Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),"

Transkript

1 Z Á P I S z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Mgr. Žáčková ředitelka SSS Praha 9 Ing. Dufek ředitel Polikliniky Prosek a.s. pan Josef Pavlata - ředitel Divadla Gong Praha 9 Omluveni: Mgr. Alena Fimanová, doc. Petr Pišoft 1

2 V úvodu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 9 přivítal tajemník ÚMČ P9, Ing. Leoš Toman, všechny přítomné, poblahopřál jim k jejich zvolení členy ZMČ P9 a seznámil je se systémem elektronického hlasování, prostřednictvím kterého členové zastupitelstva ve smyslu Jednacího řádu hlasují. Následně představil pana Milana Apeltauera, jako nejstaršího člena zastupitelstva, který bude předsedat ustavujícímu zasedání zastupitelstva do doby, než bude zvolen nový starosta MČ Praha 9. Pan Milan Apeltauer se ujal slova a zahájil ustavující zasedání ZMČ Praha 9. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo řádně svoláno. Podle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo usnášeníschopné. Slova se ujal opět tajemník ÚMČ Praha 9, který vyzval členy Zastupitelstva MČ Praha 9, ve smyslu ust. 50 odst. 2 a 4 zákona o hl. m. Praze k ústnímu složení slibu a k jeho následnému stvrzení svým podpisem. Zastupitelé složili slib do rukou předsedajícího, předsedající do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva, Ing. Jana Jarolíma. Milan Apeltauer konstatoval, že přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. Ověřením zápisu z tohoto zasedání pověřil tyto členy Zastupitelstva : pan Tomáš Holeček /ODS/ JUDr. Jana Nowaková Těmínová /TOP 09/ Předsedající Milan Apeltauer přistoupil k projednání pořadu zasedání, který schválila Rada MČ Praha 9 dne Zahájení 2. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 9 3. Volba mandátového výboru ZMČ P9 jako stálého orgánu ZMČ 4. Zpráva mandátového výboru ZMČ P9 o ověření platnosti volby členů ZMČ 5. Volba návrhového výboru jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období Návrh na stanovení počtu členů Rady MČ Praha 9 2

3 7. Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 9 8. Volba starosty Městské části Praha 9 9. Volba zástupců starosty MČ P9 9a. Volba uvolněných členů Rady MČ Praha Návrh na pověření členů ZMČ Praha 9 k podepisování listin ve smyslu 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze 11. Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 12. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ P9 dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, volba místopředsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ P9 13. Volba předsedy, místopředsedy, členů a tajemníka Finančního výboru ZMČ P9 14. Vystoupení starosty MČ Praha Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 16. Závěr Milan Apeltauer vyzval členy zastupitelstva, aby se vyjádřili k pořadu jednání. Vzhledem k tomu, že neměl nikdo připomínky, bylo přistoupeno k hlasování o pořadu jednání. Pořad Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen 31 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování Milan Apeltauer přistoupil k projednání třetího bodu jednání. 3. Volba mandátového výboru ZMČ P9 jako stálého orgánu ZMČ P9 Milan Apeltauer požádal předsedy klubů a zástupce politických stran o přednesení návrhů na předsedu, místopředsedu a členy Mandátového výboru ZMČ P9, který ověří platnost volby členů ZMČ P9. Tajemníkem mandátového výboru byl navržen Ing. Toman 3

