silvestr 2005 chrustenice 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "silvestr 2005 chrustenice 2006"

Transkript

1 silvestr 2005 chrustenice nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny 2005 discgolf sezóna 2006 EUCF

2 Drazí přátelé, sportovci! kam za létající kultůrou Z mrtvých vstání vašeho oblíbeného skoro periodika a potažmo mé není další díl seriálu Battlestar Galaktica, ale nefalšovaná skutečnost. Stydím se a omlouvám se za to, že to trvalo tak dlouho! Úraz mě přinutil vystoupit z dvanáctiletého vlaku s jmenovkou Ultimate. Následná rehabilitační pauza se až překvapivě snadno změnila v neplánované prázdniny. Dlouho jsem si nebyl schopen přiznat, že se skutečně flákám a že je to již v takovém stádiu, že vlastně potřebuji pomoct Později zemřel Ježíšův přítel Lazar. Když se Ježíš dostal do jeho bydliště, byl Lazar již čtyři dny mrtvý. Jeho sestra Marta byla sice hluboce zarmoucená, ale přesto řekla s nadějí: Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu. Ježíš však šel ke hrobu, přikázal, aby odstranili kámen, a zvolal: Lazare, poj ven! A Lazar vyšel. Jan 11: Snažili jsme se do tohoto čísla dostat co nejvíc z konce roku 2005 a celého roku 2006, ale jak jistě chápete, stalo se toho tolik, že by to nebylo možné, ani kdybychom všechny ty články skutečně měli. Pokud tedy budete mít po přečtení následujících stran pocit, že tu chybí něco, k čemu máte co říci, neváhejte a pište. Naše ová schránka je vám doširoka otevřena. Hezké čtení mezi laškujícími sněhovými vločkami. Lazar leden 6-7/2007 /dresden/ Nacht der langen Stollen /jedna lasička na lajně/ info: leden 6-7/2007 / v carsko/ The Flying DAHU /hut/ info: leden 13-14/2007 /chomutov/ HMČR /open, ženy/ info: leden 20-21/2007 /praha/ Beach trunaj /plážová exhibice/ info: obsah 1. ald informuje 4. boa cup / m r 05 / rosice svatby podle cel finals 05 / l b p edboj / m r 05 / mixed 6. poho 05 / discgolf 7. skalka 05 / discgolf 8. on fire 06 / rotenburg 11. chomutov / hm r 06 / open & women 12. winterflug 06 / berlin 13. frisbeercup 06 / praha 14. paganello 06 / riviera di rimini... Lenky a Maňase 16. rozhovor / jan ka er nov k leden 27/2007 /zelen pruh/ Opičárna /open,pro nováčky/ info: nor 11-12/2007 /praha/ Frisbeercup /open/ info: nor 11-12/2007 /rottenburg/ On Fire 07 /open, ženy/ info: nor 17-18/2007 / st / HMČR /mixed/ info: nor 25-26/2007 /plze / Yellow submarine /mixed/ info: P.S.: Markeetko díky! b ezen 11-12/2007 /innsbruck/ InnD Or /mixed/ info: Ivy a Saši 20. chrast wonderful copenhagen 06 / koda 22. akademick hry / brno 23. stra kov / m r 06 / open & women... Katie a Bryna 24. windmill windup 06 / amsterdam 25. EUCR / norimberk 28. p edboj / m r 06 / mixed 31. ladronka / praha beach plze 32. ok nko do pravidel 33. EUCF / Florence 34. rozhovor / jana vejmelkov 36. sez na 2006 / discgolf 39. akce rozvoj 40. kecy - hecy... Tiny a Me2da b ezen 24-25/2007 /Vienna/ Vienna winter league /open, ženy/ info: duben 6-9/2007 /Rimini/ Paganello /open, mixed, ženy, jun./ info: wwwpaganello.com... H a n k e a H o l o u b k a

3 vr čald 2005 Česká Asociace Létajícího Disku P.O.BOX 199, , Praha 6 Resumé schůzí VR ČALD : Hlavní události roku Ekonomika: Schválen rozpo et na rok 2005 a Obchodník Schválen dodatek. 2 stávající smlouvy s obchodníkem na 12 m síc p j ka K na 24 m síc (leden 2007). P j ka pro reprezentaci WUGC finsko. čald informuje skupiny (VG, Jan olta, Jana Vejmelková). EFDF dlouho nereagovala a nakonec ádost odmítla ve prosp ch britského Southamptonu. V re ii VR ALD uspo ádáno HMRČR Mixed. Akademické Hry* Jan Filandr se sna í za adit frisbee ultimate do akademických her, mix 5 na 5, VR zji uje bli í informace o podmínkách ú asti. c o s e d ě j e r o č e n k a p a s t i frisbíjový obèasník Øeditelé a Vydavatelé: tamago i, clue, katy, dejf & carlos Redakèní rada: fajnov, drav a hrav Jazykové korektury: ko i jaz ky Na e emajlová adresa: Pøedplatné pro ÈR a SR: david prùcha pod rapidem 5 praha 10, telefén: Foto: lukasicek /pd/, hujer, dejf, czert /tm/, bil elsinger, internet /www/ foto na obálce: czert Půjčka HB ALD poskytla enskému týmu p j ku na team fee na mistrovstv evropy klub do Rostocku, p j ka byla v po ádku a v as vrácena. 2. Propagace: Web ČALD i byly p esm rovány na Na adrese je zprovozn n nový web ALD. lenové VR budou pr b n dopl ovat informace do jednotlivých rubrik. Samolepky t pán Materna p i el s návrhem vyrobit samolepky s jednoduchými ikonami odkazujícími na fair play apod., které by dostal ka dý len ALD k distribuci. Ve spodní sti v ech samolepek webový odkaz na frisbee.cz na tomto webu se p i jeho zobrazení objeví motivy ze samolepek. Staré informa ní letáky dochází a jsou neaktuální. Návrh na shromá d ní promo-archivu* 3. Dokumenty ČALD: Stanovy - do e ena zm na, zve ejn na na webu. 4. Organizace turnajů: EUCC07 - PRAHA* Odeslána ádost o po adatelství ME klub v roce Hledaní organizátor, formace organiza ní 5. Reprezentace Nabídnuté spoty pro klubové mistrovství evropy: 1 x Open, 1 x eny, 3 x Mixed, 1 x Masters. VR rozhodla o ú asti jednoho open a jednoho enského týmu: Terrible Monkeys (+PD) a Hot Beaches. 6. Rozvoj - vzdělávání: kolení u itel a turnaje pro d ti probíhají pod taktovkou skupiny Rozvoj. Skripta v ti t né podob do la. Jsou k dispozici elektronicky, pro pot eby kolení u itel je distribuováno video na CD-ROMu. 7. Členství v ČALD*: a) Polplatky se budou vybírat na kalendá ní rok a z stávají ve stejné vý i. Noví hrá i 100 K, stálí hrá i 200 K. b) Noví hrá i (hrá i, kte í se je t nikdy nezú astnili ALDového turnaje, neexistuje být nový hrá 2x) mají první turnaj zadarmo. c) zaveden poplatek za ALDový turnaj pro ne leny 50 K d) striktn j í vybírání a sledování soupisek, budou na netu, v rámci p ipravované databáze, v dy p ed turnajem, doplní je kapitán týmu.» l é t a t j e t a k s n a d n é

4 c o s e d ě j e e) zavedeny karti ky se jménem a eviden ním íslem, v dy na jeden kalendá ní rok, výhody - disk od erta pro leny za 300 K a pracujeme na dal ích. Poznámka: V září 2005 se konala Valná hromada ČALD a byla zvolena nová výkonná rada ve složení (spolu s funkcemi, které se jednotliví členové uvolili plnit) všechny kroky nové VR jsou v tomto dokumentu označeny *. Nová VR ČALD: p edseda: Jana Vejmelková tajemník: David Průcha stk: Petr Schreiber, Jiří Vaníček komunikace: Ivan Fibír golf: Martin Slížek freestyle: Štěpán Materna rozvoj: Štěpán Materna granty: Lucie Frisová VR si p izvala k externí spolupráci: legislativa: Vít Grigartzik ekonomika: Radka Balážová evidence len : Jan Malý Stále probíhají kolení u itel pod vedením skupiny Rozvoj (v podstat nezávislé na VR): Jan Papá Filandr, Kristina Klímová Na innost a hospoda ení ALD bude dohlí et kontrolní komise ve slo ení: Lenka Čamrová Petr Haering Jiří Blahout Hlavní události roku Ekonomika: P ipraven rozpo et na rok 2007 (bude schválen v lednu). Do e eny pohledávky za hrá i vyplívající z MS 2004 ve Finsku. 2. Propagace: Web ČALD Byl vytvo en Newsletter", pravidelný informa ní mail pro (zainteresované) leny ALD - první bude rozeslán v lednu Samolepky ALD vydala samolepky s jednoduchými ikonami odkazujícími na fair play. Ve spodn sti v ech samolepek byl umíst n odkaz na frisbee.cz. Agentura MVP Navázána spolupráce s agenturou MVP, která po ádá zábavné a sportovní akce pro d ti a mláde. MVP bude nabízet frisbee jako sou ást programu svých akcí. 3. Organizace turnajů: EUC 07 PRAHA EFDF nám odpov d la. ádost ALD o po adatelství ME klub v roce 2007 nebyla vybrána. EUC 07 bude v UK. MR Ve spolupráci s VR ALD byla uspo ádána v echna MR. Akademické Hry 1. Akademické hry se uskute nily na h i ti VUT v Brn. Náklady za pronájem h i t, ceny a p ípadn i cestu týmu, které nesla ALD dosáhly celkem K. 4. Reprezentace: ALD zaplatila vstupní poplatek na EUC 07 za reprezenta ní týmy v kategorii open, mix a junio i. Do za átku února musí padnout definitivní rozhodnutí, které kategorie se opravdu mistrovství zú astní. Zaplacené poplatky uhradí po vytvo ení dru stev sami hrá i. 5. Rozvoj - vzdělávání: Ladronka 2006 Prezentace frisbee sport na akci Ladronka 2006 (zrekonstruovaný statek na Praze 6, v oblasti trénuje ada tým a pravideln se zde hraje discgolf) prob hla Akce se z astnilo podle po ádající agentury asi náv t vník. Sport pro všechny Exibi ní turnaj prob hl v kv tnu Den proti Diabetu Workshop frisbee ultimate se studenty Gymnázia Na Vít zné pláni. Školení učitelů, turnaje pro školy Probíhala kolení u itel pod vedením Mgr. Jana Filandra. V Plzni se konal turnaj pro základní a st ední koly. Skautský turnaj v Hradci Králové Exhibi ní utkání na skautském turnaji. 6. Granty a sponzoring: vr čald 2006 Granty ALD podal ádost na M MT o financování st edo kolské ligy. Rozsáhlé akce na podporu hry ultimate s celorepublikovým významem. Sponzoring Pod hlavi kou ALD probíhala jednání o p ípadném sponzoringu s firmou EZ, a. s. bohu el neúsp n. Byl vytvo en základní prezenta ní materiál. V lednu se uskute ní plá ový promo turnaj, kam budou pozváni zástupci potenciálních sponzor. Poznámka: Na Valné hromadě v září 2006 je rozšířena a upravena výkonná rada: Noví ádní lenové: Radka Balážová - ekonomika; rozvoj; propagace (p ísp vky na web) Petr Haering - web - technická stránka, obsah; repre - komunikace Lukáš Filandr - stk-liga; web - technická stránka Bryn Perkins - roz í ení lenské základny Alena Semerádová - komunikace CEL Z kontrolní komise odstoupil: Petr Haering Nový len kontrolní komise: Kristina Medková Nový externí len: František Fencl - organizace ligy Stávající lenové - zm ny: Jiří Vaníček - p esouvá se na granty a PR David Průcha - tajemník VR v prosinci odstupuje z VR a stává se externím lenem Ostatní zastávají stejné posty: p edseda: Jana Vejmelková stk: Petr Schreiber komunikace: Ivan Fibír golf: Martin Slížek freestyle: Štěpán Materna rozvoj: Štěpán Materna granty: Lucie Frišová extern : legislativa: Vít Grigartzik evidence len : Jan Malý kontrolní komise: Lenka Čamrová Jiří Blahout 2 r o č e n k a p a s t i

