POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS"

Transkript

1 POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

2

3 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS Ademark Manuální systémy AMS Ademark Dodatek Informace 4-5 Pfiehled 6-11 Evropské standardy Pfiehled základních popisovacích systémû 23 Úvod Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování fiadov ch svorek Oznaãování pfiístrojû a zafiízení Oznaãování tlaãítek a kontrolek Oznaãovací títky Etikety Duomatt / Alumatt / Hliník Software Pfiehled v stupních systémû Ploterové systémy Pfiíslu enství k plotrov m systémûm Thermo tiskárny a pfiíslu enství Gravírovací systémy Gravírovací systémy a pfiíslu enství Manuální systémy Ademark Popisky murr-fix Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování pfiístrojû a zafiízení 126 Pfiíslu enství ada v robkû Internet: SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 3

4 i Informace Historie oznaãování Od svého zaãátku podléhalo vïdy oznaãování elektrick ch komponentû zmûnám. PoÏadavky na v robu cenové efektivních títkû rychl m a flexibilním zpûsobem vybízely v robce systémû pro oznaãování k rozvoji a v voji nov ch smûrû. nûjakou dobou popisovací systém, kter m bylo moïné snadno oznaãovat instalace a komponenty. Tento systém je zaloïen na pfiedti tûn ch títcích Quick-fit tvofien ch rûzn mi písmeny, ãíslicemi a symboly, které lze vkládat do drïáku títku. a trvale s men ím mnoïstvím souãástí. Tajemství minimalizace souãástí spoãívá v konzistentní velikosti podfiezan ch znakû títku, pro které bylo navrïeno mnoïství rûzn ch drïákû. Spoleãnost murrplastik Systemtechnik GmbH vyvinula pfied Tento typ oznaãování vám umoïàuje vytvofiit títek rychle, ãistû 4 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

5 V roce 1986 byl existující systém zdokonalen pomocí software pro poãítaãové oznaãování. Díky tomuto zdokonalení mûïeme rychle a flexibilnû vytvofiit títky pfiímo na místû podle poïadavkû. Vzhled uïivatelského software se bûhem minul ch let zmûnil. MoÏnosti jako gravírování, tisk a pfiíprava pomocí laseru a plotru vznikly díky spojení s pokroãil mi systémy CAD / CAE, které mnohem snadnûji provádûjí správn pfienos dat do tûchto tiskáren. Dne ní poïadavky na oznaãování jsou splàovány ãast m doplàováním nov ch materiálû pro oznaãování. To je také dûvod, proã ruãnû psané (neãitelné ) títky byly pfievedeny na univerzální systém oznaãování pro v echny aplikace se zamûfiním na ãasové úspory. Spoleãnost murrplastik je nezávisl v robce systémû pro oznaãování. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 5

6 SYSTÉMY PRO OZNAâOVÁNÍ Systém manuálního oznaãování AMS ACS 6 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

7 S Systém pro poãítaã. oznaãování ACS E E... ka ov m Sy fir tyt oz oz sv jed SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

8 i S námi splníte standardy EC Evropsk standard EN (VDE 0113 Teil 1) jasnû zaji Èuje identifikaci kabelû, komponentû a svorek v ovládací skfiíni. Tato identifikace musí b t ãitelná a trvanlivá. Systém pro oznaãování ACS od firmy murrplastik splàuje v echny tyto poïadavky. Systém pro oznaãování ACS vám umoïàuje téï oznaãovat jednotlivé vodiãe, svorky, ovládací jednotky, umístûní jednotek, provozní a signalizaãní zafiízení a stejnû tak komponenty od v ech rûzn ch typû v robcû. Oznaãování mûïe probíhat manuálnû pomocí systému Ademark nebo poãítaãovû systémem ACS. Procesy pfienosu dat z CAD / CAE umoïàují pfienos informací (dat) pro oznaãování, které jsou specifické pro dan projekt. Mimochodem, spoleãnost murrplastik je nezávisl m v robcem systémû pro oznaãování. 12 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

9 Evropsk standard dle norem 1. Oznaãování jednotliv ch vodiãû a pfiístrojû v rozvádûãi 2. Oznaãování svorek a adaptérû 3. Oznaãování tlaãítek a kontrola 4. Oznaãování fiadov ch svorek a jednotliv ch vodiãû 5. Oznaãování popisek pomocí systému pro oznaãování ACS od firmy murrplastik SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 13

