ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV"

Transkript

1 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV BALÁŽOVÁ, D., Logika jeden z problémov 15-ročných žiakov [on line]. [cit ]. Dostupné z: BLATNÝ, M. a kol., Psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, s.r.o. ISBN BODNÁROVÁ, E., Pedagogika Márie Montessoriovej a možnosti integrácie dieťaťa so špeciálnymi potrebami. In: M. Podhájecká a M. Miňová, eds. Teória a prax výchovy a vzdelávania v materskej škole. Prešov: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, s ISBN ČERNEK, P., Metodické poznámky k ŠVP pre materské školy pre vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami [on line]. Bratislava: MPC [cit ]. ISBN Dostupné z: ČERNEK, P., 2012/13. Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami. In: Predškolská výchova. Roč. LXVII, č. 4, s ISSN DARÁK, M. a K. TABAKOVÁ, Základy pedagogiky. Prešov: ManaCon. ISBN DOUŠKOVÁ, A. a M. KRUŽLICOVÁ, Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole. Banská Bystrica: Univerzita M. Belu, PF, Banská Bystrica. ISBN GUZIOVÁ, K. a kol., Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. ISBN HAJDÚKOVÁ, V. a kol., Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum. ISBN HEJNÝ, M., Otváranie a utváranie matematického sveta. In: Z. KOLLÁRIKOVÁ a B. PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, s ISBN HEJNÝ, M. a F. KUŘINA, Dítě, škola a matematika. Praha: Portál. ISBN

2 IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M., Vreckový slovník cudzích slov. Bratislava: Kniha spoločník. ISBN KOLLÁRIKOVÁ, Z. a B. PUPALA, Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál. ISBN KOSTRUB, D., Problematika cieľa v počiatočnej edukácii. Prešov: Rokus. ISBN KOSTRUB, D., Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Prešov: Rokus. ISBN KOSTRUB, D. a kol., Dizajn procesu výučby v materskej škole. Prešov: Rokus. ISBN KOŠČ, L., Psychológia matematických schopností. Bratislava: SPN. KOŤÁTKOVÁ, S., Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, a.s.. ISBN KOVALČÍKOVÁ, I., Úvod do pedagogiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN KRAUS, J. a kol., Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN. ISBN Krátky slovník slovenského jazyka Bratislava: Veda. ISBN X. MILÉNIUM Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších rokov [on line]. [cit ]. Dostupné z: Montessori Primary Guide [on line]. [cit ]. Dostupné z: NEZVALOVÁ, D., Výukový proces [on line]. [cit ]. Dostupné z: NÚCEM: Medzinárodné merania Projekt PISA [on line]. [cit ]. Dostupné z: OPRAVILOVÁ, E Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In: KOLLÁRIKOVÁ, Z. a B. PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, s ISBN PAULIČKA, I. a kol., Všeobecný encyklopedický slovník M R. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o.. ISBN PAVLISOVÁ, M., Tvorba úloh podporujúcich rozvoj matematickej gramotnosti pre prax: záverečná práca. [on line]. [cit ]. Dostupné z: 96

3 va_zp.pdf PIOVARČIOVÁ, T. a Ľ. BAGALOVÁ a kol., Sociálne projekty a praktické činy: Zbierka overených metód rozvoja životných zručností. [online]. 1.vydanie. Bratislava: Nadácia pre deti Slovenska. [cit. 04. augusta 2014]. Dostupné z: PODHÁJECKÁ, M., Predškolská pedagogika. In: KOMINAREC, I., M. PODHÁJECKÁ a J. IHNACÍK. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Prešov: FHPV PU, s ISBN PODHÁJECKÁ, M., Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN PODHÁJECKÁ, M. a K. GUZIOVÁ, Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN PRŮCHA, J. ed., Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. a J. MAREŠ, Pedagogický slovník. Praha: Portál. ISBN RAKOUŠOVÁ, A., Integrace obsahu vyučování. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN Slovník slovenského jazyka III Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Slovník slovenského jazyka IV Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. SOBOTOVÁ, J. a kol., Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine. Košice: Montanex SK, s.r.o. ISBN SZILAGYIOVÁ, L., Edukačné aktivity z matematicko-logickej podoblasti pri pobyte detí vonku: bakalárska práca. Prešov: PF PU. ŠATUROVÁ-SEPPOVÁ, M., Slovensko-anglický slovník. English-Slovak dictionary. Bratislava: SPN. ISBN ŠIMČÍKOVÁ, E. a B. TOMKOVÁ, Rozvoj kognitívnych kompetencií dieťaťa predškolského veku. In: M. Podhájecká a M. Miňová, eds. Hra v predprimárnej edukácii [on line]. Prešov: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, s [cit. 29. marca 2014]. Dostupné z: 97

