1 Vymezení základních pojmů ( 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Vymezení základních pojmů ( 4)"

Transkript

1 Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po , podle právního stavu k Vymezení základních pojmů ( 4) Sazby daně u staveb pro bydlení ( 48) Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou plošné stavby Nerozlišování stavebních a montážních prací v nebytových či bytových částech domu Půdní vestavba, změna bytu Sníženou sazbu daně nelze uplatnit, plošná stavba, revize Sazby daně u staveb pro sociální bydlení ( 48a) Výstavba nebo oprava příslušenství staveb pro sociální bydlení Plošné stavby u staveb pro sociální bydlení Zajištění přípravné fáze výstavby Nedokončený dům prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky ( 48a odst. 2) Převod stavby pro sociální bydlení ( 48a odst. 3) Jednotlivé kategorie staveb pro sociální bydlení ( 48a odst. 4) Byt pro sociální bydlení ( 48a odst. 5) Rodinný dům pro sociální bydlení ( 48a odst. 6) Bytový dům pro sociální bydlení ( 48a odst. 7) Co se rozumí místností ( 48a odst. 8) Seznam pramenů Vymezení základních pojmů ( 4) Bytový dům pro účely zákona o DPH se rozumí stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a tato plocha je k tomu určena. Rodinný dům je definován jako stavba určená pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu také určena a v níž jsou nejvíce 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví. Bytem se rozumí soubor místností, které splňují požadavky na trvalé bydlení. Bytem se rozumí i jedna jediná místnost, pokud splňuje požadavek na trvalé bydlení. Stránka 1 z 10

2 2 Sazby daně u staveb pro bydlení ( 48) Ustanovení 48 má omezenou platnost do Zde je uvedeno, že při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, se uplatní snížená sazba daně. Změnou dokončené stavby je nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou a dále stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu je považuje též zateplení pláště stavby. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody teplé a studené vody, plynu elektřiny a vzduchotechniky, kanalizace, výtahy hromosvody, společné antény. Snížená sazba daně se také uplatní při provádění stavebních rekonstrukcí a oprav u příslušenství rodinných domů, bytových domů a bytů. Příslušenství je obecně vymezeno v 121 občanského zákoníku. Je nutné rozlišovat příslušenství rodinného domu a bytového domu a příslušenství bytu. Z 121 odst. 1 ObčZ vyplývá, že: příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenství věci má ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší. Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být např. stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, např. garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, podzemní stavby, např. jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužících domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla, oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu), studny a bazény. Jinak je tomu u příslušenství bytu. Z 121 odst. 2 ObčZ vyplývá, že: příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Příslušenství bytu není samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, např. komora, sklep, dřevník, kůlna. Garáž není nikdy příslušenstvím bytu. Plátce provádí opravu fasády samostatně stojící garáže, která je příslušenstvím rodinného domu. Do konce roku 2007 u těchto prací uplatňoval základní sazbu daně. Od lze uplatnit sníženou sazbu daně také u stavebních prací prováděných v rámci změny dokončené stavby na příslušenství rodinného domu. Plátce uplatní sníženou sazbu daně. 2.1 Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu nejsou plošné stavby. Pokud nejsou plošné stavby nemovitostí podle 119 odst. 2 ObčZ (nejedná se o stavby spojené se zemí pevným základem), jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Takové plošné stavby jsou součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Jedná se např. o zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby a obruby, opěrné zdi a zahradní jezírka. Stránka 2 z 10

