může vyúsi v revalvaci cenrální pariy, ale domácí asymerické šoky mohou umožni projí periodou ERM II i bez revalvace cenrální pariy. Lze si předsavi rovněž scénář depreciace měny, ale en je s plněním kurzového kriéria konzisenní jen v případě, že je počáeční cenrální paria vyjednána na úrovni slabší, než je ržní kurz v dané době. JEL Classificaion: E44, F31 Keywords: měnová poliika, kurzový režim 2

4 Obsah Úvod Teoreická východiska konvergence měr výnosů Konvergence měr výnosů v empirii české ekonomiky Devizový kurz a úrokové sazby v mechanismu ERM II Závěry

5 Úvod S přibližujícím se vsupem České republiky do Evropské unie (EU) se sále časěji skloňuje pojem konvergence. Především se diskuuje o sbližování živoní úrovně (míněno HDP na hlavu v pariě kupní síly) či souvisejících emp růsu ekonomické akiviy. Časo se hovoří aké o konvergenci cenové úrovně nebo, z pohledu ekonoma logičěji, o sbližování relaivních cen (poměru cen obchodovaelných a neobchodovaelných saků). V souvislosi s nedávným mimořádně nízkým vývojem inflace spořebielských cen a plněním maasrichských konvergenčních kriérií se někdy předměem diskuze sává i konvergence emp růsu cen, edy inflace. Cílem ohoo exu je diskuova konvergenci v oblasi reálné a nominální míry výnosu českého finančního rhu k rhu eurozóny. Zvlášní pozornos bude věnována implikacím konvergence výnosnosí pro budoucí pravděpodobný poby české koruny v mechanismu ERM II, kerý je nedílnou součásí kurzového konvergenčního kriéria. Srukura exu je následující v první čási nasíníme eoreický rámec pro diskuzi problemaiky konvergence míry výnosu. Vzhledem k omu, že míru výnosu lze v malé oevřené ekonomice chápa jako spojení úrokového a (očekávaného) kurzového výnosu, budeme se zabýva vzahem mezi (reálnou) úrokovou sazbou, změnou (reálného) devizového kurzu a rizikovou prémií. Ve druhé čási exu budeme ilusrova popsané vzahy na daech charakerizujících českou ekonomiku. Ve řeí čási navážeme diskuzí nad možným vývojem nominálních úrokových sazeb a kurzu v rámci mechanismu ERM II. Poslední čvrá čás exu shrnuje hlavní závěry. 1. Teoreická východiska konvergence měr výnosů Fisherova rovnice a nekryá úroková paria jako východisko Smyslem éo čási práce je popsa hlavní eoreická východiska v pozadí problemaiky konvergence měr výnosů. Vzhledem k cíli exu nelze začí jinak než definováním vzahu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou pomocí Fisherovy rovnice. Ta posuluje, že nominální úroková sazba je součem reálné úrokové sazby a očekávané inflace v době splanosi daného insrumenu: ir, = rir + E π +, (1) cr n cr, n cr n 4

6 kde ir, n značí nominální úrokovou sazbu v čase se splanosí n, rir, n je reálná úroková sazba se sejnou symbolikou a E + n π je očekávaná inflace v čase pro období +n. Horní index cr idenifikuje, že se jedná o vzah mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou v České republice. Dalším klíčovým vzahem v diskuzích o konvergenci měr výnosů je nekryá úroková paria, podle keré je očekávaná změna devizového kurzu rovna rozdílu současné domácí a zahraniční úrokové sazby sníženému o rizikovou prémii. Symbolicky lze eno vzah popsa následovně: E er cr emu + n er = ir, n ir, n rp, (2) kde první člen na levé sraně je rozdíl mezi devizovým kurzem očekávaným v čase pro období +n a devizovým kurzem v čase. Devizovým kurzem budeme v éo práci rozumě přirozený logarimus kurzu české koruny k euru v nepřímé koaci, j. jako CZK/EUR, přičemž růs kurzu bude znamena depreciaci a pokles apreciaci. Na pravé sraně rovnice pak první člen předsavuje nominální úrokovou sazbu v České republice definovanou v rovnici (1) a druhý člen podobnou nominální sazbu pro eurozónu (horní index emu). Poslední člen budeme nazýva rizikovou prémií, pro kerou plaí, že rp > 0. Arbirážní vzah nekryé úrokové pariy lze ilusrova následovně uvažujme například siuaci, kdy domácí úrokové sazby budou i po cr emu odečení rizikové prémie vyšší než sazby zahraniční ( ir rp > ir ) a zároveň bude fungova arbiráž zajišťující vyrovnávání výnosů při invesování na různých rzích. Poom budou účasníci rhu očekáva budoucí depreciaci domácí měny, edy v našem podání nepřímé koace: Eer +n > er. Očekávaná depreciace povede ke snížení relaivně vyššího úrokového výnosu v domácí měně na úroveň výnosu získaného v zahraničí., n,n Empirické práce zabývající se planosí ohoo arbirážního vzahu poukazují na skuečnos, že lze vysledova období, kdy se hodnoa devizového kurzu odchyluje od úrovně implikované úrokovým diferenciálem a rizikovou prémií. Odhlédneme-li od oázky horizonu, ve kerém je podmínka nekryé úrokové pariy splněna (j. určení n v rovnici 2), zbývá pro vysvělení odchylky možnos v čase volailní rizikové prémie. Rizikovou prémii zde chápeme jako člen 5

