I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE"

Transkript

1 I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy Paré Akce I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.

2 1.1. Identifikační údaje 1.2. Stavba Název: I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat aktualizace Druh stavby: Novostavba Místo stavby: Královehradecký kraj 1.2. Zadavatel studie Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové Pouchovská Hradec Králové 1.3. Zhotovitel studie VALBEK spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec HIP: ing. Milan Koloušek Silnice: ing. Milan Koloušek ing. Ratniková 2. Zdůvodnění studie Stávající silnice I/14 prochází cca v délce 3,0 km průtahem městem Rychnov nad Kněžnou v trase ulic Jiráskova a Štemberkova. Podél Jiráskovy ulice se nachází převážně obytná zástavba, areál Orlické nemocnice a polikliniky, autobusové a vlakové nádraží, obchodní centrum a další komerční objekty. Podél Štemberkovy ulice v jižní části města se nachází smíšená zóna s objekty bydlení, obchodních center a průmyslových areálů. Jiráskovu ulici poblíž areálu nemocnice kříží železniční trať s úrovňovým zabezpečeným přejezdem. S ohledem na dopravní zátěž silnice I/14 na území města dochází v dopravních špičkách k tvorbě dlouhých kolon u tohoto přejezdu a jedná se o dopravní závadu na I/14 v této části města. Poloha silnice I/14 na území města a její parametry nevyhovují významu silnice I/14 a funkci silnice prvé třídy. Jedná se zejména o zmíněný úrovňový přejezd, vedení silnice I/14 v těsné blízkosti zdravotnických zařízení a obytných zón města a počet napojení místních komunikací na území města na I/14 (celkem 30 napojení). Zájmové území pro přeložku silnice je vymezené trasou stávající I/14 na území města, zástavbou v západní části města a koridorem územní rezervy pro přeložku I/14 vymezeným územním plánem města. 1

3 3. Výchozí údaje pro návrh 3.1. Mapové podklady Jako podklad pro zpracování studie byl použité mapové podklady: -Základní mapa 1: zvětšená na měřítko 1:5 000 zájmového území. -Ortofotomapa zájmového území v měřítku 1: Podklady a projektové dokumentace v dotčeném území -Územní plán města Rychnov nad Kněžnou -Dopravně urbanistická studie k územnímu plánu města Rychnov nad Kněžnou -Sčítání dopravy z roku Návrhové parametry komunikace Silnice I/14 je navržena v kategorii S11,5/70. Pro navrhovanou kategorii musí trasa splňovat tyto základní parametry: Minimální poloměr směrového oblouku pro kategorii S11,5/70 je Rmin= 500 m (300 m). Maximální dovolený podélný sklon je pro kategorii S11,5 7,5%. V rámci studie nejsou navržena žádná dopravně obslužná zařízení na této silnici I/ Dopravně inženýrské podklady Současný stav silniční sítě: Dle sčítání dopravy z roku 2010 byla intenzita dopravy na silnici I/14 na úseku od úrovňového přejezdu na severním okraj města voz./24 hod. Z toho byla lehká vozidla voz./24 hod a těžká vozidla voz./24 hod. Na úseku I/14 mezi úrovňovým přejezdem a křižovatkou se silnicí II/318 byla intenzita dopravy voz./24 hod. Z toho byla lehká vozidla voz./24 hod a těžká vozidla voz./24hod. Přepočet na rok 2014 je pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy dle TP 225 (II. vydání). Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 na tomto úseku silnice I/14 jsou: Rok 2014 lehká vozidla/24.hod těžká vozidla/24.hod -úsek silnice I/14 mezi tratí a severním okrajem města úsek I/14 mezi tratí a silnicí II/