5 vh 2006 předboj Cíle pro rok 2007: Sekce rozvoj: a) prezentace frisbee na 3 letních hudebních festivalech b) aktualizace leták, plakát, skript a atd. c) kolení u itel, turnaje pro koly - obnovit innost d) vytvo it prezenta ní materiály pro agenturu MVP, sponzory a granty Ostatní: e) úsp né sestavení reprezenta ních výb r a reprezentace na EUC 07 f) organizace ligy, zapojení nov vzniklých tým a jejich podpora g) získání sponzora pro ligu 07 Ženy: nebude kvalifikace jen MR. Open outdoor: 3 turnaje, první dva bodované otev ené i zahrani ním tým m, t etí mistrovství (MR uzav ené), rozd leno do dvou výkonostních skupin podle výsledk bodovaných turnaj, horní skupina nejlep ích 6 tým a ostatní druhá skupina. Samoz ejm bude záviset na po tu tým, které se budou MR ú astnit.bodování: od 1 do po tu eských tým, které se turnaje zú astní. MR Mixed: samostatná akce bez kvalifikace. d) Hrá m byla oznámena plánovaná ú ast reprezenta ních výb r na ME 2007 v Southamptonu. e) P edsedkyn vyzvala hrá e aby se zú astnili exhibi ního turnaje v Hradci Králové na podporu místního týmu a k ú asti na exbibi ním turnaji na podporu Píseckému týmu. Reprezentace EUC '07 Jak pravd podobn v te, letos bychom cht li na EUC v Southhamptonu postavit Open a Mixed t m. Abychom byli schopni týmy postavit, potøebujeme znát poèet lidí, kteøí by stáli o to reprezentovat v Open a Mixed kategorii. Trenéři open divize: Tom ek PD, Nahtan 4F Trenéři mixed divize: ja a Ka er Z, mo n by p le itostn vypom hal Bryn TM Požadavky: Ide ln po et lid open: Ide ln po et lid mixed: (chlap ) Z jemci by m li spl ovat n sleduj c podm nky: a) chtìjí a budou trénovat spoleènì taktiku a kondici + kondici samostatnì nebo v malých skupinách to co trenéøi urèí ¾e se má trénovat (i nad rámec tréninkù svého klubu) b) budou obìtovat svùj volný èas kvùli tréninkùm a turnajùm (urèíme pøi schùzce) c o s e d ě j e ZÁPIS Z VH Předboj u Prahy 24. zá í Prezence 2. Zpráva o innosti VR ALD Jana Vejmelková informovala o prob hlých akcích ALD, a) Akademickém mistrovství v ultimate. b) len m ALD jsou po zaplacení p ísp vk na rok 2006 vydávány lenské karti ky, spolu s 5 ks propaga ních samolepek. c) Liga 2007 editelem ligy byl jmenován František Fencl. V roce 2007 se uskute ní halová a venkovní mistrovství v kategoriích Open, eny a Mixed. Detaily pro ligu: MR outdoor prob hne open i eny ve stejný víkend. 3. Radka Balá ová p ednesla zprávu o hospoda ení za rok Zpráva kontrolní komise - bez výhrad. Z kontrolní komise odstupuje Petr Haering 5. ME po adatelství nám EFDF nebylo p id leno. 6. Dopl ující volby do Výkonné rady ALD. Kandidují: Radka Balážová Lukáš Filandr Bryn Perkins Petr Haering Alena Semerádová Balá ová: +, -0,?1 zvolena Filandr: +, -5,?14 zvolen Perkins: +, -1,?5 zvolen Semerádová: +, -1,?3 zvolena Haering +, -3,?5 zvolen 7. Dopl ující volba lena kontrolní a revizní komise: Medková :+, -0,?1 zvolena c) chtìjí být na turnaj pøipraveni v co nejlep¹í fyzické a psychické koncici a nechtìjí o tom jen kecat u piva d) nebojí se konkurence T m, e pojede mixov i open reprezentace, tak vznik opravdu velk popt vka zejm na po chlapech. Naplnit tuto popt vku v r mci esk Republiky se zd t m nemo n, ale nab z to mo nost lidem, kte by mohli m t tendece vzd t to je t d ve ne za nou (proto e tam p ece je spousta lep ch lid, co se tam dostanou a pojedou, tak e to vlastn nem cenu - jen e te nast v situace, e mo nost probojovat se do jednoho nebo druh ho t mu je re ln pro opravdu hodn lid ). Je t jedna v c, kterou by mo n bylo vhodn neopomenout - chceme m t reprezentaci esk Republiky, ne Prahy. Samoz ejmost budou v kendov tr ninkov kempy a podobn v ci. Tud bylil t mimo Prahu nem e byt p ek kou, pokud hr jinak ostatn podm nky pro reprezentaci spl uje. Pokud pøemý l o OPEN nebo MIXED repre na rok 2007, kontaktuj bu Tom ka (open) - nebo Ka era (mixed) - NEODKLÁDEJ TO NA ZÍTRA, OZVI SE HNED! eny budou hrát v sobotu a open za ne v sobotu odpoledne a bude pokra ovat v ned li. Zapsala: Radka Balá ov n Zeptejte se také u Vás v týmu na tréninku a řekněte lidem a se ozvou. l é t a t j e t a k s n a d n é

6 z á ř í 0 5 boa cup / mčr 05 / open & women Pořadatel: p espoln t m Boa Místo konání: Rosice Ročník: 2. Datum konání: Počet týmů: 9 open, 4 ensk t my Startovné: 350 K Ubytování: stany Jídlo: sn dan - klasika na h i ti, ve e e - sma k nebo gul t na h i ti, p es den ob erstven ve st nku u h i t Hrací plocha: 2 h i t v Rosic ch a 2 v P estavlk ch. Kolik tým se 2. ro níku Mistrovství R v kategorii Women zú astní, bylo je t pom rn krátce p ed turnajem nejasné. Nakonec se daly dohromady týmy ty i - Z dopln ná FUJ, PD s hrá kami z ATRUC, P7 s hrá kami z RV a TM. P esto m ly v echny týmy problém s po tem hrá ek. Jako Zimnice jsme m ly 9 hrá ek a byla to docela silná sestava (Ája, Katy, Jani ka, Pipi, Zde ka, Klárka, dvoj ata Jana a Martina a malá Zuzka). Ne lo v ak jen o jednorázové spojení pro tento turnaj, ale v takovém slo ení bychom rády jako oficiální enský tým za aly fungovat. Na í výhodou asi bylo, e jsme i po Rostocku open 1. Fuj 2. Prague Devils 3. Yellow Fever 4. Terrible Monkeys 5. 3SB 6. Atruc 7. Boa 8. Rektální Vyšetření 9. Dynamo Frdel r e s u l t s dál spole n trénovaly. A tak to pro nás byla první turnajová ance. Cht y jsme si p edev ím dob e a pohodov zahrát. První zápas jsme hrály proti TM a a ne ekan hladce jsme zvít zily (9:1). Bylo znát, e TM m ly dost nových tvá í, p esto state n bojovaly a dokonce. Výhra, sluní ko a pohoda nás p íjemn naladily do dal ího zápasu, a to proti PD, na který jsme byly p ipraveny jako na po ádný souboj. První ást byla celkem vyrovnaná, ale v druhé p li bu PD do ly síly nebo chu hrát, a tak jsme zvít zily (11:6). Poslední sobotní zápas nás ekaly hrá ky P7. V té dob jsme u v d ly o jejich vyrovnaném zápase s PD, který skon il o bod výhrou PD, a tak jsme nic necht ly podcenit. Celou dobu jsme se p etahovaly o body, ale v záv ru jsem na t stí m ly víc sil my (9:4). Na P7 bylo vid t, e jsou více sehrané (asi mají u n co spole n natrénováno). Druhý den za al op t hrou proti TM. Do semifinálového zápasu jsme ly s tím, e tak snadné jako první den to nebude. mistrovství K l r k a ( Z ) Holky z TM se v pr b hu turnaje lépe sehrály, p esto nám herní p evaha z stala (9:4) a my se tím pádem dostaly do finálového souboje. Ve druhém semifinálovém zápase se utkaly týmy PD a P7. Jeliko si svoji jednobodovou výhru PD proti P7 u v sobotu vybraly, byla ada na P7 (7:6). V leto ním enském finále se tedy proti sob postavily týmy Z a P7. P esto e v echny hrá ky Z, krom malé Zuzky, odehrály i zápasy s open týmy, m ly je t dost sil na výsledné skóre (11:4). Pocit z vít zství je fajn, ale snad je t hez í jsou pocity z nálady v týmu. Hrály jsme spolu, s nasazením, s chutí hrát a bez negativních emocí, které bývají ne varem enských tým. V na ich podmínkách je t ké po ádat Mistrovství en. Je úsp ch, e se poda ilo postavit 4 týmy, ale tím snaha eských hrá ek nekon í. V sou asné dob se sna íme postavit 2 kvalitní týmy, které budou brázdit evropská h i t. Jedná se vícemén o spojení PD/TM/Atruc a Z/ FUJ/P7. n women 1. Yellow Fever 2. Prague 7 3. Prague Devils 4. Terrible Monkeys Spirit open: Fuj Spirit women: PD & P7 r o č e n k a p a s t i

