Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka výročí úmrtí v r. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka výročí úmrtí v r Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Zúčastní se projednávání v ZM: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Předložení materiálu uloženo: podnět z kulturní komise Přílohy: 2 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 0 Projednáno v: kulturní komisi Vztah k rozpočtu města: 0 Zdůvodnění a vysvětlení: V příštím roce v říjnu uplyne 10 let od úmrtí mecenáše Turnova a regionu pana Bohuslava Jana Horáčka. Kulturní komise na svém říjnovém zasedání projednávala záměr uctění jeho památky mimo jiné i uměleckým dílem, které by ho připomínalo. Termín oficiální vzpomínkové akce se nabízí spojit se svátkem 28. října Na základě doporučení komise a po zváţení všech souvislostí bylo osloveno starostkou a místostarostou Špetlíkem vedení SUPŠ s námětem vypsání soutěţe pro studenty této školy na návrh a následné zhotovení takového díla. Tato cesta se jeví vzhledem k časovým limitům jako nejschůdnější. Zároveň je zde přímá souvislost v tom, ţe pan Horáček turnovské školy včetně SUPŠ finančně podporoval a dodnes SUPŠ zhotovuje pamětní medaile pro výroční ceny nadace B. J. H. Praemium Bohemiae. Následně se dne konala na náměstí B. J. Horáčka schůzka, které se zúčastnila ředitelka Ing. Jana Rulcová a učitelé školy, dále jednatel KCT, s. r. o. MgA. Lukáš Hajn, ThMgr. Ondřej Halama jako předseda kulturní komise a starostka PhDr. Hana Maierová. Z jednání vzešly tyto závěry: 1. Bylo doporučeno zhotovit umělecké dílo, které by připomínalo dílo a památku B. J. Horáčka (ne socha nebo busta) 2. Dílo by mělo být umístěno na veřejném prostranství, aby bylo maximálně veřejnosti přístupné. Je doporučeno náměstí B. J. Horáčka, spíše jeho spodní prostor tak, aby byla do budoucna ponechána moţnost umístění dalšího uměleckého díla (znázorňujícího rozmanitost kultury, tzv. housenka ) v průčelí Střelnice 3. Harmonogram byl stanoven takto: Odevzdání soutěţních prací konec února. Vyhodnocení v březnu. Realizace duben - říjen. Pro studenty 4. ročníku jsou prioritní maturity. Práce na návrzích by probíhaly samostatně.

2 Hodnotící komise: ThMgr. Ondřej Halama předseda komise Ing. arch. R. Šíma MgA. L. Hajn Ing. arch. Šonský Ak. mal. Václav Ţatečka Ak. mal. Jiří Studnička vedoucí výtvarník SUPŠ a VOŠ Turnov Ak. mal. Václav Zajíc Ak. soch. Jan Mastník Ak. soch. Pavel Broţek MgA. Ondřej Šída Arch. Karel Sekený Mgr. Otakar Špetlík Mgr. René Broţ Dr. Miroslav Cogan 4. Financování Na zvláštním účtu KCT, s. r. o. je k dispozici 476 tis. Kč, které byly získány v době realizace náměstí B. J. Horáčka především za reklamu SČVK u vodního prvku. Předpokládané náklady: a) Zhotovení návrhu soutěţ: 80 tis. Kč (odměna pro 3 vybrané nejlepší autory, materiál na modely, odborné vedení učiteli SUPŠ v atelierech. Úhrada konec února. b) Realizace díla: rozpočet se odvine dle vítězného návrhu, nelze předem odhadnout. Škola dále předpokládá nemalé náklady spojené se zhotovením betonového základu a soklu. Předpokládáme, ţe by Město mělo přidat k výše uvedené částce potřebný podíl. Pokud ZM záměr schválí, oslovili bychom rovněţ s prosbou o příspěvek panem Horáčkem obdarované subjekty - Spolek rodáků a další. Tím by se celá akce i více zviditelnila. 5. Realizace Škola by zajistila zhotovení vlastního uměleckého díla, poţaduje však, aby Město (nebo jiný subjekt např. KCT) dle návrhu zajistilo zhotovení základu a podstavce, společně pak osazení díla. Za Město by byl koordinátorem akce Mgr. Otakar Špetlík Návrh na usnesení: ZM souhlasí se záměrem uctění památky B. J. Horáčka u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí v říjnu ZM souhlasí se záměrem zhotovení uměleckého díla ve spolupráci se SUPŠ Turnov dle předloženého návrhu. ZM jmenuje komisi pro hodnocení návrhů ve složení: - Th. Mgr. Ondřej Halama předseda komise - Ing. arch. R. Šíma - Mg A. L. Hajn - Ing. arch. Šonský - Ak. mal. Václav Ţatečka - Ak. mal. Jiří Studnička vedoucí výtvarník SUPŠ a VOŠ Turnov - Ak. mal. Václav Zajíc - Ak. soch. Jan Mastník - Ak. soch. Pavel Broţek

