MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpracovala dne Langerová Alice 1

2 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, , www stránky) na základě Zák. 561/ odst. 3 a Vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy, sídlo, právní forma, IČO : MŠ Rosnička Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace IČO : právní subjektivita od Zřizovatel školy: Statutární město Liberec Sídlo: Liberec 1, Nám Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ : Kraj: Liberecký Identifikační číslo: Druh a typ školy: celodenní MŠ Datum zařazení do sítě škol: Ředitel školy: Langerová Alice Zástupce ředitele: Nováková Alena Celková kapacita školy a jejich součástí: Kapacita školy je 55 dětí a součástí školy je školní jídelna Telefon: Fax :

3 2. Základní statistické údaje: Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec. tř. Počet dětí Z toho ve spec. tř. Individuálně integrovaných Průměr. roční docházka v % MŠ Rosnička Celkem Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Magisterský studijní program- spec.ped TUL Liberec 1 Uvádí se počet nových absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ případně VŠ kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po ukončení SŠ nebo VŠ Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy Typ školy a její zaměření - presentace školy MŠ Rosnička se nachází v samém centru města Liberce a přesto je její umístění v poklidné lokalitě odtržené od dopravy a ruchu města. Součástí dvoutřídní školy je prostorná zahrada se vzrostlými stromy a ideálním prostředím pro pobyt venku. Nabídky mimoškolních aktivit s přihlédnutím na zájem ze strany rodičů jsou pro školu samozřejmostí. Škola zajišťuje vzdělávání pro 51 zapsaných dětí se čtyřmi pedagogickými pracovníky a třemi správními zaměstnanci. Součástí školy je školní jídelna. Jsme příspěvkovou organizací, která je v právní subjektivitě od a byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání dětí předškolního věku. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy jsme Rodinnou školou podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z klimatu školy, ze vzájemných vztahů zaměstnanců a jejich následného kladného působení na děti. Profilace školy Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu roku byl upravován a postupně přepracován školní vzdělávací program, na který navazují třídní vzdělávací programy v obou třídách. Nabízíme kvalitní standardní péči. Nezanedbatelné jsou i nadstandardní aktivity, jako např. zájmový kroužek taneční, seznamování dětí s jógou, výuka anglického jazyka, která je součástí vzdělávání v průběhu celého dne a není tak časově limitována, účast na kulturních akcích, výuka plavání, společné akce pro rodiče a děti, výlety a účast ve výtvarných soutěžích. Vytvářet ve škole vhodné a podnětné prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby aktivity obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Podněcovat radost z učení, zájem dítěte poznávat nové zkušenosti, ovládat další dovednosti a přispívat tím k rozvoji schopností dítěte porozumět sobě i světu, který jej obklopuje. 3