7 s e z ó n a 2005 Místo konání: L b (Sk) Ročník: 3..? Datum konání: Počet týmů: 8 open, 3 ensk t my Ubytování: stany Jídlo : sn dan - klasika na h i ti, ve e e - v m stn restauraci, p es den ob erstven ve st nku u h i t. Tak e dlho o akávané finále je tu a po asie sa na nás pripravilo ako sa patrí. V piatok bolo e te pekne, ani slnko nepieklo, ale v sobotu a v nedelu sa pekne vyzúrilo. Sobota dá a zima, v nedelu len zima a silný vietor. Ihrisko bolo celkom fajn. Problém bol s oznamovaním asu, nebolo hlásených last five minutes, nebol captains meeting. Proste pri lo mi to ako nejaký oby ajný turnajík. Zázemie ako sprcha, toalety boli tie za -5 bodov. Jediné o vyzdvihnú bola super cigánska v bufetíku. n cel finals 05 / láb Sk / open 1. Four Fingers 2. Opičí Prd 3. Big EZ 4. Upsadaisy 5.?? 6.?? 7.?? 8.?? women 1. Hot Beaches 2.?? 3.?? Spirit open: Ufozd Spirit women:?? r e s u l t s m i s t r o v s t v í Datum konání: Počet týmů: 6 Ubytování: stany Jídlo: ve e e - sma k nebo gul. Cesta do fin le nebyla rozhodn nijak lehk, zvl pro t m obhajuj c lo sk titul v t to kategorii - Prague Devils. V základním kole sice budouc ho v t ze, lutou zimnici, bez v t ích problém porazili, pozd ji ale podlehli týmu Terrible monkeys. Díky vyda ené odvet v semifinále p ecejen mohli bojovat o zlato, tentokrát to v ak byla lutá zimnice komu se odveta poda ila a zvít zila 16:13. n 1. Yellow Fever 2. Prague Devils 3. Terrible Monkeys 4. Atruc 5. Dynamo Frdel 6. Pražská sedma r e s u l t s předboj / mčr 05 / mixed Spirit: Atruc l é t a t j e t a k s n a d n é 5

8 d i s c g o l f pohoř 2005 Ahoj, jsem bývalý reprezentant ve vrhu koulí, moje kamarádka, Helena Fibingerová, byla koncem prázdnin na dovolené v zahrani í a nemohla Vás tak informovat o discgolfovém turnaji na Poho i. A tak m poprosila, jestli bych místo ní nenav tívil tento turnaj a nenapsal p r post eh. as jsem m l, tak jsem jel. Podle zpráv, které jsem dostal, bylo u n kolik dní dop edu jasné, e leto ní Poho bude na eské discgolfové pom ry velká akce. Bylo p ihlá eno 29 lidi ek, co je prý na ligový turnaj po et více ne uspokojující (ba p ímo rekordní). Krom tradi ních jmen z eských discgolfových luh a háj (jen namátkou t eba Dany nebo Mar ák) se ukázala hlavn velká poho ská líhe mladých nad jí, která obsadila celou juniorskou sout. P ijeli t i chalani zo Slovenska a dva Ameri ani, Mark Trubl a je t Reymond Tomek - u podle p íjmení je jasné, e jeho ko eny sahají do zdej ích kraj. A spousta dal ích - v t inu jsem samoz ejm neznal. Dozv d l jsem se, e se budou hrát t i kola, první a t etí na 25 jamek a druhé na 10 jamek, to aby zbylo dost asu na vlo ené disciplíny v sobotu ve er. O h e ale pozd ji. Rád bych Vás nyní informoval o zázemí a poho t ní, které na sportovce na míst ekalo. Dva sudy piva byly p ipraveny na ha ení ízn, k jídlu pak byly p ipraveny bu ty na páte ní ve er a zelná polévka a gulá na sobotní den. Dop edu bylo prý inzerované prase, ale na míst si museli nechat v ichni zajít chu v sobotu ve er ekala na hladovce na grilu - akorát ku átka (ale zas jich bylo hodn ). Je t bylo v e dolad no n kolika sva inkami a podobn. To v e (v etn prvních p ti piv) bylo zahrnuto ve startovném 200,- K. Te u tedy k té h e. Hrá i byli nasazeni do ty skupin, p i em nejv t í zájem byl kupodivu o skupinu D. Bylo jasné, e tato skupina bude brát celý turnaj hodn rekrea n, a e v ní bude pravd podobn nejv t í legrace. Krom toho vyrá ela na kurz a poslední, a bylo dost asu se po ránu upravit na hru ( zejména po páte ní uvítací párty). Hra potom zvolna a p íjemn plynula, hrá i se p edhán li v originálních a efektivních hodech a po ád bylo na co se dívat. Asi nejv t í vychytávkou" od organiza ního týmu bylo zásobování skupiny D pivem b hem prvního kola p ímo v lese, a to pomocí motorizované jednotky - opravdu skv lý tah! Po vydatném ob d bylo odehráno zkrácené druhé kolo, a potom se u v ichni soust edili na dovednostní sout e. Nejd íve byla na ad sout o nejdel í hod. Ka dý ú astník m l t i pokusy a úkolem bylo hodit disk co nejdále po adovaným sm rem. Z vít zství v této disciplín se nakonec radoval Chorche, jemu k maximální vzdálenosti pomohl i bojový pok ik o soto gari". Po zásluze byl odm n n novým diskem s p kným obrázkem. Druhou sout í, která se protáhla a do tmy, bylo klání v dohazování do ko e. V okolí venkovního posezení byla vyty ená trasa s n kolika ko i a odhozi ti a úkolem hrá bylo nasbírat co nejvíce bod, p i em na ka dém stanovi ti m l ka dý t i pokusy. P t nejlep ích pak postoupilo do finále, z n ho se nakonec vykrystalizoval vít z. Tím se stal nakonec Mar ák. Poté u se hlavn jedlo, pilo a hodovalo. Ku átka postupn mizela z grilu, pivo ze sud a pozd ji i hrá i do spacák. Ned le se probudila do slune ného po así a na v echny ekalo t etí kolo. V p edních skupinách se bojovalo o postup do finále, ve skupin D n kte í bojovali hlavn o holý ivot! A naráz t etí kolo skon ilo a pak se po ítalo, poté se p epo ítávalo, proto e n kte í jedinci nebyli schopni samým vy erpáním správn se íst pár ísel, ale nakonec se v ichni dobrali zdárného konce a bylo jasno, kdo p jde do finále. Jmenovit : Mark -9, Rey a Dany -6, Jedla -4, Úd -3. lo tedy hlavn o druhé místo, ale mohlo se stát je t cokoliv. Pokusím se te v krátkosti popsat pohoda na pohoři R e m i g i u s M a c h u r a ( h o s t ) výkony jednotlivých hrá ve finále. Mark si s p ehledem udr oval sv j náskok, a kdy u mu n jaký hod nevy el, tak hned v záp tí triumfoval perfektním p íhozem nebo dlouhatánským dohozem, které on opravdu umí. Dany si boj o druhé místo prohrál n kolika málo chybami, které si na rozdíl od n j Ray odpustil a i se svým prasostylem" nakonec dosáhl na st íbro. P etahovanou o tvrté místo nakonec vyhrál Jedla, kdy (hlavn ke konci) se Úd zdál u pon kud zválcovaný". V enách se vít zkou stala Evex, i kdy byla p vodn vyhlá ená na druhém míst za Vendulkou, ale po p epo ítání výsledk bylo v e uvedeno do po ádku. V juniorech má prvenství p edplacené Hanís, alespo do doby, ne mu na Poho i doroste n jaká konkurence, anebo n který zku ený hrá n jak záhadn omládne. Co íci záv rem? Po así vydr elo do poslední chvíle, za alo pr et a p i vyhlá ení výsledk, co u nikomu nevadilo. M osobn se ten turnaj z pohledu diváka moc líbil, proto m p ekvapilo, e po turnaji prob hlo po internetu n kolik sice pravdivých, ale hodn kritických v t typu: Jak je mo né, e se za celý turnaj objevila jen jedna jediná láhev slivovice a to je t tajn!!! Pí u si velké mínus!" nebo jiná: Piva bylo dost, ale do lo v dy v nejmén vhodnou chvíli." Ur it ale bylo t ch pozitivních v cí daleko víc a poho ský turnaj op t nikoho nezklamal. n 6 r o č e n k a p a s t i