10 i Jedeme (ICE 1, ICE 2, ICE 3) 14 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

11 POâÍTAâOVÉ SYSTÉMY ADEMARK Systém poãítaãového oznaãování ACS ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 15

12 i Úvod Oznaãujte v e pomocí pouze jednoho softwarového balíku Firma murrplastik Systemtechnik GmbH je známa sv mi inovacemi a tím, Ïe vyvinula první software pro poãítaãové oznaãování ACS, tj. Ademark-Computer-Systems. Tento software je neustále aktualizován, aby splàoval souãasné poïadavky na oznaãování. V stupní zafiízení, jako napfi. stolní plotry, tiskárny, gravírovací a laserové stroje jsou tímto softwarem spou tûny tak, aby se títky vytváfiely rychle, úãinnû a levnû. Obecn systém materiálû pro títky umoïàuje uïivateli oznaãovat neutrální jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, ovládací zafiízení, tlaãítka ve stylu IEC a mnoho dal ích. Propojení s manuálními systémy umoïàuje provádût optimální dokonãování pfiímo na místû. ProtoÏe název projektu a skupiny se mûïe napsat na stromeãky títkû, lze snadno provádût 16 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

13 outsorcing fyzického procesu oznaãování. Firma murrplastik zaloïila svoji ãinnost na v robû títkû pro va e projekty v pfiedstihu. Následné zmûny mûïe zákazník snadno provádût pomocí systému pro oznaãování ACS. Neváhejte prosím a obraète se na nás na i specialisté na oznaãování vám s radostí poradí. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 17

14 i ACS V hody 1. Oznaãování popisovacím systémem nezávisle na v robci. Univerzální systém popisování ACS pro konstrukci ovládacích panelû, strojního a ostatního zafiízení. 2. Omezení skladování. âasové úspory aï 80 %. 3. Jasné projektové umístûní drïákû títkû. 4. Import dat ze systémû CAD / CAE, napfiíklad Sigraph-ET, Caddy, Eplan, Ruplan, CAE33, Promis, IGE a mnoho dal ích. 5. Rychlá pfiíprava v ech nápisû, symbolû a speciálních popisû. 18 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

15 OZNAâOVÁNÍ JEDNOTLIV CH VODIâÒ, KABELÒ A HADIC ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 19

16 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém návleãek MontáÏ návleãky provedeme tím, Ïe ji nasuneme na vodiã Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodn pro typ popisek KS Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KT Strana: 24 Standardní návleãky Typ: KTH Strana: 25 Bezhalogenové návleãky Typ: KTH/S Strana: 26 Bezhalogenové návleãky Pro extrémní teploty prostfiedí Typ: KTH/Q Strana: 27 Bezhalogenové návleãky Pro vysokou hustotu montáïe Rychlá montáï Systém návleãek pro oznaãování kabelû MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodné pro typ KS / KSO Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KM3 Strana: 28 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem Typ: KM4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Typ: KMH4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Bezhalogenové provedení Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

17 Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Typ: KM9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Typ: KMH9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Bezhalogenové provedení Systém popisování kabelû bez návleãek MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Oznaãování pfiím m popisem Velké popisové pole Typ: BS5 Strana: 32 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Typ: BS6 Strana: 32 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem/hadicí Systém pfiímého popisování MontáÏ provedeme pfiímo na jednotlivé vodiãe Popisky pfiímo popisujeme Typ: KSE Strana: 30 Není zapotfiebí Ïádné návleãky Typ: KDE Strana: 30 Popis lze provést dodateãnû Specifikace materiálu viz. str. 138 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 21

18 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém dodateãného oznaãování RÛzné moïnosti montáïe RÛzné moïnosti popisu Typ: KSN Strana: 31 MontáÏ pomocí speciální upínky Oznaãení pfiím m popisem Typ: KTN Strana: 31 MontáÏ pomocí nacvakávací upínky Oznaãování vloïením popisek Vhodn typ popisek KS Není potfieba Ïádn ch nástrojû Typ: BS1 / BS2 / BS4 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku NejrÛznûj í moïnosti oznaãování Typ: BS9 / BS10 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku PfiedmontáÏ bez popisek je moïná Typ: ES / ESL Strana: 33 MontáÏ ovinutím kabelu/vodiãe Ochrana textu laminováním Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