3 Pokud se plošná stavba stavbou nemovitou, tj. taková, která je spojena se zemí pevným základem, může být příslušenstvím bytového domu nebo rodinného domu. Plátce provádí opravu přístupového chodníku k rodinnému domu. Chodník je ze zámkové dlažby. Zámková dlažba je plošnou stavbou. Jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze ji fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s její opravou se uplatní základní sazba daně. Plátce ukončil v květnu 2007 výstavbu bytového domu, ve kterém jsou byty s celkovou podlahovou plochou do 120 m2 a byty s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2. Nejedná se o bytový dům pro sociální bydlení. Dům byl poškozen vichřicí a plátce provede opravu střechy. Pokud se jedná o bytový dům, který je vymezen v ustanovení 4 odst. 1 písm. z), zákona o DPH, tedy o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena, uplatní se v souladu s 48 zákona o DPH u stavebních a montážních prací spojených s jeho opravou, včetně opravy jeho příslušenství, snížená sazba daně. 2.2 Nerozlišování stavebních a montážních prací v nebytových či bytových částech domu. Od se nerozlišuje, zda jsou stavební nebo montážní práce prováděny v nebytových částech domu nebo v prostorách pro bydlení. Rozhodující je, zda jsou prováděny na rodinném domě, bytovém domě nebo bytu. Plátce provádí výměnu garážových vrat u garáže, která je součástí rodinného domu. Provádí výhradně práce v nebytovém prostoru rodinného domu. U těchto prací uplatní plátce od sníženou sazby daně. Podmínkou je, že se jedná o stavební nebo montážní práce prováděné v rámci změny dokončené stavby rodinného domu. Pokud plátce provádí stavební práce na stavbě, která nesplňuje definici rodinného domu nebo bytového domu, přičemž se jedná o stavební nebo montážní práce prováděné výhradně v prostoru pro bydlení, uplatní u těchto prací sníženou sazbu daně. Stránka 3 z 10

4 Plátce, který provádí topenářské práce, provádí rekonstrukci topení v restauraci umístěné v rodinném domě. U stavebních a montážních prací prováděných výhradně v nebytových prostorech rodinného domu do konce roku 2007 uplatňoval základní sazbu daně. Jedná se o opravu rodinného domu. Plátce uplatní u stavebních a montážních prací sníženou sazbu daně. 2.3 Půdní vestavba, změna bytu. V rámci poskytnutí stavebních a montážních prací, spojených se změnou dokončené stavby bytového a rodinného domu, mohou být prováděny půdní vestavby. Pokud se nezmění vymezení bytového domu a rodinného domu podle 4 odst. 1 písm. z) zákona o DPH a za podmínky, že na základě těchto prací nevznikne nový byt, vymezený jako jednotka s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2, uplatní plátce sníženou sazbu daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou bytu, pokud těmito pracemi nedojde k jeho změně na nebytový prostor jako jednotka. Plátce provádí přístavbu rodinného domu. Jedná se o práce prováděné v rámci změny dokončené stavby, kterými nevznikne byt jako jednotka. Plátce uplatní u stavebních a montážních prací sníženou sazbu daně. 2.4 Sníženou sazbu daně nelze uplatnit, plošná stavba, revize Sníženou sazbu daně nelze uplatnit při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby, která nesplňuje vymezení bytového domu, rodinného domu nebo bytu, s výjimkou stavebních a montážních prací prováděných výlučně na části stavby určené k bydlení. Sníženou sazbu daně také nelze uplatnit při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné stavby, při poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných na stavbách pro rodinnou rekreaci i v případě, pokud jsou užívány k trvalému bydlení a u služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o DPH. Z těchto služeb se jedná např. o činnosti nezbytné k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), pokud jsou samostatným zdanitelným plněním. Pokud jsou tyto služby poskytovány jako nedílná součást stavby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné služby oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba. Plátce provádí rekonstrukci elektroinstalace v bytovém domě. Revizi elektroinstalace pro něj provádí subdodavatelsky revizní technik, který je plátcem daně. Revize jsou služby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o DPH. Pokud provádí revize plátce jako samostatné zdanitelné plnění, uplatní základní sazbu daně. Pokud jsou revize poskytovány Stránka 4 z 10