9 s e t k á n í v liberci H e l e n k a F i b i n g e r o v skalka 05 / liberec polovin zá í se uskute nil v Liberci V první ( a ur it ne poslední) ro ník discgolfového turnaje Skalka Liberecký golfový pr kopník Julio p ipravil v echny atributy pro p íjemn strávený víkend po ínaje hezkým a náro ným kurzem a po poho t ní a ubytování na chalup kousek za Libercem. Ale p kn po po ádku. P i páte ním p íjezdu jsme byli nanavigováni rovnou na vyp j enou chalupu asi 10 km za Libercem, která nám m la pro dal í dva dny slou it jako základna, ubytovna, párty plac atd. Sud u byl nara ený, gulá z hospody m l p ijet za p l hodiny, fotbálek se zrovna smontovával a místa na p espání bylo víc ne dost. U jen tohle bylo t eba ocenit a pat i n oslavit. Po ob erstvení se losovaly základní skupiny fotbálkového MS a o pár chvil pozd ji u byl ampionát zahájen. V n kterých týmech se se li opravdu vtipné dvojice hrá, za v echny snad jen uvedu, e Holandsko reprezentovali Evex a Mare ek. Co bych to nadále protahoval: páte ní párty byla cokoliv jiného, jen ne nudná a fádní! Taky n které hrá e pustila ze svého objetí a brzy k ránu! specialita - výhozi t umíst né hned za k ovím, které dost znesnad ovalo drajvy (první hody, kterými by se m l hrá dostat co mo ná nejdále). Zajímavý o í ek. První a druhé kolo bylo odd leno ob dovou pauzou na parkovi ti p ímo u kurzu. Po ob erstvení a nabrání nových sil se odehrálo druhé kolo a po jeho dokon ení byly na p edních p í kách tato jména: Mark, Dany, Mar ák, Dodo a Dr.Úd. enám dominovala po prvním dnu Evex, druhá byla p ekvapiv Ewyna (ano, ta vá n zran ná), která hrála sv j v bec první golfový turnaj a na záda jim dýchaly Vendulka a Elizabeth. výsledkov ve va í blízkosti. Ob as tedy zaslechnete hlá ku: U ti lapu na paty!" nebo v opa ném p ípad : Tak to jsem po..., te u to nem u nikdy stáhnout." A jak to vypadalo po konci t etího kola? Vedl Mark p ed druhým Danym o est hod (o vít zi v tu chvíli nebylo pochyb), o dal ích est hod se t etí dr el Dr.Úd o jeden hod p ed Mar ákem a o t i hody p ed Dodem. Boj o pozice se vícemén zú il na p etahování o t etí a páté místo. A tak se i stalo, Mark i Dany si sv j náskok na devíti finálových jamkách bez problém udr eli. Zato za nimi se d li v ci. Chvilku po bronzu sahal Mar ák, ale ke konci psychicky naprosto vyho el a propadl se na kone né d i s c g o l f Nyní mi dovolte malou vsuvku, která se týká startovného. U na Poho i se platilo 200,- K plus pití a v Liberci bylo startovné p vodn 200,- K, ale pozd ji se vy plhalo na 280,- K na hlavu. Te si asi mnozí pomyslí, e golf se stává stejn drahou zábavou jako ultimate, ale pravda je trochu jinde. Jak na Poho i tak v Liberci byly toti ve startovném zahrnuty slu by tzv. all inclusive". A to, e se o vás n kdo postará po celý víkend s ubytování, jídlem, pitím a je t p ipraví n jaké obveselení myslím stojí za ty dv nebo t i stovky. Te ka. Tak, a te u honem na hru. Zahrát si p ijelo tentokrát 17 lidí, z toho 4 hol iny. Hrá i se rozd lili do t í skupin a rozprchli se do v ech stran lenitého parku. Jamky byly vymy leny tak, aby bylo mo né zahrát je r znými zp soby, a aby nebylo jednoduché dostat se p ímo ke ko i. ást jamek byla rozmíst na voln po loukách a zbytek byl ukrytý v lesích hustých tak, e by se daly krájet. I o to se n kte í hrá i pokou eli, jako by nev d li, e v konfrontaci stromy disk v drtivé v t in vít zí strom. Na dvou jamkách byla také p ipravena jedna místní Ve erní zábava se odehrávala op t na chalup, kde se dohrávalo fotbálkové MS, sout ilo se v dohazování i v no ním discgolfu a provád li se i jiné fikanosti. Stejn jako p edchozí noc i tentokrát vydr ela zábava a do pozdních no ních hodin. Vít zi MS se stal celek Holandska???, vít zi párty pak ti, co vydr eli nejdéle??? V ned li se za alo po ádn závodit. Ka dý v d l, jak na tom po sobot je a kam by se asi tak cht l dostat. K sout ivosti také napomáhá fakt, e se skupiny d lí do dal ích kol podle p edchozího po adí, tak e hrajete ve skupin s hrá i, kte í jsou páté místo. Dodo zahrál druhý nejlep í finálový výsledek (jeden hod za Markem), ale ani to mu na stupn vít z nesta ilojeden jediný hod p ed ním z stal Dr.Úd, který nakonec skon il t etí. Pro úplnost je t doplním výsledky kategorie en. Stylem p i la-zkusila-zvít zila si pro zlato dokrá ela Ewyna p ed druhou Evex (Atruc slavil double!!!) a t etí Vendulkou. V ka dém p ípad se tento turnaj velice povedl a doufejme, e si najde pevné místo v eské lize pro p í tí roky, ostatn do té leto ní se u nesmazateln zapsal. n l é t a t j e t a k s n a d n é 7

10 l e d e n 0 6 on fire 06 / rotenburg / Pořadatel: Skywalkers Místo konání: Rotenburg Datum konání: Počet týmů: 12 open, 7 women Ubytování: v m stn kole Stravování: sn dan - luxusn s milou obsluhou v b l m, kter v m rozkrojila i housku :), ve e e - ve vlastn re ii. Hrací plocha: 2 rozm rn haly - Ultimate Dome a Skywalkers Arena Česká výprava: open - lut Zimnice, women - Trinity a Hot Beaches Systém: continuous playing rule hala 2006 ko l e k t v n t v o r b a Upozornění: Tento článek nevyjadřuje názor redakce. Níže uvedené informace a výroky nebyly redigovány a jsou čistě subjektivními postřehy jednotlivců, tudíž za ně redakce ani zdroj nenese žádnou odpovědnost ;). Sobota 8:45 Štěpán: Umí zaplétaný cop? Mohla bys mi ho ud lat? Klárka: Jasn, má h eben? 11:15 Štěpán: Musí si s ním zacukat jen tak rekrea n. Trinity - Pickup 6:2 V imli jsme si, e se Leni ka potí, orosila se na ele. 13:00 Yellow Fever - Fruhsport 13:5 Pro pány z Kolína to bylo asi trochu p ekvápko, ale prost dostali na prdel. Medv d hrál jak za mlada, nikdo to nekurvil, akorát kdy se Medv d cítil p íli mlád, ale na t stí jen jednou, v p lce zápasu jsme získali vedení asi o t i body a pak jsme si staré pány zku en vycukali dr ením disku na dumpu (m li u trochu málo asu) a ve chvíli, kdy si mysleli e u se jim poda í ubránit se posunuli v ichni jejich hrá i p íli dop edu, co v t inou skon ilo tak, e nechali n koho úpln volného v zón, na koho jsme pohodln skórovali. Nebylo to teda a tak easy. Ale nám se da ilo a jim to ob as trochu smoln ulet lo. 13:25 Jerry ehlí. Koupil si zbrusu novou ehli ku a za pomoci drobných ústupk (mytí nádobí, praní prádla, luxování celého bytu) dosáhl úsp chu. Najednou se kolem n j objevila chapadla a bylo vy ehlíno. Ludis ne ehlí, ale víme, e je to jen proto, e objekt ehlení není v dosahu. 13:53 To tam nepi woe, co bylo mín no, se úpln natrwdlej. Sma to! Hele tamhle b í ten chylák! Trinity - Seagulls 7:6 V ichni se zamilovali do devatenáctky. Akorát Jerry ne, ehlit dvakrát za jeden den by asi nezvládl. Me2d: Bra te blí a líp... íká Jirka. To je hrozný, vona to posere a za ne se chytat za hlavu. To ji nau il Hé a. Jo a m la by se chytat aspo za kozy. Hezky Tina, p knej over. Me2d: v echno jsem ji nau il já. Štěpáne, jak jsi přišel na frisbee? V bec jsem nev d l, vo co de a co a jak, a pak jsem chodil na IZV a pak se doslechl, e frisbee je na t láku na FELu, a proto e IZV nemá vlastní t lák, tak sem se tam p ihlásil. Grrrrhhhkkkkkkbleeee... A proč sis vybral to frisbee? Proto e jsem si s kámo em Honzou Engelem chodil házet. A u mám málo vzduchu v aludku, tak e to nem u zopakovat. Zuz chytá bod. Jerry: Hurrá. (domníváme se, e si je t p i tom n co pomyslel, mo ná ohledn ve era, ale to nevíme, nep iznal se.) t pán má velikost Imperial XXL, partnerka p i sexu st íd rozko s bolestí. Ludis: Na tyhle bysme se m li po ádn rozb hat. Rozházet a rozcvi it. Jerry: Vyser si voko. 15:00 Medv dovi do la kola light. Výkonnost zna n klesla. Lukáš: Kdy se na ná tým podívám, tak je to tam samej Jamaj an nebo skinhead. A na ty zbylý vlasatce. 17:00 Hele Ludis, aby to n kdo nevy ehlil za tebe, i s tím pocákáním. Ludis: No ty vole, to by bylo nejlep í. Kdo orá pole mé, et pluh m j. 17:15 Tak jsme se kochali výhledem na Gábininy kozy, a je Ka err musel vyfotit. Gabi se ale v kritickej as oto ila na nevhodnej bok, tak nezbejvalo, ne ji vyzvat: Bitte schön, kozy ven. 17:56 Jirka: Já si dám k ve e i pa tiku. 18:28 Kačerr: se mi zdá, e nemám tak dobrou formu jako loni. No jo, vona se ta forma taky líp získává, kdy hraje turnaj ka dej víkend. Lukáš: Hele a kolik turnaj ta Ája p edloni odehrála? 8 r o č e n k a p a s t i

