POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS"

Transkript

1 POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

2

3 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS Ademark Manuální systémy AMS Ademark Dodatek Informace 4-5 Pfiehled 6-11 Evropské standardy Pfiehled základních popisovacích systémû 23 Úvod Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování fiadov ch svorek Oznaãování pfiístrojû a zafiízení Oznaãování tlaãítek a kontrolek Oznaãovací títky Etikety Duomatt / Alumatt / Hliník Software Pfiehled v stupních systémû Ploterové systémy Pfiíslu enství k plotrov m systémûm Thermo tiskárny a pfiíslu enství Gravírovací systémy Gravírovací systémy a pfiíslu enství Manuální systémy Ademark Popisky murr-fix Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování pfiístrojû a zafiízení 126 Pfiíslu enství ada v robkû Internet: SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 3

4 i Informace Historie oznaãování Od svého zaãátku podléhalo vïdy oznaãování elektrick ch komponentû zmûnám. PoÏadavky na v robu cenové efektivních títkû rychl m a flexibilním zpûsobem vybízely v robce systémû pro oznaãování k rozvoji a v voji nov ch smûrû. nûjakou dobou popisovací systém, kter m bylo moïné snadno oznaãovat instalace a komponenty. Tento systém je zaloïen na pfiedti tûn ch títcích Quick-fit tvofien ch rûzn mi písmeny, ãíslicemi a symboly, které lze vkládat do drïáku títku. a trvale s men ím mnoïstvím souãástí. Tajemství minimalizace souãástí spoãívá v konzistentní velikosti podfiezan ch znakû títku, pro které bylo navrïeno mnoïství rûzn ch drïákû. Spoleãnost murrplastik Systemtechnik GmbH vyvinula pfied Tento typ oznaãování vám umoïàuje vytvofiit títek rychle, ãistû 4 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

5 V roce 1986 byl existující systém zdokonalen pomocí software pro poãítaãové oznaãování. Díky tomuto zdokonalení mûïeme rychle a flexibilnû vytvofiit títky pfiímo na místû podle poïadavkû. Vzhled uïivatelského software se bûhem minul ch let zmûnil. MoÏnosti jako gravírování, tisk a pfiíprava pomocí laseru a plotru vznikly díky spojení s pokroãil mi systémy CAD / CAE, které mnohem snadnûji provádûjí správn pfienos dat do tûchto tiskáren. Dne ní poïadavky na oznaãování jsou splàovány ãast m doplàováním nov ch materiálû pro oznaãování. To je také dûvod, proã ruãnû psané (neãitelné ) títky byly pfievedeny na univerzální systém oznaãování pro v echny aplikace se zamûfiním na ãasové úspory. Spoleãnost murrplastik je nezávisl v robce systémû pro oznaãování. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 5

6 SYSTÉMY PRO OZNAâOVÁNÍ Systém manuálního oznaãování AMS ACS 6 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

7 S Systém pro poãítaã. oznaãování ACS E E... ka ov m Sy fir tyt oz oz sv jed SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

8 i S námi splníte standardy EC Evropsk standard EN (VDE 0113 Teil 1) jasnû zaji Èuje identifikaci kabelû, komponentû a svorek v ovládací skfiíni. Tato identifikace musí b t ãitelná a trvanlivá. Systém pro oznaãování ACS od firmy murrplastik splàuje v echny tyto poïadavky. Systém pro oznaãování ACS vám umoïàuje téï oznaãovat jednotlivé vodiãe, svorky, ovládací jednotky, umístûní jednotek, provozní a signalizaãní zafiízení a stejnû tak komponenty od v ech rûzn ch typû v robcû. Oznaãování mûïe probíhat manuálnû pomocí systému Ademark nebo poãítaãovû systémem ACS. Procesy pfienosu dat z CAD / CAE umoïàují pfienos informací (dat) pro oznaãování, které jsou specifické pro dan projekt. Mimochodem, spoleãnost murrplastik je nezávisl m v robcem systémû pro oznaãování. 12 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

9 Evropsk standard dle norem 1. Oznaãování jednotliv ch vodiãû a pfiístrojû v rozvádûãi 2. Oznaãování svorek a adaptérû 3. Oznaãování tlaãítek a kontrola 4. Oznaãování fiadov ch svorek a jednotliv ch vodiãû 5. Oznaãování popisek pomocí systému pro oznaãování ACS od firmy murrplastik SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 13

