Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem"

Transkript

1 V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce 117 3

2 Vrtání hlubok ch dìr vysok úbìr kovu s vysokou pøesností Pro bezproblémovou produkci zkuste první vrták pro hluboké díry urèen pro ejektorové/sts systémy, s nastaviteln mi VBD a pevn mi kapsami pro VBD. Vrtání hlubok ch dìr je obrábìní dìr s relativnì vysok m pomìrem hloubky k prùmìru. Zatímco pøi bìωn ch postupech vrtání dìr je jen zøídka pøekroèena hloubka odpovídající pìtinásobku prùmìru, pøi vrtání hlubok ch dìr se mùωe jednat o pomìr 150:1, a kaωdá díra s hloubkou pøekraèující desetinásobem prùmìru musí b t rozhodnì povaωována za hlubokou a vyωaduje specializovanou techniku vrtání. Dìlové vrtání dokáωe obrábìt menπí díry neω systém Single Tube System (STS), ale STS je mnohem produktivnìjπí (4 6 krát) a pokud je to moωné, vωdy musí b t první volbou. Ejektorov systém je alternativou k STS v pøípadech, kdy se vrtají menπí v robní série a není k dispozici specializovan stroj. Vrtání hlubok ch dìr lze provádìt rùzn mi zpùsoby: s rotujícím obrobkem, s rotujícím nástrojem nebo s rotujícím obrobkem i rotujícím nástrojem. Nejobvyklejπí je ale rotující obrobek s tím, Ωe nástroj pøidává lineární posuv. Nezávisle na zpùsobu vrtání vωdy zùstávají v platnosti základní principy vrtání a stále je zásadnì dùleωitá správná volba øezn ch rychlostí a posuvù. Úspìπné utváøení tøísky a odvádìní tøísek od bøitu bez poπkození nástroje i obrobku jsou zásadnì dùleωité. 4

3 Rùzné systémy vrtání hlubok ch dìr Pøi vrtání hlubok ch dìr jsou tøísky z otvoru odvádìny kombinací vhodné konstrukce nástroje a tlaku øezné kapaliny. BìΩnì se vyuωívají tøi systémy Vπechny tøi systémy dokáωí obrábìt díry s dokonalou jakostí povrchu, úzk mi tolerancemi a souosostí. Ejektorov systém Je podobn STS systému, jen s tím, Ωe vrták je spojen s vnitøní i vnìjπí trubkou. Øezná kapalina je èerpána do vrtáku prostorem mezi dvìma trubkami, tj. kompletnì v tìle vrtáku, ne zvnìjπku, a tøísky jsou odvádìny vnitøní trubkou, tj. také tìlem vrtáku. Tento uzavøen systém vystaèí s niωπím tlakem kapaliny neω systém STS a obvykle jej lze instalovat do bìωn ch obrábìcích strojù bez vìtπích zásahù do konstrukce. Systém s jednou trubkou neboli STS Vysokotlaká èerpadla dodávají øeznou kapalinu prostorem mimo trubku vrtáku, tj. mezi vrtákem a obrábìnou dírou. Stopka vrtáku je dutá a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky do vrtáku πtìrbinami v øezné hlavì, a ven ze stroje dutou stopkou vrtáku. Díky vysokému tlaku øezné kapaliny je STS systém spolehlivìjπí neω ejektorov, zejména pøi obrábìní materiálù s obtíωn m utváøením tøísky, napø. nízkouhlíkov ch a korozivzdorn ch ocelí. STS systém je vωdy první volbou pøi velk ch v robních sériích. Systém dìlov ch vrtákù Dìlov vrták má dutou stopku a øezná kapalina je èerpána jeho osou k øezu a vytlaèována otvory v øezné hlavì. Stopka vrtáku má zvenku dráωku s profilem V nebo bìωnou dráωku, a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky touto dráωkou ven z díry. Dìlov vrták lze pouωít v bìωném obrábìcím centru, ale musí b t zajiπtìn vysok tlak øezné kapaliny. Více informací o tìchto systémech viz Aplikaèní pøíruèka strana

4 Jsme odhodlání pokr t vaπe potøeby Náπ technick personál vám pomùωe dosáhnout ve vaπich aplikacích vaπich cílù. Dodáváme kvalitní v robky vhodné pro vaπe podnikání. Pøidejte k tomu technick servis, dodávky a komerèní servis. Spoleènì mùωeme zlepπit vaπi konkurenceschopnost. Pøístupem spolupracujícího partnera pøispíváme ke zlepπení vaπí produktivity, ekonomiky v roby a vyuωití obrábìcích strojù. Sandvik Coromant si je vìdom i rostoucích obav o Ωivotní prostøedí a nabízí sluωbu odbìru pouωit ch karbidov ch bøitov ch destièek, které jsou rozloωeny na pùvodní suroviny ekologicky nejπetrnìjπím zpùsobem. 6