7 zachycující všechny dispariiy v pohybu kurzu, keré mohou bý, kromě skuečných pohybů vnímané rizikovosi dané měny, dány aké různými vnějšími vlivy. 2 Konvergence reálných úrokových sazeb ČR k eurozóně odkud a kam? Oba výše uvedené vzahy spolu v malé oevřené ekonomice velmi úzce souvisí. Spojení Fisherovy rovnice s arbirážním vzahem nekryé úrokové pariy vede pochopielně přes reálnou verzi nekryé úrokové pariy. Tu obdržíme jednoduše odečením inflačního diferenciálu mezi ČR a eurozónou ( π následující vzah: cr π emu ) od obou sran rovnice (2), čímž získáme E er cr emu cr cr emu emu + n er + π = ir, n π ( ir, n π ) π rp. (3) Ten lze po zavedení symboliky pro reálné veličiny přepsa jako: E rer cr emu rer = rir, n rir n rp, (4a) + n, kde rer značí reálný kurz a rir, podobně jako v rovnici (1), reálné úrokové sazby. Reálnou úrokovou sazbu ČR lze po osamosanění na levé sraně (rovnice 4b) vyjádři jako funkci očekávaného empa změny reálného kurzu, reálné úrokové sazby v eurozóně a rizikové prémie: cr cr emu rir, n = Erer + n rer, n + rir, n + rp. (4b) Budeme-li předpokláda relaivní sabiliu reálných úrokových sazeb v eurozóně, pak bude pohyb českých reálných úrokových sazeb ěsně svázán s pohyby rizikové prémie a s očekávaným empem změny reálného kurzu koruny. Z uvedeného plyne, že v okamžiku přisoupení ČR k eurozóně, kdy lze očekáva nulovou rizikovou prémii, by měla odchylka reálné úrokové sazby ČR od korespondující sazby v eurozóně kopírova především očekávané empo změny reálného kurzu. Probíhající přirozené vyrovnávání relaivních cenových relací mezi obchodovaelným a neobchodovaelným zbožím (Balassův-Samuelsonův efek), očekávané deregulace (zejména v sekoru neobchodovaelného zboží) a zlepšování směnných poměrů (vlivem růsu vnímané 2 Pro českou ekonomiku pařil mezi akovýo vliv v minulosi například prodej sáního majeku, kerý vedl k jednorázovému přílivu kapiálu. Teno příliv kapiálu se projevil krákodobě ve zvýšené popávce po domácí měně, což mělo za následek apreciaci spoového kurzu, aniž by došlo ke změně úrokového diferenciálu nebo vnímané rizikovosi měny. 6

