Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem"

Transkript

1 V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce 117 3

2 Vrtání hlubok ch dìr vysok úbìr kovu s vysokou pøesností Pro bezproblémovou produkci zkuste první vrták pro hluboké díry urèen pro ejektorové/sts systémy, s nastaviteln mi VBD a pevn mi kapsami pro VBD. Vrtání hlubok ch dìr je obrábìní dìr s relativnì vysok m pomìrem hloubky k prùmìru. Zatímco pøi bìωn ch postupech vrtání dìr je jen zøídka pøekroèena hloubka odpovídající pìtinásobku prùmìru, pøi vrtání hlubok ch dìr se mùωe jednat o pomìr 150:1, a kaωdá díra s hloubkou pøekraèující desetinásobem prùmìru musí b t rozhodnì povaωována za hlubokou a vyωaduje specializovanou techniku vrtání. Dìlové vrtání dokáωe obrábìt menπí díry neω systém Single Tube System (STS), ale STS je mnohem produktivnìjπí (4 6 krát) a pokud je to moωné, vωdy musí b t první volbou. Ejektorov systém je alternativou k STS v pøípadech, kdy se vrtají menπí v robní série a není k dispozici specializovan stroj. Vrtání hlubok ch dìr lze provádìt rùzn mi zpùsoby: s rotujícím obrobkem, s rotujícím nástrojem nebo s rotujícím obrobkem i rotujícím nástrojem. Nejobvyklejπí je ale rotující obrobek s tím, Ωe nástroj pøidává lineární posuv. Nezávisle na zpùsobu vrtání vωdy zùstávají v platnosti základní principy vrtání a stále je zásadnì dùleωitá správná volba øezn ch rychlostí a posuvù. Úspìπné utváøení tøísky a odvádìní tøísek od bøitu bez poπkození nástroje i obrobku jsou zásadnì dùleωité. 4

3 Rùzné systémy vrtání hlubok ch dìr Pøi vrtání hlubok ch dìr jsou tøísky z otvoru odvádìny kombinací vhodné konstrukce nástroje a tlaku øezné kapaliny. BìΩnì se vyuωívají tøi systémy Vπechny tøi systémy dokáωí obrábìt díry s dokonalou jakostí povrchu, úzk mi tolerancemi a souosostí. Ejektorov systém Je podobn STS systému, jen s tím, Ωe vrták je spojen s vnitøní i vnìjπí trubkou. Øezná kapalina je èerpána do vrtáku prostorem mezi dvìma trubkami, tj. kompletnì v tìle vrtáku, ne zvnìjπku, a tøísky jsou odvádìny vnitøní trubkou, tj. také tìlem vrtáku. Tento uzavøen systém vystaèí s niωπím tlakem kapaliny neω systém STS a obvykle jej lze instalovat do bìωn ch obrábìcích strojù bez vìtπích zásahù do konstrukce. Systém s jednou trubkou neboli STS Vysokotlaká èerpadla dodávají øeznou kapalinu prostorem mimo trubku vrtáku, tj. mezi vrtákem a obrábìnou dírou. Stopka vrtáku je dutá a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky do vrtáku πtìrbinami v øezné hlavì, a ven ze stroje dutou stopkou vrtáku. Díky vysokému tlaku øezné kapaliny je STS systém spolehlivìjπí neω ejektorov, zejména pøi obrábìní materiálù s obtíωn m utváøením tøísky, napø. nízkouhlíkov ch a korozivzdorn ch ocelí. STS systém je vωdy první volbou pøi velk ch v robních sériích. Systém dìlov ch vrtákù Dìlov vrták má dutou stopku a øezná kapalina je èerpána jeho osou k øezu a vytlaèována otvory v øezné hlavì. Stopka vrtáku má zvenku dráωku s profilem V nebo bìωnou dráωku, a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky touto dráωkou ven z díry. Dìlov vrták lze pouωít v bìωném obrábìcím centru, ale musí b t zajiπtìn vysok tlak øezné kapaliny. Více informací o tìchto systémech viz Aplikaèní pøíruèka strana