4 Rok 2030 lehká vozidla/24.hod těžká vozidla/24.hod úsek silnice I/14 mezi tratí a severním okrajem města úsek I/14 mezi tratí a silnicí II/ Výhledová intenzita dopravy pro rok 2030 na silnici I/14 bude v rozmezí voz./24 hod s podílem nákladní dopravy 9,1-9,6%. Ztěchto údajů plyne, že po roce 2030 bude stávající silnice I/14 na území města značně přetížená a dopravní zátěž se bude blížit celkové kapacitě komunikace. Ve městě budou vznikat kolony a dopravní zácpy. Pokud se uvažuje s realizací přeložky I/14 v trase západního obchvatu tak na tento obchvat přejde ve výhledu roku 2030 dopravní zátěž v rozmezí voz./24 hod s podílem nákladní dopravy 10,5 12,0 % a výhledová intenzita dopravy v roce 2030 poklesne na průtahu městem na voz./24 hod. 4. Charakteristiky území z hlediska vlivů na návrhy silnice I/14 Ve vymezeném území tato studie prověřuje možnost přeložky silnice I/14 do trasy západního obchvatu města tj. do koridoru územní rezervy vymezené územním plánem města a ve variantě mimo tento koridor Členitost terénu Zájmové území pro návrh přeložky I/14 je dané územní rezervou. Jedná se o území volné, nezastavěné na západním okraji města. Jedná se o zvlněné území s maximálním převýšením terénu cca 59 m. Vymezené území přeložky kříží na jižním okraji města široké údolí řeky Kněžné a Jahodovského potoka Současné a budoucí využití území V Koridoru územní rezervy se jedná se převážně o území volné (pole, louky, pastviny), s částečnou zástavbou výrobních a skladových objektů v jižní části města, částečně s lesním porostem. Navrhovaná je přeložka silnice I/14 v kategorii S11,5/ Popis variant Aktualizace studie navazuje na ověřovací studii z 10/2014, která prověřovala ve třech variantách možnosti úpravy popř. přeložky silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou. Na základě projednání ověřovací studie a na základě požadavku města Rychnov nad Kněžnou je zpracovaná tato aktualizace studie I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, která ve variantě řeší úpravu nivelety varianty 2 z ověřovací studie a dále prověřuje variantu vedení trasy mimo souběh se zahrádkářskou kolonií a mimo stávající obytnou zástavbu nacházející se podél silnice III/

5 5.1. Varianta 2A Varianta 2A vychází z varianty 2, která je součástí ověřovací studie. Směrové vedení varianty se nemění. Ve variantě 2A je navržena pouze změna výškového vedení nivelety a vypuštění dvou okružních křižovatek v místě křížení silnic III/3211 a III/3214. Trasa varianty navrhuje přeložku silnice I/14 v trase západního obchvatu města, která je z větší části vedena v koridoru územní rezervy vymezené územním plánem města. Ve vymezeném koridoru je trasa přeložky vedena cca v délce 2,515 km a to v úseku od km 1,6 do napojení na silnici I/14 na severním okraji města. Od km 1,6 do místa napojení na I/14 na jižním okraji města tj. do km 0,0 je trasa vedena cca v dl. 1,6 km soustavou tří směrových oblouků o poloměrech 500 m, 500 m a 300 m do profilu stávající ulice Pod Budínem. Tato ulice je napojena na stávající silnici I/14 v okružní křižovatce se Štemberkovou ulicí. Přeložka silnice je navržena v délce 4,116 km a na obou koncích je napojena na stávající silnici I/14. Směrové vedení přeložky je dáno okrajovou zástavbou města, koridorem územní rezervy, areály na jižním okraji města, trasou ulice Pod Budínem a konfigurací terénu. Trasa je vedena tak, aby byla vedena v co největší vzdálenosti mimo obytnou zástavbu v dotčeném území tj. aby nevyžadovala demolice stávajících objektů. Trasa je složena z pěti směrových oblouků o poloměrech 300 m 2000 m s vloženými přímými úseky. Návrh trasy je vázán tvarem a průběhem koridoru územní rezervy. Směrové vedení je patrné ze situace v měřítku 1:5 000 a je rovněž ovlivněné návrhem nivelety tj. rozsahem zemních těles. Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/14 na obou koncích přeložky, z nivelety ulice Pod Budínem, z nivelet křižovaných komunikací, z reliéfu stávajícího terénu a z požadavku na vedení trasy podél zahrádkářské kolonie v zářezu. Niveleta je navržena tak, aby křižované silnice III. tříd byly kříženy mimoúrovňově. V ZÚ je trasa směrově a výškově napojena do stávající okružní křižovatky na Štemberkově ulici a do km 0,335 kopíruje niveletu ulice Pod Budínem. Od km 0,500 niveleta stoupá podélným spádem 3,12% a 5,69% do nejvyššího místa na délce cca 1350 m. Úsek přeložky vedený v ulici Pod Budínem je v kategorii MS14/60 a od km 0,335 až do KÚ je přeložka v kategorii S11,5/70 (60). Základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m. Šířka jízdního pruhu je 3,50 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5%. V oblouku o poloměru 300 m bude příčný sklon jednostranný 6%. Křižovatky V km 0,000 je přeložka I/14 napojena na stávající okružní křižovatku ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319. Přeložka I/14 odbočuje z této křižovatky do ulice Pod Budínem. Okružní křižovatka má nevyhovující parametry. Jedná se o malou okružní křižovatku vnějšího průměru cca 28 m se čtyřmi rameny. Proto v rámci přeložky I/14 je navržena přestavba této OK na vnější průměr 40 m s bypassem ve směru z ulice Pod Budínem na I/14 směr Vamberk. V km 0,335 je navržena úrovňová průsečná křižovatka ulic Pod Budínem (I/14) Na Jámách a Ekologická. Přeložka I/14 je v přímé. 4