8 kvaliy českého zboží apod.) vedou k předpokladu pokračující rovnovážné reálné apreciace koruny ješě minimálně po několik le. Z ohoo předpokladu pak v kombinaci s výše uvedeným plyne závěr, že reálné úrokové sazby budou v okamžiku přisoupení ČR k eurozóně (při nulové rizikové prémii) pravděpodobně nižší než sazby v měnové unii. 3 Lze edy předpokláda, že konvergence reálných úrokových sazeb bude probíha zdola, a o s posupným vyčerpáváním fakorů sojících v pozadí rovnovážné reálné apreciace koruny (resp. po přijeí eura empa růsu kupní síly eura pro české občany). Too zjišění se může na první pohled jevi jako zarážející pro konvergující ekonomiku, jejíž výnosnos kapiálu by měla dle radičních úvah dosahova vyšších hodno než u ekonomik vyspělých. V případě oevřených ekonomik však nelze zoožňova výnosnos kapiálu a reálnou úrokovou sazbu. Za předpokladu nulové rizikové prémie po vsupu do eurozóny lze rovnici (4) upravi do následující podoby: cr emu rir, n ( Erer n rer ) = rir, n +. (5) Souče reálné úrokové sazby a (absoluní hodnoy) empa zhodnocování devizového kurzu koruny je roven reálné úrokové sazbě v eurozóně. Výnosnosi v obou ekonomikách budou edy v případě účasi ČR v eurozóně oožné. Před přijeím jednoné měny může rozdíl ve výnosech spočíva pouze v rizikové prémii, kerá kompenzuje vyšší rizikovos invesování v přisupující zemi. Obchody založené na preferenci vyšší výnosnosi při vyšším riziku, keré se odehrávají v ranziivních ekonomikách chysajících se vsoupi do měnové unie, jsou poom někdy označovány jako zv. konvergenční obchody. Přesnější definici ěcho obchodů, včeně odhadu jejich rozsahu, podává Süppel (2003). Ten definuje konvergenční obchody jako soubor invesičních pozic v dluhopisech, jejichž hodnoa rose, pokud ekonomika dlužnické země konverguje k ekonomice, jejíž měnu se chysá dlužnická ekonomika přijmou. 3 Pokud by bylo meziroční empo rovnovážné reálné apreciace vyšší než rovnovážné reálné sazby eurozóny, lze očekáva, že rovnovážné reálné sazby české ekonomiky budou dokonce záporné. 7

9 2. Konvergence měr výnosů v empirii české ekonomiky V éo čási exu bychom rádi ilusrovali někeré vzahy nasíněné v předchozí čási na daech české ekonomiky. Konvergence výnosů předsavuje oiž, kromě zajímavé akademické diskuze, velmi hmaaelný fenomén. To ilusruje obrázek 1, kerý znázorňuje vývoj nominálních úrokových diferenciálů mezi českými a evropskými (resp. německými před rokem 1999) insrumeny peněžního a kapiálového rhu v období 1/1998 6/2003 dle různých splanosí. Obrázek 1: Nominální úrokové diferenciály ČR vs. eurozóna, resp. Německo I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - 3 měsíce czk/eur - 1 rok czk/eur - 10 le Pokles úrokových diferenciálů ve všech splanosních kaegoriích je především odrazem prudkého poklesu inflace v české ekonomice, ke kerému docházelo zejména v leech Úrokové diferenciály se poé sabilizovaly na velmi nízké úrovni. V roce 2002 došlo na přechodnou dobu dokonce k poklesu českých úrokových sazeb pod úroveň sazeb eurozóny. 4 4 Je zajímavé poznamena, že v období před poklesem úrokového diferenciálu do záporných hodno bylo možné zaznamena diskuze někerých účasníků rhu o om, zda je akovýo vývoj českých úrokových sazeb jakožo sazeb ransformující se ekonomiky i krákodobě možný. Tyo diskuze však byly, jak ukazujeme v první čási exu, do velké míry iracionální. 8

10 Konvergence nominálních úrokových sazeb ČR se jeví jako obzvlášě úspěšná (z pohledu plnění Maasrichských konvergenčních kriérií) při pohledu na někeré země, keré od ledna 1999 vyvořily eurozónu, resp. k ní přisoupily později. Zaímco měny někerých zemí byly ěsně navázány na euro, což se projevovalo aké v minimálních úrokových diferenciálech proi marce, jiné země prošly inenzivním konvergenčním obdobím až ěsně před přijeím jednoné měny. Například úrokové sazby v Řecku byly ješě dva roky před zavedením eura o více než sedm procenních bodů vyšší než sazby v eurozóně (viz Čech, Komárek, 2002). Úrokový diferenciál blízko nuly nebo dokonce v záporných hodnoách je samozřejmě spojen s vývojem devizového kurzu. Z pohledu vůrce měnové poliiky v režimu cílování inflace je vazba následující posilující devizový kurz povede prosřednicvím přímého i nepřímého kurzového kanálu k poklesu inflace. Očekávaná nižší inflace nuí cenrální bankéře sníži úrokové sazby. Z pohledu účasníka finančního rhu je ao vazba možná prozaičější. Dle arbirážního vzahu nekryé úrokové pariy (viz rovnice 2) vyvolávají apreciační očekávání při neměnné rizikové prémii laky na pokles úrokových sazeb ak, aby byla zachována sejná výnosnos invesic mezi zeměmi. Meziroční vývoj nominálního kurzu koruny k euru ukazuje obrázek 2. Vzhledem k omu, že pro vzah mezi úrokovými sazbami a devizovým kurzem jsou dle rovnice (2) klíčová kurzová očekávaní, nikoliv skuečný vývoj kurzu, obsahuje obrázek 2 i očekávanou meziroční změnu kurzu. Očekávání jsou od kvěna 1999 získávána Českou národní bankou ankení meodou od vzorku analyiků finančního rhu. Tao meoda získávání očekávání má své výhody (rychlos, nízké náklady), ale i omezení. Kriickým omezením je skuečnos, že analyici nejsou skuečnými vůrci cen ve smyslu zaujímání pozic na devizovém rhu, a ani vzah mezi sdělením analyika a operací dealingu příslušné insiuce není vždy příliš ěsný. V českých podmínkách nedosupnosi dosaečné daové základny pro alernaivní meody získávání očekávání (např. využiím opčních konraků) se nicméně musíme omezi na ao daa. Jednoduchým porovnáním da na obrázku 2 lze vypozorova, že zaímco analyici finančního rhu očekávali pro dané období až do konce roku 2002 meziroční depreciaci, kurz v realiě aprecioval. Oslabení nasalo až počákem roku 2003, avšak na oo období již analyici očekávali (zřejmě pod vlivem apreciace v roce 2002) meziroční posilování. 9