4 Jsme odhodlání pokr t vaπe potøeby Náπ technick personál vám pomùωe dosáhnout ve vaπich aplikacích vaπich cílù. Dodáváme kvalitní v robky vhodné pro vaπe podnikání. Pøidejte k tomu technick servis, dodávky a komerèní servis. Spoleènì mùωeme zlepπit vaπi konkurenceschopnost. Pøístupem spolupracujícího partnera pøispíváme ke zlepπení vaπí produktivity, ekonomiky v roby a vyuωití obrábìcích strojù. Sandvik Coromant si je vìdom i rostoucích obav o Ωivotní prostøedí a nabízí sluωbu odbìru pouωit ch karbidov ch bøitov ch destièek, které jsou rozloωeny na pùvodní suroviny ekologicky nejπetrnìjπím zpùsobem. 6

5 Obsah VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Volba nástroje Upnutí nástroje - vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry Hlava pro vrtání CoroDrill T-Max vrták V roba vrtn ch trubek na objednávku zákazníka V poèet speciálních délek trubek Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-Max F a MontáΩní díly pro rotaèní a nerotaèní spojky Rotaèní spojky (konektory) Nerotaèní spojky Spojky montované na vrták nerotaèní Vrtné trubky vhodné pro spojky montované na vrták Upravená spojka Varilock pro automatickou v mìnu nástroje Tlumièe vibrací Adaptéry pro pøechod z vnìjπího na vnitøní trubkov závit Nastavení prùmìru hlav T-Max Bøitové destièky Øezné podmínky a diagramy Náhradní díly Aplikaèní prùvodce Øeπení problémù Pøevodní tabulka materiálov ch skupin Upínání VBD Bezpeènostní informace

6 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Údaje a aplikace Ejector Ejector Ejector Hlavy pro vrtání do plna Hlavy pro vrtání na jádro Hlavy pro vrtání s pøedvrtanou dírou Vrtáky pro dìlové vrtání Vrtání pevn m vrtákem Vrtání pevn m vrtákem Vrtání s pøedvrtanou dírou F l 4 D c Prùmìr vrtáku, D c Hloubka díry, l 4 18,40 65, D c 25,00 65, D c 63, D c 20,00 124,99 65,00 75, D c 100 D c 100 D c Strana Jakost povrchu Ra 2 µm 2 µm 3 µm 1 µm 3 µm 3 µm Tolerance díry IT9 IT10 IT10 IT9 10 IT10 IT10 Stroj Stroje DND NC stroje Soustruhy Vìtπina bìωn ch strojù Obrábìcí centra Speciální stroje pro dìlové vrtání Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Materiál obrobku Ocel P Korozivzdorná ocel M Litina K Hliníkové slitiny N árovzdorné slitiny S Nástroj Vnitøní pøívod chladící kapaliny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Typ bøitové destièky 800-XX T3 08M 800-XX T3 08H TPMT/R424.9 TPMX/TPUN R424.31F/ SNMG/SNMM TPMX/TPUN SNMG/SNMM TPMT/R424.9 Øezné podmínky Viz strany Dobré = = Vyhovující 8

7 Hlava pro vrtání Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR 4-6krát rychlejπí neω vrtání dìlov m vrtákem První volba pro rozmezí prùmìrù 18,40-24,99 nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00 pøi vysok ch poωadavcích na toleranci prùmìru Nízké investièní náklady pro malosériovou v robu Standardní program CoroDrill Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00 NejniΩπí náklady na jednu díru Stál v kon v πirokém aplikaèním rozmezí Standardní program Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií T-MAX vrták Volba pro vìtπí prùmìry od 63,50 MoΩnosti nastavení prùmìru Dobrá pøímost díry v dlouh ch obrobcích Standardní program skladem ˇiroká nabídka provedení na míru a konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení T-MAX F hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Pøi vysok ch nárocích na pøesnost, produktivitu a pruωnost Konstrukce s jednou VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD Standardní souèásti skladem T-MAX hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Pøi vysok ch nárocích na produktivitu a pruωnost Konstrukce s jednou VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD Standardní souèásti skladem T-MAX hlava pro vrtání do pøedvrtané díry na poωádání Konstrukce s více VBD Hlava s nastaviteln mi kazetami VBD ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení Standardní souèásti skladem 9