11 o n f i r e rotenburg 1. Vlam go Utrecht 2. Skywalkers Rotenburg 3. Frühsport 0,2 Cologne 4. Discflyers Odense 5. Wall City Berlin 6. Tekielas Kiel 7. Yellow Fever Prague 8. Fitti Difica Firenze 9. Nordish United 10. AUFK Aarhus 11. NUTS Amsterdam 12. Deine Mudder Bremen r e s u l t s o p e n Zuz(Lukášovi soukromě): U je to stereotypní, chci zm nu. 21:55 Lukáš Zuz: já ti ji roztáhnu... Neděle: 00:05 Lukáš: Vidíte pánové? A po ád to stojí! (ko t - pozn.autora.) t u r n a j Kačerr: Mám pocit e n co p es 40. Me2d: A dlu je t 2000 ALDu? Kačerr: Nevím, ale mn je t dlu í prachy za cestu do Francie Co to bylo za rok? 2001? Jirka: No to má blbý, kdy Ája za 5 let um e na rakovinu. 18:32 Maloch se sm je. 18:37 Kačerr: Abych si tímhle lánkem nepo kodil svojí bezúhonnou pov st? To bude vypadat, e jsem n jaká drbna nebo co? Jirka: Mám pocit, e a vyjde ten lánek, hodn lidí skon í.????: Se rozjede série alob na vydavatele Pasti. 18:42 Štěpán: Já mám hroznej hlad. Me2d: Já bych si dal taky pivo... 18:47 Štěpán: Já mám je t dv. Kačerr: To nevadí, já ti s tím ve spr e kdy tak pom u. 22:33 Štěpán: Jano(Janásek) Jana: já jsem chlap...??? 22:35 Ája: P í t to budu um t jako up ák. Čupčák: P í t, p í t u tady Ájo nebude. 22:46 Jirka: Lenko, nechce nám p isp t o diskuse? Lenka: Proboha! Hlavn ádný diskuse! 23:09 (Část sportovní výpravy nešla na párty a baví se v místní škole maňáskovým minipředstavením... ) Maloch: Doká ete si to p edstavit, p í tí rok mi bude t icet a já si tady hraju s ma áskama. 23:42 Manásek šáhnul Klárce na prs. Klárka: Ma ásek, Karásek. 23:45 Klárka: Hele t páne, myslím e u ti to trochu vylejzá, ale neboj, já ti to ráno zase ud lám. 23:46 Klárka: Kdybych Ka erre zhubla, tak bych m la men í prsa. Kačerr: A ty si na nich zakládá? 9:59 P ili vysoko letící disky (nad úrovní ramen) se asi nevyplatí chytat na ápa, holky musí asi trochu potrénovat normální chlapskej chyt do obou nata ených rukou p ed sebou. 10:01 Hot Beaches - Dominas Cologne 6:10 Iva: Kurva pí a to u snad není mo ný. (n kdo nechytl celkem jasnej disk v zón ). 10:02 HB Timeout ukon il nehorázný festival turnover. 10:18 Kačerr: Tak Jano, jak se ti líbí na turnaji? Jana: No, tohle mne moc nebaví. Kačerr: A hra? Jana: Dobrý, je i nevotravuj m. Iva: Jd te do prdele. Jana: Rad ji jste m li z stat v tý druhý hale, abyste nás neotravovali. Iva: V era jsem hodila tááááákovouhle velkou rybi ku. A mám z toho takovouhle malou v c. Čupčák: To je zajímavý, e já kdy hodím malou rybi ku, tak z toho mám v dycky velkou v c. Nejlepší akce nedělního dopoledne: Ludis si p inesl na zápas Hot Beaches snídani. V kelímku m l aj. Netrvalo dlouho 18:52 Suzi se válí uprost ed h i t. Ludis: Já ji jdu o ivit. Um lým dýcháním (krátkým pohledem zjistí, kdo se to vlastn na h i ti válí). Je i i. Beru zp t. 19:06 Kačerr: Lu a u p l hodiny ml í, proto e se bojí, aby se to nedostalo do análu. 21:40 Ája: Polo ila jsem se rybkou, chytla disk t sn nad zemí, jen je koda, e jsem se nevid la.» l é t a t j e t a k s n a d n é 9

12 t u r n a j a jedna ze sle en z Primavera mu ten aj rozlila. Ludis si hrdinn do el pro dal í. B hem hry HB a Primavera mu ta samá sle na trefila znovu napln ný kelímek diskem. Ludis zaklel a tentokrát si pro aj u nedo el. enské dohrály, absolvovaly kole ko a op t si jedna ze sle en z Primavery la vyzvednou svoji láhev s vodou v míst, kde sed l Ludis. Láhev se jí p evrhla a obsah se vylil do Ludisovy ta ky. Rezignovaný Ludis jen pokr il rameny... Jirka: Holandsky se ekne dob e chut. 12:36 Klárka: Kolik u... u... u... u...? up áku? Čupčák: Suzi má asi svý dny. Asi jí nep ijel nabíje. Kačerr: Jasn, et í její ornici. Orá te n kde jinde. Má asi t i enský: jednu milenku, jednu man elku a jedna le í ladem. Je sm la, e to te ka vy lo akorát na Suzi. Tohle dne ní doba asi vy aduje. Trojpolní systém. Beaches dělají angel s drill. Kačerr se přidal. Jirka: Hele, co je to tam za kachnu? Maloch: My jsme ku átka a to je o klivé ka átko. Je t dlouho potrvá, ne se z n ho stane krásná labu. Jirka: No to byla p kná mrdka! Po chvíli: Teda mrda! Jsem v d l, e je na tý v t n co divnýho. Ája: ta malá mi dala. Ale já jí taky. Štěpán: Jo, hezky jste si to spolu daly, holky. Celnice: Jirka odevzdal doklady. Paní celnice: Pan Dittr? A n co jinýho ne ten idi ák byste nem l, t eba ob anku nebo pas? Kačerr: Ty debile. Jirka za al hledat ob anku, kterou nemohl najít. Kačerr: Tak my ji asi máme, ale nem em ji najít, tak my si tu zatím zaparkujeme. No a asi po p ti minutách hledání úpln v ude, u bych ekl tém v zoufalství na el Jirka ob anku v kapse u kalhot... Z ejm se jednalo o pokra ování p íb hu z cesty do Lipska, kdy jsme se museli ve ty i ráno vracet z Hory Svatého ebestiána do Prahy, proto e si Jirka odlo il bundu v hospod U Vojáka. Akvárko (hospoda Velemín): Kačerr: Jé oni nám k tomu nedali tatarku, jo? Se koukn te na Luká e, kolik si toho tam nakydal a pak se z toho poblije... Kačerr na Jirku: Dr dietu blb e, tatarka je dobrá na kozy. Kačerr je čuně, pokecal se tatarkou... Jirka: Vidí, kdyby si nem l tatarku, tak ti to spadne dol a nedr í ti to na tri ku. Jirka: Pro se ta tatarka posouvá jenom napravo? Kačerr: Tatarka u se pomalu m e posouvat dál. Jirka: Jo, u má dostate n velký kozy? 1. Jinx Berlin 2. Primavera Olandese 3. Dominas Cologne 4. Hot Beaches Prague 5. Trinity Prague 6. Seagulls Hamburg 7. Pick-up Kačerr: Ne, je t ne! rotenburg 2006 r e s u l t s w o m e n Kačerr se učí stolovat, nechápe proč se vidlička bez nože drží ve druhý ruce než s nožem. Kačerr a Lukáš zvládli celou svoji porci a ted čekaj, jestli něco nezbylo po ostatních co by mohli dojet... Kačerr Áje kouká hladově do talíře. Kačerr: Malochu ty nejí antioxydanty? Maloch: Já jich m l o víkendu a dost, sem m l dva banány. Ája: A ví k emu sou dobrý banány? Kačerr: Já vim, sem to vid l v n jakym enskym asopisu. Lukáš: Já to taky vím, já to vid l na videu. Pozn. redakce: Ája odehrála 28 turnajů v roce 2003, 35 v r. 2004, 27 v r a 10 r o č e n k a p a s t i

13 mistrovství hala chomutov 06 / hmčr open & women / l e d e n 0 6 Pořadatel: TM za podpory ALD Místo konání: Chomutov, Sportovn hala B ezeneck Ročník:? Datum konání: Počet týmů: 10 open, 5 ensk ch t m Startovné: 1500K t m, 120K hr è Ubytování: p ilehl prostory haly Jídlo: sn dan, ve e e po vlastn ose, p es den ob erstven na baru u recepce. Party: bar Jit enka r e s u l t s open 1. Žutá Zimnice 2. Prague Devils 3. Terrble Monkeys 4. Atruc 5. Prague Lions 6. Rektální Vyšetření 7. 3sb 8. EXIT 9. FUJ 10. Dynamo Frdel women 1. Žlutá Zimnice 2. Prague Devils 3. Pražská Sedma 4. Terrible Monkeys 5. Dynamo Frdel l é t a t j e t a k s n a d n é 11

14 ú n o r 0 6 winterflug 06 / berlin / berlín indoor P i p i ( h b ) Místo konání: Max - Schmeling Halle, Berlín (D) Ročník: kdo by to po ítal Datum konání: Počet týmů: 24 open, 15 women Hrací plocha: 2 (velká hala) + 1 (men í hala) h i t v jednom areálu. Pravidla: Continuous play rule, 5 na 5, 2 x 11 min., 2 x 13 min. hry o umíst n, 1 timeout na tým, bodový limit nebyl stanoven. Hrací systém: Open: 8 pool po 3 týmech Women: 3 pooly po 4 týmech + 1 pool po 3 týmech Hra v základní skupin ka dý s ka dým, první 2 týmy Z ka dé skupiny postoupily do horncíh pool, zbytek tým vytvo il dolní pooly. Op t zápasy ka dý s ka dým ve skupinách, následn k í ové zápasy, semifinálové boje, Zápasy o umíst ní. Snídaně a občerstvení přes den: Vydatné hody, v podstat co hrdlo rá elo, v etn ovoce a zeleniny, ob erstvení p es den za p ijatelné ceny. Večeře: Ka dý ve své pop. spoluhrá ov re ii ;) Startovné: Teamfee: 50 euro Playersfee: 7 euro Nakonec n s to vy lo 15 euro na hrá e po slev, co je velmi slu ná cena za takovýto turnájek. Olympijské výpravy: Open: Terrible Monkeys, Yellow Fever Women: Terrible Monkeys, Hot Beaches Účastnice zájezdu: Za Hábéčkacéčkadéčka a jiný cédéčka: Ája, Iva, Jani ka, Katy, Klárka, Pipi, Twins Za Opičky cvičky: Janásek, Hanke, Hanka, Markéta, Tina, Zuz Ú astníky si zapamatuju p í t ;) Ubytování: t locvi na místní koly Party: veselá jako v dy... V pátek umíst na do zna n alternativního, industri ln lad n ho are lu, v pon kud stísn ném prostoru la o n co v t unimo bu ka. Z nápoj bych obzvlá t vypíchla vynikající kvasnicové pivo, jeho sílu va e hlava ocení hlavn druhý den v dopoledních hodinách ;). Sobotní party jako obvykle v Haus der Sinne, ást osazenstva si vytvo ila vlastní party v t locvi n a tak byli u et eni p í erné hudební produkce (pokud ov em Ka er nepou t l sv j oblíbený drum n base výb r). Hra: Dalo by se ct, e si turnaj v ichni u vali a sna ili se podat co nejlep v kon. HB utekl o chlup postup do finále v semifinálovém souboji proti JinX. Na záv r bych ráda dodala, e continuous play rule v hale funguje docela dob e. Nevím jak se s ním vypo ádali ostatní, ale m osobn hra p i la mnohem dynami t j í, bez zbyte ných pr tah a zintenzivn la m j pro itek ze hry. n r e s u l t s open 1. Mir san Zamperl München 2. Wall City Berlin 3. Gummibärchen Karlsruhe 4. Feldrenner Mainz 5. SNOW Süd Nord Ost West Deutschland 6. Disc Devils Twente Enschede 7. 7 Schwaben Stuttgart 8. Projekt ix Vienna 9. TiB Berlin 10. TeKielas Kiel 11. Yellow Fever Prague 12. Air Pussies Berlin 13. Hallunken Halle 14. Drehst n Deckel Dresden 15. Jackxon7 Vienna 16. DJ Dahlem Berlin 17. Terrible Monkeys Prague 18. Salutami ntonio Milano 19. Saxy Divers Leipzig 20. Rotatoes Potatoes 21. Parkscheibe Berlin 22. Goldfingers Potsdam 23. Skywalkers Rotenburg 24. Uwaga Pies! Poznan women 1. JinX Berlin 2. Saxy Divas Leipzig 3. Hot Beaches Prague 4. MainzelMädchen Mainz 5. Frisky beez Vienna 6. Terrible Monkeys Prague 7. Wilde Wummen Berlin 8. Halle Berries Halle 9. Erdferkel Marburg 10. DOMinas Köln 11. Bische Clandestine Prato-Firenze 12. Yawp! Milano 13. Waltrauds Töchter Berlin 14. Cusb Bologna 15. Duck Busters Warsaw 12 r o č e n k a p a s t i