10 i Jedeme (ICE 1, ICE 2, ICE 3) 14 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

11 POâÍTAâOVÉ SYSTÉMY ADEMARK Systém poãítaãového oznaãování ACS ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 15

12 i Úvod Oznaãujte v e pomocí pouze jednoho softwarového balíku Firma murrplastik Systemtechnik GmbH je známa sv mi inovacemi a tím, Ïe vyvinula první software pro poãítaãové oznaãování ACS, tj. Ademark-Computer-Systems. Tento software je neustále aktualizován, aby splàoval souãasné poïadavky na oznaãování. V stupní zafiízení, jako napfi. stolní plotry, tiskárny, gravírovací a laserové stroje jsou tímto softwarem spou tûny tak, aby se títky vytváfiely rychle, úãinnû a levnû. Obecn systém materiálû pro títky umoïàuje uïivateli oznaãovat neutrální jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, ovládací zafiízení, tlaãítka ve stylu IEC a mnoho dal ích. Propojení s manuálními systémy umoïàuje provádût optimální dokonãování pfiímo na místû. ProtoÏe název projektu a skupiny se mûïe napsat na stromeãky títkû, lze snadno provádût 16 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

13 outsorcing fyzického procesu oznaãování. Firma murrplastik zaloïila svoji ãinnost na v robû títkû pro va e projekty v pfiedstihu. Následné zmûny mûïe zákazník snadno provádût pomocí systému pro oznaãování ACS. Neváhejte prosím a obraète se na nás na i specialisté na oznaãování vám s radostí poradí. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 17

14 i ACS V hody 1. Oznaãování popisovacím systémem nezávisle na v robci. Univerzální systém popisování ACS pro konstrukci ovládacích panelû, strojního a ostatního zafiízení. 2. Omezení skladování. âasové úspory aï 80 %. 3. Jasné projektové umístûní drïákû títkû. 4. Import dat ze systémû CAD / CAE, napfiíklad Sigraph-ET, Caddy, Eplan, Ruplan, CAE33, Promis, IGE a mnoho dal ích. 5. Rychlá pfiíprava v ech nápisû, symbolû a speciálních popisû. 18 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

15 OZNAâOVÁNÍ JEDNOTLIV CH VODIâÒ, KABELÒ A HADIC ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 19

16 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém návleãek MontáÏ návleãky provedeme tím, Ïe ji nasuneme na vodiã Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodn pro typ popisek KS Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KT Strana: 24 Standardní návleãky Typ: KTH Strana: 25 Bezhalogenové návleãky Typ: KTH/S Strana: 26 Bezhalogenové návleãky Pro extrémní teploty prostfiedí Typ: KTH/Q Strana: 27 Bezhalogenové návleãky Pro vysokou hustotu montáïe Rychlá montáï Systém návleãek pro oznaãování kabelû MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodné pro typ KS / KSO Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KM3 Strana: 28 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem Typ: KM4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Typ: KMH4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Bezhalogenové provedení Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

17 Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Typ: KM9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Typ: KMH9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Bezhalogenové provedení Systém popisování kabelû bez návleãek MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Oznaãování pfiím m popisem Velké popisové pole Typ: BS5 Strana: 32 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Typ: BS6 Strana: 32 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem/hadicí Systém pfiímého popisování MontáÏ provedeme pfiímo na jednotlivé vodiãe Popisky pfiímo popisujeme Typ: KSE Strana: 30 Není zapotfiebí Ïádné návleãky Typ: KDE Strana: 30 Popis lze provést dodateãnû Specifikace materiálu viz. str. 138 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 21

18 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém dodateãného oznaãování RÛzné moïnosti montáïe RÛzné moïnosti popisu Typ: KSN Strana: 31 MontáÏ pomocí speciální upínky Oznaãení pfiím m popisem Typ: KTN Strana: 31 MontáÏ pomocí nacvakávací upínky Oznaãování vloïením popisek Vhodn typ popisek KS Není potfieba Ïádn ch nástrojû Typ: BS1 / BS2 / BS4 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku NejrÛznûj í moïnosti oznaãování Typ: BS9 / BS10 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku PfiedmontáÏ bez popisek je moïná Typ: ES / ESL Strana: 33 MontáÏ ovinutím kabelu/vodiãe Ochrana textu laminováním Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

