ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Vychází z právních podkladů: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných; vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Obsah: 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání; 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání; 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí; 4. Povinnosti zákonných zástupců; 5. Provoz školy; 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí; 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 8. Ukončení vzdělávání 9. Stravování dětí 10. Úplata za předškolní vzdělávání 11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců 12. Kontakty Účinnost: od

2 Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, zákonné zástupce a jejich děti; byl projednán se zaměstnanci školy a se zákonnými zástupci dětí. 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, - podporuje získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů dítěte, - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí, - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole. 1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., a řídí se platnou školskou legislativou, zejména pak vyhláškou MŠMT ČR č. 43/2006 Sb. 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.1 Každé přijaté dítě má právo na - kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a celkový rozvoj jeho osobnosti; - zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanovém ve školském zákoně; - fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 2.3 Při nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se mohou s pedagogem ve třídě domluvit na nejvhodnějším postupu. Zákonný zástupce může být přítomen ve třídě s dítětem tak dlouho, aby jeho přítomnost byla prospěšná a přínosná adaptaci. Stanovení délky pobytu s dítětem konzultují rodiče s pedagogem. Každá třída má vlastní uspořádání dne, program je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. 2.4 Při přijetí dítěte stanoví ředitelka/zástupkyně po dohodě s rodiči dny docházky a délku pobytu a rozsah stravování. Rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě 2

3 stravovalo vždy, je-li přítomno v době podávání jídla. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu, je nutné dohodnout ji vždy s ředitelkou/zástupkyní MŠ. 2.5 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto řádu. 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí; - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí ve vzdělávání dětí; - na poradenskou pomoc MŠ v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 4. Povinnosti zákonných zástupců - Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy; při příchodu aby bylo vhodně a čistě oblečené, upravené; oblečení by mělo být jednoduché a účelné, doporučujeme dětské bačkůrky na přezutí, pantofle jsou kvůli bezpečnosti dětí nevhodné; všechny věci by měly být podepsané a označené; dítě by mělo mít v šatně náhradní oblečení spodní prádlo, ponožky, triko pro případ znečištění, dále tepláky na pobyt venku, pyžamo na polední odpočinek, mladší děti hrneček s obrázkem a starší děti polštářek na polední odpočinek. - Na vyzvání ředitelky/zástupkyně se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování dítěte. - Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (zákonní zástupci jsou povinni nahlásit veškeré změny bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonické spojení atd.). - Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte. Do MŠ přijímáme děti pouze zdravé, jevíli dítě známky infekční či jiné nemoci z nachlazení, nebude přijato do kolektivu. Zjistí-li učitelka u dítěte příznaky nemoci v průběhu dne, vyrozumí ihned telefonicky zákonného zástupce, který je povinen si dítě v co nejkratší možné době vyzvednout a dojít k lékaři. - Pedagogičtí pracovníci mají zakázáno: v mateřské škole jakýmkoliv způsobem podávat dítěti léky, včetně homeopatických, vitamíny, kapat do očí, nosu, aplikovat dítěti masti, krémy na ekzémy a jiná kožní onemocnění. Na základě tohoto zákazu lze udělit výjimku, a to tehdy, pokud dítě bere léky delší čas nebo stále (všechny informace by měli být potvrzeny lékařem), a to po dohodě a písemném prohlášení rodičů, které projednají dopředu s ředitelkou nebo zástupkyní školy! - Zákonní zástupci mají zakázáno: ponechávat v šatně MŠ nebo ve třídě léky, kapky a masti k dispozici dítěti, aby je samo používalo! 3

4 - Infekční onemocnění jsou rodiče povinni ohlásit ihned! Po vyléčení by mělo dítě přinést potvrzení od lékaře, které dokládá schopnost opět pobývat v kolektivu bez omezení. - Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky. - Dále je zakázáno, aby děti do MŠ nosily z domova cenné věci, jako jsou např. náramky, řetízky s přívěsky, korále, náušnice, kroužky, ozdobné špendlíky a různě drahé, ozdobné věci. MŠ v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, sundání věcí např. při cvičení, při pobytu venku atd. Připomínky, stížnosti a jiná oznámení mohou rodiče podávat u ředitelky MŠ prostřednictvím elektronické pošty, písemností nebo osobně. Konzultační hodiny se konají každé úterý na ředitelství, tj. MŠ Dlouhá 540, od hodin. 5. Provoz školy Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem a určenou dobou pobytu pro děti: denně, v pracovní dny od 5,30 do 16,00 hodin, v MŠ Školní: do hodin. Děti jsou přijímány na základě zápisu zpravidla k daného školního roku a také během roku pokud je v MŠ volné místo, a to na základě žádosti o přijetí. O přijetí rozhoduje ředitelka/zástupkyně, která postupuje podle školského zákona a vydává rodičům oznámení o přijetí poté, co rodiče splní podmínky a doloží řádně vyplněný evidenční list dítěte s potvrzeným očkováním. V měsíci červenci/srpnu může ředitelka po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz a to zejména z důvodu čerpání dovolených, stavebních úprav a různých rekonstrukcí. Po dobu omezení nebo přerušení provozu mají rodiče s dětmi možnost navštěvovat náhradní MŠ, která je momentálně v provozu (týká se i jarních vánočních prázdnin). Vnitřní režim školy je řešen v samostatném dokumentu: Zásady provozního řádu MŠ. 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - Zákonní zástupci předávají osobně dítě pedagogovi až do třídy a slovně se spojí s učitelkou. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu nebo do šatny s tím, že do třídy dojde již samo. Pokud rodiče nepředají dítě osobně učitelce do třídy, není učitelka (resp. MŠ) za dítě odpovědná! - Péči během dne zajišťují kvalifikované učitelky a po celou dobu odpovídají za bezpečnost dětí, a to až do doby, než je předají rodičům, zákonným zástupcům, příp. jiným pověřeným osobám. - Vyzvedávání dětí z mateřské školy nezletilými sourozenci je nepřípustné, pokud MŠ nevlastní pověření a písemné zmocnění od rodičů (formuláře jsou na každé třídě). 4

