POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS"

Transkript

1 POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

2

3 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS Ademark Manuální systémy AMS Ademark Dodatek Informace 4-5 Pfiehled 6-11 Evropské standardy Pfiehled základních popisovacích systémû 23 Úvod Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování fiadov ch svorek Oznaãování pfiístrojû a zafiízení Oznaãování tlaãítek a kontrolek Oznaãovací títky Etikety Duomatt / Alumatt / Hliník Software Pfiehled v stupních systémû Ploterové systémy Pfiíslu enství k plotrov m systémûm Thermo tiskárny a pfiíslu enství Gravírovací systémy Gravírovací systémy a pfiíslu enství Manuální systémy Ademark Popisky murr-fix Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãování pfiístrojû a zafiízení 126 Pfiíslu enství ada v robkû Internet: SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 3

4 i Informace Historie oznaãování Od svého zaãátku podléhalo vïdy oznaãování elektrick ch komponentû zmûnám. PoÏadavky na v robu cenové efektivních títkû rychl m a flexibilním zpûsobem vybízely v robce systémû pro oznaãování k rozvoji a v voji nov ch smûrû. nûjakou dobou popisovací systém, kter m bylo moïné snadno oznaãovat instalace a komponenty. Tento systém je zaloïen na pfiedti tûn ch títcích Quick-fit tvofien ch rûzn mi písmeny, ãíslicemi a symboly, které lze vkládat do drïáku títku. a trvale s men ím mnoïstvím souãástí. Tajemství minimalizace souãástí spoãívá v konzistentní velikosti podfiezan ch znakû títku, pro které bylo navrïeno mnoïství rûzn ch drïákû. Spoleãnost murrplastik Systemtechnik GmbH vyvinula pfied Tento typ oznaãování vám umoïàuje vytvofiit títek rychle, ãistû 4 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

5 V roce 1986 byl existující systém zdokonalen pomocí software pro poãítaãové oznaãování. Díky tomuto zdokonalení mûïeme rychle a flexibilnû vytvofiit títky pfiímo na místû podle poïadavkû. Vzhled uïivatelského software se bûhem minul ch let zmûnil. MoÏnosti jako gravírování, tisk a pfiíprava pomocí laseru a plotru vznikly díky spojení s pokroãil mi systémy CAD / CAE, které mnohem snadnûji provádûjí správn pfienos dat do tûchto tiskáren. Dne ní poïadavky na oznaãování jsou splàovány ãast m doplàováním nov ch materiálû pro oznaãování. To je také dûvod, proã ruãnû psané (neãitelné ) títky byly pfievedeny na univerzální systém oznaãování pro v echny aplikace se zamûfiním na ãasové úspory. Spoleãnost murrplastik je nezávisl v robce systémû pro oznaãování. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 5

6 SYSTÉMY PRO OZNAâOVÁNÍ Systém manuálního oznaãování AMS ACS 6 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

7 S Systém pro poãítaã. oznaãování ACS E E... ka ov m Sy fir tyt oz oz sv jed SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

8 i S námi splníte standardy EC Evropsk standard EN (VDE 0113 Teil 1) jasnû zaji Èuje identifikaci kabelû, komponentû a svorek v ovládací skfiíni. Tato identifikace musí b t ãitelná a trvanlivá. Systém pro oznaãování ACS od firmy murrplastik splàuje v echny tyto poïadavky. Systém pro oznaãování ACS vám umoïàuje téï oznaãovat jednotlivé vodiãe, svorky, ovládací jednotky, umístûní jednotek, provozní a signalizaãní zafiízení a stejnû tak komponenty od v ech rûzn ch typû v robcû. Oznaãování mûïe probíhat manuálnû pomocí systému Ademark nebo poãítaãovû systémem ACS. Procesy pfienosu dat z CAD / CAE umoïàují pfienos informací (dat) pro oznaãování, které jsou specifické pro dan projekt. Mimochodem, spoleãnost murrplastik je nezávisl m v robcem systémû pro oznaãování. 12 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

9 Evropsk standard dle norem 1. Oznaãování jednotliv ch vodiãû a pfiístrojû v rozvádûãi 2. Oznaãování svorek a adaptérû 3. Oznaãování tlaãítek a kontrola 4. Oznaãování fiadov ch svorek a jednotliv ch vodiãû 5. Oznaãování popisek pomocí systému pro oznaãování ACS od firmy murrplastik SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 13