5 Obsah VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Volba nástroje Upnutí nástroje - vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry Hlava pro vrtání CoroDrill T-Max vrták V roba vrtn ch trubek na objednávku zákazníka V poèet speciálních délek trubek Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-Max F a MontáΩní díly pro rotaèní a nerotaèní spojky Rotaèní spojky (konektory) Nerotaèní spojky Spojky montované na vrták nerotaèní Vrtné trubky vhodné pro spojky montované na vrták Upravená spojka Varilock pro automatickou v mìnu nástroje Tlumièe vibrací Adaptéry pro pøechod z vnìjπího na vnitøní trubkov závit Nastavení prùmìru hlav T-Max Bøitové destièky Øezné podmínky a diagramy Náhradní díly Aplikaèní prùvodce Øeπení problémù Pøevodní tabulka materiálov ch skupin Upínání VBD Bezpeènostní informace

6 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Údaje a aplikace Ejector Ejector Ejector Hlavy pro vrtání do plna Hlavy pro vrtání na jádro Hlavy pro vrtání s pøedvrtanou dírou Vrtáky pro dìlové vrtání Vrtání pevn m vrtákem Vrtání pevn m vrtákem Vrtání s pøedvrtanou dírou F l 4 D c Prùmìr vrtáku, D c Hloubka díry, l 4 18,40 65, D c 25,00 65, D c 63, D c 20,00 124,99 65,00 75, D c 100 D c 100 D c Strana Jakost povrchu Ra 2 µm 2 µm 3 µm 1 µm 3 µm 3 µm Tolerance díry IT9 IT10 IT10 IT9 10 IT10 IT10 Stroj Stroje DND NC stroje Soustruhy Vìtπina bìωn ch strojù Obrábìcí centra Speciální stroje pro dìlové vrtání Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Materiál obrobku Ocel P Korozivzdorná ocel M Litina K Hliníkové slitiny N árovzdorné slitiny S Nástroj Vnitøní pøívod chladící kapaliny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Typ bøitové destièky 800-XX T3 08M 800-XX T3 08H TPMT/R424.9 TPMX/TPUN R424.31F/ SNMG/SNMM TPMX/TPUN SNMG/SNMM TPMT/R424.9 Øezné podmínky Viz strany Dobré = = Vyhovující 8

7 Hlava pro vrtání Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR 4-6krát rychlejπí neω vrtání dìlov m vrtákem První volba pro rozmezí prùmìrù 18,40-24,99 nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00 pøi vysok ch poωadavcích na toleranci prùmìru Nízké investièní náklady pro malosériovou v robu Standardní program CoroDrill Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00 NejniΩπí náklady na jednu díru Stál v kon v πirokém aplikaèním rozmezí Standardní program Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií T-MAX vrták Volba pro vìtπí prùmìry od 63,50 MoΩnosti nastavení prùmìru Dobrá pøímost díry v dlouh ch obrobcích Standardní program skladem ˇiroká nabídka provedení na míru a konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení T-MAX F hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Pøi vysok ch nárocích na pøesnost, produktivitu a pruωnost Konstrukce s jednou VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD Standardní souèásti skladem T-MAX hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Pøi vysok ch nárocích na produktivitu a pruωnost Konstrukce s jednou VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD Standardní souèásti skladem T-MAX hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Konstrukce s více VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení Standardní souèásti skladem 9

8 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Upnutí nástroje vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry Rozsah prùmìrù, Vrtné hlavy Vrtné trubky Tlumièe vibrací (volitelné) Vrtání pevn m vrtákem Tvrdì pájená vrtná hlava Strana 14 18,40 65,00 25,00 65,00 CoroDrill hlava vrtáku s nastaviteln mi VBD Strana 18 Vnìjπí trubka Strana 15/19 Vnitøní trubka Strana 15/19 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 T-Max nastavitelná hlava vrtáku Strana 22 Vnìjπí trubka Strana 23 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 63,50 183,90 Vnitøní trubka Rozsah trubek 13 Strana 23 Vrtání s pøedvrtanou dírou T-Max osazená jednou VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr F Strana 28/30 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 23 20,00 124,99 T-Max osazená jednou VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr Strana 32 Vnìjπí trubka Strana 29/31/33 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 65,00 183,90 >75,00 T-Max osazená více VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr Strana 71 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 29/31 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 31/33 Vhodné pro rozsah Vnìjπí trubka 424.9S- Tlumiè vibrací 342- Nerotaèní prùmìrù vrtákù Rozsah trubek Strana 76 65,00 183,90 Strana 38 MontáΩ na trubku vrtáku 424.9S/ Strana 38 10

9 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Kleπtina/ spojovací pouzdro Tìsnící pouzdro O-krouΩek Konektory Rotaèní Typ montáωe Varilock pøizpùsoben ruèní v mìna nástroje Strana 36 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Varilock pøizpùsoben automatická v mìna nástroje Strana 39 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 S kuωelem Morse Strana 36 KuΩel Morse KuΩel ISO Strana 36 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 KuΩel ISO Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 MontáΩ na pøírubu Strana 36 Pøírubové provedení Nerotaèní Válcová Strana 37 Válcová 11

