Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Žinkovy 89, Žinkovy Výroní zpráva za rok 2006 Únor 2007

2 Obsah 1. INNOST ORGANIZACE Základní údaje Sociální služba, cílová skupina Uživatelé služeb Ubytování Stravování ZDRAVOTNICKÁ PÉE A REHABILITACE Zdravotnická pée Rehabilitaní pée SOCIÁLNÍ PÉE A AKTIVITY ZAÍZENÍ ROZBOR EKONOMICKÝCH INNOSTÍ Výnosy, neinvestiní náklady, hospodáský výsledek z hlavní innosti Investiní náklady Fondy Vedlejší innost MZDY A PRACOVNÍCI PÍLOHY

3 1. innost organizace Píspvková organizace poskytuje obanm umístným v Domov komplexní péi, zejména bydlení, zaopatení (stravování, úklid a další služby), zdravotní péi, rehabilitaci, kulturní a rekreaní péi a v pípad poteby osobní vybavení, vetn nároné ošetovatelské pée na ošetovatelském oddlení. Hlavním úelem je poskytování ústavní sociální pée pedevším starým obanm, jejichž životní poteby nejsou dostaten zabezpeeny a kteí ústavní sociální péi potebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vku nebo z jiných vážných dvod Základní údaje Název: Zizovatel: Plzeský kraj Právní forma: píspvková organizace Sídlo: Žinkovy 89, Žinkovy I: Tel.: , (ústedna) Fax: WWW: Ing. Karel Vostrý editel Milada Milotová hlavní úetní Libuše Niemkiewiczová mzdová úetní Lenka Špetová evidence obyvatel Daniel Krob vedoucí technického úseku Ivana Syrovátková vedoucí zdr.-soc. úseku Libuše Hoblová - pracovnice v soc. službách Marie Kubíková - fyzioterapeutka Dobromila Petrášová vedoucí strav. úseku 3

4 1.2. Sociální služba, cílová skupina Zaízení je ureno pedevším pro osoby, které mají sníženou sobstanost zejména z dvodu vku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V souasné dob jsou v zaízení umístni i dosplí s mentálním postižením. Stále astji dochází k umisování klient s omezenou možností pohybu, do budoucna bude nutno zrekonstruovat stávající objekt a vybavit jej zaízením pln vyhovujícím potebám tchto klient. Sociální pracovnice a pracovnice pro evidenci obyvatel poskytují kvalifikované informace již zájemcm o službu, jsou nápomocné pi pedání informací ohledn podávání žádosti o umístní, možná je samozejm i prohlídka zaízení rodinami pípadných nových klient. Pracovnice eší bhem pobytu klienta veškerou agendu, zajišují výpoty a výbry úhrad za pobyt, vyplácejí klientm kapesné, uschovávají cennosti, vedou osobní úty, eší základní sociáln-právní úkony zejména u klient zbavených svéprávnosti. Dále zajišují odesílání a píjem pošty obyvatel, organizují kulturní a spoleenské akce. Poskytovaná služba obsahuje zejména tyto základní úkony: a) poskytnutí ubytování: 1. ubytování, 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, b) poskytnutí stravy: zajištní celodenní stravy odpovídající vku, zásadám racionální výživy a potebám dietního stravování, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel, c) pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu: 1. pomoc pi oblékání a svlékání vetn speciálních pomcek, 2. pomoc pi pesunu na lžko nebo vozík, 3. pomoc pi vstávání z lžka, uléhání, zmna poloh, 4. pomoc pi podávání jídla a pití, 5. pomoc pi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitním i vnjším prostoru, 4