6 V km 1,050 je na přeložku I/14 napojena přeložka silnice II/318. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na přeložku I/14 napojena silnice II/318 ve směru od Častolovic. Silnice I/14 je v této části ve směrovém oblouku o poloměru 500 m. Napojení II/318 je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. V km 3,830 je na přeložku I/14 napojena přeložka Jiráskovy ulice. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na I/14 napojena severní část města. Silnice I/14 v této části je ve směrovém oblouku o poloměru 550 m. Napojení Jiráskovy ulice je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Mosty Na trase přeložky silnice I/14 varianta 2A je navrženo celkem 5 mostů. Tři jsou na přeložce I/14, jeden na přeložce cesty a jedena na silnici III/3211. Dispoziční a konstrukční řešení mostů se upřesní v dalším stupni projektové dokumentace po zaměření území, provedených průzkumech a podrobném návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky. - V km 0,615 je navržen most délky 20 m přes řeku Kněžná. - V km 0,885 je navržen most přes stávající silnici II/318 a přes železniční trať. Délka mostu je 70 m, most je v přímé. - V km 1,485 je navržen most na cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 30 m. - V km 2,405 je navržen most na silnici III/3211. Délka mostu je 40 m, kategorie S7,5. -V km 3,300 je navržen most přes stávající silnici III/3214. Délka mostu je 40 m. Vyvolané přeložky a úpravy komunikací Přeložka silnice I/14 kříží stávající silnice II. a III. tříd, místní komunikace, cesty a železnici. - V km 0,500 vlevo je upraven napojení sjezdu do stávajícího areálu v délce 40 m a šířce 5 m. - V km 1,050 je navržena přeložka silnice II/318 do nové křižovatky. Délka přeložky je 460 m, kategorie S9,5/60. - V km 1,485 je navržena přeložka cesty v délce 110 m, šířka vozovky je 4,0 m. - Mezi km 2,8 km 3,3 vlevo je v souběhu s přeložkou silnice I/14 navržena přeložka polní cesty, která je napojená na silnici III/3214. Délka přeložky je 530 m, šířka vozovky je 3,0 m. - V km 3,830 je navržena přeložka Jiráskovy ulice do nové křižovatky. Délka přeložky je 180 m, šířka vozovky je 8,5 m Varianta 2B Varianta 2B prověřuje z hlediska technických parametrů vedení trasy přeložky silnice I/14 v trase západního obchvatu města, ale mimo souběh se zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211. Trasa je mezi silnicemi III/3211 a III/3214 5