10 i Jedeme (ICE 1, ICE 2, ICE 3) 14 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

11 POâÍTAâOVÉ SYSTÉMY ADEMARK Systém poãítaãového oznaãování ACS ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 15

12 i Úvod Oznaãujte v e pomocí pouze jednoho softwarového balíku Firma murrplastik Systemtechnik GmbH je známa sv mi inovacemi a tím, Ïe vyvinula první software pro poãítaãové oznaãování ACS, tj. Ademark-Computer-Systems. Tento software je neustále aktualizován, aby splàoval souãasné poïadavky na oznaãování. V stupní zafiízení, jako napfi. stolní plotry, tiskárny, gravírovací a laserové stroje jsou tímto softwarem spou tûny tak, aby se títky vytváfiely rychle, úãinnû a levnû. Obecn systém materiálû pro títky umoïàuje uïivateli oznaãovat neutrální jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, ovládací zafiízení, tlaãítka ve stylu IEC a mnoho dal ích. Propojení s manuálními systémy umoïàuje provádût optimální dokonãování pfiímo na místû. ProtoÏe název projektu a skupiny se mûïe napsat na stromeãky títkû, lze snadno provádût 16 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

13 outsorcing fyzického procesu oznaãování. Firma murrplastik zaloïila svoji ãinnost na v robû títkû pro va e projekty v pfiedstihu. Následné zmûny mûïe zákazník snadno provádût pomocí systému pro oznaãování ACS. Neváhejte prosím a obraète se na nás na i specialisté na oznaãování vám s radostí poradí. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 17

14 i ACS V hody 1. Oznaãování popisovacím systémem nezávisle na v robci. Univerzální systém popisování ACS pro konstrukci ovládacích panelû, strojního a ostatního zafiízení. 2. Omezení skladování. âasové úspory aï 80 %. 3. Jasné projektové umístûní drïákû títkû. 4. Import dat ze systémû CAD / CAE, napfiíklad Sigraph-ET, Caddy, Eplan, Ruplan, CAE33, Promis, IGE a mnoho dal ích. 5. Rychlá pfiíprava v ech nápisû, symbolû a speciálních popisû. 18 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

15 OZNAâOVÁNÍ JEDNOTLIV CH VODIâÒ, KABELÒ A HADIC ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 19

16 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém návleãek MontáÏ návleãky provedeme tím, Ïe ji nasuneme na vodiã Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodn pro typ popisek KS Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KT Strana: 24 Standardní návleãky Typ: KTH Strana: 25 Bezhalogenové návleãky Typ: KTH/S Strana: 26 Bezhalogenové návleãky Pro extrémní teploty prostfiedí Typ: KTH/Q Strana: 27 Bezhalogenové návleãky Pro vysokou hustotu montáïe Rychlá montáï Systém návleãek pro oznaãování kabelû MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Vkládání pfiedem popsan ch oznaãovacích popisek Vhodné pro typ KS / KSO Vkládání popisek mûïeme provést i dodateãnû Typ: KM3 Strana: 28 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem Typ: KM4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Typ: KMH4 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu Bezhalogenové provedení Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

17 Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Typ: KM9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Typ: KMH9 Strana: 28 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Velké popisové pole Bezhalogenové provedení Systém popisování kabelû bez návleãek MontáÏ pomocí kabelov ch páskû Oznaãování pfiím m popisem Velké popisové pole Typ: BS5 Strana: 32 Oznaãení podél vodiãe/kabelu/hadice Typ: BS6 Strana: 32 Oznaãení napfiíã vodiãem/kabelem/hadicí Systém pfiímého popisování MontáÏ provedeme pfiímo na jednotlivé vodiãe Popisky pfiímo popisujeme Typ: KSE Strana: 30 Není zapotfiebí Ïádné návleãky Typ: KDE Strana: 30 Popis lze provést dodateãnû Specifikace materiálu viz. str. 138 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 21

18 ACS Oznaãovací systém Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Systém dodateãného oznaãování RÛzné moïnosti montáïe RÛzné moïnosti popisu Typ: KSN Strana: 31 MontáÏ pomocí speciální upínky Oznaãení pfiím m popisem Typ: KTN Strana: 31 MontáÏ pomocí nacvakávací upínky Oznaãování vloïením popisek Vhodn typ popisek KS Není potfieba Ïádn ch nástrojû Typ: BS1 / BS2 / BS4 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku NejrÛznûj í moïnosti oznaãování Typ: BS9 / BS10 Strana: 60 MontáÏ pomocí samosvorného drïáku PfiedmontáÏ bez popisek je moïná Typ: ES / ESL Strana: 33 MontáÏ ovinutím kabelu/vodiãe Ochrana textu laminováním Specifikace materiálu viz. str SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