19 Popisovací systém Základní popisovací systém Ploter od strany: 90 ROP/A Objednací ãíslo: Základní desky od strany: 95 GP3 Objednací ãíslo: GP4 Objednací ãíslo: GPDM Objednací ãíslo: Distanãní deska Objednací ãíslo: Popisové pero od strany: 96 Popisové pero 0,35 Objednací ãíslo: Popisová tu od strany: 96 Popisová tu Typ MU (5 x 1 ml) Objednací ãíslo: âistící roztok od strany: 96 âistící roztok pro MU-tu (30 ml) Objednací ãíslo: Software od strany: 81 ACS 2000 Professional Objednací ãíslo: Základní popisovací zafiízení Základní standardní vybavení pro popisování popisek a títkû pro jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, pfiístroje, tlaãítka a oznaãování zafiízení. S tímto základním popisovacím zafiízením mûïeme popisovat popisky, duomatty a títky rûzn ch rozmûrû a urãení. iroká nabídka rûzn ch typû materiálû zaji Èuje, Ïe systém lze pfiizpûsobit nároãn m poïadavkûm zákazníka. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 23

20 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací návleãky KT Návleãky se pouïívají k oznaãování lanek, kabelû a hadic. SlouÏí téï jako drïák pro popisky ACS, typ KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KT... Délka návleãek 12 mm (pro títky KS 4/12) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50, KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 500 Délka návleãek 18 mm (pro títky KS 4/18) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 300 Délka návleãek 23 mm (pro títky KS 4/23) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 250 Délka návleãek 30 mm (pro títky KS 4/12 + KS 4/18 + KS 4/30) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25,0 500 KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 500 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 200 Délka návleãek 20 mm (pro títky KSO) KT 2/20x ,5-4,0 0,75-2, KT 2/35x ,5-4,0 0,75-2, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

21 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH Bezhalogenové návleãky se pouïívají k oznaãování vodiãû, kabelû a hadic ve spojení popiskami typu KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH... Délka návleãek 12 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 18 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 1,5/ ,1-2,7 0,5-0, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 23 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 30 mm KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 25

22 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH/S Bezhalogenové návleãky jsou urãeny pro oznaãování víceïilov ch vodiãû a kebelû ve spojení s popiskami typu KS. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/S... Délka návleãky 18 mm, materiál silikon KTH/S 1/ ,2-2,5 0,14-0, KTH/S 2/ ,5-4,0 0,75-4, KTH/S 3/ ,0-7,0 4,0-10, KTH/S 4/ ,0-10,0 6,0-25, KTH/S 5/ ,0-14,0 25,0-50,0 750 KTH/S 6/ ,0-22,0 50,0-120,0 250 KTH/S 7/ ,0-30,0 120,0-250,0 250 * Samostatn vodiã typ H05V-K nebo H07V-K 26 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

23 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Návleãky KTH/Q Bezhalogenové návleãky pro oznaãování vodiãû a kabelû jsou testované v souladu s evropsk mi normami DIN EN a DIN EN VDE 0155; díl 106. Praktická rychlá montáï na kabel pomocí lichobûïníkového tvaru praktické nasazování na kabel. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/Q Délka návleãky 12 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 18 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 23 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 KTH/Q odlehãená Délka návleãky 30 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka odlehãené návleãky 30 mm KTH/Q 1/30A ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/30A ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/30A ,7-5,9 2,5-6,0 500 * Samostatn vodiã typ H05V-K bzw. H07V-K SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 27

24 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic DrÏák popisek KM / KMH DrÏák popisek (transparentní) se upevàuje pomocí kabelov ch pfiíchytek. Typ Obj. ã. Délka Pro MnoÏ. mm títek v bal. títek pfiíãnû ke kabelu / hadici KM KS 4/ KM 3 títek podélnû ke kabelu / hadici KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 Pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací popisy typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KM 9/ KSO 20x KM 9/ KSO 35x9 500 KM 4/ Bezhalogenové pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací hadice typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KMH 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH 9/ KSO 20x KMH 9/ KSO 35x opticky pfiizpûsobeno fiadû návleãek KTH/Q KM 4/ KM 9/... Vhodné kabelové pásky KB (bílé) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB Vhodné kabelové pásky KB (ãerné) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

