CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1"

Transkript

1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

2 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové, supi nebo tøeba slavíci? Odpovìï je jednoduchá. Je nepochybnì mnoho ohrožených druhù ptákù. Chøástal polní se však øadí, možná k pøekvapení mnohých, mezi ty nejohroženìjší, nebo alespoò nejzranitelnìjší. Když v roce 1989 tým odborníkù mezinárodní organizace International Council for Bird Preservation (dnešní BirdLife International ) klasifikoval ptaèí druhy podle stupnì jejich ohrožení, dostalo se chøástalu polnímu té pochybné cti být zaøazen mezi 29 evropských druhù považovaných za celosvìtovì ohrožené. To znamená mezi druhy, které jsou ohrožené v rámci celého svého svìtového areálu. Ornitologové po celém svìtì byli vyzváni, aby výzkumu a ochranì tìchto druhù vìnovali maximální pozornost a v mnohých zemích byly sestaveny výzkumné týmy, které pracovaly a pracují na výzkumu i projektech ochrany tìchto druhù. Také Èeská republika se zapojila do tìchto aktivit a v roce 1995 byla pøi Èeské spoleènosti ornitologické založena Pracovní skupina pro výzkum chøástala polního, ve které dnes vedle nìkolika profesionálních zoologù pracuje i nìkolik desítek amatérských ornitologù. Ochrana pøírody, tedy i ochrana ohroženého druhu však není jen záležitostí omezeného okruhu specialistù. Týká se nejen pøírodovìdcù, ale mùže být úspìšná pouze pøi zapojení všech zainteresovaných stran, poèínaje zemìdìlci, vodohospodáøi, ochranáøi a širokou veøejností konèe. Proto jsme pøipravili tuto brožuru, abychom na základì znalosti problematiky spoleèným úsilím pomohli v naší pøírodì i nadále úspìšnì pøežívat druhu, který byl ještì pøed padesáti lety dùvìrnì znám každému zemìdìlci, myslivci i milovníkovi pøírody. 2 ÈSO Brožura Chøástal polní Pomozme mu pøežít vyšla v rámci projektu Kandidáti na oblasti zvláštní ochrany (SPA) a agroenvironmentální programy pro chøástala polního v Èeské republice, který podpoøilo Velvyslanectví Nizozemského království v ÈR. Brochure Corncrake Help it to survive is a result of the project Special Pro candidates and Agri-environmental programmes for Corncrake in the Czech Republic carried out with the support of the Royal Netherlands Embassy in the Czech Republic

3 CHØÁSTAL POLNÍ SE PØEDSTAVUJE Èeské jméno: chøástal polní Vìdecký název: Crex crex (Linné 1758) Systematické zaøazení: tøída - ptáci (Aves), øád - krátkokøídlí (Gruiformes ), èeleï -chøástalovití (Rallidae) Nejbližší pøíbuzní žijící v ÈR: chøástal vodní (Rallus aquaticus), chøástal kropenatý (Porzana porzana), chøástal malý (Porzana parva), chøástal nejmenší (Porzana pusilla) Rozšíøení: od Velké Británie až po Bajkal, jižní hranicí v Evropì je Støedomoøí, severní hranice probíhá jižním Norskem, Švédskem a Finskem zhruba po 62 0 severní šíøky Zimovištì: jihovýchodní Afrika Pøílet do ÈR: konec dubna, kvìten Odlet na zimovištì: srpen - øíjen Hnízdní biotop: pøedevším rùzné typy luk, v menší míøe i polní kultury Potrava: hmyz a rùzní další bezobratlí, zèásti i semena rostlin Hnízdìní: obvykle dvakrát roènì, 7-12 (14) vajec, doba inkubace dní Hnízdní období: konec kvìtna - konec èervence Hnízdní péèe: Snùšku vysedává a o mláïata se stará pouze samice (2-3 týdny). Mláïata jsou vzletná po dnech. Samec po ukonèení snùšky samici opouští. Poèetnost v ÈR: 1999 zhruba volajících samcù. Typické pro chøástala polního je èasto velice výrazné kolísání poèetnosti v jednotlivých letech. Poznávání v terénu: Žije skrytým zpùsobem života ve vysoké bylinné vegetaci. Samice je prakticky nezjistitelná, samec je naopak nápadný svým hlasitým a typickým voláním rrrep - rrrep rrrep - rrrep, kterým se ozývá pøedevším v noci a které je slyšitelné i na vzdálenost nìkolika set metrù. Charakter ohrožení: Úbytek vhodných luk, brzká seè v dobì hnízdìní, celoroèní intenzívní pastva. Ochranný statut: Chránìn podle zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny. Vyhláškou è.395/1992 Sb. je zaøazen mezi zvláštì chránìné druhy živoèichù v kategorii silnì ohrožené druhy. Mezinárodní statut: Zaøazen v pøíloze II Bernské úmluvy, v pøíloze II Bonnské úmluvy a v pøíloze I smìrnice ES o ochranì volnì žijících ptákù. 3