10 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Hlava pro vrtání Pùvodní pøesn vrták Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 Snadno pouωiteln Bez nutnosti pøednastavování Bez nutnost vyuωívání nástrojárny Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Prùmìr zadan zákazníkem Doèista obrouπen s krokem 0,01 Spolehliv v kon Robustní konstrukce pro vysoké posuvy Sintrované geometrie VBD zajiπ ují stál bezproblémov odvod tøísky ve vìtπinì materiálù ˇiroká aplikaèní oblast Optimalizované kombinace tøídy a geometrie pro vìtπinu materiálù obrobku 12

11 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava pro vrtání aω 6 krát rychlejπí neω dìlové vrtání První volba pro rozmezí prùmìrù. 18,40 24,99 nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 pøi velk ch poωadavcích na toleranci prùmìru. Nízké investièní náklady pro malosériovou v robu Standardní program Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Lze ekonomicky a snadno nasadit u vodorovn ch vyvrtávacích strojù - NC soustruhù - Obrábìcích center V robních linek Snadno obrobitelné obrobky materiály Typické souèásti prùmyslové obory V roba automobilù/nákladních vozù Nápravy, pístní èepy Blok motoru (diesel) Hydraulick válec Øídící tyèe Obor zpracování Olejové kanálky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/olej v blocích motoru Obecné technické dílny M/C aplikace Smíπená v roba malé série Vøeteno stroje Prùmìr vrtáku, D c : 39,10 Hloubka vrtání, l 4 : 457 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 50,00 Hloubka vrtání, l 4 : 2000 Pevná náprava Prùmìr vrtáku, D c : 24,00 Hloubka vrtání, l 4 : 1360 Válec Prùmìr vrtáku, D c : 32,00 (x 26) Hloubka vrtání, l 4 :

12 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program hlav ejektorov ch vrtákù hlava s obrouπen mi pájen mi VBD pro vrtání do plna Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 Rozsah prùmìrù: 18,40 65,00 Hloubka díry v horizontálním smìru: 100 prùmìr Hloubka díry ve vertikálním smìru: 50 prùmìr Tolerance díry: IT 9 Jakost povrchu: R a 2 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 1 l 2 dm m D c Hlavy vrtáku se dodávají se standardním utvaøeèem tøísek, povrch je brouπen na poωadovan prùmìr podle tolerance ISO h6. Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód, hlava vrtáku P M K N S Utvaøeè tøísek (w) Jakost Coromant kombinace (zz) 1) Rozmìry, Tolerance, l 2 = ± 1,0 l 1 = ± 1,0 dm m = h dm m l 2 l 1 dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku 18,40 19, w Dxx.xx zz 16 50,0 47,1 19,21 20,00 002w Dxx.xx zz 16 50,0 47,0 20,01 20, w Dxx.xx zz ,9 20,91 21,80 012w Dxx.xx zz 18 56,0 52,7 21,81 22, w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,8 22,91 24,10 022w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,6 24,11 25, w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 25,21 26,40 032w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 26,41 27, w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 27,51 28,70 042w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 28,71 29, w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,5 29,81 31,00 052w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,3 31,01 32, w Dxx.xx zz 28 63,5 59,4 32,11 33,30 062w Dxx.xx zz 28 63,5 59,1 33,31 34, w Dxx.xx zz 30 70,5 66,0 34,81 36,20 072w Dxx.xx zz 30 70,5 65,9 36,21 37, w Dxx.xx zz 33 73,5 68,7 37,31 38,40 082w Dxx.xx zz 33 73,5 68,5 38,41 39,60 083w Dxx.xx zz 33 73,5 68,3 39,61 40, w Dxx.xx zz 36 73,5 68,2 40,61 41,80 092w Dxx.xx zz 36 73,5 68,0 41,81 43,00 093w Dxx.xx zz 36 73,5 67,8 43,01 44, w Dxx.xx zz 39 75,0 69,5 44,31 45,60 102w Dxx.xx zz 39 75,0 69,3 45,61 47,00 103w Dxx.xx zz 39 75,0 69,1 47,01 48, w Dxx.xx zz 43 79,0 72,8 48,51 50,10 112w Dxx.xx zz 43 79,0 72,7 50,11 51,70 113w Dxx.xx zz 43 79,0 72,5 51,71 53, w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 53,21 54,70 122w Dxx.xx zz 47 82,0 75,5 54,71 56,20 123w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 56,21 58, w Dxx.xx zz 51 84,0 77,2 58,41 60,60 132w Dxx.xx zz 51 84,0 76,6 60,61 62,80 133w Dxx.xx zz 51 84,0 76,8 62,81 65,00 134w Dxx.xx zz 51 84,0 76,5 1) Vrtáky s jin mi kombinacemi jakostí SK se dodávají na objednávku. = První volba Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu èíslo utvaøeèe tøísek (w), prùmìr vrtáku (xx.xx) a kombinaci jakostí (zz). Pøíklad objednávky: 2 ks D*18,40* 70 BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu viz strana