19 Popisovací systém Základní popisovací systém Ploter od strany: 90 ROP/A Objednací ãíslo: Základní desky od strany: 95 GP3 Objednací ãíslo: GP4 Objednací ãíslo: GPDM Objednací ãíslo: Distanãní deska Objednací ãíslo: Popisové pero od strany: 96 Popisové pero 0,35 Objednací ãíslo: Popisová tu od strany: 96 Popisová tu Typ MU (5 x 1 ml) Objednací ãíslo: âistící roztok od strany: 96 âistící roztok pro MU-tu (30 ml) Objednací ãíslo: Software od strany: 81 ACS 2000 Professional Objednací ãíslo: Základní popisovací zafiízení Základní standardní vybavení pro popisování popisek a títkû pro jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, pfiístroje, tlaãítka a oznaãování zafiízení. S tímto základním popisovacím zafiízením mûïeme popisovat popisky, duomatty a títky rûzn ch rozmûrû a urãení. iroká nabídka rûzn ch typû materiálû zaji Èuje, Ïe systém lze pfiizpûsobit nároãn m poïadavkûm zákazníka. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 23

20 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací návleãky KT Návleãky se pouïívají k oznaãování lanek, kabelû a hadic. SlouÏí téï jako drïák pro popisky ACS, typ KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KT... Délka návleãek 12 mm (pro títky KS 4/12) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50, KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 500 Délka návleãek 18 mm (pro títky KS 4/18) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 300 Délka návleãek 23 mm (pro títky KS 4/23) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 250 Délka návleãek 30 mm (pro títky KS 4/12 + KS 4/18 + KS 4/30) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25,0 500 KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 500 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 200 Délka návleãek 20 mm (pro títky KSO) KT 2/20x ,5-4,0 0,75-2, KT 2/35x ,5-4,0 0,75-2, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

21 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH Bezhalogenové návleãky se pouïívají k oznaãování vodiãû, kabelû a hadic ve spojení popiskami typu KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH... Délka návleãek 12 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 18 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 1,5/ ,1-2,7 0,5-0, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 23 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 30 mm KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 25

22 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH/S Bezhalogenové návleãky jsou urãeny pro oznaãování víceïilov ch vodiãû a kebelû ve spojení s popiskami typu KS. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/S... Délka návleãky 18 mm, materiál silikon KTH/S 1/ ,2-2,5 0,14-0, KTH/S 2/ ,5-4,0 0,75-4, KTH/S 3/ ,0-7,0 4,0-10, KTH/S 4/ ,0-10,0 6,0-25, KTH/S 5/ ,0-14,0 25,0-50,0 750 KTH/S 6/ ,0-22,0 50,0-120,0 250 KTH/S 7/ ,0-30,0 120,0-250,0 250 * Samostatn vodiã typ H05V-K nebo H07V-K 26 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

23 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Návleãky KTH/Q Bezhalogenové návleãky pro oznaãování vodiãû a kabelû jsou testované v souladu s evropsk mi normami DIN EN a DIN EN VDE 0155; díl 106. Praktická rychlá montáï na kabel pomocí lichobûïníkového tvaru praktické nasazování na kabel. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/Q Délka návleãky 12 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 18 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 23 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 KTH/Q odlehãená Délka návleãky 30 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka odlehãené návleãky 30 mm KTH/Q 1/30A ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/30A ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/30A ,7-5,9 2,5-6,0 500 * Samostatn vodiã typ H05V-K bzw. H07V-K SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 27

24 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic DrÏák popisek KM / KMH DrÏák popisek (transparentní) se upevàuje pomocí kabelov ch pfiíchytek. Typ Obj. ã. Délka Pro MnoÏ. mm títek v bal. títek pfiíãnû ke kabelu / hadici KM KS 4/ KM 3 títek podélnû ke kabelu / hadici KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 Pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací popisy typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KM 9/ KSO 20x KM 9/ KSO 35x9 500 KM 4/ Bezhalogenové pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací hadice typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KMH 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH 9/ KSO 20x KMH 9/ KSO 35x opticky pfiizpûsobeno fiadû návleãek KTH/Q KM 4/ KM 9/... Vhodné kabelové pásky KB (bílé) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB Vhodné kabelové pásky KB (ãerné) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

