příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

2 Zpracováno ve smyslu 10, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, odst. 1, část třetí, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a čl. 18, odst. 2, části šesté Zásad vztahů orgánů Moravskoslezského kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem. Zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. Předkládá Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 2

3 Mise školy: Škola navazuje na stoletou tradici pokračovací ţivnostenské školy na území města Českého Těšína. V roce 1945 byla zaloţena jako učňovská škola. V následujících desetiletích prošla řadou kvalitativních proměn. Má statut střední školy. Poskytuje střední vzdělání ve stupni s maturitní zkouškou a s výučním listem. Je školou odbornou multioborovou. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti člověka člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský ţivot, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého ţivota. MOTTO: PER ASPERA AD ASTRA Přes překáţky ke hvězdám SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 3

4 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání nástavbové denní a dálkové Přehled počtu ţáků POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Struktura pracovníků Odborná kvalifikace ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Kritéria pro přijetí Protokol o přijímacím řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku Stav po opravných zkouškách k Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krátkodobé kurzy Dlouhodobé kurzy a studium AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Kalendárium akcí na škole ve školním roce 2008/ Aktivity za období září leden Aktivity za období únor srpen ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Školní jídelna Materiální zabezpečení vzdělávací a výchovné činnosti Učební pomůcky DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zapojení do programů, projektů Studentský parlament Výchovné poradenství, prevence Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Zapojení do spolupráce s partnery SRPŠ, Školská rada, Nadace ZÁVĚR PŘÍLOHY SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 4

5 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název Sídlo Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace ul. Frýdecká 32/690, Český Těšín IČ IZO DIČ CZ , neplátce DPH Identifikátor právnické osoby Tel./fax / Web stránka Právní forma školy Zřizovatel Zahájení činnosti Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě Statutární orgán Právnická osoba vykonává činnost školy a školského zařízení: střední škola školní jídelna příspěvková organizace Moravskoslezský kraj IČO ul. 28. října 117/ Ostrava 1. července 2001 ZL/124/ , č.j / č.j / Ing. Vanda Palowská, ul. Beskydská 12, Český Těšín kapacita 1250 cílová IZO kapacita 380 cílová 380 stravovaných IZO odloučená pracoviště Český Těšín, Frýdecká 37/ Český Těšín, Masarykovy sady 19/103 Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou poskytuje střední vzdělání s výučním listem připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování ţáků a pracovníků školy ve školní jídelně SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 5

6 Vedení školy Ředitelka statutární orgán Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a hospodaření Ing. Vanda Palowská Mgr. Taťána Polášková Ing. Jana Matlochová Ing. Alena Lacková Ing. Halina Twardziková Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/118/2005 Členové jmenováni Radou kraje Ing. Jaroslav Drahoš předseda Ing. Tomáš Macura Marek Tyrlík Zvoleni pedagogickými pracovníky Zvolení zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky a studenty Mgr. Danuta Siderková jednatelka Pavel Cieslar Ing. Radomír Holý Ing. Jan Pavlady Boris Veselský Adam Bielesz SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 6

7 Škola je členem asociací: 1. CBA Česká barmanská asociace a Šejkr klub CBA 2. AKC Asociace kuchařů a cukrářů a Junior klub AKC 3. AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky 4. AČ ČR Asociace číšníků ČR 5. UNIHOST Ostrava 6. Sdruţení aranţérů České republiky 7. Asociace sommelierů SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 7

8 1.1 Charakteristika školy Vznik a vývoj školy Škola navazuje na stoletou tradici pokračovací ţivnostenské školy na území města Českého Těšína. V roce 1945 byla zřízena jako učňovská škola. Ve své více neţ šedesátileté historii vychovala více neţ šestnáct tisíc absolventů a prošla řadou proměn. Z původní učňovské školy se transformovala v roce 1979 na střední odborné učiliště společného stravování. Od tohoto roku se vyučovaly na škole vedle oborů učebních i obory s maturitou zaměřené hlavně na gastronomii a obchod. V roce 1994 získala škola nový název a novou organizační strukturu Integrovaná střední škola obchodního podnikání, kterou tvořila střední odborná škola obchodního podnikání a střední odborné učiliště obchodního podnikání. Zaměření na obchod a gastronomii je rozšířeno o hotelnictví a turismus. Od 1. ledna 2006 nese škola zaslouţený honosný prestiţní název Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. V průběhu dlouholeté historie školy se měnily nejen názvy, ale i zřizovatelé školy, a hlavně obory. Proměny školy se projevily i v jejím kvalitativním rozvoji i kvantitativním růstu hlavně v posledních 15 letech. Z původní malé učňovské školy je tu velká SŠ hotelová a obchodně podnikatelská. Od roku 2000 se škola částečně stabilizovala. Nemění se skladba oborů ani počet ţáků a studentů. Je zřejmá maximální snaha celého vedení školy o zvýšení úrovně a úspěšnosti školy. Vývoj na trhu práce v Českém Těšíně a okolí si vynutil zásadní strategická rozhodnutí. Škola si dala za cíl zřízení nového oboru vzdělávání oboru polygrafie s výraznou uplatnitelnosti na trhu práce. Tento záměr byl škole schválen a od září 2008 bude tento obor vyučován. Je to další významný mezník v historii školy. Školu čekají další změny, a to změny vyplývající z nového školského zákona nové maturity, nové závěrečné zkoušky, nové vzdělávací programy, apod. Oblast výchovně-vzdělávací Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská v Českém Těšíně patří mezi největší odborné střední školy se zaměřením na hotelnictví, turismus, gastronomii a obchod v regionu i ve státě. Škola čítá více neţ tisíc ţáků a studentů v denní a dálkové formě vzdělávání, oborech s maturitou i s výučním listem, včetně oborů nástavbových (po výučním listu). Vyučuje se podle platných osnov vydaných MŠMT. Na škole jsou v denním studiu ţáci ve věku let, v nástavbovém studiu denním a dálkovém pak ve věku 18 a více let. Celkem ţáků se vzdělává ve škole, a to ve 33 třídách denní formy, 7 třídách dálkové formy vzdělávání celkem 41 tříd(!). Kaţdá třída má svoji tří- aţ pětičlennou třídní samosprávu. Od října 2005 působí na škole školská rada. Škola má od roku 2003 studentský parlament, který tvoří zvolení mluvčí tříd. Podle potřeby se schází výchovná komise. Škola má dobrou oborovou prostupnost, ale sloţitou organizaci (13 oborů vzdělání ve třech místně oddělených školních budovách) a s tím spojenou velkou škálu problémů. Zatím se neprojevil demografický pokles na náboru ţáků do 1. ročníků díky dobře připravené a provedené propagaci školy a také dobré dopravní dostupnosti školy. Na školu se hlásí ţáci i s horším průměrem, neţ by se očekávalo, a musí být přijímáni, a to následně ovlivňuje studijní úroveň ţáků. Nabídka cizích jazyků je omezená na anglický jazyk a německý jazyk, případně (jen u oboru HT) ruský jazyk a jako nepovinný předmět polský jazyk. Výrazně se projevuje u ţáků nechuť k tělesné výchově. Je evidován nepatrný nárůst kázeňských problémů a hlavně nárůst absence. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 8

9 Škola je školou odbornou s výukou teoretickou i praktickou. Úsek praktického vyučování zajišťuje odborný výcvik, učební praxi a odbornou praxi, a to ve vlastních střediscích praktického vyučování nebo u zaměstnavatelů v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Řecko). Letošní rok byl ve znamení tvorby školních vzdělávacích programů (zatím celkem pro sedm oborů). V rámci udrţitelnosti projektu EU je provozována Evropská škola celoţivotního vzdělávání při SŠ HOP, která nabízí odborné kurzy s vazbou na získání dílčích kvalifikací v rámci neformálního učení. Ţáci oboru hotelnictví turismus v rámci programu Sokrates Comenius dokončují projekt se školou ve Francii. Škola realizuje projekt na podporu kultury (školní divadlo) a podporu sportu (basketbalová liga). Oblast personální Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí pracovníci (učitelé teoretického vyučování a učitelé praktického vyučování) a nepedagogičtí pracovníci (administrativní a provozní). Počet pedagogických pracovníků činí 80 učitelů v teoretickém vyučování a v praktickém vyučování (vč. externistů), počet provozních a administrativních zaměstnanců je 26. Celkem má škola 106 zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci mají odborovou organizaci. Současným zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Vedení školy tvoří ředitel a čtyři zástupci dva zástupci ředitele pro teoretické vyučování, jeden pro praktické vyučování a jeden pro ekonomiku. Rozšířené vedení školy tvoří dále vedoucí učitelka pro teoretické vyučování, vedoucí učitelka pro odborný výcvik, manager pro rozvoj sportu a tělesné výchovy. Do grémia školy patří kromě rozšířeného vedení školy také předsedové předmětových komisí/týmů. Předmětové komise jsou: PK českého jazyka a literatury, cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, PJ), společenských věd, přírodních věd, tělesné výchovy, hotelnictví, obchodního podnikání, obchodu, gastronomie, aranţování a komise třídních učitelů (celkem 11). Do grémia se řadí také dva výchovní poradci, jeden metodik prevence, tři koordinátoři ŠVP, koordinátor autoevaluace a koordinátor EVVO. V tomto školním roce došlo k omlazení pedagogického sboru odešli učitelé důchodci a učitelé v důchodovém věku. v důchodovém věku jsou nyní 3 učitelé teoretického vyučování, tj. 5,67 %; učitelů starších 55 let je celkem 8, tj. 12 % z celkového počtu učitelů teoretického vyučování, a naopak mladší 30 let je jen jeden, tj. 1,67 %. Sbor má zdravé jádro hlavně odborných učitelů, vytvořené před více neţ dvaceti lety. Průměrná délka pedagogické praxe je 18,1 let. Poţadovanou odbornou kvalifikaci má 50 učitelů, tj. 83 % z celkového počtu vyučujících. Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je v posledních letech věnována výrazná pozornost. Škola podporuje studium jak rozšiřující a specializační, tak studium zvyšující kvalifikaci. Na zkrácený úvazek pracuje celkem 5 učitelů, na dohodu 4 učitelé. Oblast ekonomická a materiálně-technická Škola se nachází ve třech školních budovách. Nejstarší budova původní německé základní školy je z roku Druhá je původně zemskou dívčí školou z roku Třetí byla objektem kláštera sester Boromejek z roku První budova je v centru města v Masarykových sadech. K budově patří malá předzahrádka, budova nemá svoji tělocvičnu, od loňského roku má učebnu výpočetní techniky. Druhá a třetí budova stojí naproti sobě na ul. Frýdecké na okraji města (cca 12 minut chůze od nádraţí vlakového a autobusového), včetně rozsáhlých přilehlých prostor dnes vyuţívaných školou jako školní zahrada (s ovocným sadem, antickým parkem) a jako školní sportovně rekreační areál (s bazénem, posilovnou, saunou, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 9

10 miniaturgolfem, hřišti pro pláţový volejbal, tenis, košíkovou, ringo, kuţelkovou dráhou apod.). Přilehlé prostory nebyly aţ do roku 1990 vyuţívány. Vše bylo vybudováno aţ v posledních 20 letech. V tomto školním roce byla zahájena revitalizace školních zahrad. Škola má na ul. Frýdecké novou víceúčelovou sportovní halu a dvě původní tělocvičny, dvě odborné učebny výpočetní techniky, učebnu pro výuky fiktivních firem, studovnu, učebnu propagace, stolničení, aranţování, jazykové učebny, cvičnou kuchyň a jídelnu, cvičný bar, kavárnu, ale také školní muzeum, pamětní desky v mezipatře, galerii nejlepších ţáků. V celé škole je 16 učitelských kabinetů (nedostačující počet), 3 kabinety pro praktické vyučování, dva školní bufety, dva automaty na nápoje, jeden na občerstvení, dvě školní jídelny. Škola má přístup na internet ve všech budovách. Organizačně ke škole spadají i střediska praktického vyučování. Přímo ve škole byly vybudovány v půdních prostorech na ul. Frýdecké čp. 37 ateliéry pro potřeby SPV oboru aranţér. Škola opustila prostory odloučeného pracoviště v Karviné z důvodu přesunu působnosti na oblast třinecka. Škola nemá své vlastní výukové gastronomické zařízení pro praxi. Projevuje se nedostatek počítačů hlavně pro potřeby vyučujících, také počet a vybavenost kabinetů zaostává za potřebami. Učebny pro teoretickou výuku byly obohaceny třemi multimediálními učebnami. Pro nový obor polygrafie byly vybudovány v době hlavních prázdnin 2008 dvě kmenové učebny vybaveny interaktivními tabulemi, grafické PC studio a kabinet odborných učitelů. O prázdninách 2008 proběhla přestavba ekonomického úseku s cílem vytvořit spisovnu a lepší podmínky pro práci správních zaměstnanců. Byla provedena oprava šaten, kanalizace a především škola ukončila celoroční odstraňování škod po haváriích vodovodních. Připravuje se výstavba školního polygrafického studia. Škola je pořadatelem řady akcí v průběhu školního roku. K nejvýznamnějším v tomto školním roce patřily (v chronologickém sledu v průběhu školního roku): - Slavnostní inaugurace a imatrikulace školního roku (nový obor polygrafie) - Přebor v miniaturgolfu o putovní pohár ředitele školy (uţ 16. ročník) - Přebor středních škol v netradičních sportovních disciplínách (uţ 16. ročník) ročník sportovních her vozičkářů (jako spolupořadatel) - Den studentstva Juvenálie vyhlášení prospěchově nejlepších ţáků školy - Den otevřených dveří Vánoce u nás Vánoční strom propagační akce - Školní soutěţ Mladý barman o cenu starosty města - Školní vánoční koncert - Regionální sommelierská soutěţ Těšínská karafa s mezinárodní účastí - Den vzdělávání vyhodnocení výsledků a úspěchů školy - Těšínská středoškolská basketbalová liga s mezinárodní účastí v naší hale - Muzikálová představení ţáků školy pro rodiče a veřejnost - Náborové akce pro ţáky 9. tříd ZŠ - Celoroční aktivita Rok sportu soutěţ třídních sportovních týmů v deseti sportovních disciplínách - Slavnostní vyřazení maturantů a učňů atd. Oblast organizační Škola má vytvořený organizační řád i strukturu, také školní řád. Průběţné jsou tyto směrnice aktualizovány a podle potřeby doplňovány Problém organizační školy je v jejích třech místně oddělených budovách a v rozmanitosti oborů a forem studia, ve velikosti sboru, v rozmanité struktuře zaměstnanců, v nedostatku prostor jak pro výuku, tak pro kabinety, pro kanceláře, pro archív atd. Škola má tři skupiny zaměstnanců pedagogičtí, ekonomičtí a provozní. Řídící a organizační práce je náročná. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

11 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ (v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení č.j /05-21 ze dne a u nového boru polygrafie ze dne ) Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma M/ M/ M/ L/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ L/ L/ L/ L/501 Polygrafie Hotelnictví a turismus Obchodně podnikatelská činnost Obchodník Kuchař-číšník pro pohostinství Kuchař Číšník, servírka Cukrář-výroba Prodavač smíšené zboţí Aranţér Společné stravování Společné stravování Provoz obchodu Provoz obchodu střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Délka studia Nejvyšší povolený počet ţáků denní 4 roky 120 denní 4 roky 240 denní 4 roky 120 denní 4 roky 264 denní 3 roky 180 denní 3 roky 90 denní 3 roky 90 denní 3 roky 60 denní 3 roky 180 denní 3 roky 75 denní nástavbová dálková nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová 2 roky 60 3 roky roky 60 3 roky 90 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