4 Návrhy jednotlivých členů: ODS navrhuje Ing. Jana Jarolíma TOP 09 navrhuje Milana Tučka navrhuje JUDr. Jan Dufka HPP navrhuje Ing. Zdeňka Davídka navrhuje Ing. Danu Balcarovou Z pozice předsedajícího navrhl M. Apeltauer za Svobodné paní Zuzanu Haberlovou a zároveň doporučil, aby předsedou mandátového výboru byl zvolen Ing. Davídek. Milan Apeltauer vyzval přítomné k hlasování o mandátovém výboru jako celku. Usnesení č. 108/14 bylo schváleno 31 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování Předsedající Milan Apeltauer vyzval nově zvolený mandátový výbor, aby se odebral do vyhrazených prostor pro svoji činnost a ověřil platnost mandátu členů ZMČ P9 dle podkladů, které mandátovému výboru předloží tajemník mandátového výboru. Po ověření platnosti mandátu jednotlivých zastupitelů, vyzval M. Apeltauer předsedu mandátového výboru Ing. Davídka, aby přednesl zprávu o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva MČ P9. 4. Zpráva mandátového výboru ZMČ P9 o ověření platnosti volby členů ZMČ Ing. Davídek jako předseda mandátového výboru oznámil, že výbor posoudil platnost volby členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni do ZMČ P9. Výbor navrhuje Zastupitelstvu MČ P9 vzít na vědomí ověření platnosti volby členů zastupitelstva a konstatuje, že všichni členové ZMČ P9 byli zvoleni v souladu s volebním zákonem. Po přednesení zprávy mandátového výboru vyzval předsedající členy zastupitelstva, aby vznesli případné připomínky a následně hlasovali. Usnesení č. 109/14 bylo schváleno 31 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování 4

5 5. Volba návrhového výboru jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období Předsedající Milan Apeltauer vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na předsedu, místopředsedu a členy návrhového výboru. Tajemníkem návrhového výboru byla navržena vedoucí KST - SVOT pí Jana Kubincová. Návrhy jednotlivých členů: ODS navrhuje Ing. Luboše Havránka TOP 09 navrhuje Mgr. Jiřího Vávru navrhuje Bc. Jaroslava Čermáka HPP navrhuje Ing. Zdeňka Davídka navrhuje MUDr. Jana Trnku Ph.D. Z pozice předsedajícího navrhl M. Apeltauer za Svobodné paní Zuzanu Haberlovou. Předsedou návrhového výboru byl po krátké poradě členů výboru zvolen Ing. Havránek. Předsedající Milan Apeltauer vyzval zastupitele k hlasování o návrhovém výboru jako celku. Usnesení č. 110 /14 bylo schváleno 31 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 6. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 9 Předsedající Milan Apeltauer informoval přítomné, že počet členů Rady činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu zastupitelstva. Následně vyzval předsedu návrhového výboru, aby přednesl návrh na počet členů Rady MČ P9. Předseda návrhového výboru Ing. Havránek doporučil stanovit počet členů Rady MČ P9 na 9 členů. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, předsedající vyzval členy zastupitelstva k hlasování. Usnesení č. 111/14 bylo schváleno 29 hlasy pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování 5

6 7. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 9 Předsedající požádal předsedu návrhového výboru, aby přednesl návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce člena Rady MČ P9. Předseda návrhového výboru přednesl návrh: starosta, 3 zástupci starosty a 5 uvolněných členů rady. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, předsedající vyzval členy zastupitelstva k hlasování. Usnesení č. 112/14 bylo schváleno 29 hlasy pro, 0 hlasy proti, 2 se zdrželi hlasování. 8. Volba starosty Městské části Praha 9 Předsedající oznámil, že dle schváleného Volebního řádu ZMČ P9, se volby provádějí veřejným hlasováním nebo z rozhodnutí zastupitelstva hlasováním tajným. Nikdo z členů ZMČ P9 nenavrhl možnost tajné volby, proto předsedající konstatoval, že volba se uskuteční veřejným hlasováním. Po té vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty na funkci starosty MČ P9. ODS navrhuje Ing. Jana Jarolíma /ODS/ TOP 09 navrhuje Ing. Jana Jarolíma /ODS/ HPP navrhuje Ing. Jana Jarolíma /ODS/ Jelikož nebyl vznesen žádný další návrh, předseda návrhového výboru oznámil jméno kandidáta Ing. Jana Jarolíma, o kterém se bude hlasovat a předsedající jej vyzval k představení a vyslovení souhlasu s kandidaturou. Jediný kandidát na starostu MČ P9 Ing. Jan Jarolím se členům ZMČ P9 krátce představil a svoji kandidaturu přijal. Následně bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení č. 113/14 bylo schváleno 29 hlasy pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. 6