25 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Jednotlivé popisky KS Popisky KS vhodné pro drïáky títkû a návleãky. Typ Obj. ã. Barva RAL Rozmûr SromeãkÛ Poãet Bal. mm na rámeãek v rámeãku ks KS 4/...AF KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ edá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/18-12 KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/ ãervená 4x KS 4/ zelená 4x KS 4/ modrá 4x vhodné pro koncovku s nalisovanou popiskou (AF = ploch úchyt) KS 4/12-AF bílá 4x KS 4/18-AF bílá 4x koncovky s nalisovanou popiskou na poïádání Dûlitelná popiska KS 4/ bílá 4x18 (4x12) vhodné návleãky viz str. 24 vhodné základní desky k plotrov m systémûm SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 29

26 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Popisek KSE pro jednotlivé vodiãe Popisky ACS typu KSE se navleãou pfiímo na jednotlivé vodiãe. KSE... Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Plocha Poãet Celkov poã. Bal. od - do mm v mm 2 popisky stromeãkû v rámeãku mn. KSE 4/10-0, ,5-2,5 0,25-0,75 4x KSE 4/10-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x KSE 4/18-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x vhodné základní desky viz str. 94/95 títky KDE pro jednotlivé vodiãe títky ACS typu KDE se natlaãí pfiímo na jednotlivé vodiãe. Mechanické ochrany títku je dosaïeno díky transparentnímu krytu KNDT. Následná zmûna popisu je moïná nasunutím drïáku KNDW. Typ Obj. ã. Vnûj í prûm. Barva Rozmûr Poãet Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm stromeãkû v rámeãku ks KDE... KDE ,7-3,2 bílá 16x KDE ,0-4,2 bílá 16x KDE ,7-3,2 bílá 12x KDE ,7-3,2 Ïlutá 12x KDE ,0-4,2 bílá 12x KDE ,0-4,2 Ïlutá 12x KNDT* prûhl. 16x KNDW bílá 16x MW 03 - nástroj pro KNDT KNDW KNDT * není ve spojení s KNDW vhodné základní desky viz str. 94/95 30 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

27 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic títky na dodateãn popis jednotliv ch vodiãû KSN títky ACS typu KSN je moïné dodateãnû nasadit na jednotlivé vodiãe bez nutnosti rozpojování. Instalaãní nástroj MW 1 zaji Èuje snadnou a rychlou instalaci. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez MnoÏství Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm 2 v rámeãku v rámeãku ks KSN... KSN-A ,1-2,5 0,5-0,75 14x KSN-B ,6-3,0 1-1,5 14x KSN-C ,0-3,7 2,5 14x KSN vzor. sada Obsahuje: po 1 rámeãku KSN, montáïní náfiadí MW1 a instalaãní destiãku MPKSN Pfiíslu enství MW instalaãní nástroj 1 MPKSN instalaãní destiãa 1 MW 1 vhodné základní desky viz str. 94/ 95 Dodateãná montáï návleãek typu KTN pro samostatné vodiãe Návleãky typu KTN mûïeme dodateãnû namontovat na jednotlivé vodiãe: snadnou a rychlou montáï na vodiãe provedeme zatlaãením úchytû proti sobû. Typ Obj. ã. Vodiã Délka pro Bal. od-do mm mm popisku ks KTN 1/ ,7-3,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 2/ ,5-3,5 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 3/ ,3-4,8 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 4/ ,2-5,6 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 5/ ,0-7,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 31

28 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací títky BS Pro následnou instalaci na hadice a kabely. Upevnûní pomocí kabelov ch páskû. Typ Obj. ã. Povrch pro Bal. popisování v mm mn. pro podélné upevnûní BS x BS... pro upevnûní napfiíã (viz str. 18) BS x vhodné kabelové pásky pro BS 5 / BS 6 KB není nutná základní destiãka títky KSO títky KSO se pouïívají ve spojení s drïákem títkû KM9 pro oznaãování kabelû nebo trubic. Typ Obj. ã. Barva Oblast StromeãkÛ Celkov poã. Bal. v mm na rámeãek v rámeãku ks KSO... KSO 11x bílá 11x KSO 15x bílá 15x KSO 20x bílá 20x KSO 20x Ïlutá 20x KSO 20x ãervená 20x KSO 35x bílá 35x KSO 35x ãervená 35x KSO 70x bílá 70x vhodné drïáky popisek viz str. 18 vhodné základní desky viz str. 94/95 32 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