25 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Jednotlivé popisky KS Popisky KS vhodné pro drïáky títkû a návleãky. Typ Obj. ã. Barva RAL Rozmûr SromeãkÛ Poãet Bal. mm na rámeãek v rámeãku ks KS 4/...AF KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ edá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/18-12 KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/ ãervená 4x KS 4/ zelená 4x KS 4/ modrá 4x vhodné pro koncovku s nalisovanou popiskou (AF = ploch úchyt) KS 4/12-AF bílá 4x KS 4/18-AF bílá 4x koncovky s nalisovanou popiskou na poïádání Dûlitelná popiska KS 4/ bílá 4x18 (4x12) vhodné návleãky viz str. 24 vhodné základní desky k plotrov m systémûm SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 29

26 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Popisek KSE pro jednotlivé vodiãe Popisky ACS typu KSE se navleãou pfiímo na jednotlivé vodiãe. KSE... Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Plocha Poãet Celkov poã. Bal. od - do mm v mm 2 popisky stromeãkû v rámeãku mn. KSE 4/10-0, ,5-2,5 0,25-0,75 4x KSE 4/10-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x KSE 4/18-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x vhodné základní desky viz str. 94/95 títky KDE pro jednotlivé vodiãe títky ACS typu KDE se natlaãí pfiímo na jednotlivé vodiãe. Mechanické ochrany títku je dosaïeno díky transparentnímu krytu KNDT. Následná zmûna popisu je moïná nasunutím drïáku KNDW. Typ Obj. ã. Vnûj í prûm. Barva Rozmûr Poãet Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm stromeãkû v rámeãku ks KDE... KDE ,7-3,2 bílá 16x KDE ,0-4,2 bílá 16x KDE ,7-3,2 bílá 12x KDE ,7-3,2 Ïlutá 12x KDE ,0-4,2 bílá 12x KDE ,0-4,2 Ïlutá 12x KNDT* prûhl. 16x KNDW bílá 16x MW 03 - nástroj pro KNDT KNDW KNDT * není ve spojení s KNDW vhodné základní desky viz str. 94/95 30 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

27 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic títky na dodateãn popis jednotliv ch vodiãû KSN títky ACS typu KSN je moïné dodateãnû nasadit na jednotlivé vodiãe bez nutnosti rozpojování. Instalaãní nástroj MW 1 zaji Èuje snadnou a rychlou instalaci. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez MnoÏství Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm 2 v rámeãku v rámeãku ks KSN... KSN-A ,1-2,5 0,5-0,75 14x KSN-B ,6-3,0 1-1,5 14x KSN-C ,0-3,7 2,5 14x KSN vzor. sada Obsahuje: po 1 rámeãku KSN, montáïní náfiadí MW1 a instalaãní destiãku MPKSN Pfiíslu enství MW instalaãní nástroj 1 MPKSN instalaãní destiãa 1 MW 1 vhodné základní desky viz str. 94/ 95 Dodateãná montáï návleãek typu KTN pro samostatné vodiãe Návleãky typu KTN mûïeme dodateãnû namontovat na jednotlivé vodiãe: snadnou a rychlou montáï na vodiãe provedeme zatlaãením úchytû proti sobû. Typ Obj. ã. Vodiã Délka pro Bal. od-do mm mm popisku ks KTN 1/ ,7-3,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 2/ ,5-3,5 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 3/ ,3-4,8 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 4/ ,2-5,6 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 5/ ,0-7,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 31

28 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací títky BS Pro následnou instalaci na hadice a kabely. Upevnûní pomocí kabelov ch páskû. Typ Obj. ã. Povrch pro Bal. popisování v mm mn. pro podélné upevnûní BS x BS... pro upevnûní napfiíã (viz str. 18) BS x vhodné kabelové pásky pro BS 5 / BS 6 KB není nutná základní destiãka títky KSO títky KSO se pouïívají ve spojení s drïákem títkû KM9 pro oznaãování kabelû nebo trubic. Typ Obj. ã. Barva Oblast StromeãkÛ Celkov poã. Bal. v mm na rámeãek v rámeãku ks KSO... KSO 11x bílá 11x KSO 15x bílá 15x KSO 20x bílá 20x KSO 20x Ïlutá 20x KSO 20x ãervená 20x KSO 35x bílá 35x KSO 35x ãervená 35x KSO 70x bílá 70x vhodné drïáky popisek viz str. 18 vhodné základní desky viz str. 94/95 32 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