8 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Upnutí nástroje vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry Rozsah prùmìrù, Vrtné hlavy Vrtné trubky Tlumièe vibrací (volitelné) Vrtání pevn m vrtákem Tvrdì pájená vrtná hlava Strana 14 18,40 65,00 25,00 65,00 CoroDrill hlava vrtáku s nastaviteln mi VBD Strana 18 Vnìjπí trubka Strana 15/19 Vnitøní trubka Strana 15/19 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 T-Max nastavitelná hlava vrtáku Strana 22 Vnìjπí trubka Strana 23 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 63,50 183,90 Vnitøní trubka Rozsah trubek 13 Strana 23 Vrtání s pøedvrtanou dírou T-Max osazená jednou VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr F Strana 28/30 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 23 20,00 124,99 T-Max osazená jednou VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr Strana 32 Vnìjπí trubka Strana 29/31/33 Tlumiè vibrací 342- Strana 76 65,00 183,90 >75,00 T-Max osazená více VBD hlava pro vrtání do pøedvrtan ch dìr Strana 71 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 29/31 Vnitøní trubka Rozsah trubek Strana 31/33 Vhodné pro rozsah Vnìjπí trubka 424.9S- Tlumiè vibrací 342- Nerotaèní prùmìrù vrtákù Rozsah trubek Strana 76 65,00 183,90 Strana 38 MontáΩ na trubku vrtáku 424.9S/ Strana 38 10

9 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Kleπtina/ spojovací pouzdro Tìsnící pouzdro O-krouΩek Konektory Rotaèní Typ montáωe Varilock pøizpùsoben ruèní v mìna nástroje Strana 36 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Varilock pøizpùsoben automatická v mìna nástroje Strana 39 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek 13 Strana 34 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 S kuωelem Morse Strana 36 KuΩel Morse KuΩel ISO Strana 36 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 Rozsah trubek Strana 34 KuΩel ISO Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 Rozsah trubek Strana 35 MontáΩ na pøírubu Strana 36 Pøírubové provedení Nerotaèní Válcová Strana 37 Válcová 11

10 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Hlava pro vrtání Pùvodní pøesn vrták Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 Snadno pouωiteln Bez nutnosti pøednastavování Bez nutnost vyuωívání nástrojárny Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Prùmìr zadan zákazníkem Doèista obrouπen s krokem 0,01 Spolehliv v kon Robustní konstrukce pro vysoké posuvy Sintrované geometrie VBD zajiπ ují stál bezproblémov odvod tøísky ve vìtπinì materiálù ˇiroká aplikaèní oblast Optimalizované kombinace tøídy a geometrie pro vìtπinu materiálù obrobku 12

11 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava pro vrtání aω 6 krát rychlejπí neω dìlové vrtání První volba pro rozmezí prùmìrù. 18,40 24,99 nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 pøi velk ch poωadavcích na toleranci prùmìru. Nízké investièní náklady pro malosériovou v robu Standardní program Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Lze ekonomicky a snadno nasadit u vodorovn ch vyvrtávacích strojù - NC soustruhù - Obrábìcích center V robních linek Snadno obrobitelné obrobky materiály Typické souèásti prùmyslové obory V roba automobilù/nákladních vozù Nápravy, pístní èepy Blok motoru (diesel) Hydraulick válec Øídící tyèe Obor zpracování Olejové kanálky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/olej v blocích motoru Obecné technické dílny M/C aplikace Smíπená v roba malé série Vøeteno stroje Prùmìr vrtáku, D c : 39,10 Hloubka vrtání, l 4 : 457 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 50,00 Hloubka vrtání, l 4 : 2000 Pevná náprava Prùmìr vrtáku, D c : 24,00 Hloubka vrtání, l 4 : 1360 Válec Prùmìr vrtáku, D c : 32,00 (x 26) Hloubka vrtání, l 4 :