7 vedena západně od varianty 2A s tím, že obchází lesní komplex, který navazuje na zahrádkářskou kolonii po jeho západním okraji a nezasahuje do lesního komplexu ani do vymezeného biocentra a vyhýbá se lokalitě Malá Lipůvka. Varianta 2B má stejnou trasu i niveletu od km 0,0 až do km 1,6. Od km 1,6 se trasa varianty 2B odklání od trasy varianty 2A západním směrem soustavou tří protisměrných směrových oblouků o poloměrech 500 m (viz. situace). Tras této varianty je v převážné své délce vedena mimo koridor územní rezervy dle územního plánu. Z celkové délky přeložky 4,718 km je délka trasy mimo koridor územní rezervy 3,700 km. Oproti variantě 2A je trasa varianty 2B delší o 0,602 km. Od km 1,6 do místa napojení na I/14 na jižním okraji města tj. do km 0,0 je trasa vedena cca v dl. 1,6 km soustavou tří směrových oblouků o poloměrech 500 m, 500 m a 300m do profilu stávající ulice Pod Budínem. Tato ulice je napojena na stávající silnici I/14 v okružní křižovatce se Štemberkovou ulicí. Přeložka silnice je navržena v délce 4,718 km a na obou koncích je napojena na stávající silnici I/14. Směrové vedení přeložky je dáno okrajovou zástavbou města, areály na jižním okraji města, trasou ulice Pod Budínem a konfigurací terénu. Trasa je vedena tak, aby byla vedena v co největší vzdálenosti mimo obytnou zástavbu v dotčeném území. Trasa je složena z pěti směrových oblouků o poloměrech 300 m 2000 m s vloženými přímými úseky. Směrové vedení je patrné ze situace v měřítku 1:5 000 a je rovněž ovlivněné návrhem nivelety tj. rozsahem zemních těles. Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/14 na obou koncích přeložky, z nivelety ulice Pod Budínem, z nivelet křižovaných komunikací a z reliéfu stávajícího terénu. Niveleta je navržena tak, aby křižované silnice III. tříd byly kříženy mimoúrovňově. V ZÚ je trasa směrově a výškově napojena do stávající okružní křižovatky na Štemberkově ulici a do km 0,335 kopíruje niveletu ulice Pod Budínem. Od km 0,550 niveleta stoupá podélným spádem 3,09% a 5,82% do nejvyššího místa na délce cca 1400 m. Úsek přeložky vedený v ulici Pod Budínem je v kategorii MS14/60 a od km 0,335 až do KÚ je přeložka v kategorii S11,5/70 (60). Základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m. Šířka jízdního pruhu je 3,50 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5%. V oblouku o poloměru 300 m bude příčný sklon jednostranný 6%. Křižovatky V km 0,000 je přeložka I/14 napojena na stávající okružní křižovatku ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319. Přeložka I/14 odbočuje ztéto křižovatky do ulice Pod Budínem. Okružní křižovatka má nevyhovující parametry. Jedná se o malou okružní křižovatku vnějšího průměru cca 28 m se čtyřmi rameny. Proto v rámci přeložky I/14 je navržena přestavba této OK na vnější průměr 40 m s bypassem ve směru z ulice Pod Budínem na I/14 směr Vamberk. - V km 0,335 je navržena úrovňová průsečná křižovatka ulic Pod Budínem (I/14), Na Jámách a Ekologická. Přeložka I/14 je v přímé. 6

8 - V km 1,050 je na přeložku I/14 napojena přeložka silnice II/318. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na přeložku I/14 napojena silnice II/318 ve směru od Častolovic. Silnice I/14 je v této části ve směrovém oblouku o poloměru 500 m. Napojení II/318 je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. - V km 4,425 je na přeložku I/14 napojena přeložka Jiráskovy ulice. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na I/14 napojena severní část města. Silnice I/14 v této části je ve směrovém oblouku o poloměru 550 m. Napojení Jiráskovy ulice je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Mosty Na trase přeložky silnice I/14 varianta 2B je navrženo celkem 7 mostů. Pět z nich jsou mosty na přeložce I/14 a dva na přeložkách cest. Dispoziční a konstrukční řešení mostů se upřesní v dalším stupni projektové dokumentace po zaměření území, provedených průzkumech a podrobném návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky. - V km 0,615 je navržen most délky 20 m přes řeku Kněžná. - V km 0,885 je navržen most přes stávající silnici II/318 a přes železniční trať. Délka mostu je 50 m, most je v přímé. - V km 1,485 je navržen most na cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 30 m. - V km 2,260 je navržen most na polní cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 40 m. - V km 2,285 je navržen most přes stávající silnici III/3211. Délka mostu je 40 m. - V km 3,315 je navržen most přes přeložku polní cesty. Délka mostu je 30 m. - V km 3,825 je navržen most přes stávající silnici III/3214. Délka mostu je 60 m. Vyvolané přeložky a úpravy komunikací Přeložka silnice I/14 kříží stávající silnice II. a III. tříd, místní komunikace, cesty a železnici. - V km 0,500 vlevo je upraven napojení sjezdu do stávajícího areálu v délce 40 m a šířce 5 m. - V km 1,050 je navržena přeložka silnice II/318 do nové křižovatky. Délka přeložky je 460 m, kategorie S9,5/60. - V km 1,485 je navržena přeložka cesty v délce 110 m, šířka vozovky je 4,0 m. - V km 3,830 je navržena přeložka Jiráskovy ulice do nové křižovatky. Délka přeložky je 180 m, šířka vozovky je 8,5 m. 6. Závěr 7

