ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R"

Transkript

1 ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace Junáka c) Statut HSKD 2. Postavení Kmene dosplých (3) Kmen dosplých je souástí Junáka svazu skaut a skautek R. (4) Kmen dosplých je prostednictvím Junáka svazu skaut a skautek R lenem ISGF, mezinárodního spoleenství skaut a skautek. (5) V mezinárodním styku se užívá název Kmene dosplých Czech Scout and Guide Fellowship (6) Související pedpisy: a) Rozhodnutí IFOFSAG o lenství Czech and Slovak Scout Guilds Federation v IFOFSAG z b) Rozhodnutí IFOFSAG o kontinuit lenství Czech Old Scout Giuld v IFOFSAG z c) Rozhodnutí IFOFSAG o zmn názvu na ISGF ( International Scout and Guide Fellowship) z Poslání Kmene dosplých (7) Posláním Kmene dosplých je sdružovat dosplé skauty a skautky, kteí ve svém život. jsou rozhodnuti uplatovat zásady len Junáka a to zejména: a) žít v duchu skautského slibu a zákona, b) všestrann podporovat skautské hnutí a jeho vliv na výchovu dtí, c) usilovat o osobnostní rozvoj a pijímat spoleenskou odpovdnost pimenou vku dosplosti, d) upevovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy šíit do spolenosti v níž žijí a pracují a e) rozvíjet porozumní, pátelství a úctu k druhým, zejména mezi dosplými skauty a skautkami na celém svt. ád Kmene dosplých strana 1 /6

2 4. lenství v Kmenu dosplých (8) lenem Kmene dosplých je každý dosplý len Junáka registrovaný v klubu dosplých (dále jen klub). Dále jsou leny KD lenové Junáka registrovaní pímo v ZOJ, pokud pi registraci o lenství požádají. 5. Práva a povinnosti len (9) lenm Kmene dosplých jsou krom ostatních práv len Junáka piznána práva: a) úastnit se akcí KD b) volit a být volen nebo jmenován do funkcí v KD (10) lenové KD mají povinnosti len Junáka a navíc musí respektovat ídící akty KD. 6. Zahájení a ukonení lenství v klubu, pestup mezi kluby (11) O pijetí nových len klubu rozhoduje vedoucí klubu, neurí-li si klub svým vnitním pedpisem jinak. V pípad odmítnutí zájemce je povinen vedoucí klubu tuto skutenost odvodnit a informovat o ní vedoucího stediska. (12) V pípad, že len dosud nebyl lenem Junáka v jiné jednotce, je povinen odevzdat ádn vyplnnou pihlášku a zaplatit píslušný lenský píspvek. (13) lenové klubu, kteí se rozhodli složit skautský slib, sdlí své rozhodnutí vedoucímu klubu. (14) lenství v klubu mže zaniknout obdobn jako lenství v Junáku dle l. 16 Organizaního ádu a systemizace Junáka (15) len klubu má právo na vlastní žádost pejít do jiného klubu. Pro jeho nové zaazení platí podmínky dle l. (11) obdobn. Nový len mže být pijat až tehdy, když splnil veškeré závazky a povinnosti vi klubu, z kterého odešel. 7. Struktura a ídící sí Kmene dosplých (16) Strukturu Kmene dosplých tvoí: a) Kluby jako základní výchovné jednotky podízené ZOJ. b) Stediskový snm Kmene dosplých na úrovni ZOJ. c) Snm a zpravodajové Kmene dosplých na úrovni VOJ. d) Kmenový snm a Náelnictvo Kmene dosplých na ústední úrovni. e) Hospodáská správa Kmene dosplých (HSKD) jako ZvOJ zajišující organizanprávní a hospodáské poteby KD a jeho náelnictva. 8. Kluby (17) Posláním klub je vytváet a rozvíjet dobrovolné spoleenství dosplých muž a žen. innost je zamena k naplování poslání Kmene dosplých. ád Kmene dosplých strana 2 /6