19 Popisovací systém Základní popisovací systém Ploter od strany: 90 ROP/A Objednací ãíslo: Základní desky od strany: 95 GP3 Objednací ãíslo: GP4 Objednací ãíslo: GPDM Objednací ãíslo: Distanãní deska Objednací ãíslo: Popisové pero od strany: 96 Popisové pero 0,35 Objednací ãíslo: Popisová tu od strany: 96 Popisová tu Typ MU (5 x 1 ml) Objednací ãíslo: âistící roztok od strany: 96 âistící roztok pro MU-tu (30 ml) Objednací ãíslo: Software od strany: 81 ACS 2000 Professional Objednací ãíslo: Základní popisovací zafiízení Základní standardní vybavení pro popisování popisek a títkû pro jednotlivé vodiãe, kabely, hadice, svorky, pfiístroje, tlaãítka a oznaãování zafiízení. S tímto základním popisovacím zafiízením mûïeme popisovat popisky, duomatty a títky rûzn ch rozmûrû a urãení. iroká nabídka rûzn ch typû materiálû zaji Èuje, Ïe systém lze pfiizpûsobit nároãn m poïadavkûm zákazníka. SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 23

20 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací návleãky KT Návleãky se pouïívají k oznaãování lanek, kabelû a hadic. SlouÏí téï jako drïák pro popisky ACS, typ KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KT... Délka návleãek 12 mm (pro títky KS 4/12) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50, KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 500 Délka návleãek 18 mm (pro títky KS 4/18) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 300 Délka návleãek 23 mm (pro títky KS 4/23) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25, KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 750 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 250 Délka návleãek 30 mm (pro títky KS 4/12 + KS 4/18 + KS 4/30) KT 0/ ,3-2,0 0,22-0, KT 1/ ,8-2,5 0,5-1, KT 2/ ,5-4,0 0,75-2, KT 3/ ,0-6,5 2,5-6, KT 4/ ,0-10,0 10,0-25,0 500 KT 5/ ,0-15,0 25,0-50,0 500 KT 6/ ,0-23,0 50,0-120,0 200 Délka návleãek 20 mm (pro títky KSO) KT 2/20x ,5-4,0 0,75-2, KT 2/35x ,5-4,0 0,75-2, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

21 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH Bezhalogenové návleãky se pouïívají k oznaãování vodiãû, kabelû a hadic ve spojení popiskami typu KS Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH... Délka návleãek 12 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 18 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 1,5/ ,1-2,7 0,5-0, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 23 mm KTH 0/ ,3-2,0 0,22-0, KTH 1/ ,8-2,3 0,5-1, KTH 2/ ,5-3,3 0,75-2, KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, Délka návleãek 30 mm KTH 3/ ,5-6,0 2,5-6, KTH 4/ ,0-9,0 10,0-16, SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 25

22 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Bezhalogenové návleãky KTH/S Bezhalogenové návleãky jsou urãeny pro oznaãování víceïilov ch vodiãû a kebelû ve spojení s popiskami typu KS. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/S... Délka návleãky 18 mm, materiál silikon KTH/S 1/ ,2-2,5 0,14-0, KTH/S 2/ ,5-4,0 0,75-4, KTH/S 3/ ,0-7,0 4,0-10, KTH/S 4/ ,0-10,0 6,0-25, KTH/S 5/ ,0-14,0 25,0-50,0 750 KTH/S 6/ ,0-22,0 50,0-120,0 250 KTH/S 7/ ,0-30,0 120,0-250,0 250 * Samostatn vodiã typ H05V-K nebo H07V-K 26 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

