âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení"

Transkript

1 âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení

2 INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání vnitfiních stûn vyspûlá technika funkãní design rozsáhlé pfiíslu enství bezpeãnost vysoká trvanlivost barevná stálost odolnost proti po krábání díky koextruzi u barevn ch oken nenároãn na údrïbu Air control-systémy fiízeného vûtrání 100% recyklovateln 1,3 1,2 1,1 W/m 2 K 1,0 0,9 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, nabízí Vám TROCAL ideální okno: TROCAL-INNONOVA 70 s hodnotou U Tento profilov systém splàuje touto hodnotou beze zbytku nároky na vysokou tepelnou izolaci. Informujte se u Va eho TROCAL partnera na izolaãní skla s nejlep ími hodnotami tepelné izolace. K R E A T I V N Í 2 T R O C A L - I N N O N O V A 7 0

3 STANDARDNÍ BARVY D EVùNÉ DEKORY Mahagon Mechovû zelená podobná RAL 6005 Oregon Bílá podobná RAL 9010 Zlat dub âokoládovû hnûdá podobná RAL 8017 Svûtl dub Ocelovû modrá podobná RAL 5011 Horská borovice VyuÏijte moïností barevn ch úprav. Achátovû edá podobná RAL 7038 Profily TROCAL-INNONOVA 70 jsou k dostání kromû bílé v pûti koextrudovan ch barvách. Zajímav ch kontrastû dosáhnete dfievûn mi dekory v rûzn ch provedeních. Nekoneãnû velká barevná kála se nechá docílit naklapnutím hliníkového oplá tûní upraveném prá kov m lakováním v jakémkoli odstínu RAL, nebo eloxováním! MoÏné odchylky barev od skuteãnosti jsou dány tiskovou technikou. Stav 01/2002, zmûny vyhrazeny! â E S K Á R E P U B L I K A 3

4 . o l t û v S S l u n c e. l o. T e p B e z p e ã í. T R O C A L - S e r i e O U T L E T C E N T E R L Á Z N ù B L U M A U K L A S I K A 4 T R O C A L - S e r i e 9 0 0

5 MoÏné odchylky barev od skuteãnosti jsou dány tiskovou technikou. Stav 01/2002, zmûny vyhrazeny! azurovû modrá podobná RAL 5009 ocelovû modrá podobná RAL 5011 mechovû zelená podobná RAL 6005 ocelovû edá podobná RAL 7011 ãerno edá podobná RAL 7021 achátovû edá podobná RAL 1038 vínovû ãervená podobná RAL 3005 ohnivû ãervená podobná RAL 3000 Serie 900 slu í kaïdému domu. V echny tvary, barvy a zpûsoby otvírání. Serie 900 splàuje v echny poïadavky na moderní okenní systém. Oblouková okna, okna s pfiíãkami, kopie historick ch oken. V echny varianty jsou moïné. Serie 900 je velmi variabilním a osvûdãen m systémem. TROCAL nabízí mnoho fie ení: okna sklopná, otevíravá, otevíravû-sklopná, tulpová. V kaïdém pfiípadû, to znamená, u kaïdého fie ení je garantována absolutní stabilita. Dokonce velké dvefie na terasu se nechají vyrobit bez problémû. Se systémem TROCAL-Serie 900 se nemusíte obávat ani barevného provedení. Vyberte si ze 13 standardních barev v koextruzi s PMMA, nebo z pûti atraktivních dekorû v designu dfieva. Barva neznamená pro TROCAL pouze krásu. Barva je v razov m prostfiedkem a ochranou souãasnû. TROCAL vyrobil jako první profily technologií koextruze s PMMA, která umoïàuje produkci obzvlá tû odoln ch barevn ch povrchov ch úprav. krémovû bílá podobná RAL 9001 ultramarinovû modrá podobná RAL 5002 ãokoládovû hnûdá podobná RAL 8017 bílá podobná RAL 9010 grafitovû ãerná podobná RAL 9011 â E S K Á R E P U B L I K A 5

