Belgie, Brusel, EU. Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Belgie, Brusel, EU. Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA)"

Transkript

1 Číslo cesty: 177/2014 Země, místo: Účel ZPC: Belgie, Brusel, EU Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA) Datum konání: Všeobecné údaje: a) Účastníci ZPC: Ing. Vojtěch Petřík, CSc. Ing. Michal Manhalter, pracovník SZÚ, s. p b) Doprava: letecky c) Pracovní deník cesta Praha Brusel jednání WG cesta Brusel - Praha d) Ubytování: Hotel Hilton Brusel Podpis/Podpisy:... Rozdělovník: ÚNMZ: 1200, 4000, ostatní podle pot eby elektronicky: AAAO, SZÚ s.p., TK ÚNMZ GAS Datum a podpis přímého nadřízeného:... Datum a podpis ředitele odboru:... Datum a podpis předsedy Úřadu:... Stránka 1 z 6

2 2. Věcná zpráva a) Průběh jednání 1. Zahájení zasedání Zasedání pracovní skupiny pro plynové spot ebiče WG GA, působící v rámci Evropské komise (EK) DG Enterprise G/4 se uskutečnilo v budov Conference Center Albert Borchette v Bruselu, Rue Froissart 36. Program jednání je uveden jako elektronická p íloha 1 této zprávy. Na počátku jednání byl p edem rozeslaný program schválen a v průb hu jednání v podstat dodržen. Jednání zahájil pan Luis Filipe GIRAO, pracovník EK (Head of Unit 15 Construction, Pressure Equipment, Metrology), skupiny. který p ivítal účastníky a p edsedal jednání pracovní Zasedání se zúčastnili zástupci p íslušné sekce EK, zástupci členských států, kandidátských států Ěnap. Tureckoě, zástupci států EFTA ĚNorsko, Švýcarskoě. Dále se zúčastnili zástupci evropské normalizace CEN, ANEC (European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization), subjektů působících v oblasti posuzování shody GAD-AC (Gas Appliances Directive Advisory Group), NBGA (Notified bodies - Gas appliances) a zástupci profesních sdružení MARCOGAZ (Technical Association of the European Natural Gas Industry), AFECOR (European Control Manufacturers Association), CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), CEFACD (European Committee of Domestic Heating and Cooking Appliance, DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachesě. Bylo zajišt no tlumočení do angličtiny, n mčiny, francouzštiny, špan lštiny, portugalštiny, italštiny a polštiny. 2. Schválení programu jednání P edsedající seznámil s navrženým programem, který byl akceptován s drobnými p ipomínkami p. Van Rije ĚNLě. 3. Schválení minulého zápisu Zápis z minulého zasedání WGGA Ědok. č. GAD ), konaného , byl schválen s dopln ním n kolika drobností. 4. Update kontaktních informací Prob hlo dopln ní informací o zástupcích jednotlivých ČS. 5. Revize GAD Stránka 2 z 6