29 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic ProuÏky títkû ES / ESL Listy títkû lze potisknout laserovou tiskárnou nebo pomocí plotru ACS. Typ Obj. ã. Rozmûry Oblast pro tisk MnoÏství Bal. d x v mm d x v mm na 1 listu listû ES 65x x12 20x listû VS 200/10 ProdluÏovací prouïek x ks ESL... ESL 20x x12 7x listû ESL 35x x17 9x listû ESL 56x x21 13x listû ESL 93x x31 25x listû ESL 140x x47 30x listû V poãet maximálního rozsahu pouïití: = (L/314)-l vhodné základní desky viz str. 94/ 95 ProuÏky títkû KBT Jednotlivé archy se títky mûïeme potisknout laserovou tiskárnou, tepelnou tiskárnou nebo ACS ploterem. Typ Obj. ã. Barva Rozmûry Oblast pro tisk Bal. d x v mm d x v mm ks KBT 20x bílá 20x20 20x KBT 35x bílá 35x20 35x KBT vhodn drïák KB vhodné základní desky viz str. 94/ 95 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 33

30 ACS 34 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

31 OZNAâOVÁNÍ ADOV CH SVOREK ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 35

32 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 KSF20x9 KP12/5-12 DFK... DFK 4 DFK 4 - PE DFK 4 - SI DIK 1,5 DIK 1,5 - LA DIKD 1,5 DIKD 1,5 - DV DIKD 1,5 - LA DLK 2,5 - PE DLKB 2,5 PE DOK 1,5-2D DOK 1,5 LA DOK 1,5 TG DOKD 1,5 - TG E - UK GBS 5-UK/B GTF 76 IBIL...diverse Interbus Inline Module Interbus Mir Box SAB 24 K4 - SP MBK 3/ E - Z MBK 3/ E - Z -PE MBK 6 / E MBKKB 2,5 MBKKB 2,5 - DIO MBKKB 2,5 - PV MBKKB 2,5 + V MBT 2,5 MBT 2,5 PE MSLKG 6 MT 1,5 MT 1,5 MT 1,5 PE MT 1,5 PE MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN - PE MT 1,5 TWIN - PE MTK - LOE MTK - P/P MTK - TP MTKD-... MTTB 1,5 MTTB 1,5 OTTA 2,5 OTTA 2,5 PE OTTA 25 OTTA 6 OTTA 6 - PE OTTA 6 - T PHOENI PIK 4 -L PIK - PE / L / NT PIK - PE / L / NTB PIK 4 - L / L PIK 4 - L / LB PIK 4 PE / L / L PIK 4 PE / L / N PIK 6 - L / L PIK 6 - PE / L / L PIK 6 - PE / L / N PLC RSC RTK SLKK 5 SLKK 5 - LA SSK 0525 KER-E SSK 110 KER-E SSK 116 KER-E TMC.. TML... UDK 3 UDK 3 - PE UDK 4 UDK 4 - ICA * v pfiípadû velkého odstupu svorky, KP 6 x 180 (papírov títek) PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UDK 4 - ULA UDK 4 MKT - P / P UDK 4 TG UDK 5 - MTK - P/P UDMTK 5 - P / P UDMTK 5 - TWIN - P/P UHSK / S 2000 UHV 150 UHV 240 UHV 25 UHV 50 UHV 95 UIK 16 UIK 16 - PE / N UIK 35 - PE / N UIKN 35 UISLKG 16 UISLKG 35 UK - FRONT 4 UK - FRONT 4 - PE UK 10 UK 10 - DRESI UK 10 - E UK 10 - PE / N UK 10 - PLUS UK 10 - PLUS - PE UK 10 - TWIN UK 10 - TWIN - PE UK 10 N UK 10 RETURN UK 10 RETURN - PE UK 10,3 - HESI UK 16 UK 16 - E UK 16 - PE / N UK 16 N UK 16 N - E UK 16 N - PE / N UK 2,5 UK 2,5 B UK 2,5 LOER UK 2,5 N UK 3 UK 3 - RETURN UK 3 - RETURN - PE UK 3 - TWIN UK 3 - TWIN - PE UK 3 -E UK 3 N UK 35 UK 35 - E UK 35 - PE / N UK 4 UK 4 - TG UK 4 - TG -LOER - P/P UK 4 FS / FS UK 4 FSR UK 4 LOER UK 4 TP UK 4 TP / TP UK 5 UK 5 - HESI UK 5 - MTK - P/P UK 5 - R - L UK 5 - TWIN UK 5 - TWIN - E UK 5 - TWIN - E UK 5 / R - DRAHT UK 5 N UK 5 RETURN UK 5 RETURN - PE UK 5 TWIN UK 5 TWIN - PE UK 6 UK 6 N UK 6,3 HESI UK SI UKB 4 FS... UKD 4 PE UKH 150 PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UKH 240 UKH 25 UKH 50 UKH 50 - PE / N UKH 95 UKH 95 - PE / N UKK 3 UKK 4 - FS UKK 4 - FS / FS UKK 5 UKK 5 - DIO UKK 5 - TG UKK 5-2 -DIO UKK 5 -LA UKK B 5 UKKB 10 UKKB 10 / 2,5 UKKB 10 / 2,5 - PE UKKB 3 UKN 10 UKN 16 UKN 16N UKN 2,5 UKN 35 UKN 4 UKN 5 URK - ND URK - ND 2 URKN URKN - A URKN / S URTK - BEN URTK / S URTK / S - BEN URTK / SP URTK / SS URTKD / SP USED 16 USED 27 USEN 14 USEN 18 USK / SGSK USK 4 FSR... USK 4 FSR... USLKG 10 USLKG 16 USLKG 16 N USLKG 2,5 USLKG 2,5 - N USLKG 3 USLKG 35 USLKG 4 USLKG 5 USLKG 50 USLKG 95 UTK 35 UKK 4 VBSN 4 FS... VBST 4 FS / FS VIOK 1,5 VIOK 1,5-2D VIOK 1,5 - D / TG / D / PE VIOK 1,5 - LA VKK 4 FS ZFDK 2,5 ZFDK -PE ZFK 16 (12 mm Breite Klemme) ZFK 2,5 - PE ZFK 2,5 - PE / L / N ZFK 2,5 - TWIN ZFK 2,5 - TWIN - PE ZFK 2,5 * ZFK 4 ZFK 4 - PE ZFK 4 - TG ZFK 6 ZFK I 4 ZFKK 2,5 ZFKN 4 36 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