9 V rámci aktualizace studie byly navrženy další dvě varianty přeložky silnice I/14 v trase západního obchvatu Rychnova nad Kněžnou. Varianta 2A má shodnou trasu s variantou 2 z ověřovací studie. U této varianty se jedná pouze o změnu návrhu nivelety tak, aby byly vypuštěny úrovňové křižovatky se silnicemi III/3211 a III/3214 a niveleta byla v místě souběhu se stávající zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211vedena v zářezu. Varianta 2B prověřuje vedení trasy mimo koridor územní rezervy dle platného ÚP tj. mimo souběh se západním okrajem zahrádkářské kolonie a bez zásahu do stávajícího lesního porostu a vymezeného biocentra. Z hlediska technických parametrů jsou si trasy navržené ve variantách 2, 2A a 2B rovnocenné. Nevýhodou varianty 2B je její větší délka (prodloužení trasy o 0,602km na délce cca 4 km). Nevýhodou varianty 2 z ověřovací studie je souběh se stávající zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211 s niveletou vedenou v úrovni a nad stávajícím terénem. Výhodou všech těchto variant je vedení trasy a tedy veškeré tranzitní dopravy mimo město a podstatné snížení intenzit dopravy v Jiráskově a Štemberkově ulici ve městě. Z hlediska technických parametrů, technické náročnosti, územních vazeb a ekonomické náročnosti je nejvýhodnější varianta 2A. Která z variant je průchozí, bude rozhodnuto v procesu EIA. Tato aktualizace studie a původní ověřovací studie jsou podkladem pro zpracování ekologického posouzení. ing. Milan Koloušek 8

PØELOŽKA SILNICE II/283

PØELOŽKA SILNICE II/283 PØELO KA SILNICE II/283 Turnov Jièín Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Zhotovitel STUDIE: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. M. KOLOUŠEK Vypracoval

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové KUKHK-37860/ZP/2016-Po 21.12.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

JIŽNÍ SJEZD ZE SILNICE I/10; SILNICE III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ

JIŽNÍ SJEZD ZE SILNICE I/10; SILNICE III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ JI NÍ SJEZD ZE SILNICE I/10 I/35 NA SILNICI III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ ; R35 10 R10 35 Objednatel: Mìsto Turnov Antonína Dvoøáka 335, 511 22 Turnov Zhotovitel TS: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou 00507345 *00507345* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/02721/2014 Spisová značka: MÚT/14316/2013/ORR/Tr.

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety A.1 ÚSH Přeložka je vedena po trase Radotín stávající II/115 až do prostoru centra Černošic (včetně zachování přejezdu). V obci je dále vedena po ulici Karlštejnská, za koncem obce začíná mimo zástavbu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 Navrhl ING.M.KOLOUŠEK Objednatel KRAJ. ÚØAD LB Vypracoval ING.M.KOLOUŠEK Zak. èíslo 08LI32010-01 Zodp. projektant ING.M.KOLOUŠEK Datum 02/2009 Tech. kontrola

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 16-04 ČESKÝ BROD KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ AKTUALIZACE ÚNOR 2016

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6 návrh 6. změna ÚPNSÚ HODKOVICE nad Mohelkou zpřesnění železničního koridoru D 26 zadavatel pořizovatel projektant konzultace Monroe Czechia s.r.o. Rychnovská 383 Hodkovice nad Mohelkou Magistrát města

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 Studie proveditelnosti Výsledná varianta P r ů v o d n í z p r á v a d o d a t e k č. 1 Prosinec 2014 Vypracoval: Ing. Hradil Obsah: 1. Identifikační údaje stavby...

