CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1"

Transkript

1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

2 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové, supi nebo tøeba slavíci? Odpovìï je jednoduchá. Je nepochybnì mnoho ohrožených druhù ptákù. Chøástal polní se však øadí, možná k pøekvapení mnohých, mezi ty nejohroženìjší, nebo alespoò nejzranitelnìjší. Když v roce 1989 tým odborníkù mezinárodní organizace International Council for Bird Preservation (dnešní BirdLife International ) klasifikoval ptaèí druhy podle stupnì jejich ohrožení, dostalo se chøástalu polnímu té pochybné cti být zaøazen mezi 29 evropských druhù považovaných za celosvìtovì ohrožené. To znamená mezi druhy, které jsou ohrožené v rámci celého svého svìtového areálu. Ornitologové po celém svìtì byli vyzváni, aby výzkumu a ochranì tìchto druhù vìnovali maximální pozornost a v mnohých zemích byly sestaveny výzkumné týmy, které pracovaly a pracují na výzkumu i projektech ochrany tìchto druhù. Také Èeská republika se zapojila do tìchto aktivit a v roce 1995 byla pøi Èeské spoleènosti ornitologické založena Pracovní skupina pro výzkum chøástala polního, ve které dnes vedle nìkolika profesionálních zoologù pracuje i nìkolik desítek amatérských ornitologù. Ochrana pøírody, tedy i ochrana ohroženého druhu však není jen záležitostí omezeného okruhu specialistù. Týká se nejen pøírodovìdcù, ale mùže být úspìšná pouze pøi zapojení všech zainteresovaných stran, poèínaje zemìdìlci, vodohospodáøi, ochranáøi a širokou veøejností konèe. Proto jsme pøipravili tuto brožuru, abychom na základì znalosti problematiky spoleèným úsilím pomohli v naší pøírodì i nadále úspìšnì pøežívat druhu, který byl ještì pøed padesáti lety dùvìrnì znám každému zemìdìlci, myslivci i milovníkovi pøírody. 2 ÈSO Brožura Chøástal polní Pomozme mu pøežít vyšla v rámci projektu Kandidáti na oblasti zvláštní ochrany (SPA) a agroenvironmentální programy pro chøástala polního v Èeské republice, který podpoøilo Velvyslanectví Nizozemského království v ÈR. Brochure Corncrake Help it to survive is a result of the project Special Pro candidates and Agri-environmental programmes for Corncrake in the Czech Republic carried out with the support of the Royal Netherlands Embassy in the Czech Republic

3 CHØÁSTAL POLNÍ SE PØEDSTAVUJE Èeské jméno: chøástal polní Vìdecký název: Crex crex (Linné 1758) Systematické zaøazení: tøída - ptáci (Aves), øád - krátkokøídlí (Gruiformes ), èeleï -chøástalovití (Rallidae) Nejbližší pøíbuzní žijící v ÈR: chøástal vodní (Rallus aquaticus), chøástal kropenatý (Porzana porzana), chøástal malý (Porzana parva), chøástal nejmenší (Porzana pusilla) Rozšíøení: od Velké Británie až po Bajkal, jižní hranicí v Evropì je Støedomoøí, severní hranice probíhá jižním Norskem, Švédskem a Finskem zhruba po 62 0 severní šíøky Zimovištì: jihovýchodní Afrika Pøílet do ÈR: konec dubna, kvìten Odlet na zimovištì: srpen - øíjen Hnízdní biotop: pøedevším rùzné typy luk, v menší míøe i polní kultury Potrava: hmyz a rùzní další bezobratlí, zèásti i semena rostlin Hnízdìní: obvykle dvakrát roènì, 7-12 (14) vajec, doba inkubace dní Hnízdní období: konec kvìtna - konec èervence Hnízdní péèe: Snùšku vysedává a o mláïata se stará pouze samice (2-3 týdny). Mláïata jsou vzletná po dnech. Samec po ukonèení snùšky samici opouští. Poèetnost v ÈR: 1999 zhruba volajících samcù. Typické pro chøástala polního je èasto velice výrazné kolísání poèetnosti v jednotlivých letech. Poznávání v terénu: Žije skrytým zpùsobem života ve vysoké bylinné vegetaci. Samice je prakticky nezjistitelná, samec je naopak nápadný svým hlasitým a typickým voláním rrrep - rrrep rrrep - rrrep, kterým se ozývá pøedevším v noci a které je slyšitelné i na vzdálenost nìkolika set metrù. Charakter ohrožení: Úbytek vhodných luk, brzká seè v dobì hnízdìní, celoroèní intenzívní pastva. Ochranný statut: Chránìn podle zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny. Vyhláškou è.395/1992 Sb. je zaøazen mezi zvláštì chránìné druhy živoèichù v kategorii silnì ohrožené druhy. Mezinárodní statut: Zaøazen v pøíloze II Bernské úmluvy, v pøíloze II Bonnské úmluvy a v pøíloze I smìrnice ES o ochranì volnì žijících ptákù. 3