12 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program hlav ejektorov ch vrtákù hlava s obrouπen mi pájen mi VBD pro vrtání do plna Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 Rozsah prùmìrù: 18,40 65,00 Hloubka díry v horizontálním smìru: 100 prùmìr Hloubka díry ve vertikálním smìru: 50 prùmìr Tolerance díry: IT 9 Jakost povrchu: R a 2 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 1 l 2 dm m D c Hlavy vrtáku se dodávají se standardním utvaøeèem tøísek, povrch je brouπen na poωadovan prùmìr podle tolerance ISO h6. Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód, hlava vrtáku P M K N S Utvaøeè tøísek (w) Jakost Coromant kombinace (zz) 1) Rozmìry, Tolerance, l 2 = ± 1,0 l 1 = ± 1,0 dm m = h dm m l 2 l 1 dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku 18,40 19, w Dxx.xx zz 16 50,0 47,1 19,21 20,00 002w Dxx.xx zz 16 50,0 47,0 20,01 20, w Dxx.xx zz ,9 20,91 21,80 012w Dxx.xx zz 18 56,0 52,7 21,81 22, w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,8 22,91 24,10 022w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,6 24,11 25, w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 25,21 26,40 032w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 26,41 27, w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 27,51 28,70 042w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 28,71 29, w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,5 29,81 31,00 052w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,3 31,01 32, w Dxx.xx zz 28 63,5 59,4 32,11 33,30 062w Dxx.xx zz 28 63,5 59,1 33,31 34, w Dxx.xx zz 30 70,5 66,0 34,81 36,20 072w Dxx.xx zz 30 70,5 65,9 36,21 37, w Dxx.xx zz 33 73,5 68,7 37,31 38,40 082w Dxx.xx zz 33 73,5 68,5 38,41 39,60 083w Dxx.xx zz 33 73,5 68,3 39,61 40, w Dxx.xx zz 36 73,5 68,2 40,61 41,80 092w Dxx.xx zz 36 73,5 68,0 41,81 43,00 093w Dxx.xx zz 36 73,5 67,8 43,01 44, w Dxx.xx zz 39 75,0 69,5 44,31 45,60 102w Dxx.xx zz 39 75,0 69,3 45,61 47,00 103w Dxx.xx zz 39 75,0 69,1 47,01 48, w Dxx.xx zz 43 79,0 72,8 48,51 50,10 112w Dxx.xx zz 43 79,0 72,7 50,11 51,70 113w Dxx.xx zz 43 79,0 72,5 51,71 53, w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 53,21 54,70 122w Dxx.xx zz 47 82,0 75,5 54,71 56,20 123w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 56,21 58, w Dxx.xx zz 51 84,0 77,2 58,41 60,60 132w Dxx.xx zz 51 84,0 76,6 60,61 62,80 133w Dxx.xx zz 51 84,0 76,8 62,81 65,00 134w Dxx.xx zz 51 84,0 76,5 1) Vrtáky s jin mi kombinacemi jakostí SK se dodávají na objednávku. = První volba Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu èíslo utvaøeèe tøísek (w), prùmìr vrtáku (xx.xx) a kombinaci jakostí (zz). Pøíklad objednávky: 2 ks D*18,40* 70 BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu viz strana

13 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka Vnitøní trubka Rozsah prùmìrù 18,40 65,00 l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 2 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 21 D c dm m dm t D 21 l D 22 D 23 18,40 19, , ,21 20,00 20,01 20, , ,91 21,80 21,81 22, ,5 19, ,91 24,10 24,11 25, , ,21 26,40 26,41 27, , ,51 28,70 28,71 29, , ,81 31,00 31,01 32, , ,11 33,30 33,31 34, ,81 36,20 36,21 37, , ,31 38,40 38,41 39,60 39,61 40, ,61 41,80 41,81 43,00 43,01 44, , ,31 45,60 45,61 47,00 47,01 48, , ,51 50,10 50,11 51,70 51,71 53, ,21 54,70 54,71 56,20 56,21 58, , ,41 60,60 60,61 62,80 62,81 65,00 1) Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430 nasazované na hlavu vrtáku D c = 18,40 : 1 ks a 1 ks POZOR! Vnitøní trubka musí b t objednána o 30 delπí neω vnìjπí trubka. Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