5 d) pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc pi úkonech osobní hygieny, 2. pomoc pi základní péi o vlasy a nehty, 3. pomoc pi použití WC, e) zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím: 1. podpora a pomoc pi využívání bžn dostupných služeb a informaních zdroj, 2. pomoc pi obnovení nebo upevnní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora pi dalších aktivitách podporujících sociální zaleování osob, f) sociáln terapeutické innosti: socioterapeutické innosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální zaleování osob, g) aktivizaní innosti: 1. volnoasové a zájmové aktivity, 2. pomoc pi obnovení nebo upevnní kontaktu s pirozeným sociálním prostedím, 3. nácvik a upevování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, h) pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc pi komunikaci vedoucí k uplatování práv a oprávnných zájm Uživatelé služeb Celkem z toho muži z toho ženy Stav uživatel k Pijato v roce Propuštno Zemelo Stav uživatel k

6 Zdravotní skladba uživatel služeb - trvale upoutaní na lžko 15 - mobilní za pomoci druhé osoby 38 - zbavených zpsobilosti k právním úkonm 14 Vková struktura let let 59 Vk nad 85 let 9 (nejstarší obyvatelka 101 let!!!) Prmrný vk uživatel služeb 69, Ubytování Uživatelé služeb v Domov klidného stáí jsou ubytování ve tech budovách: Budova A - je z roku 1900, má 31 lžek (2 pokoje tílžkové a vícelžkové), tyto uvedené pokoje jsou bez sociálního zaízení, pouze na chodb je jedna spolená koupelna a toalety. Budova C - je z roku 1985, má 55 lžek ve dvou a tílžkových pokojích (tj.11 samostatných bunk se sociálním zaízením) ve dvou podlažích. Každé podlaží má kuchyku. Dále je v této budov spolená koupelna a odpoinková spoleenská místnost. Budova B - pvod z roku 1975, nástavba ubytovacích jednotek z roku 2006 vznikly zde nové ubytovací kapacity celkem 21 lžek v jedno a dvoulžkových pokojích. Kapacita zaízení zstala na stejné úrovni, došlo k rozvolnní lžek v budov A. V nástavb vznikly další prostory nezbytné pro kvalitní poskytování sociální služby nap. sesterna, spoleenská místnost, úklidová místnost a sklady prádla. K vybavenosti stávající budovy B náleží 2 klubovny, kuárna, sociální zaízení, jídelna. V pízemí se nachází kuchyn, sklady a sociální zaízení. 6

7 Poet lžek celkem 107 Poet pokoj - jednolžkové 3 - dvoulžkové 20 - tílžkové 11 - vícelžkové 8 Prmrný poet klient za rok 2006 je 105,8 tj. využití kapacity domova na 98,88 % Stravování V roce 2006 bylo pro klienty DKS pipraveno celkem celodenních dávek stravy. Hodnota stravovací jednotky iní 62,- K a je rozdlena do 5 dávek: snídan, svaina, obd, svaina, veee a pro klienty s diabetem ješt 2. veee. Pro zamstnance DKS bylo pipraveno celkem 7683 obd. S ohledem na zdravotní stav klient se strava pipravuje ve tyech dietních skupinách: D3 - dieta normální D4 - dieta šetící (strava se pipravuje dušením,vaením, omezení tuk, smaž. jídel) D9 - dieta diabetická (omezení cukr, tuk, bílé mouky) D9/4 - dieta diabetická kombinovaná dietou šetící Jídelníek sestavuje vedoucí stravovacího provozu ve spolupráci s vedoucí zdravotn - sociálního úseku a vedoucí kuchakou. Je sestavován tak, aby se jednotlivá jídla neopakovala díve než za 3 týdny, byly dodržovány zásady správné výživy s ohledem na vkovou skupinu a zdravotní stav. Jednou týdn se schází stravovací komise ve složení: editel Domova, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí zdravotn - sociálního úseku, vedoucí kuchaka a zástupce obyvatel. Zástupce obyvatel pedkládá návrhy a pání obyvatel, pípadn vznáší pipomínky. Dle možností je požadavkm klient vyhovno. Velký draz je kladen na dostatek ovoce a zeleniny. Po celý den mají klienti k dispozici aj. Každý klient má nárok na pilepšení a to ve výši 150,- K ron. V rámci toho byly uživatelm rozdány dárkové balíky k Mikuláši a Vánocm (okoláda, ovoce, vánoní peivo, oíšky). 7