7 Milan Apeltauer konstatoval, že člen ZMČ P9 Ing. Jan Jarolím byl zvolen starostou Městské části Praha 9, poblahopřál mu ke zvolení a zároveň ho požádal, aby se ujal dalšího řízení ustavujícího zasedání. Nově zvolený starosta Městské části Praha 9, Ing. Jan Jarolím se ujal dalšího řízení Ustavujícího zasedání ZMČ P9. xxx 9.Volba zástupců starosty MČ P9 Ing. Jarolím vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty na funkci zástupců starosty MČ Praha 9 a zároveň seznámil členy ZMČ P9 s oblastmi, za které jednotliví zástupci budou zodpovídat. 1. zástupce starosty - zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti - zodpovídá za finanční politiku MČ P9 - zodpovídá za hospodářskou politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření MČ P9 - zodpovídá za správu pohledávek - zodpovídá za financování a strategii školství ODS navrhuje Mgr. Tomáše Portlíka /ODS/ TOP 09 navrhuje Mgr. Tomáše Portlíka /ODS/ HPP navrhuje Mgr. Tomáše Portlíka /ODS/ Kandidát Mgr. Portlík se představil a vyslovil souhlas s kandidaturou. 2. zástupce starosty - zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby MČ P9 - zodpovídá za investiční politiku - realizuje schválené investiční záměry ODS navrhuje Ing. Marka Doležala /TOP 09/ TOP 09 navrhuje Ing. Marka Doležala /TOP 09/ HPP navrhuje Ing. Marka Doležala /TOP 09/ Kandidát Ing. Doležal se představil a vyslovil souhlas s kandidaturou. 7

8 3. zástupce starosty - zodpovídá za oblast kultury, sportu a volno-časové aktivity dětí a mládeže - národnostní menšiny na území MČ P9 - předsedá Redakční radě časopisu Devítka ODS navrhuje Mgr. Adama Vážanského /ODS/ TOP 09 navrhuje Mgr. Adama Vážanského /ODS/ HPP navrhuje Mgr. Adama Vážanského /ODS/ Kandidát Mgr. Vážanský se představil a vyslovil souhlas s kandidaturou. Procedurální hlasování o jednotlivých kandidátech 1. zástupcem starosty byl zvolen Mgr. Tomáš Portlík 29 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. 2. zástupcem starosty byl zvolen Ing. Marek Doležal 29 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. 3. zástupcem starosty byl zvolen Mgr. Adam Vážanský 29 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení č. 114/14 bylo schváleno 29 hlasy pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. 8

9 9a. Volba uvolněných členů Rady MČ Praha 9 Ing. Jarolím vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty uvolněných členů Rady MČ P9 a zároveň seznámil členy ZMČ P9 s oblastmi, za které jednotliví radní budou zodpovídat. radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce - zodpovídá za oblast zdravotnictví a sociální oblast MČ P9 ODS navrhuje PaedDr. Taťjanu Horkou /ODS/ TOP 09 navrhuje PaedDr. Taťjanu Horkou /ODS/ HPP navrhuje PaedDr. Taťjanu Horkou /ODS/ radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce - zodpovídá za oblast majetku MČ a za bytovou politiku MČ P9 - zodpovídá za obchodní společnosti ODS navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/ TOP 09 navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/ HPP navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/ radní MČ P9 uvolněný pro výkon - zodpovídá za oblast životního prostředí a dopravy MČ P9 ODS navrhuje Tomáše Holečka /ODS/ TOP 09 navrhuje Tomáše Holečka /ODS/ HPP navrhuje Tomáše Holečka /ODS/ 9