6 ELEGANCE Následujeme Va e pfiedstavy Tam, kde je tfieba skloubit moderní okenní techniku s nároãn m designem, dosáhnete s profily TROCAL ELEGANCE nejlep ích v sledkû. TROCAL ELEGANCE je postaven na systému Serie 900. Tato kombinace dává nové rozmûry souãasné stavbû oken. Zakulacené tvary pfiispívají ke tíhl m liniím a elegantním formám. Design vychází vstfiíc cílov m skupinám lidí, pro které hraje vnûj í vzhled nejdûleïitûj í roli. Profilov systém ELEGANCE je spojením soudobého designu a piãkové techniky. Elegantní mûkké linie jsou v razn m rysem, kter mûïete uplatnit jak u oken, tak u balkonov ch ãi vstupních dvefií. Ve spojení s plnû tfiíkomorovou technikou, stfiedov m tûsnûním svafiovan m v rozích a irokou kálou barev v technologii koextruze PMMA je systém ELEGANCE piãkov m reprezentantem systémû plastov ch oken na svûtovém trhu. TROCAL se aktivně účastní ochrany životního prostředí. Naše systémy jsou 100% recyklovatelné O Î I V U J Í C Í 6 T R O C A L E L E G A N C E

7 Îivotní perspektivy â E S K Á R E P U B L I K A 7

8 CONFORT Jednoduch a pfiitom tak spolehliv! Systém profilû TROCAL-CONFORT byl navrïen speciálnû pro rodinné domy. TROCAL-CONFORT je efektivní a pfiesto nabízí mnoho. KaÏd díl byl od zaãátku vyvíjen s ohledem na jednoduchost a souãasnû v estranost celého systému. Pokud je to nutné, mûïeme pouïít tepelnû a zvukovû izolaãní skla, nebo v plnû do tlou Èky 34mm bez pfiídavn ch profilû. Ani ve zpûsobech otvírání nebudete nikterak omezováni. Systémy TROCAL- CONFORT dodáváme kromû bílé s barevn mi úpravami DEKOR-pota- Ïené vícevrstvou fólií na bázi PVC. S T Y L O V 8 T R O C A L - C O N F O R T

9 Mechovû zelená podobná RAL 6005 Ocelovû modrá podobná RAL 5011 Stfiíbrnû edá podobná RAL 7038 Zlat dub Dub Mahagon Tmav dub MoÏné odchylky barev od skuteãnosti jsou dány tiskovou technikou. Stav 01/2002, zmûny vyhrazeny! Okna TROCAL-CONFORT jsou díky sv m úzk m pohledov m ífikám velmi vhodná i pro rekonstrukce. Efektivnost je plánovatelná. To platí i pro konstrukci oken. H A R M O N I K C harmonick design s profily TROCAL-CONFORT Pfies jednoduchou stavbu systému TROCAL-CONFORT lze v praxi vyrobit mnohé individuální varianty. DÛkaz, Ïe estetickou stránku je moïné skloubit s ekonomickou. Dobr m pfiíkladem jsou nespoãetné moïnosti otvírání, které je moïno bez problému realizovat. Jako u v ech na ich systémû, i TROCAL-CONFORT Vám garantuje optimální tepelnou izolaci, vysokou stabilitu a bezpeãnost po desetiletí. â E S K Á R E P U B L I K A 9

10 ZKU ENOST 30 let koextruze - Color PMMA-PVC Tisíckrát osvûdãená po celém svûtû. V H L E D Y T V A R Y 10 T R O C A L C O L O R A D E K O R