12 Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo podle těchto učebních osnov: STUDIJNÍ OBORY osnovy KÓD KÓD OBOR PLATNOST M/ / M/ / L/ / L/ L/ / L/ L/ / L/504 Hotelnictví a turismus ODBORNÉ PŘEDMĚTY Obchodně podnikatelská činnost Obchodník, obchodnice Dobíhající Obchodník Nové u nás od Provoz obchodu Dobíhající Provoz obchodu Nové od 2005 Společné stravování Dobíhající Společné stravování Nové od 2005 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne 10. června 2004, čj / s účinnosti od (nejpozději) počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /96-23 (denní) a č.j /96-23 (dálkové) s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

13 UČEBNÍ OBORY osnovy KÓD KÓD OBOR PLATNOST H/ H/ /00 Kuchař(ka) číšník pro pohostinství (nové od 2004) Kuchař(ka) číšník (servírka) pro pohostinství (dobíhající) H/001 Kuchař (nové od 2004) H/ /00 Kuchař kuchařka(dobíhající) H/ /01 Cukrář, cukrářka výroba H/ H/ H/ /00 Cukrář výroba Nové od 2005 Číšník-servírka (nové od 2004) Číšník servírka (dobíhající) Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , čj /03-23 s účinností od 1. září 2003 počínaje 1. Ročníkem Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. Ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , čj /03-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělesné výchovy dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , čj /03-23 s účinností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem H/ /02 Prodavač prodavačka smíšené zboţí Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /94-74 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem H/ /00 Aranţér aranţérka (dobíhající) H/ /00 Aranţér aranţérka (nové) pro odborné předměty Vydalo Ministerstvo hospodářství dne , čj /95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , čj /03-23 s účinností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem H/ / H/ /01 Prodavač prodavačka smíšené zboţí (večerní, dálkové) Cukrář, cukrářka výroba (večerní, dálkové) Vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy , čj / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy dne , čj / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

14 JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY osnovy PŘEDMĚT UČEBNÍ DOKUMENTY PRO Český jazyk a literatura SOŠ hod. Český jazyk a literatura tříleté učební obory SOU 6 hod. Cizí jazyk úroveň začátečníci Cizí jazyk Pro studijní obory SOŠ a SOU HODINOVÁ DOTACE ZA DOBU STUDIA 8 12 hod. SOŠ a studijní obory SOU hod. Cizí jazyk Tříleté učební obory SOU 6 hod. Cizí jazyk úroveň začátečníci Tříleté učební obory SOU 2 3 hod./týdně Cizí jazyk Nástavbové studium 6 8 hod. Matematika Studijní obory SOŠ a SOU hodin týdně Matematika Tříleté učební obory SOU 3 5 hod. týdně celkem Matematika Občanská nauka Občanská nauka Občanská nauka (oznámení č.j /02-23 sešit 11) pro obchodní akademii Studijní obory SOŠ a SOU, denní a při zaměstnání Tříleté učební obory SOU Nástavbové studium denní a při zaměstnání 3 4 hod. celkem v učebním plánu 3 4 hod. celkem v učebním plánu 2 3 hod. celkem v učebním plánu PLATNOST Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /02-32 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /02-22 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Vydalo MŠMT ČR čj /94-23 pro obchodní akademie Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / , s platností od 1. září 2002 a to ve všech ročnících, v nichţ se předmět vyučuje Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002, a to ve všech ročnících, v nichţ se předmět vyučuje Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002, a to ve všech ročnících, v nichţ se předmět vyučuje SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

15 Dějepis Ekonomika Studijní a učební obory v odborném školství Pro tříleté učební obory SOU 2 4 hod. 2 4 hod. týdně Ekonomika Nástavbové studium 2 4 hod. týdně Výpočetní technika Pro SOŠ a SOU 2 hodiny týdně v ročníku Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie ZPV (fyzika, chemie, ekologie) varianta A ZPV (fyzika, chemie, ekologie) varianta B Práce s počítačem (výpočetní technika) Tělesná výchova alternativní Fyzika Chemie ZPV pro HT Daňová evidence Tělesná výchova Pro učební obory SOU U nás od roku 2005 Pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové Pro studijní obory SOŠ a SOU a učební obory SOU Pro studijní obory SOŠ a SOU a učební obory SOU Pro SOU Pro SOU, ISŠ,SOŠ, gymnázia Ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů denní Pro nechemické obory SOŠ a SOU U oboru Prodavač Čtyřleté gymnázium a SOŠ U nás od roku hodin týdně celkem 3 5 hodin týdně celkem FYZ vyučovací hodiny týdně 6 hodin týdně celkem upravit na 3 h týdně Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem. Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-23 s platností od 1. září Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj /98-23 s platností od 1. září Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne čj / s platností od 1. září 2001 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 1996 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne čj /91-21 s platností od 1. září 1991 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne čj / s platností od 1. září 2002 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne čj Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2004 Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky pod č.j /91-20 ze dne , s platností od 1. září SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

16 2.1 Obory vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia M/001 Polygrafie (od roku 2008) M/ M/ L/008 Hotelnictví a turismus Obchodně podnikatelská činnost Obchodník střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Nejvyšší povolený počet ţáků denní 4 roky 120 denní 4 roky 240 denní 4 roky 120 denní 4 roky 264 Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Ve tomto školním roce byly zpracovávány nové podoby maturitních zkoušek, které budou realizovány v příštím školním roce. Obor M/004 Hotelnictví a turismus, čtyřleté denní studium Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů rozdělenou na dvě samostatně klasifikované zkoušky: 1. Hotelový a restaurační provoz (HPR+ÚČE), 2. Ekonomika a turismus (EK+CR) a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Obor M/006 Obchodně podnikatelská činnost, čtyřleté denní studium Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů rozdělenou na dvě samostatně klasifikované zkoušky 1. Ekonomika obchodu (EK+OPR), 2. Evidence obchodu (ÚČE+ITL) a praktickou zkoušku z odborných předmětů Obor L/008 Obchodník, čtyřleté denní studium Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů rozdělenou na dvě samostatně klasifikované zkoušky (1. Ekonomika obchodu, 2. Zboţíznalství a provoz obchodu) a praktickou zkoušku z odborného výcviku. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

17 2.2 Obory vzdělání s výučním listem Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia H/ H/ H/ H/ H/ H/001 Kuchař-číšník pro pohostinství Kuchař Číšník, servírka Cukrář-výroba Prodavač smíšené zboţí Aranţér střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem Nejvyšší povolený počet ţáků denní 3 roky 180 denní 3 roky 90 denní 3 roky 90 denní 3 roky 60 denní 3 roky 180 denní 3 roky 75 Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tři jednotlivě klasifikované zkoušky konané v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška, ústní zkouška. Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichţ si ţák jedno téma volí. Písemná zkouška obsahuje náměty z odborných předmětů, příp. cizího jazyka. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Z více témat si ţák losuje. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel 25 aţ 30 otázek odborně zaměřených, z nichţ si ţák jedno vylosuje. Po úspěšně vykonané zkoušce ţák získává vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

18 2.3 Obory vzdělání nástavbové denní a dálkové Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia L/ L/ L/ L/501 Společné stravování Společné stravování Provoz obchodu Provoz obchodu střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Studium je ukončeno maturitní zkouškou. denní nástavbová dálková nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová Nejvyšší povolený počet ţáků 2 roky 60 3 roky roky 60 3 roky 90 Obor L/504 Společné stravování, dvouleté nástavbové denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Obor L/504 Společné stravování, tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Obor L/501 Provoz obchodu, dvouleté nástavbové denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů. Obor L/501 Provoz obchodu, tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Maturitní zkouška Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, z volitelného předmětu (M, CJ), teoretickou zkoušku z odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

19 2.4 Přehled počtu ţáků Vývoj poču ţáků v letech Typ školy Počet ţáků k Počet ţáků k Počet ţáků k Počet ţáků k SOŠ SOU Dálkové studium Celkem Ţáci podle pohlaví k Typ školy Celkem Chlapci Dívky SOŠ SOU Celkem denní studium Dálkové studium Celkem dálkové studium Celkem škola SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

20 3 POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Struktura pracovníků Počet pracovníků k (výkaz P1-04) Fyzické osoby 101 Z toho ţen 87 Přepočtené počty zaměstnanců (ze SR) ŠKOLA SOŠ/SOU 96,06 Školní jídelna 3,5 CELKEM 99,56 Pedagogové 73,81 Nepedagogové 22,25 Školní jídelna 3,5 CELKEM 99,56 Počty pracovníků podle profesí Profese Počet Učitelé interní 75 Učitelé externí 5 Provozní pracovníci: 26 z toho správní pracovníci 8 školní jídelna 4 úklid a údrţba 14 Věková struktura Věková kategorie Počet do 35 let let let 37 nad 55 let 31 Změny ve stavu zaměstnanců (v roce 2008) Druh změny Pedagog. Nepedag. Uzavření pracovního poměru 4 3 Ukončení pracovního poměru 4 1 v tom : odchod do důchodu 2 0 ostatní odchody 1 0 smlouva na dobu určitou 1 1 Popis personálního zabezpečení také v kapitole 1. Charakteristika školy SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

21 Pedagogičtí pracovníci teoretického vyučování úvazky, praxe, pohlaví p.č. Průměrný týdenní počet hodin nad úvazek Čistá ped. praxe pohlaví 1. 23, ,00 109,5 8,0 m 2. 23, ,00 109,5 3,0 m 3. 12, ,00 100,0 0,0 ţ 4. 22, ,50 107,1 32,5 ţ 5. 21, ,75 103,6 11,5 ţ 6. 25, ,50 121,4 23,5 ţ 7. 24, ,00 114,3 12,5 ţ 8. 22, ,50 107,1 13,0 ţ 9. 23, ,50 111,9 4,0 ţ ,25 18,25 0,00 100,0 16,0 ţ , ,00 100,0 31,0 ţ , ,25 120,2 23,0 ţ , ,50 111,9 42,0 ţ , ,75 122,6 8,0 m , ,25 120,2 10,0 m , ,75 122,6 24,0 ţ , ,75 122,6 21,5 ţ , ,00 114,3 34,0 m , ,25 101,2 28,0 ţ , ,00 109,5 14,0 ţ , ,00 119,0 26,0 m , ,00 114,3 13,0 ţ , ,75 108,3 29,5 ţ , ,50 116,7 25,0 ţ , ,00 104,8 8,0 ţ 26. 5,25 4 1,25 131,3 24,0 ţ , ,00 104,8 10,5 ţ , ,00 114,3 22,0 ţ , ,00 109,5 6,5 m , ,00 100,0 4,0 ţ , ,00 104,8 16,0 ţ 32. 7,75 6 1,75 129,2 16,0 ţ , ,25 101,1 25,0 ţ , ,00 100,0 31,0 ţ , ,50 111,9 23,5 ţ 36. 2,00 2 0,00 100,0 32,0 ţ , ,25 110,7 28,0 ţ 38. 6,50 4 2,50 162,5 27,5 ţ , ,50 102,3 21,0 ţ , ,00 123,8 23,0 ţ , ,00 114,3 28,5 ţ , ,50 111,9 32,5 ţ , ,00 109,5 17,0 ţ , ,25 115,5 28,0 ţ , ,00 114,3 15,0 ţ , ,00 100,0 34,0 ţ , ,00 119,0 27,0 ţ , ,50 111,9 15,0 ţ , ,00 100,0 9,0 ţ , ,00 109,5 27,0 ţ , ,25 115,5 8,0 ţ , ,25 115,5 9,0 ţ , ,00 104,8 5,5 ţ SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

22 54. 23, ,75 113,1 20,0 ţ , ,75 108,3 32,0 m , ,25 106,0 11,0 ţ , ,00 104,8 12,0 ţ , ,00 100,0 16,0 ţ , ,00 104,8 14,0 ţ , ,75 103,6 24,0 ţ průměr 21,35 2,05 p.č. Průměrný týdenní počet hodin Dohoda o provedení práce nad úvazek čistá ped.praxe pohlaví m ţ m ţ pohlaví v % zkrácený úvazek 5 m 10 15,6 dohoda o provedení práce 4 ţ 54 84,4 plný úvazek 55 celkem 64 Celkem 64 třídnictví (denní) Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. k Stupeň vzdělání Počet učitelé učitelé OP Učitelé OV pracovníků VVP VŠ magisterské odpovíd VŠ (mag., inţ.) neodpovíd VŠ bakalářské neodpovíd SŠ s MZ neodpovíd VŠ bakalářské (odpovíd. pro UOV) SŠ s MZ + DPS (odpovíd. pro UOV) celkem Sebehodnocení pracovníků V uplynulém školním roce bylo prováděno sebehodnocení pracovníků formou osobních pohovorů. Výsledkem byla analýza stávajícího stavu personální situace na škole a přijetí opatření na její zlepšení. Úrazovost Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokumentem uplatňovaným trvale v činnosti školy, zejména na lyţařských a turistických kurzech a v průběhu provozní praxe ţáků. Škola realizuje podle zákona vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení BOZ a PO, poskytuje pracovní a ochranné prostředky, provádí namátkové kontroly BOZ, kontroluje dozory na pracovištích a dohled na kurzech, provádí veřejnou prověrku BOZ a PO. Úrazy ţáci 42 Úrazy zaměstnanci 0 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

23 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Ve školním roce 2009/10 bylo plánováno otevření níţe uvedených oborů Kód OBOR Název Obory s maturitou (4-leté) Předpokl. počet ţáků přijímaných do 1. ročníku Místa na odvolání v prvním kole Přijímací zkoušky Průměr. prospěch (orientační) M/001 Polygrafie 30 4 Ne 1, M/01 Hotelnictví 60 4 Ne 1, M/01 Ekonomika a podnikání 30 2 Ne 1, L/01 Obchodník 60 4 Ne 1,8 Obory s výučním listem (3-leté) H/01 Aranţér 12 1 Ne 2, H/01 Prodavač 18 1 Ne 2, H/01 Cukrář-výroba 12 1 Ne 2, H/01 Kuchař-číšník 78 4 Ne 2,3 Nástavbové studium (po výučním listu) L/504 Společné stravování denní 30 2 Ne 1, L/501 Provoz obchodu denní 0 0 Ne L/504 Společné stravování dálkové 60 4 Ne 1, L/501 Provoz obchodu dálkové 30 2 Ne 1,8 Přijímací řízení do 1. ročníku všech oborů bylo zajištěno podle novelizovaných předpisů se třemi přihláškami. 4.1 Kritéria pro přijetí Ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímacích zkoušek. U vybraných oborů neproběhl ani přijímací profesní pohovor. Uchazeči byli hodnoceni podle následujících kritérií: Obory s maturitou a výučním listem Polygrafie Hotelnictví a turismus Obchodně podnikatelská činnost Obchodník (obchodnice) Aranţér Číšník, servírka Cukrář-výroba Kuchař Kuchař-číšník pro pohostinství Podíl kritéria v % Počet bodů 1) prospěch z 8. a 9.třídy ZŠ 70 % max. 70 bodů 2) účast v městských, okresních a vyšších soutěţích 20 % max. 20 bodů 3) znalost prvního cizího jazyka a dalších 10 % max. 10 bodů celkem max. 100 bodů SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