5 jako nedílná součást služby jiné, jsou součástí ceny příslušné sazby oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba. To znamená, že revizní technik, který provádí revize, uplatní základní sazbu daně a plátce zahrne hodnotu poskytnuté revize do poskytované služby rekonstrukce elektroinstalace. V případě rekonstrukce bytového domu uplatní plátce u stavebních a montážních prací sníženou sazbu daně. 3 Sazby daně u staveb pro sociální bydlení ( 48a) S platností od je v zákoně o DPH provedena úprava, která se týká výstavby, rekonstrukce, modernizace a oprav staveb pro sociální bydlení (dále jen SB). Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro SB, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro SB, včetně jejích příslušenství, změnou dokončené stavby pro SB vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby se uplatní snížená sazba daně. Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který je určen k jiným účelům než bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení uplatní se též snížená sazba daně. Výstavbou se rozumí vznik bytu, rodinného domu, bytového domu, bytu pro SB, rodinného domu pro SB, bytového domu pro SB nebo ostatních staveb pro SB vymezených samostatnými zákony, kdy objednatel je obvykle prvním vlastníkem nové věci nebo bytu. 3.1 Výstavba nebo oprava příslušenství staveb pro sociální bydlení. Snížená sazba se také uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou nebo opravou příslušenství staveb pro SB, a to též při výstavbě samostatného příslušenství k již existující stavbě, která odpovídá vymezení stavby pro SB. Příslušenství staveb pro sociální bydlení se posuzuje obdobně, jak je uvedeno u příslušenství bytového domu, rodinného domu a bytu. Plátci provádějí v rámci výstavby rodinného domu výstavbu samostatně stojící garáže a oplocení zahrady. Podle projektové dokumentace se jedná o výstavbu rodinného domu s celkovou podlahovou plochou 280 m2. Jedná se o výstavbu rodinného domu pro sociální bydlení. Plátce při výstavbě uplatní sníženou sazbu daně. Od uplatní sníženou sazbu daně také u výstavby samostatně stojící garáže a oplocení, které jsou příslušenstvím rodinného domu pro SB. 3.2 Plošné stavby u staveb pro sociální bydlení. Příslušenství rodinného domu pro SB a bytového domu pro SB nejsou plošné stavby. Jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Tyto stavby jsou součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Jedná se např. o zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby a obruby, opěrné zdi a zahradní jezírka. Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou plošné stavby se uplatní základní sazba daně. Stránka 5 z 10

6 Plátce provádí výstavbu okrasných jezírek a kombinovaných jezírek se zónou na plavání a s rostlinou zónou. U jezírek se jedná pouze o vybagrovanou jámu, na níž je položena hydroizolační fólie. Výstavbu těchto jezírek provádí plátce v rámci nové výstavby rodinných domů a také u starších rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, kterou nelze od pozemku oddělit, aniž by se změnil charakter pozemku, jedná se o plošnou stavbu, která je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc. Nejedná se o příslušenství rodinného domu. Uplatní se vždy základní sazba daně. Plátce při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení provádí výstavbu příjezdové cesty ze zámkové dlažby, opěrné zídky a oplocení. U výstavby příjezdové cesty a opěrné zídky uplatní plátce základní sazbu daně, protože se jedná o plošnou stavbu. U výstavby oplocení uplatní sníženou sazbu daně za podmínky, že je oplocení příslušenstvím rodinného domu pro SB. 3.3 Zajištění přípravné fáze výstavby. Sníženou sazbu daně nelze uplatnit u činností nezbytných k přípravě a realizaci stavebních děl a zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou průzkumné a projektové práce, geologické, geodetické a kartografické práce včetně inženýrských prací (např. revize), které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o DPH, pokud jsou samostatným zdanitelným plněním. Pokud jsou tyto služby poskytovány jako nedílná součást služby jiné, např. provedená revize v souvislosti s opravou elektroinstalace, jsou součástí ceny příslušné služby oprava elektroinstalace a zdaňují se stejnou sazbou jako poskytnutá služba. Plátce provádí pro odběratele vrt pro tepelné čerpadlo. Vrt se nachází na zahradě rodinného domu pro SB. Pokud se v případě vrtu pro tepelné čerpadlo jedná o poskytnutí geologické práce, uplatní se základní sazba daně, neboť se jedná o službu, která není uvedena v příloze č. 2, zákona o DPH. 3.4 Nedokončený dům prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky ( 48a odst. 2). Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů 1 před dokončením stavby se nemění charakter stavby. 1 Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů. Stránka 6 z 10

