CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1"

Transkript

1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

2 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové, supi nebo tøeba slavíci? Odpovìï je jednoduchá. Je nepochybnì mnoho ohrožených druhù ptákù. Chøástal polní se však øadí, možná k pøekvapení mnohých, mezi ty nejohroženìjší, nebo alespoò nejzranitelnìjší. Když v roce 1989 tým odborníkù mezinárodní organizace International Council for Bird Preservation (dnešní BirdLife International ) klasifikoval ptaèí druhy podle stupnì jejich ohrožení, dostalo se chøástalu polnímu té pochybné cti být zaøazen mezi 29 evropských druhù považovaných za celosvìtovì ohrožené. To znamená mezi druhy, které jsou ohrožené v rámci celého svého svìtového areálu. Ornitologové po celém svìtì byli vyzváni, aby výzkumu a ochranì tìchto druhù vìnovali maximální pozornost a v mnohých zemích byly sestaveny výzkumné týmy, které pracovaly a pracují na výzkumu i projektech ochrany tìchto druhù. Také Èeská republika se zapojila do tìchto aktivit a v roce 1995 byla pøi Èeské spoleènosti ornitologické založena Pracovní skupina pro výzkum chøástala polního, ve které dnes vedle nìkolika profesionálních zoologù pracuje i nìkolik desítek amatérských ornitologù. Ochrana pøírody, tedy i ochrana ohroženého druhu však není jen záležitostí omezeného okruhu specialistù. Týká se nejen pøírodovìdcù, ale mùže být úspìšná pouze pøi zapojení všech zainteresovaných stran, poèínaje zemìdìlci, vodohospodáøi, ochranáøi a širokou veøejností konèe. Proto jsme pøipravili tuto brožuru, abychom na základì znalosti problematiky spoleèným úsilím pomohli v naší pøírodì i nadále úspìšnì pøežívat druhu, který byl ještì pøed padesáti lety dùvìrnì znám každému zemìdìlci, myslivci i milovníkovi pøírody. 2 ÈSO Brožura Chøástal polní Pomozme mu pøežít vyšla v rámci projektu Kandidáti na oblasti zvláštní ochrany (SPA) a agroenvironmentální programy pro chøástala polního v Èeské republice, který podpoøilo Velvyslanectví Nizozemského království v ÈR. Brochure Corncrake Help it to survive is a result of the project Special Pro candidates and Agri-environmental programmes for Corncrake in the Czech Republic carried out with the support of the Royal Netherlands Embassy in the Czech Republic

3 CHØÁSTAL POLNÍ SE PØEDSTAVUJE Èeské jméno: chøástal polní Vìdecký název: Crex crex (Linné 1758) Systematické zaøazení: tøída - ptáci (Aves), øád - krátkokøídlí (Gruiformes ), èeleï -chøástalovití (Rallidae) Nejbližší pøíbuzní žijící v ÈR: chøástal vodní (Rallus aquaticus), chøástal kropenatý (Porzana porzana), chøástal malý (Porzana parva), chøástal nejmenší (Porzana pusilla) Rozšíøení: od Velké Británie až po Bajkal, jižní hranicí v Evropì je Støedomoøí, severní hranice probíhá jižním Norskem, Švédskem a Finskem zhruba po 62 0 severní šíøky Zimovištì: jihovýchodní Afrika Pøílet do ÈR: konec dubna, kvìten Odlet na zimovištì: srpen - øíjen Hnízdní biotop: pøedevším rùzné typy luk, v menší míøe i polní kultury Potrava: hmyz a rùzní další bezobratlí, zèásti i semena rostlin Hnízdìní: obvykle dvakrát roènì, 7-12 (14) vajec, doba inkubace dní Hnízdní období: konec kvìtna - konec èervence Hnízdní péèe: Snùšku vysedává a o mláïata se stará pouze samice (2-3 týdny). Mláïata jsou vzletná po dnech. Samec po ukonèení snùšky samici opouští. Poèetnost v ÈR: 1999 zhruba volajících samcù. Typické pro chøástala polního je èasto velice výrazné kolísání poèetnosti v jednotlivých letech. Poznávání v terénu: Žije skrytým zpùsobem života ve vysoké bylinné vegetaci. Samice je prakticky nezjistitelná, samec je naopak nápadný svým hlasitým a typickým voláním rrrep - rrrep rrrep - rrrep, kterým se ozývá pøedevším v noci a které je slyšitelné i na vzdálenost nìkolika set metrù. Charakter ohrožení: Úbytek vhodných luk, brzká seè v dobì hnízdìní, celoroèní intenzívní pastva. Ochranný statut: Chránìn podle zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny. Vyhláškou è.395/1992 Sb. je zaøazen mezi zvláštì chránìné druhy živoèichù v kategorii silnì ohrožené druhy. Mezinárodní statut: Zaøazen v pøíloze II Bernské úmluvy, v pøíloze II Bonnské úmluvy a v pøíloze I smìrnice ES o ochranì volnì žijících ptákù. 3