11 Obrázek 2: Skuečný a očekávaný vývoj devizového kurzu koruny mzr. změna v % I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - mzr. změna czk/eur - očekávaná mzr. změna Spojením údajů z obrázků 1 a 2 lze uvažova o vývoji rizikové prémie (v rovnici nekryé úrokové pariy). Začněme ex-pos pohledem, při kerém do rovnice (2) dosazujeme skuečně realizované změny devizového kurzu v relevanním horizonu. Jednoduchým arimeickým výpočem pak lze získa časovou řadu ex-pos rizkové prémie ak, jak je zachycena na obrázku 3. Obrázek 3: Rozdíl mezi úrokovým diferenciálem a skuečnou meziroční změnou kurzu expos riziková prémie 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00 I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 rp- 3m skuečnos 10 X.00 I.01 IV.01 rp- 1 rok skuečnos VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03

12 Obrázek zachycuje rizikovou prémii počíanou s využiím jak úrokových diferenciálů říměsíčních sazeb, ak diferenciálů dle insrumenů s roční splanosí. Volailnější ze dvou řad je logicky říměsíční ex-pos riziková prémie. V průměru činila v daném období riziková prémie podle ohoo ex-pos přísupu v obou případech kolem 6 7 procenních bodů. Výrazný pokles rizikové prémie v průběhu roku 2002 souvisí s poměrně dramaickou meziroční apreciací koruny. Ta však odrážela spíše spekulace na příliv privaizačního kapiálu, než skuečný pokles vnímané rizikovosi země (viz poznámka pod čarou 2 a související diskuze v předchoozí čási exu). Jinou varianou je založi výpoče rizikové prémie na očekávané změně devizového kurzu. Proože skuečným hybaelem na arbirážním rhu zachyceném v rovnici nekryé úrokové pariy jsou kurzová očekávání, je eno přísup k úvahám o rizikové prémii relevannější, ačkoliv nadále podléhá omezením ohledně získávání kurzových očekávání. Obrázek 4 ukazuje průběh rizikové prémie podle ohoo přísupu. Obrázek 4: Rozdíl mezi úrokovým diferenciálem a očekávanou meziroční změnou kurzu riziková prémie V.99 VII.99 IX.99 XI.99 I.00 III.00 V.00 VII.00 IX.00 XI.00 I.01 III.01 V.01 VII.01 IX.01 XI.01 riziková prémie: očekávaná, 1rok I.02 III.02 V.02 VII.02 IX.02 XI.02 I.03 III.03 V.03 Riziková prémie spočíaná dle ohoo přísupu ukazuje nejen mnohem vyrovnanější průběh oproi ex-pos spočené hodnoě 5, ale aké průměrně nižší hodnou kolem 1,3. Dle ohoo přísupu je v roce 2002 parný naopak růs rizikové prémie, kerý odráží rosoucí apreciační 11