13 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka Vnitøní trubka Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 2 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 21 D c dm m dm t D 21 l D 22 D 23 18,40 19, , ,21 20,00 20,01 20, , ,91 21,80 21,81 22, ,5 19, ,91 24,10 24,11 25, , ,21 26,40 26,41 27, , ,51 28,70 28,71 29, , ,81 31,00 31,01 32, , ,11 33,30 33,31 34, ,81 36,20 36,21 37, , ,31 38,40 38,41 39,60 39,61 40, ,61 41,80 41,81 43,00 43,01 44, , ,31 45,60 45,61 47,00 47,01 48, , ,51 50,10 50,11 51,70 51,71 53, ,21 54,70 54,71 56,20 56,21 58, , ,41 60,60 60,61 62,80 62,81 65,00 1) Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430 nasazované na hlavu vrtáku D c = 18,40 : 1 ks a 1 ks POZOR! Vnitøní trubka musí b t objednána o 30 delπí neω vnìjπí trubka. Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

14 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém CoroDrill Vrták pro produktivitu Rozsah prùmìrù 25,00 65,00 Jedineèná konstrukce vodítek VBD Úspora s nastaviteln mi VBD dvì vodítka v jedné hlavì Snadná identifikace Vyππí øezná rychlost produktivita Laserové vyznaèení kódu, Vynikající kvalita povrchu rozmìrù a øady trubek Zlepπen pøívod øezné kapaliny Spolehliv v kon Robustní konstrukce vysok posuv na otáèku produktivita Tìlo vrtáku odolné proti otìru vyrobené z kalené oceli Prùmìr zadan zákazníkem Malé tolerance Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Snadné pouωívání a manipulace Pevná lùωka VBD. Bez nutnosti pøednastavování není nutná nástrojárna Nìkolik málo náhradních dílù nízké náklady na skladování Urychlovaè øezné kapaliny Patentovaná konstrukce Zajiπ uje vynikající odvod tøísky Bez zasekávání tøísek bez prostojù Patentovaná konstrukce. Produktivita v πiroké aplikaèní oblasti Moderní tøídy a geometrie pokr vají vìtπinu materiálù obrobku Nìkolik rozmìrù VBD a vodítek pokr vá celé rozmezí prùmìrù Vynikající utváøení tøísky pøi velk ch i mal ch posuvech 16

15 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR CoroDrill Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 NejniΩπí náklady na jednu díru Stál v kon v πiroké aplikaèní oblasti Standardní program Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Lze ekonomicky a snadno nasadit u vodorovn ch vyvrtávacích strojù NC soustruhù Obrábìcí centra s vodorovn m vøetenem V robní linky Snadno obrobitelné materiály Typické souèásti prùmyslové obory Automobilov prùmysl Nápravy, pístní èepy Blok motoru (diesel) Hydraulick válec Øídící tyèe Obor zpracování Olejové kanálky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/olej v blocích motoru Obecné technické dílny M/C aplikace Smíπená v roba malé série ˇkrtící klapka Prùmìr vrtáku, D c : 30,50 Hloubka vrtání, l 4 : 410 Klikov høídel Prùmìr vrtáku, D c : 35,00 Hloubka díry, l 4 : 400 Tìlo ventilu Prùmìr vrtáku, D c : 39,50 (x4) Hloubka díry, l 4 : 415 Hydraulick válec Prùmìr vrtáku, D c : 60,00 Hloubka díry, l 4 :