4 4 PROSTØEDÍ Extenzivnì obdìlávaná louka (Dobrá, Šumava) Dlouhodobì neobdìlávaná louka (pøíhranièní území u Èeských Žlebù, Šumava) Výskyt chøástala polního je vázán pøedevším na pøítomnost nejrùznìjších typù luk, øidèeji se vyskytuje v polních kulturách, zejména pak v jetelištích. Volající samci bývají zjiš ováni i v porostech rùzných obilovin nebo øepky, není však zøejmé, zda chøástali v tìchto kulturách i hnízdí. Chøástali polní bývají zjiš ováni i v nejrùznìjších úhorech a ruderálních stanovištích, výjimeènì pak i na rozsáhlých lesních pasekách. Dùležitým faktorem ovlivòujícím vhodnost stanovištì je výška bylinné vegetace, která musí dosahovat alespoò 20 cm, èastìji ale mnohem více. Pouze taková stanovištì poskytují chøástalu polnímu potøebný úkryt a ochranu pøed predátory. Dùležitá je také hustota bylinného porostu. Pøíliš husté a v nadzemní vrstvì špatnì prùchodné porosty bývají chøástaly polními opomíjeny. K optimálním stanovištím patøí kulturní, extenzivnì obdìlávané louky, zejména pak takové, které bývají nepravidelnì seèené, nebo jsou seèené až v pozdních termínech. Takové louky poskytují nejlepší podmínky pro úspìšné hnízdìní. Dùležitým faktorem je pøítomnost mokøin a prameniš. S oblibou jsou vyhledávány prameništní louky s rozptýlenými køovitými vrbami, ze kterých v noci samci s oblibou volají. Takové biotopy dnes nalézáme pøedevším v podhorských polohách, které jsou také centrem výskytu chøástalù polních v Èeské republice. Pøevážná èást populace chøástala polního v ÈR se nalézá na lokalitách v nadmoøské výšce mezi 400 až 800 m, nejníže položenou významnou lokalitou výskytu jsou tzv. Košárské louky v oblasti soutoku øek Moravy a Dyje (150 m n. m.), nejvýše položené lokality se nalézají v Krkonoších a na Šumavì (kolem 1200 m n. m.).

5 Košárské louky (Lanžhot) Snùška chøástala polního je dokonale ukryta pod hustým pøíkrovem vegetace Optimální biotop ve vojenském výcvikovém prostoru K významným stanovištím patøí také rùzná dlouhodobì neobdìlávaná nelesní stanovištì, která nalézáme pøedevším na cvièištích rùzných vojenských výcvikových prostorù. Na tìchto lokalitách bývá zjiš ována nejvyšší populaèní hustota chøástalù polních. Detail snùšky Biotopové preference chøástalù polních na území Èeské republiky (v %) Rùzné typy luk Obilná pole Porosty jetele a vojtìšky Ruderální stanovištì a ostatní 87,8 6,3 4,5 1,4 Preference luèních biotopù podle charakteru vegetace (v %) Pøirozené, kvìtnaté louky Kulturní, hnojené louky Degradované, neobhospodaøované louky 12,3 56,7 31,1 Preference luèních biotopù podle zpùsobu obhospodaøování (v %) Pravidelnì kosené/pasené Nepravidelnì kosené/pasené Nekosené 42,5 27,5 30,0 5