4 4 PROSTØEDÍ Extenzivnì obdìlávaná louka (Dobrá, Šumava) Dlouhodobì neobdìlávaná louka (pøíhranièní území u Èeských Žlebù, Šumava) Výskyt chøástala polního je vázán pøedevším na pøítomnost nejrùznìjších typù luk, øidèeji se vyskytuje v polních kulturách, zejména pak v jetelištích. Volající samci bývají zjiš ováni i v porostech rùzných obilovin nebo øepky, není však zøejmé, zda chøástali v tìchto kulturách i hnízdí. Chøástali polní bývají zjiš ováni i v nejrùznìjších úhorech a ruderálních stanovištích, výjimeènì pak i na rozsáhlých lesních pasekách. Dùležitým faktorem ovlivòujícím vhodnost stanovištì je výška bylinné vegetace, která musí dosahovat alespoò 20 cm, èastìji ale mnohem více. Pouze taková stanovištì poskytují chøástalu polnímu potøebný úkryt a ochranu pøed predátory. Dùležitá je také hustota bylinného porostu. Pøíliš husté a v nadzemní vrstvì špatnì prùchodné porosty bývají chøástaly polními opomíjeny. K optimálním stanovištím patøí kulturní, extenzivnì obdìlávané louky, zejména pak takové, které bývají nepravidelnì seèené, nebo jsou seèené až v pozdních termínech. Takové louky poskytují nejlepší podmínky pro úspìšné hnízdìní. Dùležitým faktorem je pøítomnost mokøin a prameniš. S oblibou jsou vyhledávány prameništní louky s rozptýlenými køovitými vrbami, ze kterých v noci samci s oblibou volají. Takové biotopy dnes nalézáme pøedevším v podhorských polohách, které jsou také centrem výskytu chøástalù polních v Èeské republice. Pøevážná èást populace chøástala polního v ÈR se nalézá na lokalitách v nadmoøské výšce mezi 400 až 800 m, nejníže položenou významnou lokalitou výskytu jsou tzv. Košárské louky v oblasti soutoku øek Moravy a Dyje (150 m n. m.), nejvýše položené lokality se nalézají v Krkonoších a na Šumavì (kolem 1200 m n. m.).

5 Košárské louky (Lanžhot) Snùška chøástala polního je dokonale ukryta pod hustým pøíkrovem vegetace Optimální biotop ve vojenském výcvikovém prostoru K významným stanovištím patøí také rùzná dlouhodobì neobdìlávaná nelesní stanovištì, která nalézáme pøedevším na cvièištích rùzných vojenských výcvikových prostorù. Na tìchto lokalitách bývá zjiš ována nejvyšší populaèní hustota chøástalù polních. Detail snùšky Biotopové preference chøástalù polních na území Èeské republiky (v %) Rùzné typy luk Obilná pole Porosty jetele a vojtìšky Ruderální stanovištì a ostatní 87,8 6,3 4,5 1,4 Preference luèních biotopù podle charakteru vegetace (v %) Pøirozené, kvìtnaté louky Kulturní, hnojené louky Degradované, neobhospodaøované louky 12,3 56,7 31,1 Preference luèních biotopù podle zpùsobu obhospodaøování (v %) Pravidelnì kosené/pasené Nepravidelnì kosené/pasené Nekosené 42,5 27,5 30,0 5