13 očekávání v období klesajícího úrokového diferenciálu. Negaivní hodnoy prémie na přelomu le 2001 a 2002 souvisí s (později nenaplněným) očekáváním rhu ohledně oslabení kurzu koruny. Podrobnější diskuze hisorického vývoje rizikové prémie, včeně případného srovnání s modelově konzisenní rizikovou prémií získanou z jádrového modelu ČNB, by si vyžádala prosor nad rámec ohoo příspěvku, a proo se jí zde nevěnujeme. 6 Na závěr éo empirické čási budeme ješě na obrázku 5 níže ilusrova průběh diferenciálů reálných úrokových sazeb. Pro deflování eurových, resp. německých úrokových sazeb používáme pro nedosupnos údajů o inflačních očekáváních meziroční skuečnou inflaci. V případě českých reálných úrokových sazeb vycházíme jak ze skuečné inflace, ak z ankeně zjišťovaných inflačních očekávání. Obrázek 5: Reálné úrokové diferenciály ČR vs. eurozóna, resp. Německo 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 I.98 IV.98 VII.98 X.98 I.99 IV.99 VII.99 X.99 I.00 IV.00 VII.00 X.00 I.01 IV.01 VII.01 X.01 I.02 IV.02 VII.02 X.02 I.03 IV.03 czk/eur - 3m, reálný czk/eur - 1r, reálný czk/eur - 1r, reálný, ex ane Jak je z obrázku 5 parné, české reálné úrokové sazby jsou od poloviny roku 1999 v souladu s premisami v první čási ohoo exu skuečně nižší než sejné sazby v eurozóně. Zajímavé je pozorova divergenci diferenciálů počíaných na základě skuečné a očekávané inflace ve druhé polovině roku 2002 a počákem roku Teno vývoj je dán ím, že inflační 5 V případě ex-pos přísupu činila sandardní odchylka 12,3 u říměsíčního diferenciálu a 4,0 u ročního diferenciálu. Zde dosahuje sandardní odchylka pouze hodnoy 1,5. 6 Jádrový predikční model ČNB vychází z verze nekryé úrokové pariy, ve keré čás agenů voří kurzová očekávání vpřed-hledícím způsobem jako v rovnici 2 výše a čás agenů vzad-hledícím způsobem. Druhá skupina agenů exrapoluje minulý kurzový vývoj. Podrobněji viz Coas, Laxon a Rose (2003). 12

14 očekávání v omo období byla rezisenní vůči poklesu inflace, kerý byl ageny i cenrální bankou vnímán jako přechodný jev odrážející předchozí apreciaci a pokles cen poravin. 3. Devizový kurz a úrokové sazby v mechanismu ERM II V éo čási exu budeme v návaznosi na eoreický rámec předsavený v první čási práce diskuova možné rajekorie vývoje devizového kurzu a úrokových sazeb ěsně před budoucím vsupem ČR do eurozóny a přijeím eura, j., v době pobyu české koruny v mechanismu ERM II. Východiska pro poby měny v mechanismu ERM II Přisoupení ČR k eurozóně je z hlediska evropských insiucí podmíněno splněním maasrichských konvergenčních kriérií. Tyo podmínky mají vliv na hospodářské poliiky přisupujících zemí jak z dlouhodobého pohledu (např. sanovení úrovně inflačního cíle), ak z pohledu provádění anicyklické poliiky v relevanním období. Podmínky jsou sanoveny pro výši inflace, úrokových sazeb, deficiu veřejných rozpočů, veřejného dluhu a pohyb kurzu domácí měny. Právě poslední kriérium vyžaduje aké účas v mechanismu ERM II. Podrobněji řečeno, kurzové konvergenční kriérium se skládá ze dvou podmínek. Za prvé, měna dané země musí bý v období vyhodnocování plnění kurzového kriéria. součásí mechanismu ERM II minimálně dva roky Za druhé, kurz měny dané země se musí ve sejném období pohybova v zv. normálním rozpěí kolem cenrální pariy, a o bez nadměrných enzí. Druhou podmínku lze po podrobnějším prosudování příslušné evropské legislaivy přeloži jako požadavek na servání měny v relaivně úzkém pásmu ± 2,25 % kolem cenrální pariy. Dokumeny Evropské komise zároveň naznačují, že zaímco devalvace cenrální pariy není v souladu s plněním kurzového kriéria, revalvace možná je. Diskuze budoucí inerakce úrokových sazeb a devizového kurzu v období plnění kurzového kriéria je z hlediska nekryé úrokové pariy zajímavá z několika důvodů. Za prvé, v omo období bude docháze k poklesu rizikové prémie až k nulové hodnoě. Za druhé, bude zároveň docháze k eliminaci úrokového diferenciálu peněžního rhu.7 Za řeí, kurzová 7 Úrokové sazby nabízené subjeky na sekundárním rhu depozi (rozuměj mimo mezibankovní rh) se mohou samozřejmě mezi zeměmi liši, a reflekova ak odlišnou míru rizika poenciálních dlužníků či věřielů. 13

