Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Celkové vyúčtovnvšech položek výpočtu ceny podle cenových předpsů pro vodné a stočné Za kalendřn rok: 204, DPH 5.0 % Dlčodběratelské vyúčtovnceny Nkladové položky Řoet<. tt 't ').3.4 lz. 2. Materl surov voda podzemn - chemkle - ostatn materl EneÍge,-elektrckener ostatn eneroe (olvn' pevn a k 2.2 Mzdy 3 J, + otn převzat+odpadn ostatn osobn 3.2 _ 4. ostatn přmé Á Přemce vodného a stočného: DlAMo, s. p. o. z. TěŽba a úprava uranu (lč ) Tabulka č. StraŽ pod Ralskem {vodné a stočné) pro ceny pro Vodné a stočné odpadn Měm Rozdl : Kalkulace Rozdl skutečnost Kalkulace edn {} 'l '' mt.kč ml"kč :o.oooob o ml.kě a j '54600 a prostředky obnovy nfr' majetku ooraw nfrastrukturnho maetku njem nrastrukturnho majetku poplatky za vypouštěn odpadnch vod ostatn orovozn nklady extern osttn orovozn nkladv Ve vlastn rež ml.kč ml-kč 243 'ój Fnančn nklady 6. Výrobn reže Sprvn reže Úplné vlastn nklady B Hodnota nfrastruktur.m.podle VUME Pořzovac cena provoznho maj. D Počet pracovnků ptn fakturovan A c E F U u.t K o z toho odpadní odv. fakturovan z loho domcnost sržkov fakturovan odpadn čštěn Ptn nebo odpadn voda převzat Ptn nebo odpadn voda předan JEDNoTKoVÉ NÁKLADY osob -44:0 0.03s "a o a.a$ " ml"m3 0'0' Řaaet 0.a.b Í5 nklady Úpl"é "lastn{ Kalkulačn zsk oodl z UVN :ÚýŇ zř. na rozvoj a obnovu nfr-majetku v olnu obnow a skuteč. Celkem UVN + zsk fakturovan ptn, odpadn+sržkov CENA oro vodné. stočné CENA pro Vodné, stočné+ DPH ml,kč l 0'00475 olo ' l ml-kč KČ/m3 Kďm ' s '.83 0, B '628 0' ' Kalkulovan cena pro Vodné a stočné Měrn Skutečnost Kalkulace l Vyúčtovnvšech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Text " Tabulka č.2a foda odpadn Skutečnost Kalkulace Rozdl s _ Rozdl B Jtka Prstkov. nměstkyně pro Eao

2 ř Í é úč š ž ý č ý ř ů é č é č ě é č řž é ď é ř é č é ý ď č ěž ú Č ÍéŽ ú Í ž Í Ž č č č č š ř ř š ř ř Í č č č ž š ř ř

3 Cetkové vyúčtovnvšech položek qýpočtu ceny podle cenoyých předpsů pro vodné a stočné Přjemce vodného a stočného: DlAMo, s. p. o. z. Těžba a úprava uranu (lc ) Tabulka č. Strž pod Ralskem (sržkov voda) vodné a stočné Nklady V"da odoadn ptn Měm Rozdl Rozdl skutečnost Kalkulace edn. Skutečnost Kalkulace Za kalendřn rok: 204, DPH 5.0 % Dlčodběratelské vyúčtovnceny Nkladové položky Řaaet. Materl surov voda oodzemn povrchov t-j chemkle.4 ostatnl materl ml-kč, a 2" 2.'l 3 ptn převzat+odpadn voda předan a Á 4.4 Át elektrck enerqe ostatn enerqe (p vn, pevn a kapaln) mzdv ostatn osobn ostalní ořmé J Á o m.kč Vnr nln fakturovan H ml-kč Fnančn nklady VÝrobn reže Sprvn reže n E odosv a orostředkv obnow nfr. maetku odraw nfrastťukturního nem nfrastrukturn ho maetku vod od za ostatn provozn nklady extern ostatn provozn nklady ve Vlastn rež B E Mzdy -ÚDlr'é Gstn Hobnota ntras'truxturrnpoore vútlr Pořzovac cena provoznho maj 8. A EneÍqe 3. 2a + nkladv ml.kč osob - Počet pracovnků z toho domeno$t c _ Vocja odoadn odv. fakturovan z {oho domcnost sržkov fakturovan odpadn čštěn Ptn nebo odpadn voda převzat Ptn nebo odpadn předan JEDNoTKoVÉ NAKLADY 0.4u 't , { , t6 0, " ' 't 't S o Text nkladv - UVN zsk -zř. na Prostředk *ollu*" " yj]!!! j$g."y_ 3 skueč. jejch Čerpn zsk ptna. oopaan*sražkava n +s r žk ov *ana tu!'!gr.y9é!'t"er-"!p.ad loje pro CENA!9q!9é99!9Celkem 'N + vodné' stočn { u> DPH Hana Krčmřov ;'--) -0,ao s ,90 Tabulka č.2a odpadn Rozdl Skutečnost Kalkulace ? Rozdl ,4.205 E-mal: Vyúčtovnvšech položek qýpočtu cen pro vodné a stočné Kalk tlovan cena pro vodné a stočné ptn Měrn edn. skutečnosl Kalkulace ml Kč % nrl.m , ,