14 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém CoroDrill Vrták pro produktivitu Rozsah prùmìrù 25,00 65,00 Jedineèná konstrukce vodítek VBD Úspora s nastaviteln mi VBD dvì vodítka v jedné hlavì Snadná identifikace Vyππí øezná rychlost produktivita Laserové vyznaèení kódu, Vynikající kvalita povrchu rozmìrù a øady trubek Zlepπen pøívod øezné kapaliny Spolehliv v kon Robustní konstrukce vysok posuv na otáèku produktivita Tìlo vrtáku odolné proti otìru vyrobené z kalené oceli Prùmìr zadan zákazníkem Malé tolerance Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Snadné pouωívání a manipulace Pevná lùωka VBD. Bez nutnosti pøednastavování není nutná nástrojárna Nìkolik málo náhradních dílù nízké náklady na skladování Urychlovaè øezné kapaliny Patentovaná konstrukce Zajiπ uje vynikající odvod tøísky Bez zasekávání tøísek bez prostojù Patentovaná konstrukce. Produktivita v πiroké aplikaèní oblasti Moderní tøídy a geometrie pokr vají vìtπinu materiálù obrobku Nìkolik rozmìrù VBD a vodítek pokr vá celé rozmezí prùmìrù Vynikající utváøení tøísky pøi velk ch i mal ch posuvech 16

15 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR CoroDrill Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 NejniΩπí náklady na jednu díru Stál v kon v πiroké aplikaèní oblasti Standardní program Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Lze ekonomicky a snadno nasadit u vodorovn ch vyvrtávacích strojù NC soustruhù Obrábìcí centra s vodorovn m vøetenem V robní linky Snadno obrobitelné materiály Typické souèásti prùmyslové obory Automobilov prùmysl Nápravy, pístní èepy Blok motoru (diesel) Hydraulick válec Øídící tyèe Obor zpracování Olejové kanálky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/olej v blocích motoru Obecné technické dílny M/C aplikace Smíπená v roba malé série ˇkrtící klapka Prùmìr vrtáku, D c : 30,50 Hloubka vrtání, l 4 : 410 Klikov høídel Prùmìr vrtáku, D c : 35,00 Hloubka díry, l 4 : 400 Tìlo ventilu Prùmìr vrtáku, D c : 39,50 (x4) Hloubka díry, l 4 : 415 Hydraulick válec Prùmìr vrtáku, D c : 60,00 Hloubka díry, l 4 :

16 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program ejektorov ch vrtákù CoroDrill hlavy vrtákù pro vrtání do plna Konstrukce s nastaviteln mi VBD Rozmezí prùmìrù 25,00 65,00 dm m D c ( h10) Rozsah prùmìrù: 25,00 65,00 Hloubka díry: 100 prùmìr Tolerance díry: IT 10 Jakost povrchu: R a 2 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 2 Pozor! Vrták má v robní mínus toleranci, takωe nepøekroèí prùmìr pouzdra vrtáku, viz strana 134. dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód, úplná hlava vrtáku dm m l 2 25,00 26, Dxx.xx M-C-G M-I-G H-P-G A 2 26,41 28, Dxx.xx 23, M-C-G M-I-G H-P-G A 2 28,71 31, M05Dxx.xx 25, T3 08M-C-G M-I-G H-P-G A 2 31,01 33, Dxx.xx 28,0 80, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 33,31 36, Dxx.xx 30,0 90, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) 36,21 39, Dxx.xx 33,0 90, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08H-P-G 1) 39,61 43, Dxx.xx 36,0 95, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 43,01 47, Dxx.xx 39,0 100, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 47,01 51, Dxx.xx 43,0 110, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08M-C-G 1) T3 08H-P-G 1) 51,71 56, Dxx.xx 47,0 115, T3 08M-C-G T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A 1) T3 08M-I-G 1) A 1) 2 56,21 65, Dxx.xx 51,0 125, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) 1) Kombinace rozmìrù VBD a vodítek pro pøísluπn prùmìr vrtáku viz tabulka. Rozmìry, Bøitové destièky Støedové Mezilehlé Obvodové Vodítka Vodítko Poè. Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu prùmìr vrtáku (xx.xx). Pøíklad objednávky, úplná hlava vrtáku: 2 ks D*25.00* Rozmezí prùmìrù vrtáku rozmìr VBD a vodítka VBD (Objednávají se zvláπ ) Mezilehlé a obvodové VBD jsou k dispozici i v geometrii -L (pro materiály s dlouhou tøískou), viz strana 81. Vodítka (Objednávají se zvláπ ) Rozsah prùmìrù, Støedové 25,00 28, M-C-G 25,00 31, M-I-G 25,00 31, H-P-G 25,00 31, A 28,71 33, T3 08M-C-G 31,01 34, T3 08M-I-G 31,01 38, T3 08H-P-G 31,01 39, A 34,00 43, T3 08M-C-G 35,00 54, T3 08M-I-G 39,00 49, T3 08H-P-G 39,61 47, A 43,01 47, T3 08M-C-G 55,00 65, T3 08M-I-G 50,00 65, T3 08H-P-G 47,01 54, A 47,01 49, T3 08M-C-G 55,00 65, A 50,00 57, T3 08M-C-G 58,00 65, T3 08M-C-G Rozsah prùmìrù, Mezilehlé Rozsah prùmìrù, Obvodové Rozsah prùmìrù, Vodítko 18