6 ROZŠÍØENÍ A VÝVOJ POPULACE Chøástal polní hnízdí v Evropì zhruba mezi 41 a 62 severní šíøky a na západní Sibiøi až k jezeru Bajkal, pøezimuje v savanách východní a jižní Afriky. V západní a støední Evropì je však dnes jeho rozšíøení jen ostrùvkovité, omezené na zemìdìlsky nejménì produktivní oblasti. Z rozsáhlých území Velké Británie, Francie a dalších zemí západní Evropy chøástal polní zcela vymizel, pøestože ještì v první polovinì 20. století zde byl plošnì rozšíøen. Pøíèinou je zmìna hospodaøení na loukách v prùbìhu dvacátého století, zejména zavedení zemìdìlské mechanizace pro kosení luk, odvodòování a èasnìjší kosení luk. Naproti tomu ve východní Evropì nebyly tyto zmìny díky technologickému zpoždìní, spoleèenským souvislostem i pøírodním podmínkám tak výrazné a všudypøítomné. Poèetnost chøástala polního v Evropì je dnes proto v rùzných oblastech velmi rozdílná. Zatímco ve vìtšinì státù západní Evropy jsou zjiš ovány maximálnì stovky (èasto jen desítky) volajících samcù, ve státech východní Evropy jsou to zpravidla desetitisíce párù. Centrem souèasného rozšíøení chøástala polního v Evropì jsou Polsko, Pobaltské státy, Bìlorusko, Ukrajina a hlavnì Rusko. Ubývání chøástalù polních na Britských ostrovech a ve Francii

7 Velikost a vývoj populací chøástala polního v jednotlivých evropských zemích v období (Tucker a Heath 1994) V èeských zemích byl pùvodnì chøástal polní poèetnìjší v nižších polohách, kde obýval pøedevším vlhèí louky, jetelištì, ale i obilná pole. Kolem poloviny 20. století však zaèal velmi rychle mizet z nížin a pahorkatin èeského a moravského vnitrozemí a tìžištì jeho výskytu se pøesunulo do vyšších poloh v pøíhranièních oblastech, kde byla intenzita zemìdìlského hospodaøení pøece jen nižší. V prùbìhu 70. a 80. let však proniklo velkoplošné odvodòování a rekultivace zemìdìlských pùd i do mnoha horských oblastí, takže vhodné hnízdní biotopy pro chøástaly rychle mizely i zde. Nepøekvapuje proto, že ve druhé polovinì 80. let byla poèetnost chøástala polního v Èeské republice odhadnuta na pouhých volajících samcù. Aktuální stav populace chøástala polního v nìkterých evropských státech (páry) Bìlorusko Èeská rep Estonsko Francie Irsko Litva Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Polsko Rakousko Rusko Slovensko Ukrajina Velká Británie