4 é úě š ž ý č ý ř ů é č é ř čí ě é úč ď ž ř é č é ý ď č ěž ú Í č ěž ú ž č č č č š ř ř š ř ř č ťž č č š ř ř ž

5 Celkové vyúčtovnvšechpoložek výpoětu ceny podle ceno\lých předpsů pro vodné a stočné Fřjemce vodného a stočného: DlAMo, s' p. o' z.těžba a úprava uranu (lč oo0o2739) Za kalendřn řok: 204, DPH 5.0 % Tabglka č.'l Součtovévyúětovn dlčchodběratelshých vyúčtovncen pro pío ceny vodné a stočné Vypc NKlady voda odpadn RozdÍl skutečnosl Kalkulace juon Rozd Kalkulace 0.026't ' ml. Mafarl surov voda podzemn + povrchov. 0.o0uu0u j zat+odpadn voda.2 "-ff-.---tměm ptn l l.kč 2. _ elektrck Óstaln eneroe olvn. oevn a kapaln) J. a4 mé mzdv A 4 nkldv 5. Výrobn reže! fl ; n R c D Sorvn reže tjolné vlastn nkladv tr u! K " ,l / , \/nrla ndnadn odv. fakturovan ml m.j 0' ' oa2434 ptn fakturovan sržkov fakturovan čštěn 0.0'Í26't 5 Počet nranovnkt"t l_ztohodomcnost z toho domcnost L osob E_ ml.kč Hodnota nfrastruktur.m.podle VUME Pořzovac cena provoznho ma ml.kč 'l498 0.a eťern S ' !!9:t ó.000ooo o.ooooóó.ln l'lnlné vlasln nkladv - UVN jedn..a Kalkulačn zsk - nodl z UVN.b.c zř. na rozvo a obnovu nfr'majetku Érnclřeclkv v olnu obnow a skuteč. ech čerpn \/n.l2 f2kťllrnvan otn- odoadn+sržkov CtrNA nro vodné. stočné c ENA p!o!oq$ s!o,ry: Kčlm3 '4. '5. Konlroloval: Teleon: !-!-r lng' Hana Krčmřov , ; 940-0, o.ooo00o Vyúčtovnvšech položek \aýpočtu cen pro Vodné a stočné Měrn o.o054u0 o: 't 69790,l o s Text o.oooo00, Kalkulovan cena pro vodné a stočné Řaaek a ' u,u434u s 't l ostatn orovozn nklady ve vlastn rež 7- u. JOJ/Z 0'54600 odpsv a prostředky obnovy nfr nrastrukturnho maetku em nfrastrukturnho maetku 4" osobn l<aín nkladv - ostatn 3.2 m.kě ml.kě oslatn materl Eneroe ptn Skutečnost Kalkulace a.oa475_ oooooo o.oooooo o s Rozdl tl 0.04 Tabulka č.2a odpadr skutečnost Kalkulace Rozdl A s ' 't , Jtka PrstkoV. nměstk -0.0

6 é úč š Ž ý č ý ř ů é č é ř Í ř č ě úč Í č ě ý úě ř é č é ý č ěž ú č ěž Ú ž Ž č čí č č š ř ř ř š ř ř č Ž č ÍčÍ Í Š ř ř

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

PŘÍLOHA 2 - VSTUPNÍ DATA PRO VÝPOČET EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBLAST POVODÍ LABE

PŘÍLOHA 2 - VSTUPNÍ DATA PRO VÝPOČET EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBLAST POVODÍ LABE Ohře Hor. Společnost a Horní Dolní a stř. Berounka smíšená/provozní dolní Vltava Vltava Obyvatelé V Obyvatelé K Labe Labe smíšená provozní HL OH HV BE DV Obyv V Obyv K x 85 15 84 76 x 70 30 168 145 x 100

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Cena vody pro rok 2014 v regionu působnosti SVS

Cena vody pro rok 2014 v regionu působnosti SVS Tisková zpráva Teplice, 29. listopadu 2013 Cena vody pro rok 2014 v regionu působnosti SVS Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2014 v regionu působnosti

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře)

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) SE KLIMA QH 91257 Work Package # 3/2010 Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) Ing. Lubomír Petružela, CSc. Ing. Jiří Dlabal Shrnutí problému

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Poplatky za odběr podzemní vody ve vztahu k novému vodnímu zákonu a poznatky z praxe

Poplatky za odběr podzemní vody ve vztahu k novému vodnímu zákonu a poznatky z praxe Poplatky za odběr podzemní vody ve vztahu k novému vodnímu zákonu a poznatky z praxe Ing. Jiří Novák Vodárenská akciová společnost, a. s., specialista TÚ GŘ v Brně I. Úvod V oblasti vodárenství se s touto

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2012 (zpracovaný s využitím programového vybavení systému hospodaření s vozovkou RoSy PMS) 1. Úvod Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření

Více