8 Pro klienty imobilní i he pohyblivé byly zakoupeny termotablety v potu 35 ks. Tento systém umožuje roznášku na jednotlivá oddlení a zaruuje uchování potebné teploty podávaných jídel. Ostatní klienti jsou obsluhováni restauraním zpsobem u stol ve spolené jídeln. V roce 2007 by mla probhnout kompletní rekonstrukce kuchyn a ostatních prostor stravovacího provozu (sklady, pípravny, škrabárna, šatna personálu). 2. Zdravotnická pée a rehabilitace 2.1. Zdravotnická pée Péi o uživatele našeho domova zajišuje ambulantní lékaka polikliniky Nepomuk., která k nám pravideln dochází a zajišuje péi v plném rozsahu. Dle její ordinace zdravotnický personál vykonává nap. aplikace injekcí, inzulínu, podávání lék per os, pevazy, koupele, ošetení stomií, pée o permanentní katetr, oní ordinace. Jsou zde ošeteni všichni uživatelé, a ti, jejichž léba vyžaduje odborné ošetení, jsou odesláni lékakou sanitním vozem k ošetení na polikliniku Nepomuk. Jedná se nap. o tyto odborné ambulance ortopedie, kardiologie, gynekologie, chirurgie, neurologie, onkologie, urologie, oní, plicní, kožní, ORL a zubní. Za rok 2006 bylo v tchto odborných ambulancích ošeteno 123 uživatel. 55 uživatel bylo hospitalizováno v nemocniních zaízeních. K bylo v našem domov 32 diabetik, z toho 10 pravideln užívajících inzulín. Na invalidní vozík byli odkázáni 3 uživatelé. Do našeho domova dochází pravideln soukromý psychiatr, který zajišuje péi o uživatele s psychickými poruchami a demencí. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence 18 Psychóza 37 Interní choroby 85 Parkinsonova choroba 6 Amputace ásti chodidla 1 8

9 2.2. Rehabilitaní pée Rehabilitaní pée je v našem zaízení poskytována pravideln. Tato pée spoívá v základní mobilizaci nepohyblivých a nebo mén pohyblivých uživatel. Místnost rehabilitace je však umístna nevhodn v pízemí budovy A, kde není výtah. Proto je její využití omezeno. Ke cviení jsou využívány klubovny a spoleenské místnosti. Tam je provádno skupinové kondiní a dechové cviení. Individuální cviení, aktivní, pasivní i dechové je provádno na pokojích nebo v místnosti rehabilitace dle zdravotního stavu klienta. Ke cviení horních i dolních konetin používáme míe, gumy, kroužky, a rzné speciální metodiky (Kabat, cviení dle svalového testu). Je provádn nácvik chze s pomocí berlí i jiných oprných pomcek. Z fyzikální terapie je provádna teploléba (solux), dále masáže pomocí runích masážních pístroj a ježk i mík. Též je využívána biolampa k léb nkterých onemocnní. Dále pak Biostimul (léba svtlem) nap. pi dermatologických obtížích, bolestivých stavech i postižení pohybového aparátu. Další léebnou procedurou je lokální vodoléba horních i dolních konetin. K posílení fyzické kondice je využíván rotoped a gumové míe. V letních msících jsou konány pravidelné procházky po okolí. Nedílnou souástí rehabilitace je muzikoterapie a zpv pro zlepšení ventilace plic. Pro zlepšení nálady a pro povzbuzení mozkových bunk je provádna aromaterapie s využitím éterických olej a esencí. 3. Sociální pée a aktivity zaízení V prbhu celého roku probíhají nepetržité aktivizaní programy zamené na hrubou i jemnou motoriku, na procviení pamti, na zlepšení komunikace verbální i neverbální apod. Programy pipravuje a realizuje pracovnice v sociálních službách za obasné podpory fyzioterapeutky. Mezi tyto aktivity patí zejména: za píznivého poasí procházky po okolí Domova, práce na zahrad Domova, pée o kvtinové záhony a pokojové kvtiny vnitních prostor Domova. Spolené prostory Domova, ale i jednotlivé pokoje klient jsou vyzdobeny rznými výrobky, které si klienti zhotovují sami za asistence pracovnice v soc. službách z rzných materiál nap.: suchých kvtin, papíru, zbytk textilií, modeláských hmot apod. Klienti svými aktivitami reagují na roní období a zrovna probíhající nebo nastávající svátky (Vánoce, Velikonoce, Den matek atd.) všechny aktivizaní programy jsou pipravovány s ohledem na pání klient a vzhledem k jejich schopnostem. Pro klienty, kteí se 9