16 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program ejektorov ch vrtákù CoroDrill hlavy vrtákù pro vrtání do plna Konstrukce s nastaviteln mi VBD Rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 dm m D c ( h10) Rozsah prùmìrù: 25,00 65,00 Hloubka díry: 100 prùmìr Tolerance díry: IT 10 Jakost povrchu: R a 2 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 2 Pozor! Vrták má v robní mínus toleranci, takωe nepøekroèí prùmìr pouzdra vrtáku, viz strana 134. dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód, úplná hlava vrtáku dm m l 2 25,00 26, Dxx.xx M-C-G M-I-G H-P-G A 2 26,41 28, Dxx.xx 23, M-C-G M-I-G H-P-G A 2 28,71 31, M05Dxx.xx 25, T3 08M-C-G M-I-G H-P-G A 2 31,01 33, Dxx.xx 28,0 80, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 33,31 36, Dxx.xx 30,0 90, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) 36,21 39, Dxx.xx 33,0 90, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08H-P-G 1) 39,61 43, Dxx.xx 36,0 95, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 43,01 47, Dxx.xx 39,0 100, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 47,01 51, Dxx.xx 43,0 110, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08M-C-G 1) T3 08H-P-G 1) 51,71 56, Dxx.xx 47,0 115, T3 08M-C-G T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A 1) T3 08M-I-G 1) A 1) 2 56,21 65, Dxx.xx 51,0 125, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) 1) Kombinace rozmìrù VBD a vodítek pro pøísluπn prùmìr vrtáku viz tabulka. Rozmìry, Bøitové destièky Støedové Mezilehlé Obvodové Vodítka Vodítko Poè. Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu prùmìr vrtáku (xx.xx). Pøíklad objednávky, úplná hlava vrtáku: 2 ks D*25.00* Rozmezí prùmìrù vrtáku rozmìr VBD a vodítka VBD (Objednávají se zvláπ ) Mezilehlé a obvodové VBD jsou k dispozici i v geometrii -L (pro materiály s dlouhou tøískou), viz strana 81. Vodítka (Objednávají se zvláπ ) Rozsah prùmìrù, Støedové 25,00 28, M-C-G 25,00 31, M-I-G 25,00 31, H-P-G 25,00 31, A 28,71 33, T3 08M-C-G 31,01 34, T3 08M-I-G 31,01 38, T3 08H-P-G 31,01 39, A 34,00 43, T3 08M-C-G 35,00 54, T3 08M-I-G 39,00 49, T3 08H-P-G 39,61 47, A 43,01 47, T3 08M-C-G 55,00 65, T3 08M-I-G 50,00 65, T3 08H-P-G 47,01 54, A 47,01 49, T3 08M-C-G 55,00 65, A 50,00 57, T3 08M-C-G 58,00 65, T3 08M-C-G Rozsah prùmìrù, Mezilehlé Rozsah prùmìrù, Obvodové Rozsah prùmìrù, Vodítko 18

17 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka Vnitøní trubka Rozsah prùmìrù 25,00 65,00 l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l dm m dm t D 21 l 1 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l D 22 D 23 25,00 26, , ,41 28, , ,71 31, , ,01 33, , ,31 36, ,21 39, , ,61 43, ,01 47, , ,01 51, , ,71 56, ,21 65, , ) Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430, nasazované na hlavu vrtáku D c = 25,00 : 1 ks a 1 ks POZOR! Vnitøní trubka musí b t objednána o 30 delπí neω vnìjπí trubka. Bøitové destièky Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Náhradní díly Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

18 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém T-MAX vrták Nastaviteln vrták Rozsah prùmìrù 63,50 130,00* Nastavitelné vodítko dvou bøitù Vestavìná pøesnost PruΩné moωnosti nastavení PodloΩka pro nastavení prùmìru Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Silné a bezpeèné drωáky VBD NavrΩeny tak, aby hlavu chránily pøed poπkozením. Snadná v mìna Dobrá ekonomika Vodítko pro ochranu VBD NevyΩaduje mnoho náhradních dílù Snadné pøednastavení Nastaviteln drωák obvodové VBD Jednoduππí radiální nastavení Rychlé nastavení Zlepπená pøesnost Mezilehlé prùmìry od 63,50 do 183,99* Dvì volby rozmìru závitu u kaωdého rozmìru hlavy *) Vìtπí prùmìr na poωádání Moderní VBD ekonomické obrábìní Ètyøi typy VBD pokr vají celé rozmezí prùmìrù Geometrie a tøídy pro vrtání vìtπiny materiálù Tøída GC1025 je nejlepπí volba pro ocel i korozivzdornou ocel Vysok posuv 20

19 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR T-MAX vrták MoΩnosti nastavení prùmìru Úzké tolerance prùmìrù a vysoká jakost povrchu Dobrá pøímost díry v dlouh ch obrobcích ˇiroká aplikaèní oblast Vysoká rychlost prùniku do vìtπiny materiálù Standardní program skladem ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Ekonomické a snadno pouωitelné na horizontálních vyvrtávaèkách NC soustruzích Obrábìcí centra s v mìnou nástrojù a vodorovn m vøetenem V robní linky Snadno obrobitelné materiály Typické souèásti prùmyslové obory Automobilov prùmysl Blok motoru (diesel) Obor zpracování Olejové kanálky Leteck a kosmick prùmysl Podvozky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/ olej v blocích motoru Obecné technické dílny Smíπená v roba malé série Zbrojní prùmysl Hlavnì Tìlo ventilu Prùmìr vrtáku, D c : 120,00 (x 5) Hloubka díry, l 4 : 549 Hydroblok Prùmìr vrtáku, D c : 160,00 (x 2) Hloubka vrtání, l 4 : 2000 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 80,00 Hloubka díry, l 4 : 3072 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 70,00 Hloubka díry, l 4 :