8 Louky v nivì øeky Narew (Polsko) jsou na chøástaly polní velice bohaté. Úspìšnost hnízdìní je zde však v dùsledku intezivního obhospodaøování velice nízká V prùbìhu 90. let nastaly nìkteré zmìny zemìdìlského hospodaøení, které byly z hlediska chøástala polního pøíznivé. Pozemky ve vyšších nadmoøských výškách, které byly v pøedchozích desetiletích nevhodnì pøevedeny na ornou pùdu, byly opìt zatravnìny a jsou obdìlávány jako louky nebo pastviny. Èást pozemkù pøestala být úplnì obdìlávána, vzniklé úhory a lada se staly alespoò pøechodnì hnízdišti chøástalù. Výsledkem tìchto zmìn je vzestup poèetnosti chøástalù polních v 90. letech asi na volajících samcù. Centry výskytu jsou Šumava a Novohradské hory vèetnì jejich podhùøí, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty a všechny vojenské výcvikové prostory. V 90. letech bylo v pravidelnì sledovaných oblastech zjiš ováno kolísání poèetnosti v závislosti na prùbìhu poèasí v daném roce. Ve vlhèích letech se chøástali objevují èastìji i v nižších polohách v èeském a moravském vnitrozemí, zatímco v suchých sezónách se zvyšuje jejich poèetnost v pohranièních horách (napø. na Šumavì) a ve vnitrozemí se prakticky neobjevují. Rozšíøení a poèetnost chøástala polního v Èeské republice v síti ètvrcených základních ètvercù sítì pro mapování živoèichù v letech l 1 samec l 2-4 samci l 5-9 samcù l 10 samcù 8

9 VÝZKUM K soustavnému sledování a studiu populace chøástala polního došlo v Èeské republice až se založením Pracovní skupiny pro výzkum chøástala polního pøi Èeské spoleènosti ornitologické v roce Hlavními cíli výzkumu chøástala polního v ÈR jsou: l Dlouhodobý monitoring vývoje celostátní populace l Studium nárokù chøástalù polních na prostøedí l Analýza hnízdních biotopù a zpùsobu jejich zemìdìlského obhospodaøování l Výzkum biologie chøástala polního zejména kroužkováním a telemetrickým sledováním l Vypracovávat a realizovat opatøení na ochranu druhu Odchyt chøástalù polních je velice nároèný. Probíhá v noci a volající samci jsou lákáni ke kroužkovateli pomocí nahrávky hlasu jiného samce a poté odchyceni do sítì. Zkušení praktici dokáží chytit agresivního samce i do ruky. Ve dne je možné odchytit chøástala polního i do tenátek K moderním metodám výzkumu patøí sledování ptákù pomocí miniaturních vysílaèek (telemetrie) Na základì dosavadního výzkumu mohly být vymezeny nejvýznamnìjší oblasti výskytu, ekologické nároky a formulovány zásady vedoucí k zabezpeèení trvalé existence populací chøástala polního. S výsledky tohoto výzkumu se seznamujete i v této brožuø e. Pøi výzkumu biologie chøástala polního bylo nejvýznamnìjších výsledkù dosaženo kroužkováním samcù. Zjistilo se napøíklad, že samci jsou na lokalitách výskytu znaènì nestálí (nevytváøejí trvalý pár se samicí) a v prùbìhu hnízdního období pøeletují z lokality na lokalitu, èasto napøíè celou republikou (Krkonoše Šumava, Berounsko Šumpersko), ale i do zahranièí (Šumava Švýcarsko), nebo naopak (Rakousko Šumava). Jen minimální poèet samcù, zjištìných na lokalitách v kvìtnu, zde zùstává až do konce hnízdní sezóny v èervenci, naopak noví pøiletují, vìtšinou však nevíme odkud. Také návratnost samcù na lokality kroužkování v následujících letech je velice malá a objevují se zde stále noví jedinci. A jak se chovají samice, zatím mnoho nevíme. K rozluštìní mnoha záhad ze života chøástalù polních bude zapotøebí ještì mnoho práce a spolupráce odborníkù z celé Evropy. Badatelé, studující chøástala polního, se sdružují pod hlavièkou mezinárodní instituce BirdLife International. Jedním z jejich nejvýznamnìjších výstupù bylo vypracování evropské strategie ochrany chøástala polního, tzv. Corncrake Action Plan, na jehož vypracování se podíleli i èeští ornitologové. 9