5 - Pokud dítě vyzvedne jiná osoba, zletilá sousedka, teta, babička aj., a přitom není zapsaná v evidenčním listě, učitelka by o této skutečnosti měla být informována ze strany rodičů alespoň ústně. - Pokud MŠ organizuje a pořádá akce (divadlo, kino, výlety, účasti na soutěžích atd.), informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím sdělení učitelkou při předávání dítěte nebo písemným upozorněním na nástěnce v šatně! - Pokud je součástí akcí i finanční příspěvek, vyžádá si MŠ souhlas s účastí, pokud rodič nesouhlasí, vedení MŠ zajistí po dobu konání této akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky. - Při pobytu v mateřské škole vyžadujeme, aby zákonní zástupci dětí dodržovali stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy, aby se řídili tímto školním řádem a dodržovali při vzájemném styku se zaměstnanci a jinými docházejícími dětmi pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vštěpovány zásady zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích. Do této činnosti zapojují také zákonné zástupce, příp. pedagogicko-psychologickou poradnu. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole, mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a dále také mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci. Pedagogičtí pracovníci vedou děti v souladu se školním vzdělávacím programem k toleranci, ohleduplnosti, dodržování pravidel vzájemného soužití (etická výchova a výchova k zdravému životnímu stylu), a snaží se odstranit veškeré náznaky povyšování, nepřátelství a psychického či dokonce fyzického ubližování mezi dětmi. MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí. 5

6 8. Ukončení vzdělávání Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v těchto případech: - dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnilo předškolního vzdělávání po dobu delší než 1 měsíc a nebylo omluveno dle stanovených pravidel - 35 odst. 1, písm. a) školského zákona; - zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušuje provoz mateřské školy - 35 odst. 1, písm. b) školského zákona; - v průběhu zkušebního pobytu (v délce 3 měsíců) dle doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení - 35 odst. 1, písm. c) školského zákona; - z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování ve stanoveném termínu, a pokud nedojde k dohodě mezi rodičem a vedoucí stravování (příp. ředitelkou/zástupkyní) o dodatečném termínu úhrady nebo splátkovém kalendáři - 35 odst. 1, písm. d) školského zákona. 9. Stravování dětí Školní stravování zabezpečuje školní jídelna. Strava je vlastní: ranní svačina, oběd a odpolední svačinka. Pitný režim je zajištěn po celý den! Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Podrobnosti určuje samostatný dokument Provozní řád školní jídelny a Zásady provozního řádu. 10. Úplata za předškolní vzdělávání Úplata je řešena v samostatném dokumentu Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole. 11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců Děti i jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním šetrně a nepoškozovat úmyslně majetek školy. Odnášet si inventář a vybavení MŠ domů je zakázáno. V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy jsou děti, rodiče a jiní návštěvníci MŠ povinni při vstupu do budovy očistit obuv a při vstupu do třídy se přezouvat. Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách MŠ poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému nebo provoznímu pracovníkovi školy. 6

7 12. Kontakty: Mgr. Jitka Vlková ředitelka MŠ Dlouhá: ; Dagmar Křivánková zástupkyně MŠ Dlouhá. Mgr. Iva Nepokojová zástupkyně MŠ Školní: , Jana Raubová vedoucí školní jídelny: webové stránky pro obě MŠ: Jakýkoliv problém nebo připomínky ze strany rodičů (zákonných zástupců) je možné konzultovat s ředitelkou osobně, případně telefonicky. Na osobní konzultaci doporučuji domluvit se vždy raději dopředu! Pravidelné konzultační hodiny: každé úterý od 15 do 16 hodin ředitelství MŠ Dlouhá. V Klášterci nad Ohří: Mgr. Jitka Vlková ředitelka 7

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více