17 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka Vnitøní trubka Rozsah prùmìrù 25,00 65,00 l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, D c Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l dm m dm t D 21 l 1 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l D 22 D 23 25,00 26, , ,41 28, , ,71 31, , ,01 33, , ,31 36, ,21 39, , ,61 43, ,01 47, , ,01 51, , ,71 56, ,21 65, , ) Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430, nasazované na hlavu vrtáku D c = 25,00 : 1 ks a 1 ks POZOR! Vnitøní trubka musí b t objednána o 30 delπí neω vnìjπí trubka. Bøitové destièky Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Náhradní díly Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

18 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém T-MAX vrták Nastaviteln vrták Rozsah prùmìrù 63,50 130,00* Nastavitelné vodítko dvou bøitù Vestavìná pøesnost PruΩné moωnosti nastavení PodloΩka pro nastavení prùmìru Vynikající pøímost díry a jakost povrchu Silné a bezpeèné drωáky VBD NavrΩeny tak, aby hlavu chránily pøed poπkozením. Snadná v mìna Dobrá ekonomika Vodítko pro ochranu VBD NevyΩaduje mnoho náhradních dílù Snadné pøednastavení Nastaviteln drωák obvodové VBD Jednoduππí radiální nastavení Rychlé nastavení Zlepπená pøesnost Mezilehlé prùmìry od 63,50 do 183,99* Dvì volby rozmìru závitu u kaωdého rozmìru hlavy *) Vìtπí prùmìr na poωádání Moderní VBD ekonomické obrábìní Ètyøi typy VBD pokr vají celé rozmezí prùmìrù Geometrie a tøídy pro vrtání vìtπiny materiálù Tøída GC1025 je nejlepπí volba pro ocel i korozivzdornou ocel Vysok posuv 20

19 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR T-MAX vrták MoΩnosti nastavení prùmìru Úzké tolerance prùmìrù a vysoká jakost povrchu Dobrá pøímost díry v dlouh ch obrobcích ˇiroká aplikaèní oblast Vysoká rychlost prùniku do vìtπiny materiálù Standardní program skladem ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben ch øeπení Ejektorov systém pouωívejte pøedevπím pro Upravené soustruhy Ekonomické a snadno pouωitelné na horizontálních vyvrtávaèkách NC soustruzích Obrábìcí centra s v mìnou nástrojù a vodorovn m vøetenem V robní linky Snadno obrobitelné materiály Typické souèásti prùmyslové obory Automobilov prùmysl Blok motoru (diesel) Obor zpracování Olejové kanálky Leteck a kosmick prùmysl Podvozky Lodìnice Otvory pro chladicí kapalinu/ olej v blocích motoru Obecné technické dílny Smíπená v roba malé série Zbrojní prùmysl Hlavnì Tìlo ventilu Prùmìr vrtáku, D c : 120,00 (x 5) Hloubka díry, l 4 : 549 Hydroblok Prùmìr vrtáku, D c : 160,00 (x 2) Hloubka vrtání, l 4 : 2000 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 80,00 Hloubka díry, l 4 : 3072 Stopka Prùmìr vrtáku, D c : 70,00 Hloubka díry, l 4 :