10 nemohou dostavit na výše uvedené aktivizaní programy, které jsou uskuteovány hlavn ve spoleenských prostorách Domova jsou programy uskuteovány pímo na jejich pokojích. Domov spolupracuje se sousedící místní Základní a Mateskou školou. Škola pro naše klienty poádá kulturní akce, na kterých vystupují žáci školy. Pedstavení se vždy odehrávají v jídeln Domova. Klienti Domova na oplátku navštíví dti vždy na Mikuláše, pevleeni za pohádkové bytosti: ert, andl a Mikuláš. Dalšími aktivitami je spolené tení knih, denního tisku, asopis (dle pání klient) ve spolených prostorách Domova nebo pímo na pokojích, hraní spoleenských her, hudební produkce klient Domova, kulturní pedstavení extern spolupracujících spoleností, tanení zábavy s živou hudební produkcí, celodenní výlety 2x do roka po Plzeském kraji. Kulturní a spoleenské akce organizované DKS Žinkovy v roce 2006 bezen - vyhánní zimy spolená akce s dtmi z MŠ Žinkovy duben - velikononí tanení zábava DUO OÁZA kvten - vystoupení dtí z MŠ Žinkovy ke Dni matek - celodenní výlet - ZOO Plze erven - pedstavení Divadla Úsmv ervenec - hudebn-zábavné vystoupení spol. VIOLA Olomouc Písniky naší babiky záí -celodenní výlet zámek Mantín íjen -hudebn-zábavný poad firmy Pergr listopad -hudební vystoupení spol. Kondor prosinec - hudební vystoupení student gymnázia Blovice ve spolupráci s místním faráem - vystoupení folklorního souboru Jiskra 58 - pásmo písní a básní dtí ze ZŠ Žinkovy vánoní tématika - pásmo písní a básní dtí z MŠ Žinkovy vánoní tématika Výlety poádané Domovem v roce 2006: kvten ZOO Plze záí zámek Mantín 10

11 4. Rozbor ekonomických inností Vypracovala: Milada Milotová hlavní úetní 4.1. Výnosy, neinvestiní náklady, hospodáský výsledek z hlavní innosti Výnosy Plnní dle jednotlivých položek Rozpoet Skutenost % plnní - píspvek na provoz , % - za pobyt klient ,-- 97,6 - za obdy zamstnanc ,-- 97,4 - úroky z bžného útu ,47 40,5 - úroky z termín. út ,36 241,0 - zmna stavu zvíat, aktivace ,75 32,0 - zútování fond , ostatní - výnosy ,-- 29,6 - celkem výnosy ,58 99,8 Neinvestiní náklady Plnní dle jednotlivých položek Rozpoet Skutenost % plnní - spoteba materiálu ,53 102,5 - spoteba energie ,50 98,9 - opravy a udržování ,75 40,0 - cestovné ,-- 865,7 - nákl. na reprezentaci ,-- 68,0 - ostatní služby ,25 141,1 - mzdové náklady ,-- 102,0 - ostatní os. náklady ,-- 70,8 - zákonné soc. pojištní ,-- 101,9 - zákonné soc. náklady ,26 102,2 - ostatní soc. náklady ,-- 75,0 - da silniní 4 800,-- 11