15 očekávání účasníků rhů budou v omo období do jisé míry ukovována cenrální pariou sanovenou v rámci mechanismu ERM II.8 Scénáře pobyu měny v mechanismu ERM II Pokusme se nyní ilusrova možné rajekorie pohybu kurzu v mechanismu ERM II. Pro zjednodušení budeme uvažova ři scénáře pohybu kurzu a s nimi konzisenní pohyby úrokových saze. Scénáře budeme ilusrova na obrázcích 6 8, na kerých horizonální linie znázorňuje vždy cenrální pariu. Prosor nad linií označený anglicky jako depreciaion znázorňuje slabší kurz, než je daná cenrální paria, a prosor pod linií ( appreciaion ) indikuje kurz silnější, než je cenrální paria. Pohyb kurzu v čase depreciačním nebo apreciačním směrem může nasa jak nad, ak pod linií cenrální pariy a je rozpoznaelný z polohy křivky naznačující kurzovou rajekorii. Scénář 1: cenrální paria sanovena slabší než akuální ržní kurz, posupná depreciace v mechanismu, konverzní poměr sanoven na úrovni původní CP 9 V prvním scénáři uvažujeme, že hospodářské auoriy zvolí cenrální pariu na hladině slabší, než je akuální devizový kurz v době ěsně před přisoupením k ERM II. Teno krok může odráže například předsavu o momenálně nadhodnocené úrovni kurzu. 10 Devizový kurz se poom bude logicky pohybova v apreciační čási pásma a v čase bude pomaleji či rychleji depreciova, až dosáhne cenrální pariy. Konverzní poměr bude sanoven na úrovni cenrální pariy. Teno scénář ak předpokládá z iulu očekávané depreciace kladný diferenciál nominálních úrokových sazeb v době přisoupení k ERM II. Posupná nominální konvergence země povede k poklesu diferenciálu, a ím i ke zpomalování empa oslabování měny. Siuaci zachycuje obrázek 6. 8 Spojení do jisé míry je zde plně na mísě. Sanovená cenrální paria nemusí oiž nuně odpovída konečnému konverznímu poměru, ve kerém jsou převedena všechna pasiva a akiva dané měny na zúčovací jednoku euro. Z ohoo důvodu nemusí bý cenrální paria ani výraznou kovou kurzových očekávání v období pobyu v ERM II. Podrobněji viz ČNB (2003). 9 Záměrně nepracujeme se scénářem posupné depreciace kurzu v mechanismu v případě, že by cenrální paria odpovídala ržnímu kurzu v době přisoupení k ERM II, neboť eno scénář není konzisenní s plněním kurzového konvergenčního kriéria (možné překročení pásma 2,25 % na depreciační sranu). 10 Too byla moivace Řecka, keré při vsupu do ERM v březnu 1998 nasavilo cenrální pariu o 12,3 % slabší než činil ržní kurz drachmy v dané době. I přes posupnou depreciaci se však kurz neusále pohyboval poměrně hluboko pod cenrální pariou, a proo řecké auoriy přisoupili později k revalvaci pariy o 3,5 %. Poby Řecka v ERM II lze označi za poměrně urbulenní a lze jej popsa kombinací scénáře 1 a 2 níže. 14

16 Obrázek 6: Posupná depreciace směrem k cenrální pariě scénář 1 Scénář 2: cenrální paria sanovena na úrovni ržního kurzu, posupná apreciace v mechanismu, revalvace cenrální pariy V případě zemí s rovnovážnou reálnou apreciací měny lze očekáva laky na posilování devizového kurzu v mechanismu ERM II. Tyo laky se však projeví skuečnou apreciací devizového kurzu pouze v případě, že očekávaná rovnovážná reálná apreciace bude věší než inflační diferenciál mezi danou zemí a eurozónou, přičemž velikos inflačního diferenciálu bude dána snahou přisupující země o plnění konvergenčního inflačního kriéria.11 Nominální apreciace v ERM II může vyúsi ve změnu cenrální pariy nebo aké, pokud je následována depreciací, může bý úvodní cenrální paria zachována. Scénář 2 zachycený schemaicky na obrázku 7 vychází z revalvace cenrální pariy. Druhému případu je věnován scénář 3. Obrázek 7: Apreciace a revalvace cenrální pariy scénář 2 11 Referenční hodnoa kriéria je sanovena jako průměr inflace ve řech zemích s nejnižší inflací v EU plus 1,5 procenního bodu. Proože rozdíl mezi inflací v eurozóně a průměrnou inflací v ěcho řech zemích se může měni, závisí prakicky rajekorie měny dané země v ERM II aké na průběhu hospodářského cyklu v EU. 15