6 ROZŠÍØENÍ A VÝVOJ POPULACE Chøástal polní hnízdí v Evropì zhruba mezi 41 a 62 severní šíøky a na západní Sibiøi až k jezeru Bajkal, pøezimuje v savanách východní a jižní Afriky. V západní a støední Evropì je však dnes jeho rozšíøení jen ostrùvkovité, omezené na zemìdìlsky nejménì produktivní oblasti. Z rozsáhlých území Velké Británie, Francie a dalších zemí západní Evropy chøástal polní zcela vymizel, pøestože ještì v první polovinì 20. století zde byl plošnì rozšíøen. Pøíèinou je zmìna hospodaøení na loukách v prùbìhu dvacátého století, zejména zavedení zemìdìlské mechanizace pro kosení luk, odvodòování a èasnìjší kosení luk. Naproti tomu ve východní Evropì nebyly tyto zmìny díky technologickému zpoždìní, spoleèenským souvislostem i pøírodním podmínkám tak výrazné a všudypøítomné. Poèetnost chøástala polního v Evropì je dnes proto v rùzných oblastech velmi rozdílná. Zatímco ve vìtšinì státù západní Evropy jsou zjiš ovány maximálnì stovky (èasto jen desítky) volajících samcù, ve státech východní Evropy jsou to zpravidla desetitisíce párù. Centrem souèasného rozšíøení chøástala polního v Evropì jsou Polsko, Pobaltské státy, Bìlorusko, Ukrajina a hlavnì Rusko. Ubývání chøástalù polních na Britských ostrovech a ve Francii

7 Velikost a vývoj populací chøástala polního v jednotlivých evropských zemích v období (Tucker a Heath 1994) V èeských zemích byl pùvodnì chøástal polní poèetnìjší v nižších polohách, kde obýval pøedevším vlhèí louky, jetelištì, ale i obilná pole. Kolem poloviny 20. století však zaèal velmi rychle mizet z nížin a pahorkatin èeského a moravského vnitrozemí a tìžištì jeho výskytu se pøesunulo do vyšších poloh v pøíhranièních oblastech, kde byla intenzita zemìdìlského hospodaøení pøece jen nižší. V prùbìhu 70. a 80. let však proniklo velkoplošné odvodòování a rekultivace zemìdìlských pùd i do mnoha horských oblastí, takže vhodné hnízdní biotopy pro chøástaly rychle mizely i zde. Nepøekvapuje proto, že ve druhé polovinì 80. let byla poèetnost chøástala polního v Èeské republice odhadnuta na pouhých volajících samcù. Aktuální stav populace chøástala polního v nìkterých evropských státech (páry) Bìlorusko Èeská rep Estonsko Francie Irsko Litva Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Polsko Rakousko Rusko Slovensko Ukrajina Velká Británie

8 Louky v nivì øeky Narew (Polsko) jsou na chøástaly polní velice bohaté. Úspìšnost hnízdìní je zde však v dùsledku intezivního obhospodaøování velice nízká V prùbìhu 90. let nastaly nìkteré zmìny zemìdìlského hospodaøení, které byly z hlediska chøástala polního pøíznivé. Pozemky ve vyšších nadmoøských výškách, které byly v pøedchozích desetiletích nevhodnì pøevedeny na ornou pùdu, byly opìt zatravnìny a jsou obdìlávány jako louky nebo pastviny. Èást pozemkù pøestala být úplnì obdìlávána, vzniklé úhory a lada se staly alespoò pøechodnì hnízdišti chøástalù. Výsledkem tìchto zmìn je vzestup poèetnosti chøástalù polních v 90. letech asi na volajících samcù. Centry výskytu jsou Šumava a Novohradské hory vèetnì jejich podhùøí, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty a všechny vojenské výcvikové prostory. V 90. letech bylo v pravidelnì sledovaných oblastech zjiš ováno kolísání poèetnosti v závislosti na prùbìhu poèasí v daném roce. Ve vlhèích letech se chøástali objevují èastìji i v nižších polohách v èeském a moravském vnitrozemí, zatímco v suchých sezónách se zvyšuje jejich poèetnost v pohranièních horách (napø. na Šumavì) a ve vnitrozemí se prakticky neobjevují. Rozšíøení a poèetnost chøástala polního v Èeské republice v síti ètvrcených základních ètvercù sítì pro mapování živoèichù v letech l 1 samec l 2-4 samci l 5-9 samcù l 10 samcù 8