4 4 PROSTØEDÍ Extenzivnì obdìlávaná louka (Dobrá, Šumava) Dlouhodobì neobdìlávaná louka (pøíhranièní území u Èeských Žlebù, Šumava) Výskyt chøástala polního je vázán pøedevším na pøítomnost nejrùznìjších typù luk, øidèeji se vyskytuje v polních kulturách, zejména pak v jetelištích. Volající samci bývají zjiš ováni i v porostech rùzných obilovin nebo øepky, není však zøejmé, zda chøástali v tìchto kulturách i hnízdí. Chøástali polní bývají zjiš ováni i v nejrùznìjších úhorech a ruderálních stanovištích, výjimeènì pak i na rozsáhlých lesních pasekách. Dùležitým faktorem ovlivòujícím vhodnost stanovištì je výška bylinné vegetace, která musí dosahovat alespoò 20 cm, èastìji ale mnohem více. Pouze taková stanovištì poskytují chøástalu polnímu potøebný úkryt a ochranu pøed predátory. Dùležitá je také hustota bylinného porostu. Pøíliš husté a v nadzemní vrstvì špatnì prùchodné porosty bývají chøástaly polními opomíjeny. K optimálním stanovištím patøí kulturní, extenzivnì obdìlávané louky, zejména pak takové, které bývají nepravidelnì seèené, nebo jsou seèené až v pozdních termínech. Takové louky poskytují nejlepší podmínky pro úspìšné hnízdìní. Dùležitým faktorem je pøítomnost mokøin a prameniš. S oblibou jsou vyhledávány prameništní louky s rozptýlenými køovitými vrbami, ze kterých v noci samci s oblibou volají. Takové biotopy dnes nalézáme pøedevším v podhorských polohách, které jsou také centrem výskytu chøástalù polních v Èeské republice. Pøevážná èást populace chøástala polního v ÈR se nalézá na lokalitách v nadmoøské výšce mezi 400 až 800 m, nejníže položenou významnou lokalitou výskytu jsou tzv. Košárské louky v oblasti soutoku øek Moravy a Dyje (150 m n. m.), nejvýše položené lokality se nalézají v Krkonoších a na Šumavì (kolem 1200 m n. m.).

5 Košárské louky (Lanžhot) Snùška chøástala polního je dokonale ukryta pod hustým pøíkrovem vegetace Optimální biotop ve vojenském výcvikovém prostoru K významným stanovištím patøí také rùzná dlouhodobì neobdìlávaná nelesní stanovištì, která nalézáme pøedevším na cvièištích rùzných vojenských výcvikových prostorù. Na tìchto lokalitách bývá zjiš ována nejvyšší populaèní hustota chøástalù polních. Detail snùšky Biotopové preference chøástalù polních na území Èeské republiky (v %) Rùzné typy luk Obilná pole Porosty jetele a vojtìšky Ruderální stanovištì a ostatní 87,8 6,3 4,5 1,4 Preference luèních biotopù podle charakteru vegetace (v %) Pøirozené, kvìtnaté louky Kulturní, hnojené louky Degradované, neobhospodaøované louky 12,3 56,7 31,1 Preference luèních biotopù podle zpùsobu obhospodaøování (v %) Pravidelnì kosené/pasené Nepravidelnì kosené/pasené Nekosené 42,5 27,5 30,0 5