20 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program ejektorov ch vrtákù Hlava pro vrták T-MAX pro vrtání do plna s nastaviteln mi VBD A / Konstrukce s nastaviteln mi VBD Rozmezí prùmìrù 63,50 183,90 dm m D c Rozsah prùmìrù: 63,50 183,90 Hloubka díry: 100 prùmìr Tolerance díry: IT 10 Jakost povrchu: R a 3 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 2 dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku Rozsah 2) prùmìrù, D c Øada trubek 63,50 13 A L R R D65,0 2 65, E ,5 L R R D65,0 2 65, ,5 L R R D65,0 2 69,85 15 A L R R D65,0 2 70, L R R D70,0 2 71,45 A ,75 L R R D70,0 2 75, L R R D75,0 2 76,20 A L R R D75,0 2 80, ,25 L R R D80,0 2 82,55 A ,75 L R R D80,0 2 85, ,75 L R R D85,0 2 88,90 18 A ,75 L R R D85,0 2 90, ,75 L R R D90,0 2 95, L R R D95,0 2 95,25 A L R R D95, , L R R D100, ,60 A ,25 L R R D100, , ,5 L R R D105, ,95 A L R R D105, , ,5 L R R D110, ,30 20 A ,75 L R R D110, , ,5 L R R D115, , ,5 L R R D120, ,65 A ,5 L R R D120, , ,75 L R R D125, ,00 A ,25 L R R D125, , ,5 L R R D130, ,00-147, ,00-159, ,00-171, ,00-183,90 25 Objednací kód, úplná hlava vrtáku 1) Na míru Na míru Na míru Na míru Rozmìry, dm m l 2 Kazety Radiální 3) seøízení Støedové Poè. Mezilehlé Poè. Obvodové Poè. Vodítko Poè. 1) A v kódu objednávky znamená vrták s rozmìry v palcích. 2) Vrtáky s jin mi kombinacemi jakostí se dodávají na objednávku. 3) Radiální seøízení viz strana 78. Pøíklad objednávky, kompletní hlava vrtáku: 2 ks E Objednání dalπí kazety/opìrné ploπky: 2 ks L ks D65,0 Bøitové destièky (Objednávají se zvláπ ) Støedová kazeta L TPMT 16T312R-22 R TPMT 16T312R-22 R R T TPMT 16T312TR TPMT 16T312TR R T L TPMT R-22 R TPMT R-22 R R TPMT TR TPMT TR R Bøitová destièka Mezilehlá kazeta Bøitová destièka Obvodová kazeta Bøitová destièka

21 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka, rozsah Vnitøní trubka, rozsah 13 A / Rozsah prùmìrù 63,50 183,90 l 2 l 1 l 1 l 21 dm t dm m dm t D D D 23 Vnitøní trubka, rozsah Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. D 23 l 21 dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 2 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 21 D c dm m dm t D 21 l D 22 D 23 63, , , , , L 1) L 1) 40 69, L 1) L 1) 44 70,00 71,45 75, L 1) L 1) 48 76,20 80, L 1) L 1) 54 82,55 85,00 88, L 1) L 1) 60 90,00 95,00 95,25 100, L 1) L 1) ,60 105,00 107,95 110,00 114, L 1) L 1) ,00 120,00 120,65 125, L 1) L 1) ,00 130,00 136,00-147, L 1) L 1) ,00-159, L 1) L 1) ,00-171, L 1) L 1) ,00-183, L 1) L 1) 130 1) Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pozor! Vnitøní trubka pro vrtan prùmìr 65,00 123,90 musí b t objednána o 179 delπí neω vnìjπí trubka. Vnitøní trubka pro vrtan prùmìr 124,00 183,90 musí b t objednána o 220 delπí neω vnìjπí trubka. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430, nasazované na hlavu vrtáku D c = 63,50 : 1 ks a 1 ks Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poωadavku zákazníka, délka vnìjπí trubky 3000 a vnitøní trubky 3190, nasazované na hlavu vrtáku D c = 65,00 : 1 ks L3000 a 1 ks L3190 Bøitové destièky Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Náhradní díly Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Návod k montáωi a údrωbì pro

Návod k montáωi a údrωbì pro 2061 2343 07/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáωi a údrωbì pro vedení odtahu spalin k nástìnnému plynovému kotli Logamax U052 24/28 Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Prosím, pøed montáωí a

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ

MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ Univerzální digitální posuvné mìøítko Multimar - 25 EWR Použití pro mìøení: - vnìjších a vnitøních prùmìrù - støedicích okrajù - úzkých osazení - vnìjších a vnitøních

Více

075 VYTAHOVAÈe. 109 NáSTrOJe 154 MONOLITNÍ. STuPÒOVITÉ BØITY. Strana...97. PILNÍKY PØeSNÉ. VáLCOVÉ. Strana...46-47. Strana...22-45. Strana...