4 Výsledkem má být skutečnost, že dítě odchází z mateřské školy komplexně připravené na bezproblémový vstup do první třídy základní školy. Dítě musí mít možnost zažívat uspokojení z úspěchu, překonaných překážek tak, aby sebe vnímalo jako plnohodnotného člověka, který je okolím uznávám a přijímán. Prioritu vidím v pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěře a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi. Spolupráce s městem a dalšími organizacemi spolupracovat se zřizovatelem Magistrátem města Liberce a OŠMTS v Liberci rozvíjet spolupráci s HZS v Liberci účastnit se soutěží a výstav pořádaných v Liberci spolupracovat s firmou Sportkids (lyžařský výcvik a jízda na kole) aktivní účast školy na kulturně společenském dění v Liberci spolupráce s TKL v Liberci spolupráce se ZOO v Liberci spolupráce s klinikou na kontrolu očních vad dětí podporovat další aktivity MŠ Koncepce dalšího rozvoje školy: Dlouhodobý záměr školy je: Vést všechny děti a zaměstnance školy k osobní odpovědnosti za své fyzické a duševní zdraví a k tomu, aby své zdraví aktivně rozvíjeli a chránili. Podporovat a chránit zdraví dětí. vytvořit tělesnou a duševní pohodu předškolního dítěte během jeho pobytu v mateřské škole vychovávat dítě ke zdravému životnímu stylu a pěstovat jeho odolnost proti stresům na prvním místě je citový stav dítěte Vytvářet ve škole klima pohody a vzájemné spolupráce všech zúčastněných. Společné hledání východiska řešení problémů a vzájemná spolupráce a pomoc všech zaměstnanců i rodičů je ideou a myšlenou naplnění vize školy. Empatické cítění vycházející z osobnosti ředitele školy je zrcadlem školy a celkového vnějšího pohledu na školu. Informovanost o dění a vzájemná spolupráce je předpokladem úspěšného řízení a vnímání školy jako celku. Přednosti a nedostatky školy V měsíci prosinci 2013 došlo k výměně oken v celé budově školy za finanční podpory zřizovatele Magistrátu města Liberce a v srpnu 2014 byly nainstalovány nové zahradní prvky od firmy Luna Zdenice, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Magistrátem města Liberce v celkové částce ,-. Moc děkuji Magistrátu města Liberce za nemalé finanční prostředky, které věnovala ke zlepšení vybavenosti školy. Dále se podařilo zajistit termoregulační ventily k vodovodním bateriím, vymalovat prostory schodiště, chodeb a sklepa, vyměnit staré plynové kotle a zajistit nové termostatické ventily k topným tělesům v celé budově. V letošním roce bude provedena oprava střechy z důvodu zatékání a v příštím roce realizována výměna střešní krytiny z prostředků zřizovatele. Škola též zažádala o financování nového oplocení areálu školy, opravu fasády a dovybavení kuchyně novou kuchyňskou technikou. 4

5 Nabídka výuky základů cizího jazyka (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) AJ 4. Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní psycholog Speciální pedagog Logoped Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a fotodokumentace). Akce ve školní roce 2013/ Didvadlo Koloběžka Informativní schůzka pro rodiče- lyžařský výcvik Didvadlo Koloběžka Naivní divadlo Naivní divadlo Lyžařský výcvik Recyklace odpadů na Liberecku Městská knihovna Liberec IQ Park Babylon- 1 místo Zdravý zoubek- zubní hygiena Koktejlové kouzlení- návštěva pana Šiplavýroba zmrzlina Fotografování dětí- vánoční série Karneval Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ Divadlo Koloběžka Návštěva kouzelníka Merlina v MŠ Fotografování dětí ke Dni matek Předvánoční posezení u stromečku- výroba přáníček a dárečku s rodiči Policie ČR- prevence patologických jevů Vánoce očima dětí- Magistrát m L Besídka pro maminky Vánoční besídka Oslava Dne dětí na zahradě školy Divadlo Koloběžka Vyšetření zraku dětí Školní výlet na hrad Grabštejn Pedagogická praxe: Ve školním roce 2013/2014 proběhla měsíční pedagogická praxe studentky Hauptové Kristýny z SPgŠ v Liberci. Účast v soutěžích školy Soutěž mezi MŠ- sportovní disciplíny Výtvarná soutěž centrum Generace Vánoce očima dětí Výtvarná soutěž s dopravní tématikou Projekty Spolupráce s Policií ČR- patologické jevy Recyklace odpadů- Iq Park Mezinárodní projekty 5

6 6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření). Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Pronájem nebytových prostorů 4080,- Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem , , ,- 4080,- 202, ,- Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem 0, , , ,- 6259,- 0, , Schválený hosp. výsledek 1310,- 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění). KHS kontrola provedená dne (nedostatky- termoregulační ventily k bateriím instalovány) Kontrola hospodaření organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku za rok 2011 a 2012 ze dne (bez závad). Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvodů za období od , provedená dne (bez závad). Výměna oken v budově školy v měsíci prosinci 2013 z prostředků Magistrátu města Liberce. Instalace nových plynových kotlů, termoregulačních ventilů na topná tělesa. Instalace nových zahradních prvků za finanční podpory Magistrátu města Liberce. 8. Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace. Výroční zpráva poskytování informaci podle zákona 106/1999Sb. Zpráva o hospodaření za rok 2013 Přiznání k dani z příjmů právnických osob Roční závěrka 2013 Protokol o kontrole KHS Protokol o kontrole plnění povinnosti v nemocenském pojištění Protokol o kontrole hospodaření organizace ze dne

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více