29 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic ProuÏky títkû ES / ESL Listy títkû lze potisknout laserovou tiskárnou nebo pomocí plotru ACS. Typ Obj. ã. Rozmûry Oblast pro tisk MnoÏství Bal. d x v mm d x v mm na 1 listu listû ES 65x x12 20x listû VS 200/10 ProdluÏovací prouïek x ks ESL... ESL 20x x12 7x listû ESL 35x x17 9x listû ESL 56x x21 13x listû ESL 93x x31 25x listû ESL 140x x47 30x listû V poãet maximálního rozsahu pouïití: = (L/314)-l vhodné základní desky viz str. 94/ 95 ProuÏky títkû KBT Jednotlivé archy se títky mûïeme potisknout laserovou tiskárnou, tepelnou tiskárnou nebo ACS ploterem. Typ Obj. ã. Barva Rozmûry Oblast pro tisk Bal. d x v mm d x v mm ks KBT 20x bílá 20x20 20x KBT 35x bílá 35x20 35x KBT vhodn drïák KB vhodné základní desky viz str. 94/ 95 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 33

30 ACS 34 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

31 OZNAâOVÁNÍ ADOV CH SVOREK ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 35

32 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 KSF20x9 KP12/5-12 DFK... DFK 4 DFK 4 - PE DFK 4 - SI DIK 1,5 DIK 1,5 - LA DIKD 1,5 DIKD 1,5 - DV DIKD 1,5 - LA DLK 2,5 - PE DLKB 2,5 PE DOK 1,5-2D DOK 1,5 LA DOK 1,5 TG DOKD 1,5 - TG E - UK GBS 5-UK/B GTF 76 IBIL...diverse Interbus Inline Module Interbus Mir Box SAB 24 K4 - SP MBK 3/ E - Z MBK 3/ E - Z -PE MBK 6 / E MBKKB 2,5 MBKKB 2,5 - DIO MBKKB 2,5 - PV MBKKB 2,5 + V MBT 2,5 MBT 2,5 PE MSLKG 6 MT 1,5 MT 1,5 MT 1,5 PE MT 1,5 PE MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN - PE MT 1,5 TWIN - PE MTK - LOE MTK - P/P MTK - TP MTKD-... MTTB 1,5 MTTB 1,5 OTTA 2,5 OTTA 2,5 PE OTTA 25 OTTA 6 OTTA 6 - PE OTTA 6 - T PHOENI PIK 4 -L PIK - PE / L / NT PIK - PE / L / NTB PIK 4 - L / L PIK 4 - L / LB PIK 4 PE / L / L PIK 4 PE / L / N PIK 6 - L / L PIK 6 - PE / L / L PIK 6 - PE / L / N PLC RSC RTK SLKK 5 SLKK 5 - LA SSK 0525 KER-E SSK 110 KER-E SSK 116 KER-E TMC.. TML... UDK 3 UDK 3 - PE UDK 4 UDK 4 - ICA * v pfiípadû velkého odstupu svorky, KP 6 x 180 (papírov títek) PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UDK 4 - ULA UDK 4 MKT - P / P UDK 4 TG UDK 5 - MTK - P/P UDMTK 5 - P / P UDMTK 5 - TWIN - P/P UHSK / S 2000 UHV 150 UHV 240 UHV 25 UHV 50 UHV 95 UIK 16 UIK 16 - PE / N UIK 35 - PE / N UIKN 35 UISLKG 16 UISLKG 35 UK - FRONT 4 UK - FRONT 4 - PE UK 10 UK 10 - DRESI UK 10 - E UK 10 - PE / N UK 10 - PLUS UK 10 - PLUS - PE UK 10 - TWIN UK 10 - TWIN - PE UK 10 N UK 10 RETURN UK 10 RETURN - PE UK 10,3 - HESI UK 16 UK 16 - E UK 16 - PE / N UK 16 N UK 16 N - E UK 16 N - PE / N UK 2,5 UK 2,5 B UK 2,5 LOER UK 2,5 N UK 3 UK 3 - RETURN UK 3 - RETURN - PE UK 3 - TWIN UK 3 - TWIN - PE UK 3 -E UK 3 N UK 35 UK 35 - E UK 35 - PE / N UK 4 UK 4 - TG UK 4 - TG -LOER - P/P UK 4 FS / FS UK 4 FSR UK 4 LOER UK 4 TP UK 4 TP / TP UK 5 UK 5 - HESI UK 5 - MTK - P/P UK 5 - R - L UK 5 - TWIN UK 5 - TWIN - E UK 5 - TWIN - E UK 5 / R - DRAHT UK 5 N UK 5 RETURN UK 5 RETURN - PE UK 5 TWIN UK 5 TWIN - PE UK 6 UK 6 N UK 6,3 HESI UK SI UKB 4 FS... UKD 4 PE UKH 150 PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UKH 240 UKH 25 UKH 50 UKH 50 - PE / N UKH 95 UKH 95 - PE / N UKK 3 UKK 4 - FS UKK 4 - FS / FS UKK 5 UKK 5 - DIO UKK 5 - TG UKK 5-2 -DIO UKK 5 -LA UKK B 5 UKKB 10 UKKB 10 / 2,5 UKKB 10 / 2,5 - PE UKKB 3 UKN 10 UKN 16 UKN 16N UKN 2,5 UKN 35 UKN 4 UKN 5 URK - ND URK - ND 2 URKN URKN - A URKN / S URTK - BEN URTK / S URTK / S - BEN URTK / SP URTK / SS URTKD / SP USED 16 USED 27 USEN 14 USEN 18 USK / SGSK USK 4 FSR... USK 4 FSR... USLKG 10 USLKG 16 USLKG 16 N USLKG 2,5 USLKG 2,5 - N USLKG 3 USLKG 35 USLKG 4 USLKG 5 USLKG 50 USLKG 95 UTK 35 UKK 4 VBSN 4 FS... VBST 4 FS / FS VIOK 1,5 VIOK 1,5-2D VIOK 1,5 - D / TG / D / PE VIOK 1,5 - LA VKK 4 FS ZFDK 2,5 ZFDK -PE ZFK 16 (12 mm Breite Klemme) ZFK 2,5 - PE ZFK 2,5 - PE / L / N ZFK 2,5 - TWIN ZFK 2,5 - TWIN - PE ZFK 2,5 * ZFK 4 ZFK 4 - PE ZFK 4 - TG ZFK 6 ZFK I 4 ZFKK 2,5 ZFKN 4 36 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