15 evils beercup i n f o r m a n z d r o j s e r v e r p r a g u e d e v i l s. o r g frisbeercup / praha t u r n a j Pořadatel: Prague (D)evils Místo konání: Praha Datum konání: Počet týmů: 12 open, Ubytování: pro v t inu vlastn post lka, pro zbytek p ilehl t locvi na Stravování: bylo Hrací plocha: jedna velk Sestava pořádajícího týmu: Kristína, Markéta, Bobe, Luká Filandr, Luká Karásek, tepán Materna, Nahur, Mé a, Hé a. Asi se mnou bude v t ina souhlasit, kdy eknu e nen lep ho pocitu ne v t zstv na obl ben m turnaji. A taky nen nic lep ho ne vyhr t sv vlastn trunaj. A p esn toto se povedlo Pra sk m bl k m, ur it ne poprv a stoprocentn ne naposled. Poka d to ale pot. Poj me se tedy pod vat jak na to ;). Do skupiny si po adatel nalosovali pom rn kvalitn soupe e: Zamperl, Hallodigaze, Yellow Fever, Spin a Outsiters. V prvn m z pase proti Z, t m zpo tku mali ko zav hal a nechal soupe ovi n skok t bod, kter se mu nakonec pooda ilo st hnout, pr b h utk n oto it a vyhr t 6:8. Druh z pas se Zamperl se odehr val ve znamen ostr osobní obrany PD, p edev ím na dumpu. Ze za átku se hrálo tém bez turoveru. Po skon en asov ho limitu byl stav sk re vyrovnan - 8:8, tok na stran devils, kte nev hali a 9. bodem zakon ili kl n sv m v t zstv m (to je t netu ili, e se jim sk re 9-8 b hem turnaje je t vr t ). Ve h e proti SPIN m byla zn t jasn p evaha PD a to i p es mno sv chyb v t zn ho t mu. Kone n sk re Zápas s Outsiters se odehr l celkem be z probl m a tak hr m po utk n zbyly s ly na m rn obavy z nadch zej c ho z pasu proti Hallo, kte um zahr t kvalitn z pas. Obavy se nakonec uk zaly jako zbyte n, proto e t m dokázal eliminovat v t inu dlouh ch p ihrávek a z pas vyhrát. Druhá skupina byla mali ko zamotan j í. Nakonec se z v t zstv radovali BigEZ, druh skon il Wunderteamem. O po adí ve skupin se ale rozhodlo a v posledním sobotn m z pase: TM vs. Wunderteam. Monkeys se dr eli dob e, a po skon ení asu a vyrovnaném skóre m li v hodu toku, kdyby se jim tuto hru poda ilo vyhr t, posunulo by je to na prvn p ku ve skupin. V opa n m p pad, je se sta nakonec realitou, by spadli na p ku tvrtou. V semifinálov ch souboj ch se st etli BigEZ vs Zamperl a PD vs. Wunderteam. Dv t etiny semifinále BigEZ vs. Zamperl byly vyvrovnané, na konci v ak Zamperl z skal n skok o dva a t i body a postoupil do finále. PD proti Wunderteamu tém cel zápas vedli, bohu el jejich obrana nebyla dostate n t sn na to aby nedostávali pom rn snadn body. T m dali Wunderteamu anci, kter ji vyu il a vyrovnal. To si ov em Devils nenechali jen tak l bit a op t si z skali n skok n kolika bod, z pas vyhr li a postoupili do fin le. Zápas o t etí místo BigEZ vs. Wunderteam byl po celou dobu pom rn vyrovnan, nicmén BigEZ m li na konci mírný náskok, který jim ov em Wunder dok zali vz t a po konci asu srovnali na plichtu. Posledn bod byl proto dost dramatický, velké ance byly na obou stranách sten jako turnover. Nakonec ale BigEZ prolomil zónovou obranu Wunderteamu a vyhr l. Do fin le s Zamperlem li PD stejn jako do prvn ho z pasu, tentokráte bylo o n co víc turnover a to na obou stranách, stejn to vypadalo na skórovac tabuli. P t minut p ed koncem se Devils poda ilo ut ct Zamperl o p r bod a vypadalo to, e budou schopni s bezpe ným rozdílem dohrát zápas, ale Zamperl p itvrdil v obran, co jim vyneslo 2 z skan disky potvrzen dv ma rychl mi body a vyrovnan sk re. Po konci asu bylo tedy op t vyrovnáno za stavu 8:8. Do posledn ho bodu li PD s útokem, bohu el si ho dlouho neudr eli a museli bránit. Zamperl m v em povolily nervy a zahodili dlouhou. Toho samoz ejm Devils vyu ili a po rozehr n klasické lajny rychle dali posledn bod a fin lov utk n vyhr li. n 1. PD 2. Zamperl 3. BigEZ 4. Wunderteam 5. Yellow fever 6. Halodigaze 7. Terrble monkeys 8. Prague 7 9. Outsiters 10. Spin 11. RJP Squad Warsaw 12. Prague Lions Spirit: Wunderteam r e s u l t s l é t a t j e t a k s n a d n é 13

16 d u b e n 0 6 paganello '06 / riviera di rimini Pořadatel: Cota & Tequila Production Místo konání: Rimini, It lie Datum konání: Ročník: 16 Počet týmů: 48 open, 23 women, 24 mixed, 8 junior Ubytování: hotel Stravování: sn dan, ob d za kup ny z h sk ho bal ku, ve e e po vlastn ose. Hrací plocha: pl, pl.. hon p sku, mo e, dokonce i slunce... Sestava: ja, Ewyna, Hanii, Han a, Katy, Kristina, Mark ta, Pipi, Zde ka, Zuz. beach ultimate P i p i ( h b ) Systém women: 5 na 5, d lka z pasu 35 minut, fin le 45 minut, po skon en asu cap 2, 1 timeout + 1 timeout v capu, bodov limit 15 (neplat po uplatn n capu), Round robin 3 pooly po 6 t mech, 1 pool po 5 t mech, prvn dva ze skupiny postupuj do horn ho poolu, 3. a 4. do middle poolu a zbyl ch 7 t m bottom pool. Quarters, semi a fin le. Jak l pe oslavit 3. v ro vzniku t mu ne tam, kde to v echno pro n s holky doopravdy za alo... k se, e vztah prod l prvn krizi po 3 letech, n kdo k, e a po letech p ti. Popravd frisbee, domovsk t m a v bec sport je tak vztahem, pokud to s n m mysl te v n. Nev m, jestli se d nazvat obdob a d n v na em d msk m kolektivu po Rostoku kriz, n kdo se mnou mo n nebude souhlasit jin mi d zapravdu, onen nam tne e je to p irozen v voj. Ka dop dn do Rimini jsme jely jako Hot Beaches, krize nekrize a hr ly jsme jak to jen H b ka um a neum. Na cestu jsme tentokr t vyrazily bez tradi n maskulinn podpory (asi se chlapc m zastesklo po velikono n ch zvyc ch a tak zat mco my opra ovaly zadky od p sku, oni opra ovali zadky poml zkou). Jedinou mu skou spole nost n m tedy d lal Tiny erstv zakoupen GPS navig tor Mirek. Tento mil spole n k plnil svoji funkci spolehliv a po italsk hranice. Jakmile jsme se ocitli v It lii, popadl ho jak si subtropick amok, nejd ve n s p inutil naprosto nesmysln sjet z d lnice a zaplatit tak na m tn m o euro nav c, zachvilku pot ve vnitrozem naopak ignoroval p m a naprogramovan z kaz sm rovat na i v pravu na d lnici. Z toho d vodu jsme se rozhodly po n kolika nezd rn ch pokusech p iv st Mire ka k rozumu, e budeme naopl tku ignorovat my jeho a rad ji se spolehneme na vlastn navig torsk schopnosti a klasickou mapu. Cestou jsme to vzaly je t oklikou p es Bolognu, kde jsme vyzvedly Hanii p iletiv z Mnichova a pak nama kan v p ti a se zavazadly na kolenou hur do Rimini. P ed Rimini jsme dali Mirkovi je t jednu a jak se uk zalo i posledn anci napravit svoji reputaci t m, e n s donaviguje p mo p ed hotel. Ten se ale projevil jako naprosto nepou iteln a samou hanbou sp chal p ed cestou zp t softwarovou sebevra du a vyresetoval se. M rn bloud n d ky bohu nezp sobilo takov zpo d n, abychom nestihly b je nou uv tac party (tentokr t oh ostroj vid t byl, a byl kr sn ), a i po as se po celou dobu na eho pobytu chovalo vzorn a na m rn v tr, kter se pro n s a na z nu stal nakonec sp e v hodou. Zbytek je nutno vid t c tit, prost b t tam. N startovn pool m l p smeno D, v n m s n mi srovn valy s ly jedny z favoritek sout e Bliss, dom c Tequila 1, sout iv a rychl rusky Dogma, Ramona i na e british sistas Nice Bristols. Za vac z pas proti Ramon prob hl v poklidu, hladce jsme je p ehr valy, m ly jsme jak rychlostn tak technickou p evahu, co se podepsalo na v sledn m sk re M rn rozehran n ekal nejt soupe skupiny Bliss, kter si n s povodily, vy kolily, p esto jsme si t i bod ky daly a to n s h lo u srdce. V sledn sk re V dal m z pase, kter se odehr l v paga ar n, nejv t m a nejsledovan j m h i ti akce, kde je asi nejhlub p sek a opravdu nen lehk se po tomto h i ti pohybovat, nato ladn, n m byla ud lena lekce od dom c Tequily za zna n ho povzbuzov n dom c ho publika, co jednomu zrovna nep id. V tomto sm ru se m n t m je t hodn co u it. Hra pod tlakem, nava, zran n a po etn p evaha soupe ek to v e se podepsalo 14 r o č e n k a p a s t i