24 Nástavbové obory Společné stravování, Provoz obchodu - denní Podíl kritéria v % Počet bodů 1) prospěch na SOU 70 % max. 70 bodů 2) účast v soutěţích, 20 % max. 20 bodů 3) znalost prvního cizího jazyka a dalších 10 % max. 10 bodů celkem max. 100 bodů Společné stravování, Provoz obchodu - dálkové Podíl kritéria v % Počet bodů 1) prospěch na SOU 70 % max. 70 bodů 2) prospěch ve vybraných předmětech (maturitních) 30 % max. 30 bodů celkem max. 100 bodů PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2009/2010 důleţitá ustanovení 1. Přihlášky na předepsaném tiskopise řádně vyplněné budou přijímány do 15. března, u uchazečů do nástavbového studia dálkového do 20. března. 2. Přihlášky musí obsahovat pravdivé údaje o prospěchu, průměry s přesností na 2 desetinná místa, je nutno vyplnit i další údaje (účast na soutěţích, reprezentace školy, úspěchy). Dále uchazeči o nástavbové studium ţáci musí vypsat známky v tabulce přihlášky, absolventi SOU vyučenci předloţit notářsky ověřené vysvědčení 3. ročníku a ověřený výuční list. Údaje uvedené v přihlášce jsou podkladem pro bodové ohodnocení ţáka a uchazeče v přijímacím řízení (viz kritéria pro jednotlivé obory a formy studia). 3. Ředitel rozhoduje o konání/nekonání přijímacích zkoušek/pohovoru. 4. Ředitelka školy můţe rozhodnout o konání ústního pohovoru s přihlášenými ţáky. 5. V případě, ţe více ţáků a uchazečů dosáhne stejného počtu bodů v přijímacím řízení, má přednost: 1. ţák a uchazeč se ZPS (doloţenou) 2. ţák a uchazeč s lepšími výsledky u případného přijímacího pohovoru 3. ţák a uchazeč s lepšími výsledky na ZŠ nebo SOU (průměr a prospěch v cizím jazyce). (platí pro všechny obory vyjma oboru aranţér) 6. U oboru aranţér v případě rovnosti bodů bude upřednostněn: 1. ţák se ZPS 2. ţák a uchazeč s lepšími výsledky u přijímacího pohovoru 3. ţák, který navštěvoval ZUŠ 7. Ředitel při přijímání ţáků ponechá vţdy 1 2 místa na odvolání na třídu. 8. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zasláno ţákům a uchazečům písemně poštou. Výsledky přijímacího řízení budou současně zveřejněny na webu školy a na nástěnce v budově školy. 9. V případě nepřijetí je moţnost odvolání do 3 dnů od doručení rozhodnutí u ředitele školy 10. Zákonný zástupce nezletilého ţáka /zletilý ţák je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek na sekretariát školy jako závazné potvrzení o úmyslu vzdělávat se v zařízení, kde byl přijat. Pokud zápisový lístek není v termínu odevzdán, ruší se účinky rozhodnutí o přijetí a je moţné přijmout jiného ţáka v následujícím kole přijímacího řízení. 11. Ţák, hlásící se ze ZŠ, je povinen odevzdat závěrečné vysvědčení ze ZŠ ihned po jeho vydání, nejpozději na počátku školního roku neţ se stane ţákem SŠ. (Obdobně u studentů nástavbového studia musí dodat výuční list a vysvědčení z 3. ročníku). SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

25 4.2 Protokol o přijímacím řízení Počet přihlášených a přijatých žáků v 1. ročnících středních škol pro školní rok 2009/2010 ve všech formách vzdělávání a včetně nástavbového studia Dle stavu k RED IZO: Kód oboru dle rozhodnutí Název oboru vzdělání Forma vzdělávání Stanovený Počet pro přijetí Počet přihlášených do 1. ročníku v 2. kole v 1. kole a dalších Počet přijatých do 1. ročníku Počet v 2. kole tříd v 1. v 1. kole a dalších ročníku M/001 Polygrafie DE Víceoborová třída Název školy M/01 Hotelnictví DE Střední škola hotelová M/01 Ekonomika a podnikání DE a obchodně podnikatelská, L/01 Český Těšín, Obchodník DE příspěvková organizace H/01 Aranžér DE ,5 Víceoborová třída H/01 Cukrář-výroba DE ,5 Víceoborová třída H/01 Prodavač DE ,5 Víceoborová třída H/01 Kuchař-číšník DE ,5 Víceoborová třída L/504 Společné stravování DE Kontaktní osoba: L/504 Společné stravování DA Ing. Vanda Palowská L/501 Provoz obchodu DA Telefon: SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

26 5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 5.1 Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku 1. pololetí školního roku 2008/2009 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

27 1. pololetí školního roku 2008/2009 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

28 5.2 Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku 2008/2009 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

29 2. pololetí školního roku 2008/2009 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

30 5.3 Stav po opravných zkouškách k Přehled tříd, ve kterých ţáci konali opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu třída neprospěli neklasif. zkouška - uspěli Zkouška - neuspěli opakování ročníku, přerušení změna oboru ukončení studia AC Č DP DS HT 1. A HT 1. B KČ KČ 1. K OB OP PG 1. A PG 1. B SS roč A Č DP DS HT 2. A HT 2. B KČ KČ 2. K OB OP PC PO SS roč ČK DP DS HT 3. A HT 3. B KČ KČ 3. C OB 3. A OB 3. B OP PA roč HT 4. A HT 4. B OB OP roč SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

31 5.4 Maturitní zkoušky Výsledky MZ v řádném termínu k třída celkem ţáků celkem k ÚMZ prospěli z toho s vyzn. neprospěli Nepřipuštěni k ústní MZ: HT 4. A HT 4. B OP OB SS PO DP DS Celkem Výsledky MZ v náhradním termínu a opravné MZ k třída celkem ţáků k UMZ jen PMZ prospěli z toho s vyzn. neprospěli nekoná MZ HT 4. B OP SS PO DP Celkem Maturitní zkoušky proběhly podle vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. Byly organizačně, personálně, administrativně i obsahově řádně připraveny. Praktické zkoušky proběhly v kaţdé třídě v jednom dni, případně více dnech, měly komplexní charakter a byly přiměřeně náročné. 5.5 Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky Počet žáků 89 ze 4 tříd Hodnocení závěrečné zkoušky (srovnání se školním rokem 2007/2008) Třída Počet ţáků Pís. Zk. Průměr Prakt. Zk. Průměr Ústní zk. Průměr PV P Neprospěli/nekonali KČ ,95/3,13 1,82/2,06 2,00/2, /1 ČK 3. Č 9 2,5/1,85 1,5/1,71 2,00/2, /5 ČK 3. K 9 2,22/2,81 1,88/2,18 1,88/2, /0 KČ3C-KČ 17 2,73/2,13 1,86/1,73 2,53/2, /2 KČ3C-Cu 8 2,37/1,87 2,12/1,75 2,37/2, /0 PA 3. P 13 2,75/2,4 2,45/2,0 2,81/2, /2 PA 3. - A 9 1,75/2,1 1,62/1,9 1,57/1, /1 PV prospěl s vyznamenáním P prospěl SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

32 N neprospěl Nekonali z důvodu neuzavření 3. ročníku studia Hodnocení opravné a náhradní závěrečné zkoušky Počet ţáků, kteří konali opravnou zkoušku: 1 Počet ţáků, kteří konali náhradní zkoušku: 6 Počet ţáků, kteří zkoušku nekonali (ke zkoušce se nedostavili): 0 Počet ţáků, kteří zkoušku nekonali (neuzavřeli 3. ročník ukončili studium nebo zaţádali o opakování ročníku): 3 Počet ţáků, kteří u zkoušky náhradní a opravné neprospěli: 2 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

33 6 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DVPP probíhá na základě plánu, který je součástí plánu práce školy. Vyhodnocování efektivity jednotlivých aktivit je součástí porad předmětových komisí a porad vedení školy. Práce ve školství předpokládá průběţné doplňování a zdokonalování znalostí učitelů ve svém oboru. V tomto školním roce jsme si stanovili jako prioritu přípravu k tvorbě ŠVP a k nové maturitě (zejména u učitelů cizích jazyků). Kromě toho probíhala další příprava učitelů ICT, vzdělávání učitelů v jejich aprobačních předmětech a odbornosti. Pozitivním rysem je zájem učitelů o získávání nových poznatků, předávání informací ze seminářů a jejich vyuţití v práci. 6.1 Krátkodobé kurzy Školení k nové maturitě a ŠVP Typ školení Počet účastníků Termín Školení Koordinátor S 1 pro vedoucí 3 vedoucí duben květen 2009 pracovníky (Ostrava) pracovníci Koordinátor S 1 tvorba a realizace ŠVP pro 60 červen 2009 SŠ a SOU Editor Smile (Ostrava) 3 březen 2009 Školení k ŠVP Praha 2 Březen 2009 Školení učitelů cizích jazyků Typ školení Počet účastníků Termín Rozvoj kompetencí učitelů příprava na 3 leden březen 2009 novou maturitu z NJ a AJ (30 VH) - Opava Rozvoj kompetencí učitelů příprava na 3 březen květen 2009 novou maturitu z NJ a AJ (30 VH) - Opava Oxford Methodology Day 3 1 září 2008 Příprava k nové maturitě z ruského jazyka 2 červen 2009 Lektorský kurz příprava na novou květen 2009 maturitu z NJ, AJ Oxford Teacher s Academy 2 březen 2009 Průvodce Cambridge University Press 2 březen 2009 k maturitě pro SOŠ Tvorba pracovních listů pro ústní MZ 2 říjen-prosinec 2009 Školení odborných učitelů Typ školení Počet účastníků Termín Moderní kulinářské trendy (Brno) 1 listopad 2008 Účetní program ABRA 2 listopad 2008 Workshop CBA pro ped. prac. v oboru 2 listopad 2008 barmanství Kuchařský seminář Ryby v moderní úpravě 2 prosinec 2008 (Brno) Kuchařský seminář (Přerov) 3 březen 2009 Kuchařský seminář (Brno) 2 květen 2009 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

34 Kuchařský seminář (Brno) 2 květen 2009 Právní vědomí učitelů odborného výcviku 1 duben 2009 Další školení Typ školení Počet účastníků Termín Instruktorský kurz lyţování 1 leden 2009 BOZP interní školení všichni PP srpen 2009 BOZP pro ved. pracovníky 1 leden 2009 Problematika školských rad (KVIC) 1 květen 2009 Základy komunikace ve škole (ADRA) 1 květen 2009 Jak na šikanu (ADRA) 1 červen 2009 Bakaláři 1 říjen 2008 Základy ekogramotnosti učitelů 1 květen 2009 Školní zahrady pro ekologickou výchovu 1 červen 2009 Word pro pokročilé 31 únor, březen, duben 2009 Tvorba projektů (MSK) 2 prosinec 2008 Tvorba projektů (MSK) 3x 1 únor, březen, srpen Dlouhodobé kurzy a studium Jedna vyučující anglického jazyka studovala a úspěšně ukončila rozšiřující studium anglického jazyka ze ZŠ na SŠ ( ) Jeden učitel studuje navazující magisterské studium ICT ( ) Jedna odborná učitelka studuje bakalářské studium odborných předmětů ( ) Dvě odborné učitelky studovaly a úspěšně ukončily navazující magisterské studium odborných předmětů ( ) Jedna odborná učitelka studovala a úspěšně ukončila navazující magisterské studium andragogika ( ) Dvě učitelky všeob. vzděl. předmětů studují rozšiřující studium AJ ( ) Jedna učitelka všeob. vzděl. předmětů ukončila DPS ( ) Jedna učitelka všeob. vzděl. předmětů studuje DPS ( ) Jeden učitel všeob. vzděl. předmětů studuje rozšiřující studium matematiky ( ) Tři učitelky odborného výcviku studují bakalářské studium pro učitele odborných předmětů ( ) Výchovná poradkyně úspěšně ukončila specializační studium Výchovné poradenství ( ) Zástupkyně ředitelky a koordinátora ŠVP studuje specializační studium Koordinátor ŠVP ( ) Prostředky na DVPP byly použity v souladu s pokynem MŠMT č. j /2001 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

35 7 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7.1 Kalendárium akcí na škole ve školním roce 2008/2009 ZÁŘÍ ŘIJEN Zahájení šk. roku ve víceúčelové hale Informativní třídní schůzky pro rodiče ţáků 1. roč Slavnostní zahájení školního roku v Těšínském divadle Srdíčkový den Opravné maturitní a závěrečné zkoušky 5. a Divadelní představení Maryša XVI. ročník přeboru těšínských škol o pohár ředitele SŠ HOP s mezinárodní účastí TSBL Barmanský kurz Náborová akce olympiáda tech. oborů Odborné exkurze v rámci UPX oboru HT (Toulky, Čeladná, Karviná) říjen Studenti čtou a píší noviny Mladý sommelier Brno Divadelní představení Nebe na zemi Literární soutěţ Muzeum Těšínska na prahu XXII. století LISTOPAD Simulace výběrového řízení soutěţ OP 4. a OB Steel cup odborná soutěţ Soustředění divadelního krouţku a maţoretek , TSBL Beseda AVE centrum Den studenstva Juvenálie vyhlášení a ocenění nejlepších ţáků školy Schůze SRPŠ, třídní schůzky Gastrofestival listopad Náborové akce burzy škol Kurz modelování Vizovické pečivo Divadelní představení Nebe na zemi Den otevřených dveří Škola městu hlavní propagační akce školy, mezinárodní PROSINEC barmanská soutěţ Mladý barman o pohár starosty města, prezentace nového oboru POLYGRAFIE Olympiáda v českém jazyce LEDEN Vánoční jarmark TSBL Srdíčkový den Divadelní představení Hrátky s čertem Vánoční strom propagace školy na náměstí Recitační soutěţ ART POETICA 12., 18. a 19. Adventní koncerty Odbíjená školní přebor Třídní vánoční besídky Veletrh cestovního ruchu Brno Lyţ. kurz Bílá 1. turnus leden Barmanská soutěţ v Jičíně Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo Vydávání vysvědčení za 1. pololetí leden Soutěţ ve florbalu dívek okresní kolo SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