9 VÝZKUM K soustavnému sledování a studiu populace chøástala polního došlo v Èeské republice až se založením Pracovní skupiny pro výzkum chøástala polního pøi Èeské spoleènosti ornitologické v roce Hlavními cíli výzkumu chøástala polního v ÈR jsou: l Dlouhodobý monitoring vývoje celostátní populace l Studium nárokù chøástalù polních na prostøedí l Analýza hnízdních biotopù a zpùsobu jejich zemìdìlského obhospodaøování l Výzkum biologie chøástala polního zejména kroužkováním a telemetrickým sledováním l Vypracovávat a realizovat opatøení na ochranu druhu Odchyt chøástalù polních je velice nároèný. Probíhá v noci a volající samci jsou lákáni ke kroužkovateli pomocí nahrávky hlasu jiného samce a poté odchyceni do sítì. Zkušení praktici dokáží chytit agresivního samce i do ruky. Ve dne je možné odchytit chøástala polního i do tenátek K moderním metodám výzkumu patøí sledování ptákù pomocí miniaturních vysílaèek (telemetrie) Na základì dosavadního výzkumu mohly být vymezeny nejvýznamnìjší oblasti výskytu, ekologické nároky a formulovány zásady vedoucí k zabezpeèení trvalé existence populací chøástala polního. S výsledky tohoto výzkumu se seznamujete i v této brožuø e. Pøi výzkumu biologie chøástala polního bylo nejvýznamnìjších výsledkù dosaženo kroužkováním samcù. Zjistilo se napøíklad, že samci jsou na lokalitách výskytu znaènì nestálí (nevytváøejí trvalý pár se samicí) a v prùbìhu hnízdního období pøeletují z lokality na lokalitu, èasto napøíè celou republikou (Krkonoše Šumava, Berounsko Šumpersko), ale i do zahranièí (Šumava Švýcarsko), nebo naopak (Rakousko Šumava). Jen minimální poèet samcù, zjištìných na lokalitách v kvìtnu, zde zùstává až do konce hnízdní sezóny v èervenci, naopak noví pøiletují, vìtšinou však nevíme odkud. Také návratnost samcù na lokality kroužkování v následujících letech je velice malá a objevují se zde stále noví jedinci. A jak se chovají samice, zatím mnoho nevíme. K rozluštìní mnoha záhad ze života chøástalù polních bude zapotøebí ještì mnoho práce a spolupráce odborníkù z celé Evropy. Badatelé, studující chøástala polního, se sdružují pod hlavièkou mezinárodní instituce BirdLife International. Jedním z jejich nejvýznamnìjších výstupù bylo vypracování evropské strategie ochrany chøástala polního, tzv. Corncrake Action Plan, na jehož vypracování se podíleli i èeští ornitologové. 9

10 OHROŽENÍ Nejvìtší ohrožení pro chøástaly polní vyplývá ze souèasných zpùsobù zemìdìlského hospodaøení, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk. Protože chøástali hnízdí pomìrnì pozdì, nejsou schopni vèas vyvést mláïata na loukách, které jsou sklízeny v bìžném termínu senoseèe koncem kvìtna a v èervnu. V té dobì mají ještì hnízda s vejci nebo malá mláïata. Bìhem skliznì luk jsou nièena hnízda s vejci (èasto i s inkubujícími samicemi). Pokud jsou louky koseny od okrajù smìrem ke støedu, samice s malými mláïaty mají tendenci se ukrýt v posledních zbytcích nepokoseného porostu, protože se obávají pøebìhnout pøes pokosené plochy. Celé rodiny chøástalù tak padnou za obì sekaèkám pøi dokonèování skliznì. Také pastva dobytka v hnízdní dobì zpùsobuje rychlé opuštìní lokality chøástaly, protože pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvinì likviduje nezbytný vegetaèní kryt pro chøástaly. Kromì toho se dobytek na pastvinì èasto soustøeïuje na prameništích, ve vlhkých èástech pastvin u potokù apod. Vegetace, èasto sama o sobì cenná, je pak na tìchto místech zcela rozdupána a tato chøástaly preferovaná stanovištì jsou znièena. Pøi seèení trávy od okrajù pozemkù k jejich støedùm zahyne mnoho chøástalù Znièené hnízdo chøástala polního Jedna z obìtí sekaèek 10