17 paga paganello 06 la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria... t u r n a j na na em v konu i sp e skonu J osobn jsem se c tila asi jako Mire ek a po z pase jsem m la sto chut se tak vyresetovat. N sleduj c den n s ekal sp zn n t m Nice Bristols, jejich naturel, smysl pro spirit i pro humor a p edev m kladn p stup n m po p ede l m dni velice spravil chu do hry. Naka eny jejich optimismem jsme se hecly a p ehr ly je. Nabuzeny v t zstv m a dobrou n ladou jsme se vrhly na rychlonoh rusky, kter jsme v dn m p pad po zku enostit z Rostocku nehodlaly podcenit, na t st pro n s nem ly p li velk zku enosti s v trn m po as m, co se nakonec uk zalo jako na e zna n v hoda d laj c z n s v t ze utk n. Tyto dv v t zstv n m zajistily postup do middle poolu a v z v re n h e sobotn ho dne se n m stala soupe em pan lsk Crema Catalana. Tato hra byla bohu el poznamen na navou hr ek a to na obou stran ch. To se projevilo hlavn v neskute n d lce bod a tak v mno stv turnover. V e vykompenzovalo n kolik astn ch chyt na na stran. Crem jsme nakonec povolily d t pouze jeden bod a zv t zily 7-1. V ned li jsme se chystaly na tvrtfin le proti dal mu britsk mu t mu LLLeeds a t ili se, e mu oplat me por ku z Rostocku. To jsme nakonec dodr ely, i kdy jen t snou v hrou 7-6. V semifin le jsme se potkaly s t mem OB, t mem kter um me porazit, tentokr t n m t st nep lo a my podlehly t sn 7-9. Touto ne astnou prohrou jsme si zajistily boj o 11. m sto proti star m zn m m raku ank m Frisky Beez, beezky n m op t uk zaly, e proti n m um j zahr t a nakonec se z v t zstv radovaly ony. Tento ro n k byl po v ech str nk ch vyda en a u jde o hern vy it, ne ekan z sk n spirita, po as i z bavu. V echny tyto ingredience vyv ily fakt, e t m odehr l velice fyzicky i psychicky n ro n turnaj a to i p esto e m l k dispozici pouze 8 zdrav ch a 2 zdravotn indisponovan hr ky, kter m ani jejich zran n nezabr nilo, aby aspo ste n zas hly do d n na h i ti a tak pomohly sv m unaven m spoluhr k m. n women 1. Ayers Frocks 2. Bliss 3. Maitotytöt 4. Coastal Tendencies 5. Cusb 6. Ovulators 7. Primavera Olandese 8. Tequila 9. Hyvä Hyvä 10. Ob 11.Frisky Beez 12. Hot Beaches 13. Crema Catalana 14. Dogma 15. LLLeeds 16. Swift 17. Nice Brisotols 18. Sopp 19. Tequila Freespeed 21. Ramona 22. Urban Fox 23. Bayou Babes Spirit: Hot Beaches r e s u l t s l é t a t j e t a k s n a d n é 15

18 r o z h o v o r jan novák / žlutá zimnice K a t y ( h b ) kačer úúu Jan Novák (28) Květnové dítě narozené ve znamení Býka, o kterém se tvrdí, že překypuje silou a energií, ale bývá tvrdohlavý a často jde přes mrtvoly. Praktické uvažování mu otevírá cestu k úspěchu v mechanických oborech typu projektant. Má mimořádný cit pro peníze. Na frisbee je to ale Kačer, který toho hodně nakecá, i když to s tím házením levou i pravou si nevymyslel. Dnes stojí v čele úspěšného českého týmu. Ale než začal hrát ultimate naplno, opakovaně se musel přemlouvat. Tento rozhovor vznikl na začátku roku 2006 a byl doplněn aktuálními informacemi z konce téhož roku. Dal jsi si předsevzetí do nového roku? Jaké? Mám p ed sebou pár v cí, co pot ebuju dokon it", ale nic z toho asi nepot ebuje n jaký speciální p edsevzetí. kola, dluhy... Co očekáváš od sebe a od svého týmu v nadcházející sezóně? O ekávám n jaké p kné výsledky. Mo ná by bylo vhodný za ít solidním umíst ním na halových mistrovstvích. Pak to vypadá, e Zimnice p jde malinko do pozadí, proto e z ejm n kte í na i hrá i a hrá ky budou hrát s Four Fingers nebo enským týmem. Budeme se sna it, aby Zimnice i tak hrála na co nejvíce turnajích, a já bych rád, aby se do toho zapojilo co nejvíc nových" lidí. Mo ná bychom mohli kone n zkusit ú ast na CELu, FF si na CELu poradí i bez svých len ze Z. Uvidíme. No a pak budeme chtít obhájit venkovní tituly v mixu a enách a zkusit zase n jakou medaili v openu. Bude se opakovat loňský úspěch ŽZ z halových turnajů? Kam máte namířeno tuhle zimu? Tuhle zimu toho je malinko mí, i kdy ne o tolik. Byli jsme v Lipsku, Rotenburgu, Drá anech, pak bude Berlín, Frisbeer, Plze, open/ eny MR, mix MR. Je t byl vlastn ten ná turnaj v Ústí. Zatím se zdá, e ty úsp chy nebudou takový jako loni, ale uvidíme. T eba teprve ladíme formu a na záv r halový sezóny to bude hukot. Hráčů Zimnice přibývá. Dokonce už dnes pod žlutou vlajkou hrají dva týmy. Nebo už tři? Jak je to s Dr.Vojákem a Frdelí a jejich ne/závislostí na ŽZ? Dr. Voják a Dynamo Frdel je vlastn to samý, respektive Frdel je pokra ování Vojáka, teda aspo myslím, na toto byste se museli zeptat n koho z managementu Frdele. A s tou nezávislostí" je to tro ku nejasný, ka dopádn jsou to lidi, co normáln trénují se Zimnicí a zatím to funguje tak, e Zimnice v t inou hraje na výsledek a Frdel pro zábavu", i kdy to taky asi není úpln p esný a myslím, e i ve Frdeli vlastn ob as p esn neví, jak by si to p edstavovali. Ale to je op t otázka na mngmnt. Z mýho pohledu je nejd le it j í, e zatím jsme s Frdelí jedna skupina a i kdy jsme m li pár rozpor, tak jsme se v dycky dohodli. Čeho se ty rozpory týkaly? Tak hrozný to zas nebylo, akorát ze za átku vlastn nikdo nev d l, co vlastn Voják/Frdel je, jak moc jsou samostatný atd. Tak e párkrát vznikla n jaká Frdel sólo akce, která byla úpln zbyte ná práv tím, e byla úpln samostatná a nikdo ze Zimnice o tom nev d l. A p ed turnajema máme ob as dohady, proto e n kdo si myslí, e pro n koho by bylo lep í hrát s tím nebo s tím druhým nebo n kdo n koho zase nechce... ale zatím to v dy dopadlo docela dob e. Kolik lidí jsi ty osobně už k Ultimate přivedl? Jaké jsou startovní podmínky pro začínající hráče dnes ve srovnání s dobou, kdy jsi začínal ty? To fakt nevím, kolik lidí jsem k Ultimate p ivedl. Pokud se to bere jako letadlo, tak asi polovinu Zimnice, ale není to podstatný. Hlavn, e t ch lidí máme dost. Startovní podmínky, nevím, jestli jsou lep í, nebo hor í ne d ív, ur it je tu te víc lidí, kte í u to n jak umí, dá se od nich odkoukávat, poradí. Ale sou asn s tím vidím problém v tom, e ob as se t m novejm lidem nikdo moc nev nuje, proto e u to ti, co jsou ochotni to d lat, d lali stokrát a cht jí se v novat pokro ilej ím. Tohle se nám stalo v Zimnici a myslím, e se to stalo i ve Fujích poté, co se zranil Nate. Co je rozhodn lep í, aspo v na em týmu, jsou tréninkový prostory v zim. Vlastn i v lét. Kdy jsem za ínal, tak jsme v zim chodili do haly, kde se dalo hrát sotva t i na t i a tam se toho fakt lov k moc nenau í. Kdy a za jakých okolností jsi začal hrát frisbee? To je docela dlouhý p íb h. Házení s talí em m v dycky bavilo, dokonce jsme na gymplu jednu dobu hráli n co na zp sob talí ové - na branky. Po gymplu jsem el na FEL a tam jsem si vybral t lák Frisbee. Chodil jsem tam asi rok (ne jsem skon il studium na FELu) a proto e mi to lo, vyhlídli si m Filip roubek s Tomá em Radilem a vzali m na trénink Bad Joku. Tam jsem chvíli chodil (nebyl jsem na ádném turnaji) ale proto e jsem skon il na FELu, ztratil jsem s t mi lidmi kontakt. Pak asi za rok jsem potkal na strojárn n koho, s kým jsem se setkal na trénincích Bad Joku, a ten zrovna trénoval s Opicema a vzal m tam. U ani nevím, 16 r o č e n k a p a s t i