33 Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek WAGO KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/5-5 WAGO Mini WSB I/O Serien KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/ xxx Klemme Com-SystemBasisklemme SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 37

34 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C ADK 1 ADK 2 AKA 2,5 AKA Z 4 AKD 3 AKZ 1,5 AKZ 2,5 Anschlußverteiler ASK 1 AST 3/32 AST 34/32 AST 5 AST 6 DEK 5 DEK 6 DK 4Q DKI DKIS 4 DKIT 4 DKT 4 DLA 2,5 /35 DLD 2,5 /35 DLI 2,5 /35 DSG 1,5 DSK 1,5 DSTVK EK 35 EK 10 EK 16 EK 2,5 EK 6 EW 15 EW 35 EWK 1 EWK 2 Installationsmodul MAK 2,5 NT 10 NT 16 NT 4 NT 6 SAI-4-N SAI-4-N SAI-8-N SAI-8-N SAK 10 (PA) SAK 16 SAK 2,5 SAK 35 SAK 4 SAK 6 SAK 70 SAK 95 SAKA 10 SAKB 10 SAKC 10 SAKC 4 SAKD 2,5 N SAKG 28 SAKG 32 SAKG 40 SAKG 46 SAKG 54 SAKG 70 SAKR SAKRD SAKS 1 SAKS 2 SAKS 3 SAKS 4 SAKS 5 SAKT 1 SAKT 2 SAKT 4 Slim Fix SS 10 SS 12 SS 6 SS 8 TOP 2,5 Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C TOP 4 VLI 2,5 WDK 2,5 WDL 2,5 WDL 2,5 / S WDT 1,5 WDU 1,5 x WDU 1,5/R3,5 WDU 1,5/ZZ WDU 10 WDU 120 WDU 16 WDU 2,5 WDU 2,5/1,5/ZZ WDU 35 WDU 4 WDU 6 WDU 70 WEP 10 WEP 16 WEP 35 WEP 4 WEP 6 WEW 35/1 WEW 35/2 WFF 120 WFF 185 WFF 300 WFF 35 WFF 70 WIN BLOCK WLT 6/2 WNT 10 WNT 2,5 WNT 4 WNT 6 WPE 1,5 WPE 1,5/ZZ WPE 2,5 WPE 2,5/1,5/ZR WS 10/5 = KMR 5/10 WSI 6 WSI 6/2 WTL 6/1 WTR 2,5 ZBLD 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 DU-PE ZDK 2.5/1.5 N-PE ZDK 2.5/1.5 U-PE ZDK 2.5/1.5/E ZDK 2.5/1.5/E BL ZDK 2.5/1.5/LD/1 ZDK 2.5/1.5/LD/2 ZDK 2.5/1.5/N-PE/E ZDK 2.5/1.5D1...6 ZDK 2.5/1.5N-DU ZDK 2.5/1.5N-DU/E ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E ZDK 2.5/1.5PE ZDK 2.5/1.5V ZDK 2.5/1.5V/E ZDKB ZDKS ZDLD 2.5 / 1.5 ZDLD 2.5 / 1.5 V ZDU 10 NT ZDU 2,5 2,5/10 ZDU 2,5/2x2AN ZDU 2,5/2x2AN/10 ZDU 2,5/2x2AN/D ZDU 2,5/2x2AN/E ZDU 2,5/2x2AN/E BL ZDU 2,5/2x2AN/LD ZDU 2,5/3AN ZDU 2,5/3AN/10 ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E BL ZDU 2,5/4AN 38 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

