Znalecký posudek þ. 3601/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek þ. 3601/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek þ. 3601/2012 o cenč obvyklé - 1/8 rodinného domu þ.p. 71 umístčného na pozemku parc. þ. St. 289 v kat. úz. Charvatce u MartinČvsi, obec MartinČves, okres LitomČĜice, ve vlastnictví Vilíma Radka. Objednatel posudku: JUDr. OndĜej Mareš Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská LitomČĜice Úþel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce þ.j. 124 Ex 1134/11-21 prodejem nemovitosti. Dle zákona þ. 151/1997 Sb. o oceėování majetku ve znční zákona þ. 121/2000 Sb., þ. 237/2004 Sb. a þ. 257/2004 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí ýeské republiky þ. 540/2002 Sb. ve znční vyhlášky þ. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. Holeþkova Praha 5 KošíĜe MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 Posudek obsahuje 11 stran textu vþetnč titulního listu a 14 stran pĝíloh. Objednateli se pĝedává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek se stanovením ceny obvyklé v míst a ase nemovitosti zapsané na LV. 532, vedené Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Litom ice, kat. úz. Charvatce u Martin vsi, obec Martin ves. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: rodinný d m Charvatce Martin ves Region: Ústecký Okres: Litom ice Katastrální území: Charvatce u Martin vsi 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti: Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne bez p ítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 532, kat. úz. Charvatce u Martin vsi, Katastrální ú ad pro Ústecký kraj, KP Litom ice, vyhotoven dálkovým p ístupem - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list. Libochovice 3-5, m ítko 1:5000, kat. úz. Charvatce u Martin vsi - exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 1134/11-21 ze dne usnesení o ustanovení znalce.j. 124 EX 1134/11-57 ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace od míst. ob ana - informace z realitního trhu - skute nosti a vým ry zjišt né na míst samém 5. Vlastnické a eviden ní údaje: Vlastnictví k oce ovaným nemovitostem nebylo doloženo nabývacími listinami, ale je eviden n vyzna eno na výpisu z katastru nemovitostí. Dle listu vlastnictví. 532, kat. úz. Charvatce u Martin vsi, obec Martin ves, okres Litom ice, ze dne oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem p edm tu ocen ní je: Olas Ladislav, Charvatce 71, Martin ves, Mšené-lázn 5/8 Olasová Alexandra, Charvatce 71, Martin ves, Mšené-lázn 1/8 2

3 Sedlá ková Monika, Riegrova 573, Veltrusy 1/8 Vilím Radek, Charvatce 71, Martin ves, Mšené-lázn 1/8 oddíl B - nemovitosti: rodinný d m.p. 71 umíst ný na pozemku parc.. St. 289 (LV 361) oddíl B1 - jiná práva: bez zápisu oddíl C - omezení vlastnického práva: - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, Nc-4118/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, Nc-6125/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 16 Nc-5270/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz Exekutorského ú adu Liberec, 36 Ex-1063/ ze dne Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 Nc-7502/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz Exekutorského ú adu Teplice, 110 Ex-2728/ ze dne Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 Nc-7802/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 Nc-6341/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorský ú ad Plze -m sto, 094 EX-07471/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 Nc-6841/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce OS Litom ice, 18 Nc 8574/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz Exekutorského ú adu Praha 5, 067 EX / ze dne Exeku ní p íkaz Exekutorského ú adu Praha 5, 067 EX / ze dne Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Klatovy, 120 EX-11267/ ze dne Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-5278/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-5500/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-5886/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-6292/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice Cheb, 074 EX-08603/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského ú adu Praha 5, 067 EX / ze dne Právní moc ke dni Brno-m sto, 97 EX-3515/ ze dne Právní moc ke dni