17 Cenrální paria je na počáku pobyu měny v mechanismu ERM II sanovena na úrovni CP 1. Poé dochází v rámci mechanismu k apreciaci devizového kurzu a k revalvaci cenrální pariy na úroveň CP 2. K revalvaci může dojí několik měsíců před sanovením konverzního poměru v rámci ERM II, ale může se aké sá, že oficiální revalvace cenrální pariy vyhlášena není a je rovnou nasaven silnější konverzní poměr, což pak odpovídá fakické revalvaci měny. Apreciační scénář pohybu devizového kurzu a dalších klíčových veličin analyzovaných v předešlých čásech exu ilusruje aké abulka 1. Symboly v záhlaví odpovídají symbolice první čási exu a aké vzahy mezi jednolivými sloupci vycházejí z ekonomických vazeb diskuovaných v úvodní čási. Fikivní scénář přijeí eura v roce X v abulce 1 je založen na několika předpokladech. Za prvé, abulka předpokládá 3% empo rovnovážné reálné apreciace měny v okamžiku vsupu do mechanismu ERM II, keré posupně zpomaluje s ím, jak dochází k vyčerpávání fakorů v pozadí éo apreciace. Za druhé, abulka předpokládá posupný pokles rizikové prémie z hodnoy 5 % na nulu při přijeí eura a servání sazeb eurozóny na úrovni 2 % po celou dobu simulace. Za řeí, abulka předpokládá, že země bude dosahova maximálního inflačního diferenciálu (měřeného jako klouzavý průměr) vůči eurozóně ve výši 1,5 procenních bodů za rok X-1.12 Po popisu předpokladů nyní sručně popíšeme děj v abulce. Cílený inflační diferenciál a empo rovnovážné reálné apreciace implikují (očekávaný) pohyb nominálního kurzu, kerý zachycuje druhý sloupec. Pohyby nominálního kurzu spolu s předpokladem o posupném poklesu rizikové prémie a úrovni sazeb v eurozóně implikují pohyby úrokových sazeb ve řeím sloupci abulky.13 Pohyby úrokových sazeb musí bý samozřejmě dále konzisenní s plněním inflačního kriéria. 12 Ilusrace v abulce aké zanedbává pravděpodobnou adminisraivní prodlevu několika měsíců mezi vyhodnocením plnění kriérií a přijeím jednoné měny. 13 Tabulka zachycuje krákodobé sazby. Maasrichské konvergenční kriérium je sanoveno pro deseileé sazby, a proo, pokud je sraegie přisoupení k euru včeně pobyu v ERM II hodnocena rhy jako kredibilní, nemusí docháze v ERM II k pohybům ěcho dlouhodobých sazeb. 16

18 Tabulka 1: Ilusrace fikivního průběhu pobyu v ERM II cr emu Eer + n er ir ir Rp Erer + n rer π π cr emu Leden X-2 - vsup do ERM II Červenec X-2-2, ,5-3 0,5 Leden X-1-2 2,5 2 2,5-2,5 0,5 Červenec X-1-1, ,5-2,5 1 Leden X - přijeí eura Scénář 3: cenrální paria sanovena na úrovni ržního kurzu, posupná apreciace v mechanismu následovaná posupnou depreciací, konverzní poměr sanoven na úrovni původní CP Teno scénář vychází podobně jako scénář 2 z předpokladu posupné apreciace nominálního kurzu v rámci ERM II. Na rozdíl od něj však předpokládá, že v určiém okamžiku začne devizový kurz oslabova zpáky směrem ke sanovené cenrální pariě. Důvodem ohoo pohybu může bý náhlý nárůs úrokového diferenciálu, kerý se v souladu s rovnicí 2 promíne do depreciačních očekávání účasníků rhu. Zvýšení domácích úrokových sazeb může odráže například reakci domácí měnové poliiky na asymerický šok (způsobený např. domácí fiskální expanzí). Teno scénář může pochopielně narazi na plnění úrokového konvergenčního kriéria, ale pokud je sabilizační opaření vnímáno jako kredibilní, nemusí dojí k přenosu zvýšení krákodobých úrokových sazeb po výnosové křivce (viz aké poznámka 13). Schemaicky zachycuje možný průběh scénáře obrázek 8. Obrázek 8: Apreciace kurzu následovaná depreciací scénář 3 17