CERTIFIKACE VÝROBKU SPECIFIKACE OZNAČENÍ

CERTIFIKACE VÝROBKU SPECIFIKACE OZNAČENÍ Označovací systémy CERTIFIKACE VÝROBKU Kolejová vozidla Certifikace výrobku v kolejových vozidlech výrobců Siemens, Bombardier, Alstom, Talgo pro použití v městské a dálkové dopravě a pro regionální dopravní

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Nyní máte úplnou volnost

Nyní máte úplnou volnost Nyní máte úplnou volnost Výkon přizpůsoben vaší volnosti Objevte úplně novou řadu! Řada XL 3 představuje systém rozvodu nízkého napětí. Tato řada byla vyvinuta Legrandem pro zjednodušení výběru toho pravého

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Řadové svorky. se šroubovým připojením

Řadové svorky. se šroubovým připojením Řadové svorky se šroubovým připojením Obsah adové svorky se roubov m pfiipojením - typ WKN 3 adové svorky - typ WK 4-5 adové svorky - typ WK/WKN 6-7 Zemnící svorky - typ WK/WKN...SL/U 8-9 adové instalaãní

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

385 28 + 385 07 385 50 385 11

385 28 + 385 07 385 50 385 11 Logicab TM 2 profesionální oznaèovací systém na popisování prvkù Mémocab, Duplix, samolepicích štítkù, ovládacích a signalizaèních prvkù, svorek Zásobník s pery Rám 385 27 + 385 03 385 05 385 08 Ploter

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444

Výběrová tabulka. Vodotěsné Mini rozvodnice. Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Představení Kaedra Výběrová tabulka Vodotěsné Mini rozvodnice Počet modulů 4 4 4 2 / 3 4 6 8 12 Katalogové číslo 13150 13151 13152 13956 13441 13442 13443 13444 Vodotěsné rozvodnice Modulární rozměry rozvodnice

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e

UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e UTP 4 2 AWG 24/1 Datov nestínûn kabel UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Mechanické štítkova e DYMO

Mechanické štítkova e DYMO Mechanické štítkova e DYMO Popisovací p ístroje pro tisk na samolepicí pásky. Ozna ení Ší ka pásky Výška tisku Hmotnost štítkova e (mm) max. (mm) (g) DYMO Junior 9 3,0 60 Domácí štítkova - ideální pro

Více

Ovládací zafiízení. PouÏití

Ovládací zafiízení. PouÏití Ovládací zafiízení Ovládací zafiízení pro zapínání a vypínání ãerpadla pomocí ponorného spínaãe, v závislosti na hladinû vody. Podle volby pro stfiídav motor 230 V nebo trojfázov motor 400 V a s instalovan