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA Ná d í tříd 10 113 19 P h 1 B Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém B.p.v INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Odbor výstavby BRNO Šumavská 33, 612 54 Brno

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 Navrhl ING.M.KOLOUŠEK Objednatel KRAJ. ÚØAD LB Vypracoval ING.M.KOLOUŠEK Zak. èíslo 08LI32010-01 Zodp. projektant ING.M.KOLOUŠEK Datum 02/2009 Tech. kontrola

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě

Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě V Českém Brodě je veškerá silniční tranzitní doprava vedena v těsné blízkosti historického středu města. Ve stávajícím územním plánu nebyla dosud výstavba

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

KŘIŽOVATKY Úvod

KŘIŽOVATKY Úvod KŘIŽOVATKY Úvod Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava KŘIŽ 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy pro křižovatky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR Správa Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/15949/2012/VA V Hořicích dne 17. 12. 2012 Č.spisu: 3364/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová

Více

Silnicei/35. Bílý Kostel Hrádek n. N. L62. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/35. Hrádek nad Nisou. Bílý Kostel nad Nisou.

Silnicei/35. Bílý Kostel Hrádek n. N. L62. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/35. Hrádek nad Nisou. Bílý Kostel nad Nisou. Silnicei/ Bílý Kostel Hrádek n. N. Zittau Silnice I/ stavba Bílý Kostel Hrádek infografika S-Bily-Kostel-Hradek-nN-11 Václavice informační leták, stav k 05/2014 Hrádek Grabštejn most pøes Václavickou pøehradu

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační)

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační) Název projektu: Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ulice, Zdiby Generální projektant: Kooperace : Stupeň projektu: Dopravní studie Objednatel: Atelier A6 Ateliér LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34,

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

A. Průvodní zpráva. Prověření technického řešení okružních křižovatek silnic I/54 a I/55 I. etapa

A. Průvodní zpráva. Prověření technického řešení okružních křižovatek silnic I/54 a I/55 I. etapa A. Průvodní zpráva Prověření technického řešení okružních křižovatek silnic I/54 a I/55 I. etapa Datum 9/2008 Objednatel Město Veselí nad Moravou Tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou Zhotovitel

Více

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem

OBSAH. STPÚ trasy dokončení SOKP Regionální alternativy. 1. Úvod. 2. Varianta Libčice nad Vltavou. 3. Varianta Brandýs nad Labem OBSAH 1. Úvod 2. Varianta Libčice nad Vltavou 3. Varianta Brandýs nad Labem 4. Přeložka silnice I/12 5. Související zařízení 6. Realizace Červen 2015 Stránka 1 1. Úvod Technické řešení studie proveditelnosti

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E POSOUZENÍ POLOHY KORIDORŮ I/44 A I/11 NA ÚZEMÍ OBCE PETROV N.D. A. TEXTOVÁ ČÁST 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ Obsah 1. ÚVOD 1 2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 2.1. Identifikační údaje... 2 2.1.1. Stavba 2 2.1.2. Stavebník/objednatel 2 2.1.3. Zhotovitel dokumentace 2 2.2. Charakteristika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jan Tichý UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Silnice II/356 - obchvat obce Luže Jan Tichý Bakalářská práce 2008

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Vyřizuje linka R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Vyřizuje linka  R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e Krajský úřad Královéhradeckého kraje MADOS MT, s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.11.2013 20631/DS/2013/MT 20.11.2013

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NÁVRH SEVEROZÁPADNÍHO OBCHVATU MĚSTA SEDLČANY 2012 JAROMÍR KOLÁŘ UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN PERNER TRANSPORT

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

NÁMITKA č

NÁMITKA č NÁMITKA č. 175 175-1 Námitka č. 175 175-2 175-3 Námitce č. 175, podané Ing. Vladimírem Machálkem, bytem Paskovská 134/186, Ostrava Hrabová, dne 8.8.2013, kterou se požaduje vypustit dopravní stavbu DK

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 5070/ZP/2008-Čr 30.04.2008 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životní

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Technická zpráva Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Etapa: Plán společných zařízení Posouzení připojení polních cest na silniční síť Investor: Ministerstvo zemědělství ČR

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY km III/01130 km 1,6 Rampa 12 (SO C 104) km 1,8 ul. Mostní 11 TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY ul. Rolnická ul. Pekařská Křižovatka Rolnická - Mostní km 2,0 km 2,2 46 46 km 2,4 km 2,6 Opava estakáda přes Ratobořsou

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více