7 3.5 Převod stavby pro sociální bydlení ( 48a odst. 3). daně. Pokud dochází k převodu stavby pro SB jako zdanitelnému plnění, uplatní se snížená sazba 3.6 Jednotlivé kategorie staveb pro sociální bydlení ( 48a odst. 4). Zde jsou vymezeny jednotlivé kategorie staveb pro sociální bydlení (SB). Důležitou podmínkou pro splnění definice bytu pro SB, rodinného domu pro SB a bytového domu pro SB je, že nejprve musí být splněna definice bytu, rodinného domu a bytového domu. U rodinného domu a bytového domu musí být splněna podmínka, že více jak polovina podlahové plochy rodinného domu nebo bytového domu je určena pro bydlení. Z toho vyplývá, že v rodinném domě pro SB a bytovém domě pro SB mohou být také nebytové prostory, a to do 50 % celkové podlahové plochy. Stavbami pro sociální bydlení se rozumí dále stavby pro SB, které jsou vymezeny samostatnými zákony, a v nichž je zajištěno ubytování ze sociálního důvodu viz taxativní výčet v 48a odst. 4 zákona o DPH. Jedná se zejména o tato zařízení. Ubytovací zařízení pro ubytování státních zaměstnanců nebo pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů. Zařízení sociálních služeb, kde je poskytováno ubytování ze sociálních důvodů, zejména týdenní stacionáře, domovy se zdravotním postižením, domovy pro seniory, noclehárny a další viz zákon č. 186/2006 Sb., o sociálních službách. Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, např. dětský domov viz 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy. Speciální lůžková zařízení hospicového typu viz 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Domovy péče o válečné veterány viz 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Mezi stavby pro sociální bydlení nepatří internáty pro středoškolské studenty ani koleje pro vysokoškoláky a léčebny dlouhodobě nemocných. Je povinností plátce zjistit ze zákonů, na které 48a odst. 4 odkazuje, zda skutečný účel jejich užívání odpovídá dikci příslušných zákonných ustanovení. Plátce buduje v přízemí domova důchodců rehabilitační zařízení. Plátce uplatní u stavebních a montážních prací sníženou sazbu daně za podmínky, že se jedná o zařízení vymezené v zákonu o sociálních službách viz 34 zákona č. 108/2006 Sb. 3.7 Byt pro sociální bydlení ( 48a odst. 5). Bytem pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro SB se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro SB se nezapočítává podíl na společných částech domu, kterými jsou např. schodiště, půdy, kočárkárny, Stránka 7 z 10