4 - Usnesení soudu o na ízení exekuce 61 EXE-37/ ze dne ; uloženo na prac. M lník - Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Praha 6, 025 Ex-2942/ ze dne Praha 6, 025 Ex-2942/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-6559/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Litom ice, 124 EX-1134/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Zlín, 77 Ex-2596/ ze dne Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Litom ice, 124 EX-1396/ ze dne Právní moc ke dni Litom ice, 124 EX-1396/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-6169/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Teplice, 110 Ex-1230/ ze dne Právní moc ke dni v Teplicích, 110 Ex-1230/ ze dne Právní moc ke dni Chomutov, 135 EX-832/ ze dne Právní moc ze dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-10612/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-9985/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice Praha 10, 167 EX-9985/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-5103/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice Klatovy, 120 EX-11267/ ze dne Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Klatovy, 120 EX-159/ ze dne Usnesení soudního exekutora o na ízení dražebního jednání Exekutorského ú adu Liberec, 36 Ex-1063/ ze dne Klatovy, 120 EX-159/ ze dne Právní moc ke dni Praha 10, 003 EX-14804/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18EXE-7093/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce 16 EXE-3315/ ze dne ; uloženo na prac. M lník - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-6277/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice - Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích, 18 EXE-6684/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice 4

5 Litom ice, 124 EX-1134/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu D ín, 112 EX-533/ ze dne Praha 10, 167 EX-10251/ ze dne Právní moc ke dni oddíl D - jiné zápisy: Praha -východ, 081 EX-49839/ HeD ze dne Praha 5, 067 EX / ze dne Praha 5, 067 EX / ze dne D ín, 112 EX-533/ ze dne Praha 9, 085 EX-4312/ ze dne oddíl E - nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Usnesení soudu o d dictví Okresního soudu v Litom icích, 35 D-712/2004 ze dne Právní moc ke dni Dokumentace a skute nost: Vzhledem k tomu, že vlastníkem nebyla p edložena stavební dokumentace, byly veškeré výpo ty uskute n ny z nam ených hodnot a zjišt ných skute ností p i místním šet ení. Zastav ná a užitná plocha byla vypo tena pouze orienta n, proto nemusí vypo tené celkové plochy odpovídat p esn skute nosti. Sou asn byl posouzen stavebn -technický stav jednotlivých konstruk ních prvk, charakter jejich údržby a stanovena jejich p edpokládaná další životnost a stupe opot ebení. Majitel oce ovaných nemovitostí nekontaktoval znalce ani za ú elem poskytnutí nutných informací, a koli k tomu byl v usnesení vyzván. Nemovitost stojí na pozemku jiného vlastníka, bez možnosti p íjezdu i jednostopých vozidel. P i místním šet ení bylo zjišt no, že d m je neužívaný, neudržovaný, ve zhoršeném stavebn technickém stavu. 7. Celkový popis nemovitosti: Charvatce u Martin vsi leží v Ústeckém kraji, jižn od okresního m sta Litom ice, jihozápadn od Roudnice nad Labem, jižn od Budyn nad Oh í, západn od Mšených-lázní a severozápadn od Velvar. Charvatce spadají pod obec Martin ves, kde je minimální ob anská vybavenost a doprava zajiš ována autobusy. Základní ob anská vybavenost je v Mšených-lázních (cca 1,5 km), rozší ená ob anská vybavenost v Budyni nad Oh í (cca 6 km) a v Roudnici nad Labem (cca 13 km) a kompletní ob anská vybavenost v Litom icích (cca 25 km). Oce ovaný rodinný d m se nachází jihovýchodn od Charvatc, v t sné blízkosti železni ní trat. D m je pravd podobn nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou st echou. Napojení na IS se nepoda ilo zjistit. P i místním šet ení bylo zjišt no, že d m je neobývaný a neobyvatelný, neudržovaný, v zanedbaném stavu. 5

6 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný d m 9. Popis objekt a pozemk : a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný d m Oce ovaná nemovitost se nachází v katastrální území Charvatce u Martin vsi, obec Martin ves, okres Litom ice a leží jihovýchodn od zastav ného území Charvatc, v t sné blízkosti železni ní trat. Rodinný d m je pravd podobn nepodsklepený, jednopodlažní, áste n se sedlovou st echou. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce zd ná, stropy zd né, krovy sedlové konstrukce d ev né, krytina betonové tašky, klempí ské konstrukce chybí. ást venkovních povrch upravena vápennými omítkami, zbývající ást povrch je bez úpravy. Okna a dve e chybí. Napojení na IS se nepoda ilo zjistit (nemovitosti v obci je možné napojit na veškeré IS). P i místním šet ení bylo zjišt no, že d m je neobývaný a neobyvatelný, neudržovaný, v zanedbaném stavebn technickém stavu. Na dom byla pravd podobn zapo ata rekonstrukce, p i které byla rekonstruována pouze st echa, která je p evážn sedlová (v západní ásti nemovitosti), plochá st echa je krytá asfaltovou lepenkou. V okenních otvorech jsou p evážn maximáln okenní rámy, ve dve ních otvorech pouze zárubn. Vybavení domu je vyst hováno a vnit ek tvo í pouze obvodové zdi a vnit ní p í ky. Vzhledem k tomu, že majitelem nebyla p edložena stavební dokumentace, byly veškeré vým ry erpány z dostupné dokumentace a p i místním šet ení. Stá í nemovitosti bylo stanoveno odhadem. B. Posudek Vým ry, hodnocení a ocen ní objekt : Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný d m - 5 Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Rodinný d m, rekrea ní chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zd ná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví St echa: se šikmou nebo strmou st echou Po et nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 6