33 Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek WAGO KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/5-5 WAGO Mini WSB I/O Serien KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/ xxx Klemme Com-SystemBasisklemme SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 37

34 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C ADK 1 ADK 2 AKA 2,5 AKA Z 4 AKD 3 AKZ 1,5 AKZ 2,5 Anschlußverteiler ASK 1 AST 3/32 AST 34/32 AST 5 AST 6 DEK 5 DEK 6 DK 4Q DKI DKIS 4 DKIT 4 DKT 4 DLA 2,5 /35 DLD 2,5 /35 DLI 2,5 /35 DSG 1,5 DSK 1,5 DSTVK EK 35 EK 10 EK 16 EK 2,5 EK 6 EW 15 EW 35 EWK 1 EWK 2 Installationsmodul MAK 2,5 NT 10 NT 16 NT 4 NT 6 SAI-4-N SAI-4-N SAI-8-N SAI-8-N SAK 10 (PA) SAK 16 SAK 2,5 SAK 35 SAK 4 SAK 6 SAK 70 SAK 95 SAKA 10 SAKB 10 SAKC 10 SAKC 4 SAKD 2,5 N SAKG 28 SAKG 32 SAKG 40 SAKG 46 SAKG 54 SAKG 70 SAKR SAKRD SAKS 1 SAKS 2 SAKS 3 SAKS 4 SAKS 5 SAKT 1 SAKT 2 SAKT 4 Slim Fix SS 10 SS 12 SS 6 SS 8 TOP 2,5 Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C TOP 4 VLI 2,5 WDK 2,5 WDL 2,5 WDL 2,5 / S WDT 1,5 WDU 1,5 x WDU 1,5/R3,5 WDU 1,5/ZZ WDU 10 WDU 120 WDU 16 WDU 2,5 WDU 2,5/1,5/ZZ WDU 35 WDU 4 WDU 6 WDU 70 WEP 10 WEP 16 WEP 35 WEP 4 WEP 6 WEW 35/1 WEW 35/2 WFF 120 WFF 185 WFF 300 WFF 35 WFF 70 WIN BLOCK WLT 6/2 WNT 10 WNT 2,5 WNT 4 WNT 6 WPE 1,5 WPE 1,5/ZZ WPE 2,5 WPE 2,5/1,5/ZR WS 10/5 = KMR 5/10 WSI 6 WSI 6/2 WTL 6/1 WTR 2,5 ZBLD 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 DU-PE ZDK 2.5/1.5 N-PE ZDK 2.5/1.5 U-PE ZDK 2.5/1.5/E ZDK 2.5/1.5/E BL ZDK 2.5/1.5/LD/1 ZDK 2.5/1.5/LD/2 ZDK 2.5/1.5/N-PE/E ZDK 2.5/1.5D1...6 ZDK 2.5/1.5N-DU ZDK 2.5/1.5N-DU/E ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E ZDK 2.5/1.5PE ZDK 2.5/1.5V ZDK 2.5/1.5V/E ZDKB ZDKS ZDLD 2.5 / 1.5 ZDLD 2.5 / 1.5 V ZDU 10 NT ZDU 2,5 2,5/10 ZDU 2,5/2x2AN ZDU 2,5/2x2AN/10 ZDU 2,5/2x2AN/D ZDU 2,5/2x2AN/E ZDU 2,5/2x2AN/E BL ZDU 2,5/2x2AN/LD ZDU 2,5/3AN ZDU 2,5/3AN/10 ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E BL ZDU 2,5/4AN 38 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str.