19 4. Závěry Teno ex nejprve eoreicky a poé empiricky rozebírá vzah mezi výnosnosí insrumenů finančního rhu, vývojem měnového kurzu a rizikové prémie v nominální a reálné verzi. Na základě éo diskuze pak nabízí ři možné scénáře pohybu kurzu koruny a osaních makroekonomických veličin v mechanismu ERM II. Hlavní závěry exu lze shrnou následovně za prvé, ukazuje se, že v malých oevřených ekonomikách konvergujících k oblasi jednoné měny může docháze ke konvergenci reálných úrokových sazeb zdola. Za druhé, konzisenně s ím lze očekáva laky na reálnou apreciaci měn ěcho zemí v mechanismu ERM II, což může mí při poklesu rizikové prémie a nunosi plnění Maasrichského inflačního kriéria implikace pro pohyb nominálního měnového kurzu. Za řeí, apreciace nominálního měnového kurzu může vyúsi v revalvaci cenrální pariy v ERM II, ale shoda domácích asymerických šoků může umožni projí periodou ERM II i bez revalvace cenrální pariy. Lze si předsavi rovněž scénář depreciace měny, ale en je s plněním kurzového kriéria konzisenní jen v případě, kdy je počáeční cenrální paria vyjednána na úrovni slabší, než je ržní kurz v dané době. 18

20 Lieraura CINCIBUCH, M.(2003): Financial Markes Percepion of he EMU Enlargemen: Evidence from he Swap Raes. Czech Naional Bank. Mimeo. COATS, W., LAXTON, D., ROSE, D. (eds.) (2003): The Czech Naional Bank s Forecasing and Policy Analysis Sysem. Czech Naional Bank, Prague, CSAJBÓK, A. (2003): Hungary s eurozone enry dae: wha do he markes hink and wha if hey change heir mind? Paper presened a CEPR/Deusche Bank Research Workshop, Leden ČECH, Z., KOMÁREK, L. (2002): Kurzová konvergence a vsup do eurozóny (II) komparace zkušenosí členských zemí EU. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. 10, s ČNB (2003): Mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kriérium. Červenec hp://www.cnb.cz SÜPPEL, R. (2003): Financial Markes and he Cenral European Convergence Trade. Inernaional Relaions Commiee, European Cenral Bank, Mimeo. 19

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. mojmir.helisek@vsfs.cz Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Česká společnost

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční rhy Devizový rh Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Invesiční bankovnicví Devizový rh Trh, na kerém se obchoduje s bezhoovosní formou zahraničních měn (v hoovosní formě

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Měnově politické doporučení (10. SZ 2002)

Měnově politické doporučení (10. SZ 2002) 1. Základní scénář 10.SZ Měnově politické doporučení (10. SZ 2002) Ve třetím čtvrtletí došlo k potvrzení desinflačních tendencí a zpomalování ekonomického výkonu. Měnové podmínky se vyvíjely podle předpokladů

Více

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 1. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář lednové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je lednová makroekonomická prognóza. Ve srovnání s prognózou

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 100. měření (srpen 2007) Do srpnového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Working Papers Pracovní listy

Working Papers Pracovní listy Working Papers Pracovní lisy Working Paper No. 2/2004 Relevannos nerovnováhy běžného úču plaební bilance v členských sáech Eurozony Jaromír Šindel INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU VYSOKÁ

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

omyly a jedna výstřednost

omyly a jedna výstřednost Fiktivní a faktické problémy Maastrichtských kritéríı: Tři omyly a jedna výstřednost Jaromír Hurník Česká národní banka, Národohospodářská fakulta VŠE a Fakulta sociálních věd UK (jaromir.hurnik@cnb.cz).

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 92. měření (prosinec 2006) Do prosincového průzkumu inflačních očekávání finančního trhu zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších indikátorů

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5.

Do ekonomických modelů vstupuje fiskální politika v první řadě prostřednictvím nám již známé agregátní poptávky: AD = C + I + G + NX. (5. TÉMA č. 5 Fiskální poliika. Rozpočové příjmy a výdaje jejich výše a srukura. Veřejný dluh. Reforma veřejných financí Samosudium I. Graficky znázorněe a popiše obnovení dlouhodobé rovnováhy v siuaci recese

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Měnově politické doporučení (12. SZ 2002)

Měnově politické doporučení (12. SZ 2002) Měnově politické doporučení (12. SZ 2002) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává říjnová makroekonomická prognóza předložená v 10. (velké)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI

ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI ČESKÁ EKONOMIKA PO INTERVENCI 22.11.2013 economic.research economic.research@rb.cz Intervence ČNB.. Forecasting swinging Singer 7. listopadu 2013 zahájila Česká národní banka (ČNB) intervenci proti koruně

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky (ČNB). Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů, se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy kvalifikované odhady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více