10 radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce - zodpovídá za oblast bezpečnosti a prevence kriminality ODS navrhuje Milana Tučka /TOP 09/ TOP 09 navrhuje Milana Tučka /TOP 09/ HPP navrhuje Milana Tučka /TOP 09/ radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce - zodpovídá za oblast čerpání z fondů EU pro MČ P9 - zodpovídá za odbor školství a evropských fondů a provoz škol ODS navrhuje Ing. Zdeňka Davídka /HPP/ TOP 09 navrhuje Ing. Zdeňka Davídka /HPP/ HPP navrhuje Ing. Zdeňka Davídka /HPP/ Po představení kandidátů a vyslovení jejich souhlasu s kandidaturou bylo přistoupeno k procedurálnímu hlasování o jednotlivých kandidátech. PaedDr. Taťjana Horká byla zvolena 29 hlasy pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování JUDr. Jana Nowaková Těmínová byla zvolena 29 hlasy pro, 1 hlas proti, 1 se zdrželo hlasování Pan Tomáš Holeček byl zvolen 29 hlasy pro, 2 hlas proti, 0 se zdrželo hlasování Pan Milan Tuček byl zvolen 29 hlasy pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování Ing. Zdeněk Davídek byl zvolen 23 hlasy pro, 8 hlas proti, 0 se zdrželo hlasování Usnesení č. 114/14 bylo schváleno 23 hlasy pro, 2 hlasy proti, 5 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval 10

11 10. Návrh na pověření členů ZMČ P9 k podepisování listin ve smyslu 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze Úvodní slovo přednesl Ing. Jarolím citací 43. Zároveň navrhl ke schválení, aby platnost právního úkonu, vyžaduje-li to zákon, byla na listině vyjádřena vždy doložkou osvědčující právní úkon, která bude vždy podepsána 2 členy Rady MČ P9, resp. aby byli pověřeni podepisováním všech listin osvědčujících právní úkon všichni členové rady (jako v minulém volebním období). Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná připomínka ani protinávrh. Ing. Jarolím vyzval členy zastupitelstva k hlasování. Usnesení č. 116/14 bylo schváleno 29 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 2 nehlasovali 11. Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 V souvislosti s volbami do zastupitelstva Městské části Praha 9 ve dnech a je předkládán návrh na poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva stanovené dle 52-53, 55, 56, 87 a 89, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Výše dle přílohy návrhu usnesení. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná připomínka ani protinávrh. Ing. Jarolím vyzval členy zastupitelstva k hlasování. Usnesení č. 117/14 bylo schváleno 30 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasovali 12. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ P9 dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, volba místopředsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ P9 Ing. Jarolím uvedl, že ze zákona musí ZMČ určit počet členů výborů tak, aby byl jejich počet vždy lichý, navrhl proto, aby oba výbory pracovaly v počtu 5 členů, tj. předseda, místopředseda a 3 členové. Tajemník výboru je navrhován z řad zaměstnanců ÚMČ P9. Následně vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty pro funkci předsedy KV ZMČ P9 dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce. 11

12 ODS navrhuje Miloslava Hanuše // TOP 09 navrhuje Miloslava Hanuše // navrhuje Miloslava Hanuše // HPP navrhuje Miloslava Hanuše // navrhuje Miloslava Hanuše // Kandidát pan Miloslav Hanuš se krátce představil a vyjádřil souhlas s kandidaturou. Ing. Jarolím vyzval členy zastupitelstva k hlasování. Miloslav Hanuš // 31 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování Následně vyzval Ing. Jarolím předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty pro funkci místopředsedy KV ZMČ P9 ODS navrhuje Bc. Jana Poupě /ODS/ TOP 09 navrhuje navrhuje HPP navrhuje Bc. Jana Poupě /ODS/ navrhuje MUDr. Jana Trnku // Kandidáti Bc. Poupě a MUDr. Trnka se v krátkosti představili a vyjádřili souhlas s kandidaturou. MUDr. Jan Trnka // Bc. Jan Poupě /ODS/ 8 hlasů pro, 17 hlasů proti, 6 se zdrželo hlasování 24 hlasů pro, 5 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování Následně vyzval Ing. Jarolím předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty pro funkci členů KV ZMČ P9 ODS navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/, RNDr. Helenu Kvačkovou /HPP/, Zuzanu Haberlovou // TOP 09 navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/, RNDr. Helenu Kvačkovou /HPP/, Zuzanu Haberlovou // nemají vlastní kandidáty HPP navrhuje JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou /TOP 09/, RNDr. Helenu Kvačkovou /HPP/, Zuzanu Haberlovou // navrhuje Ing. Danu Balcarovou // 12