20 VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Ejektorov systém Program ejektorov ch vrtákù Hlava pro vrták T-MAX pro vrtání do plna s nastaviteln mi VBD A / Konstrukce s nastaviteln mi VBD Rozmezí prùmìrù 63,50 183,90 dm m D c Rozsah prùmìrù: 63,50 183,90 Hloubka díry: 100 prùmìr Tolerance díry: IT 10 Jakost povrchu: R a 3 µm Chladicí kapalina: Èist olej nebo roztok s pøísadami EP l 2 dm m je t Ω jako dm t pro vnìjπí trubku Rozsah 2) prùmìrù, D c Øada trubek 63,50 13 A L R R D65,0 2 65, E ,5 L R R D65,0 2 65, ,5 L R R D65,0 2 69,85 15 A L R R D65,0 2 70, L R R D70,0 2 71,45 A ,75 L R R D70,0 2 75, L R R D75,0 2 76,20 A L R R D75,0 2 80, ,25 L R R D80,0 2 82,55 A ,75 L R R D80,0 2 85, ,75 L R R D85,0 2 88,90 18 A ,75 L R R D85,0 2 90, ,75 L R R D90,0 2 95, L R R D95,0 2 95,25 A L R R D95, , L R R D100, ,60 A ,25 L R R D100, , ,5 L R R D105, ,95 A L R R D105, , ,5 L R R D110, ,30 20 A ,75 L R R D110, , ,5 L R R D115, , ,5 L R R D120, ,65 A ,5 L R R D120, , ,75 L R R D125, ,00 A ,25 L R R D125, , ,5 L R R D130, ,00-147, ,00-159, ,00-171, ,00-183,90 25 Objednací kód, úplná hlava vrtáku 1) Na míru Na míru Na míru Na míru Rozmìry, dm m l 2 Kazety Radiální 3) seøízení Støedové Poè. Mezilehlé Poè. Obvodové Poè. Vodítko Poè. 1) A v kódu objednávky znamená vrták s rozmìry v palcích. 2) Vrtáky s jin mi kombinacemi jakostí se dodávají na objednávku. 3) Radiální seøízení viz strana 78. Pøíklad objednávky, kompletní hlava vrtáku: 2 ks E Objednání dalπí kazety/opìrné ploπky: 2 ks L ks D65,0 Bøitové destièky (Objednávají se zvláπ ) Støedová kazeta L TPMT 16T312R-22 R TPMT 16T312R-22 R R T TPMT 16T312TR TPMT 16T312TR R T L TPMT R-22 R TPMT R-22 R R TPMT TR TPMT TR R Bøitová destièka Mezilehlá kazeta Bøitová destièka Obvodová kazeta Bøitová destièka

21 Ejektorov systém VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Hlava vrtáku Vnìjπí trubka, rozsah Vnitøní trubka, rozsah 13 A / Rozsah prùmìrù 63,50 183,90 l 2 l 1 l 1 l 21 dm t dm m dm t D D D 23 Vnitøní trubka, rozsah Pozor! Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na jednom konci. D 23 l 21 dm t je stejn jako dm m vrtáku Rozsah prùmìrù, Øada trubek Objednací kód vnìjπí trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 2 Objednací kód vnitøní trubky 1) Rozmìry, Standardní délka l 21 D c dm m dm t D 21 l D 22 D 23 63, , , , , L 1) L 1) 40 69, L 1) L 1) 44 70,00 71,45 75, L 1) L 1) 48 76,20 80, L 1) L 1) 54 82,55 85,00 88, L 1) L 1) 60 90,00 95,00 95,25 100, L 1) L 1) ,60 105,00 107,95 110,00 114, L 1) L 1) ,00 120,00 120,65 125, L 1) L 1) ,00 130,00 136,00-147, L 1) L 1) ,00-159, L 1) L 1) ,00-171, L 1) L 1) ,00-183, L 1) L 1) 130 1) Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25. Pozor! Vnitøní trubka pro vrtan prùmìr 65,00 123,90 musí b t objednána o 179 delπí neω vnìjπí trubka. Vnitøní trubka pro vrtan prùmìr 124,00 183,90 musí b t objednána o 220 delπí neω vnìjπí trubka. Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 a pro délku vnitøní trubky 430, nasazované na hlavu vrtáku D c = 63,50 : 1 ks a 1 ks Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poωadavku zákazníka, délka vnìjπí trubky 3000 a vnitøní trubky 3190, nasazované na hlavu vrtáku D c = 65,00 : 1 ks L3000 a 1 ks L3190 Bøitové destièky Tlumièe vibrací MontáΩní díly Konektory Náhradní díly Øezné podmínky Aplikaèní prùvodce

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla.

Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. KOV Profesionální pásové broušení pro průmysl a řemesla. GRIT GX / GI Pásové brusky GRIT jeden systém, veškeré možnosti. GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezničitelnosti.

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM.

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více