075 VYTAHOVAÈe. 109 NáSTrOJe 154 MONOLITNÍ. STuPÒOVITÉ BØITY. Strana...97. PILNÍKY PØeSNÉ. VáLCOVÉ. Strana...46-47. Strana...22-45. Strana... 010 NáSTrOJe PáJeNÝMI S BØITY PILNÍKY NA 017 OPrAVu ZáVITÙ 019 VrTáKY STuPÒOVITÉ 020 ZáHLuBNÍKY KuŽeLOVÉ Strana........................18 Strana........................18 Strana........................19

Více

Závitové kalibry metrické

Závitové kalibry metrické Mezní mìøidla - Závitová 0000 Závitové kalibry metrické Provedení dle ISO DIN 13 0001 Standardní uložení - pro závitové trny: 6H - pro závitové kroužky: 6g Na poptávku - jiné uložení - mezirozměry - kalibry

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody Modulární vrtací systém KSEM Hlavní použití Modulární vrtací systém KSEM nabízí větší hloubku a průměry vrtání než modulární vrtáky KenTIP. Hloubka otvorů 10xD až do průměru 40 mm (1,575") jsou standardem.

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

021 ZÁHLuBNÍKY 032 PILNÍKY. 065 VÝSTRuŽNÍKY SKUPINA. 120 SOuSTRuŽNIcKÉ

021 ZÁHLuBNÍKY 032 PILNÍKY. 065 VÝSTRuŽNÍKY SKUPINA. 120 SOuSTRuŽNIcKÉ SKuPINA 010 NÁSTROJE PÁJENÝMI S BØITY 016 ZÁVÍTOVAcÍ HLAVY A čelisti PILNÍKY NA 017 OPRAVu ZÁVITÙ Strana.........................32 Strana........................33 Strana........................33 019

Více

CoroMill QD. Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek

CoroMill QD. Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek CoroMill QD Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek Hlavní problém při frézování drážek, především při obrábění hlubokých a úzkých drážek, obvykle představuje odvádění třísek. CoroMill QD je první

Více

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì váleèkové Mìrky, mìøicí drátky, přesné kuličky váleèkové Mìrky Použití: slouží k pøesnému mìøení otvorù válcového tvaru, k promìøování rozteèí, k mìøení vnìjších i vnitøních tvarù souèástek v pøesné výrobì.

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Nejdůležitější novinky

Nejdůležitější novinky CoroMill 316 První frézovací nástroj pro systém výměnných řezných hlav využívajících závitovou spojku mezi karbidovou hlavou a stopkou nástroje. Díky své flexibilitě umožňuje tato koncepce použití pro

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

Postup sestavení a instalace

Postup sestavení a instalace Postup sestavení a instalace Filtračních kapsulí Pall pro použití ve farmacii USD2291 Filtračních patron Pall pro použití ve farmacii USD2296 (1) Sestavy kapsule Novasip USD2398 Steam-sterilization of

Více

Soustružnické nástroje

Soustružnické nástroje Obráběcí nástroje Sandvik oromant Soustružnické nástroje VŠEOENÉ SOUSTRUŽENÍ UPOVÁNÍ A ZAPOVÁNÍ ŘEZÁNÍ ZÁVTŮ NÁSTROOVÉ SYSTÉMY 2012 TURN - ZE Obsah Aplikace Úvod Produkty Přehled Výměnné řezné hlavy Vnější

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Koncepce s oboustrannými mnohobřitými břitovými destičkami s pozitivním záběrem

Koncepce s oboustrannými mnohobřitými břitovými destičkami s pozitivním záběrem CoroMill 745 Koncepce s oboustrannými mnohobřitými břitovými destičkami s pozitivním záběrem Tajemstvím unikátní frézy CoroMill 745 je patentovaný systém ustavení břitových destiček. Nakloněním břitové

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Kompozity. Řešení pro obrábění typických výrobků. Ve spolupráci s

Kompozity. Řešení pro obrábění typických výrobků. Ve spolupráci s Kompozity Řešení pro obrábění typických výrobků Ve spolupráci s Obrábění kompozitních materiálů program umožňující zvýšení konkurenceschopnosti po stánce výkonu i výsledků Sandvik Coromant a Precorp..

Více

Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky

Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky Představujeme... Rozšíření nabídky Kennametal o karbidové závitníky...první karbidové závitníky specielně navrženy pro závitování v ocelích! Snižte výrobní náklady až o 65%! Řezání závitů 4x vyšší rychlostí

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Ruční výstružníky HSS pro univerzální použití do 1000 N/mm 2

Ruční výstružníky HSS pro univerzální použití do 1000 N/mm 2 Ruční výstružníky Ruční výstružníky HSS pro univerzální použití do 1000 N/mm 2 HSS Pro ruční výrobu tolerancí tvaru H7 v průchozím otvoru nebo pro přerušované řezání do ocelové a litinové materiálové skupiny,

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Vrtáky s břitovými destičkami

Vrtáky s břitovými destičkami Vyvrtávací systém HTS-C Primární aplikace Vrtáky s vyměnitelnými HTS-C slouží k vytváření otvorů 5xD a 8xD za použití vyměnitelných břitových destiček do oceli, litiny, tvárné litiny, nerezové oceli a

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce.