7 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.NP: 15*5 = 75,00 m 2 podkroví: 12,5*5 = 62,50 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.NP: 75,00 m 2 3,00 m podkroví: 62,50 m 2 0,50 m Obestav ný prostor: 1.NP: (15*5)*(3,00) = 225,00 m 3 podkroví: (12,5*5)*(0,50) = 31,25 m 3 zast ešení: = 93,75 m 3 Obestav ný prostor celkem: = 350,00 m 3 Výpo et koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = p idaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl ást Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. St echa: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempí ské konstrukce: C 0,90 100,00 0,00 0,00 7. Vnit ní omítky: P 5,80 100,00 0,46 2,67 8. Fasádní omítky: P 2,80 75,00 0,46 0,97 C 2,80 25,00 0,00 0,00 9. Vn jší obklady: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnit ní obklady: C 2,30 100,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dve e: C 3,20 100,00 0,00 0, Okna: C 5,20 100,00 0,00 0, Podlahy obytných místností: P 2,20 100,00 0,46 1, Podlahy ostatních místností: P 1,00 100,00 0,46 0, Vytáp ní: C 5,20 100,00 0,00 0, Elektroinstalace: P 4,30 100,00 0,46 1, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: C 3,10 100,00 0,00 0, Vybavení kuchyn : C 0,50 100,00 0,00 0, Vnit ní vybavení: C 4,10 100,00 0,00 0, Záchod: C 0,30 100,00 0,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Sou et upravených objemových podíl : 51,16 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5116 Výpo et opot ebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 7

8 UP = upravený podíl v návaznosti na d lení konstrukce, PP = p epo ítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] ást [%] K UP [%] PP [%] Stá í Živ. Opot. ásti Opot. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 7, ,00 3, Zdivo: S 21,20 100,0 1,00 21,20 41, ,00 18, Stropy: S 7,90 100,0 1,00 7,90 15, ,00 6, St echa: S 7,30 100,0 1,00 7,30 14, ,09 1, Krytina: S 3,40 100,0 1,00 3,40 6, ,50 0, Klempí ské konstrukce: C 0,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnit ní omítky: P 5,80 100,0 0,46 2,67 5, ,00 5, Fasádní omítky: P 2,80 75,0 0,46 0,97 1, ,00 1,9000 C 2,80 25,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vn jší obklady: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnit ní obklady: C 2,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dve e: C 3,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna: C 5,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy obytných P 2,20 100,0 0,46 1,01 1, ,00 1,9700 místností: 15. Podlahy ostatních P 1,00 100,0 0,46 0,46 0, ,00 0,9000 místností: 16. Vytáp ní: C 5,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace: P 4,30 100,0 0,46 1,98 3, ,00 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: C 3,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vybavení kuchyn : C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnit ní vybavení: C 4,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchod: C 0,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Sou et upravených objemových podíl : 51,16Opot ebení: 45,8764 Ocen ní: Základní cena (dle p íl.. 6): = 2 290,- K /m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpo tu): * 0,5116 Polohový koeficient K 5 (p íl dle významu obce): * 0,8500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl.. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,2710 Základní cena upravená = 2 727,58 K /m 3 Plná cena: 350,00 m 3 * 2 727,58 K /m 3 = ,- K Výpo et opot ebení analytickou metodou Opot ebení analytickou metodou: 45,8764 % Úprava ceny za opot ebení ,43 K ,57 K Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 8 Rodinný d m - zjišt ná cena = ,57 K 8