3 (18) Klub vzniká na návrh ustavující schze zakládajících len rozhodnutím píslušného stediska (není-li stanoveno jinak, pak rozhodnutím jeho statutárního orgánu). V jedné základní organizaní jednotce mže být registrováno i více klub. (19) Vznik klubu a jeho registraci oznámí vedoucí klubu prostednictvím zpravodaje KD nejblíže vyšší organizaní jednotky Náelnictvu kmene dosplých. (20) Klub mže být ustaven pi potu alespo 5 len klubu. (21) ídícími orgány klubu jsou Valná hromada klubu a vedoucí klubu. (22) Delegáty valné hromady klubu s rozhodujícím hlasem jsou všichni lenové klubu. (23) Zasedání valné hromady klubu svolává vedoucí klubu. Je povinen svolat ji v roce volebního snmu píslušné ZOJ vždy ped tímto snmem. (24) O prbhu valné hromady se poizuje a ukládá zápis. (25) Valná hromada jako kolektivní orgán je nadízena vedoucímu klubu. (26) Do pravomoci valné hromady mj. patí: a) pijetí návrh na jmenování nebo potvrzení ve funkci vedoucího klubu a pípadn rady klubu b) pijetí vnitního pedpisu klubu a jeho zmn c) projednání zprávy o innosti a programu klubu d) návrh na ukonení innosti klubu (27) Vedoucí klubu a) je jmenován vedoucím ZOJ na návrh valné hromady klubu z ad len klubu na funkní období nejdéle tí let s možností být jmenován znovu v závažném pípad mže vedoucí stediska odvolat vedoucího klubu i bez návrhu valné hromady, b) ídí a koordinuje innost klubu v souladu s usneseními valné hromady klubu, pedpisy Junáka a Kmene dosplých, c) je odpovdný za nápl innosti klubu a je z titulu své funkce lenem rady ZOJ, d) zastupuje klub na veejnosti, e) je podízen zpravodajm KD nadízených OJ; pímo nadízenému zpravodaji KD pedává strunou zprávu o innosti klubu, f) seznamuje leny klubu s inností, potebami a pokyny organizaních jednotek, Kmene dosplých a Junáka a g) odpovídá za registraci len klubu. (28) Vedoucí klubu mže na návrh valné hromady klubu ustavit radu klubu a stanovit její pravomoci. (29) Kluby mohou voln navazovat kontakty s dalšími kluby kmene i se zahraniními gildami s podmínkou šíení dobrého jména eského skautingu. O zahraniních stycích podává vedoucí klubu v nejkratší dob zprávu nadízenému zpravodaji Kmene dosplých a zahraninímu zpravodaji Náelnictva kmene dosplých. ád Kmene dosplých strana 3 /6

4 9. Stediskový snm Kmene dosplých (30) Svolavatelem stediskového snmu Kmene dosplých jsou vedoucí klub. Nedojde-li mezi nimi k dohod je svolavatelem vedoucí ZOJ. Vedoucí klub ho musí informovat o nutnosti a pravidlech týkajících se stediskového snmu Kmene dosplých. Jsou-li všichni lenové Kmene dosplých v ZOJ registrováni v jediném klubu, plní roli stediskového snmu valná hromada tohoto klubu. (31) Stediskový snm Kmene dosplých probhne ped snmem KD vyššího stupn a volí delegáty na snm KD vyššího stupn. (32) Delegáty stediskového snmu Kmene dosplých jsou všichni lenové Kmene dosplých registrovaní v dané ZOJ. 10. Snmy Kmene dosplých vyšších organizaních jednotek (33) Zpravodajové Kmene dosplých VOJ svolávají snm na své organizaní úrovni: a) ped konáním snmu Kmene dosplých vyššího stupn a volí zde delegáty na tento snm; snm musí probhnout ped volebním snmem Junáka píslušné VOJ b) dle konkrétní poteby a vlastního uvážení nebo c) povinn na žádost nejmén jedné ptiny klub registrovaných na píslušném organizaním stupni (34) Pro svolávání snm KD VOJ platí pimen pravidla dle kap. 11 Kmenový snm. 11. Kmenový snm (35) Kmenový snm je nejvyšším ídícím orgánem KD. (36) ádný kmenový snm je svoláván Náelnictvem kmene dosplých vždy ped Valným snmem Junáka. (37) Mimoádný kmenový snm je náelnictvo kmene povinno svolat na písemn vyjádenou žádost nejmén jedné ptiny registrovaných klub. (38) Mimoádný kmenový snm mže náelnictvo kmene svolat i na základ svého rozhodnutí. (39) S termínem a místem snmu musí být kluby seznámeny ped zahájením snmu. V oznámení mimoádného snmu musí být uveden i dvod, program a úkoly. (40) Delegáty na kmenový snm jsou: a) zpravodajové KD vyšších organizaních jednotek nebo jejich delegovaní zástupci, nebo b) delegáti zvolení na snmech KD VOJ dle kvóty stanovené Náelnictvem kmene dosplých. (41) Rozhodnutí o použití varianty dle l. (40)a) nebo (40)b) písluší svolavateli snmu. (42) Delegáty kmenového snmu s hlasem rozhodujícím jsou vždy z titulu své funkce lenové Náelnictva kmene dosplých a nositelé ádu Zlaté Syringy dle píslušného ustanovení Statutu ZSX. ád Kmene dosplých strana 4 /6