23 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Návleãky KTH/Q Bezhalogenové návleãky pro oznaãování vodiãû a kabelû jsou testované v souladu s evropsk mi normami DIN EN a DIN EN VDE 0155; díl 106. Praktická rychlá montáï na kabel pomocí lichobûïníkového tvaru praktické nasazování na kabel. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Bal. vodiãe v mm v mm 2 ks KTH/Q Délka návleãky 12 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 18 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka návleãky 23 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 KTH/Q odlehãená Délka návleãky 30 mm KTH/Q 1/ ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/ ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/ ,7-5,9 2,5-6, KTH/Q 4/ ,8-7,5 6,0-16, KTH/Q 5/ ,0-35,0 500 KTH/Q 6/ ,0-50,0 500 Délka odlehãené návleãky 30 mm KTH/Q 1/30A ,5-2,3 0,25-0, KTH/Q 2/30A ,2-4,5 0,5-4, KTH/Q 3/30A ,7-5,9 2,5-6,0 500 * Samostatn vodiã typ H05V-K bzw. H07V-K SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 27

24 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic DrÏák popisek KM / KMH DrÏák popisek (transparentní) se upevàuje pomocí kabelov ch pfiíchytek. Typ Obj. ã. Délka Pro MnoÏ. mm títek v bal. títek pfiíãnû ke kabelu / hadici KM KS 4/ KM 3 títek podélnû ke kabelu / hadici KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 KM 4/ KS 1000 Pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací popisy typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KM 9/ KSO 20x KM 9/ KSO 35x9 500 KM 4/ Bezhalogenové pro následnou instalaci na hadice a kabely Pro oznaãovací hadice typu KSO títek podélnû ke kabelu / hadici KMH 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH/Q 4/ KS 1000 KMH 9/ KSO 20x KMH 9/ KSO 35x opticky pfiizpûsobeno fiadû návleãek KTH/Q KM 4/ KM 9/... Vhodné kabelové pásky KB (bílé) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB Vhodné kabelové pásky KB (ãerné) Typ Obj. ã. Délka v mm VPE KB KB KB KB KB SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

25 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Jednotlivé popisky KS Popisky KS vhodné pro drïáky títkû a návleãky. Typ Obj. ã. Barva RAL Rozmûr SromeãkÛ Poãet Bal. mm na rámeãek v rámeãku ks KS 4/...AF KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá x KS 4/ ãervená x KS 4/ zelená x KS 4/ modrá x KS 4/ edá x KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/18-12 KS 4/ bílá 4x KS 4/ Ïlutá 4x KS 4/ ãervená 4x KS 4/ zelená 4x KS 4/ modrá 4x vhodné pro koncovku s nalisovanou popiskou (AF = ploch úchyt) KS 4/12-AF bílá 4x KS 4/18-AF bílá 4x koncovky s nalisovanou popiskou na poïádání Dûlitelná popiska KS 4/ bílá 4x18 (4x12) vhodné návleãky viz str. 24 vhodné základní desky k plotrov m systémûm SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 29

26 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Popisek KSE pro jednotlivé vodiãe Popisky ACS typu KSE se navleãou pfiímo na jednotlivé vodiãe. KSE... Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez Plocha Poãet Celkov poã. Bal. od - do mm v mm 2 popisky stromeãkû v rámeãku mn. KSE 4/10-0, ,5-2,5 0,25-0,75 4x KSE 4/10-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x KSE 4/18-1, ,5-3,0 0,75-1,5 4x vhodné základní desky viz str. 94/95 títky KDE pro jednotlivé vodiãe títky ACS typu KDE se natlaãí pfiímo na jednotlivé vodiãe. Mechanické ochrany títku je dosaïeno díky transparentnímu krytu KNDT. Následná zmûna popisu je moïná nasunutím drïáku KNDW. Typ Obj. ã. Vnûj í prûm. Barva Rozmûr Poãet Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm stromeãkû v rámeãku ks KDE... KDE ,7-3,2 bílá 16x KDE ,0-4,2 bílá 16x KDE ,7-3,2 bílá 12x KDE ,7-3,2 Ïlutá 12x KDE ,0-4,2 bílá 12x KDE ,0-4,2 Ïlutá 12x KNDT* prûhl. 16x KNDW bílá 16x MW 03 - nástroj pro KNDT KNDW KNDT * není ve spojení s KNDW vhodné základní desky viz str. 94/95 30 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