3 - Mg A. Ondřej Šída - Arch. Karel Sekený - Mgr. Otakar Špetlík - Mgr. René Broţ - Ph.Dr. Miroslav Cogan. ZM pověřuje koordinací akce místostarostu Mgr. Otakara Špetlíka.

4 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Příloha 1 PřPříloha 1 SUPŠ TURNOV Zal Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí kovů M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N) N/01 Restaurování kovů PhDr. Hana Maierová MěÚ Turnov Číslo jednací : Vyřizuje: Ing. Jana Rulcová V Turnově : Věc: Dotazy k realizaci plastiky B. J. Horáček Dobrý den, na schůzce dne na Náměstí B. J. Horáčka ohledně realizace a umístění plastiky v těchto místech, bylo dohodnuto, ţe zástupci z naší školy vznesou důleţité dotazy ohledně realizace díla k projednání. My takto činíme a předkládáme tyto dotazy k projednání: 1. Je ujasněno přesné umístění plastiky v prostoru před KC Střelnice? Pan ak. mal. Václav Zajíc jiţ jednal ing. arch. R. Šímou v pátek , pan architekt se nebrání umístění ani přímo před Střelnicí, nabídl pomoc při seznámení našich ţáků s myšlenkou celého prostoru a s odkazem pana B.J. Horáčka 2. Lze upřesnit ideu zadání? Má vedení města představu jak toto téma mají ţáci uchopit? 3. Lze obdrţet ţivotopis, data a seznam zásluh pana B. J. Horáčka? 4. Zabezpečí Město Turnov realizaci soklu, základny a osazení celého díla? 5. Lze definovat přesněji termíny, systém a formu financování?

5 6. Mohl by být hlavním koordinátorem celé akce předseda kulturní komise pan Mgr. Ondřej Halama? 7. Můţe škola obdrţet cca ,- Kč na konci února (na odměny vybraným autorům , , 5.000, na materiál a modely , na odborné vedení v 6 atelierech práce na návrzích musí probíhat mimo osnovy a vyučování)? Na konci února 2012 by měly být předloţeny komisi hotové návrhy a modely. 8. Co se stane, pokud komise nevybere k realizaci ţádný návrh? Naše škola si velice váţí toho, ţe byla v dané věci oslovena a udělá pro realizaci vše, co bude v našich silách. Snad i proto, ţe by došlo k navázání na spolupráci s Nadací pana B. J. Horáčka. Naše škola zrealizovala ceny a medaile pro laureáty ceny Praemium Bohemia, ceny vyhlášené právě Nadací B. J. Horáčka. Velmi rádi bychom obdrţeli co nejdříve odpovědi na dané otázky, abychom mohli urychleně zadat ţákům téma a vysvětlit podmínky celé akce. S pozdravem Ing. Jana Rulcová ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov S pozdravem Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy

6 Příloha 2 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace SUPŠ TURNOV Zal Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí kovů M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N) N/01 Restaurování kovů PhDr. Hana Maierová MěÚ Turnov Číslo jednací : Vyřizuje: Ing. Jana Rulcová V Turnově : Věc: Návrh členů hodnotící komise Do komise, která by zhodnotila návrhy ţáků naší školy na plastiku = pomníku pro uctění památky pana B. J. Horáčka: Mgr. Ondřej Halama předseda komise Ing. arch. R. Šíma MgA. L. Hajn Ing. arch. Šonský Ak. mal. Václav Ţatečka Ak. mal. Jiří Studnička vedoucí výtvarník SUPŠ a VOŠ Turnov Ak. mal. Václav Zajíc Ak. soch. Jan Mastník Ak. soch. Pavel Broţek MgA. Ondřej Šída S pozdravem Ing. Jana Rulcová ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU

Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU OBSAH 1. Vnitřní hodnocení 1.1 Na co můžeme být hrdí 1.2 Co bychom mohli zlepšit 2. Vnější hodnocení 3. Sebehodnocení jako

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více