11 Zavedení trvalé pastvy vede k úplnému vymizení chøástalù polních (Pìkná, Šumava) Urèité nebezpeèí pøedstavují pro hnízdící chøástaly také šelmy a draví ptáci. V našich podmínkách to mùže být pøedevším liška, puštík a v blízkosti lidských sídel i koèka domácí. Zdá se však, že tento ohrožující faktor není na našich hnízdištích pøíliš významný žádný z ptákù oznaèených vysílaèkami nebyl uloven šelmou nebo dravcem. Dobytkem zdupané plochy v prameništích 11

12 OCHRANA Chřástal polní je chráněným druhem podle zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v kategorii silně ohrožených. Chráněn je i několika mezinárodními dohodami. Pasivní ochrana druhu před zabíjením nebo zraňováním však sama o sobě nestačí, pokud jsou zároveň ničeny hnízdní biotopy a úspěšné rozmnožování je znemožněno. Rozhodující je proto vytvoření nebo udržení příznivých podmínek pro úspěšné roz množování v místech hnízdění. Nejpodstatnější opatření pro ochranu hnízdících chřá stalů polních spočívají v úpravě režimu zemědělského hospodaření na hnízdištích. Nejjednodušší je změna způsobu kosení louky tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních ještě nepokosených lučních porostů. Předpokládá to samozřejmě, že louky v celé lokalitě nejsou koseny naráz, nebo že v okolí kose ných luk jsou neobdělávané travinobylinné porosty, které potom slouží jako refugia pro chřástalí rodinky, uniknuvší při vhod ném způsobu seče. Nejlepší podmínky pro Malá mláďata chřástala polního jsou celá černá tento způsob ochrany jsou v pestré pod horské a horské krajině, kde se kosené louky střídají s rozsáhlejšími nekosenými plochami na mokřinách, podél potoků, s rozptýlenými ploškami stromů a křovin, odvodňovacími strouhami a dalšími krajinnými strukturami, které neumožňují naráz pokosit velké plochy. Chøástalí rok Přílet z Afriky. duben 12 Samci začínají volat. květen První hnízdění. Samice sedí na vejcích sama. Samice vodí mláďata asi 2 3 týdny. červen Samci stále volají. Většina samic hnízdí podruhé. Volání samců končí. červenec Dospělí ptáci pelichají a dva týdny nejsou schopni letu. srpen Odlet do Afriky. září

13 Pøi seèení trávy jsou nièena hnízda a zabíjena nevzletná mláïata. Toto nebezpeèí lze omezit posunem seèení do doby, kdy se z vìtšiny snùšek již mláïata vylíhla a jsou dostateènì velká, aby mohla uniknout pøed sekaèkou. Pøi kosení od okrajù pozemku k jeho støedu uhyne až 60 % pøítomných kuøat chøástalù, zatímco kosení od støedu k okrajùm vytlaèuje chøástaly do bezpeèí a sníží úhyny nejménì o dvì tøetiny. Pokud se hnízdištì chøástalù nacházejí v rozsáhlých monotónních luèních komplexech (øádovì stovky hektarù), je vhodné ponechat èást luk s nejvyšší hustotou chøástalù nepokosenou alespoò do konce èervence (lépe ještì déle) jako refugium pro pøežití a úspìšné vyhnízdìní alespoò èásti populace. Finanèní ztráty vzniklé odložením seèe na cenných lokalitách je možné kompenzovat z dotaèního programu Ministerstva životního prostøedí Péèe o krajinu. Pro obdìlávání mnohých luk v podhorských a horských oblastech jsou poskytovány dotace Ministerstva zemìdìlství na podporu krajinotvorných funkcí zemìdìlství. Výskyt chøástala polního na tìchto plochách by mìl být brán v úvahu pøi stanovení termínu seèe a dalších zpùsobù hospodaøení, jinými slovy je potøebná koordinace mezi orgány resortu zemìdìlství a orgány ochrany pøírody. Mláïata chøástala polního jsou schopná letu až po dosažení vìku jednoho mìsíce Pøi seèení trávy mohou chøástalové nalézt doèasný úkryt v neposeèených pruzích kolem plotù 13