36 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Chemicko-ekologická soutěţ Začátek odborné praxe ţáků OP 1. a OP TSBL slavnostní ukončení Ahol cup Těšínská karafa sommelierská juniorská soutěţ a Divadelní představení Nejkrásnější válka Jarní prázdniny Mezinárodní soutěţ číšníků v Polsku Mezinárodní soutěţ Darčekové balenie obor OB v Bratislavě Barmanská soutěţ Hanácký pohár Prostějov březen Soutěţ o nejhezčí obrázkový slovníček a soutěţ o nejhezčí jídelní lístek Čtení pro kaţdého aneb současná česká próza a poezie Lyţ. kurz Severka 2. turnus Sommelierský kurz Exkurze ruční papírna Velké Losiny (PG 1. A) Okresní kolo olympiády v ČJ březen Prezentace obrázků oboru aranţér v Johance v Českém Těšíně březen Besedy s pracovnicí Úřadu práce Sportovní soutěţe: přebor tříd ve streetbalu, okrskové kolo v odbíjené, okrskové kolo ve březen futsalu hochů a dívek Letíme Evropou zeměpisná soutěţ a Den vzdělávání duben Výtvarná soutěţ Ekologické město Český Těšín Soutěţ v čepování piva Princ výčepních (Opava) Maturitní zájezd Velké Losiny Srdíčkový den Divadelní představení Dáma s kaméliemi Vystoupení školní muzikálové skupiny v KaSS Přednáška k prevenci a represím zneuţívání návykových látek Comenius setkání koordinátorů projektů Partnerství škol Kurz vykrajování zeleniny Písemné mat. zkoušky Soutěţ Cukrář roku duben Projekt Studenti čtou a píší noviny duben Letíme Evropou zeměpisná soutěţ duben Školní soutěţ Co víš o potravinách obory K, Č Svátek s Emilem (benefiční projekt) Vyhodnocení literární soutěţe o cenu Filipa Venclíka duben Slavnostní tabule školní soutěţ od Praktické maturitní zkoušky Divadelní představení Figarova svatba Studentský majáles květen VII. ročník Jeţkova basketbalového turnaje Zahájení ústních maturitních zkoušek 21. a Slavnostní vyřazení maturantů květen Vydání Výroční zprávy školy šk. r. 2008/09 květen Zahraniční praxe - Německo, Řecko, Francie Školní výlety stud. oborů HT, OB, OPČ, PO, SS Písemné závěrečné zkoušky učebních oborů Praktické závěrečné zkoušky uč. oborů Ústní závěrečné zkoušky uč. oborů KČ 3., KČ 3. C, PA 3. a ČK 3. od Odborná praxe HT 2. a HT 3. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

37 od Odborná praxe HT Slavnostní vyřazení učňů v kině Central Závěr druhého pololetí vydávání vysvědčení Začátek prázdnin!! SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

38 7.2 Aktivity za období září leden škola pracuje na tvorbě celkem sedmi školních vzdělávacích programů, jsou zpracovávány ŠVP pro tři obory s maturitou a čtyři pro obory s výučním listem. ve škole od září 2008 je vyučován 1. ročník nového oboru 34-41M/001 POLYGRAFIE. Zavedení výuky nového oboru vyţaduje v současnosti velkou pozornost, úsilí a čas, který musí vynaloţit hlavně vedení školy na propracování koncepce výuky nového oboru, zajištění materiálové a personální ( vybudování učeben teoretického vyučování a příprava výstavby učeben praktického vyučování, spolupráce s externími vyučujícími, vazby na podnikatelskou sféru, apod.). Ve škole byla zaloţena vzdělávací instituce tzv. Evropská škola celoţivotního vzdělávání při SŠ HOP Český Těšín, která od září 2008 nabízí vybrané odborné kurzy s vazbou na získávání dílčích kvalifikací v rámci neformálního učení. škola zprostředkovává maturantům-absolventům získání europassů. škola je začleněna do systematizovaného projektu UNIV 2 hrazeného z ESF a rozpočtu ČR Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. škola umoţňuje vykonávání zkoušek dospělým posluchačům a zastřešuje tím jejich studium na Evropském polytechnickém institutu soukromá vysoká škola Kunovice moderní metoda vyuţití vzdáleného počítače. škola klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků i nepedagogických, celkem 58 zaměstnanců bylo proškoleno v oblasti cizích jazyků, odborných a jiných formou krátkodobých kurzů a v rámci seminářů pořádaných odbornými asociacemi, 16 vyučujících teorie studuje dlouhodobě studium ke splnění kvalifikace 4, navazující studium 4, rozšiřující studium 4, DPS 2, výchovné poradenství 1, koordinátor ŠVP 1. Dlouhodobě studují také učitelé praktického vyučování celkem 4, dalších 6 zahájí studium. učitelé jsou proškolování k novým maturitám. Učitelé cizích jazyků (zatím čtyři) jsou zapojeni do projektu Rozvoj kompetencí učitelů 1 Příprava na novou maturitu v rámci OP VK Investice do rozvoje vzdělávání. pro potřeby originálního jedinečného konkurenceschopného ŠVP vedení školy navazuje kontakty s novými podnikatelskými subjekty a získává tak nové partnery školy - Těšínská tiskárna, Těšínské papírny, FINIDR, EQUUS, WALMARK, Autoprodejce Czudek, apod. Pro zaměstnance partnerů a současně instruktory ţáků škola nabízí další vzdělávání ve svých kurzech. škola spolupracuje úzce se školami v Polsku a na Slovensku v oblasti sportovní, barmanské, fiktivních firem, kulturní vzájemné návštěvy na pořádaných akcích celkem 2 setkání v prvním pololetí školního roku 2008/ Zespól szkol gastronomiczno-ekonomicznych w Cieszynie a Střední odborná škola Samuela Jurkoviče v Bratislavě. pokračuje realizace projektu výměny studentů SOCRATES - COMENIUS projekt je dvouletý od října 2007 do června 2009 (ve výši ,- ) prostřednictvím NAEP v Praze se školou ve Francii Lycee Professional Econoque at hoteliér, Alexander Dumaine, 95 espace Dumaine, Mácon, ve městě Sete. Byla uskutečněna řada mobilit, které budou pokračovat do září e-twinningové formy s řadou evropských států Norsko, Belgie, Polsko, apod. ţáci školy v září 2008 vykonávali odborné zahraniční praxe a stáţe Řecku (zajišťováno ve spolupráci se sdruţením UNIHOST). Od ledna 2009 se připravují praxe do Itálie, Francie, Německa a opět Řecka. v rámci sportovních aktivit škola spolupracuje navíc se zahraničními školami: Zespol Skol Hotelarskich Wisla (PL), Liceum im. Kopernika Cieszyn (PL), Gymnázium české i polské v Českém Těšíně, Obchodní akademie v Českém Těšíně a SŠ zemědělská v Českém Těšíně školní rok 2008/2009 byl pojat jako JUBILEJNÍ, byly připraveny a jsou postupně realizovány v průběhu celého školního roku akce v rámci oslav STOLETÉ TRADICE ŠKOLY Dne 8. září 2008 proběhlo slavnostní zahájení jubilejního školního roku a imatrikulace 1. ročníků (včetně nového oboru polygrafie) v sále Těšínského divadla a SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

39 s účastí významných hostů - zástupců zřizovatele a podnikatelských partnerů všech oborů vyučovaných na škole. ke Dni studentstva proběhla akce v sále Těšínského divadla Juvenálie oslava nejlepších ţáků a reprezentantů školy za účasti představitelů města, ŠR, SRPŠ, rodičů. proběhly pro ţáky kurzy odborné barmanský (60 ţáků), sommelierský (15 ţáků), kurz vizovického pečiva (15 ţáků), apod. Na škole byly zřízeny krouţky barmanský a sommelierský. pro lepší vyuţití tělocvičny a propagaci výchovy ke zdraví byl vyhlášen ve škole pro ţáky Roku sportu. V rámci Roku sportu se konají kaţdý měsíc interní školní sportovní akce (sportovní soutěţe tříd v deseti disciplínách). škola věnovala velkou pozornost náboru ţáků pro školní rok 2009/ náborové aktivity probíhaly od října 2008 do ledna 2009 v různých formách inzeráty, kulturní a sportovní akce pro ţáky ZŠ, účast na burzách organizovaných ve městech, vlastní burza oborů ve škole, osobní návštěva ZŠ, osobní účast na schůzkách rodičů v ZŠ, nábor prostřednictvím stávajících ţáků 1. ročníků školy. *) ţáci a učitelé připravili dvouhodinový adventní koncert, který měl několik repríz (dne 12., 18., 19. prosince 2008), také pro děti a mládeţ Slezské diakonie a rodiče. podařilo se iniciovat kurz tance a společenské výchovy pro ţáky 2. ročníků škola navázala spolupráci s autoškolou Pollak pro ţáky 3. a 4. ročníků *) pro všechny zaměstnance školy a důchodce bylo zorganizováno společné slavnostní vánoční setkání dne ve škole bylo zavedeno pro ţáky celoroční divadelní předplatné Těšínského divadla, ţáci se navíc účastnili představení v rámci Festivalu divadel Moravy a Slezska v říjnu dobrá spolupráce se SRPŠ a se Školskou radou. Uskutečnila se informační schůzka rodičů ţáků 1. ročníků hned v prvním týdnu výuky 4. září 2008 za účelem vytvoření vazby třídní rodič. Významná je i pomoc rodičů při financování mimoškolních aktivit krouţky divadelní, taneční, maţoretek, apod. *) škola má zpracovaný a uskutečňuje interní plán a harmonogram akcí hlavně školní soutěţe: jazykové, konají se olympiáda z ČJ a AJ, recitační soutěţe, soutěţe v zeměpise a cestovních ruchu, soutěţe dovedností číšnických a kuchařských, zboţíznalecké, bienále plakátu, odborné exkurze, apod. škola podporuje školní skupinu maţoretek, divadelní a taneční skupinu reprezentují školu na řadě akcí. škola spolupracuje s poradenskými sluţbami v Českém Těšíně a Úřadem práce v Karviné, SPC ve Frýdku-Místku byly zajištěny pro ţáky konzultační hodiny psychologů přímo v budově školy dvakrát v měsíci, vţdy v úterý po jedné hodině aktivity metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky. Proběhly besedy se zástupci ÚP. *) dne 18. září 2008 se škola stala spolu s Domovem pro seniory v Českém Těšíně pořadatelem významné akce ročníku Sportovní olympiády handicapovaných s mezinárodní účastí, která se uskutečnila v víceúčelové hale a dalších prostorech školy. škola zorganizovala uţ XVI. ročník Turnaje v netradičních sportovních disciplínách a turnaje v miniaturgolfu o pohár ředitelky školy pro všechny českotěšínské základní a střední školy, vč. účasti škol zahraničních (Cieszyn PL, Bratislava SK). škola byla pořadatelem krajského kola basketbalu dívek v říjnu od října 2008 do února 2009 probíhá 2. ročník dlouhodobé sportovní soutěţe ve školní sportovní hale Těšínská středoškolská basketbalová liga s mezinárodní účastí o pohár místostarosty města. na Gastrofestivale Ostrava 2008 se škola zařadila mezi tři nejlepší gastro školy regionu. Získala v jednotlivých kategoriích tato umístění: 1. místo - cukrářská soutěţ, 1. místo baristka, 2. místo slavnostní tabule, 2. místo sloţitý servis, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

40 2. místo - vyřezávání zeleniny, 4. místo barman, 5. místo - kuchař, 5. místo studená mísa, 5. místo sommelier. *) byl zorganizován Den otevřených dveří dne jako přehlídka dovedností ţáků v prostorách hlavní školní budovy (účast cca tisíc návštěvníků) a současně proběhla odborná soutěţ s mezinárodní účastí Mladý barman (jiţ 12. ročník) a soutěţ v prezentaci fiktivních firem Intersalon v regionálním tisku se objevila řada článků, soutěţní část se konala pod záštitou a o cenu starosty města Českého Těšína, *) ve městě byla uskutečněná akce Vánoční strom - jarmark na náměstí Českého Těšína program pro občany, oslovení, vystoupení - dne 5. a se stánkovým prodejem vánočního zboţí, dne 29. ledna 2009 se konaly dvě divadelní představení školního studentského muzikálového divadla pro ţáky českotěšínských ZŠ (cca 400 ţáků) a pak také pro ţáky ZŠ v Třinci (cca 600 ţáků), *)v současné době probíhá ve škole náročná organizační příprava soutěţe. Dne 5. února 2009 uspořádá škola prestiţní soutěţ financovanou z velké části z prostředků spolupořadatelů a sponzorů - 3. ročník sommelierské juniorské soutěţe TĚŠÍNSKÁ KARAFA 2009 (s účastí 29 soutěţících ze 14 středních škol, vč. zahraničních pozorovatelů) za podpory a s účastí předsedy sdruţení Unihost, za účastí mistra ČR sommeliérů pana Nazarčuka předsedy hodnotící odborné komise a dalších hostů a sponzorů v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně). škola spolupracuje nově s firmou Oriflame, Outline, Milktrade při zajišťování odborných praxí ţáků obor obchodně podnikatelská činnost účast na výstavách, přehlídkách, škola má nově smlouvu o spolupráci s kulturním domem TRISIA v Třinci při zajišťování sezónní výzdoby všech prostor obor aranţér, škola nabízí a zajišťuje cateringové sluţby pro veřejnost s vyuţitím internetových stránek školy, škola nabízí průvodcovské sluţby pro veřejnost (ţáci oboru hotelnictví a turismus), škola se zapojuje do realizace charitativních sbírek 2 x srdíčkový den, škola byla vybrána pro pořádání významné akce - 9. ročníku Celostátní konference učitelů anglického jazyka, která je uţ od listopadu 2008 připravována a bude se konat září 2009, *) pravidelně vycházejí v Těšínských listech články o aktivitách školy. Články vycházejí také v dalších časopisech a denících Zpravodaj UNIHOSTu, Hutník, Horizont, Karvinsko, Právo, Deník, krajský Zpravodaj apod. O Těšínské karafě také v Učitelských novinách. V kaţdém vydání Těšínských minut městské kabelové televize je příspěvek o škole, ředitelce školy bylo vydáno nové osvědčení pro funkci hodnotitele a konzultanta závěrečných prací studia Školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. škola zpracovala a podala projekt Studenti studentům a dětem ve výši ,- Kč v rámci programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok dotace z rozpočtu MSK škola realizuje projekt na podporu kultury s finančním příspěvkem města pro rozvoj činnosti malého školního muzikálového divadla, které působí na škole. Členy školního divadelního souboru jsou také ţáci osmiletého gymnázia v Českém Těšíně. Ţáci obou škol pracují společně v souboru uţ druhým rokem, podílejí se na akcích obou škol i města. škola podala na MěÚ projekt na podporu tělesné výchovy dotace je určena na financování dlouhodobé celoroční soutěţe organizované školou ve městě Těšínská středoškolská basketbalová liga 2009/2010 s cílem většího vyuţití nové sportovní haly školy. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