11 COLOR a DEKOR COLOR DEKOR TROCAL je k dostání v mnoha vzru ujících barevn ch variantách. Na e Color profily jsou vyrobeny technologií koextruze. Ta zaruãuje v jimeãnû dlouhou Ïivotnost. Tvrzené PVC a vnûj í barevná vrstva PMMA (akryl) jsou touto technologií neoddûlitelnû spojeny v jediném pracovním procesu. Akrylová vrstva pûsobí jako ochrann tít a garantuje po desetiletí barevnou stálost a odolnost proti mechanickému po kození. Dokazují to zkou ky odolnosti proti povûtrnostním vlivûm provádûné po celém svûte. 30 let zku eností je zárukou nerozdûlitelného vztahu. PfiestoÏe preferujete design dfievûn ch oken, nemusíte se vzdávat v hod oken plastov ch. Na e okna dostanete i v pûti dfievûn ch dekorech. Vãetnû vysoce aktuálního zlatého dubu. Profily jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a potaïeny polotvrdou strukturovanou fólií na bázi PVC. Profily potaïené fóliemi s dekory dfieva jsou nenároãné na údrïbu a snadno se ãistí. Okna jsou samozfiejmû vysoce odolná proti povûtrnostním vlivûm. JiÏ nikdy je nebudete muset natírat. B A R V Y P E R S P E K T I V Y â E S K Á R E P U B L I K A 11

12 Vy lete signály! Systém oplá tûní hliníkov mi li tami ALU-SCHALE je ideálním spojením designu a funkãnosti. S nov m systémem TROCAL ALU-SCHALE si mûïete dopfiát barevná okna bez kvalitativních kompromisû. Klasické linie Perfektní kombinace: plast a hliník. Vyspûlá technika. Elegantní design z interiéru. 12 T R O C A L A L U - S C H A L E

13 ALU-SCHALE Alu-Schale pomáhá spofiit. Úspory proti srovnateln m kovov m konstrukcím jsou obrovské. Funkãnost a zachování hodnoty pfii velmi atraktivním pomûru cenav kon. Nepfieberné kombinace provedení. k dodání ve v ech odstínech RAL! â E S K Á R E P U B L I K A 13

14 DVE E NEJVY Í MÍRA BEZPEâNOSTI. TROCAL vyvinul plastové profily splàující v echny poïadavky na stavbu prvotfiídních vchodov ch dvefií. DÛleÏit m aspektem je pfiitom stabilita a torzní tuhost konstrukce. Tu dosahujeme pfiedev ím zabudováním svafiovateln ch rohov ch spojek. Rohové spojky mají za úkol pevné a velkoplo né spojení ocelové, nebo hliníkové v ztuïe v rozích. U nûkter ch typû dvefií TROCAL dosahujeme tuhosti srovnatelné s dvefimi hliníkov mi. Konstrukce je doplnûna vysoce funkãním tûsnícím systémem a irokou nabídkou pfiíslu enství, hliníkov ch prahû od 15 do 45 mm. I vchodové dvefie mohou b t opatfieny osvûdãenou barevnou technologií COLOR ve 13 standardních barevn ch odstínech, nebo DEKOR s designem dfieva. Dvefie TROCAL odpovídají poïadavkûm normy DIN a garantují tímto zv enou odolnost proti vloupání. Vedle osvûdãeného dvefiního programu je moïné vyrobit i speciální konstrukce. Zdvihovû posuvné, paralelnû sklopné, nebo skládací dvefie. DOVNIT A VEN OTEVÍRAVÉ Uzavfiení kulatého, nebo v suvného ãepu z tvrzené oceli je aktivováno dvojit m otoãením klíãe. Vá TROCAL partner Vám rád poradí v otázkách bezpeãnosti. O Î I V U J Í C Í JEDNODU E DOKONALÉ H A R M O N I C K É 14 T R O C A L - D V E E

15 Robustní plastové spojky svafiené v rozích a kovová v ztuï garantují stabilitu. Klika se títkem, vloïka a zámek vytváfiejí promy len bezpeãnostní systém. Univerzální systém pantû 3-D skr vá inovativní techniku. Vyniká stabilním a bezpeãn m uchycením kfiídla dvefií. Vynikající izolaãní hodnoty jsou dosaïeny perfektním tûsnícím systémem a hliníkov m prahem s pfieru en m tepeln m mostem. Individuálního designu jednotliv ch dvefií je moïné dosáhnout pfiedev ím rûzn mi typy dvefiních v plní. â E S K Á R E P U B L I K A 15