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Komplexní systém značení Průmyslové tiskárny pro vaše potřeby. Systém průmyslového značení

Komplexní systém značení Průmyslové tiskárny pro vaše potřeby. Systém průmyslového značení Komplexní systém značení Průmyslové tiskárny pro vaše potřeby Systém průmyslového značení Obsah Obsah Průmyslové tiskárny jaké potřebujete 4 6 8 10 12 14 16 18 Komplexní systém značení Inkoustová tiskárna

Více

Systémy nosníkových svorek

Systémy nosníkových svorek Systémy nosníkov ch svorek OBO nabízejí irokou fiadu aplikací. ento program je potfiebn zejména v oblasti staveb s ocelov mi konstrukcemi, pro upevnûní prvkû jakéhokoli druhu pod ocelov mi nosníky. ífie

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY S DOMOVNÍMI TELEFONY A VIDEOTELEFONY

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY S DOMOVNÍMI TELEFONY A VIDEOTELEFONY iotto 66-6 "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DIITÁLNÍ SYSTÉMY S DOMOVNÍMI TLONY A VIDOTLONY V zkum firmy LVOX zab vající se v zkumem zafiízení elektronick ch vrátn ch s domovními telefony a videotelefony

Více

smartdesigner productlocator ProServe projektování nové třídy Přehled výhod: a to vše zdarma!

smartdesigner productlocator ProServe projektování nové třídy Přehled výhod: a to vše zdarma! 178 Přehled výhod: Rychlé projektování Rychlé objednávání Snadná obsluha Rozsáhlá dokumentace přizpůsobená potřebám uživatele Podpora počítačových sítí Několik softwarových produktů na jednom CD (smartdesigner,

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario Obsah Mini Vario a Vario Pfiehled... strany 2 a 3 Mini Vario, In = 12 aï 2 A t Typová oznaãení... strany 4 aï 7 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 26 a 27 Vario, In = 12 aï 175 A t Typová

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Duální systém počítacích vah

Duální systém počítacích vah Průmyslové provedení Duální systém počítacích vah Typ : KPZ 2-08-2 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků Jednoduchá obsluha Příznivá cena Robustní provedení Nulování Vestavěný

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru -Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 -Izolace jádra z bezhalogenové zesítûné

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Integrovany hlasovy evakuacní systém

Integrovany hlasovy evakuacní systém EN60849/IEC60849 vyhovuje Integrovany hlasovy evakuacní systém Plnû vyhovuje normû EN60849/IEC60849 Stav systému mûïe b t kontrolován na ovládacím mikrofonu Mikrofon hasiãe je ve standardní v bavû Souãasné

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH

N2XH, N2XCH. Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru. Konstrukce. Technická data. PouÏití N2XH N2XH, N2XCH Silov kabel 0,6/1 kv, bezhalogenov, se zv enou odolností pfii poïáru - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 tfi. 1 nebo 2 - Izolace jádra z bezhalogenové

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

ada jehliãkov ch tiskáren Epson

ada jehliãkov ch tiskáren Epson ada jehliãkov ch tiskáren Epson Spoleãnost Epson je nejvût ím v robcem jehliãkov ch tiskáren na svûtû. Nabízí irokou kálu tiskáren, které jsou jedineãné svou rychlostí, hospodárn m provozem, spolehlivostí

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû SafePlus je kompaktní rozvádûãov systém pro distribuãní sítû do 25 kv. Rozvádûã má vynikající flexibilitu vzhledem

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL)

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL) Svorky do tištěných spojů TO-přívod L-TO L TO 1/90 fiipojovací systém TO vyvinut firmou Weidmüller zaji Èuje spojení pomocí svûrky se roubem, která zjednodu uje spojení drátû v kaïdodenní bûïné praxi i

Více

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

V bûrov katalog. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace V bûrov katalog Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí

Více

Vlastnosti standardní laserového popisovacího zařízení SIC-MARKING ve verzi pracovní stanice L-Box

Vlastnosti standardní laserového popisovacího zařízení SIC-MARKING ve verzi pracovní stanice L-Box Vlastnosti standardní laserového popisovacího zařízení SIC-MARKING ve verzi pracovní stanice L-Box - Zdroj: Ytterbium vláknový laser, YB10W, 20W, 50W. - Vychylování paprsku pomocí galvanometrické hlavy

Více