27 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic títky na dodateãn popis jednotliv ch vodiãû KSN títky ACS typu KSN je moïné dodateãnû nasadit na jednotlivé vodiãe bez nutnosti rozpojování. Instalaãní nástroj MW 1 zaji Èuje snadnou a rychlou instalaci. Typ Obj. ã. Vnûj í prûmûr PrÛfiez MnoÏství Celkov poã. Bal. vodiãe v mm v mm 2 v rámeãku v rámeãku ks KSN... KSN-A ,1-2,5 0,5-0,75 14x KSN-B ,6-3,0 1-1,5 14x KSN-C ,0-3,7 2,5 14x KSN vzor. sada Obsahuje: po 1 rámeãku KSN, montáïní náfiadí MW1 a instalaãní destiãku MPKSN Pfiíslu enství MW instalaãní nástroj 1 MPKSN instalaãní destiãa 1 MW 1 vhodné základní desky viz str. 94/ 95 Dodateãná montáï návleãek typu KTN pro samostatné vodiãe Návleãky typu KTN mûïeme dodateãnû namontovat na jednotlivé vodiãe: snadnou a rychlou montáï na vodiãe provedeme zatlaãením úchytû proti sobû. Typ Obj. ã. Vodiã Délka pro Bal. od-do mm mm popisku ks KTN 1/ ,7-3,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 2/ ,5-3,5 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 3/ ,3-4,8 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 4/ ,2-5,6 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ KTN 5/ ,0-7,0 23 KS 4/12; KS 4/18; KS 4/ SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 31

28 ACS Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic Oznaãovací títky BS Pro následnou instalaci na hadice a kabely. Upevnûní pomocí kabelov ch páskû. Typ Obj. ã. Povrch pro Bal. popisování v mm mn. pro podélné upevnûní BS x BS... pro upevnûní napfiíã (viz str. 18) BS x vhodné kabelové pásky pro BS 5 / BS 6 KB není nutná základní destiãka títky KSO títky KSO se pouïívají ve spojení s drïákem títkû KM9 pro oznaãování kabelû nebo trubic. Typ Obj. ã. Barva Oblast StromeãkÛ Celkov poã. Bal. v mm na rámeãek v rámeãku ks KSO... KSO 11x bílá 11x KSO 15x bílá 15x KSO 20x bílá 20x KSO 20x Ïlutá 20x KSO 20x ãervená 20x KSO 35x bílá 35x KSO 35x ãervená 35x KSO 70x bílá 70x vhodné drïáky popisek viz str. 18 vhodné základní desky viz str. 94/95 32 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

29 Oznaãování jednotliv ch vodiãû, kabelû a hadic ProuÏky títkû ES / ESL Listy títkû lze potisknout laserovou tiskárnou nebo pomocí plotru ACS. Typ Obj. ã. Rozmûry Oblast pro tisk MnoÏství Bal. d x v mm d x v mm na 1 listu listû ES 65x x12 20x listû VS 200/10 ProdluÏovací prouïek x ks ESL... ESL 20x x12 7x listû ESL 35x x17 9x listû ESL 56x x21 13x listû ESL 93x x31 25x listû ESL 140x x47 30x listû V poãet maximálního rozsahu pouïití: = (L/314)-l vhodné základní desky viz str. 94/ 95 ProuÏky títkû KBT Jednotlivé archy se títky mûïeme potisknout laserovou tiskárnou, tepelnou tiskárnou nebo ACS ploterem. Typ Obj. ã. Barva Rozmûry Oblast pro tisk Bal. d x v mm d x v mm ks KBT 20x bílá 20x20 20x KBT 35x bílá 35x20 35x KBT vhodn drïák KB vhodné základní desky viz str. 94/ 95 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 33