9 Rekapitulace ocen ní objekt v etn opot ebení a) Rodinný d m = ,- K Cena objekt iní celkem ,- K Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný d m Popis porovnávaných objekt : Jednotka: užitná plocha Množství jednotek oce ované stavby: 120,00 První srovnávaná nemovitost - rodinný d m v Charvatcích, okres Litom ice. Jednopodlažní d m stojí na pozemku o vým e m 2, je istý a udržovaný, vhodný k nast hování, má novou st echu a okna. P dní prostory jsou vhodné k p dní vestavb, d m je možné užívat trvale i rekrea ním ú el m. K domu pat í bývalé chlévy a udržovaná zahrada s okrasnými d evinami. Nemovitost je nabízena k prodeji prost ednictvím realitní kancelá e. Druhá srovnávaná nemovitost - rodinný d m v Budyni nad Oh í, okres Litom ice. Podsklepený, jednopodlažní d m na pozemku o vým e 143 m 2 stojí v centru obce, je ur ený k celkové rekonstrukci, s možností vybudování p dní vestavby. D m je vytáp n plynovými p ímotopy, voda k dispozici obecní, kanalizace je p ivedena na hranici pozemku. K domu náleží hospodá ská budova a zatravn ný uzav ený dv r s možností parkování. Nemovitost je nabízena k prodeji prost ednictvím realitní kancelá e. T etí srovnávaná nemovitost - rodinný d m v Mšených-lázních - Vrbicích, okres Litom ice. Jednopodlažní d m na pozemku o vým e 641 m 2 je ur ený k rekonstrukci, vytáp n je lokáln tuhými palivy, voda erpána z adu, odpady jsou svedeny do septiku za domem, koupelna v dom není, suché WC bylo p estav no z ásti chléva. K domu náleží stodola a zahrada s ovocnými stromy, p es cestu jsou chlévky a sklípek. Nemovitost je nabízena k prodeji prost ednictvím realitní kancelá e. tvrtá srovnávaná nemovitost - rodinný d m v centru Mšených-lázních, okres Litom ice. Jednopodlažní d m stojí na pozemku o vým e 360 m 2, je v dobrém stavu, napojen na elektrorozvod, vodovod a kanalizaci, vytáp n plynovým kotlem, s možností p dní vestavby. K domu náleží zd né k lny a sklep, parkování je možné na pozemku. Nemovitost je nabízena k prodeji prost ednictvím realitní kancelá e. Seznam porovnávaných objekt : Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [K /jedn.] RD Charvatce ,- K 0,80 1,00 0,35 0,97 0,85 1,00 260, ,86 RD Budyn n. O ,- K 0,55 1,00 0,85 0,97 0,85 1,00 60, ,27 RD Vrbice ,- K 0,90 1,00 0,90 1,00 0,85 1,00 250, ,76 RD Mšené-lázn ,- K 0,60 1,00 0,55 0,97 0,85 1,00 50, ,77 Sou et: ,66 K /jedn. / 4 9

10 Pr m rná jednotková cena: 2 629,42 K /jedn. Minimální jednotková cena: 1 211,76 K /jedn. Maximální jednotková cena: 3 754,77 K /jedn. Základní cena: 2 629,42 K 120,00 á 2 629,42 K / = ,40 K Rodinný d m - výsledná cena = ,40 K Rekapitulace ocen ní objekt v etn opot ebení a) Rodinný d m = ,- K Cena objekt iní celkem ,- K C. Rekapitulace Administrativní cena 1/8 nemovitosti: Administrativní cena objekt : Administrativní cena celkem: ,- K ,- K Porovnávací cena: Porovnávací cena objekt : Porovnávací cena celkem: ,- K ,- K Stanovisko znalce: P i stanovení výsledné obecné (obvyklé) ceny, je nutno p ihlédnout nejenom k výsledk m jednotlivých oce ovacích metod, ale zárove ke všem obecným ekologickým souvislostem a ke kladným i záporným aspekt m, vztaženým k oce ovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako nap. lokalita, pozice majetku v zón, infrastruktura, dopravní dostupnost, universálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodá ská situace. P i stanovení obvyklé ceny oce ované nemovitosti, bylo t eba vzít v úvahu tyto základní skute nosti a ovliv ující aspekty: a) situace na trhu s realitami - nabídka obdobných nemovitostí na trhu s realitami v této lokalit je nízká b) parametry povyšující cenu: - nezjišt ny c) parametry ponižující cenu: - podílové spoluvlastnictví - stavba na pozemku jiného vlastníka - mimo zastav né území obce - v sou asnosti neobyvatelný rodinný d m - nemovitost ve zhoršeném stavebn technickém stavu - nutnost vložení investic do rekonstrukce a modernizace - bez možnosti p íjezdu i jednostopých vozidel - v t sné blízkosti železni ní trat 10