3 Bude mít podobu na ízení Evropského parlamentu a Rady o spot ebičích plynných paliv, tedy nikoliv sm rnice. Projednávání v Evropském parlamentu se p edpokládá v íjnu Tímto stručným shrnutím projednávání bodu skončilo. Poznámka: návrh p edm tného na ízení byl distribuován krátce p ed tímto zasedáním. 6. Komunikace v oblasti zkušebních plynů Současná GAD uvádí v článku 2 povinnost členských států oznamovat p ipojovací podmínky Ěpoužitý plyn a p ipojovací p etlakě. Podle p. Katajisto Ězástupce EKě tato komunikace prob hla v letech 2005, 2008 a Je tedy otázkou, zda informace uvedené v OJEU jsou stále aktuální. Toto potvrdil zástupce Dánska, který ekl, že situace v OJEU neodpovídá skutečnému stavu Ěv Dánskuě. Podle zástupce Itálie situace v OJEU italským podmínkám odpovídá, nicmén v současné dob probíhají standardizační práce týkající se p idávání biosložek, s čímž není v současnosti počítáno. Poznámka p. Van Rije (NL) státy mohou oznamovat složení plynů na svém území, nemohou však určovat složení zkušebních plynů to je p edm tem standardizační práce expertních skupin. Poznámka p. Harrise (UK) zm ny nejsou žádoucí situace musí zohledňovat spot ebiče, které jsou již v ob hu. 7. Vztah GAD s legislativou na energetickou účinnost V současné dob existuje SM RNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU o uvád ní spot eby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spot ebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku, která prost ednictvím dílčích provád cích na ízení stanovuje požadavky na ekodesign různých spot ebičů. V této souvislosti promluvil p. Stenger ĚDVGWě. Stále existuje také Sm rnice na účinnost teplovodních kotlů ĚBEDě, která se touto problematikou zabývá. D íve se pravideln scházela poradní komise BED-AC, která však již cca 6 let nebyla svolána. V současné dob se hovo í o určité re-aktivaci poradní komise, která by ešila také nov vzniklé požadavky na ekodesign. Zainteresované strany by m ly být obeslány cca v zá í Zástupce Itálie kritizoval množství vertikálních direktiv, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Dle jeho názoru by byl ideální jeden dokument zahrnující všechny požadavky na konkrétní výrobek což samoz ejm není reálné. P edseda dále zdůraznil, že zákonodárcem je Evropský parlament, nikoli Evropská komise. Tam mají také sm ovat p ipomínky. 8. Interpretace GAD 8.1. Dopis ADCO Stránka 3 z 6

4 Zástupce NL prezentoval žádost ADCO o p ipomínkování navrhovaných poradenských listů (vznikajících na poradní komisi GAD-ACě. P ítomný p edseda M. Van Rij to akceptoval a zdůraznil, že GAD-AC je platforma otev ená výrobcům, asociacím a komukoli z branže. Není tedy problém, aby se ADCO účastnilo Ěsamoz ejm jako každý z pléna, bez jakýchkoli speciálních práv). 8.2 Poradenské listy (Guidance sheets) Diskuze ohledn GS B15 Ětýkající se uvád ní lokálních instalačních p edpisů v návodech k použitíě. Poradenský list hovo í o výjimce pro spot ebiče, které si spot ebitel instaluje sám Ěnap. různé kempinkové grily p ipojené pouze k P-B lahvi, apod.). Nizozemská delegace tento poradenský list rozporuje a myslí si, že není ve shod s GAD. Hovo í také o neodborn nainstalovaných spot ebičích v domácnostech Ěcož výrobce samoz ejm nemůže ovlivnit pozn. autora). Nikdo nemá komentá e, pracovní skupina nesdílí názor nizozemské delegace. Poznámka R. Harris (UK) Notifikované orgány jsou orgány evropské. Mají v kompetenci posuzovat základní požadavky evropských sm rnic Ěna ízeníě. Instalační p edpisy jsou Ězatímě pln v kompetenci členských států Ěnárodní legislativaě. Nejt žší to má výrobce, který musí být seznámen s obojím. Poznámka M. Van Rij (NL) zástupce GAD-AC. Sm rnice ĚGADě stanovuje povinnost distribuce 2 sad dokumentů: 1 pro uživatele, 2 pro pracovníka provád jícího instalaci. Instalace probíhá v různých státech různ. Cílem tohoto poradenského listu bylo pouze up esnit fakt, že notifikované osoby nemohou reáln znát a kontrolovat veškeré lokální instalační p edpisy a že je na výrobci Ěpokud chce v dané zemi výrobky uvád t na trhě, aby si pot ebné p edpisy zjistil. Diskuze ohledn Chef s torches ožehávačů pokrmů. Na základ diskuze na minulém zasedání Ězda tyto výrobky jsou nebo nejsou pokryty GADě byly rozeslány dotazy na členské státy. Zp tnou vazbu poskytlo 15 států. ř států vyjád ilo názor, že se jedná o plynový spot ebič ve smyslu GAD Ěvčetn ČRě, 6 států bylo proti. Další diskuze probíhala na téma rozboru termínu va ení Zpráva z komise GAD ADCO (Administrative cooperation) Prezentoval zástupce Nizozemska. Skupina se utvo ila v roce Může podat pouze obecné informace, protože zápis z jednání je tajný Ěkvůli konkrétním detailům o výrobcích, atd.). Poslední zasedání se konalo v Bruselu, ale nezúčastnilo se ho mnoho účastníků pravd podobn problém s cestovními náklady. Prob hla studie ohledn venkovních spot ebičů na propan-butan Ěpravd podobn známý problém s va iči dle normy EN 521 pozn. autoraě. Na tomto zasedání se také ešila témata dozor nad trhem, harmonizované normy, notifikace RAPEXu, atd. Stránka 4 z 6