30 ACS 34 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

31 OZNAâOVÁNÍ ADOV CH SVOREK ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 35

32 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 KSF20x9 KP12/5-12 DFK... DFK 4 DFK 4 - PE DFK 4 - SI DIK 1,5 DIK 1,5 - LA DIKD 1,5 DIKD 1,5 - DV DIKD 1,5 - LA DLK 2,5 - PE DLKB 2,5 PE DOK 1,5-2D DOK 1,5 LA DOK 1,5 TG DOKD 1,5 - TG E - UK GBS 5-UK/B GTF 76 IBIL...diverse Interbus Inline Module Interbus Mir Box SAB 24 K4 - SP MBK 3/ E - Z MBK 3/ E - Z -PE MBK 6 / E MBKKB 2,5 MBKKB 2,5 - DIO MBKKB 2,5 - PV MBKKB 2,5 + V MBT 2,5 MBT 2,5 PE MSLKG 6 MT 1,5 MT 1,5 MT 1,5 PE MT 1,5 PE MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 QUATTRO -PE MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN MT 1,5 TWIN - PE MT 1,5 TWIN - PE MTK - LOE MTK - P/P MTK - TP MTKD-... MTTB 1,5 MTTB 1,5 OTTA 2,5 OTTA 2,5 PE OTTA 25 OTTA 6 OTTA 6 - PE OTTA 6 - T PHOENI PIK 4 -L PIK - PE / L / NT PIK - PE / L / NTB PIK 4 - L / L PIK 4 - L / LB PIK 4 PE / L / L PIK 4 PE / L / N PIK 6 - L / L PIK 6 - PE / L / L PIK 6 - PE / L / N PLC RSC RTK SLKK 5 SLKK 5 - LA SSK 0525 KER-E SSK 110 KER-E SSK 116 KER-E TMC.. TML... UDK 3 UDK 3 - PE UDK 4 UDK 4 - ICA * v pfiípadû velkého odstupu svorky, KP 6 x 180 (papírov títek) PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UDK 4 - ULA UDK 4 MKT - P / P UDK 4 TG UDK 5 - MTK - P/P UDMTK 5 - P / P UDMTK 5 - TWIN - P/P UHSK / S 2000 UHV 150 UHV 240 UHV 25 UHV 50 UHV 95 UIK 16 UIK 16 - PE / N UIK 35 - PE / N UIKN 35 UISLKG 16 UISLKG 35 UK - FRONT 4 UK - FRONT 4 - PE UK 10 UK 10 - DRESI UK 10 - E UK 10 - PE / N UK 10 - PLUS UK 10 - PLUS - PE UK 10 - TWIN UK 10 - TWIN - PE UK 10 N UK 10 RETURN UK 10 RETURN - PE UK 10,3 - HESI UK 16 UK 16 - E UK 16 - PE / N UK 16 N UK 16 N - E UK 16 N - PE / N UK 2,5 UK 2,5 B UK 2,5 LOER UK 2,5 N UK 3 UK 3 - RETURN UK 3 - RETURN - PE UK 3 - TWIN UK 3 - TWIN - PE UK 3 -E UK 3 N UK 35 UK 35 - E UK 35 - PE / N UK 4 UK 4 - TG UK 4 - TG -LOER - P/P UK 4 FS / FS UK 4 FSR UK 4 LOER UK 4 TP UK 4 TP / TP UK 5 UK 5 - HESI UK 5 - MTK - P/P UK 5 - R - L UK 5 - TWIN UK 5 - TWIN - E UK 5 - TWIN - E UK 5 / R - DRAHT UK 5 N UK 5 RETURN UK 5 RETURN - PE UK 5 TWIN UK 5 TWIN - PE UK 6 UK 6 N UK 6,3 HESI UK SI UKB 4 FS... UKD 4 PE UKH 150 PHOENI KP4/10 KP5/10 KP 5/10-5 KP6/10 KP6/15 KP6/10-6 KP6/15-6 KP6/180 UKH 240 UKH 25 UKH 50 UKH 50 - PE / N UKH 95 UKH 95 - PE / N UKK 3 UKK 4 - FS UKK 4 - FS / FS UKK 5 UKK 5 - DIO UKK 5 - TG UKK 5-2 -DIO UKK 5 -LA UKK B 5 UKKB 10 UKKB 10 / 2,5 UKKB 10 / 2,5 - PE UKKB 3 UKN 10 UKN 16 UKN 16N UKN 2,5 UKN 35 UKN 4 UKN 5 URK - ND URK - ND 2 URKN URKN - A URKN / S URTK - BEN URTK / S URTK / S - BEN URTK / SP URTK / SS URTKD / SP USED 16 USED 27 USEN 14 USEN 18 USK / SGSK USK 4 FSR... USK 4 FSR... USLKG 10 USLKG 16 USLKG 16 N USLKG 2,5 USLKG 2,5 - N USLKG 3 USLKG 35 USLKG 4 USLKG 5 USLKG 50 USLKG 95 UTK 35 UKK 4 VBSN 4 FS... VBST 4 FS / FS VIOK 1,5 VIOK 1,5-2D VIOK 1,5 - D / TG / D / PE VIOK 1,5 - LA VKK 4 FS ZFDK 2,5 ZFDK -PE ZFK 16 (12 mm Breite Klemme) ZFK 2,5 - PE ZFK 2,5 - PE / L / N ZFK 2,5 - TWIN ZFK 2,5 - TWIN - PE ZFK 2,5 * ZFK 4 ZFK 4 - PE ZFK 4 - TG ZFK 6 ZFK I 4 ZFKK 2,5 ZFKN 4 36 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