41 *) škola navázala spolupráci s regionální agenturou HRAT Třinec při tvorbě projektu zaměřeného na environmentální výchovu pro 2. výzvu OP VK. škola je partnerem v projektu CR PL přeshraniční spolupráce Pszczyna škola se stala partnerem projektu Města Českého Těšína v oblasti revitalizace sportovního stadionu. škola se zařadila mezi moţné účastníky grantového programu Nadace Partnerství a Střediska ekologický výchovy SEVER projektu Škola pro udrţitelný ţivot environmentální výchova od srpna 2008 aţ dosud jsou odstraňovány v jedné ze tří školních budov škody po havárii vodovodního potrubí v rozsahu pojistné náhrady více neţ 2 mil. Kč kompletní obnova učeben včetně omítek, stropů, podlah a jejich vybavení ve třech podlaţích učebna stolničení, učebna výpočetní techniky, učebny pro výuku jazyků, kuchyň, jídelna, 2 kabinety a sborovna. *) vedení školy zpracovalo stavební program budoucího školního polygrafického studia, který bude realizován v roce 2009, na potřeby realizace zřízení polygrafického studia škola předurčila z vlastních prostředků cca 1 mil. Kč (z fondu investic, příp. rezervní fondu) škola získala a realizovala investiční dotaci Kč na pořízení technologického vybavení oboru polygrafie, je připravován projekt revitalizace školních zahrad ve spolupráci s architektem zeleně, byly dovybaveny kabinety vyučujících počítači a telefonyv hodnotě cca ,- Kč, byla zahájeno dovybavování školní jídelny v celkově rozpočtované částce cca ,-, vlastní zdroje ve výnosech (nákladech) dosáhly částky ,- Kč, škola rozvíjí hospodářskou činnost zisk činí ,50 Kč, celkový objem trţeb je ,- Kč, *)ze smluv o reklamě získala škola ,- Kč, další dotace získané pro školu činily ,- Kč. 7.3 Aktivity za období únor srpen Škola se stala vítězem sportovní dlouhodobé soutěţe o pohár starosty města!!! škola připravuje pro nový školní rok spolupráci se vzdělávací firmou Třineckých ţelezáren. Škola poskytla odbornou garancí a lektorskou skupinu pro vzdělávací kurzy. ve škole byla v zaloţena vzdělávací instituce tzv. Evropská škola celoţivotního vzdělávání při SŠ HOP Český Těšín, která od září 2008 nabízí vybrané odborné kurzy pro veřejnost uskutečňují se podle zájmu veřejnosti i firem 2-3 za pololetí. *) škola zprostředkovala všem absolventům ve školním roce 2008/2009 získání europassů. *) škola je zapojena do systematizovaného projektu UNIV 2 hrazeného z ESF a rozpočtu ČR Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. škola umoţňuje vykonávání zkoušek dospělým posluchačům a zastřešuje tím jejich studium na Evropském polytechnickém institutu soukromá vysoká škola Kunovice moderní metoda vyuţití vzdáleného počítače. pro všechny pedagogické pracovníky školy bylo zajištěno školení KVIC příprava na tvorbu ŠVP celkem dvě setkání v červnu 2009 škola klade důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků i nepedagogických, 45 zaměstnanců bylo proškoleno v oblasti cizích jazyků, odborných a jiných formou krátkodobých kurzů, 10 vyučujících studuje dlouhodobě. pokračují práce na tvorbě zatím sedmi ŠVP, vedení školy vybavilo a proškolilo další učitele na vyuţití programu Smile. *) ţáci školy od května 2009 vykonávali odborné zahraniční praxe a stáţe Řecku (zajišťováno ve spolupráci se sdruţením UNIHOST). *) odborné zahraniční praxe ţáků se uskutečnily také na území Německa a Francie. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

42 škola zajistila ostatním ţákům tuzemské prázdninové odborné praxe ve vyhlášených zařízeních Lázně Luhačovice, apod. v rámci sportovních aktivit škola spolupracuje ještě se zahraničními školami: Zespol Skol Hotelarskich Wisla (PL), Liceum im. Kopernika Cieszyn (PL), Gymnázium české i polské v Českém Těšíně, Obchodní akademie v Českém Těšíně a SŠ zemědělská v Českém Těšíně škola je spolupořadatelem významné akce Celostátní konference učitelů anglického jazyka ve dnech s akreditací MŠMT a účastí významných osobností. Akce se připravuje od ledna škola byla pořadatelem krajského kola basketbalu dívek v dubnu 2009 škola poskytla své sportovní zázemí v období hlavních prázdnin turnaji ve stolním tenise a turnaji ve volejbale organizovaném ve městě, regionálnímu turnaji v handballu a také dalším sportovním aktivitám škola je hostitelem kaţdým rokem letos uţ potřetí v srpnu světové třídenní sportovní akce Karvinský handball cup vedle dalších 7 zařízení na území karvinska s účastí celkem 3000 sportovců. letos byl připraven na období letních prázdnin týdenní záţitkový jazykový kurz pro ţáky ZŠ ve věku od let, včetně aktivit gastro, na PC, sportovních a podobně. *) ke Dni vzdělávání v rámci propagace cílů ve vzdělávání Evropské unie proběhly dvě akce ve školní víceúčelové hale a v kině dne 2. a 7. dubna vyhodnocení výsledků školy i jednotlivců s osobní prezentací ředitelky školy a s účastí V.I.P. hostů z podnikatelské sféry. proběhly pro ţáky kurzy odborné barmanský (15 ţáků), rautový (15 ţáků), barista (30 ţáků), vykrajování zeleniny (15). *) škola spolupracuje s poradenskými sluţbami v Českém Těšíně a Úřadem práce v Karviné byly zajištěny pro ţáky konzultační hodiny psychologů přímo v budově školy dvakrát v měsíci, vţdy v úterý po jedné hodině aktivity metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky. Proběhly besedy se zástupci ÚP. *) pro lepší vyuţití tělocvičny byl vyhlášen na celý školní rok 2008/2009 pro ţáky 3. ročník Roku sportu a byly ujednány nájmy nové sportovní haly s cílem získat prostředky na její provoz (navázání spolupráce se SK Slavoj Český Těšín). V rámci Roku sportu se konají kaţdý měsíc interní školní sportovní akce a navíc akce pro širší okolí. škola zorganizovala uţ IX. ročník květnového Turnaje v basketbalu pro všechny obory školy. ţáci školy zvítězili v dlouhodobé prestiţní sportovní soutěţi středních škol o Pohár starosty města výtvarné exponáty oboru aranţér byly vystavovány na Ostravském hradě. ve škole bylo zajištěno pro ţáky celoroční divadelní předplatné Těšínského divadla, ţáci se navíc účastnili představení v rámci Festivalu Na hranici výsledky (vybrané nejlepší) v odborných soutěţích Únor (5.2.09) Těšínská karafa ročník krajská sommelierská soutěţe 1-3. místo v kategorii kadet 2. místo v kategorii znalec Únor ( ) Odborná soutěţ Ahol CUP-hotel Atom Ostrava barmanská a kuchařská Březen (6.3.09) Mezinárodní soutěţ číšníků Polsko 1. místo Březen ( ) Soutěţ obchodníků-dárkové balení Bratislava 1. místo Duben (3.4.09) Krušovické čepování piva Opava 5. místo 3. místo barman 3. místo v druţstvech barmanů, Stříbrné pásmo kuchař Duben ( ) O pohár Beskyd Jablunkov 1. místo kuchař, 2. místo baristka, 3. místo číšník, 2. místo druţstvo SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

43 Květen ( ) Čepování piva Radegast Junior Cup Havířov 1. místo štafet Červen ( ) Číšnický pětiboj Ostrava Klímkovice 4. místo ţáci oboru obchodně podnikatelská činnost se zapojili do celorepublikové soutěţe organizované Podnikatelskou fakultou VUT Brno a v úzkém výběru finalistů získali 3. místo marketingové projekty Business Point. škola podporuje školní skupinu maţoretek, divadelní a taneční skupinu *) škola má zpracovaný a uskutečňuje interní plán a harmonogram akcí školních i volno časových hlavně školní soutěţe: jazykové, konají se olympiáda z ČJ a AJ, recitační soutěţe, soutěţe v zeměpise a cestovních ruchu, soutěţe dovedností číšnických a kuchařských, zboţíznalecké, bienále plakátu, odborné exkurze, zájezdy, sportovní akce, kulturní, krouţky, apod. *) pro všechny zaměstnance školy a důchodce byl zorganizován společný slavnostní závěr školního roku 2008/2009 setkání dne a také vzdělávací zájezd v květnu ve škole pokračovaly i v druhém pololetí aktivity na oslavu stoleté tradice školy. *) škola se stala iniciatorem a organizátorem nové tradice ve městě Studentský majáles průvod a studentské hrátky na náměstí dne 7. května 2009 s podporou MěÚ a Kulturního společenského střediska Střelnice. *) v rámci přípravy oslav výročí zaloţení města se škola významně prezentovala svým muzikálovým divadlem Legenda o třech bratřích představení zhlédlo celkem cca 2 tisíce diváků za 25 ZŠ, SŠ a rodičovské i jiné veřejnosti. *) pravidelně vycházejí v Těšínských listech články o aktivitách školy. Články vycházejí také v dalších časopisech a denících Zpravodaj UNIHOSTu, Hutník, Horizont, Karvinsko, Právo, Deník, apod. V Těšínských minutách jsou filmové příspěvky z bohatého ţivota školy. škola se zapojuje do realizace charitativních sbírek 2 x srdíčkový den, 1 x Domácí násilí, adopce na dálku (Ukrajina) škola byla propagována formou počítačové prezentace u příleţitosti Dne učitelů 2009 ve městě na oslavách, kde byla oceněná vyučující školy. *) škola má i oceněnou pedagogickou osobnost hejtmanem MSK u příleţitosti DU 2009 *) nábor ţáků do prvních ročníků byl nanejvýš úspěšný po 1. kole byly naplněny třídy, byl to výsledek dobrého náboru, který škola zajistila nejen na burzách škol, ale i osobním náborem. Byl pořízen svépomocně výjimečně poutavý náborový plakát. Pro rodiče bylo uspořádáno úspěšné informační setkání ve škole k novému oboru s účastí zástupců podnikatelské sféry budoucích zaměstnavatelů. ţáci školy se zúčastnili projektu městské knihovny nonstop čtení a akce Ţáci čtou a píší noviny *) pro absolventy byla zajištěna tři slavnostní vyřazení v sále městského kina dvakrát pro obory s maturitou, jedenkrát pro obory s výučním listem, *) škola vydala v květnu 2009 publikaci 30 deka informací forma populární výroční zprávy za školní rok 2008/2009, která obsahuje přehled veškerých aktivit školy (celkem 140 stran v nákladu 800 ks). *) pokračuje spolupráce s Muzeem Těšínska a se Zemským archivem Opava na hledání pramenů historie školy k oslavám stoleté tradice školy osobní účast ředitelky na badání. Získání materiálů pro připravovanou publikaci o vývoji školy od dob vzniku ţivnostenských škol pokračovacích v druhé polovině 19. století. v období 2. pololetí a hlavních prázdnin jsou realizovány náročné údrţbářské práce, opravy a akce pro zvelebování školních budov a jejich okolí: příprava investiční akce výstavba studia pro obor polygrafie (cca 5 mil. Kč), rekonstrukce a stavební úpravy sborovny, ekonomického úseků, kabinetů učitelů v hlavní budově školy úprava kanalizace v hlavní školní budově, oprava šaten, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

44 zatemnění oken ve sportovní hale, výměna oken na plastová - etapa IV v hlavní budově, výměna podlahy v maturitní učebně, dokončení prací na obnově poškozených prostor po havárií vodovodního potrubí, vymalování řady učeben a chodeb ve třech školních budovách, zřízení nové učebny PC, příprava realizace vybudování odborné učebny pro výuku ekologie, dovybavení kabinetů nábytkem, PC a telefony v rámci zlepšování pracovních podmínek, příprava rekonstrukce učebny stolničení ve třetí školní budově, *) přípravné práce na revitalizaci školních zahrad a sportovně rekreačního areálu školy s odborníkem v oboru a ve spolupráci s odborem ţivotního prostřední MěÚ kácení nebezpečných porostů, výsadba nových, apod. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

45 8 ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ Personální zajištění úseku praktického vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování (ZŘ pro PV), 1 vedoucí učitel odborného výcviku (VUOV), 15 učitelů odborného výcviku (UOV) a 4 učitelé praxe (UPX), odborní učitelé v případě konání praktických maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek. Úsek PV organizuje a zajišťuje a) výuku odborného výcviku b) výuku praxe učební c) odbornou praxi d) zahraniční stáţe e) praktické maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky f) odborné soutěţe, kurzy, semináře a další aktivity a) Výuka odborného výcviku Odborný výcvik absolvují ţáci všech ročníků oborů kuchař, číšník-servírka, kuchařčíšník pro pohostinství, cukrář-výroba, prodavač-smíšené zboţí, obchodník a aranţér. Počet žáků 449 Školní pracoviště OV pro obory kuchař a kuchař-číšník školní kuchyně a jídelny, pro obor aranţér odborné učebny, obor prodavač a obchodník školní bufet Smluvní pracoviště 62 (hotely, restaurace, supermarkety, cukrářské výrobny, reklamní agentury apod.) Mezi největší a nejstabilnější smluvní partnery patří: hotel Piast Český Těšín, Hotel Centrál-restaurace La Cascada Č. T., Hotel Steel Třinec, Nádraţní restaurace Č. T., Jídelna pro seniory Č.T., Restaurace Zámeček Č. T., Pizzerie Verdi, Restaurace Rimini Č. T., hotel Godula Komorní Lhotka, restaurace U Taufrů Mosty u Jablunkova, Pizzerie Lenka Č. T., Nemocnice Č. T., Domov pro seniory Č. T., Dělnický dům Třinec, Zámek a Radnice Havířov, restaurace Remi Havířov, restaurace Na kopečku Horní Suchá, pizzerie Na Sudentské Karviná, Tescco s.r.o., Billa s.r. o., PR MARKET s.r.o., Kaufland v.o.s. Koeximpo s.r.o., Dům Dětí a mládeţe Č. T., KaSS Střelnice Č. T., Kumax cukrářská výrobna, Cukrárna Tadek Mosty u Jablunkova, Fliga s.r.o. Třinec atd. b) Výuka praxe učební a odborná Učební praxi absolvují studenti oboru hotelnictví a turismus ve třetím a čtvrtém ročníku jedná se kombinovaný způsob výuky, část výuky probíhá v odborných učebnách (formou laboratorních a praktických cvičení) a část v provozních podmínkách v reálném pracovním prostředí. Studenti v rámci učební praxe zajišťují průvodcovské sluţby Českým Těšínem a Cieszynem, organizují pro své spoluţáky odborné exkurze a odborné zájezdy. Počet žáků 116 Školní pracoviště odborné učebny, školní kavárna, školní jídelna, školní recepce. Smluvní pracoviště 86 (hotely, restaurace, kavárny, cestovní kanceláře apod.) SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

46 c) Odborná praxe Odbornou praxi absolvují studenti oborů hotelnictví a turismus, obchodně podnikatelská činnost, společné stravování-denní a obchodník. Počet žáků 434 Školní pracoviště školní jídelna, školní kavárna, recepce v hlavní budově školy. Smluvní pracoviště 148 (hotely, restaurace, kavárny, cestovní kanceláře, pojišťovny, obchodní firmy apod.) Mezi největší a nejstabilnější smluvní partnery patří: Hotel Prosper Čeladná, hotel Pokrok Bílá, Lázně Luhačovice a.s., hotel PUPP Karlovy Vary, Hotel Javor Řeka, Walmark s.r.o., obchodní řetězce Tesco, Billa, PR Market, cestovní kancelář TOP TOUR Karviná apd. Studenti zpracují po návratu z praxe zprávu, která obsahuje informace o podniku, časový průběh praxe a vlastní hodnocení odborné praxe. d) Zahraniční stáţe absolvují studenti oborů hotelnictví a turismus, společné stravování denní. Počet žáků 52 Místo konání Německo(32), Řecko(11), Francie(9) Hodnocení zahraniční stáţe 78 % studentů odpovědělo, ţe adaptace na nové prostředí jim nečinila ţádné problémy, během krátké doby se přizpůsobili pracovnímu kolektivu, z odborného hlediska hodnotili stáţ jako přínosnou, navázali mnoţství kontaktů, které budou moci v budoucnu vyuţít, zdokonalili se v cizím jazyce a byla to pro ně velká ţivotní zkušenost. e) praktické maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Počet studentů 188 z 8 tříd Formy praktické maturitní zkoušky Studenti: oboru hotelnictví a turismus prokázali své dovednosti při sloţité obsluze a také jako průvodci a organizátoři zájezdů. oboru obchodně podnikatelská činnosti zpracovali souvislý úkol, kde prokázali, jak zvládli účetnictví na PC, práci s počítačem, obchodní korespondenci, ekonomiku, obchodní provoz atd. oboru společné stravování (denní i dálkové) měli za úkol vypracovat kratší písemnou práci a předvést dovednostní úkol na vylosované téma např. flambování pokrmů, příprava a servis speciálních studených předkrmů, racionální kuchyně, příprava a servis ovocných salátů apod. oboru provoz obchodu (denní) zpracovali souvislý úkol, kde prokázali zvládnutí účetnictví, obchodního provozu, ekonomiky apod. oboru provoz obchodu (dálkové) zpracovali praktickou písemnou maturitní práci na zadané téma např. daňová soustava ČR, marketing v zahraničním obchodě, internet, počítačové sítě, psychologie trhu a práce apod., před odbornou komisi tuto svou práci obhajovali. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