11 Na základ zjišt ných hodnot výše uvedených skute ností v míst a po zvážení všech aspekt stanovuji obvyklou cenu 1/8 nemovitosti ve výši K. Obvyklá cena 1/8 nemovitosti: ,- K slovy: t icet dev t tisíc K V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován spole ností s ru ením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost p i Ministerstvu spravedlnosti eské republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona íslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumo nících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky íslo 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávn ní pro oce ování nemovitostí, motorových vozidel a jiných v cí movitých, majetkových práv, cenných papír, podnik, ostatního majetku a pro ú etnictví. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem 3601/2012 znaleckého deníku. Odpov dná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel spole nosti. Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se spole ností B plus B, spol. s r.o., Hole kova 657, Praha 5 - Koší e, I O: , p edm t podnikání: Oce ování majetku pro v ci movité, v ci nemovité, nehmotný majetek, finan ní majetek a podnik na základ koncesní listiny vydané živnostenským odborem ú adu m stské ásti Praha 5 pod.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , která sou asn zajistila a zpracovala podklady pod po.. 299/2012. E. Seznam p íloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 11

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

Znalecký posudek. 3505/2012

Znalecký posudek. 3505/2012 Znalecký posudek. 3505/2012 o cen nemovitosti - 1/36 domu.p. 98 umíst ného na pozemku parc.. St. 110 a 1/36 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 110 a parc.. 93/3 v kat. úz. Zvolen ves, obec Zvolen ves,

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

Znalecký posudek č. 3533/2012

Znalecký posudek č. 3533/2012 Znalecký posudek č. 3533/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 1119/14 v domě č.p. 1119 umístěném na pozemku parc. č. 2360/1 v kat. úz. Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 3667/2012

Znalecký posudek č. 3667/2012 Znalecký posudek č. 3667/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 24/13 v domě č.p. 24 a 25 umístěném na pozemku parc. č. St. 707 v kat. úz. Předmostí, obec Přerov, okres Přerov včetně spoluvlastnického

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 3629/2012

Znalecký posudek č. 3629/2012 Znalecký posudek č. 3629/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 263/19 v domě č.p. 262 a 263 umístěném na pozemku parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5 v kat. úz. Františkov u Liberce, obec Liberec, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Znalecký posudek č. 3547/2012

Znalecký posudek č. 3547/2012 Znalecký posudek č. 3547/2012 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 323/16 v domě č.p. 323 v kat. úz. Butovice, obec Studénka, okres Nový Jičín, ve vlastnictví Žofie Bugyiové. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 2061/2010

Znalecký posudek č. 2061/2010 Znalecký posudek č. 2061/2010 o ceně nemovitosti - 1/2 domu č.p. 5 na pozemku č. parc. St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3722/2012 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 625/11 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Rotava, k.ú. Rotava Adresa nemovitosti: Sídliště 625, 357

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3361/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3361/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3361/2012 O ceně bytové jednotky č. 49/2 v domě č.p. 49 na pozemku č. parc. St. 54/1 (pozemek jiného vlastníka) v kat. úz. Rudlice, obec Rudlice, okres Znojmo včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3983/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3983/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3983/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 2931/28 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 .SPISU: EX 6/07-42 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1430/05-213)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1430/05-213) ZNALECKÝ POSUDEK č. 7839-122/2010 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitosti - domu Hora Svaté Kateřiny č.p. 14 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 118 v k.ú. a obci Hora Svaté Kateřiny, okres Chomutov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1769-355/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemků parc. č. 42/1 a parc.č. 42/2, katastrální území Hradiště pod Babí horou, obec Těrlicko, okres Karviná, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více