13 navrhují Zuzanu Haberlovou // Všechny kandidátky se krátce představily a vyjádřily souhlas s kandidaturou. Procedurální hlasování o jednotlivých navržených kandidátech Ing. Dana Balcarová // hlasování, 1 nehlasoval Zuzana Haberlová // RNDr. Helena Kvačková /HPP/ 5 hlasů pro, 12 hlasů proti, 13 se zdrželo 25 hlasů pro, 2 hlasy proti, 4 se zdrželi hlasování 25 hlasů pro, 1 hlas proti, 5 se zdrželo hlasování JUDr. Jana Nowaková Těmínová /TOP 09/ 25 hlasů pro, 2 hlasy proti, 4 se zdrželi hlasování Tajemník ÚMČ Praha 9, Ing. Leoš Toman navrhuje na tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ P9 Ing. Bohumila Váňu. Ing. Bohumil Váňa 29 hlasů pro, 1 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval Kontrolní výbor byl zvolen ve složení: Miloslav Hanuš předseda Bc. Jan Poupě místopředseda JUDr. Nowaková Těmínová, RNDr. Kvačková, paní Haberlová - členky Ing. Bohumil Váňa tajemník Usnesení č. 118/14 bylo schváleno 29 hlasů pro, 1 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval xxx 13

14 13. Volba předsedy, místopředsedy, členů a tajemníka Finančního výboru ZMČ P9 Ing. Jarolím vyzval předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty na funkci předsedy, místopředsedy a členy Finančního výboru ZMČ P9. ODS navrhuje Mgr. Jiřího Vávru /TOP 09/ TOP 09 navrhuje Mgr. Jiřího Vávru /TOP 09/ navrhuje Milana Apeltauera // HPP navrhuje Mgr. Jiřího Vávru /TOP 09/ navrhuje Ing. Danu Balcarovou // Kandidáti se v krátkosti představili a vyjádřili souhlas s kandidaturou. Ing. Dana Balcarová // 3 hlasů pro, 16 hlasů proti, 12 se zdrželo hlasování Milan Apeltauer // Mgr. Jiří Vávra /TOP 09/ 5 hlasů pro, 5 hlasů proti, 21 se zdrželo hlasování 22 hlasů pro, 6 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování Následně vyzval Ing. Jarolím předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty pro funkci místopředsedy FV ZMČ P9 ODS navrhuje Ing. Tomáše Kubíka /ODS/ TOP 09 navrhuje navrhuje HPP navrhuje Ing. Tomáše Kubíka /ODS/ navrhuje Ing. Danu Balcarovou // Kandidáti se v krátkosti představili a vyjádřili souhlas s kandidaturou. Ing. Dana Balcarová // 6 hlasů pro, 12 hlasů proti, 13 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval Ing. Tomáš Kubík /ODS/ 23 hlasů pro, 2 hlasy proti, 5 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval 14