6 ROZŠÍØENÍ A VÝVOJ POPULACE Chøástal polní hnízdí v Evropì zhruba mezi 41 a 62 severní šíøky a na západní Sibiøi až k jezeru Bajkal, pøezimuje v savanách východní a jižní Afriky. V západní a støední Evropì je však dnes jeho rozšíøení jen ostrùvkovité, omezené na zemìdìlsky nejménì produktivní oblasti. Z rozsáhlých území Velké Británie, Francie a dalších zemí západní Evropy chøástal polní zcela vymizel, pøestože ještì v první polovinì 20. století zde byl plošnì rozšíøen. Pøíèinou je zmìna hospodaøení na loukách v prùbìhu dvacátého století, zejména zavedení zemìdìlské mechanizace pro kosení luk, odvodòování a èasnìjší kosení luk. Naproti tomu ve východní Evropì nebyly tyto zmìny díky technologickému zpoždìní, spoleèenským souvislostem i pøírodním podmínkám tak výrazné a všudypøítomné. Poèetnost chøástala polního v Evropì je dnes proto v rùzných oblastech velmi rozdílná. Zatímco ve vìtšinì státù západní Evropy jsou zjiš ovány maximálnì stovky (èasto jen desítky) volajících samcù, ve státech východní Evropy jsou to zpravidla desetitisíce párù. Centrem souèasného rozšíøení chøástala polního v Evropì jsou Polsko, Pobaltské státy, Bìlorusko, Ukrajina a hlavnì Rusko. Ubývání chøástalù polních na Britských ostrovech a ve Francii

7 Velikost a vývoj populací chøástala polního v jednotlivých evropských zemích v období (Tucker a Heath 1994) V èeských zemích byl pùvodnì chøástal polní poèetnìjší v nižších polohách, kde obýval pøedevším vlhèí louky, jetelištì, ale i obilná pole. Kolem poloviny 20. století však zaèal velmi rychle mizet z nížin a pahorkatin èeského a moravského vnitrozemí a tìžištì jeho výskytu se pøesunulo do vyšších poloh v pøíhranièních oblastech, kde byla intenzita zemìdìlského hospodaøení pøece jen nižší. V prùbìhu 70. a 80. let však proniklo velkoplošné odvodòování a rekultivace zemìdìlských pùd i do mnoha horských oblastí, takže vhodné hnízdní biotopy pro chøástaly rychle mizely i zde. Nepøekvapuje proto, že ve druhé polovinì 80. let byla poèetnost chøástala polního v Èeské republice odhadnuta na pouhých volajících samcù. Aktuální stav populace chøástala polního v nìkterých evropských státech (páry) Bìlorusko Èeská rep Estonsko Francie Irsko Litva Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Polsko Rakousko Rusko Slovensko Ukrajina Velká Británie