8 kolárny, společné prádelny. Do celkové plochy bytu pro SB se ale započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, jako jsou kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, komora a sklep, který je místností. Započítává se též plocha, na které je umístěno vybavení bytu, sloužící uživateli bytu, jako je např. nábytek, vestavěné skříně a kuchyňské linky, otopná tělesa apod. Nezapočítává se ale podlahová plocha prostor, které nejsou místností, jako např. balkony, terasy, lodžie. Plátce staví byt. Z projektové dokumentace vyplývá, že součet podlahových ploch činí 95 m2. Podle projektu je součástí bytu balkon s plochou 4 m2. K bytu patří sklep s podlahovou plochou 4 m2, který má stěny až ke stropu. Do podlahové plochy bytu se započítá sklep, součet tedy činí 99 m2. Balkon se nezapočítá. Jedná se tedy o byt pro SB, plátce uplatní sníženou sazbu daně. Plátce staví byty. Z projektové dokumentace vyplývá, že součet podlahových ploch činí 110 m2. Součástí bytu je balkon s plochou 6 m2. K bytu patří sklepní kóje a podlahovou plochou 3 m2, který je ohraničen laťkovou přepážkou. Součet činí 110 m2. Podlahová plocha balkonu se nezapočítá, podlahová plocha sklepní kóje se též nezapočítá, jelikož se nejedná o místnost. Jedná se o byt pro SB a plátce při jeho výstavbě uplatní sníženou sazbu daně. 3.8 Rodinný dům pro sociální bydlení ( 48a odst. 6). Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro SB se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Podlahová plocha rodinného domu pro SB se stanoví jinak, než podlahová plocha pro vymezení bytu pro SB. Rozdíl je v započítávání podlahových ploch příslušenství rodinného domu a bytu. U rodinného domu pro SB se do podlahové plochy započítává součet podlahových ploch všech místností jako např. kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodby, místnosti pro podnikání a garáž, která je v domě. Do podlahové plochy se ale nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu. Prostory, které nejsou místností, jsou např. balkony, terasy, lodžie a půda. Místnosti, které tvoří příslušenství rodinného domu jsou např. garáž, která je mimo dům nebo dílna. Plátce staví rodinný dům. Podle projektové dokumentace činí součet podlahových ploch kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, dvou dětských pokojů, chodby a sociálního zařízení 280 m2. V přízemí je vyprojektována terasa s podlahovou plochou 15 m2 a v prvním patře balkón s podlahovou plochou 6 m2. V suterénu je garáž s podlahovou plochou 30 m2 a dílna podlahovou Stránka 8 z 10

9 plochou 10 m2. U domu je navržena jako samostatná stavba ještě jedna garáž, která má podlahovou plochu 40 m2. Pro posouzení, zda se jedná o rodinný dům pro SB, se do celkové podlahové plochy započítá podlahová plocha kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, dvou dětských pokojů, sociálního zařízení, plocha garáže a dílny, které jsou součástí rodinného domu. Součet činí 320 m2. Podlahová plocha terasy, balkonu a samostatně stojící garáže se do celkové podlahové plochy nezapočítá. Z celkového součtu podlahových ploch vyplývá, že se jedná o rodinný dům pro SB, při jehož výstavbě uplatní plátce sníženou sazbu daně. 3.9 Bytový dům pro sociální bydlení ( 48a odst. 7). Bytovým domem pro sociální bydlení je bytový dům, to znamená, že musí mít více než polovinu podlahové plochy učenu pro bydlení, ve kterém jsou pouze byty pro sociální bydlení, to znamená, že v takovém domě nesmí být byt s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2. Pokud je v bytovém domě kromě bytů pro SB také byt s celkovou podlahovou plochou nad 120 m2, nejedná se již o bytový dům pro SB a při jeho výstavbě, včetně příslušenství a vedlejších staveb takového bytového domu, se uplatní základní sazba daně. Při prodeji jednotlivých bytů, které jsou v bytovém domě, se uplatní sazba daně platná podle výměry celkové podlahové plochy jednotlivých bytů. V bytovém domě je deset bytů. Šest bytů je s celkovou podlahovou plochou jednotlivých bytů do 120 m2. Čtyři byty jsou s celkovou podlahovou plochou jednotlivých bytů 180 m2. Plátce čtyři velké byty přestaví na osm bytů s celkovou podlahovou plochou jednotlivých bytů 90 m2. Současně provede novou fasádu. Původní dům není bytovým domem pro SB. Výstavbou nových bytů jako jednotek budou v bytovém domě všechny byty splňovat vymezení bytu pro SB. Plátce u všech stavebních a montážních prací souvisejících s výstavbou bytů pro SB i s provedením fasády uplatní sníženou sazbu daně Co se rozumí místností ( 48a odst. 8). Místností je prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. Za místnost se nepovažují předsazené části stavby, jako jsou balkon a terasa, ani lodžie, a to ani v tom případě, jsou-li zasklené. Zahrnuje se do celkové podlahové plochy bytu sklepní kóje, která nemá zděné stěny, ale je ohraničená laťkovou přepážkou? Sklepní kóje ohraničená pevnou stěnou nedosahující stropu nebo ohraničená jiným způsobem, např. pletivem nebo laťkovou přepážkou, se nepovažuje za místnost. Pevnou stěnou se rozumí stěna, Stránka 9 z 10