14 LITERATURA BÜRGER P., PYKAL J. a HORA J., 1998: Rozšíøení, poèetnost, a výsledky kroužkování chøástala polního (Crex crex) v Èeské republice v letech Sylvia 34 (1): HEREDIA B., ROSE L. a PAINTER M., eds., 1996: Globally threatened birds in Europe: action plans. Council of Europe, Strasbourg, str HUDEC K. a ÈERNÝ W., eds., 1977: Fauna ÈSSR, Ptáci Aves. Díl II. Academia, Praha, str Š ASTNÝ K., BEJÈEK V. a HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíøení ptákù v Èeské republice Nakladatelství a vydavatelství H & H Jinoèany, str TUCKER, G. M. a HEATH, M. F., 1994: Birds in Europe: their conservation status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 3), str DIE VOGELWELT 118 (1997), è. 3 4: Speciální èíslo vìnované výsledkùm výzkumu chøástala polního v Evropì a jeho ochranì. AULA Verlag, Wiesbaden, 256 stran. KONTAKTY Èeská spoleènost ornitologická, Hornomìcholupská 34, Praha 10-Hostivaø tel./fax , RNDr. Petr Bürger, Jihoèeské muzeum, Dukelská 1, Èeské Budìjovice tel , RNDr. Jan Hora, viz Èeská spoleènost ornitologická RNDr. Jiøí Pykal, Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, nám. Pøemysla Otakara II. è. 34, Èeské Budìjovice, tel , Stránka BirdLife International Corncrake Conservation Team: 14