8 Louky v nivì øeky Narew (Polsko) jsou na chøástaly polní velice bohaté. Úspìšnost hnízdìní je zde však v dùsledku intezivního obhospodaøování velice nízká V prùbìhu 90. let nastaly nìkteré zmìny zemìdìlského hospodaøení, které byly z hlediska chøástala polního pøíznivé. Pozemky ve vyšších nadmoøských výškách, které byly v pøedchozích desetiletích nevhodnì pøevedeny na ornou pùdu, byly opìt zatravnìny a jsou obdìlávány jako louky nebo pastviny. Èást pozemkù pøestala být úplnì obdìlávána, vzniklé úhory a lada se staly alespoò pøechodnì hnízdišti chøástalù. Výsledkem tìchto zmìn je vzestup poèetnosti chøástalù polních v 90. letech asi na volajících samcù. Centry výskytu jsou Šumava a Novohradské hory vèetnì jejich podhùøí, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty a všechny vojenské výcvikové prostory. V 90. letech bylo v pravidelnì sledovaných oblastech zjiš ováno kolísání poèetnosti v závislosti na prùbìhu poèasí v daném roce. Ve vlhèích letech se chøástali objevují èastìji i v nižších polohách v èeském a moravském vnitrozemí, zatímco v suchých sezónách se zvyšuje jejich poèetnost v pohranièních horách (napø. na Šumavì) a ve vnitrozemí se prakticky neobjevují. Rozšíøení a poèetnost chøástala polního v Èeské republice v síti ètvrcených základních ètvercù sítì pro mapování živoèichù v letech l 1 samec l 2-4 samci l 5-9 samcù l 10 samcù 8

9 VÝZKUM K soustavnému sledování a studiu populace chøástala polního došlo v Èeské republice až se založením Pracovní skupiny pro výzkum chøástala polního pøi Èeské spoleènosti ornitologické v roce Hlavními cíli výzkumu chøástala polního v ÈR jsou: l Dlouhodobý monitoring vývoje celostátní populace l Studium nárokù chøástalù polních na prostøedí l Analýza hnízdních biotopù a zpùsobu jejich zemìdìlského obhospodaøování l Výzkum biologie chøástala polního zejména kroužkováním a telemetrickým sledováním l Vypracovávat a realizovat opatøení na ochranu druhu Odchyt chøástalù polních je velice nároèný. Probíhá v noci a volající samci jsou lákáni ke kroužkovateli pomocí nahrávky hlasu jiného samce a poté odchyceni do sítì. Zkušení praktici dokáží chytit agresivního samce i do ruky. Ve dne je možné odchytit chøástala polního i do tenátek K moderním metodám výzkumu patøí sledování ptákù pomocí miniaturních vysílaèek (telemetrie) Na základì dosavadního výzkumu mohly být vymezeny nejvýznamnìjší oblasti výskytu, ekologické nároky a formulovány zásady vedoucí k zabezpeèení trvalé existence populací chøástala polního. S výsledky tohoto výzkumu se seznamujete i v této brožuø e. Pøi výzkumu biologie chøástala polního bylo nejvýznamnìjších výsledkù dosaženo kroužkováním samcù. Zjistilo se napøíklad, že samci jsou na lokalitách výskytu znaènì nestálí (nevytváøejí trvalý pár se samicí) a v prùbìhu hnízdního období pøeletují z lokality na lokalitu, èasto napøíè celou republikou (Krkonoše Šumava, Berounsko Šumpersko), ale i do zahranièí (Šumava Švýcarsko), nebo naopak (Rakousko Šumava). Jen minimální poèet samcù, zjištìných na lokalitách v kvìtnu, zde zùstává až do konce hnízdní sezóny v èervenci, naopak noví pøiletují, vìtšinou však nevíme odkud. Také návratnost samcù na lokality kroužkování v následujících letech je velice malá a objevují se zde stále noví jedinci. A jak se chovají samice, zatím mnoho nevíme. K rozluštìní mnoha záhad ze života chøástalù polních bude zapotøebí ještì mnoho práce a spolupráce odborníkù z celé Evropy. Badatelé, studující chøástala polního, se sdružují pod hlavièkou mezinárodní instituce BirdLife International. Jedním z jejich nejvýznamnìjších výstupù bylo vypracování evropské strategie ochrany chøástala polního, tzv. Corncrake Action Plan, na jehož vypracování se podíleli i èeští ornitologové. 9