10 kterou nelze odstranit bez použití technických prostředků. Podlahová plocha sklepní kóje, která není místností, se do celkové podlahové plochy bytu nezahrnuje. 4 Seznam pramenů Zákon č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po č. j. 18/21492/ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Straková, H. Kuneš, Z. Zákon o DPH s komentářem a příklady ve znění účinném od Praha: Bilance s.r.o. s. 348 Drábová, M. Holubová, O. Tomíček, M. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. Praha: ASPI, 2008 s. 572 Stránka 10 z 10

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Téma: Uplatňování DPH ve výstavbě po 1.4.2011 Základní principy zdaňování ve výstavbě: A. Změny na stávajících

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

STA Stavebnictví - DPH str. 1

STA Stavebnictví - DPH str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON STA Stavebnictví - DPH str. 1 Stavebnictví - DPH V tomto hesle rozebíráme aktuální problematiku aplikace daně z přidané hodnoty ve stavebnictví, resp. v oblasti výstavby, oprav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13281-141/12 A o ceně bytové jednotky č.434/6 umístěné v domě č.p.433, 434 (ul.v Mišpulkách) na parc.č.909/1, 909/3, katastrální území, obec a okres Kutná Hora, včetně podílu na

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2015 červenec/srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2015 červenec/srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2015 červenec/srpen

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3760-60/2014 O ceně bytové jednotky č.729/4 v Brně, Veveří, Mášova 729/11, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5396/168608 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2716 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 6717/15/7000-20116-101206 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 Obsah:

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

OBJEDNATEL : PROKONZULTA,

OBJEDNATEL : PROKONZULTA, Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1668-48/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt č.273/19, Větřní, Na Vyhlídce 273 Adresa nemovitosti: Na Vyhlídce 273, Větřní Katastrální údaje: Kraj Jihočeský, okres

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1461-11-2015 NEMOVITÁ VĚC: Právo užívání bytu v družstvu Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Znalecký posudek č. 96/22/11

Znalecký posudek č. 96/22/11 Znalecký posudek č. 96/22/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/9 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Ján Locek Objednatel posudku: soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1245-85/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 966/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/32856 na budovách č.p. 965 a 966 a pozemkách p.č. st. 4974 a st. 4975, které jsou zapsány

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Úvod. Úvod. Stanovování ploch bytových a nebytových

Úvod. Úvod. Stanovování ploch bytových a nebytových Stanovování ploch bytových a nebytových prostor (1) Stanovování ploch bytových a nebytových prostor Přednáší: Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 O ceně bytové jednotky č.121/1 ve Šlapanicích, Palackého č.p.121/39, včetně příslušenství a podílu o velikosti 25/100 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4378

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice:

zadání našeho domu investor: stavba: investice: jméno: adresa: tel.: e-mail: jméno: adresa: maximální výše investice: zadání našeho domu investor: jméno: adresa: tel.: e-mail: stavba: jméno: adresa: investice: maximální výše investice: úvod Stavební program Stavebí program je kompetní seznam prostorů a místností a jejich

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4921-36/14 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: bytová jednotka v osobním vlastnictví č.1957/49(7) v bytovém domě čp.1957 včetně podílu na společných

Více