15 Následně vyzval Ing. Jarolím předsedy klubů a zástupce politických stran k přednesení návrhů na kandidáty pro funkci členů FV ZMČ P9 ODS navrhuje Ing. Zdeňka Davídka /HPP/ TOP 09 navrhuje navrhuje Milana Apeltauera // HPP navrhuje Ing. Zdeňka Davídka /HPP/ navrhuje Ing. Danu Balcarovou // bez návrhu Kandidáti se v krátkosti představili a vyjádřili souhlas s kandidaturou. Ing. Dana Balcarová // 21 hlasů pro, 3 hlasů proti, 7 se zdrželo hlasování Milan Apeltauer // Ing. Zdeněk Davídek /HPP/ 26 hlasů pro, 0 hlasů proti, 5 se zdrželo hlasování 23 hlasů pro, 5 hlasů proti, 3 se zdrželo hlasování Tajemník ÚMČ Praha 9, Ing. Leoš Toman navrhuje na tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ P9 Ing. Bohumila Váňu. Ing. Bohumil Váňa 30 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval Finanční výbor byl zvolen ve složení: Mgr. Jiří Vávra předseda Ing. Tomáš Kubík místopředseda Ing. Dana Balcarová, Milan Apeltauer, Ing. Zdeněk Davídek - členové Ing. Bohumil Váňa tajemník Usnesení č. 119/14 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 15

16 14. Vystoupení starosty Městské části Praha 9 Ing. Jarolím ve svém vystoupení krátce zhodnotil uplynulé čtyři roky práce na MČ P9. Očekává, že složení politického spektra povede ke konstruktivní spolupráci koalice s nezbytnou opozicí pro spokojenost spoluobčanů MČ P9. Popřál členům zastupitelstva, mnoho sil, zdraví a plné nasazení k práci v nadcházejícím čtyřletém volebním období. 2. zasedání ZMČ Praha 9 se bude konat Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 MUDr. Mašek poděkoval za konstruktivní koaliční jednání MUDr. Trnka jako opoziční strana budou jasně vystupovat, koalici tvrdě kontrolovat. je pro něj nepochopitelné, jak je možné, že Kontrolní výbor ZMČ byl zvolen tak, že koalice bude kontrolovat koalici. 16

17 Z Á V Ě R : Ing. Jan Jarolím závěrem poděkoval za účast na zasedání ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 9 ukončil jej v 18:30 hodin. Ing. Jan Jarolím starosta MČ Praha 9 Ověřovatelé : Tomáš Holeček. JUDr. Jana Těmínová. V Praze dne Zapsala : Helena Krejčová 17

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9:

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Z Á P I S z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 9.4. 2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 1. mimořádného zasedání ZMČ se zúčastnilo : 29

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 5/10 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod. Místo

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 6.11.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (1) Vyhlášení výsledku voleb 2. (2)

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM , IČO ,

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM ,  IČO , Přítomni: OBEC HUSINEC U Radnice 64 250 68 Řež, okres Praha východ tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231, Obec Husinec zastupitelstvo obce Husinec Zápis č.7 z ustavujícího

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice OBEC TLUMAČOV Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen "ZO") konaného dne 2.11.2014 od 17:00 hodin v místním pohostinství. Jednací číslo: 1

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluvení členové ZMČ: pp. Doc. Mgr. Tuček, CSc., a Vojtová (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluvení členové ZMČ: pp. Doc. Mgr. Tuček, CSc., a Vojtová (= 2 členové ZMČ). Z á p i s z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v úterý dne 16. listopadu 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zdeněk Kudělka Petr Vávra

Zdeněk Kudělka Petr Vávra 15 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov hosté dle prezenční listiny Zdeněk Kudělka Petr Vávra Izabela Plavcová úsek vnitřních věcí ÚMOb Martinov V úvodu zasedání zazněla

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice konaného dne

Z Á P I S. z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice konaného dne Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice konaného dne 15.11.2010 Datum konání: 15. listopadu 2010 Řízení: Přítomni: Ing. Vrba Jaroslav, pak zvolená starostka Ing.

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/36555/2010/PBr Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne 20.11.2002. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec zahájil

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Fabrika, č.p.174 09. 04. 2015 od 17:00 hod Zvolení zastupitelé:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 09.09.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod. 1 OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2014 od 20 00 hod.. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční

Více