10 OHROŽENÍ Nejvìtší ohrožení pro chøástaly polní vyplývá ze souèasných zpùsobù zemìdìlského hospodaøení, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk. Protože chøástali hnízdí pomìrnì pozdì, nejsou schopni vèas vyvést mláïata na loukách, které jsou sklízeny v bìžném termínu senoseèe koncem kvìtna a v èervnu. V té dobì mají ještì hnízda s vejci nebo malá mláïata. Bìhem skliznì luk jsou nièena hnízda s vejci (èasto i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou louky koseny od okrajù smìrem ke støedu, samice s malými mláïaty mají tendenci se ukrýt v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají pøebìhnout pøes pokosené plochy. Celé rodiny chøástalù tak padnou za obì sekaèkám pøi dokonèování skliznì. Také pastva dobytka v hnízdní dobì zpùsobuje rychlé opuštìní lokality chøástaly, protože pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvinì likviduje nezbytný vegetaèní kryt pro chøástaly. Kromì toho se dobytek na pastvinì èasto soustøeïuje na prameništích, ve vlhkých èástech pastvin u potokù apod. Vegetace, èasto sama o sobì cenná, je pak na tìchto místech zcela rozdupána a tato chøástaly preferovaná stanovištì jsou znièena. Pøi seèení trávy od okrajù pozemkù k jejich støedùm zahyne mnoho chøástalù Znièené hnízdo chøástala polního Jedna z obìtí sekaèek 10

11 Zavedení trvalé pastvy vede k úplnému vymizení chøástalù polních (Pìkná, Šumava) Urèité nebezpeèí pøedstavují pro hnízdící chøástaly také šelmy a draví ptáci. V našich podmínkách to mùže být pøedevším liška, puštík a v blízkosti lidských sídel i koèka domácí. Zdá se však, že tento ohrožující faktor není na našich hnízdištích pøíliš významný žádný z ptákù oznaèených vysílaèkami nebyl uloven šelmou nebo dravcem. Dobytkem zdupané plochy v prameništích 11

12 OCHRANA Chřástal polní je chráněným druhem podle zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v kategorii silně ohrožených. Chráněn je i několika mezinárodními dohodami. Pasivní ochrana druhu před zabíjením nebo zraňováním však sama o sobě nestačí, pokud jsou zároveň ničeny hnízdní biotopy a úspěšné rozmnožování je znemožněno. Rozhodující je proto vytvoření nebo udržení příznivých podmínek pro úspěšné roz množování v místech hnízdění. Nejpodstatnější opatření pro ochranu hnízdících chřá stalů polních spočívají v úpravě režimu zemědělského hospodaření na hnízdištích. Nejjednodušší je změna způsobu kosení louky tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních ještě nepokosených lučních porostů. Předpokládá to samozřejmě, že louky v celé lokalitě nejsou koseny naráz, nebo že v okolí kose ných luk jsou neobdělávané travinobylinné porosty, které potom slouží jako refugia pro chřástalí rodinky, uniknuvší při vhod ném způsobu seče. Nejlepší podmínky pro Malá mláďata chřástala polního jsou celá černá tento způsob ochrany jsou v pestré pod horské a horské krajině, kde se kosené louky střídají s rozsáhlejšími nekosenými plochami na mokřinách, podél potoků, s rozptýlenými ploškami stromů a křovin, odvodňovacími strouhami a dalšími krajinnými strukturami, které neumožňují naráz pokosit velké plochy. Chøástalí rok Přílet z Afriky. duben 12 Samci začínají volat. květen První hnízdění. Samice sedí na vejcích sama. Samice vodí mláďata asi 2 3 týdny. červen Samci stále volají. Většina samic hnízdí podruhé. Volání samců končí. červenec Dospělí ptáci pelichají a dva týdny nejsou schopni letu. srpen Odlet do Afriky. září