5 9.2 Zpráva CENu Zástupce EK p. Katajisto prezentoval dopis CENu. Dne se konalo mimo ádné zasedání. ešily se n které nesrovnalosti již vydaných norem, které jsou v rozporu s pravidly CENu Ěobecná pravidla pro CEN/TCě. B hem roku požádaly jednotlivé CEN/TC Ěnormalizační komise CENu) o vyhodnocení, v kterých konkrétních normách se tyto nesrovnalosti nacházejí. Zpráva o této činnosti byla dokončena minulý týden. 9.3 Zpráva NBGA Nebyla p ednesena. Oficiální zástupce nebyl p ítomen. 9.4 Zpráva GAD-AC P edseda GAD-AC p. Van Rij ĚNLě krátce prezentoval nedávnou činnost GAD-AC. ešily se poradenské listy, falzifikáty certifikátů, nové požadavky na ecodesign spot ebičů, jednotný postup p i dohledové činnosti, atd. P i této prezentaci došlo k diskuzi na téma harmonizovaných norem, publikovaných v OJEU a norem, které naopak publikovány nejsou (nebo prozatím nejsou). N kte í účastníci se myln domnívají, že použití harmonizovaných norem publikovaných v OJEU je povinné. N kdy však může dojít k situaci, že na konkrétní výrobek je v OJEU publikovaná stará norma, která už neodráží aktuální úroveň technického poznání Ěstate of artě a zároveň je vydaná norma Ěneharmonizovanáě, která aktuální úroveň zohledňuje. Je vždy pln v kompetenci notifikované osoby, který dokument použije pro demonstraci shody se základními požadavky GAD. Použití norem stále zůstává dobrovolné, a pokud existuje jakýkoli vhodn jší dokument, lze ho použít. 10. Konání dalšího zasedání Další zasedání bylo naplánováno na listopad O p esném termínu bude zaslána informace nejmén 6 týdnů p edem. b) Věcné zhodnocení cesty Cesta splnila svůj účel, kterým je zejména průb žné zapojení do d ní v oblasti pokrývané GAD. Pom rn p ekvapivá byla informace výsledku revize GAD. Nov vznikající dokument bude mít podobu na ízení Evropského parlamentu a Rady o spot ebičích plynných paliv, tedy nikoliv sm rnice. Stránka 5 z 6

6 c) Úkoly vyplývající z jednání 1) Informovat o jednání členy p íslušné Technické komise ÚNMZ. Zodpovídá: Ing. V. Pet ík, CSc. Termín: ) Sledovat uve ejn ní všech relevantních dokumentů na informačním serveru CIRCA a v p ípad jejich dopadu na činnost českých subjektů podniknout p íslušné kroky. Zodpovídá: Ing. V. Pet ík, CSc., Ing. M. Manhalter Termín: průb žn 3) Zpracovávat odpov di na p ípadné dotazy EK Zodpovídá: Ing. V. Pet ík, CSc., Ing. M. Manhalter Termín: podle zadání EK Elektronické p ílohy: 1ě Program jednání WG GA Stránka 6 z 6

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

KODEX. Mobilita klientů postup při změně banky

KODEX. Mobilita klientů postup při změně banky KODEX Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 PŮSOBNOST KODEXU A ZÁKLADNÍ PRINCIPY...3 3 INFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI ZMĚNĚ BANKY...4 4 PODPORA KLIENTA PŘI ZMĚNĚ

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více