12 - ost. dan a poplatky ,-- 43,4 - manka a škody 4 291,72 - jiné ost. náklady ,18 90,7 - odpisy dlouh. majetku ,30 94,5 - celkem náklady ,49 99,7 Rekapitulace výnos a náklad Výnosy ,58 Náklady ,49 Hospodáský výsledek z hlavní innosti 6 030,09 N á k l a d y Drobný dlouhodobý hmotný majetek v kvtnu byla uvedena do provozu nástavba budovy B, byl nakoupen nábytek do tech jednolžkových a devíti dvoulžkových pokoj v hodnot ,-- K. Opravy a udržování - nebyly uskutenny plánové opravy z dvodu upednostní investiní akce. Cestovné - z dvodu neplánované zahraniní pracovní cesty editele byly pekroeny rozpotované náklady na cestovné. Ostatní služby - vzhledem k tomu, že vlastní zdroje pitné vody nepokryly potebu, bylo zapotebí vodu dovážet firmou Vodospol Klatovy a tím se zvýšily náklady o ,-- K oproti rozpotu. Celkové náklady na provoz inily ,49 K takže náklad na 1 lžko v roce 2006 inil ,-- K. Mzdové prostedky na platy zamstnanc bylo vyerpáno ,-- K, z toho z mzdových prostedk ,-- K (rozpoet inil ,-- K) a z fondu odmn ,-- K. Ostatní osobní náklady inily ,--. Prmrný hrubý msíní plat v roce 2006 byl ,-- K. 12

13 V ý n o s y Úhrada za pobyt klient - rozpotováno bylo ,-- K, skuten bylo uhrazeno ,-- - tyto výnosy nebyly splnny z dvodu léby klient mimo ústav nebo návštvy rodiny. Prmrný píjem od 1 obyvatele na lžko/msíc 6 172,-- K Z termínovaných vklad jsme získali úroky ve výši ,36 K. Stav pohledávek a závazk k Ostatní pohledávky ,-- Dodavatelé ,24 Zamstnanci ,-- Zamstnanci spoení, pjky, pojištní ,-- Zút. s inst. soc. a zdr. pojišt ,-- Da z píjmu ze závislé innosti ,-- Spotební da LTO ,74 Jiné pohledávky 1 573,-- Náklady píštích období ,-- Sponzorské dary V roce 2006 byly pijaty tyto finanní a vcné sponzorské rady: Finanní dar - A. Hánová Nepomuk Vcný dar Kimberly Clark Praha - 2 ks toal. kesel Celkem hodnota sponzorských dar ,-- K 5 075,80 K ,80 K 4.2. Investiní náklady V roce 2006 byl nakoupen na zdravotn-sociální úsek dezinfektor MEIKO TOPIC v hodnot ,-- K. Dále byla dokonena a uvedena do provozu investiní akce Nástavba a pístavba budovy B. Celkové investiní náklady inily ,60 K. Z rozpotu kraje jsme na tuto akci obdrželi investiní dotaci ve výši ,-- K v roce 2005 a v roce 2006 další ,-- K. Zbývající náklady ve výši ,60 byly hrazeny z vlastních zdroj. Stavba byla zahájena v roce 2005 a dokonena v roce

14 4.3. Fondy Stavy fond k : Fond dlouhodobého majetku ,32 Fond obžných prostedk ,01 Fond odmn ,16 Fond kulturních a sociálních poteb ,61 Rezervní fond ,61 Fond reprodukce majetku ,82 Ostatní finanní fondy (fond obyvatel) , Vedlejší innost - nájemné - provozování vodovod a kanalizací - OV Výnosy Rozpoet Skutenost nájemné 7 000, ,-- vodovody a kanalizace , ,-- celkem , ,-- Náklady Rozpoet Skutenost Nájemné - spot. materiálu 3 000, opravy a údržba 4 000,-- 0 Provoz OV spot. mater ,-- 340,-- - energie 7 000, ,-- - opravy a údržba , ostatní služby 5 000, ,-- - mzdové prostedky , ,-- - zák. sociální pojištní 5 000, ,-- - odpisy 3 000, ,-- celkem , ,-- 14