13 Pøi seèení trávy jsou nièena hnízda a zabíjena nevzletná mláïata. Toto nebezpeèí lze omezit posunem seèení do doby, kdy se z vìtšiny snùšek již mláïata vylíhla a jsou dostateènì velká, aby mohla uniknout pøed sekaèkou. Pøi kosení od okrajù pozemku k jeho støedu uhyne až 60 % pøítomných kuøat chøástalù, zatímco kosení od støedu k okrajùm vytlaèuje chøástaly do bezpeèí a sníží úhyny nejménì o dvì tøetiny. Pokud se hnízdištì chøástalù nacházejí v rozsáhlých monotónních luèních komplexech (øádovì stovky hektarù), je vhodné ponechat èást luk s nejvyšší hustotou chøástalù nepokosenou alespoò do konce èervence (lépe ještì déle) jako refugium pro pøežití a úspìšné vyhnízdìní alespoò èásti populace. Finanèní ztráty vzniklé odložením seèe na cenných lokalitách je možné kompenzovat z dotaèního programu Ministerstva životního prostøedí Péèe o krajinu. Pro obdìlávání mnohých luk v podhorských a horských oblastech jsou poskytovány dotace Ministerstva zemìdìlství na podporu krajinotvorných funkcí zemìdìlství. Výskyt chøástala polního na tìchto plochách by mìl být brán v úvahu pøi stanovení termínu seèe a dalších zpùsobù hospodaøení, jinými slovy je potøebná koordinace mezi orgány resortu zemìdìlství a orgány ochrany pøírody. Mláïata chøástala polního jsou schopná letu až po dosažení vìku jednoho mìsíce Pøi seèení trávy mohou chøástalové nalézt doèasný úkryt v neposeèených pruzích kolem plotù 13

14 LITERATURA BÜRGER P., PYKAL J. a HORA J., 1998: Rozšíøení, poèetnost, a výsledky kroužkování chøástala polního (Crex crex) v Èeské republice v letech Sylvia 34 (1): HEREDIA B., ROSE L. a PAINTER M., eds., 1996: Globally threatened birds in Europe: action plans. Council of Europe, Strasbourg, str HUDEC K. a ÈERNÝ W., eds., 1977: Fauna ÈSSR, Ptáci Aves. Díl II. Academia, Praha, str Š ASTNÝ K., BEJÈEK V. a HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíøení ptákù v Èeské republice Nakladatelství a vydavatelství H & H Jinoèany, str TUCKER, G. M. a HEATH, M. F., 1994: Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 3), str DIE VOGELWELT 118 (1997), è. 3 4: Speciální èíslo vìnované výsledkùm výzkumu chøástala polního v Evropì a jeho ochranì. AULA Verlag, Wiesbaden, 256 stran. KONTAKTY Èeská spoleènost ornitologická, Hornomìcholupská 34, Praha 10-Hostivaø tel./fax , RNDr. Petr Bürger, Jihoèeské muzeum, Dukelská 1, Èeské Budìjovice tel , RNDr. Jan Hora, viz Èeská spoleènost ornitologická RNDr. Jiøí Pykal, Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, nám. Pøemysla Otakara II. è. 34, Èeské Budìjovice, tel , Stránka BirdLife International Corncrake Conservation Team: 14