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str. PŘIPOJENÍ A ZNAČENÍ KABELŮ Dokonalé označovací systémy Široká nabídka označovacích prvků pro vodiče, kabely a řadové svorky Uspořádání kabelových svazků pomocí vyvazovacích pásků. CAB 3 TM, Stejné označení

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB...

!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... REPROSTUDIO CENÍK SLUŽEB Platnost od: březen / 2011!!! V RAZNÉ SLEVY!!! BAREVN CH KOPIÍ A TISKÒ, VIZITEK, VAZEB... - BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK - SAZBA LETÁKŮ, PROSPEKTŮ, POZVÁNEK, HLAVIČKOVÝCH

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm Obchodní váhy - bez výpočtu ceny DIGI DS 500 S 1,5kg 1-111-0035 Dílek: 0,5 g DIGI DS 500 S 3kg 1-111-0036 Dílek: 1 g DIGI DS 500 S 6kg 1-111-0037 Dílek: 2 g DIGI DS 500 S 15kg 1-111-0038 Dílek: 5 g DIGI

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny

Vestavné tiskárny. Tiskárna GPT-6762/3762 INFO. Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Vestavné tiskárny Pro tisk vstupenek a pokladních stvrzenek se používají moduly vestavných termotiskáren vybavených odřezávačem vytištěných lístků a etiket. Pro bezpečné

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Tiskárny samolepících štítků

Tiskárny samolepících štítků Tiskárny samolepících štítků Označení, které Vám vydrží Přenosné modely - 00/80DT/830VP/2460/2480 LAMNOVANÉ PÁSKY PŘENOSNÉ, A PROTO VŽDY PŘ RUCE NEOCENTELNÝ POMOCNÍK V KANCELÁŘ Jednoduchá obsluha, malé

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56

UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 UNITRONIC 7.1 07_kap08_sbernicove syst.indd 386 2.1.2008 15:30:56 ely pro sběrnicové systémy ely pro INTERBUS, charakteristická impedance UNITRONIC BUS IBS 388 UNITRONIC BUS FD P IBS + FD P COMBI IBS 389

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Měřicí a zkušební systémy

Měřicí a zkušební systémy Pomocí mûfiicích a kontrolních systémû firmy OBO lze snadno zkontrolovat prahová napûtí varistorov ch svodiãû a izolaãní odpor jiskfii È svodiãû bleskov ch proudû. Pfiístrojem ISOLAB s bateriov m napájením

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

components team Lighting components essence...

components team Lighting components essence... POLAMP components team Lighting components essence... LED DESI GN 2 0 0 9-2 0 1 0 SLIM FLEXLED STANDART 33 Úzký flexibilní samolepící pásek LED STANDART Technické parametry : Kód výrobku 10006 03 Led SMD

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více