10 OHROŽENÍ Nejvìtší ohrožení pro chøástaly polní vyplývá ze souèasných zpùsobù zemìdìlského hospodaøení, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk. Protože chøástali hnízdí pomìrnì pozdì, nejsou schopni vèas vyvést mláïata na loukách, které jsou sklízeny v bìžném termínu senoseèe koncem kvìtna a v èervnu. V té dobì mají ještì hnízda s vejci nebo malá mláïata. Bìhem skliznì luk jsou nièena hnízda s vejci (èasto i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou louky koseny od okrajù smìrem ke støedu, samice s malými mláïaty mají tendenci se ukrýt v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají pøebìhnout pøes pokosené plochy. Celé rodiny chøástalù tak padnou za obì sekaèkám pøi dokonèování skliznì. Také pastva dobytka v hnízdní dobì zpùsobuje rychlé opuštìní lokality chøástaly, protože pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvinì likviduje nezbytný vegetaèní kryt pro chøástaly. Kromì toho se dobytek na pastvinì èasto soustøeïuje na prameništích, ve vlhkých èástech pastvin u potokù apod. Vegetace, èasto sama o sobì cenná, je pak na tìchto místech zcela rozdupána a tato chøástaly preferovaná stanovištì jsou znièena. Pøi seèení trávy od okrajù pozemkù k jejich støedùm zahyne mnoho chøástalù Znièené hnízdo chøástala polního Jedna z obìtí sekaèek 10

11 Zavedení trvalé pastvy vede k úplnému vymizení chøástalù polních (Pìkná, Šumava) Urèité nebezpeèí pøedstavují pro hnízdící chøástaly také šelmy a draví ptáci. V našich podmínkách to mùže být pøedevším liška, puštík a v blízkosti lidských sídel i koèka domácí. Zdá se však, že tento ohrožující faktor není na našich hnízdištích pøíliš významný žádný z ptákù oznaèených vysílaèkami nebyl uloven šelmou nebo dravcem. Dobytkem zdupané plochy v prameništích 11

12 OCHRANA Chřástal polní je chráněným druhem podle zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v kategorii silně ohrožených. Chráněn je i několika mezinárodními dohodami. Pasivní ochrana druhu před zabíjením nebo zraňováním však sama o sobě nestačí, pokud jsou zároveň ničeny hnízdní biotopy a úspěšné rozmnožování je znemožněno. Rozhodující je proto vytvoření nebo udržení příznivých podmínek pro úspěšné roz množování v místech hnízdění. Nejpodstatnější opatření pro ochranu hnízdících chřá stalů polních spočívají v úpravě režimu zemědělského hospodaření na hnízdištích. Nejjednodušší je změna způsobu kosení louky tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních ještě nepokosených lučních porostů. Předpokládá to samozřejmě, že louky v celé lokalitě nejsou koseny naráz, nebo že v okolí kose ných luk jsou neobdělávané travinobylinné porosty, které potom slouží jako refugia pro chřástalí rodinky, uniknuvší při vhod ném způsobu seče. Nejlepší podmínky pro Malá mláďata chřástala polního jsou celá černá tento způsob ochrany jsou v pestré pod horské a horské krajině, kde se kosené louky střídají s rozsáhlejšími nekosenými plochami na mokřinách, podél potoků, s rozptýlenými ploškami stromů a křovin, odvodňovacími strouhami a dalšími krajinnými strukturami, které neumožňují naráz pokosit velké plochy. Chøástalí rok Přílet z Afriky. duben 12 Samci začínají volat. květen První hnízdění. Samice sedí na vejcích sama. Samice vodí mláďata asi 2 3 týdny. červen Samci stále volají. Většina samic hnízdí podruhé. Volání samců končí. červenec Dospělí ptáci pelichají a dva týdny nejsou schopni letu. srpen Odlet do Afriky. září