15 Èeská spoleènost ornitologická (ÈSO) je dobrovolné zájmové sdružení profesionálù i amatérù zabývajících se výzkumem a ochranou ptákù, zájemcù o pozorování ptákù a milovníkù pøírody. Je partnerem mezinárodní organizace BirdLife International. ÈSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptákù a jejich prostøedí. Nìkterým druhùm èi skupinám druhù se vìnují specializované pracovní skupiny. ÈSO se aktivnì zapojuje do pøípravy èi novelizace zákonù a vyhlášek, je úèastníkem správních øízení, vykonává poradenskou èinnost, navrhuje vyhlašování chránìných území, je zastoupena ve výborech pro mezinárodní úmluvy v ochranì pøírody a podílí se na pøípravì vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Ekologická výchova a popularizace ochrany ptactva se provádí pøedevším vyhlašováním akcí pro veøejnost. K populárním akcím patøí zejména Vítání ptaèího zpìvu, Svìtové èi Evropské festivaly ptactva a jednoduché odborné akce, vìnované všeobecnì známým druhùm. ÈSO vydává odborné èasopisy Sylvia a Buteo, interní Zprávy ÈSO, zpravodaj Ptaèí svìt, brožuru Pták roku a další odborné, nauèné a popularizaèní tiskoviny. Každý èlen ÈSO si mùže vybrat z bohatého programu podle svých znalostí, schopností a èasových možností. K dispozici je knihovna, lze navštìvovat terénní stanice, úèastnit se exkurzí, pøednášek, konferencí a semináøù a stát se èlenem nìkteré ze šesti regionálních poboèek ÈSO. CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít Èeská spoleènost ornitologická, 2001 Autoøi textu: P. Bürger, J. Pykal, J. Hora Autoøi fotografií: P. Bürger (všechny snímky vyjma následujících), A. Limbrunner (str. 12), N. Schäffer (str. 8 a str. 13 vlevo), G. Tyler (str. 10, vlevo a vpravo dole) Pérovky: J. Moravec (str. 12 a 13), J. Varela (str. 7) Pøíprava pro tisk: M. Torn, J. Hora Tisk: JAVA Tøeboò l Náklad: 3000 výtiskù BirdLife International je celosvìtové sdružení národních organizací zabývajících se ochranou ptákù a pøírody. Pùsobí ve více než stovce zemí. Jeho cílem je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptaèího druhu na Zemi, snížit poèet ohrožených druhù ptákù a chránit území a stanovištì, která jsou pro ptáky životnì dùležitá. Vyzdvihuje kulturní hodnotu ptákù a ukazuje možnosti harmonického soužití lidí a ptactva, což výstižnì vystihuje motto jeho programu Together for birds and people, volnì pøeložené Chraòme ptactvo, pomozme lidem. Od roku 1800 vymizelo z naší planety nejménì 74 ptaèích druhù a dalších 1200 druhù je vážnì ohroženo vyhynutím v následujících 100 letech. Proto se BirdLife zamìøuje na urèování, monitorování a ochranu celosvìtovì nejohroženìjších ptaèích druhù a klíèových míst a stanoviš. BirdLife se také soustøeïuje na prosazování opatøení na ochranu druhù, území a prostøedí do mezinárodních i národních právních norem, na ovlivòování strategií využívání krajiny, regionálního rozvoje a dopravní politiky a na využívání mezinárodního práva a dohod. Velkou pozornost vìnuje BirdLife svému rozvoji i rozvoji jednotlivých partnerù. Velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci a výmìnu zkušeností. Velice pestrá je výchovná a popularizaèní èinnost. Stále více partnerù BirdLife International má ve vlastnictví nebo v pronájmu rezervace, které se využívají k této èinnosti. Velké oblibì u veøejnosti se tìší Svìtový èi Evropský festival ptactva i øada dalších akcí. 15

16 16

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel Život s medvìdy Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel v Beskydech. Èeská republika se tak stala další evropskou zemí, kde má tato nejvìtší evropská šelma svùj domov. Tato publikace vám pøiblíží život

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

STRNAD OBECNÝ PTÁK ROKU 2011

STRNAD OBECNÝ PTÁK ROKU 2011 STRNAD OBECNÝ PTÁK ROKU 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Český název: Strnad obecný Vědecký název: Emberiza citrinella Hmotnost: 25 35 g Délka těla: 16 cm Věk: v průměru 2 3 roky, nejvyšší doložený věk v přírodě je

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy Nepùvodní druhy Èeského Švýcarska Úvod V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku nepùvodní druhy? Národní park

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek Entomologický ústav AV ČR, v. v. i. Calla Sdružení pro záchranu prostředí 2011 Entomologický

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI

PROJEKT MASTER A STANDARDIZACE V OBLASTI sedm opisù se pøitom od sebe zásadním zpùsobem liší. Ze dvou exempláøù ve vlastnictví Národní knihovny je jeden (nìmecký) textovì velmi bohatý a rozsáhlý (pøes 500 stran), zatímco druhý (latinský), èítající

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více