16 VA E ROZHODNUTÍ: OTVÍRAVù SKLOPNÉ, ZDVIHO- Vù POSUVNÉ, SKLÁDACÍ. Síla TROCALU není pouze ve vchodov ch dvefiích, ale i tam, kde je kladen dûraz na bydlení s velkoplo n mi prosklen mi elementy otvírajících se napfiíklad do zahrady, nebo na terasu. TROCAL- zdvihovû posuvné dvefie. V jimeãnû v estranné: Na principu zvednout-posunoutpoloïit se tento typ velkoplo n ch dvefií nechá velmi snadno a lehce ovládat. Aretace je moïná v jakékoli poloze. TROCAL- paralelnû posuvné, sklopné dvefie. e ení pro lep í komfort bydlení: Tento systém je vyroben z osvûdãen ch profilû pro otevíravû sklopná okna. Kfiídlo je moïné sklápût, nebo posunovat paralelnû s pevnou ãástí. TROCAL- skládací dvefie. Více místa pro svûtlo a slunce: Pomocí skládacích dvefií je moïno vstup na zahradu, nebo terasu zcela otevfiít. Kfiídla jsou shrnuta na obû strany otvoru. Îádné pevnû zasklené plochy Vám nebrání velkorysému vstupu do pfiírody. PP O OTEVÍRAVù SKLOPNÉ Stále v pohybu - pomocí rûzn ch zpûsobû otvírání mûïete sami rozhodnout, jak dostanete svûtlo a slunce do ob vacích prostor. Jen Vy rozhodnete o Va em individuálním klimatu. Vyspûlá technika a stabilita na ich produktû je garantem vynikající ovladatelnosti po desetiletí. Pfiíjemné bydlení s produkty TROCAL. 16 T R O C A L - Z P Ò S O B Y O T V Í R Á N Í

17 H Y B L I V É O K AAM ÎÎI IKKY Y ZDVIHOVù POSUVNÉ SKLÁDACÍ O D P O â I N E K â E S K Á R E P U B L I K A 17

18 ZIMNÍ ZAHRADY Zimní zahrada je ideálním spojením mezi obytn m prostorem a zahradou. Odpoãinková zóna, oáza s bazénem, pfiíleïitost na piknik nebo prostû jen místo na slunci. Právû v na ich zemûpisn ch ífikách zachycuje zimní zahrada slunce v okamïiku, kdy je venku zima. Právû proto patfií obzvlá tû v severní evropû zimní zahrada takfika ke kaïdému domu. Zimní zahrada TROCAL se skládá z nosné konstrukce z hliníkov ch profilû s pfieru en m tepeln m mostem. Okna, dvefie i pevná zasklení jsou tvofiena osvûdãen mi plastov mi profily TROCAL. Aby bylo moïné pfiizpûsobit zimní zahradu TROCAL kaïdému domu, je k dostání v mnoha variantách. Samozfiejmû vãetnû zastínûní a vûtrání. Vá TROCAL partner Vám rád poradí! PROSKLENÁ OÁZA ÎIVOTNÍ PROSTOR ZDROJ SVùTLA 18 T R O C A L - Z I M N Í Z A H R A D Y

19 Podejte ruku pfiírodû. â E S K Á R E P U B L I K A 19

20 Centrála: HT TROPLAST AG TROCAL Profile Kaiserstrasse D Troisdorf âeská Republika: Petr Jandl Telefon: Ing. Petr piroch Telefon: Rakousko: HT TROPLAST GmbH Kärtnerstrasse 155/1/2 A-8053 Graz ZASTOUPENÍ TROCAL: Bosna-Herzegovina, China, Francie, ecko, Velká Británie, Kosovo, Chorvatsko, Makedonie, Montenegro, Holandsko, Severní Amerika, Polsko, Rumunsko, Rusko, Ukraina, panûlsko, Turecko, Belgie, Bulharsko, Jugoslávie, Dánsko, Irsko, Libanon, Slovensko, Maìarsko

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna.

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace. PSK PLUS, PS, HS, FS, CS. Okenní kování Dveřní kování Kování pro posuvné dveře Větrací technika a technika pro budovy Generace PSK PLUS. PSK 100

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více