13 Pøi seèení trávy jsou nièena hnízda a zabíjena nevzletná mláïata. Toto nebezpeèí lze omezit posunem seèení do doby, kdy se z vìtšiny snùšek již mláïata vylíhla a jsou dostateènì velká, aby mohla uniknout pøed sekaèkou. Pøi kosení od okrajù pozemku k jeho støedu uhyne až 60 % pøítomných kuøat chøástalù, zatímco kosení od støedu k okrajùm vytlaèuje chøástaly do bezpeèí a sníží úhyny nejménì o dvì tøetiny. Pokud se hnízdištì chøástalù nacházejí v rozsáhlých monotónních luèních komplexech (øádovì stovky hektarù), je vhodné ponechat èást luk s nejvyšší hustotou chøástalù nepokosenou alespoò do konce èervence (lépe ještì déle) jako refugium pro pøežití a úspìšné vyhnízdìní alespoò èásti populace. Finanèní ztráty vzniklé odložením seèe na cenných lokalitách je možné kompenzovat z dotaèního programu Ministerstva životního prostøedí Péèe o krajinu. Pro obdìlávání mnohých luk v podhorských a horských oblastech jsou poskytovány dotace Ministerstva zemìdìlství na podporu krajinotvorných funkcí zemìdìlství. Výskyt chøástala polního na tìchto plochách by mìl být brán v úvahu pøi stanovení termínu seèe a dalších zpùsobù hospodaøení, jinými slovy je potøebná koordinace mezi orgány resortu zemìdìlství a orgány ochrany pøírody. Mláïata chøástala polního jsou schopná letu až po dosažení vìku jednoho mìsíce Pøi seèení trávy mohou chøástalové nalézt doèasný úkryt v neposeèených pruzích kolem plotù 13

14 LITERATURA BÜRGER P., PYKAL J. a HORA J., 1998: Rozšíøení, poèetnost, a výsledky kroužkování chøástala polního (Crex crex) v Èeské republice v letech Sylvia 34 (1): HEREDIA B., ROSE L. a PAINTER M., eds., 1996: Globally threatened birds in Europe: action plans. Council of Europe, Strasbourg, str HUDEC K. a ÈERNÝ W., eds., 1977: Fauna ÈSSR, Ptáci Aves. Díl II. Academia, Praha, str Š ASTNÝ K., BEJÈEK V. a HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíøení ptákù v Èeské republice Nakladatelství a vydavatelství H & H Jinoèany, str TUCKER, G. M. a HEATH, M. F., 1994: Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 3), str DIE VOGELWELT 118 (1997), è. 3 4: Speciální èíslo vìnované výsledkùm výzkumu chøástala polního v Evropì a jeho ochranì. AULA Verlag, Wiesbaden, 256 stran. KONTAKTY Èeská spoleènost ornitologická, Hornomìcholupská 34, Praha 10-Hostivaø tel./fax , RNDr. Petr Bürger, Jihoèeské muzeum, Dukelská 1, Èeské Budìjovice tel , RNDr. Jan Hora, viz Èeská spoleènost ornitologická RNDr. Jiøí Pykal, Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, nám. Pøemysla Otakara II. è. 34, Èeské Budìjovice, tel , Stránka BirdLife International Corncrake Conservation Team: 14