15 Èeská spoleènost ornitologická (ÈSO) je dobrovolné zájmové sdružení profesionálù i amatérù zabývajících se výzkumem a ochranou ptákù, zájemcù o pozorování ptákù a milovníkù pøírody. Je partnerem mezinárodní organizace BirdLife International. ÈSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptákù a jejich prostøedí. Nìkterým druhùm èi skupinám druhù se vìnují specializované pracovní skupiny. ÈSO se aktivnì zapojuje do pøípravy èi novelizace zákonù a vyhlášek, je úèastníkem správních øízení, vykonává poradenskou èinnost, navrhuje vyhlašování chránìných území, je zastoupena ve výborech pro mezinárodní úmluvy v ochranì pøírody a podílí se na pøípravì vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Ekologická výchova a popularizace ochrany ptactva se provádí pøedevším vyhlašováním akcí pro veøejnost. K populárním akcím patøí zejména Vítání ptaèího zpìvu, Svìtové èi Evropské festivaly ptactva a jednoduché odborné akce, vìnované všeobecnì známým druhùm. ÈSO vydává odborné èasopisy Sylvia a Buteo, interní Zprávy ÈSO, zpravodaj Ptaèí svìt, brožuru Pták roku a další odborné, nauèné a popularizaèní tiskoviny. Každý èlen ÈSO si mùže vybrat z bohatého programu podle svých znalostí, schopností a èasových možností. K dispozici je knihovna, lze navštìvovat terénní stanice, úèastnit se exkurzí, pøednášek, konferencí a semináøù a stát se èlenem nìkteré ze šesti regionálních poboèek ÈSO. CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít Èeská spoleènost ornitologická, 2001 Autoøi textu: P. Bürger, J. Pykal, J. Hora Autoøi fotografií: P. Bürger (všechny snímky vyjma následujících), A. Limbrunner (str. 12), N. Schäffer (str. 8 a str. 13 vlevo), G. Tyler (str. 10, vlevo a vpravo dole) Pérovky: J. Moravec (str. 12 a 13), J. Varela (str. 7) Pøíprava pro tisk: M. Torn, J. Hora Tisk: JAVA Tøeboò l Náklad: 3000 výtiskù BirdLife International je celosvìtové sdružení národních organizací zabývajících se ochranou ptákù a pøírody. Pùsobí ve více než stovce zemí. Jeho cílem je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptaèího druhu na Zemi, snížit poèet ohrožených druhù ptákù a chránit území a stanovištì, která jsou pro ptáky životnì dùležitá. Vyzdvihuje kulturní hodnotu ptákù a ukazuje možnosti harmonického soužití lidí a ptactva, což výstižnì vystihuje motto jeho programu Together for birds and people, volnì pøeložené Chraòme ptactvo, pomozme lidem. Od roku 1800 vymizelo z naší planety nejménì 74 ptaèích druhù a dalších 1200 druhù je vážnì ohroženo vyhynutím v následujících 100 letech. Proto se BirdLife zamìøuje na urèování, monitorování a ochranu celosvìtovì nejohroženìjších ptaèích druhù a klíèových míst a stanoviš. BirdLife se také soustøeïuje na prosazování opatøení na ochranu druhù, území a prostøedí do mezinárodních i národních právních norem, na ovlivòování strategií využívání krajiny, regionálního rozvoje a dopravní politiky a na využívání mezinárodního práva a dohod. Velkou pozornost vìnuje BirdLife svému rozvoji i rozvoji jednotlivých partnerù. Velký dùraz je kladen na vzájemnou spolupráci a výmìnu zkušeností. Velice pestrá je výchovná a popularizaèní èinnost. Stále více partnerù BirdLife International má ve vlastnictví nebo v pronájmu rezervace, které se využívají k této èinnosti. Velké oblibì u veøejnosti se tìší Svìtový èi Evropský festival ptactva i øada dalších akcí. 15

16 16

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel Život s medvìdy Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel v Beskydech. Èeská republika se tak stala další evropskou zemí, kde má tato nejvìtší evropská šelma svùj domov. Tato publikace vám pøiblíží život

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Jak je to s geologickým dedictvím? Kunky. EVL Dolní Marklovice. Využití lesnické typologie

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Jak je to s geologickým dedictvím? Kunky. EVL Dolní Marklovice. Využití lesnické typologie ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Dolní Marklovice Jak je to s geologickým dedictvím? Kunky Využití lesnické typologie 1/2013 Foto: P.Birklen Milí ètenáøi, letošní povodnì jsou naštìstí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna. Zvíøata. Èeskosaského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna. Zvíøata. Èeskosaského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna Zvíøata Èeskosaského Švýcarska Úvod Romantická krajina Èeskosaského Švýcarska / 1 Úvodní slovo Romantická pískovcová krajina Èeskosaského Švýcarska je nejenom lákavým

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

A F C O N H O L D I N G S G R O U P

A F C O N H O L D I N G S G R O U P A F C O N H O L D I N G S G R O U P www.afcon-ind.co.il AFCON HOLDINGS GROUP (AHG) je jedním z pøedních izraelských prùmyslových holdingù se širokým portfoliem èinností. Skupina se zabývá vývojem a instalací

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Rostliny. ve svitu evropských hvìzd. Rostliny soustavy NATURA 2000 v Èeské republice

Rostliny. ve svitu evropských hvìzd. Rostliny soustavy NATURA 2000 v Èeské republice Rostliny ve svitu evropských hvìzd Rostliny soustavy NATURA 000 v Èeské republice Autoøi dìkují všem, kteøí jim byli nápomocni pøi pøípravì publikace radou èi terénním doprovodem. Publikaci vìnujeme všem

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let PANURUS, 15 (26): 31-39 31 Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù 29.3.2007 BØEST, motorest s parkovištìm leží na silnici è. 55, Pøerov-Hulín

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více