33 Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek WAGO KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/5-5 WAGO Mini WSB I/O Serien KP 4/10 KP 5/10-5 WAGO 5/10-5 KP 6/10 KMR 5/10-5 KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 6/10 WGO 12/7 KWI 5/8,6-5 KWI 6/8,2-6 KWI 6-15 KSK 15x9 WGO 5/10-5F WGO 5/ xxx Klemme Com-SystemBasisklemme SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: , 37

34 i ACS Pfiehledov list pro znaãení fiadov ch svorek Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C ADK 1 ADK 2 AKA 2,5 AKA Z 4 AKD 3 AKZ 1,5 AKZ 2,5 Anschlußverteiler ASK 1 AST 3/32 AST 34/32 AST 5 AST 6 DEK 5 DEK 6 DK 4Q DKI DKIS 4 DKIT 4 DKT 4 DLA 2,5 /35 DLD 2,5 /35 DLI 2,5 /35 DSG 1,5 DSK 1,5 DSTVK EK 35 EK 10 EK 16 EK 2,5 EK 6 EW 15 EW 35 EWK 1 EWK 2 Installationsmodul MAK 2,5 NT 10 NT 16 NT 4 NT 6 SAI-4-N SAI-4-N SAI-8-N SAI-8-N SAK 10 (PA) SAK 16 SAK 2,5 SAK 35 SAK 4 SAK 6 SAK 70 SAK 95 SAKA 10 SAKB 10 SAKC 10 SAKC 4 SAKD 2,5 N SAKG 28 SAKG 32 SAKG 40 SAKG 46 SAKG 54 SAKG 70 SAKR SAKRD SAKS 1 SAKS 2 SAKS 3 SAKS 4 SAKS 5 SAKT 1 SAKT 2 SAKT 4 Slim Fix SS 10 SS 12 SS 6 SS 8 TOP 2,5 Weidmüller KMR 5/7,5-5 KMR 5/10 KMR 5/10AF KMR 5/15 KMR 5/10-5 KMR 5/15-5 KMR 6/10 KMR 6/10-6 KMR 6/15 KMR 6/15-6 KMR3.5/ KSN-A/-B/-C TOP 4 VLI 2,5 WDK 2,5 WDL 2,5 WDL 2,5 / S WDT 1,5 WDU 1,5 x WDU 1,5/R3,5 WDU 1,5/ZZ WDU 10 WDU 120 WDU 16 WDU 2,5 WDU 2,5/1,5/ZZ WDU 35 WDU 4 WDU 6 WDU 70 WEP 10 WEP 16 WEP 35 WEP 4 WEP 6 WEW 35/1 WEW 35/2 WFF 120 WFF 185 WFF 300 WFF 35 WFF 70 WIN BLOCK WLT 6/2 WNT 10 WNT 2,5 WNT 4 WNT 6 WPE 1,5 WPE 1,5/ZZ WPE 2,5 WPE 2,5/1,5/ZR WS 10/5 = KMR 5/10 WSI 6 WSI 6/2 WTL 6/1 WTR 2,5 ZBLD 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 ZDK 2.5/1.5 DU-PE ZDK 2.5/1.5 N-PE ZDK 2.5/1.5 U-PE ZDK 2.5/1.5/E ZDK 2.5/1.5/E BL ZDK 2.5/1.5/LD/1 ZDK 2.5/1.5/LD/2 ZDK 2.5/1.5/N-PE/E ZDK 2.5/1.5D1...6 ZDK 2.5/1.5N-DU ZDK 2.5/1.5N-DU/E ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E ZDK 2.5/1.5PE ZDK 2.5/1.5V ZDK 2.5/1.5V/E ZDKB ZDKS ZDLD 2.5 / 1.5 ZDLD 2.5 / 1.5 V ZDU 10 NT ZDU 2,5 2,5/10 ZDU 2,5/2x2AN ZDU 2,5/2x2AN/10 ZDU 2,5/2x2AN/D ZDU 2,5/2x2AN/E ZDU 2,5/2x2AN/E BL ZDU 2,5/2x2AN/LD ZDU 2,5/3AN ZDU 2,5/3AN/10 ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E ZDU 2,5/3AN/E BL ZDU 2,5/4AN 38 SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, Vestec u Prahy, tel.: , fax: ,

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více