4 ŠIMČÍKOVÁ, E. a B. TOMKOVÁ, 2012a. Rozvíjanie kognitívnych kompetencií u detí predškolského veku prostredníctvom úloh zameraných na postupnosti. In: M. Miňová, ed.. Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. Prešov: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, s ISBN ŠIMČÍKOVÁ, E. a B. TOMKOVÁ, 2012b. Matematika v predškolskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN ŠIMČÍKOVÁ, E. a B. TOMKOVÁ, Hravá matematika v materskej škole [on line]. Bratislava: MPC [cit ]. ISBN Dostupné z: Štátny vzdelávací program ISCED 0 predprimárne vzdelávania Bratislava: MŠ SR Štátny pedagogický ústav. ISBN Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [on line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav [cit ]. Dostupné z: ŠVEC, Š., Jazyk vied o výchove. Bratislava: Gerlach Print a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN TRÁVNÍČEK, S., Výuka matematiky a praxe. In: Matematika fyzika - informatika [on line]. Roč. 22, č. 3, s [cit. 23. augusta 2014]. ISSN Dostupné z: TRUBÍNIOVÁ, V. a kol., Predškolská pedagogika. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISBN TUREK, I Didaktika. Bratislava: Iura Edition. ISBN UHERČÍKOVÁ, V., Ako rozvíjať priestorovú predstavivosť v materskej škole (Pohrajme sa s tangramom) 1. diel. [on line]. Bratislava: MPC [cit ]. ISBN Dostupné z: UHERČÍKOVÁ, V. a I. HAVERLÍK, Úlohy, hry a cvičenia na rozvíjanie základných matematických predstáv. In: Predškolská výchova. Roč. LIV., č. 5, s ISSN VARCHOLOVÁ, M., MALIŇÁKOVÁ, M. a M. MIŇOVÁ, Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán v podmienkach materskej školy. Prešov: Rokus. ISBN

5 VELIKANIČ, J. a kol., Pedagogika pre pedagogické fakulty vysokých škôl. 1. vydanie. Bratislava: SPN. Vzdelávací program pre Praktickú školu [on line]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav [cit ]. Dostupné z: 0% pdf Zákon č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit ]. Dostupné z: novela_390_2011.pdf ZELINA, M Teória výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN. ISBN ZORMANOVÁ, L., Obecní didaktika: Pro studium a praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 1. ADLER, A. 1999. Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2. 2. ALLEN, R. 1999. Hlavolamy pre deti. Bratislava

Více

AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17)

AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17) AKTUÁLNE TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII (AKTUALIZOVANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/17) Predmety štátnej skúšky (podľa akreditácie z roku 2014): -

Více

usporiadajú Celoslovenskú odbornú konferenciu ČO ROBÍ MATERSKÚ ŠKOLU DOBROU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu

usporiadajú Celoslovenskú odbornú konferenciu ČO ROBÍ MATERSKÚ ŠKOLU DOBROU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu Spoločnosť pre predškolskú výchovu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica usporiadajú Celoslovenskú odbornú

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2016/2017 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenský výbor svetovej

Více

Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie.

Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie.

Více

KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY. (Rigorózne skúšky)

KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY. (Rigorózne skúšky) KATEDRA ANDRAGOGIKY FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI TÉZY Z PEDAGOGIKY (Rigorózne skúšky) 1. Význam štúdia dejín pedagogiky pre rozvoj súčasnej teórie didaktiky. 2. Významní

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ

DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ DIDAKTIKA MATERSKEJ ŠKOLY Inštrukcie k praxi v MŠ Cieľom hospitačnej praxe ku kurzu Didaktika materskej školy je oboznámiť študentov/-tky s charakterom výučbového procesu v materských školách v domácich

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2015/2016 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Kód a názov ŠkVP Hudobno- dramatické umenie 82 26 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom :82 26

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6866-3 Publishing, verze

Více

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul H Vzdělávání pracovníků mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová - termín motivace označuje hybnou sílu či energii, která nás vede k určitému chování a jednání

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 03 UČEBNICE V CHEMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ č{st 2. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 3. tématu

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Ružová 13, Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Ružová 13, Banská Bystrica Plán seminárov k predmetu INKLUZÍVNA EDUKÁCIA časť A Špeciálna pedagogika Študijný program: PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA, Mgr. (2biIE) Forma štúdia: denné/externé ročník: prvý Semester: 2 Garant predmetu: prof.

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více