19 yellow fever kdo to byl. Ale u nehraje. A zase, párkrát jsem tam byl a vy um l jsem. V podstat jediný co si z toho pamatuju je, jak se tam Bobo dohadoval s Pajkrem o tom, e Pajkr nepojede na turnaj, proto e netrénuje. A taky e tam chodila trénovat Kristina. No a pak jsem m l pár let pauzu, a jedna moje kámo ka za la hrát frisbee. Za Z. Jednou si se mnou la házet do parku a já jí íkal, e stejn umím házet líp ne ona (neházela patn - ale snad nikdy ultimate po ádn nehrála - asi se jí necht lo b hat), no a taky e jo - um l jsem to. Tak e jsem za al chodit na tréninky Zimnice a tam u se mi poda ilo dopracovat se a k hraní na turnajích. Vzpomeneš si ještě na svůj první turnaj? M j první turnaj byl, myslím, Davle 2000 a pamatuju si, e jsem tam p ijel n jak pozd, nebo t sn, já nevím, pak jsem nastoupil, zrovna jsme m li útok, a n kdo mi p ihrál. Tak jsem hodil záda do zóny (m la to bejt ryba, ale vzhledem k tomu, e dodnes ská u v t inou na bok/záda, ili to asi neumím, tak e jsem to neum l ani tenkrát), chytil bod, asi to teda bylo 1:1 a myslel si, e to t eba vyhrajeme. Hráli jsme s Lionama a skon ilo to 13 (nebo kolik byl limit):1. Bylo to dobrý, ale n jak jsem to moc neum l, tak e si m ka dej vodil na va ený nudli. to bude hrát jako liga, t eba ka dý týden jeden zápas, anebo jeden i více turnaj. Toto v e, ekn me, tak po deseti týdnech trénování. Co vidíš jako hlavní překážku v uskutečnění tohoto projektu? Neochotu spolupracovat. Mo ná byl taky problém v tom, e se ta my lenka neroz í ila dostate n mezi lidi ve frisbee. Ale mo ná jsou prost lidi jen líný a konzumujou to, co jim naservírujou ti, co n co d laj. Co říkáš na inovace evropské soutěže, podle kterých by se mělo začít hrát příští sezónu, tedy ECRs s možností postoupit do ECFs? Ty osobně máš zájem se toho účastnit? Nijak zvlá jsem se tím nezabýval, ale m j pocit z toho je ten, e to je dobré. Já se toho z ejm zú astním s Four Fingers. hrá m v t í mo nost seberealizace, akorát je pot eba, aby to nebylo na úkor t ch ostatních. Co nastalo nap. ve FUJích po EUCC. Prost je pot eba, aby ti, co budou hrát za dobré týmy, nezapomn li na to, e je t eba vychovat n jaké své nástupce" nebo n koho, kdo jim ten tým m e je t pozvednout. I kdy t eba a za pár let. S týmem FF jsi objel celou řadu zahraničních turnajů včetně loňského EUCC v Rostocku. Nadchla tě hra s týmem natolik, že v ní budeš pokračovat i v budoucnu? Z poslední sezóny s FF jsem byl nad enej. I kdy to zas a tak velký rozdíl oproti p edchozím sezónám s FUJ nebyl. Jen ten tým byl o n co siln j í, asi celkem o dost. I tréninkové nasazení bylo nejvy í z t ch sezón, co jsem hrál s FUJ/FF, ale to je celkem jasné, p ed EUCC. Pokra ovat budu, ale musím to n jak skloubit se Zimnicí a s rozhodnutím v novat ultimate r o z h o v o r Jak to vypadá s tvým nápadem založit středoškolskou ligu? Nápad dobrý, realizace se n jak nepovedla. Tro ku m zklamalo, e nikdo nezkusil nijak výrazn p ilo it ruku k dílu. Krom t pána, kterému se skoro poda ilo sehnat sponzora. Dostali jsme se k n jakému hrubému finan nímu plánu a jednání u mo ného sponzora atd...ale nedopadlo to. A já na to pak u nem l as, mo ná spí chu, zrovna tak jako na VR, tak e jsem to pustil z hlavy. Pokud v tom bude n kdo pokra ovat, tak rád pom u jako trenér n kde ve kole, nebo i jinak, ale rozhodn se na tom nebudu podílet jako hlavní organizátor. Jak by měla podle tebe ideálně fungovat? T ko íct. Plán byl ten, e se osloví koly, a ty co se p ihlásí, dají k dispozici prostory, kde bude jejich tým trénovat. A bu se Bude mít podle tebe v budoucnu tahle evropská soutěž nějaký vliv na Ultimate v ČR? Pomůže pozvednout úroveň frisbee u nás? To je otázka. Já t eba te p emý lím, jaký vliv m la ú ast FF, TM/PD a HB na EUCC. Skoro mi to p ipadá, jakoby úrove v echách po EUCC tro ku poklesla, ale mo ná to je jen tím, e lidi byli vy erpaní z p ípravy a z celého toho turnaje a na podzim u se jim necht lo nic d lat. Mo ná je to jen subjektivní pocit zp sobený tím, e jsem si zvykl b hem sezóny na trochu jinou úrove. Ka dopádn to dá lep ím trochu mí asu a pen z. Tenhle rok se z ejm nezú astním tolika turnaj jako loni (nevím, kolik to bylo p esn, asi o dva mí ne Ája, ta to má n kde spo ítané, ale myslím, e p es t icet to bylo). Letos bych to vid l tak maximáln na Baví tě hra v coedu stejně jako v open? Jo a ne, nevim :-). Není pro m úpln nejd le it j í, jestli je to open nebo mix. Podstatný je, jakej se sejde tým a co od toho kdo eká. Nejlep í zápasy, co se tý e herní kvality, byly s FF a v repre, tam jsem» l é t a t j e t a k s n a d n é 17

20 r o z h o v o r si z toho vzal hodn. Ale nejvíc jsem se bavil na mixovém turnaji v Lipsku po MS ve Finsku, kdy s náma hráli Australani, a t eba te v Plzni na AtruCupu. Ani na jednom z t chhle turnaj nebyl tým slo ený ze samých nej hrá, p esto se ukázal jako nejsiln j í a vyhrál. Zárove tam ale byla je t taková správná nálada, lep í ne obvykle. Baví m hrát v dy, nejvíc v týmu, kterej hraje dob e. Abych nevykládal jen o tom, jak je v echno nej a supr, mám jeden zá itek, kdy se to moc nepovedlo. Né, e by m snad nebavilo hrát, ale prost jsem byl hrozn zklamanej z finále CELu v B eclavi. Tým byl dobrý, v ichni spoluhrá i taky. Nem l být ádný problém. Jen ten tým m l pocit, e se to vyhraje samo. s tím občas problém? Neprojevuje se někdy při fotbale, kde je potřeba občas zafaulovat, tvůj spiri ácký přístup z frisbee? S rozhod íma nebo i n jakýma soupe ema p i fotbale problém ob as mám (viz rozseklý obo í v Rosicích), ale Frisbee to nijak neovliv uje. P i fotbale stejn moc nefauluju, a kdy u, tak s citem..., akorát se mi u párkrát stalo, e jsem hned po turnaji jel na fotbal, hrálo se na n jakým fakt hnusnym h i ti - bláto, zima - a jak jsem byl unavenej, tak se mi ani moc necht lo hrát a kdy do m furt n kdo strkal, tak mi to celkem vadilo. Ale jindy se mi i po turnaji hrálo dob e. zimnice praha nem l ty správný známosti. Ale stejn m tenis u n jak moc nebaví. Furt se chodí jen pro mí ky, tak e toho nelituju. Tím chozením pro míčky se daj vydělat dost slušný peníze. Zatímco do házení diskem je stále ještě potřeba hodně investovat. Myslíš, že se tahle situace do budoucna nějak změní? Jak toho docílit? Nemyslím, e se situace n jak výrazn zm ní, ur it ne, co se tý e turnaj. Mo ná by se p i tro e t stí daly sehnat n aký prostory na trénování, nebo se za lenit do n jakého oddílu. Je t mo ná n jaký grant na po ádání ligy, tak e by p ece jen mohly být levn j í turnaje. Dodržuješ nějaký zásady, co se sportu týče a života vůbec? Asi moc ne. Ob as se t eba sna ím vhodn jíst, jen e to stejn v t inou nemá ádnej ád, tak e nejspí ani moc smysl a sna ím se dostate n se hýbat, co mi te n jak nejde. Tak e na ja e asi vyndám kolo a za nu dohán t kondi ku... mo ná to stihnu je t v zim, ale nevím. Čím se živíš? A jaké pracovní plány chystáš do budoucna? Byla to samá osobnost" a zahráli jsme vzhledem ke svým mo nostem ot esn. A te v Rotenburgu m taky n který zápasy fakt nebavily, ale to bylo tím, e soupe byl slabou ký a my m li v týmu samý dobrý hrá e". Ve chvíli, kdybych m l tým slo ený z lidí, co se pot ebují výrazn zlep ovat a hrát, by mi takhle odehraný zápas tolik nevadil. Považuješ se ty sám za osobnost v rámci českého frisbee? Asi jo. Myslím, e jsem m l zásadní vliv na vzestup Zimnice. Jinak to asi musí posoudit ostatní. Co se tý e hry, tak u n kterých lidí mam pocit, e m p ece ují a n kte í m podce ují (vi Frankie :-)). Fotbal a ultimate frisbee oba sporty se hrají v kolektivu, ale jen jeden má rozhodčího. Věnuješ se oběma. Nemáš Dovedeš si představit zapojení sudího do hry s diskem? V roli observera jo, na hlá ení sporných aut a tak... Kterým dalším sportům jsi se věnoval? Snad ka dýmu kolektivnímu sportu, se kterým jsem se setkal, ale ni emu z toho po ádn. Kdy jsem byl malej, tak jsem dvakrát chodil trénovat fotbal. Poprvé dokonce za Spartu :-), ale n jak to nevy lo. Né, e bych nebyl dost dobrý, ale n jak jsem asi nem l tu správnou morálku. Párkrát se mi poda ilo p ijít n jak patn na sraz p ed zápasem a myslím, e jsem nem l dost sebev domí a tak... Pak jsem je t asi t i roky trénoval tenis, ale tam to bylo normáln uplacený", a kdy se vybíralo, kdo z stane a kdo bude pokra ovat v trénování, skon il jsem, proto e jsem ivím se vytvá ením hodnot" na po íta i. Konfigurace/údr ba n jakých server /sítí, sem tam n jaké programování". A plány? D lat to samý, s tím, e budu pracovat nárazov a kdy si ve st edu eknu, e nepracuju, ale jedu na hory, tak pojedu na hory. Eventueln rozjet n jaký podnikání, který pak bude fungovat beze m. Abych mohl t eba na m síc n kam úpln zmizet a nic ne e it. Ale nevím, jestli se mi to poda í, zatím nemám ádný konkrétní plán. Jo a te u ím SNB v Harrachov, ale tím se ne ivím. V zim si vylep uju finan ní situaci výcvikem snowboardist v Harrachov. Na horách trávíš asi hodně času, učíš celou zimu? Na horách budu v t inou tak p lku ka dého týdne od ledna do b ezna a pak se uvidí jak to bude se sn hem, od b ezna asi u moc u ení nebude, tak to bude taková dov a. T eba se na tom rozb edlym sn hu kone n nau ím skákat tak, aby to stálo za e. 18 r o č e n k a p a s t i

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více