47 oboru obchodník konali praktickou zkoušku z odborného výcviku přímo v provozu v prodejnách firmy PR Market v Třinci, Českém Těšíně a Havířově. Museli se vypořádat s úkoly jako jsou přejímka zboţí, práce na kontrolní pokladně, prodej za pultem, poradenská činnost, aranţování zboţí, balení zboţí, zboţíznalecké informace o prodávaném sortimentu apod. Hodnocení praktické MZ Třída Počet ţáků Průměr třídy HT 4. A ,67 1,60 HT 4. B ,29 1,38 OP ,9 2,16 OB ,78 2,11 SS ,88 2,3 DS ,5 1,46 PO ,76 0 DP ,52 1,15 Průměr třídy ve šk. roce: 07/08 Praktická MZ neprospěli 5 OP4 opravný termín leden 2010 Závěrečné zkoušky Počet žáků 89 ze 4 tříd Hodnocení závěrečné zkoušky (srovnání se školním rokem 2007/2008) Třída Počet ţáků Pís. Zk. Průměr Prakt. Zk. Průměr Ústní zk. Průměr PV P Neprospěli/nekonali KČ ,95/3,13 1,82/2,06 2,00/2, /1 ČK 3. Č 9 2,5/1,85 1,5/1,71 2,00/2, /5 ČK 3. K 9 2,22/2,81 1,88/2,18 1,88/2, /0 KČ3C-KČ 17 2,73/2,13 1,86/1,73 2,53/2, /2 KČ3C-Cu 8 2,37/1,87 2,12/1,75 2,37/2, /0 PA 3. P 13 2,75/2,4 2,45/2,0 2,81/2, /2 PA 3. - A 9 1,75/2,1 1,62/1,9 1,57/1, /1 PV prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl Nekonali z důvodu neuzavření 3. ročníku studia Hodnocení opravné a náhradní závěrečné zkoušky Počet ţáků, kteří konali opravnou zkoušku: 1 Počet ţáků, kteří konali náhradní zkoušku: 6 Počet ţáků, kteří zkoušku nekonali (neuzavřeli 3. ročník ukončili studium nebo zaţádali o opakování ročníku): 3 Počet ţáků, kteří u zkoušky náhradním termínu neprospěli: 2 (ke zkoušce se bez řádné omluvy nedostavili) SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

48 Odborné soutěţe, kurzy, semináře a další aktivity Odborné aktivity pořádané školou Termín Září ( ) Září ( ) Září Září (18.9., 26.9.) Listopad (5. 11., ) Listopad ( ) Prosinec ( ) Prosinec ( ) Prosinec (5.12., ) Únor (7.2.09) Duben ( ) Duben( ) Květen Červen Název akce Barmanský kurz I. (určen hlavně pro ţáky II. ročníků oboru Kč, Č, ) 15 studentů Barmanský kurz II. (určen hlavně pro ţáky oboru HT, SS) počet ţáků 16 Toulky Českým Těšínem a zájezdy pro ţáky školy pořádané v rámci učební praxe zaměřené na turismus Mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů O těšínský kvítek SŠ HOP spolupořadatel, včetně zajištění cateringových sluţeb Cateringové sluţby Ostravská univerzita Cateringové sluţby Polská kniha, Kongres Poláků Kurz modelování vizovického pečiva Mladý barman ročník barmanské soutěţe Den otevřených dveří prezentace odborných dovedností Cateringové sluţby (Koeximpo, Město Český Těšín) Těšínská karafa ročník krajská sommelierská soutěţe Cukrářka roku 2009-školní soutěţ pro ţáky 3. ročníku Kurz ozdobného krájení zeleniny (určen hlavně pro ţáky I. ročníků oboru Kč, K, Č, Cu) Forfaitové zájezdy pořádané v rámci praktické MZ HT Cateringové sluţby Účast na odborných akcích pořádaných ve spolupráci s asociacemi, Unihostem apod. (soutěže krajské, celostátní,celostátní s mezinárodní účasti,zahraniční) Termín Název akce Umístění - Říjen ( ) Účast na schůzi CBA - Říjen ( ) Gastrofestival Ostrava 1. místo cukráři, 1. místo baristka 2. místo slavnostní tabule 2. místo sloţitý servis 3. místo v soutěţi druţstev stříbrné ocenění dekorativní vyřezávání zeleniny Listopad ( ) Workshop Brno akce CBA - Listopad ( ) Barmanská soutěţ-steel CUP Třinec 10. místo Leden ( ) O putovní pohár ředitelky školy 1. místo za nejlepší název nápoje Únor (5.2.09) Těšínská karafa ročník krajská sommelierská soutěţe 1-3. místo v kategorii kadet 2. místo v kategorii znalec Únor ( ) Odborná soutěţ Ahol CUP-hotel Atom Ostrava barmanská a kuchařská 3. místo barman 3. místo v druţstvech barmanů, Stříbrné pásmo SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

49 kuchař Březen (6.3.09) Mezinárodní soutěţ číšníků Polsko 1. místo Březen ( ) Soutěţ obchodníků-dárkové balení Bratislava 1. místo Duben (3.4.09) Krušovické čepování piva Opava 5. místo Duben ( ) O pohár Beskyd Jablunkov 1. místo kuchař, 2. místo baristka, 3. místo číšník, 2. místo druţstvo Květen ( ) Čepování piva Radegast Junior Cup Havířov 1. místo štafet Červen ( ) Číšnický pětiboj Ostrava Klímkovice 4. místo Hlavní úkoly pro školní rok 2008/2009, které pro oblast praktického vyučování vyplynuly z jednání grémia školy Zajistit samostatné gastronomické (hotelové) zařízení Rozšířit nabídku dosavadních oblastí zahraničních praxí o další Zajistit nabídku nadstandardní výuky (specializované kurzy barmanské, sommeliérské, dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, modelování vizovického pečiva apod.) Plnění hlavních úkolů Probíhají jednání s představiteli města a soukromým sektorem o moţnosti vyuţít nově vznikající gastronomická zařízení pro výuku odborného výcviku a odborné praxe úkol trvá, moţnosti školy jsou omezené. Ve škol. roce 2007/2008 byla studentům nabízena moţnost zahraničních stáţ v Německu a Řecku. Ve školním roce 2008/2009 byla nabídka rozšířena o Francii Všem studentům, kteří projevili zájem vycestovat do zahraničí na stáţ bylo vyhověno. Úkol byl splněn. Tento úkol byl splněn. Nabídku nadstandardní výuky studenti vyuţili SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

50 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Inspekce byla provedena v dubnu inspekční zpráva čj. ČŠI 186/ Byla zaměřená na hodnocení: úrovně řízení školy hodnocení nadstandardní, podmínky vzdělávání cizích jazyků hodnocení standardní, příprava k zavedení reformy maturitní zkoušky hodnocení standardní, podmínky a realizovaná opatření k prevenci sociálně patologických jevů hodnocení standardní, podmínky pro přijímání ţáků na střední školu hodnocení standardní. 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Kvalita vzdělávacích sluţeb, které můţe škola nabídnout, do značné míry závisí na finančních zdrojích. Normativní způsob výpočtu příspěvku na přímé náklady tj. na mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, příděl do sociálního fondu a ONIV (finanční prostředky na nákup učebních pomůcek a výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců) přesně určuje objem přidělených disponibilních finančních prostředků dle počtu výkonových jednotek (ţáků). Další finanční prostředky, ze kterými hospodaří škola jsou příspěvek zřizovatele na provozní náklady, příspěvky plynoucí z realizovaných projektů, příjmy z produktivní práce ţáků, příjmy za sluţby v rámci doplňkové činnosti. Finanční prostředky byly čerpány dle finančního plánu na rok Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Finanční zdroje, rozpočet Celkem finanční zdroje činily ,21 tis. Kč a členily se na: Příspěvek zřizovatele na přímé náklady stanovený dle normativů ve výši tis. Kč Zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogických pracovníků 227 tis. Kč Účelová dotace na projekt ESF Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum ve výši 522,16 tis. Kč + zůstatek z roku 2007 ve výši 45,56 tis.kč Příspěvek zřizovatele na provozní náklady byl stanoven ve výši 5 416,00 tis. Kč Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM byly poskytnuty ve výši 723,00 tis. Kč Účelové prostředky na ICT ve výši 50,00 tis. Kč Příspěvek formou účelové dotace na úpravu a modernizaci stávajících výukových prostor pro teoretické vyučování nového oboru Polygrafie ve výši 787,00 tis. Kč Účelové prostředky na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škodní události 2 064,76 tis. Kč, z toho povoleno čerpat do ,00 tis.kč Vlastní činnosti (produktivní práce ţáků, pronájmy, odprodej materiálu, úroky, příjmy z reklamy, zúčtování fondů) získala škola finanční prostředky ve výši 1 615,67 tis. Kč SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

51 Účelová dotace MÚ v Českém Těšíně ve výši 15,00 tis.kč na projekt Těšínská basketbalová liga Účelová dotace MŠMT na projekt Comenius ve výši 35,7 tis.kč Příjmy plynoucí z doplňkové činnosti ve výši 674,37 tis. Kč Škola získala také investiční účelovou dotaci na nákup vybavení pro nový obor POLYGRAFIE ve výši ,00 Kč. Z těchto prostředků byla zakoupena tiskárna a grafický software. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

52 Přehled stanovených závazných ukazatelů a jejich plnění: Ukazatel Výše (v Kč) Čerpání (v Kč) Rozdíl (v Kč) Příspěvek na přímé náklady , ,00 0 Účelové prostř. na zvýš.nenár.sloţek platů , ,00 0 Projekt OP RLZ Komplexní gastronomicko , ,51 0 Příspěvek na provoz. náklady , ,00 0 Účelové prostředky na krytí odpisů , ,00 0 Prostředky na ITC , ,00 Účelová neinvest.prostředky na úpravu výukových prostor pro , ,00 POLYGRAFII Účelové prostředky na odstranění následků škodní události , , Účeloví investiční dotace na úpravu výukových prostor pro , ,00 POLYGRAFII Odvod z odpisů do rozpočtu kraje , ,00 0 Výsledek hospodaření Limit počtu pracovníků 98,0 97,575 +0,425 Veškeré závazné ukazatelé byly dodrţeny, finanční prostředky byly pouţity v souladu s finančním plánem, právními předpisy a zásadami účelovosti. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

53 Struktura nákladů a výnosů Náklady školy účtová třída 5: Hlavní činnost tis.kč Doplňková činnost v tis.kč Spotřeba materiálu 2 791,5 139,59 Spotřeba energie 1 913,3 5,41 Prodané zboţí 527,6 328,91 Opravy a udrţování 2 039,3 0,50 Cestovné 88,2 Náklady na reprezentaci 40,9 Ostatní sluţby 2 192,1 0,71 Mzdové náklady ,4 123,87 Zákonné soc., zdrav. poj ,5 5,16 Zákonné sociální náklady 618,9 1,78 Ostatní sociální náklady 26,8 0,40 Ostatní daně a poplatky 2,3 Ostatní pokuty a penále 0 Odpis pohledávky 80,4 Manka a škody 2,9 Jiné ostatní náklady 298,0 0,18 Odpis DHM 728,7 2,84 CELKEM ,8 609,35 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

54 Výnosy školy účtová třída 6 : Hlavní činnost tis.kč Doplňková činnost v tis.kč Trţby z prod. sluţeb 804,5 73,62 Trţby za prod. zboţí 527,6 328,92 Aktivace mat. a zboţí 0,1 Aktivace DHM 0 Úroky 1,9 Zúčtov.fondů 15,2 Jiné ost. výnosy 254,2 271,83 Trţby z prod. materiálu 12,2 Příspěvky a dotace ,2 CELKEM ,8 674,37 Výsledek hospodaření hlavní činností Celkové náklady Celkové výnosy ,8 tis.kč ,8 tis. Kč Výsledek hospodaření hlavní činnosti je nulový. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Celkové náklady doplňkové činnosti Celkové výnosy doplňkové činnosti 609,35 tis.kč 674,37 tis.kč Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti vytvořen ve školním bufetu a poskytováním cateringových sluţeb činil 65,02 tis. Kč a byl navrţen na rozdělení: 5,00 tis.kč do fondu odměn 60,02 tis.kč do fondu rezervního SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

55 10.2 Školní jídelna Vlastní školní jídelna zajišťuje ve dvou odloučených stravovacích zařízeních stravování pro 411 strávníků, z toho 353 ţáků a 55 zaměstnanců a 3 cizí strávníky (dle stavu k ). Stravovací normativ činí 24,00 Kč, cena obědu pro zaměstnance činí 19,00 Kč a příplatek z FKSP je 5,00 Kč. Reţijní náklady činí 22,50 Kč. Průměrně denně je vydáno 150 obědů. Cena pro cizí strávníky v rámci doplňkové činností je 49,00 Kč včetně 2,50 Kč zisku. Dle kolektivní smlouvy zaměstnanci, kteří se stravují během školního roku, mají během hlavních prázdnin nárok na stravenky. Stravenky obdrţí také pracovníci na provozech, kde není umoţněno se stravovat ve školní jídelně jiné školy Materiální zabezpečení vzdělávací a výchovné činnosti Teoretická výuka se koná ve třech místně oddělených školních budovách. Pro výuku tělesné výchovy slouţí nová víceúčelová hala a sportovní areál Praktickou výuku SOU na školních pracovištích (školní jídelna Frýdecká 32, školní jídelna Masarykovy sady 19 a pracoviště praktické výuky oboru aranţér Frýdecká 37) vykonává 78 ţáků, zbývající část praktické výuky je zajišťována smluvně. Organizace hospodaří s nemovitým a movitým majetkem vedeným v účetní a operativní evidenci. Tento majetek uţívá k zajištění hlavní činnosti. Organizace zajišťuje dodrţování veškerých předpisů na úseku bezpečnosti práce a poţární ochrany. Provádí odpisy majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Zajišťuje řádnou údrţbu a opravy majetku včetně všech předepsaných revizí. Na údrţbu majetku bylo vynaloţeno v roce 2008 celkem ,20 Kč, z toho na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků havárie ,10 Kč. Dne 11.srpna 2008 došlo k prasknutí vodovodního potrubí ve 3.NP a zatečení všech podlaţí budovy školy Masarykovy sady 19. Voda zničila čtyři třídy a poškodila podlahy v dalších dvou, tři kabinety, jídelnu, školní kuchyň, chodby a sklady. Ihned byla započata likvidace následků havárie, vysoušení zdiva odbornou firmou a demolice poškozených podlah a stropů. Postupně byly vyčísleny náklady na obnovu a předány firmě RENOMIA a.s., Ostrava, která dne stanovila výši pojistného plnění na částku ,00 Kč. Tato částka byla poukázána škole zřizovatelem jako účelová dotace s tím, ţe ,00 Kč je moţno čerpat aţ do U pojišťovny GENERALI a.s. byl uplatněn poţadavek na odškodnění movitého majetku. Zálohově škola obdrţela ,00 Kč. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