5 (43) Úkoly ádného kmenového snmu jsou: a) projednání zprávy Náelnictva KD za uplynulé období, b) volba nového Náelnictva KD a c) projednání innosti pro píští období (44) O návrzích jedná kmenový snm jen tehdy, pokud byly Náelnictvu KD pedloženy písemn alespo 2 msíce ped snmem. Výjimkou jsou pilné návrhy na zmnu kandidátní listiny, pro jejichž pijetí se vysloví prostá vtšina delegát. (45) Návrhy na jednání kmenového snmu jsou oprávnni podávat: a) Sbor nositel ádu Zlaté Syringy, b) Náelnictvo kmene dosplých a c) snmy vyšších organizaních jednotek Kmene dosplých. (46) Snm KD mže podle Stanov Junáka pedkládat Valnému snmu Junáka návrhy na usnesení. (47) O usneseních snmu KD informuje Náelnictvo kmene dosplých VRJ a NJ. 12. Náelnictvo kmene dosplých (48) Náelnictvo KD je vrcholným ídícím orgánem Kmene dosplých mezi kmenovými snmy KD. Je oprávnno vydávat ídící akty závazné pro leny KD. Je zárove pedstavitelem kmene vi ISGF a zahraniním skautským organizacím dosplých. (49) leny Náelnictva KD s hlasem rozhodujícím, volenými kmenovým snmem, jsou: a) náelník nebo náelní KD (zárove zastupuje KD v Náelnictvu Junáka), b) místonáelní a místonáelník KD (z nich ten, kdo je opaného pohlaví než náelník nebo náelní, rovnž zastupuje KD v Náelnictvu Junáka), c) zahraniní zpravodaj KD, d) zpravodaj KD pro výchovu a vzdlávání a e) tiskový zpravodaj KD. (50) Dalšími leny Náelnictva KD s hlasem rozhodujícím jsou: a) krajští zpravodajové KD, zvolení krajskými snmy KD, b) zpravodaj Svojsíkova oddílu ustavený dle ádu o Svojsíkov oddílu, c) senior Sboru nositel ZSX nebo jeho zástupce. (51) Náelnictvo KD složené dle l. (48) a (49) má právo jmenovat a odvolat další zpravodaje Náelnictva KD; nejvýše 3 z nich, které urí náelnictvo, však mají rozhodující hlas. 13. Rada náelnictva kmene dosplých (52) Bžnou agendu a naléhavé úkoly mže ešit Rada náelnictva KD. Její rozhodnutí podléhají dodatenému schválení pléna Náelnictva KD. (53) Radu náelnictva KD tvoí lenové Náelnictva KD bez krajských zpravodaj KD. ád Kmene dosplých strana 5 /6

6 14. Hospodáská správa Kmene dosplých (HSKD) (54) Tato zvláštní organizaní jednotka zajišuje organizan právní a hospodáské poteby KD. ídí se Statutem HSKD. 15. Zástupci Kmene dosplých v orgánech Junáka (55) leny rady ZOJ s hlasem rozhodujícím jsou všichni vedoucí klub. (56) Ve vyšších organizaních jednotkách je ádným lenem rady OJ s hlasem rozhodujícím zpravodaj KD. Je volen snmem KD píslušné úrovn. (57) V Náelnictvu Junáka zastupují KD náelní(k) a místonáelní(k) Kmene dosplých, s hlasem rozhodujícím. 16. ešení spor (58) Spory mezi leny KD eší vždy nejblíže nadízený orgán Kmene dosplých. V pípad neúspšného ešení sporu se postupuje standardn dle vnitních pedpis Junáka. 17. Stejnokroj a znaení (59) lenové Kmene dosplých mají právo nosit na skautském kroji znak ISGF a užívat symboly ISGF. 18. Pechodná a závrená ustanovení (60) Kmen dosplých dle tohoto ádu psobil doposud pod názvem Kmen oldskautek a oldskaut dosplých len Junáka svazu skaut a skautek R, zkrácen Kmen OS. Pokud nkteré starší pedpisy používají zkratky OS, rozumí se, že je mínna souvislost s Kmenem dosplých ustaveným tímto ádem. Zkratku OS i oznaení oldskaut je možné ve vnitním styku používat i nadále. (61) Dnem úinnosti se zrušuje Statut kmene OS schválený Ústední radou Junáka dne 16. kvtna (62) ád Kmene dosplých byl schválen dne a nabývá úinnosti od Náelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová Náelník CHK: Zdenk Pranl Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl ád Kmene dosplých strana 6 /6

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více