15 Èeská spoleènost ornitologická (ÈSO) je dobrovolné zájmové sdružení profesionálù i amatérù zabývajících se výzkumem a ochranou ptákù, zájemcù o pozorování ptákù a milovníkù pøírody. Je partnerem mezinárodní organizace BirdLife International. ÈSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptákù a jejich prostøedí. Nìkterým druhùm èi skupinám druhù se vìnují specializované pracovní skupiny. ÈSO se aktivnì zapojuje do pøípravy èi novelizace zákonù a vyhlášek, je úèastníkem správních øízení, vykonává poradenskou èinnost, navrhuje vyhlašování chránìných území, je zastoupena ve výborech pro mezinárodní úmluvy v ochranì pøírody a podílí se na pøípravì vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Ekologická výchova a popularizace ochrany ptactva se provádí pøedevším vyhlašováním akcí pro veøejnost. K populárním akcím patøí zejména Vítání ptaèího zpìvu, Svìtové èi Evropské festivaly ptactva a jednoduché odborné akce, vìnované všeobecnì známým druhùm. ÈSO vydává odborné èasopisy Sylvia a Buteo, interní Zprávy ÈSO, zpravodaj Ptaèí svìt, brožuru Pták roku a další odborné, nauèné a popularizaèní tiskoviny. Každý èlen ÈSO si mùže vybrat z bohatého programu podle svých znalostí, schopností a èasových možností. K dispozici je knihovna, lze navštìvovat terénní stanice, úèastnit se exkurzí, pøednášek, konferencí a semináøù a stát se èlenem nìkteré ze šesti regionálních poboèek ÈSO. CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít Èeská spoleènost ornitologická, 2001 Autoøi textu: P. Bürger, J. Pykal, J. Hora Autoøi fotografií: P. Bürger (všechny snímky vyjma následujících), A. Limbrunner (str. 12), N. Schäffer (str. 8 a str. 13 vlevo), G. Tyler (str. 10, vlevo a vpravo dole) Pérovky: J. Moravec (str. 12 a 13), J. Varela (str. 7) Pøíprava pro tisk: M. Torn, J. Hora Tisk: JAVA Tøeboò l Náklad: 3000 výtiskù BirdLife International je celosvìtové sdružení národních organizací zabývajících se ochranou ptákù a pøírody. Pùsobí ve více než stovce zemí. Jeho cílem je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptaèího druhu na Zemi, snížit poèet ohrožených druhù ptákù a chránit území a stanovištì, která jsou pro ptáky životnì dùležitá. Vyzdvihuje kulturní hodnotu ptákù a ukazuje možnosti harmonického soužití lidí a ptactva, což výstižnì vystihuje motto jeho programu Together for birds and people, volnì pøeložené Chraòme ptactvo, pomozme lidem. Od roku 1800 vymizelo z naší planety nejménì 74 ptaèích druhù a dalších 1200 druhù je vážnì ohroženo vyhynutím v následujících 100 letech. Proto se BirdLife zamìøuje na urèování, monitorování a ochranu celosvìtovì nejohroženìjších ptaèích druhù a klíèových míst a stanoviš. BirdLife se také soustøeïuje na prosazování opatøení na ochranu druhù, území a prostøedí do mezinárodních i národních právních norem, na ovlivòování strategií využívání krajiny, regionálního rozvoje a dopravní politiky a na využívání mezinárodního práva a dohod. Velkou pozornost vìnuje BirdLife svému rozvoji i rozvoji jednotlivých partnerù. Velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci a výmìnu zkušeností. Velice pestrá je výchovná a popularizaèní èinnost. Stále více partnerù BirdLife International má ve vlastnictví nebo v pronájmu rezervace, které se využívají k této èinnosti. Velké oblibì u veøejnosti se tìší Svìtový èi Evropský festival ptactva i øada dalších akcí. 15

16 16

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2011 Filip

Více

Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub

Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub PANURUS, 14 (2004): 97-101 97 Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub Two years of ringing of the Sand Martin (Riparia riparia) in a sandpit near Obruby village Pavel Kverek

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku

Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku PANURUS, 13 (2003): 89-93 89 Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku The Common Crane (Grus grus) in Jièín region (eastern Bohemia) Vladimír Šoltys, (1) František Stránský (2) & Zbynìk Smolík (3) (1) Na

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus)

Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus) PANURUS, 14 (2004): 47-51 47 Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus) Few notes on distribution and ecology of the Tengmalm s Owl (Aegolius funereus) Tomáš Diviš Tyršova

Více

MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ

MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html MAPOVÁNÍ HNÍZDNÍHO ROZŠÍŘENÍ CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) NA VYSOČINĚ Filip Hruška &