56 Tato havárie zasáhla významným způsobem do ţivota školy. Od září 2008 bylo nutno zajistit náhradní prostory pro zajištění odborného výcviku ţáků, úpravou rozvrhu a spojováním skupin zajistit plynulost teoretické výuky v této budově. Teprve v listopadu byly obnoveny dvě učebny, postupně pak byly zprovozněny další místnosti. Školní jídelna obnovila provoz aţ od nového pololetí tj Dokončovací práce byly provedeny aţ během hlavních prázdnin v roce Učební pomůcky Škola vyuţívá pro realizaci vzdělávacího procesu 24 sbírek učebních pomůcek v hodnotě celkem ,56 Kč. V roce 2008 byly zakoupeny učební pomůcky za ,00 Kč, v tom vybavení dalších dvou multimediálních učeben a učebny ICT pro obor POLYGRAFIE. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

57 11 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 11.1 Zapojení do programů, projektů Název programu/projektu Období Částka Výměna studentů SOCRATES - COMENIUS projekt je dvouletý (ve výši ,- ) prostřednictvím NAEP v Praze se školou ve Francii Lycee Professional Econoque at hoteliér, Alexander Dumaine, 95 espace Dumaine, Mácon, ve městě Sete Projekt na podporu kultury s finančním příspěvkem města Český Těšín pro rozvoj činnosti malého školního muzikálového divadla Malé studentské divadlo, které působí na škole. Členy školního divadelního souboru jsou také ţáci osmiletého gymnázia v Českém Těšíně. Ţáci obou škol pracují společně v souboru uţ třetím rokem, podílejí se na akcích obou škol i města. říjen 2007 červen 2009 Rok , ,- Kč Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok dotace z rozpočtu MSK pro rozvoj činnosti malého školního muzikálového divadla Studenti studentům a dětem. Projekt na podporu tělesné výchovy s finančním příspěvkem města dotace je určena na financování dlouhodobé celoroční soutěţe organizované školou ve městě Těšínská středoškolská basketbalová liga s cílem většího vyuţití nové sportovní haly školy. Projekt na podporu tělesné výchovy s finančním příspěvkem města dotace je určena na financování dlouhodobé soutěţe organizované školou ve městě Těšínská středoškolská basketbalová liga. Rok 2009 Rok 2008 Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč OP Vzdělávání pro konkurence schopnost, druhá výzva, Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK, projekt Těšínský zelený svět OP Vzdělávání pro konkurence schopnost, druhá výzva, Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK, projekt Škola nás baví Projekt Pro budoucnost zvýšení kvality výuky pro lepší uplatnění na trhu práce z prostředků Nadace OKD MŠMT rozvojový program Podpora programu EVVO projekt na vybavení eko-učebny a enviromentální činnost Implementace výuky ekologie do ŠVP a zlepšování ekologického chování v rámci celé školy Vinařský fond podpora sommelierské soutěţe pořádané školou Těšínská karafa XI/2009 VI/2012 XI/2009 VI/2012 VII IX ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč X/2009 II/ ,- Kč SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

58 11.2 Studentský parlament Úkolem této samosprávné organizace studentů je předkládat vedení školy nápady, připomínky, případně i stíţnosti ostatních studentů, jednat o nich s vedením školy a nalézat vhodná řešení tak, aby tato řešení byla ke prospěchu jak studentům, tak i vedení školy. Parlament je dobrovolným orgánem, zástupci tříd jsou voleni ţáky své třídy. Kromě studentů jsou v našem parlamentu dvě koordinátorky z řad učitelů. Vedení školy nezasahuje do vnitřních záleţitostí této rady, ale snaţí se ţákům pomoci nalézt účelnou platformu jejich činnosti. Do jisté míry škola pomáhá prostřednictvím této rady studentům jejich záleţitosti a problémy řešit. Aktivity SP Zastupuje a hájí zájmy ţáků celé školy Pracuje jako spojka mezi ţáky a školou Podporuje loajalitu ţáků ke škole Předseda, popřípadě místopředseda reprezentují SP na školních akcích (Juvenálie, slavnostní vyřazení maturantů) Organizuje akce pro ţáky a učitele (letos například Den učitelů, burza učebnic) Spolupracuje se SRPŠ a školskou radou Ve školním roce se SP oficiálně sešel dvakrát. Z kaţdé schůze dostalo vedení školy zápis. Studentský parlament se i v letošním školním roce zapojil aktivně do dění ve škole. Burza učebnic na začátku školního roku i na konci Zavedení Knihy přání a stíţností ve školní jídelně Spoluúčast při pořádání vánočního koncertu, Studentského majálesu, Slavnostního vyřazení maturantů Uspořádání ankety, která zjišťovala spokojenost studentů naší školy s kulturním a sportovním vyţitím Protikuřácká kampaň Výzva k častějším besedám týkajících se negativních jevů Úkoly pro příští rok V září burza učebnic (moţnost prodeje učebnic prvním ročníkům) V září diskotéka jako seznamovací párty Aktivní práce ve SP a pravidelná účast mluvčích na schůzích SP Organizovanější dělba práce (nástěnka, internetová stránka, zápisy z porad) 11.3 Výchovné poradenství, prevence Činnost výchovného poradce vychází z celoročního plánu práce, který byl předloţen ke schválení ředitelce školy. Náplní práce VP byla spolupráce s vedením školy, spolupráce s TU a dalšími vyučujícími, realizace minimálního preventivního programu, vyuţití témat dotýkajících se problematiky sociálně patologických jevů v jednotlivých předmětech, monitorování problémového chování ţáků, předcházení konfliktům, práce s příp. integrovanými ţáky a se ţáky se specifickými poruchami učení a chování, řešení studijních a výchovných problémů ţáků, podchycení a motivace talentovaných ţáků, poradenská, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

59 metodická a konzultační činnost. Výchovný poradce spolupracuje s PhDr. Brannou a Mgr.Zawadskou z PPP, které provádějí testování ţáků 1. ročníků, testy se týkají stylů učení a pomáhají vytváření studijních návyků, PPP provádí celoročně poradenskou a konzultační činnost. V oblasti diagnostiky a krizové intervence (šikana, problémové vztahy, drogy.) spolupracujeme s K- centrem OS AVE v Českém Těšíně, konkrétně s lektorkou primární prevence p. Janou Svobodovou, která vedla besedy pro 1. ročníky oboru hotelnictví. Velmi důleţitá byla spolupráce VP s rodičovskou veřejností. Vstupní informace o své práci podává VP prostřednictvím TU a třídních schůzek pro rodiče 1.ročníků, kde VP nabízí poradenskou a konzultační činnost, hlavně pro ţáky, kteří jiţ ze ZŠ přicházejí s diagnostikovanými poruchami učení. V oblasti kariérového poradenství byla práce VP soustředěna hlavně na studenty maturitních tříd. VP pro zájemce o další studium objednala 33 Učitelských novin s přehledem VŠ a 15 s přehledem VOŠ a jazykových škol. K dispozici studenti měli Atlasy školství a CD s prezentacemi některých škol. VP nabízí pomoc při vyhledávání škol, upozorňuje na dny otevřených dveří a pomáhá s vyplňováním přihlášek. Kaţdoročně se v listopadu jedou studenti podívat na veletrh škol Gaudeamus do Brna. Letošní přehled podaných přihlášek: obor Počet studentů VŠ Počet přihlášek Počet studentů VOŠ Počet přihlášek HT OP OB Nástavby Pro ţáky 9. tříd byly připraveny Burzy povolání pořádané ÚP, zájemcům o studium na naší škole zde byly poskytnuty všechny informace a materiály, týkající se studia všech oborů. Po celý rok vede VP diagnostické pohovory s problémovými ţáky, evidovaných pohovorů bylo 87, týkaly se absence, záškoláctví a velmi slabého prospěchu. Neevidovaných pohovorů, které vyplývají z kaţdodenních potřeb a problémů bylo nepočítaně. Závaţnější problémy řeší VP formou výchovné komise, letos jich proběhlo 15 - za účasti TU a rodičů. V dubnu ukončila VP specializační studium pro výchovné poradce na Pedagogické fakultě v Ostravě. Základem práce výchovného poradce je kaţdodenní působení na studenty, usměrňování jejich chování a pobízení k co nejlepším studijním výsledkům. Společnou snahou nás všech je vychovat studenty k respektování se navzájem, k uznávání autorit, dodrţování školního řádu a zásad slušného chování. Zpráva o činnosti školního metodika prevence školy ve školním roce 2008/2009 Cílem preventivního programu je realizace aktivit školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Program se zaměřuje zejména na prevenci s tématem vztahy, komunikace, drogy, člověk v krizi, šikana a rodina. Bodem programu je také spolupráce s okresním metodikem prevence, metodikem prevence aktivit v PPP SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

60 Český Těšín a výchovně vzdělávacími institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů jako je např. AVE Český Těšín, Policie ČR. Cíle programu byly splněny hlavně týkající se problému šikany a drog. Studenti se zúčastnili přednášek a besed, ve kterých se teoreticky seznámili se škodlivými účinky alkoholu a drog na lidský organismus s moţnými následky, jeţ vyplývaly z uţívání těchto návykových látek. Z důvodu náznaku šikany ve škole byly zařazeny přednášky s tématy člověk v krizi a vztahy mezi lidmi. Studenti naší školy se také aktivně zapojovali do různých charitativních akcí. Cíl ke zlepšení: aktivně pracovat na pozitivní komunikaci mezi učiteli a ţáky, mezi ţáky různých ročníků. Naše škola při prevenci patologických jevů vychází z několika principů: 1. Informovanost rodičů na třídních schůzkách 1. ročníků. Studenti mají k dispozici veškeré kontakty, které mohou vyuţít v případě výskytu negativních jevů (jedná se o kontakty na linku bezpečí, odvykací centra, PPP, psycholog, psychiatr) 2. Pro studenty jsou organizovány přednášky a besedy, které vystihují problematiku dnešních mladých lidí (šikana, drogy, rodina, volný čas) 3. Spolupráce metodika prevence s učiteli společensko-vědních předmětů, do jejichţ náplně jsou zařazena témata se zaměřením na prevenci 4. Informovanost a spolupráce vyučujících na plnění úkolů, které mají předcházet, následně i řešit případný výskyt sociálně patologických jevů. Realizace preventivních programů ve školním roce 2008/2009 v průběhu školního roku 2008/2009 se zúčastnily studenti prvních ročníků besed v Centru AVE v Českém Těšíně na téma Drogy a drogová závislost studentům druhých ročníků byla zajištěna beseda na témě Klima ve třídě (šikana) taktéţ v místním sdruţení AVE pro studenty všech prvních ročníků proběhla beseda na téma S Tebou, o Tobě pro studenty třetích ročníků učebních oborů a maturitní obory se uskutečnila beseda s pracovnicí Úřadu práce jako školní metodik prevence se pravidelně účastním schůzek s oblastní metodičkou prevence, spolupracuji s PPP, Centrem AVE, psycholoţkou, rodiči, policií, samotnými studenty Řešené případy V průběhu školního roku 2008/2009 se vyskytlo několik akutních případů: Říjen: Studentka prvního ročníku se dostavila ke konzultaci s prosbou o pomoc. Jednalo se prokazatelně o studentku drogově závislou, která doznala, ţe vyzkoušela snad všechny typy drog. Nezvládala praxi, teoretický výcvik, začala mít problémy doma. Jelikoţ se jednalo o nezletilou studentku, otec vyřídil nástup do diagnostického ústavu, kde studentka pobývala 3 měsíce, poté odtud začala dojíţdět na výuku do školy. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

61 Březen: V době polední přestávky došlo ke konzumaci návykové látky v prostorách šaten v budově Masarykovy Sady. Obě studentky kouřily marihuanu, kterou získaly od svého kamaráda. Po výchovné komisi byl podán návrh na vyloučení ze studia. Obě se rozhodly navštěvovat K-Centrum v Havířově. Duben: V době dopoledního vyučování bylo zjištěno, ţe v prostorách WC byla poţita návyková látka marihuana. Byli označeni studenti a jelikoţ se jednalo o studenty nezletilé, byli informování rodiče, kteří se dostavili do školy. Zároveň byla uvědoměna pracovnice AVE Centra, která provedla test na přítomnost návykové látky. Výsledek byl pozitivní. Po výchovné komisi došlo k vysvětlení a objasnění události, nebyla navrţena výchovná opatření. Studenti docházejí do Ave Centra. Květen: Byla jsem upozorněna mistrem OV na nezletilého studenta, který se projevoval netypickým chováním na pracovišti. Uvědomila jsem matku, která souhlasila s testem, přizvala pracovnici AVE Centra. Bylo zjevné podezření na pervitin. Student test odmítl, odvedla jsem ho k dětské lékařce, která zajistila odvoz do Nemocnice Třinec. Po několika dnech byl potvrzen pozitivní výsledek. Student na vlastní ţádost ukončil studium. V průběhu celého školního roku byly naplánovány besedy s AVE Centrem, policií ČR. Dle potřeby studenti docházeli k individuálním konzultacím mimo vymezené konzultační hodiny. Zpracovala: Ing. Dagmar Firlová školní metodik prevence V Českém Těšíně 30. srpna Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení škola zprostředkovává maturantům-absolventům získání europassů. škola je začleněna do systematizovaného projektu UNIV 2 hrazeného z ESF a rozpočtu ČR Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. škola umoţňuje vykonávání zkoušek dospělým posluchačům a zastřešuje tím jejich studium na Evropském polytechnickém institutu soukromá vysoká škola Kunovice moderní metoda vyuţití vzdáleného počítače. ve škole byla v zaloţena vzdělávací instituce tzv. Evropská škola celoţivotního vzdělávání při SŠ HOP Český Těšín, která od září 2008 nabízí vybrané odborné kurzy pro veřejnost uskutečňují se podle zájmu veřejnosti i firem 2-3 za pololetí. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