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. pdrilling Content Výběr vrtáku Výběr vrtáku Určete průměr díry a hloubku vrtání 1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. 2 Zvolte typ vrtáku Zvolte vrták pro hrubování

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Strana...24-51. Strana...57. Strana...63

Strana...24-51. Strana...57. Strana...63 Skupina 010 nástroje pájenými S BØity Skupina 016 ZÁvítovací Hlavy a čelisti Skupina pilníky na 017 opravu ZÁvitÙ Strana........................18 Strana........................19 Strana........................19

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Výroba závitů procesem tepelného tváření

Výroba závitů procesem tepelného tváření Výroba závitů procesem tepelného tváření 1 2 3 Tak jednoduché tak geniální! Kombinací vrtání a tváření za použití termo vrtáků se vytvoří přesný otvor bez vrtání a nadbytečný materiál se použije pro vytvoření

Více

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W TOPNÁ TÌES PRO OHØEV OEJÙ nízké zatížení W/cm2 500-12 500W materiál pøíruby: mosaz, ocel, materiál tyèí: mìï, ocel, provedení závitové, pøírubové, s vestavìnou regulací TRG OBST POUŽITÍ: hydraulika prùmyslové

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi

Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi Aby se upichování a zapichování staly vašimi oblíbenými operacemi A mohli jste si spokojeně užívat výhod optimalizované výroby s důmyslnými a úspornými řešeními Jakožto zvláštní kategorie soustružení s

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill Tepelné tváření otvorů úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování Thermdrill lze použít pro: Šroubové spoje Pájené a svařované spoje Ložiska/fitinky Samořezné šrouby

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

HandlingTech EROMOBIL - PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENÍ NÁSTROJE. Automations-Systeme

HandlingTech EROMOBIL - PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENÍ NÁSTROJE. Automations-Systeme EROMOBIL - PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENÍ NÁSTROJE Radiální erodovací jednotka MADE IN GERMANY Řešení v případě zlomení nástroj MADE IN GERMANY EROMOBIL Řešení v případě zlomení nástroje Kompaktní, funkční, praktický

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí S novými stopkovými frézami malých průměrů, opatřenými břitovými destičkami velikosti 07, lze nyní osvědčenou

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

Nejdůležitější novinky

Nejdůležitější novinky T-Max P - geometrie pro ISO S Komplexní řada nových geometrií pro produktivní soustružení žárovzdorných a titanových slitin orientovaná na snížení tlaku nástroje na obrobek a kontrolu utváření třísky.

Více

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Termostatické ventily Datový list unkce: Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS. Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo

SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS. Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo Veobecné údaje POPIS VÝROBKU Jednostupòové, jednostranné vertikální odstøedivé èerpadlo typu SLS je vysoce úèinný, energeticky úsporný výrobek, který úspìnì

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

Obráběcí nástroje Sandvik Coromant. Rotační nástroje FRÉZOVÁNÍ VRTÁNÍ VYVRTÁVÁNÍ NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY

Obráběcí nástroje Sandvik Coromant. Rotační nástroje FRÉZOVÁNÍ VRTÁNÍ VYVRTÁVÁNÍ NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY Obráběcí nástroje Sandvik Coromant Rotační nástroje RÉZOVÁNÍ VRTÁNÍ VYVRTÁVÁNÍ NÁSTROOVÉ SYSTÉMY 2012 SYSTÉMY PRO UPÍNÁNÍ NÁSTROŮ ak zvolit systém upínání nástrojů ak zvolit systém upínání nástrojů 1 Zvolte

Více

Sirman stroje pro zpracování masa

Sirman stroje pro zpracování masa Sirman stroje pro zpracování masa Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Sirman stroje pro zpracování masa Velmi široká výrobní øada produktù jako jsou napøíklad mlýnky, pily,

Více

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI.

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI. ØA AF TÌŽKÁ ØA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL VÝKON:.4 45 [kw] MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 52,5 [m] MAX. PRÙTOK: 171 [m /hod] n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : AF U 2.7 L A Výtlaèné hrdlo [mm] obìž. kola P/U/E Poèet

Více

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ Měřící vozík Použití: pro kalibraci měřítek, měřicích pásem, měřicích pásků, stupnic měřicích lup, kontrolu stupnic měřidel, ale i optickou kontrolu malých dílů a výrobků Provedení:

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB , XRCMB, XRMB POPIS Díky odstøedivým ventilátorem je možné optimálnì vyøešit odstranìní všech typù prachu a problémù pøenosu materiálu v rùzných prostøedích a extrémních klimatických podmínkách s odpovídajícími

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Honovací kartáče FLEX-HONE

Honovací kartáče FLEX-HONE Honovací FLEX-HONE FLEX-HONE jsou flexibilní honovací nástroje pro zvýšení kvality povrchu vnitřních válcových otvorů a odstranění otřepů u vrtaných otvorů konstrukce FLEX-HONE je tvořena brusnými kuličkami

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více