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Vážení přátelé přírody,

Vážení přátelé přírody, RNDr. Lukáš Spitzer Muzeum regionu Valašsko, p.o. entomolog, vedoucí Přírodovědného oddělení Vsetín http://www.muzeumvalassko.cz/kontakt/adresar/lukas-spitzer/ Vážení přátelé přírody, při Vašich terénních

Více

114/1992 Sb. ZÁKON Èeské národní rady

114/1992 Sb. ZÁKON Èeské národní rady Systém ASPI - stav k 29.3.2009 do èástky 23/2009 Sb. a 10/2009 Sb.m.s. Obsah a text 114/1992 Sb. - stav k 31.12.2009 114/1992 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 19. února 1992 o ochranì pøírody a krajiny

Více

i nformaèní list Zákon o náhradách za škody zpùsobené chránìnými druhy živoèichù

i nformaèní list Zákon o náhradách za škody zpùsobené chránìnými druhy živoèichù i i nformaèní list Zákon o náhradách za škody zpùsobené chránìnými druhy živoèichù Dlouho oèekávaný zákon o náhradách škod zpùsobených chránìnými živoèichy se zvolna rodí. Vláda pøedložila Poslanecké snìmovnì

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek...

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek... Obsah Pár slov úvodem... 7 1. Charakteristika trvalek... 8 1.1 Všeobecné rozdìlení trvalek... 8 1.2 Zásady výbìru druhù pro naše podmínky... 8 1.3 Použití trvalek... 10 2. Pìstování trvalek... 12 3. Rozmnožování

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm Kos černý velikost 25 cm Drozd zpěvný velikost 23 cm Za ranního šera přináší kos hvízdavě flétnový zpěv, který je velmi bohatý na motivy. Pokud je kos vyrušen, vydává (varuje) velmi pronikavým,, tix tix.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.4.2010 Mgr. Petra Siřínková BIOSFÉRA SVĚTOVÝ EKOSYSTÉM suchozemské ekosystémy vodní ekosystémy Probíhá

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Monitoring sýčka obecného na Moravě

Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ing. Jan Dvorský

Ing. Jan Dvorský Zákonné požadavky na hospodaření 1 a 5 Životní prostředí Ing. Jan Dvorský 10.02.2009 Oblast životní prostředí Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS.

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO BÌLOVÌŽSKÝ PARK Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Čejka je malý pták velikosti drozda a v letu říkává "knihy! knihyl" - ale nikdy žádné nečte: ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Čejka je malý pták velikosti drozda a v letu říkává knihy! knihyl - ale nikdy žádné nečte: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pták s českým jménem "čejka" je zaznamenán již v knize "Ortulus phisiologiae" (fyziologář) psané před rokem 1366 mistrem pražské kapituly Bartolomějem z Chlumce, zvaným Claretus (Klaret): Čejka je malý

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Národní park od A do Z

Národní park od A do Z UZNANÝ Národní park od A do Z Na hranici mezi východem a západem, mezi rovinou a vysoèinou, vytvoøila jedna øeka svùj vlastní svìt. Svìt, který je dosud neporušený, ve kterém se pøíroda mùže nerušenì rozvíjet.

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Trendy vývoje svìtového zemìdìlství Developmental trends of world agriculture V. JENÍÈEK, V. KREPL Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtové zemìdìlství zaznamenalo

Více

Finanční možnosti ochrany přírody

Finanční možnosti ochrany přírody Finanční možnosti ochrany přírody Mgr. Libor Opluštil Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj obcí zkušenosti českých a rakouských

Více

Pokyny pro èinnost spolupracovníkù Kroužkovací stanice. Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák. Národní muzeum Praha

Pokyny pro èinnost spolupracovníkù Kroužkovací stanice. Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák. Národní muzeum Praha Pokyny pro èinnost spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Praha Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák Národní muzeum Praha 2005 OBSAH 1. Kroužkovací stanice... 3 2. Kdo je oprávnìn kroužkovat ptáky...

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více