62 11.5 Zapojení do spolupráce s partnery Škola má vytvořené rozsáhlé a silné vazby s okolním prostředím. Kladen je důraz na tyto oblasti: spolupráce s rodiči hned v prvním týdnu září se konají informační schůzky rodičů ţáků 1. ročníků, třídní schůzky pak se uskutečňují v listopadu a v dubnu, rodiče jsou informování průběţně prostřednictvím ţákovských kníţek/studijních průkazů, osobně třídními či vyučujícími, navázány jsou kontakty mobilní a ové, rodiče mohou získat informace z webových stránek školy o organizaci, chodu i aktivitách, rodiče jsou zváni na Den otevřených dveří, na školní divadelní představení, na slavnostní vyřazování, ve škole působí Sdruţení rodičů a přátel školy, jehoţ činnost vede výbor v čele s předsedou, u problémových ţáků jsou rodiče zvání na jednání výchovných komisí, spolupráce s podnikatelskými subjekty v návaznosti na zajišťování pracovišť odborného výcviku a odborné praxe škola má sjednané smlouvy o spolupráci a odborné přípravě ţáků s vybranými podnikateli, kteří jsou zárukou dobré kvality, spolupráci v rámci oborových asociací podle jednotlivých zaměření kuchařská, číšnická, cukrářská, hotelů, apod., spolupráce na úrovni města s městským úřadem, s městským kulturním a společenským střediskem, městským domovem dětí a mládeţe hlavně v rámci sportovních aktivit, domovem pro seniory, s městskou policií a záchranným hasičským sborem, se základními školami ve městě a středními školami (škola je iniciátorem studentského majálesu ve městě, zúčastňuje se městských akcí Svátek tří bratří, Vánoční jarmark, má významný podíl na organizaci reprezentačního městského plesu, apod.), spolupráce se speciálními pedagogickými centry a s pedagogikopsychologickými poradnami pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občanskými sdruţeními pro handicapované, charitativními institucemi (pořádání společných setkání, společných akcí kulturního a sportovního zaměření, besedy, běţný styk ve věci zajištění vzdělávacích potřeb pro jednotlivce, spolupráce s úřadem práce v oblasti uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, organizování burz (průzkumy, dotazníková šetření, statistiky, besedy), spolupráce s místními médií Těšínské listy, Třinecký hutník, Horizont, Deník Karvinsko, kabelová televize které monitorují činnost školy, spolupráce s odbornými sdruţeními Moravskoslezské sdruţení učitelů AJ, vzdělávací střediska, spolupráce s odbornou i ostatní veřejností formou nabídek kurzů, vystoupení, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

63 spolupráce o rozsahu celorepublikovém, spolupráce se zahraničím v rámci profesních kontaktů s ostatními školami, při uskutečňování zahraničních praxí ţáků, zahraničních výměn, apod. Na škole existuje odborová organizace pedagogických pracovníků. Ředitelka školy plní závazky ve vztahu k zástupcům zaměstnanců. Organizovány jsou společné akce. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

64 11.6 SRPŠ, Školská rada, Nadace SRPŠ Ve školním roce 2008/09 výbor SRPŠ úzce spolupracoval s vedením školy a celým pedagogickým sborem. Výbor se pravidelně schází a řeší vzniklé úkoly operativně. Předseda výboru p.j.šintaj se účastnil mnoha akcí pořádaných školou. Důleţitým úkolem výboru je spravování finančních prostředků získaných vybranými příspěvky do pokladny SRPŠ. Ve školním roce 2008/09 bylo vybráno celkem ,- Kč. Vyuţití finančních prostředků ve školním roce 2008/09: odměny ţákům při odborných soutěţích 5 990,00 kniţní odměny vyznamenaným ţákům ,00 divadelní krouţek a krouţek maţoretek ,00 částečné pokrytí nákladů na lyţařské kurzy ,00 výdaje spojené s maturitními a závěrečnými zkouškami ,00 odměny ţákům na sportovní soutěţe 5 990,00 sociální výpomoc 1 900,00 vybavení školní knihovny 8 902,00 reprezentace školy 2 666,00 odměny na sportovní soutěţe 2 447,00 a další. Věříme, ţe v novém školním roce výbor SRPŠ bude nadále úspěšně spolupracovat se školou a tím se bude významně podílet na realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Školská rada Na základě usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala Rada Moravskoslezského kraje zřizovací listinu školské rady ŠR/118/2005 při střední škole, jejíţ činnost vykonává příspěvková organizace: Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Školská rada umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Počet členů 9, z toho 3 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 3 pedagogové, 3 zákonní zástupci ţáků nebo zletilí ţáci. Školská rada byla zřízena dnem 6. října Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

65 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. V uplynulém školním roce se uskutečnily 2 schůzky školské rady (viz zápisy z jednání), jejichţ obsahem bylo naplňování výše uvedených ustanovení školského zákona. Nadace Název organizace: Nadace střední školy hotelové a obchodně podnikatelské IČO: Sídlo: Český Těšín, Frýdecká 32, PSČ Právní forma: nadace, zřízena nově / původně zřízena , zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl N, vloţka 38, dne Statutární orgán: Revizor Nadace: trojčlenná spravní rada od ve sloţení: Mgr. Marta Skybová Mgr. Mariola Kukuczková Ing. Alice Flachbartová Ing. Šárka Hanová Hodnotu nadačního jmění tvoří částka ,00 Kč uloţena na termínovaném vkladu v peněţním ústavu ČSOB. Nadace neprovozuje podnikatelskou činnost. V roce 2007 účtovala Nadace v podvojném účetnictví, při účtování se řídila vnitřní Směrnicí pro účetnictví na rok Tato směrnice nestanovila odpisový plán, zásady pro tvorbu a účtování rezerv, zásady pro poskytování náhrad cestovních výdajů z důvodu, ţe tyto poloţky nebyly předmětem účtování roku Směrnice určuje pravidla pro tvorbu a čerpání fondu v souladu se statutem nadace (účet 911) a vlastního jmění nadace (účet 901). Nadace plní své základní poslání stanovené ve statutu organizace, tj. podpora rozvoje regionálního odborného školství denního a dálkového, podpora duševního a tělesného rozvoje ţáků a zaměstnanců školy, rozvoje a modernizace školních zařízení, vč. sportovního areálu školy a lázeňského parku. Nadace přispívá na pořádané kulturní a sportovní akce školy. Soustavně usiluje o vyuţití moderních vyučovacích pomůcek, které zkvalitňují výuku, motivují ţáky a podporují práci s informacemi. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

66 Nadace se v roce 2008 podílela na přípravě a realizaci projektů. Výrazně podpořila činnost Studentské divadelní skupiny a skupiny maţoretek působících na naší škole. Z celkových nákladů projektu 50 tis. Kč Město Český Těšín poskytlo ze svého rozpočtu dotaci ve výši 20 tis. Kč. Cílem a hlavním zaměřením projektu bylo smysluplné vyuţití volnočasových aktivit studentstva. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

67 Přehled příjmů Nadace za rok 2008 Název poloţky Částka v Kč Trţby z reklam 7 560,00 Úroky z bankovních účtů 9 832,77 Příspěvky ţáků ,00 Dary Nadaci ,00 Účelová dotace na projekt Malé studentské divadlo : (z rozpočtu města Český Těšín) ,00 CELKEM ,77 Přehled výdajů Nadace za rok 2008 Název poloţky Částka v Kč Na odměny a soutěţe ţáků ,00 Výdaje na dopravu a exkurze ,00 Juvenálie, Den otevřených dveří 1 308,00 Nájem ledové plochy 4 200,00 Vybavení školy: 2 x PC do multiučeben + licence + 1 x tiskárna FIFI; , ,00 Koberce do tělocvičny Výdaje na činnost nadace: - účetní SW; reinstalace - audit hospodaření - osobní náklady (dohody) - poštovní, notářské a bankovní poplatky - kancelářské potřeby 3 966, , , ,00 678,00 Výdaje na projekt Divadlo ,00 CELKEM ,27 Výsledkem hospodaření za rok 2008 byl zisk ve výši: ,50 Kč, který bude pouţity na úhradu účetní ztráty z předchozích let. Z celkové daňové ztráty ( ), která činí ,54 Kč, byla odečtena za zdaňovací období 2008 část daňové ztráty ve výši ,- Kč (1/5). Zbývající část ztráty ve výši ,54 Kč bude odečtena v následujících zdaňovacích obdobích. Stav nadačního fondu k činí ,99 Kč. Veškeré výdaje byly realizovány formou finančních nadačních příspěvků na základě jednotlivých poţadavků v souladu se schváleným rozpočtem pro rok V kalendářním roce 2008 nebyly provedené ţádné externí revize a kontroly. Nadace nemá zaměstnance v pracovním poměru, administrativní a účetní práce zajišťují pracovníci na dohodu o provedení práce. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

68 12 ZÁVĚR Školní rok 2008/2009 byl třetím rokem působení nového vedení školy. Byl vyhlášen jubilejním školním rokem a všechny akce směřovaly k oslavám stoleté tradice školy. Byl to rok tvorby sedmi školních vzdělávacích programů. Byl to rok neustálých změn. Bylo zavedeno přijímací řízení se třemi přihláškami, střídavě se připravovaly a nepřipravovaly nové maturitní zkoušky, měnily se zákony, vyhlášky, Byl to rok boje o získání prostředků na budování nového oboru polygrafie. Zavedení nového oboru si vyţádalo a ještě vyţádá vynaloţení velkého úsilí ze strany vedení školy tvorba učebních plánů, zajištění personální výuky, zajištění materiálové, příprava výstavby prostor pro praktické vyučování, apod. Byl to rok havárií vodovodního potrubí. Přes tyto nelehké úkoly se novému vedení školy vedle toho dařilo zajišťovat běţný chod školy, organizovat akce školy, zajišťovat účast na soutěţích, sbírat úspěchy. Vedení školy má jasnou koncepci dalšího rozvoje školy, kterou se daří z velké části krok za krokem realizovat. Škole se daří v oblasti získávání grantů, škola je úspěšná v příhraniční spolupráci, škola je jednou ze tří nejlepších gastro škol v MSK (z 35 škol), škola má výjimečně dobré partnerské vztahy se sociálními partnery zaměstnavateli, rodiči, městským úřadem, muzeem, pracovním úřadem apod. Škola je pořadatelem řady výjimečných akcí, má pedagogy oceněné představiteli města i kraje, má studenty vyznamenané hejtmanem, má úspěšné absolventy v celém regionu a daleko za hranicemi státu. Cíl školy: Po letech proměn školy kvantitativních a hlavně kvalitativních dostat do podvědomí regionu existenci uţ ne učňovské školy, uţ ne učiliště, uţ ne integrované střední školy, ale STŘEDNÍ ŠKOLY HOTELOVÉ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ v Českém Těšíně Škola s dlouholetou tradicí ve výuce oborů maturitních i s výučním listem, škola navazující na dřívější pokračovací ţivnostenskou školu, škola s úspěšnými ţáky a studenty, škola se zvyšující se kvalitou vzdělávání, škola schopna přizpůsobovat se potřebám budoucího vývoje na trhu práce, škola, která zavádí nový obor polygrafie s krajskou působností. Motto školy: TRADICE ÚSPĚCH KVALITA SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

69 Zprávu zpracovala na základě podkladů zástupkyň ředitelky školy pro teoretické a praktické vyučování, zástupkyně pro ekonomiku a hospodaření školy, personální pracovnice, sekretariátu školy, koordinátorky ICT, výchovných poradkyň, vedoucích předmětových týmů, jednatelky Školské rady, koordinátorky studentského parlamentu, koordinátorky SRPŠ, předsedkyně správní rady Nadace ředitelka školy. Datum projednání pedagogickou radou dne 30. září 2009 Datum schválení výroční zprávy školskou radou dne 30. září 2009 Podpis ředitelky a razítko školy Školská rada Ing. Vanda Palowská V Českém Těšíně dne SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

70 PŘÍLOHY SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

71 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

72 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

73 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

74 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Dovolujeme si Vás pozvat na Juvenálie 2008 Slavnostní ocenění prospěchově nejlepších žáků a studentů školy a vyhlášení nositele titulu Student-Studentka roku 2008, Učeň-Učenka roku 2008 dne 26. listopadu 2008 v 10 hod. v sále Těšínského divadla V programu vystoupení žáků školy. Budeme potěšeni Vaší účastí. ředitelka školy SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

75 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Den otevřených dveří prosince 2008 P r o g r a m 8.00 hod. Rozprava a losování soutěže Mladý barman hod. slavnostní zahájení DOD 2008 slavnostní zahájení mezinárodní soutěže Mladý barman 2008 O cenu starosty města slavnostní zahájení mezinárodního veletrhu fiktivních firem Intersalon 2008 ve víceúčelové sportovní hale v hlavní budově v přízemí ŠKOLNÍ BURZA OBORŮ v přízemí hlavní školní budovy vpravo hod hod hod. Doprovodný kulturní program hod. Pracovní setkání výchovných poradců ZŠ s vedením školy multimediální učebna v 1. patře hlavní budovy hod. Vyhodnocení soutěže fiktivních firem hod. Beseda se zájemci o obor polygrafie Freestyle hod. Vyhodnocení soutěže Mladý barman hod. závěr na shledanou za rok! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEN PRO DOBROU CHUŤ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

76

77 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

78 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

79 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

80 Partneři (sponzoři) školy UNIHOST Ostrava PR market s.r.o. Třinec (KORUNA) KOVACS DDM Český Těšín (dům dětí a mládeţe) město Český Těšín Walmark Hotel Central Finidr, s.r.o. Hotel Steel Těšínské papírny, s.r.o. Likérka Plzeň Boţkov Pizzerie Verdi KB Český Těšín VOP GROUP, Český Těšín SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

81 OHR Opava Hotel Javor Karta Group a. s. Billa Lázně Luhačovice TESCO Hotel Prosper Těšínské Tiskárny Hotel Odra PROprint PUP Karlovy Vary Infinitiv art Hotel Piast Equus Agentura Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) Německo Boubaris Řecko SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Zpracováno

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2017/2018 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT. Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro přijímání žáků do studijních oborů ve školním roce 2017/2018

Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro přijímání žáků do studijních oborů ve školním roce 2017/2018 1 Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro přijímání žáků do studijních oborů ve

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/ KOLO KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB S R. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2. KOLO Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Ukončení vzdělávání. Forma vzdělávání

Ukončení vzdělávání. Forma vzdělávání Olomouc, Štursova 14 čj. SSOS/ 78/2015 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení V souladu s ustanovením 60 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Obor: 82-41-M/04;

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2017/2018 se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně 561/2004Sb. ( 59 až 61) a vyhláškou MŠMT ze dne 24.10.2016

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: ,

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: , Jarošova 23, KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Střední školy a Mateřské školy, o. p. s, se sídlem, Litoměřice 412 01, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018: Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018: Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, 537 01 Chrudim Identifikátor: 600 170 772 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení Olomouc, Štursova 14 čj. SSOS/5/2017 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Jana Palacha 711/2, 434 01 Most Identifikátor školy: 600 011

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) denní formy studia pro školní rok 2015/2016. Střední

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Přijímací

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola 1. Všeobecná ustanovení Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187 J. Šípka 187, 273 03 Stochov Identifikátor: 600 007 022 Termín konání inspekce: 4. 5. červen

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2016/2017 IZO školy 6000193 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 16/17 Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/04 Sb. 60 až 62, 64, 83, 85 (Školský zákon) a Vyhláškou o přijímacím ke středním vzdělávání č. 353/16Sb.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2016 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 studijní obor ZAHRADNICTVÍ M/01 denní čtyřleté studium

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 studijní obor ZAHRADNICTVÍ M/01 denní čtyřleté studium studijní obor ZAHRADNICTVÍ 41-44-M/01 denní čtyřleté studium 2) Přijímací řízení proběhne se zařazením výsledků jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky jako jedno z kritérií pro přijetí

Více