15 Rekapitulace výnos a náklad Výnosy ,-- Náklady ,-- Hospodáský výsledek z vedlejší innosti 7 619,-- 5. Mzdy a pracovníci Mzdové prostedky skuten bylo na platy zamstnanc vyerpáno ,-- K, z toho z mzdových prostedk ,-- K a z fondu odmn ,-- K. Prmrný hrubý msíní plat na 1 pepoteného pracovníka inil ,-- K. Mzdové prostedky celkem ,-- - z toho platy zamstnanc ,-- - z toho ost. osobní náklady ,-- Základní personální údaje Prmrný evidenní poet zamstnanc pepotený 42,6 Evidenní poet zamstnanc k lenní zamstnanc dle pracovního zaazení Celkem Muži Ženy Poet pracovník celkem Z toho: všeobecná sestra 9 9 pímá obslužná pée 8 8 sociální pracovník 1 1 pracovník v sociálních službách 3 3 pracovníci v kuchyni úklid 5 5 údržba, sklad, prádelna technickohospodáští pracovníci

16 Vková struktura zamstnanc celkem rok rok rok rok Struktura vzdlání zamstnanc celkem Základní Vyuen Stední odborné 3 3 Úplné stední Úplné stední odborné 6 6 Vyšší odborné 2 2 Vysokoškolské 1 1 Vzdlávání pracovník Každý pracovník má za povinnost prohlubovat si své znalosti. Zdravotnický personál absolvuje semináe, konference aj. zamené k problematice zdravotnické a sociální pée, rzné terapie pro seniory, pée o pacienty s demencí s prvky stimulace smysl, pée po centrální mozkové píhod, edukace klient, asertivní chování v ústavu atd., kde získávají akreditované body. Sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách byly proškoleny Standardy sociálních služeb obanským sdružením Baculus a dále pedávají získané informace všem zamstnancm Domova Žinkovy. Úetní se pravideln zúastují seminá k aktuální problematice. Technik a pracovníci údržby jsou každoron vysíláni na pedepsané pezkušování. Každoron se v Domov koná školení idi. 16

17 Pílohy - fotografie Obrázek 1 Výlet do ZOO v Plzni Obrázek 2 Výlet na zámek v Mantín 17

18 Obrázek 3 Mgr. Ing. Pavel Karpíšek pi gratulaci ke stým narozeninám paní Marie Hermanové Obrázek 4 Nejstarší obyvatelka DKS paní Anna Panušková oslavila v roce 2006 krásných 101 let. Gratuloval starosta mstyse Žinkovy JUDr. Jií Pomaha a editel zaízení Ing. Karel Vostrý 18

19 Obrázek 5 V letošním roce dobudovaná Nástavba budovy B s kapacitou 21 lžek Obrázek 6 Zleva Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, Ing. Vladislav Vilímec a Ing. Karel Vostrý pi slavnostním otevení "Nástavby budovy B" dne 30. kvtna

20 Obrázek 7 Uživatelé služeb pi aktivizaních innostech Obrázek 8 Slavnostní obd - Vánoce

Domov klidného stáří v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 01 Nepomuk. Výroční zpráva za rok 2005

Domov klidného stáří v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 01 Nepomuk. Výroční zpráva za rok 2005 Žinkovy 89, 335 01 Nepomuk Výroční zpráva za rok 2005 Únor 2006 Obsah 1. ČINNOST ORGANIZACE... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Obyvatelé, bydlení, stravování... 3 1.3. Bydlení... 4 1.4. Stravování... 5

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2,

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více